Page 1

El coordinador TIC reuneix a la comissi贸 TAC Cinta Falc贸 Sandra Grau Carmen Jurado Marta P茅rez Laia Queral


Convocat貌ria de reuni贸


Ordre del dia: 1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 2. Recordar les funcions del coordinador TIC i comissió TAC. 3. Informació sobre els objectius del curs: el projecte PDI. 4. Arribar a un acord sobre la formació del professorat que siguin conseqüent amb les mancances que s’han detectat al qüestionari. 5. Torn obert d’intervencions.


Funcions CTIC • • • •

Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum. Assessorar el professorat per a la seva implantació. Orientar el professorat sobre formació en TAC. Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos TIC del centre. • Vetllar pel manteniment de les instal·lacions, els equipaments informàtics i telemàtics del centre. • Assessorar l’equip directiu, el professorat, el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica.


Funcions Comissió TAC • Formada: – Un membre de l’equip directiu – El coordinador/a de TIC del centre – Els coordinadors o professorat dels diferents cicles.

• Coordinarà la integració de les TIC en les programacions del professorat i en l’avaluació de l’alumnat. • Promourà l’ús de les TIC en la pràctica educativa a l’aula. • Vetllarà per l’optimació de l’ús dels recursos TIC del centre.


Justificació del projecte La iniciativa de treballar amb PDI a la nostra escola ha sorgit en detectar la necessitat d’incorporar de manera integral i transversal l’ús d’aquest suport en les activitats d’ensenyament aprenentatge (e/a) i crear una programació coherent i relacionada amb algunes àrees d’ensenyament-aprenentatge en concret (intercomunicació i llenguatges a EI i anglès a EP) on la PDI serà un recurs més dins de l’aula amb gran pes en la búsqueda i la consecució d’informació i activitats.

Experiències prèvies: –

Dinamització de l’aula d’informàtica.

Creació web de l’escola.

Blog de cicle.


Objectiu del Pla TAC (PAC): Millorar l’aprenentatge a partir de la PDI.

Objectius del projecte: •

Optimitzar al màxim el seu ús.

Oferir formació, si cal, més específica al professorat.

Escollir un programari per a la PDI.

Integrar la Pissarra Interactiva Digital en el currículum d’Infantil i el de Primària.

Fomentar la motivació i la creativitat dels professors i alumnes tenint en compte les diferents intel·ligències emocionals.

Fomentar la col·laboració i la participació.

Fomentar l’ús de la PDI per part dels mestres amb bones pràctiques i la seva col·laboració.

Utilitzar els recursos didàctics que hi ha a la xarxa per fer les classes més entenedores.

Cercar i organitzar recursos per a la PDI de manera col·laborativa.


Competències


CAPACITATS


Àrees i metodologia • Introducció de les PDI de forma gradual. • Es treballa en una sola àrea curricular: – Educació Infantil: Llenguatges i comunicació - desdoblament - activitats dirigides

– Educació Primària: Llengua estrangera - activitats en grup cooperatiu, projectes d’investigació (centres d’interès). (transversalitat)


Horari PDI informàtica

PDI biblioteca

Primària

Educació infantil (desdoblaments)

P-3: dll 15-17h P-4: dm 15-17h P-5: dj 15-17h

CICLE INICIAL 1r: dll 12-13h dm 15-16h 2n:dm 10-11h dj 10-11h

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

3r: dc 10-11h

5è: dm 11-12h

dv 15-16h

dj 15-16h

4t: dll 11-12h

6è: dc 16-17h

dc 16-17

dv 11-12h


Recursos humans Comissió TAC

Coordinador TIC - Dinamitzador i director del projecte - Manteniment dels aparells

Cap d’estudis

Coordinador EI

Coordinadora CI

Coordinadora CM

Coordinadora CS

Secretari de la comissió

Coordinador activitats PDI d’infantil

Coordinadora de les activiats PDI de primària

Coordinador de la formació del professorat

Col·laborador

Professorat


Recursos: • Materials: – 2 PDI (una a la biblioteca i l’altra a l’aula d’informàtica) – 2 ordinadors portàtils que van amb la PDI

• Didàctics: – Tutorial i programes. – Paquet activitats (per cicle)


Formació del professorat • • • •

Convocar reunió de claustre Coneixements previs (Qüestionari) Exposició del projecte Formació específica: CRP – Aspectes tècnics de la PDI – Ús dels programes – Búsqueda de recursos a la xarxa – Treball col·laboratiu (gmail)


Xerrada informativa per a les famĂ­lies Circular


Compromís envers el projecte: • L’equip directiu: – impulsar l’ús de les TAC en la comunitat educativa

• El professorat: – Formar-se (millorar la seva competència informàtica) – Conèixer i utilitzar els recursos i les seves aplicacions didàctiques. – Utilitzar les TAC a l’aula.


Activitats lectoescriptura • Lectoescriptura • http://www.tudiscoverykids.com/juegos/numeros _y_letras/nivel_basico/abecedario/?cc • http://www.tudiscoverykids.com/juegos/numeros _y_letras/nivel_avanzado/leer_es_un_juego/? cc=ES • http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEd ucativos/mem2003/vocales/ • http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEd ucativos/mem2003/letras/


• Angles • http://www.craanadeaustria.org/paginawe b/pizarra/ingles.html • http://www.edu365.cat/primaria/muds/angl es/eduland/index.htm • http://www.angles365.com/classroom/inde x.htm • http://www.oup.com/elt/global/products/inc redibleenglish/

power comissió tac  

power comissió tac

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you