Page 1

Fietsroutes in Vlaanderen Goede praktijkvoorbeelden


Voorwoord We verplaatsen ons meer en meer en dat over korte afstanden. Ruim de helft van de verplaatsingen is korter dan vijf kilometer en 70% van onze afstanden blijft zelfs onder de tien kilometer. Helaas grijpen we ook voor die korte afstanden nog te veel naar de auto. Die korte afstanden zijn nochtans perfect fietsbaar. Zeker met de komst van de elektrische fiets! De elektrische fiets stelt jong en oud in staat om zich al trappend naar hun bestemming te begeven zonder al te zware fysieke inspanningen. Door de opkomst van de elektrische fiets wordt de fietsbare afstand zelfs nog groter. Het potentieel om mensen aan te zetten tot het gebruik van de fiets blijft dus heel groot en daar moeten we maximaal op kunnen inzetten! Een fietsvriendelijk beleid is essentieel om ervoor te zorgen dat meer woon-werkverkeer en woon-schoolverplaatsingen met de fiets gebeuren. De Vlaamse overheid investeert daarom in nieuwe, verkeersveilige en comfortabele infrastructuur die het fietsen aangenaam, vlot en veilig maakt. Gemiddeld wordt er elk jaar opnieuw maar liefst 100 miljoen euro geïnvesteerd in comfortabele fietspaden, fietstunnels, fietsbruggen en verharde jaagpaden. Door het Integraal FietsInvesteringsprogramma (IFI) kwam er tijdens deze legislatuur zelfs 1.750 kilometer nieuwe of vernieuwde fietspaden bij. Dat is gelijk aan de afstand tussen Brussel en Porto. Ook bij de herinrichting van gevaarlijke punten, bij de aanleg van doortochten, bij het ontwerpen van kruispunten en bij de uitvoering van structureel onderhoud blijf ik vanzelfsprekend ook de nodige aandacht besteden aan de veiligheid en de kwaliteit van de fietsvoorzieningen. Fietsers verdienen aandacht bij alle investeringsprojecten. Die investeringen zijn gebaseerd op een visie omtrent de uitwerking van fietsroutes met het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) als basis. Er zullen ook de komende legislaturen nog ernstige inspanningen moeten worden gemaakt om dit BFF integraal aan te kunnen leggen. Maar we zetten steeds grotere stappen vooruit. Ook de missing links tussen verschillende delen van de fietsroutes worden aangevat. Maar net als Rome wordt ook ons BFF niet in één dag gebouwd. Bij elke nieuwe investering gaan we evenwel uit van het Rome zoals we het voor ogen hebben: geïntegreerde fietsroutes binnen het globale netwerk. Stap voor stap, fietspad voor fietspad. Essentieel voor een goed fietsbeleid is de positieve samenwerking op het terrein tussen de gemeenten, de provincies en Vlaanderen. Alleen door samen een tandje bij te steken, zullen meer mensen de fiets gebruiken en kunnen we ongevallen met fietsers voorkomen. Het verheugt me dat de afgelopen jaren zoveel investeringen gebeurden in fietssnelwegen, de ruggengraat van het BFF. Er gaat geen maand voorbij of er wordt ergens in ons land weer een extra stuk fietssnelweg geopend. Een aantal van die fietssnelwegen krijgen in deze brochure daarom – terecht – de nodige aandacht. In samenwerking met de Fietsersbond heb ik het initiatief genomen om deze brochure te verspreiden. In de brochure staan veel goede praktijkvoorbeelden van integrale fietsroutes. Het is een wegwijzer om de theorie nu ook in de praktijk om te zetten aan de hand van concrete fietsprojecten. De brochure toont, aan de hand van voorbeelden, hoe integrale fietsroutes er kunnen uit zien. Ik hoop dat ze de administraties en de beleidsmakers inspireren om ook ter plaatse mee te werken aan een kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur. Ook de Vlaamse Regering ondersteunt de gemeenten met een aantal subsidiemogelijkheden voor de aanleg of verbetering van fietspaden langs gewestwegen en gemeentewegen. Informatie daarover kan u vinden op www.mobielvlaanderen.be. Tot slot wens ik u veel leesgenot en nog vele jaren veilig fietsplezier toe. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken


Inhoud

1 Vijf voorwaarden voor succes bij de aanleg van fietsroutes

Wat is een fietsroute?

6

Vijf voorwaarden voor succes bij de aanleg van fietsroutes

7

 Samenhangend

7

 Direct

8

 Aantrekkelijk

10

 Veilig

12

 Comfortabel

18

Opmerking bij de kwaliteitseisen

21

Samenvattende tabel

21

Een bijzondere fietsroute: de fietssnelweg

22

2 Goede praktijkvoorbeelden

Gent: Oost-West-route

28

Waregem: NMBS-station naar industriezone Vijverdam

32

Brugge: Loppem naar NMBS-station Brugge

36

Antwerpen: Ringfietspad

40

HST-route: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Leuven

44

Antwerpen-Mechelen: Fietsostrade

48

Zwevegem-Kortrijk: Guldensporenpad

52

Hasselt: NMBS-station naar Universitaire campus Diepenbeek

56

Gent-Antwerpen: Fietssnelweg

60

Colofon

64


Vijf voorwaarden voor succes bij de aanleg van fietsroutes


Wat is een fietsroute?

Een fietsroute verbindt attractiepolen via een aaneenschakeling van voorzieningen die het fietsen aangenamer, veiliger en vlotter maken. Deze voorzieningen kunnen bestaan uit fietspaden, fietssnelwegen, fietsstraten, autoluwe straten, woonerven, oversteekvoorzieningen, tunnels en bruggen‌ Een fietsroute mag dus niet worden verward met een fietspad. Het is van het allergrootste belang dat de fietsroute continuïteit en een uniform kwaliteitsniveau biedt. Deze brochure focust enkel op functionele fietsroutes. Dat zijn met andere woorden routes die gebruikt worden voor utilitaire verplaatsingen zoals woon-werk, woon-school, woon-winkel etc. De criteria voor recreatieve routes – bedoeld voor fietsen in de vrije tijd - zijn anders dan voor de functionele routes. Waar veiligheid bij beiden uiteraard van het grootste belang is, zal directheid bij functionele routes zwaarder doorwegen dan bijvoorbeeld aantrekkelijkheid, een criterium dat voor recreatieve routes wel erg van belang is.

6

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | Vi jf v o orw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s


Vijf voorwaarden voor succes bij de aanleg van functionele fietsroutes

Vademecum Fietsvoorzieningen: “Bij de aanleg van fietsvoorzieningen is het van het allergrootste belang dat de gebruikerseisen van de fietsers het uitgangspunt zijn. Enkel dan is er kans op succes voor een verhoogd fietsgebruik.” Vijf criteria zijn maatgevend voor de kwaliteit van de fietsroute: samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort.

1. Samenhangend Vademecum Fietsvoorzieningen: “Het stelsel van fietsvoorzieningen vormt een samenhangend geheel zonder onderbrekingen en geeft aansluiting op het punt waar fietsers hun herkomst of bestemming hebben.”

Voor fietsroutes is van belang dat ze attractiepolen verbinden. Daarnaast moet fragmentatie van materiaal en vormgeving zoveel mogelijk worden vermeden. Uniformiteit en continuïteit verhoogt het routegevoel.

Gebruik van steeds hetzelfde materiaal en vormgeving verhogen het routegevoel. Fietsers worden zo bijna automatisch de juiste weg gewezen.

Fietsr o u tes i n V la a n d er en | Vi jf v o o rw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s

7


2. Direct Vademecum Fietsvoorzieningen: “Het stelsel van fietsverbindingen biedt fietsers een zo direct mogelijke route naar hun bestemming, waarbij het omrijden tot een minimum beperkt blijft.�

Fietsers willen een zo kort en zo snel mogelijke route rijden. Zeker binnen de bebouwde kom is dit van belang, omdat dit de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto versterkt. Als de fiets sneller is dan de auto, zullen mensen sneller de fiets nemen. Omrijden moet zoveel mogelijk worden vermeden. De omrijfactor is de verhouding tussen de kortste afstand over de weg en de afstand in vogelvlucht. Een omrijfactor van maximaal 1,2 is aanvaardbaar voor fietsroutes.

De fietsroute leidt fietsers langs de kortste weg, bijna gelijk aan de afstand in vogelvlucht.

8

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | Vi jf v o orw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s


Dankzij de fietstunnel kunnen fietsers snel en veilig doorfietsen. Verkeerslichten vormen geen oponthoud.

Directheid heeft ook te maken met tijd, of met andere woorden, doorstroming. Het is van belang dat fietsers zoveel mogelijk ongehinderd kunnen doorrijden. Dit kan door het aantal kruispunten waar fietsers geen voorrang hebben zoveel mogelijk te vermijden mits een duidelijk leesbare en veilige inrichting. Uiteraard kan ook gekozen worden voor ongelijkgrondse kruisingen of een verkeerslichtenregeling die op maat van fietsers is georganiseerd.

Fietsr o u tes i n V la a n d er en | Vi jf v o o rw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s

9


3. aantrekkelijk Vademecum Fietsvoorzieningen: “De voorzieningen zijn zodanig vormgegeven en in de omgeving ingepast dat het aantrekkelijk wordt om te gaan fietsen.”

Functionele fietsroutes lopen bij voorkeur door bebouwd gebied met een goed onderhouden openbare ruimte en verlichting. Een fietsroute wordt ook aantrekkelijker naarmate ze afwisseling biedt. Er is best ook iets te zien. Alleen maar langs monotone kantoorgebouwen of grote assen fietsen is eerder saai. Fietsen langs bijvoorbeeld een groene residentiële zone of zones langs het water is een stuk prettiger. Een fietsroute weg van het autoverkeer is aantrekkelijker dan één langs een drukke verkeersas. Een hoge intensiteit van het gemotoriseerd verkeer zorgt immers voor geluidshinder en een slechte luchtkwaliteit.

Tussen het groen of langs het water fietsen, of in de nabijheid van menselijke activiteiten is een stuk aangenamer dan fietsen langs anonieme kantoorgebouwen of drukke verkeersaders.

10

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | Vi jf v o orw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s


Een functionele bewegwijzering maakt de fietsroute tegelijk zichtbaar en herkenbaar. Ze duidt niet alleen de bestemming maar ook de eindbestemming van de route aan en in beide gevallen de afstand tot op 100 m. Dat laatste is een verbeterpunt bij onderstaande bewegwijzering.

Fietsr o u tes i n V la a n d er en | Vi jf v o o rw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s

11


4. veilig Vademecum Fietsvoorzieningen: “De voorzieningen waarborgen de veiligheid van de fietsers en de overige weggebruikers. Naast verkeersveiligheid gaat het hier ook om sociale veiligheid.”

 Conflicten zoveel mogelijk vermijden Conflicten met kruisend verkeer moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Hoe groter het aantal potentiële conflicten, hoe minder veilig de route wordt. Ideaal zijn ongelijkgrondse kruisingen. Waar ongelijkgronds kruisen niet kan, zijn degelijke fietsoversteekplaatsen en aangepaste markering nodig, bij voorkeur met middeneiland en slechts één rijstrook per keer over te steken. Wanneer fietsers grote verkeersassen moeten kruisen, zijn verkeerslichten met fietslichten op ooghoogte van de fietser geplaatst noodzakelijk. Voldoende aandacht moet ook worden gegeven aan mogelijke conflicten met afslaand gemotoriseerd verkeer.

12

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | Vi jf v o orw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s


Goede oversteekplaats die de attentie verhoogt bij de gemotoriseerde weggebruikers. Tevens zorgt ze ervoor dat fietsers veilig en naadloos kunnen oversteken.

Fietsr o u tes i n V la a n d er en | Vi jf v o o rw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s

13


 Voorzien op piekverkeer De fietsvoorzieningen – zowel de fietspaden als de opstelstroken aan kruisingen en opstelruimtes bij oversteekplaatsen – moeten voldoende breed en lang zijn om piekverkeer op te vangen.

 Scheiden of mengen? Voor een optimale veiligheid moeten fietsers en het gemotoriseerd verkeer bij een snelheid hoger dan 30 km/u zoveel mogelijk worden gescheiden. Mengen bij 30 km/u is mogelijk maar bij hoge verkeersintensiteit is scheiding zeker een optie. Bij 50 km/u is minstens een verhoogd aanliggend fietspad aangewezen. Bij de aanwezigheid van een parkeerstrook met heel wat parkeerbewegingen, wordt het fietspad best rechts van de parkeerstrook aangelegd. Waar er meer dan 50 km/u wordt gereden, is een vrijliggend fietspad altijd noodzakelijk.

Zone 30 in het centrum van Hasselt. De intensiteit van het gemotoriseerd verkeer en de snelheidsverschillen tussen alle weggebruikers zijn beperkt.

14

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | Vi jf v o orw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s


Verhoogd aanliggend fietspad in een zone 50

Vrijliggend fietspad rechts van de parkeerstrook in een zone 50

Vrijliggend fietspad in een zone 70

Fietsr o u tes i n V la a n d er en | Vi jf v o o rw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s

15


ď‚ž Eenzijdige fietsongevallen voorkomen Fietsroutes moeten zo ingericht zijn dat het risico op eenzijdige fietsongevallen zo klein mogelijk is. Dit betekent het oordeelkundig gebruik van paaltjes, een goed onderhoud van de infrastructuur, degelijke signalisatie en een functionele verlichting. Ook plotse asverschuivingen of te scherpe hoeken zijn ongewenst. Geleidelijke asverschuivingen, die de natuurlijke rijrichting van de fietser volgen, zijn aanbevolen.

Oordeelkundig geplaatst paaltje: fietsers kunnen elkaar kruisen

Verwijderde paaltjes

Geveegd fietspad na sneeuwval

Vloeiende asverschuiving met bufferruimte tussen de stopplaats van de bus en het fietspad

16

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | Vi jf v o orw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s


Een kritische massa van fietsers zorgt voor een sociaal veilig samenhorigheidsgevoel.

Sociaal veilige omgeving

Een sociaal onveilige omgeving door verkokering en het ontbreken van verlichting

 Zorg voor sociale veiligheid Fietsers voelen zich het veiligste wanneer er ook andere fietsers in de buurt zijn. Op eerder afgelegen functionele fietsroutes is het dus zaak om zo snel mogelijk een kritische massa fietsers te realiseren, zodat er veel beweging is. Dragen niet bij aan de sociale veiligheid: verkokering door blinde gevels, zones met enkel garagepoorten of blinde muren. Ingangen van gebouwen moeten zichtbaar zijn vanaf de fietsroute – je moet het gevoel hebben dat je contact hebt met de omgeving. Hoe meer functies langs de fietsroute zijn gelegen, hoe groter het sociaal veiligheidsgevoel zal zijn. Hoge hagen en struiken, hoe nuttig en belangrijk ook om fietspaden af te scheiden van de rijweg zijn bij fietswegen in eigen bedding eerder te vermijden voor de sociale veiligheid.

Fietsr o u tes i n V la a n d er en | Vi jf v o o rw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s

17


5. comfortabel Vademecum Fietsvoorzieningen: “De voorzieningen maken een vlotte en comfortabele doorstroming van het fietsverkeer mogelijk.�

Fietsinfrastructuur in comfortabel materiaal: dit is asfalt, of in sommige gevallen monolithisch cementbeton, maar dan met de nodige aandacht voor vlakheid. In historische centra kan gewerkt worden met comfortstroken in asfalt of beton, of moet er worden gekozen voor gezaagde kasseien, met voegen tot boven opgevuld. Ook overgangen bij kruisingen dienen naadloos aangelegd te worden.

Naadloze overgang van het fietspad

18

Naadloos op- en afrijden van het fietspad in asfalt

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | Vi jf v o orw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s


Gezaagde kasseien in een historisch centrum

Comfortstroken in cementbeton

Fietspad in asfalt

Fietsr o u tes i n V la a n d er en | Vi jf v o o rw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s

19


Zachte helling naar een fietsbrug

Fietsers moeten een fysieke inspanning leveren. Daarom zijn er best zo weinig mogelijk hellingen langs de fietsroute, en moeten de aanwezige hellingen beperkt zijn qua hellingsgraad.

20

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | Vi jf v o orw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s


Opmerking bij kwaliteitseisen Vademecum Fietsvoorzieningen: “In de praktijk zullen de hoofdeisen af en toe strijdig zijn met elkaar: • De meest directe route loopt vaak parallel met een drukke verkeersweg en is daarom minder aantrekkelijk dan gewenst; • De meest veilige route verlangt dat fietsers op enkele plaatsen moeten omrijden en via tunnels en bruggen wegen kruisen; het eerste is in strijd met de directheid, het tweede (hellingen) met het comfort; • De meest aantrekkelijke route gaat soms door een omgeving met veel groen en weinig bewoning, deze route is soms een sociaal onveilige route.”

Daarom is het van belang om blijvend werk te maken van een fijnmazig netwerk van fietsroutes. Ouders met kinderen zullen sneller kiezen voor de meest veilige route en daar wat voor omrijden. De meeste woon-werkfietsers willen graag een snelle fietsroute. Veel mensen zullen overdag kiezen voor de route langs het groen, maar willen ’s avonds - zeker in de winterperiode - liever de route nemen die een sociaal veiliger gevoel geeft. Door een fijnmazig netwerk te creëren kunnen alle fietsers telkens de voor hen meest gewenste route kiezen, en dit is een stimulans voor meer fietsgebruik.

Samenvattende tabel Samenhang

• Verbindt attractiepolen • Uniform en continu

Direct

• Direct in tijd • Direct in afstand

Aantrekkelijk

• Afwisselende omgeving • Weg van drukke verkeersassen

Veilig

• Conflicten zoveel mogelijk vermijden • Fietsers scheiden van gemotoriseerd verkeer • Eenzijdige fietsongevallen voorkomen • Sociale veiligheid

Comfortabel

• Asfalt • Hellingen beperken • Bewegwijzering

Fietsr o u tes i n V la a n d er en | Vi jf v o o rw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s

21


Een bijzondere fietsroute: de fietssnelweg

Naast gewone functionele fietsroutes is het nodig aandacht te besteden aan een aparte categorie: de fietssnelweg. De criteria voor een fietssnelweg zijn strenger dan voor een gewone functionele route, omdat het hier echt over hoogwaardige fietsverbindingen gaat die vlot en snel fietsverkeer moeten garanderen.

 Breedte minstens 3 meter, aanbevolen 4 meter. Een fietssnelweg moet toelaten dat fietsers elkaar ongehinderd kunnen inhalen, maar ze dient ook genoeg ruimte te voorzien zodat tragere fietsers naast elkaar kunnen blijven rijden tijdens dat inhaalmanoeuvre.

 Fietsers in de voorrang houden: op een fietssnelweg is doorstroming en snelheid van groot belang. Daarom moet er naar worden gestreefd om oponthoud te vermijden en zoveel mogelijk te kiezen voor ongelijkgrondse kruisingen.

 Aandacht voor trillingscomfort: asfalt is absoluut aan te raden omdat deze ondergrond de laagste rolweerstand heeft. Asfalt is bij uitstek het meest comfortabele materiaal om over te fietsen – gezien de vaak hogere snelheid op fietssnelwegen is vlakheid nog belangrijker - en is eenvoudig in onderhoud. Enkel in een omgeving met veel bomen is cementbeton, met aandacht voor voldoende vlakheid, een betere keuze.

22

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | Vi jf v o orw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s


ď‚ž Verlichting op fietssnelwegen is, onder meer voor de sociale veiligheid, aangewezen. Uitzonderingen kunnen in kwetsbare natuurgebieden. Daar kan gewerkt worden met sensors of bakenverlichting.

Zonnecelverlichting; bedrijfszekerheid moet wel gegarandeerd zijn.

ď‚ž Bewegwijzering op de fietssnelweg is een noodzaak. Niet alleen de snelweg zelf, ook de routes die leiden naar de fietssnelweg moeten worden bewegwijzerd. Op de bewegwijzering wordt zowel de bestemming als de afstand (tot op de hectometer) aangeduid. Borden die het volledige overzicht van de route geven, met afstand en geschatte tijd, zijn een mooie aanvulling.

Fietsr o u tes i n V la a n d er en | Vi jf v o o rw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s

23


ď‚ž Unimodaal: er moet naar gestreefd worden om enkel fietsers gebruik te laten maken van de fietssnelweg. Gemotoriseerde tweewielers zijn niet toegestaan. Waar toch veel voetgangers zijn, dient de snelweg voldoende breed te zijn om een vlotte doorstroming van het fietsverkeer altijd te garanderen (> 3,5 meter). Nog beter is in dat geval om naast de fietssnelweg een voetpad aan te leggen.

ď‚ž Op fietssnelwegen rijden trage, maar ook snelle fietsers, bijvoorbeeld pendelaars die over langere afstand met de elektrische fiets naar het werk rijden. Voor hen is het van belang dat ze kunnen doorfietsen. Hiervoor zijn geleidelijke hellingen en zachte bochten waar je je snelheid kan aanhouden van belang (binnenstraal minimum 20 meter).

Zachte bocht

24

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | Vi jf v o orw a a rde n v o o r s u c c e s bi j de a a n l e g v a n f i e t s ro u t e s


Goede praktijkvoorbeelden


Overzicht van de fietsroutes in Vlaanderen

4 3

9 6

1

2 8

5

7

28

te 1 Gent: Oost-West-rou erdam ation naar industriezone Vijv 2 Waregem: NMBS-st

r NMBS-station Brugge 3 Brugge: Loppem naa spad 4 Antwerpen: Ringfiet

fdstedelijk Gewest – Leuven 5 HST-route: Brussels Hoo

32 36 40 44 48

Fietsostrade 6 Antwerpen-Mechelen: sporenpad 7 Zwevegem-Kortrijk: Gulden

enbeek r Universitaire campus Diep 8 Hasselt: NMBS-station naa

52 56 60

lweg 9 Gent-Antwerpen: Fietssne

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

27


Gent: Oost-West-route

Afstand: 6 ,8 km

6

Mariakerke dwars De Oost-West-route loopt van mandsberg. Hier door Gent verder naar Sint-A l vanaf het centrum bespreken we enkel het dee sonplein) tot en met van Gent (het Woodrow Wil

8 7

Mariakerke. ije Woodrow WilsonDe route start op het autovr engd verkeer plein en loopt verder via gem dachtspunt zijn Aan m. richting historisch centru is ien er tijdens de hier de tramsporen. Bovend rkeer waardoor spits soms erg veel autove kking komen. fietsers mogelijk in de verdru en de Zwarteaat sstr Ter hoogte van de Volder nip gek t voor het zustersstraat werd de route route veiliger en aanautoverkeer, waardoor de te loopt verder langs trekkelijker wordt. De rou d verkeer. autoluwe wegen met gemeng fietsers het dubbelVia een fietsbrug bereiken pure. Met uitzonrichtingsfietspad langs de Cou kruising ter hoogte dering van ĂŠĂŠn gelijkgrondse je verder conflictvan de Nieuwewandeling kan in Mariakerke. vrij fietsen tot de Trekweg

28

5

5

6

2

4 3 4

1

2 3

1 1 Gent-Zuid 2 Centrum Gent 3 Winkelstraat 4 Hogeschool 5 Universiteit 6 Mariakerke

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n


1

2

De fietsroute werd op enkele plaatsen geknipt voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers krijgen voldoende ruimte en een veilige omgeving. 3

De route leidt langs plaatsen waar er iets te zien is of iets te beleven valt, met veel sociale controle, ook laat op de avond.

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

29


4

Snel en aangenaam fietsen langs het dubbelrichtingsfietspad aan het water. Aandachtspunt is de verharding: asfalt fietst comfortabeler dan betonklinkers. Dit fietspad is inmiddels zo succesvol dat wordt bekeken hoe er meer ruimte voor de fietsers kan worden gecreĂŤerd.

De route loopt langs autoluwe straten.

6

30

5

Een telpaal registreert elke fietser. De route haalt gemakkelijk meer dan 5000 fietsers per dag.

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n


7

8

Een fietsonderdoorgang maakt snel en veilig kruisen mogelijk, waarbij het verwijderen van het paaltje nog een verbeterpunt zou zijn.

Langs de route werd er ook ruimte voorzien voor voetgangers, wat de kansen op mogelijke conflicten tussen voetgangers en fietsers gevoelig vermindert.

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

31


Waregem: NMBS-station naar industriezone Vijverdam

Afstand: 4 km 1 Station Waregem 2 Industriezone

1 2

Vijverdam

1

3

5

6 4

7

32

2

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n

rDe route loopt over een oude spoo SNMB het wegbedding die begint aan aan station van Waregem en eindigt de industriezone ‘Vijverdam’. n De volledige route ziet er homogee het van en uit en is volledig gescheid autoverkeer. De fietsweg is erg heren kenbaar door het uniform ontwerp lt. asfa van uik gebr het consequent ige Opvallend is dat er geen overbod r rdoo paaltjes staan op de route, waa aande kans op eenzijdige ongevallen rt. zienlijk verminde e, Je kan goed doorfietsen op de rout krui enkel de verkeerslichten en de en sing aan de Expresweg (N382) zorg voor oponthoud.


1 2

De route begint aan de fietsenstalling van het NMBS-station van Waregem.

Van begin tot einde is de route aangelegd in comfortabel asfalt. Het consequent gebruik van dezelfde verharding geeft de route een samenhangend karakter. Asfalt geeft het minste rolweerstand en is eenvoudig in onderhoud.

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

33


3

4

34

Overbodige paaltjes zijn weggehaald. Paaltjes zijn soms nuttig om het autoverkeer te weren, maar dienen in veel gevallen geen enkel doel. Integendeel, ze zijn vaak aanleiding voor eenzijdige fietsongevallen.

Aandachtspunt: fietsers zoeken zelf de kortste weg. Waar er ‘olifantenpaadjes’ ontstaan kan het interessant zijn om dat stukje te asfalteren, zodat een nieuwe comfortabele toegang naar de fietsroute ontstaat.

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n


5

6

Op deze plaats blijven fietsers in de voorrang. Ook hier zorgt een plateau met duidelijke verkeersborden voor de nodige beveiliging. Het gemotoriseerd verkeer en de fietsers kunnen elkaar vanuit alle hoeken goed zien. De wegmarkering is echter niet conform.

Fietsers zijn niet in de voorrang; desalniettemin is de kruising wel goed beveiligd door middel van een plateau en signalisatie.

Een lange maar zeer geleidelijke helling, zodat deze gemakkelijk te nemen is.

Over de volledige route is functionele fietsverlichting geplaatst. 7

8

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

35


Brugge: Loppem naar NMBS-station Brugge

Afstand: 5,8 km 3

1 Biosoop 8

4

2 Hogeschool 3 Ziekenhuis 4 NMBS-station

Brugge

7 2

6

4 1 3

2 1

trum van Loppem De route loopt vanaf het cen Tot aan de rotonde, via de Koning Albert I-laan. ter hoogte van de ten zuiden van de E40, zou ijke aanwezigheid bedrijventerreinen de mogel tingsfietspad meer van fietsers op het dubbelrich . Na de rotonde loopt benadrukt kunnen worden verder tot aan de het dubbelrichtingsfietspad tpunten zijn hier zo Expresweg; mogelijke conflic weg zelf is niet langer goed als afwezig. De Expres tsbrug. Daarna loopt een barrière door de vorkfie r verder door woonde route in gemengd verkee geving in Brugge. wijken tot aan de stationsom weg, maar is een De route biedt niet de kortste Koning Albert I-laan veilig alternatief voor de doorfietsen op de (kant Brugge). Je kan snel afwezig. Door de route, verkeerslichten zijn is het eenvoudig om duidelijke bewegwijzering egwijzering zou nog de route te volgen. De bew and tot de verschilbeter zijn mocht ook de afst aangeduid. lende attractiepolen worden

36

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n


1 2

Een tweerichtingsfietspad (breedte 2,5 m) op de Koning Albert I-laan brengt fietsers in een rechte lijn naar Brugge. In de verte kan je de torens van Brugge al zien. Dit is een drukke verkeersas, maar toch nog vrij aantrekkelijk omwille van de groene omgeving. De verharding is in cementbeton.

De oversteek van de Koning Albert I-laan gebeurt met behulp van een middeneiland.

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

37


3

4

De vorkfietsbrug brengt fietsers veilig over de Expresweg. De vorkfietsbrug geeft het fietsen extra prestige omwille van haar ontwerp, haar uitstraling en haar verlichting.

De fietsroute is niet de meest directe route in afstand, maar wel een veilig alternatief voor de drukke Koning Albert I-laan die op de foto wordt getoond.

Doorsteekjes geven fietsers een korte en veilige route. Dit doorsteekje komt loodrecht uit op de ingang van de campus van de hogeschool – fietsers worden er als het ware naar gelokt. Mooie aanleg in asfalt met functionele verlichting.

De bewegwijzering duidt de attractiepolen aan. Aandachtspunt: er is geen gebruik gemaakt van de wettelijk voorziene bewegwijzering en de afstanden ontbreken. 5

38

6

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n


7

De fietsroute loopt in gemengd verkeer en in een Zone 30 verder richting station. Er is weinig autoverkeer. Kruispunten zijn beveiligd met plateaus.

In de toekomst zullen fietsers langs de stationsomgeving kunnen fietsen en de fietsenstalling kunnen bereiken zonder ook maar ĂŠĂŠn auto tegen te komen door de aanleg van de balkonrotonde. 8

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

39


Antwerpen: Ringfietspad

1 Sportpaleis

Silvertophet Sportpaleis tot aan de Het Ringfietspad loopt van ien een kaa de gs t het fietspad lan blokken en vormt samen me g in din Antwerpen (aan de verbin ringroute rond de kern van bindt de erkt). Het Ringfietspad ver het noorden wordt nog gew r de stad. belangrijkste fietsroutes doo

2 School 3 Station Antwerpen-Berchem 4 Antwerp Expo 5 Station Antwerpen-Zuid

g voor functie van snelle verdeelwe Het Ringfietspad heeft de weg te maakt twee keer een om de langere afstanden. De rou sluitingevormd wordt door de aan omwille van de barrière die wordt Dit R1. de E313 en de E19 op gen van de autosnelwegen door n kke dat fietsers op die ple gecompenseerd door het feit licht en fietsen. De route is goed ver aangename parken kunnen rzien. elijkgrondse kruisingen voo op veel plaatsen zijn er ong inrichlige vei een d gezorgd voor Waar dit niet het geval is wer op den wor duidelijk geattendeerd ting, zodat automobilisten rd, tee werd recent opnieuw geasfal kruisende fietsers. De route is de atig geruimd. Op piekuren en bladeren worden regelm oorzande ille sch eikt. Dit heeft ver grens van de capaciteit ber ge jon t me tussen enerzijds ouders ken: het snelheidsverschil ere and , scholieren die weinig op kinderen, transportfietsen denten, stu e ver rtie spo oudere en fietsers letten en anderzijds of bromfietsers.

1

1

2

2 5

3

7

5 6 4

4 3

Afstand: 1 0,8 km

40

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n


1

De route is aangelegd in comfortabel asfalt en is perfect onderhouden.

2

Veilig ingerichte oversteekplaats. Aandachtspunt: bochtstraal te scherp waardoor er rechts van het fietspad een ‘olifantenpaadje’ is ontstaan en nood aan een duidelijkere voorrangsregeling.

Een reeds bestaand fietsviaduct werd gekoppeld aan het Ringfietspad, waardoor het fietsnetwerk fijnmaziger werd gemaakt. 3

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

41


4

De geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit door de nabijheid van de Antwerpse Ring worden in de mate van het mogelijke beperkt door de bermbegroeiing.

5

De geleidelijke helling is voor de gemiddelde fietser gemakkelijk te nemen.

42

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n


6

7

Het Ringfietspad takt aan op lokale functionele fietsroutes.

Ruime bochtstralen zorgen voor een optimaal fietscomfort.

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

43


HST-route: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Leuven

3 4

1 3

Nog aan te leggen tracé 2

5

6

5 6

7

8 7

4 10

2

9 1

ject van de HST-spoorDe HST-route volgt het tra entem, Kortenberg, lijn tussen de gemeenten Zav loopt momenteel Herent en Leuven. De route die gemeenten, langs alle NMBS-stations van ). Tussen het Brusbehalve in Diegem (Zaventem en het station van sels Hoofdstedelijk Gewest om via Sint-StevensZaventem loopt de route nu id en de provincie Woluwe. De Vlaamse overhe geëngageerd om de Vlaams-Brabant hebben zich spoor door te trekken route ook parallel aan het Machelen en Diegem vanaf de bedrijvenzones in . De realisatie van naar het station in Zaventem Ring die hiervoor lse een fietsbrug over de Brusse 3 groen licht gekregen. nodig is, heeft in april 201 en wordt verwacht De start van de werkzaamhed provincie en de in 2015. Verder hebben de studie opgestart om gemeente Kortenberg een r ongelijkgrondse met tunneltjes te zorgen voo kjes van Kortenberg kruisingen zodat de drie kni heeft de provincie worden weggewerkt. Tot slot ragingen op de route in 2012 fietstellingen en bev rt over dit onderzoek is uitgevoerd. Het eindrappo : terug te vinden via deze link /verkeer-mobiliteit/ .be ant http://www.vlaamsbrab ute/index.jsp fiets/fietssnelwegen/hst-ro

44

Afstand: 25,8 km

Belangrijkste conclusies van de bevraging bij de gebruikers: Troeven: de HST-route is grotendeels autoluw, ze heeft een rustig karakter en is comfortabel (goed wegdek en genoeg ruimte om met twee naast mekaar te fietsen) Verbeterpunten: ook bij doortochten langs dorpskernen zoals Veltem wordt de voorkeur gegeven aan afgescheiden fietspaden en de oversteek met drukkere autowegen kan verbeterd worden (bijvoorbeeld het voorzien van een middeneiland om in twee keer te kunnen oversteken)

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n

1 Station Diegem 2 Station Zaventem 3 Luchthaven 4 Station Nossegem 5 Station Kortenberg 6 Station Erps-Kwerps 7 Station Veltem 8 Staton Herent 9 Station Leuven 10 Centrum Leuven


1

De route heeft van begin tot einde een herkenbare bewegwijzering.

2

Dankzij de fietstunnel die parallel loopt aan de Woluwelaan kan er veilig, rechtstreeks en ongelijkgronds worden doorgestoken onder de ring rond Brussel (RO) en de afrit Zaventem-Henneaulaan.

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

45


3

De route is direct, aantrekkelijk en comfortabel door het asfalt en de landelijke omgeving.

Bij het naderen en het verlaten van de kruispunten wordt de dubbele richting van het fietsverkeer benadrukt.

Gelijkgrondse kruising met een uiterst brede fietsoversteek in rode coating die het attentieniveau van de gemotoriseerde weggebruikers verhoogt. Verbeterpunt: het voorzien van een middeneiland om de oversteek in twee keer te kunnen doen en mogelijks aanbrengen van een plateau om indalen te vermijden en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te beperken.

4

46

5

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n


6

Naderen van een kruispunt: het doorgaand fietsverkeer wordt afgetakt via de fietsbrug waardoor het in de voorrang en met een miniem hoogteverschil kan doorrijden.

7

De route loopt langs het kanaal met zicht op Leuven; aangenaam als visitekaartje

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

47


Antwerpen-Mechelen: Fietsostrade

1 Station Antwerpen-Centraal 2 Station Antwerpen-Berchem 3 Station Mortsel-Oude-God

Afstand: 1 8,4* km

4 Station Hove 5 Station Kontich

1

6 Station Duffel 7 Station Sint-Katelijne-Waver

2

8 Station Mechelen-Nekkerspoel

* Afstand tussen het station Antwerpen-Centraal en het station Sint-Katelijne-Waver

3 1

– Mechelen gs de spoorlijn Antwerpen Deze route situeert zich lan . pen van de provincie Antwer en is een speerpuntproject pt verder Station in Antwerpen en loo Ze begint aan het Centraal telijnee, Kontich, Duffel en Sint-Ka door Berchem, Mortsel, Hov stuk tussen Mechelen-Nekkerspoel. Het Waver naar het station van n van deze gaa se helen is bij het ter per Sint-Katelijne-Waver en Mec brochure nog niet voltooid. en Antstations Antwerpen-Centraal Het fietspad tussen de NMBSst komt kom toe intensief gebruikt. In de werpen-Berchem wordt erg ising, kru se -Berchem een ongelijkgrond er ter hoogte van Antwerpen barrière Binnensingel niet langer een zodat de stedelijke ringweg eenvormig uniform karakter door het vormt. De route heeft een aangelegde ere asfalt. Enkel op de oud ontwerp en het gebruik van wegen zijn er liggen er betonklinkers. Om stukken van de fietsostrade ken naar de n moet er worden overgesto amper. Op sommige stukke dse kruisingen eg. Er zijn weinig gelijkgron andere kant van de spoorw d ingericht. goe zijn over het algemeen met het autoverkeer, en die volledige verkeer zijn over bijna de Fietsers en gemotoriseerd is duidelijk. elkaar. De bewegwijzering fietsostrade gescheiden van senstallingen dwars of zelfs door de fiet Positief is ook dat de route g, het fietspunt llin In Hove bevinden de sta aan enkele stations loopt. te. In Mortsel minimale afstand van de rou en het station zich op een gecombide drukke N10 te vermijden is er een onderdoorgang om het station. g en een directe toegang tot neerd met een fietsenstallin ondse kruising pagina 5) aan de ongelijkgr Leuk detail: de graffiti (zie de Provincie in Hove is een initiatief van ter hoogte van het station men dat de egeven en zo wordt voorko Antwerpen. Ze is leuk vormg t ongewenste graffiti. fietstunnel beklad wordt me

48

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n

4

3

4

5

6

6

7

Nog aan te leggen tracé

8


1

Dankzij de onderdoorgang aan het station kunnen fietsers de drukke N10 ongelijkgronds kruisen, en hebben ze tegelijkertijd toegang tot de fietsenstalling.

2

De functionele bewegwijzering met aanduiding van afstand en tijd wijst fietsers de weg.

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

49


3

Bakenverlichting duidt de lengte en de richting van de onderdoorgang aan.

4

De fietsostrade takt aan op een lokale functionele fietsroute.

50

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n


5

Voor het comfort van de fietser zijn details erg belangrijk. Het riooldeksel is perfect ingewerkt zodat schokken en putten vermeden worden.

6

Een nieuwe onderdoorgang langs het spoor in Duffel maakt omrijden voor fietsers overbodig. Zo wordt de route korter, sneller en veiliger.

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

51


Zwevegem-Kortrijk: Guldensporenpad

Afstand: 6 ,5 km

5 4

5 3 3

6

2

2

1 Nog aan te leggen tracĂŠ 1

m van De route start in het centru oude een r ove Zwevegem, en loopt het gs lan spoorwegbedding verder ke. We station van Kortrijk tot Mar l tot bespreken hier enkel het dee hererg is te rou aan het station. De en lt asfa kenbaar door gebruik van het veilig een uniform ontwerp. Waar rrang op kan, blijven fietsers in de voo . Gewestde gelijkgrondse kruisingen een brug via wegen worden gekruist of een tunnel.

52

1 Zwevegem 2 Industriezone 3 Industriezone 4 Station Kortrijk 5 Centrum Kortrijk

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n


1 2

De route is direct, aantrekkelijk en comfortabel door het asfalt, de groene omgeving en de functionele verlichting. Blijkbaar is er een probleem van ongeoorloofd gebruik door gemotoriseerde tweewielers.

De N391 vormt niet langer een barrière dankzij de fietstunnel.

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

53


3

4

54

Fietsers blijven in de voorrang. De paaltjes en een ander type verharding verhogen het attentieniveau van de fietser. Aandachtspunt: de paaltjes staan te dicht bij elkaar om vlot te kunnen kruisen; ze zijn bovendien niet goed zichtbaar, zonder geleidende markeringen en niet in buigzaam materiaal.

Vanuit een aanpalende woonkern is er een aantakking op de route, waardoor ook deze attractiepool wordt verbonden.

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n


5

Vlakbij het centrum van Kortrijk kan de N8 ongelijkgronds worden gekruist. Zo hoeven fietsers de rotonde niet te nemen. De fietsbrug loopt op gelijke hoogte van de spoorwegbrug.

6

De route passeert langs de fietsenstalling van het NMBS-station van Kortrijk. Ideaal voor pendelaars.

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

55


Hasselt: NMBS-station naar Universitaire campus Diepenbeek

3

3

2

1

1

2

4

5 6

4 5

6

7

7

takt NMBS-station van Hasselt en De route vertrekt aan het loopt ene Boulevard. Vervolgens onmiddellijk aan op de Gro t ze resweg en via de Demer kom de route parallel aan een exp in pus cam ire g uit op de Universita in een vrijliggende beddin Diepenbeek. eerdelijke keuze van de wegbeh De route blinkt uit in een dui den spa fiet de bre te en voldoende der om een aangename ruim de op n van 2,1 m tot 4,7 m te voorzien. De breedtes gaa ruimte te dienen de fietsers hier de Groene Boulevard. Ook al atie. een zeer comfortabele situ delen met voetgangers is dit zijn er : oud nth n significant opo Verder is er op de route gee de en slechts 3 verkeerslichten; 2 ongelijkgrondse kruisingen wil n zijn tevens conflictvrij: dit lichtengeregelde kruispunte ijd van en groentijd naast de groent zeggen dat fietsers een eig de auto’s hebben. Aandachtspunten n ene Boulevard is er (nog) gee Aan het station en op de Gro liaa ter ma het is voorzien. Tevens functionele bewegwijzering lt asfa van ard zeer divers, gaande gebruik op de Groene Boulev en reg bij kasseien (oncomfortabel en (zeer goed) tot klinkers en en op bepaalde segmenten. gevaarlijk!) op de kruisingen

56

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n

Afstand: 5 ,4 km

1 Station Hasselt 2 Universiteit 3 Hogeschool 4 Administratief centrum 5 Provinciehuis 6 Bioscoop 7 Universitaire campus Diepenbeek


1

2

EĂŠnrichtingsfietspad langs de Koningin Astridlaan brengt de fietsers tot in het centrum van Hasselt; breedte 1,5 m

Ruime fiets-en voetgangersas op de Groene Boulevard; breedte: 4,7 m

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

57


3

Dubbele richting voor het fietsverkeer subtiel aangegeven; breedte 2,1 m

4

EĂŠnrichtingsfietspad in vrijliggende bedding parallel aan de expresweg, breedte 1,55 m

Ongelijkgrondse kruising in twee richtingen; breedte 2,65 m. Verlichting aanwezig. Verbeterpunt is het vermijden van fragmentering van het materiaal.

58

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n

5


6

Ideale situatie: vrijliggend tweerichtingsfietspad mĂŠt een voetweg ernaast

7

Fietsen in een groene omgeving langs de Demer

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

59


Gent-Antwerpen: Fietssnelweg

Afstand: 2 3,6* km

5

Nog aan te leggen tracĂŠ

6 7

4

9

6 5

3 2

8

3

4

1 2 Nog aan te leggen tracĂŠ 1

De fietsroute loopt langs de spo orlijn tussen Gent en Antwerpen. Ze doorkruist deze steden en gemeen ten: Gent, Destelbergen, Lochristi, Lokeren, Waasmunster, Sint-Nik laas, Beveren, Zwijndrecht en Antwer pen. 1 Station Gent-Dampoort 2 Station Lokeren 3 Station Sinaai 4 Station Belsele 5 Station Sint-Niklaas 6 Station Nieuwkerken-Waas 7 Station Beveren 8 Station Melsele 9 Station Zwijndrecht

* Afstand tussen fietsbrug over de Durme in Lokeren en NMBS-station Beveren

60

Het deel tussen Lokeren en Bev eren is nagenoeg volledig aangelegd. Tussen Gent en Lokeren en tuss en Beveren en Antwerpen is de rou te bij het ter perse gaan van dez e brochure nog niet voltooid. Deze route loopt parallel met de N70 en is derhalve een sneller en veiliger alternatief voor het fietsverkee r richting werk en school. De mee ste segmenten bestaan uit verkeer svrije fietswegen van 3 meter breedt e.

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n


1

2

Fietsersbrug over de Durme die zorgt voor de verbinding met het NMBS-station van Lokeren; breedte fietspad op aanloophellingen 2,3 m, bovenop brug 2,8 m

TracĂŠ tussen Lokeren en Waasmunster in grijze cementbeton; breedte 2,5 m

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

61


3

TracĂŠ in Waasmunster ter hoogte van de Schrijbergstraat in asfalt; breedte 3 m. Het aanbrengen van verlichting kan nog extra fietsverkeer aantrekken.

4

Stationswegel in Sint-Niklaas in grijze cementbeton; breedte 3 m

62

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | G o ed e p ra k t i j k v o o rbe e l d e n


5

6

TracĂŠ ter hoogte van Doornpark in Beveren. Goede breedte en bufferruimte tussen draadafsluiting en fietspad. Verlichting met sensoren die werkt op zonneenergie. Attractief maar deze technologie dient nog verder te evolueren.

TracĂŠ tussen de Haasdonkbaan en de achterzijde van het NMBS-station van Beveren in grijze cementbeton; ideale breedte van 3 m. Verbeterpunt: het gebrek aan bufferruimte tussen de draad en het fietspad.

F i e t s ro u t e s i n Vl a a n de re n | G o e de pra k t i j k v o o rbe e l d e n

63


Colofon

“Fietsroutes in Vlaanderen – Goede praktijkvoorbeelden” is samengesteld door Fietsersbond vzw.

Concept, redactie en coördinatie | Fietsersbond vzw Foto’s | Fietsersbond vzw Lay-out | Wils & Peeters Graphic Design - Lier Druk | Drukkerij De Bie - Duffel Bron wegenkaarten | NAVSTREETS Raster, 2013.3 (NAVTEQ)

Eerste druk | maart 2014 Wettelijk depot | D/2014/11.937/1

Verantwoordelijke Uitgever | Bruno Coessens Fietsersbond vzw Oude Graanmarkt 63 1000 Brussel Tel.: 02 502 68 51 E-mail: info@fietsersbond.be www.fietsersbond.be

Het Vademecum Fietsvoorzieningen vormt het referentiekader voor de aanleg van fietsroutes. Het is een uitgave van de Vlaamse overheid. U kunt het Vademecum downloaden op www.mobielvlaanderen.be.

64

Fiets r ou tes i n V la a n d er en | C o lo fo n


Fietsersbond vzw Oude Graanmarkt 63 - 1000 Brussel tel. 02 502 68 51

info@fietsersbond.be www.fietsersbond.be

Fietsroutes in Vlaanderen  

Fietsersbond: brochure Fietsroutes in Vlaanderen

Advertisement