Page 1


I

N

H

O

U

D

De agglomeratie Annecy...................................................p 0 4 R ech teroev er...................................................................p 0 5 S ou rces d u L ac ...............................................................p 0 6 L ink eroev er.....................................................................p 0 7 K aart............................................................................p 0 8 N atu u r & meer.................................................................p 1 0 P atrimoniu m................................................................p 1 2 R ond leid ingen...............................................................p 1 8 S p ort en activ iteiten........................................................p 2 0 E v enementen...............................................................p 2 6 P rak tis ch e Informatie.....................................................p 3 0 L igging en b ereik b aarh eid .............................................p 3 2 G E G E V E N S V A N V V V -KA N T O R E N E N IN F O R M A T IE P U N T E N R O N D O M H E T M EER VA N A N N ECY

ANNECY V V V . v a n D e A g g lom era tie v a n A nnec y 1 , ru e Jean-Jau rè s - 7 4 0 0 0 Annecy T é l.: + 3 3 (0 )4 5 0 4 5 0 0 3 3 F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 5 1 8 7 2 0 info@ annecytou risme.com - w w w .lac-annecy.com

ANNECY-L E V IEU X Inform a tiepu nt in ju li en a u g u stu s Allé e d es P latanes - (p ark eerp laats v an P lage d ’Alb igny) T é l.: + 3 3 (0 )4 5 0 6 6 0 4 2 5

‘Z O NNEO EV ER ’ V e y rie r -d u -L a c , M e n th o n -S t-B e rn a rd , B lu ffy , T a llo ire s 2 7 , R u e And ré T h eu riet - 7 4 2 9 0 Talloires T é l.: + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 7 0 6 4 - F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 7 6 5 9 info@ riv ep leinsoleil.com - w w w .riv ep leinsoleil.com

S O U R CES D U L AC D ’ANNECY - P AYS D E F AV ER G ES

Klik op de internetsite :

w w w .la c -a nnec y .c om E n u k rijgt u itv oerige, ju iste en gev arieerd e informatie ov er alle p laatsen d ie aan h et meer liggen: accommod atie en activ iteiten, ond er meer op cu ltu reel en sp ortief geb ied . E en eenv ou d ige en snelle manier om h et geb ied w aarnaar u op v ak antie w ilt gaan b eter te leren k ennen. Dez e site b ied t toegang tot d e talloz e internetsites v an lok ale V V V -k antoren en d ienstv erlenend e b ed rijv en.

2

In fo b a lie v a n F AV ER G ES P lace M arcel P iq u and - 7 4 2 1 0 F av erges - T é l.: + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 6 0 2 4 F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 4 5 9 6 - tou ris me@ p ays -d e-fav erges .com - w w w .p ays -d e-fav erges .com In fo b a lie v a n D O U S S AR D (open in Ju li en A u g u stu s) P lage d e Dou ssard - B ou t-d u -L ac - T é l.: + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 8 1 6 9 In fo b a lie v a n M O NT M IN (open in Ju li en A u g u stu s) C ol d e la F orclaz - 7 4 2 1 0 M ontmin - T é l.: + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 6 0 2 4

L INK ER O EV ER V AN H ET M EER V AN ANNECY

B P 3 9 - 7 4 3 2 0 S ev rier - T é l.: + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 4 0 5 6 info@ v is it-lacannecy.fr - w w w .v is it-lacannecy.fr In fo b a lie v a n S EV R IER R ou te d ’Alb ertv ille - F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 4 8 6 6 In fo b a lie v a n S AINT -JO R IO Z R ou te d e l’E glise - F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 6 8 9 6 1 1 In fo b a lie v a n D U ING T (open in Ju li en A u g u stu s) R u e d u V ieu x V illage - T é l.: + 3 3 (0 )4 5 0 7 7 6 4 7 5


W el Kom AAM HETMEER VAN ANNECY Wij danken u voor de belangstelling die u toont voor ons gebied en doen u h ierbij de inform atie toekom en die nuttig kan z ijn bij de voorbereiding van uw verblijf. M et h et uitz onderlijke landsc h ap p elijk sc h oon door een c om binatie van m eer en bergen, en de c ulturele, sp ortieve of rec reatieve ac tiviteiten, gez ellige ontm oetingen en grootse feesten z al h et m eer van A nnec y u in alle seiz oenen bekoren. Wij staan tot uw besc h ikking voor nadere inlic h tingen en w ensen u nu al een aangenaam verblijf. Wij zien uw komst van harte tegemoet !

3


DE AGGLOMERATI E

Anne c y De Gemeenschap van de Agglomeratie van Annecy, die in 2 0 0 1 aan de noordk ant van het meer is opgericht, omvat 1 3 gemeenten (1 3 4 .5 1 2 inw oners). E r w orden veel gemeenschappelijk e diensten aangeb oden, z oals b ijvoorb eeld openb aar vervoer, w atervoorz iening, cu ltu rele activiteiten, sportaccommodaties, economische ontw ik k eling en toerisme. De dy namische economie ervan steu nt op een internationaal gerichte stru ctu u r van toonaangevende indu strieë n en dienstverlening, en op z ak elijk en recreatief toerisme. E r b estaan grote contrasten tu ssen de nab ijgelegen maar nog z eer landelijk e dorpen als M ontagny -les-L anches, Q u intal of C havanod en de centrale stad Annecy, met z ijn 5 2 .1 0 0 inw oners !

4

O p b asis van hu n z eer u iteenlopend landschappelijk , historisch en indu strieel erfgoed heb b en de 1 3 gemeenten van het F ranse ministerie van C u ltu u r het felb egeerde k w aliteitsk eu rmerk ‘Art et H istoire’ (K u nst en H istorie) ontvangen (z ie ‘rondleidingen’). De agglomeratie heeft toegang tot het meer via de 2 dichtstb evolk te gemeenten, te w eten Annecy en Annecy -le-V ieu x , w aar men k an w andelen over meer dan 5 k ilometer oever om het schitterende panorama te b ew onderen en in ieder jaargetijde deel te nemen aan talloz e cu ltu rele, sportieve en recreatieve activiteiten.


Zo nne o e ve r De Rive Plein Soleil omvat de gemeenten V ey rier-du -lac , M enth on-Saint-B ernard, B lu ffy en Talloires . Veyrier-du-Lac : k om w eer op k rac h ten in dit dorp op de h ellingen van de M ont V ey rier en geniet van de magnifiek e u itz ic h ten op h et meer van A nnec y. M en th o n -S ain t-B ern ard : dez e p laats , die h is toris c h b ek end is om de middeleeu w s e b u rc h t, ontvangt u voor een aangenaam verb lijf ter p laats e en in de omliggende dorp jes met h u n p ittores k e s feer. B luffy : vanu it dit landelijk e en p ittores k e dorp k u nt u in ieder jaargetijde aangename toc h ten mak en. Tallo ires : in dez e ru s tige en au th entiek geb leven p laats , k u nt u o.a. onts p annen genieten van een gas tronomis c h e maaltijd.

5


So ur c e sd uLac Le Pays de Faverges, “ La n d v a n F a v erg es ” g eb ied v a n “ S o u rc es d u La c d ’A n n ec y ” , b es ta a t u it 1 0 d o rp en , C h ev a lin e, C o n s -S te-C o lo m b e, D o u s s a rd , F a v erg es , G iez , La th u ile, M a rlen s , M o n tm in , S t F erré o l, S ey th en ex en 1 0 0 g eh u c h ten k a ra k teris tiek e g eh u c h ten w a a r d e b erg en en h et m eer h a rm o n ieu s in elk a a r o p g a a n . B erg en en m eer, een o n a fs c h eid elijk e tw ee een h eid m et een k leu rrijk s c h ild ers p a let : b erg w a n d elin g en m a k en in h et P a rc N a tu rel R é g io n a l d u M a s s if d es B a u g es , lu ieren o p h et s tra n d , fla n eren d o o r d e ty p is c h e d o rp en en p a rk en , s k ien m et d e h ele fa m ilie, een en o rm e b elev en is tijd en s h et “ p a ra g lid en ” , fiets en o p s p ec ia a l a a n g eleg d e ro u tes , a p a rte p lek jes o n td ek k en , w a ters p o rten in B o u t d u La c ...

6

In d e " S o u rc es d u La c d ’A n n ec y " is h et g o ed to ev en en u k u n t h et g eh ele ja a r o v erro m p elen d e la n d s c h a p p en o n td ek k en ! H et g eb ied v a n d e “ S o u rc es d u La c d ’A n n ec y ” n o d ig t u u it v o lo p te g en ieten , in d e z o n o f o n d er d e s n eeu w v lo k k en , v a n een v erb lijf v o l k leu r, s en s a tie en p lez ier.


Li nke r oe ve r De linkeroever van het meer van Annecy strekt zich uit van S evrier tot Duing t, via d e C ol d e L eschaux . H et is een streek met zacht g looiend e b erg en met het afw isselend e land schap van het reg ionale natuurp ark M assif d es B aug es. H ier is voor elk w at w ils : aan d e oever van het meer lig t op slechts enkele minuten van Annecy een route voor w and elaars, fietsers of skaters over het tracĂŠ van d e voormalig e sp oorw eg van Annecy-Alb ertville.

De route voert lang s S evrier, S aint-Jorioz en Duing t. O ok kunt u met uw g ezin g enieten van d e lang zaam aflop end e strand en, recreatieactiviteiten en b ezien sw aard ig hed en. L a C hap elle-S aint-M aurice, E ntrevernes, L eschaux en S aint-E ustache zijn allemaal charmante b erg d orp jes d ie een b ezoek w aard zijn, met p laatselijke b eziensw aard ig hed en en schitterend e w and elp ad en d ie u d oor een ong erep te natuur voeren. Deze streek heeft alles in huis voor een harmonieuze vakantie.

7


Af wi s s e l e nd eNat uur S C H ITTE R E N D E LANDSCHAPPEN Het meer van Annecy biedt allereerst een schitterend landschap: een blauw meer o mring d do o r berg en, waarvan de k leuren varië ren met het jaarg etijde o f de lichtval : van het z o merse g ro en en blauw to t de prachtig e weerspieg eling en in de herfst en het smettelo z e wit van de berg to ppen in de winter. D ank z ij de tallo z e acties van natuurbescherning van de laatste veertig jaar k unnen de inwo ners en bez o ek ers g enieten van een beho uden g ebleven natuur: het wo rdt bescho uwd als é é n van de scho o nste meren van E uro pa. H e t w a te r is z o h e ld e r d a t je w e l e e n p a a r m e te r o n d e r w a te r k u n t k ijk e n e n h ie rd o o r is h e t m e e r u ite rs t g e s c h ik t v o o r h e t b e o e fe n e n v a n a lle w a te rs p o rte n : u ite ra a rd z w e m m e n , m a a r o o k z e ile n e n w in d s u rfe n , k a n o v a re n , ro e ie n , w a te rs k ië n e n d u ik e n , e n d a n h e b b e n w e h e t n o g n ie t e e n s o v e r h e t v is s e n ! H e t is m o g e lijk v a n a f d e b e rg to p p e n h e t la n d s c h a p te b e w o n d e re n , m a a r o o k v a n a f h e t fie ts p a d d a t o p d e h e le lin k e ro e v e r is a a n g e le g d o v e r m e e r d a n 3 5 k m !

10


CRUISES OP HET MEER VAN ANNECY Een boottocht over het meer maakt het mogelijk het meer en de bergen eromheen in alle seizoenen te verkennen. D e b oot vaart van d orp tot d orp en leg t in ied ere haven van het meer aan. R ond vaartb oten met g id s, restau rantb oten, motorb oten of zeilb oten, alle mog elijkhed en w ord en u g eb od en om het meer op u w eig en w ijze te ontd ekken. Nuttige adressen : C O M P A G NIE D E S B A T E A U X P lac e au x B ois - 7 4 0 0 0 A nnec y - Tel : + 3 3 (0 )4 5 0 5 1 0 8 4 0 - F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 5 1 8 0 9 4 info@ annec y -c roisieres.c om - w w w .annec y -c roisieres.c om B A TEA U X D U PR A Z Q u ai N ap oleon III - 7 4 0 0 0 A nnec y - Tel : + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 4 2 9 9 - F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 6 6 6 5 b ateau x .d u p raz@ orang e.fr - w w w .b ateau x d u p raz.c om V ED ETTES TO E P ont d es A mou rs - 7 4 0 0 0 A nnec y - Tel : + 3 3 (0 )6 0 9 5 9 3 6 3 4

V ER H U R EN V A N B O TEN S A M E NW E R K E ND E B O O T V E R H U U R D E R S R oeib oten, w aterfietsen, vissersb ootjes, motorb oten, enz. D e verhu u rb ed rijven zijn overal aan het meer te vind e. (Volledige lijst op aanvraag verkrijgbaar bij de VVV-kantoren). G roep van b oot verhu u rd ers : + 3 3 (0 )4 5 0 4 5 7 7 8 5 of + 3 3 (0 )6 0 9 6 6 3 3 5 9

E X C U R S IE S IN B U S E r zijn talloze ex c u rsiemog elijkhed en voor een hele of halve d ag om het meer en d e omg eving ervan b eter te leren kennen (A ravis, C hamonix , B au g es, d e S avoie, G enè ve, enz.) G rand ioze p anorama’s, b ijzond ere natu u r, historisc he, monu mentale en g astronomisc he hoog stand jes zijn b ereikb aar p er au to of p er lu x e tou ring c ar. Nuttige adressen : A U TO C A R S C R O LA R D G are S N C F - 7 4 0 0 0 A nnec y - Tel : + 3 3 (0 )4 5 0 4 5 0 0 5 6 (E r w ord en eveneens ex c u rsies aang eb od en d oor d e V V V -kantoren van V ey rier-d u -L ac , M enthon-S t-B ernard , Talloires, S aint-Jorioz en S evrier).

W IS T U D A T ? D e insp anning en voor kw aliteitsb ehou d van het w ater

A U TO C A R S FR O S SA R D 6 7 , A venu e d es N eig eos - 7 4 6 0 0 S ey nod Tel : + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 5 8 1 1 - + 3 3 (0 )4 5 0 0 5 5 1 9 6

w erd en al snel b eloond d oor

A U T O C A R S F R A NC O NY G are rou tiè re S u d - 7 4 0 0 0 A nnec y - Tel : + 3 3 (0 )4 5 0 4 5 0 2 4 3

d e internationale instanties.

H ier v o lgt w at p rak tisc h e info rm atie o v er h et m eer :

A l in 1 9 7 2 :

Temp aratu u r van het zw emw ater in d e zommer : .............van 20 aan 24 ° (veel strand jes) B reed ste (noord ) kant, “ le g rand lac ” : .......................................................................1 0 km S malste (zu id ) kant, ” le p etit lac ” : ................................................................................4 km (totale lengte 1 4 km ). M ax imale b reed te: ....................................................................................................3 ,5 km M inimale b reed te: .....................................................................................................8 0 0 m H oog te: .....................................................................................................................4 4 7 m O p p ervlakte: .............................................................................................................27 km2 O mtrek: ......................................................................................................................3 2 km M ax imu m d iep te: ........................................................................................................8 0 m G emid d eld e d iep te: .....................................................................................................4 2 m

van het meer van A nnec y

E u rop ese P rijs voor N atu u rb esc herming , A l in 1 9 8 3 : E rep enning van het E u rop ees milieu p rog ramma van d e V N .

11


Li ef hebbervangeschi edeni s ZIN O M

TE V E R K E N N E N

Rond het meer van Annecy

1/ P A L A IS D E L’IL E (V o o rm a lig e G e v a n g e n is ) O n d e rz o e k s c e n t ru m v o o r A rc h it e c t u u r e n E rfg o e d v a n A n n e c y e n o m g e v in g 3, passage de l’Ile - Annecy Tel.: + 33 (0 )4 5 0 33 8 7 30 - m u sees@ agglo -annecy.fr H isto risch m o nu m ent, b ez o ek aan de ‘v o o rm alige gev angenis’, presentatie v an h et geb ied ro nd Annecy. T ijdelijk e ex po sities. G eo p en d : v an 0 1 -1 0 to t 31 -0 5 : dagelijk s (b eh alv e dinsdag) 1 0 u -1 2 u en 1 4 u -1 7 u . v an 0 1 -0 6 to t 30 -0 9 : dagelijk s 1 0 .30 u -1 8 u . (Paaszondag en -maandag gesloten 0 1 .0 5 , 0 1 .1 1 , 1 1 .1 1 , 2 5 .1 2 , 0 1 .0 1 ) L et o p : k aartjes w o rden v erk o ch t to t u iterlijk 4 5 m in. v o o r slu itingstijd. V o l Ta rie f : v o lw assene 3,4 0 € G e re d u c e e rd ta rie f : 1 ,0 0 € (v ak antiek o lo nies, stu denten, 1 2 /2 5 jaar, gro te gez innen, enz ...). G ro e p s p rijs : 2 ,5 0 € (m eer dan 5 perso nen). C o m b ik a a rtje : 6 ,2 0 € (M u seu m , P alais de l’Ile). gratis o p de 1 e z o ndag v an de m aand, v an o k to b er to t m ei.

12


2/ K A S T E E L -M U S E U M V A N A N N E C Y E N O M G E V IN G Place du Château - Annecy - inlichtingen en reservering : Tel.: + 3 3 (0 )4 5 0 3 3 8 7 3 0 - m usees@ agglo -annecy.fr H isto risch m o num ent, religieus b eeldho uw w erk , m eub ilair uit de S avo ie, antro p o lo gie van de Alp en, b eeldende k unst, hedendaagse k unst, tijdelijk e ex p o sities. R egio naal o b servato rium van de Alp enm eren. Pro gram m a m et tijdelijk e ex p o sities. Interactief b ez o ek vo o r k inderen “ de z o m er van de 6 à 1 2 jarigen” en elk e eerste z o ndag van de m aand gratis ro ndleidingen. G e o p e n d : van 0 1 -1 0 to t 3 1 -0 5 : dagelijk s (b ehalve dinsdag) 1 0 u-1 2u en 1 4u-1 7 u. van 0 1 -0 6 to t 3 0 -0 9 : dagelijk s 1 0 .3 0 u-1 8 u. (Paaszondag en -maandag gesloten 01.05, 01.11, 11.11, 25.12, 01.01). L et o p : k aartjes w o rden verk o cht to t uiterlijk 45 m in. vo o r sluitingstijd. V o l ta rie f : 4,8 0 € - G ro e p s p rijs : 3 ,5 0 € (m eer dan 5 p erso nen). G e re d u c e e rd ta rie f : 2 € (vak antiek o lo nies, studenten, 1 2/25 jaar, gro te gez innen, enz ...). K in d e re n o n d e r d e 1 2 : G ratis - C o m b ik a a rtje : 6 ,20 € (M useum , p alais de l’Ile, Citia E x p o sitio n). G ratis o p de 1 e z o ndag van de m aand, van o k to b er to t m ei.

3 / C IT IA E X P O S IT IO N Co nservato ire d'Art et d'H isto ire - 1 8 , avenue de T ré sum - Annecy Tel.: + 3 3 (0 )4 5 0 3 3 8 7 3 0 - m usees@ agglo -annecy.fr O p tw ee m inuten afstand van het ” k asteel-m useum ” , in het gro te sem inarium van de dio cese van Annecy : ex p o sitie o ver geschiedenis, k unst en tek enfilm techniek en. L udiek e en interactieve ruim te, die elk e tw ee jaar w o rdt geü p datet in verb and m et het internatio nale (tek en)film festival. G e o p e n d : van 0 1 -0 6 to t en m et 3 -.0 9 : dagelijk s van 1 0 .3 0 u to t 1 8 u. van 0 1 -1 0 to t en m et 3 1 -0 5 : van m a t/m z a en de 1 e z o van elk e m aand 1 0 u-1 2u en 1 4u-1 7 u. D insdags gesloten. In d iv id u e e l te b e z o e k e n .

7/ K A STEEL V A N M E N T H O N -S A IN T -B E R N A R D M entho n-S aint-B ernard Tel.: + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 1 2 0 5 w w w .chateau-de-m entho n.co m D it k asteel, dat sinds de elfde eeuw w o rdt b ew o o nd do o r dez elfde fam ilie en is geb o uw d tussen de elfde en de negentiende eeuw , k ent rijk e m eub els en deco ratie die no g uit die tijd dateren. In w eek enden en o p feestdagen w o rdt het k asteel verlevendigd do o r m ensen in k lederdracht uit die tijd. G eo p en d : m ei, juni en sep t.: vrij, z a, z o n- en feestdagen 1 4u-1 8 u. juli en augustus: dagelijk s 1 2u-1 8 u. v o lw a s s e n : 7 ,0 0 € 4,0 0 € k inderen (6 /1 5 jaar). G e k o s tu m e e rd e a c tiv ite ite n : 8 ,0 0 € vo lw assene, 5 ,0 0 € k inderen (6 /1 5 jaar).

4 / V IS IT A T IE B A S IL IE K R ecteur du S anctuaire - 20 , avenue de la V isitatio n - Annecy Tel.: + 3 3 (0 )4 5 0 45 22 7 6 - franco is.m ercier@ w anado o .fr G ew ijd aan de heilige F ranç o is de S ales en de heilige Jeanne de Chantal. G e o p e n d : D agelijk s geo p end 7 u-1 2u en 1 4u-1 9 u (w inter 1 8 u) G ra tis to e g a n g . Toegank elijk v oor rolstoelen.

5 / B E IA A R D V A N D E V IS IT A T IE B A S IL IE K Annecy - Tel.: + 3 3 (0 )4 5 0 23 24 1 2 o f + 3 3 (0 )6 0 9 8 6 6 3 3 7 Chro m atische b eiaard m et 3 7 k lo k k en. M echanische aandrijving. R o ndleiding, gevo lgd do o r een diap ro jectie o ver de b eiaardk unst, vervo lgens o ver de k lo k k en en de b o urdo n. G e o p e n d : V an 1 4-0 6 to t 0 9 -0 8 en van 0 1 to t 21 -0 9 : Z aterdags o m 1 6 u.. (van 1 4 uur o m 1 7 uur o p 20 en 21 sep tem b er). R eserv eren noodzak elijk op w eek dagen v an ap ril tot nov emb er. V rije to egang.

6 / L A T U R B IN E ( C e n tru m v o o r W e te n s c h a p , Te c h n ie k e n In d u s trie ) Place Cho rus - Cran G evrier - Tel.: + 3 3 (0 )4 5 0 0 8 1 7 0 0 renseignem ent@ ccsti7 4-crangevrier.co m - w w w .ccsti7 4-crangevrier.co m In de CCS T I k unt u van dichtb ij, o p een ludiek e en didactische m anier k ennism ak en m et w etenschap , cultuur en inno vatie. E en echte o ntdek k ingsreis die u de m o gelijk heid geeft na te denk en o ver de invlo ed van de w etenschap o p o nz e m aatschap p ij. E en ex p o sitieruim te van 1 0 0 0 m 2 w aarin de b ez o ek er o p o nderz o ek uit m ag gaan, hij leert k ennen en m ag m anip uleren… en is z ijn eigen gids ! T ijd e lijk e e x p o s itie s : -“ O b jec tif p ô les” dans “ l'eau & les H ommes” , vanaf 9 o cto b er 20 0 7 . K o m en leef m ee in de p o o lsfeer, k ruip in de huid van een ijs-desk undige en leer de vo lk en uit het no o rden k ennen. -“ S onolith es” , van 1 8 sep tem b er 20 0 7 to t 9 m aart 20 0 8 . O ntdek de geluiden van een dro m end k o nijn, een rennende m ier in de gang... B in n e n k o rt : “ E n V u e!” , van 1 ap ril to t 3 1 augustus 20 0 8 in 20 0 9 , is het o nderw erp “ sm aak ” ! G e o p e n d : H et hele jaar geo p end van dinsdag to t z o ndag, van 1 4 to t 1 8 uur (o p vrijdag to t 1 9 uur). V o lw a s s e n e n : 4 €, K in d e re n o n d e r d e 6 : G ratis - G e re d u c e e rd ta rie f : 2 €, K in d e re n o n d e r d e 1 8 e n k o rtin g k a a rte n : 2 €. E lk e eerste z o ndag van de m aand gratis to egang. R olstoel toegank elijk .

13


8/ N A TU U R R ESER V A A T RO C D E CH ERE M en th on -S ain t-B ern ard - Talloires In form atie : B ureau des Ré serves N aturelles L e G rim p illon - 7 42 9 0 Talloires Tel.: + 33 (0 )6 1 7 54 2 1 6 8 (of) + 33 (0 )4 50 6 4 44 0 3 H et n atuurreservaat Roc de C h è re ligt aan de rec h teroever van h et m eer van A n n ec y. H ier k un t u k en n ism ak en m et een zeer afw isselen de faun a en flora, m aar ook gen ieten van sc h itteren de uitzic h ten over h et m eer van A n n ec y en de b aai van Talloires. H et geh ele jaar geop en d, vrije toegan g of ron dleidin gen van 1 8 jun i tot 1 0 sep tem b er; in sc h rijvin g b ij h et VVV (tel.: + 33 (0 )4 50 6 0 7 0 6 4). Ta rie f : 6 ,0 0 € (volw assen e) K in d e re n (8 /16 ja a r) : 4,0 0 € (G ratis -8 jaar).

9 / N A TU U R R E SE R V A A T B O U T D U LA C B out du L ac - D oussard Tel : + 33 (0 )6 1 7 54 2 1 6 8 (of) + 33 (0 )4 50 6 4 44 0 3 fran c ois.p an c h aud@ asters.asso.fr - w w w .asters.asso.fr D e versc h illen de asp ec ten van h et n atuurreservaat van B out du L ac k un t u al w an delen d over een gem ak k elijk p ad on tdek k en . D e flora en faun a zijn zeer gevarieerd, de doork ijk jes zeer verrassen d.Vooral de b ever laat zeer gem ak k elijk h erk en b are sp oren ac h ter. H et h ele jaar toegan k elijk , rek en in g h ouden d m et h et reglem en t van h et geb ied. R ondleidingen van 2 6 /0 6 tot 0 4 /0 9 . T ijdens dez e b ez oeken kunt u de karakteristieken van het natuurreservaat ontdekken : flora, fauna, de geschiedenis van het reservaat en w at er gedaan w ordt om het z o te b eschermen . U moet w è l reserveren. O chtendw andeling : elke donderdag van 9 tot 1 2 . Tocht eerst in kajak; daarna op een w andel pad : elke dinsdag van 8 .3 0 tot 1 2 uur. W andeling b ij het vallen van de avond : elke donderdag van 1 9 tot 2 2 uur. P rijs : 6 ,0 0 € (volw assen e). K in d (12 /16 ja a r) : 4,0 0 €.

10/ A R C H E O L O G IS C H M U S E U M V A N V IU Z -F A V E R G E S 855, Route de Viuz - Faverges Tel.: + 33 (0 )4 50 32 45 9 9 (of) + 33 (0 )87 1 459 559 (van m aan dag tot vrijdag van 1 0 tot 1 2 h en van 1 4.30 tot 1 8.30 uur) m usee-de-viuz@ w an adoo.fr - h ttp ://viuz.sav.org G eo p en d : Juli en augustus : dagelijk s van 1 4.30 tot 1 8.30 uur. Van jan uari tot jun i en van sep tem b er tot dec em b er : van m aan dag tot vrijdag van 1 4.30 tot 1 8.30 uur. G esloten op feestdagen . G roep en , dagelijk s, van 8.30 tot 1 8 uur, op afsp raak . M useum + k erk b ezoek is alleen m ogelijk in juli en augustus, din sdags om 1 7 uur. U vin dt h ier voorw erp en uit de p reh istorie, de oertijd, h et gallo rom ein se tijdp erk en de M iddeleeuw en , die gevon den zijn b ij op gravin gen in h et C an ton van Faverges . D e k erk S ain t Jean B ap tiste, n aast h et m useum is een h istorisc h m on um en t uit vijf versc h illen de tijdp erk en : een rom aan s k oor uit de X IIe eeuw , een grafk elder m et overb lijfselen uit de Iste, VIe, VIIIe en X e eeuw . Ta rie f v o lw a s s e n e n (m u s e u m ) : 2 ,9 0 €, Ta rie f v o lw a s s e n e n (m u s e u m + k e rk ) : 4€, Ta rie f k in d e re n v a n 6 to t 16 (m u s e u m ) : 1 ,7 5€, Ta rie f k in d e re n v a n 6 to t 16 (m u s e u m + k e rk ) : 3€. Fam ilie p rijzen . Museum ook voor gehandicapten toegankelijk.

11/ V L IN D E R - E N IN S E K T E N M U S E U M V A N H E T K A S T E E L L e C h â teau - 2 9 3, c h em in de la Vie P lain e - Faverges Tel.: + 33 (0 )4 50 33 0 2 87 - + 33 (0 )4 50 44 40 1 8 w w w .m useum -faverges.c om In dit m useum k un t u m eer dan 450 0 vlin ders en in sec ten uit de 5 w erelddelen zien , m aar ook de faun a uit de in sec ten w ereld van h et “ P arc N aturel Ré gion al des B auges” . D it m useum is de en ige in zijn soort in de S avoie en de H aute-S avoie. O p gezette è n in terrarium leven de in sec ten . S ouven irs, c adeaux en an sic h tk aarten . G eo p en d : van 1 5 jun i tot 31 augustus : van m aan dag tot zaterdag van 1 4 uur 30 tot 1 8 uur 30 , van jan uari tot 1 4 jun i en van sep tem b er tot dec em b er ’s w oen sdags van 1 4 uur tot 1 7 uur (op afsp raak ). P rijs : volw assen e 3€, k in deren (van 4 tot 1 2 ) 2 ,50 € G ro e p s p rijs : volw assen e 2 ,50 €, k in deren (van 4 tot 1 2 ) 2 € Ron dleidin g op afsp raak : 1 5€ Toegankelijk voor rolstoelen.

14


1 2 / G R O T EN W ATER V AL V AN SEY TH ENEX M a is on des g rottes - Sey th en ex - Tel.: + 33 (0 )4 5 0 44 5 5 9 7 in fo@ c a s c a de.fr - w w w .c a s c a de.fr O n tdek k in g s toc h t ron d de w a terva l. Ron dleidin g en in de g rot. B ek ijk en va n de m a q uette va n de w a term olen s . F ilm p rojec tie “ L es m oulin s , à forc e d’ea u” . (m olen s , m et w a terk ra c h t). G e o p e n d : In M ei, Jun i en tot h a lf Sep tem ber : elk e va n 1 0 uur tot 1 7 uur 30 . In Juli en Aug us tus : elk e va n 9 uur 30 tot 1 8 uur. v o lw a s s e n e : 6 ,5 0 € - k in d e re n : 4,7 0 € (va n 6 tot 1 2 ja a r ), In fom eer bij on s n a a r g roep s p rijz en .

1 3 / B EZ O EK ER SCENTR UM V AN H ET P AY S DU LAUDO N 47 , route de Ta va n - St-Jorioz - Tel.: + 33 (0 )4 5 0 5 2 43 8 9 - + 33 (0 )6 32 0 1 38 8 9 In een X IX e eeuw s e boerderij : een ex p os itie va n voorw erp en die h et da g elijk s leven en de w erk z a a m h eden va n vroeg er in St Jorioz en h et da l va n L a udon ton en (g ereedsc h a p , k ledin g , m eubels). U vin dt h ier ta lloz e souven irs va n vroeg er in de versc h illen de vertrek k en . E é n vertrek w ordt g ereserveerd voor tijdelijk e ten toon stellin g en m et th em a ’s die iedere ja a r a n ders z ijn . G e o p e n d : Iedere din s da g , don derda g en vrijda g g eop en d va n 1 juli tot h a lf s ep tem ber (m on um en ten da g en ), din s da g en vrijda g : 1 6 .30 u-1 8 .30 u, don derda g : 9 u-1 2u en 1 6 .30 u-1 8 .30 u. B uiten h et s eiz oen op en voor g roep en s c h olieren . V rije toegang of rond leid ingen v oor groep en.

1 4 / M USEUM P ACCAR D 21 5 , Route de P iron - Sevrier - Tel.: + 33 (0 )4 5 0 5 2 47 1 1 m us eep a c c a rd@ free.fr - w w w .p a c c a rd.c om In dit bedrijf uit de H a ute-Sa voie, die de p la a ts An n ec y over de h ele w ereld bek en dh eid h eeft g eg even , k un t u de m a g ie z ien va n h et s m elten va n m eta a l. M eer da n 1 0 0 0 0 0 k lok k en z ijn h ier s in ds m eer da n tw ee h on derd ja a r uit de w erk p la a ts en g ek om en , w a a ron der de beroem de “ Sa voy a rde” in 1 8 9 1 , de g roots te k lok va n F ra n k rijk (1 8 8 35 k g ), en , in 1 9 9 8 , de g roots te k lok ter w ereld va n 33 ton ! K om z e een s bek ijk en ... M u s e u m : h et h ele ja a r : va n m a a n da g tot en m et z a terda g : va n 1 0 tot 1 2 uur en va n 1 4.30 tot 1 8 .30 uur, z on , en feestda g en va n 1 4.30 tot 1 8 .30 uur. juli en a ug us tus : da g elijk s , beh a lve op z on da g m org en : va n 1 0 tot 1 2.30 uur en va n 1 4 tot 1 8 .30 uur. V a n 1 oc tober tot 30 a p ril : g es loten om 1 7 .30 uur. F o n d e rie , g ro e p e n e n ro n d le id in g e n : V a n 1 5 a p ril tot 1 5 oc tober : vrijda g s , z on - en fees da g en va n 1 4.30 tot 1 7 .30 . Z a terda g va n 1 0 tot 1 2 en va n 1 4.30 tot 1 7 .30 uur. Aug us tus : da g elijk s va n 1 0 tot 1 2 en va n 1 4.30 tot 1 7 .30 uur. L a a ts te w eek va n a ug us tus : a fh a n k elijk va n bes c h ik ba a rh eid. Ta rie f : Museum : toegang 1 uur. volw a s s en e 5 € - K o rtin g s p rijs : 4,20 € (k in deren tus s en 6 en 1 8 , fa m ilies m et 3 of m eer k in deren , s tuden ten , g roep en va n m é é r da n 1 0 p ers on en ). R o n d le id in g in d e F o n d e rie P a c c a rd (1 /2 u u r) : 2,0 0 €. Toegank elijk v oor rolstoelen.

15/ LES ETAINS DU LAC (Tin v a n h e t m e e r) 2443, Route d’Albertville - Sevrier Tel.: + 33 (0 )4 5 0 5 2 48 9 1 c on ta c t@ eta in s -du-la c .c om - w w w .eta in s -du-la c .c om M ic h el Torren s h eeft z ijn on dern em in g , tussen de berg en en h et m eer, n u a l m eer da n 35 ja a r. H ij m a a k t tin n en voorw erp en , m et resp ec t voor de oude tra dities, en verk oop t z ijn c rea ties ter p la a tse. C a dea u ideeë n voor elk e sm a a k en p rijs, n uttig of dec ora tief, voor a lle soorten in terieur. G e o p e n d : H et h ele ja a r g eop en d, beh a lve tijden s z ijn va k a n tie (die s ta a t n iet va s t) In form eer h ier n a a r. va n 1 m ei tot 30 s ep tem ber : va n 9 .30 tot 1 2 en va n 1 4 tot 1 9 uur, ‘s z on da g s g es loten . va n 1 5 juli tot 31 a ug us tus : 7 da g en p er w eek g eop en d. va n 1 ok tober tot 30 a p ril : va n 1 0 tot 1 2 en va n 1 4 tot 1 8 uur, g es loten op z on da g en m a a n da g . In dividueel bez oek is g ra tis . Ron dleidin g m og elijk va n a f 1 5 p ers on en . (D uur va n de ron dleidin g : de 3/4u /1 u)

1 6 / ECO M USEUM V AN H ET M EER V AN ANNECY P la c e de l’E g lis e - Sevrier - Tel.: + 33 (0 )4 5 0 5 2 41 0 5 ec om us ee.s a voy a rd@ w a n a doo.fr w w w .ec om us ee-la c a n n ec y.c om U sta p t tijden s uw bez oek , h et da g elijk s leven va n een Sa voy a a rd bin n en , on th uld door on der a n dere een rijk e verz a m elin g k ostuum s en tra dition ele voorw erp en uit de 1 9 e eeuw . O n tdek de z iel va n een volk w ien s iden titeit g evorm d is door de eeuw en en z ijn g esc h ieden is… U z ult de sfeer va n de p la a ts w a a rderen , de z org voor h et in sc è n e z etten va n de c ollec ties en h et a ltijd h a rtelijk e w elk om . P rojec tie va n k orte filp m jes, ron dleidin g en voor volw a ssen en è n k in deren ; w erk p la a tsen voor a m ba c h telijk e tec h n iek en , , h a n dw erk en , “ P a trim oin e” k la ssen , g ek ostum eerde a n im a ties.. m a k en va n h et “ E c om usé e du L a c d'An n ec y ” een bevoorrec h te p la a ts voor on tdek k in g en uitw isselin g en . G e o p e n d : va n 1 .0 5 tot 1 5 .0 6 en va n 1 5 tot 30 .0 9 : va n 1 4 tot 1 8 uur. va n 1 6 .0 6 tot 1 4.0 9 :va n 1 0 tot 1 2 en va n 1 4 tot 1 8 uu.r ’s Z ond agsoc h tend en ‘s Z aterd ags gesloten G roep en h et h ele jaar alleen met reserv ering. In d iv id u e le p rijz e n : 4€ (volw a ssen e), 3€ (k in deren ) G ro e p s p rijz e n : volw a ssen e (1 g ra tis/20 p erson en ) : O n tdek k in g sbez oek : 3,5 € - Ron dleidin g : 4,5 € K in deren (1 beg eleider g ra tis/1 0 k in deren ) : O n tdek k in g sbez oek (1 .1 5 uur) : 3,20 € Sp eelse ron dleidin g (2 uur) : 4€. G ed eeltelijk toegank elijk in rolstoel.

15


Dicht bij het Meer 17 / K A S T E E L V A N A R E N T H O N A L E X (s t ic h t in g v o o r h e d e n d a a g s e k u n s t) C h â teau d ’A renth on A lex (aan d e w eg naar Th ô nes ) Tel.: +33 (0)4 50 02 8 7 52 info@ fond ation-s alom on.c om w w w .fond ation-s alom on.c om In h et in 2001 volled ig gerestau reerd e k asteel u it d e 1 6e eeu w organiseert d e F ond ation p ou r l’A rt C ontem p orain (S tic h ting voor H ed end aagse k u nst) C lau d ine et Jean M arc S alom on ex p osities van h ed end aagse k u nst voor een groot p u b liek . B eeld entu in, b ib lioth eek voor h ed end aagse k u nst en th eesc h enk erij. G eo p en d : van 9 m aart tot 8 ju ni: van d o t/m z o 1 4u -1 9 u -rond leid ing op z a en z o om 1 6u . van 9 ju li tot 2 novem b er : van w o t/m z o 1 4u -1 9 u -rond leid ing om 1 6h van w o t/m z o in ju li/au gu s tu s en op z a en z o in s ep t/ok t. V o lw a s s e n e n : 6,00€ K o rtin g s p rijs : 3,50€ (s tu d enten - 30, gep ens ioneerd en, w erk z oek ers ). G ra tis : -1 0 jaar. (G roep vanaf 1 0 p ers onen op res ervering +33 (0)4 50 02 8 8 55).

18/ K A S T E E L V A N M O N T R O T T IE R Lovagny - Tel.: +33 (0)4 50 46 23 02 info@ c h ateau d em ontrottier.c om - w w w .c h ateau d em ontrottier.c om M id d eleeu w s K as teel u it d e X IIIe en X V e eeu w , u vind t h ier op m erk elijk e verz am elingen : m eu b els , aard ew erk , w ap ens , k ant, b ronz en b eeld en u it d e X V Ie eeu w u it N eu renb erg, b ijeengeb rac h t d oor Lé on M arè s , een verz am elaar u it h et eind van d e X IX e eeu w . G e o p e n d : V an 1 5 m aart tot 1 5 oc tob er : elk e m id d ag ; ges loten op d ins d ag in m aart, ap ril, m ei, s ep tem b er en oc tob er. Dernières visites 1h avant fermeture. Ta rie f : volw as s ene 7 ,00€ - s tu d e n te n , g e h a n d ic a p te n , w e rk e lo z e n : 6,20€ k in d e re n (7 /15 ja a r): 4,50€

19 / K A S T E E L V A N T H O R E N S L E S G L IE R E S Tel.: +33 (0)4 50 22 42 02 G eo p en d : ju li en au gu s tu s , d agelijk s 1 4u -1 9 u . To eg ank elijk vo o r ro lsto elen, b ehalve d e k euk en. V olw as s enen 7 ,00€ - S tu d enten ond er d e 26 jaar 5,50€ - k in d e re n (7 /15 ja a r) : 3,50€

2 0 / K A STE E L V A N C LE R M O N T C lerm ont - Tel.: +33 (0)4 50 69 63 1 5 (of) +33 (0)4 50 45 63 7 7 - c h ateau c lerm ont@ c g7 4.fr G eo p en d : V an 1 /05 tot 21 /09 z aterd ag z on en fees td agen 1 4 tot 1 9 u u r. Ju li en A u gu s tu s : d agelijk s : van 1 4 tot 1 9 u u r (b eh alve avond en m et voors tellingen : 1 7 u u r). R o n d le id in g : 5,00€ (tarief) - 3,50€ (K ortings k aart en groep en van 1 0 p .) - (K ind eren o nd er d e 12 : g ratis).

2 1/ E C O M U S E E D U B O IS & D E L A F O R E T (E c o m u s e u m B o s e n W o u d ) Z agerij van E tou viè res - V allé e d e M ontrem ont - Th ô nes Tel.: +33 (0)4 50 32 1 8 1 0 - th ones @ ec om u s eed u b ois .c om - w w w .ec om u s eed u b ois .c om N eem eens een k ijk je in een 1 9 e-eeu w s e h ou tz agerij op w aterk rac h t, k om b innen in d e w ereld van d e z ager d ie w erk t op d e m aat van d e z aag. E en b ez oek vol ac tiviteiten op gez ette tijd en z aagd em ons traties . G eo p en d : ap ril, m ei, ju ni, s ep t en ok t: w oens d ag en z ond ag 1 4.30u -1 7 .30u . ju li en au gu s tu s : d agelijk s b eh alve op z ond ag. 1 0u -1 2u en 1 4.30u - 1 7 .30u . D oorlop end e z aagd em ons tratie. C o mb ib ez o ek N atuurmuseum + natuurp ad , in juli en aug ustus van ma t/m vrij o m 15 u, minimale d uur 2 .3 0 u. E c o m u s e u m v o lw a s s e n e n : 3,50€ - k in d e re n : 2,30€ E c o m u s e u m + p a d , v o lw a s s e n e n : 5,60€ - k in d e re n : 3,60€ (To eg ank elijk vo o r ro lsto elen).

16


22/ M U S E U M V A N H E T P A Y S D E T H O N E S 2, rue Blanche - Thônes - Tel.: +33 (0)4 50 02 96 92 M useum ov er g eschied enis en v olk strad ities. V an het p rehistorische g eb ied v an Balm e (1 0 000 jaar v oor C hristus) tot aan het b eg in v an d e X X e eeuw : flora, fauna, leefw ijz , land b ouw , am b achtelijk w erk , het relig ieuse en sociale lev en (historische b rand w eer g roep ). G e o p e n d : In juli en A ug ustus : v an m aand ag to z aterd ag v an 1 0 uur tot 1 2 uur en v an 1 5 uur tot 1 9 uur. Buiten het z om er seiz oen : ‘s m org ens v an 9 tot 1 2. + op m aand ag , w oensd ag en z aterd ag v an 1 3 uur 30 tot 1 7 uur 30. R ond leid ing op afsp raak . P rijs : 2,7 0€ (v olw assene), 1 ,8 0€ (stud enten), 1 ,00€ k ind eren (6 tot 1 6), d erd e k ind (en m eer) g ratis. G ro e p s p rijs (m in im a a l 1 0 p e rs ) : 2,40€ (v olw assene), 1 ,20€ (stud enten), 0,8 0€ k ind eren (6 tot 1 6).

23 / M U S E E D E P A R T E M E N T A L D E L A R E S IS T A N C E E N H A U T E -S A V O IE & M E M O R IA L D E L A D E P O R T A T IO N M orette - Thônes - Tel.: +33 (0)4 50 32 1 8 38 of +33 (0)4 50 51 8 7 00 E en m useum in een oud b erg chalet , op g ez et d oor autochtone v erz etslied en, w aar u elem enten terug k unt v ind en b etreffend e d e g eb eurtenissen op het P lateau d es G liè res en d e b ev rijd ing v an d e H aute-S av oie. 1 05 v erz etstrijd ers z ijn b eg rav en op d ez e N ationale b eg raafp laats v an d e G liè res. H et M é m orial d e la D é p ortation is een schok k end e g etuig enis ov er d e N az i k am p en.

26 / JA R D IN S S E C R E T S (G e h e im e t u in e n ) L ag nat-V aulx - R um illy - Tel.: +33 (0)4 50 60 53 1 8 contact@ jard ins-secrets.com - w w w .jard ins-secrets.com Bez oek d ez e tuin in m oz aïek v orm v an 7 000m 2, tussen A nnecy en A ix les Bains. E en architectuur v an b ew erk t hout, w ater en b loem en. H et O osten en het W esten lop en in elk aar ov er in z eer ap arte en orig inele tuinen. In d e z om er ook ’s av ond s g eop end (m et m uz iek ). G eo p en d : V an 06.04 tot 1 5.06 : z aterd ag , z on en feestd ag en v an 1 3.30 tot 1 8 uur (d oor d e w eek op afsp raak ). V an 1 6.06 tot 1 2.07 : d ag elijk s v an 1 3.30 tot 1 8 uur. N ieuw : v an 1 3.07 tot 24.08 : d ag elijk s v an 1 0.30 tot 1 8 uur (snack serv ice). V an 25.08 tot 07 .09 : d ag elijk s v an 1 3.30 tot 1 8 uur. V an 08 .09 tot 1 2.1 0 : ‘s z ond ag s v an 1 3.30 tot 1 7 uur (d oor d e w eek op afsp raak ). (B ez oek ond er leid ing v an een gid s (1 .1 0 u ) : L aatste v ertrek 1 u . v oor slu itingstijd . V o lw a s s e n e : 7 ,50€. G ra tis : -6 jaar. K in d e re n (6 /1 6 ja a r) : 4,00€ € K o rtin g s p rijs : 6,50€ (stud enten, g ehand icap ten, w erk eloz en). Toegank elijk v oor rols toelen.

G eo p en d : V an 1 ok tob er tot 20 nov em b er 2007 : 9.30 tot 1 2 en 1 3.30 tot 1 7 .1 5 uur (niet op z aterd ag ), (ontv ang sthal g eop end tussen 1 2 en 1 3.30 uur) v a n 1 7 feb ruari tot 30 juni 2008 : id em . Juli, aug ustus en sep tem b er : d ag elijk s v an 1 0 tot 1 2.30 en v an 1 4 tot 1 8 .30 uur. Vrije toegang.

24 / B E Z O E K E R S C E N T R U M V A N H E T P L A T E A U D E S G L IE R E S Thorens les G liè res - Tel.: +33 (0)4 50 22 45 63 (in het seiz oen) R enseig nem ents et ré serv ations : C onseil G é né ral d e la H aute-S av oie Té l.: +33 (0)4 50 51 8 7 00 - F ax : +33 (0)4 50 51 8 6 98 G M H G

eo p en d : aison d u P lateau d ag elijk s v an 01 -06 tot 30-09, 1 0u-1 9u. G ratis toeg ang . et m onum ent v an ‘L es G liè res’ : d ag elijk s v an 01 -06 tot 30-09. ratis toeg ang .

25 / D E G O R G E S D U F IE R L ov ag ny - Tel.: +33 (0)4 50 46 23 07 info@ g org esd ufier.com - w w w .g org esd ufier.com L ang s d e rotsw and g eb ouw d p ad v an 256 m lang aan d e link erk ant v an d e b erg b eek 27 m b ov en d e z om erb ed d ing . E rk end als een v an d e b elang rijk ste b ez iensw aard ig hed en v an d e A lp en. G eo p en d : V an 1 5 M aart tot 1 4 Juni en v an 1 1 sep tem b er tot 1 5 octob er : d ag elijk s 9 uur 1 5 tot 1 8 uur, laatste b ez oek om 1 7 uur 20. V an 1 5 juni tot 1 0 sep tem b er : d ag elijk s 9 uur 1 5 tot 1 9 uur, laaste b ez oek om 1 8 uur 20. V o lw a s s e n e : 4,8 0€ - K in d e re n (7 -1 5 ja a r) : 2,7 0€

17


Kunst e n Hi sto r i e RONDLEIDINGEN D e rijk dom v an h et h istorisc h , indu strieel en landsc h ap p elijk erfgoed h eest erv oor gez orgd dat de “ C ommu nau té de l’A gglomé ration d’A nnec y ” in 2 0 0 3 v an h et F ranse ministerie v an C u ltu u r h et k eu rmerk ‘A rt et H istoire’ (K u nst en H istorie) toegek end h eeft gek regen.

IN ANNECY Fiet s en metgids .

Ontdekkings bezoekjes. Annecy telt veel monumenten. Sinds de 12e eeuw beheerst het k a steel de sta d wa a r p ra chtig e huiz en met a rca des, sma lle brug g etjes, onderg rondse sluiz en, g ra chten en p utten en fonteinen bewa a rd z ijn g ebleven... de door het ministerie va n C ultuur erk ende g idsen vertellen over de oude sta d en la ten de huidig e a g g lomera tie z ien. Ta rie f : 5,7 0 € /p ers. (g ra tis voor -12 ja a r onder beg eleiding ) In lic h tin g e n : V V V -k a n to o r Annecy - T é l.: + 3 3 (0 )4 50 45 0 0 3 3 F a x : + 3 3 (0 )4 50 51 8 7 20 - info@ a nnecytourisme.com Reserveren voor groepen het hele jaar door mogelijk. V oor informatie - T é l.: + 3 3 (0 )4 5 0 4 5 0 0 7 8 F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 5 1 8 7 2 0 visites@ annec y tou risme.c om

L eer A nnec y k ennen op de fiets, met een gids. Een 3 u u r du rende toc h t v an k erk en naar stranden, v an gev angenissen naar p aleiz en ! D ank z ij de door de gemeente aangelegde fietsp aden k u nnen wij ons ru stig v an h et ene naar h et andere p u nt v erp laatsen, z onder last te h eb b en v an h et ov erige v erk eer. 7 D agen p er week , v an M ei tot O k tob er . M ax imaal 8 p ersonen, v anaf 8 jaar. V ertrek om 9 .3 0 u u r of 1 4 u u r v anaf G O S P O R T - B onlieu P rijz en : 1 8 € /p ers. H et lenen v an de fiets, de h elm (en de regenp onc h o) is inb egrep en. Inlichtingen : F ra nck M a tto la A nnec y - Tel.: + 3 3 (0 )6 8 8 6 9 0 4 1 3 - franc k .mattola@ h otmail.fr (é é n dag v an te v oren reserv ere)

Thematische excur sies. H et hele ja a r door sta a n er thema tische ex cursies op het p rog ra mma . P rog ra mma op a a nvra a g bij het M usé e-C hâ tea u (k a steelmuseum), bij het P a la is de l’Ile of het V V V -k a ntoor. Ta rie f : 5€ - G e re d u c e e rd ta rie f : 2,40 €, (g ra tis voor -12 ja a r onder beg eleiding )

O P D E L INK ER O EV ER In Sevrier Er worden regelmatig rondleidingen georganis eerd door h et “ Ec omu s eu m v an h et meer v an A nnec y ” . Inlichtingen : Ec omu s eu m v an h et meer v an A nnec y - S ev rier Tel.: + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 41 0 5 F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 49 2 7 ec omu s ee.s av oy ard@ wanadoo.fr www.ec omu s ee-lac annec y.c om

In Duingt O ntdek de ges c h iedenis en de v oorou derlijk e legendes met een gids v an de “ P atrimoine des P ay s de S av oie.. Ta rief : O p v oor- ins c h rijv ing, 4€ v anaf 1 2 jaar.

18

Inlichtingen : V V V -k a nto o r v a n d e L ink ero ev er v a n H et M eer v a n A nnecy Tel.: + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 40 5 6 F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 48 6 6 info@ v is it-lac annec y.fr www.v is it-lac annec y.fr

IN T AL L O IR ES Rondl eidingen. V oor liefhebbers va n g eschiedenis va lt er in Ta lloires heel wa t te beleven. L a a t da a rom onz e g idsen heden en verleden va n Ta lloires a a n u onthullen ! R ondleiding iedere dinsda g om 14.3 0 uur, in de z omer : 4€ va na f 12 ja a r / sp ecia le g roep sta rieven. V ooraf opgeven noodz akelijk. In lic h tin g e n : V V V -k a n to o r Ta lloires - Tel.: + 3 3 (0 )4 50 6 0 7 0 6 4 F a x : + 3 3 (0 )4 50 6 0 7 6 59 ta lloirestourism@ wa na doo.fr

S O U R CES D U L AC D oor middel va n rondleiding en en wa ndeling en met g idsen k unt u het echte “ P a ys de F a verg es” en z ijn culturele en na tuurlijk e a sp ecten leren k ennen. D ez e bez oek jes z ijn g eschik t voor iedereen, ook voor k inderen. In lic h tin g e n : V V V -k a n to o r F a verg es - Tel.: + 3 3 (0 )4 50 44 6 0 24 F a x : + 3 3 (0 )4 50 44 45 9 6 tourisme@ p a ys-de-fa verg es.com www.p a ys-de-fa verg es.com


C U RIO S A MARKTEN D e laatste zaterdag v an elke maand in de oude stad v an Annecy, v an 9 tot 1 9 uur. D eze is zeer g root, want hij b eslaat de faub ourg , rue en p lace S te-C laire, q uai de l’E v eché , P ont M orens, rue de la R é p ub liq ue en rue de l’Isle... Antiekjag ers, let op !!! D aarnaast is er ook de “ M arché de l’Art” , de kunstmarkt, waar talloze reg ionale kunstenaars hun werk komen p resenteren. H et hele jaar door kunt u op curiosa en andere markten uw hart op halen en een b eeld krijg en v an wat onze lokale amb achtslieden te b ieden heb b en.

MARKTEN In Annecy zijn de oude wijken met hun straten met arcades al sinds de M iddeleeuwen een centrum v an handel op ieder g eb ied, maar met name v oor de v oeding smiddelen die op het omring ende p latteland en in de b erg en worden g ep roduceerd. D eze traditie wordt tot op de dag v an v andaag v oortg ezet en u kunt dan ook het hele jaar door naar de markt op dinsdag , v rijdag en zondag , v an 8 tot 1 2 uur. D an heb t u ook de g eleg enheid de lokale b ev olking te ontmoeten, v oor wie deze markten g een folklore zijn, maar g ewoon dag elijks lev en. U iteraard b ieden ook de markten in andere g emeenten v an de ag g lomeratie Annecy en rond het meer het hele jaar door of tijdens het v akantieseizoen hun lokale p roducten.

G EM EEN TE

D AG

AN N E C Y Q uartier N ov el

D onderdag ochtend

AN N E C Y p lace des R omains

D insdag dag

AN N E C Y B ld Taine

Z aterdag ochtend

AN N E C Y V ieille v ille

D insdag , v rijdag , de zondag : ochtend

AN N E C Y -L E -V IE U X (L es P ommaries) W oensdag ochtend E P AG N Y

Z aterdag ochtend

M EY TH ET

W oensdag ochtend

C R AN -G E V R IE R

D onderdag en de zondag : ochtend

SEYN O D B LU FFY

W oensdag ochtend D e zondag : ochtend

T AL LO IR E S

D e donderdag : juni aan sep t : ochtend

V E Y R IE R -D U -L AC

D e v rijdag : ochtend

D O U S S AR D

D e maandag (de zomer) : ochtend

F AV E R G E S

W oensdag ochtend

L AT H U IL E

D e v rijdag (de zomer): ochtend

D U IN G T

D e dinsdag (de zomer) : 1 6 h-2 0 h

S AIN T -JO R IO Z

D onderdag ochtend

S E V R IE R

W oensdag ochtend

19


Vr i j e t i j ds ac t i vi t e i t e n ER IS VAN ALLES TE D O EN

Het meer van Annecy biedt u een aanlokkelijke diversiteit aan sp ortieve en recreatieve activiteiten : stranden en w atersp ortcentra, kilometers bew eg w ijz erde p aden, veilig fietsen op sp eciale fietsp aden (lang s de linkeroever van h et meer, z odat u de dorp jes van h et g ebied rond Annecy kunt verkennen), een sch itterende g olfbaan met 1 8 h oles, maneg es, maar ook skip istes op minder dan 4 5 minuten rijden... Keuze te over voor liefhebbers van sport en ontspanning. Het de omg eving van Annecy is h et middelp unt van alle g lijsp orten! In de loop der jaren z ijn h et meer van Annecy en de omlig g ende berg en een toonaang evende bestemming g ew orden in E urop a voor alle ‘g lijsp orten’: g lijden in de stad (rollerskaten, skaten, fietsp aden, AT B ), g lijden in h et w ater (van duiken tot canyoning ), g lijden in de luch t (h ang g liding , deltavlieg en, skysurf), en g lijden in de berg en (skië n, snow boarden en alle andere w intersp orten). Hier is h et mog elijk al dez e sp orten te beoefenen, z odat er in ieder jaarg etijde w el iets te beleven valt, dankz ij aang ep aste voorz iening en. D e inw oners van de streek z ijn de eersten die al dez e sp orten ‘intensief’ z ijn g aan beoefenen. Kom hierheen om hun passie te d elen !

20


MULTI SPORTS watersporten, hanggliding, trektochten, alpinisme, canyoning, enz... TAKAMAKA 23, Faubourg Sainte-Claire - Annecy + 33 (0 )4 5 0 4 5 6 0 6 1 info@ tak am ak a.fr w w w .tak am ak a.fr O S MO S E / P IE R R E G U IL B AU L T 1 , rue d es Ané m ones - Annecy + 33 (0 )6 0 9 8 6 4 5 25

C E N TR E C AN Y O N IN G D IR E C TIC IME R oute d e Ch ap aron - L ath uile Tel.: + 33 (0 )6 0 9 7 6 5 0 4 0 info@ d irecticim e.com w w w .tand em -fbi.com IR IS AV E N TU R E S 3, Ch em in d u L anfonnet - Sev rier + 33 (0 )6 6 2 7 0 6 1 4 2 + 33 (0 )8 7 5 33 9 5 38 info@ iris av enture.com w w w .iris av enture.com

V E RH UUR V A N F IE TSE N , ROLLE RSK A TE S, SK I’S R O U L’MA P O U LE p

FOYER DE SKI DE FOND

4 , rue d es M arq uis ats - Annecy + 33 (0 )4 5 0 27 8 6 8 3 infos @ roulm ap oule.com V É LO N E C Y P lace d e la G are - Annecy + 33 (0 )4 5 0 5 1 38 9 0

Les Combes - Seythenex +33 (0)4 50 32 49 97

L O C A S P O R TS 2, av enue Z anaroli - Seynod + 33 (0 )4 5 0 4 5 4 4 33 - w w w .locas p orts .fr L ITTL B IG S H O P e g E op 38 , av enue d e la M av é ria Annecy-L e-V ieux - + 33 (0 )4 5 0 0 9 28 5 6 info@ littlebigs h op .biz w w w .littlebigs h op .biz S TATIO N R O L L E R M inigolf d e l’Im p é rial 2, av enue d u P etit P ort Annecy-L e-V ieux + 33 (0 )4 5 0 6 6 0 4 9 9 rollergolfannecy@ aol.com w w w .roller-golf-annecy.com L O C AL O IS IR S 4 7 , av enue d u P etit P ort Annecy-L e-V ieux - + 33 (0 )4 5 0 23 31 1 5 contact@ annecy-loca-lois irs .com w w w .annecy-loca-lois irs .com TE N N IS D E TAL L O IR E S /C L AU D E P IE R R E on ro + 33 (0 )4 5 0 6 0 7 0 8 4 of + 33 (0 )6 1 0 1 2 7 7 0 7 C O pMP L E X E D E L O IS IR S 1 4 7 0 , route d u B out-d u-L ac - L ath uile + 33 (0 )4 5 0 4 4 35 9 7

TW IN N E R S P O R T 7 4 , rue Carnot - Fav erges + 33 (0 )4 5 0 32 5 1 4 5 SAEM DE MONTMIN Montmin +33 (0)4 50 40 77 38 +33 (0)4 50 60 71 05 S AMB y pU Y S P O R T L e V argnoz Station d e L a Sam buy - Seyth enex + 33 (0 )4 5 0 4 4 4 3 0 2 w w w .s am buys p ort.fr L E C O N TY - L O C ATIO N D E V É L O S 1 4 1 , R oute d e M onnetier Saint-Jorioz + 33 (0 )4 5 0 6 8 5 2 0 9 p os tm as ter@ le-conty.com w w w .le-conty.com P AR C D E L O IS IR S B IG JU MP R oute d u L aud on - Saint-Jorioz + 33 (0 )4 5 0 7 7 23 5 7 + 33 (0 )6 7 1 6 9 27 1 5 bigjum p @ w anad oo.fr h ttp ://p ers o.w anad oo.fr/bigjum p S E V R IE R S P O R TS L O C ATIO N 6 5 , p lace d e la m airie - Sev rier + 33 (0 )4 5 0 5 2 4 2 6 8 res erv ation@ s ev rier-s p orts .com w w w .s ev rier-s p orts .com

Zeilen/Windsurfen

Rotsbeklimmen/Alpinisme

Snowboard

K ano/E n kayakraven

Via Ferrata

Motorrijden

Canyoning/Wildwater sport

Rollerskaten

Vissport

Rafting/Canoraft

Mountainbike/Fietsen

Slihonden

D uiken

Grotonderzoek

Sneewschoenen lopen

Waterski/Wakeboard

Tennis

H élicopter skië n/H elicopter

H anggliding

Ski/Skitochten

Ijsbeklimmen

Berg/Wandeltochten

Langlaufen

N ordic Walking

VLIEGSPORTEN ANNECY VOL DE PENTE 6, rue de la Cité - Annecy +33 (0)4 50 52 89 85 - +33 (0)6 74 87 26 58 annecyvoldepente@tiscali.fr www.annecyvoldepente.free.fr PARA-CLUB D’ANNECY 12, rue Louis Boch - Annecy - +33 (0)4 50 57 24 42 paraclub.annecy@wanadoo.fr LAURENT SAUPHANOR (PARA & DELTA) 36, avenue de Chambéry - Annecy +33 (0)4 50 45 16 00 - +33 (0)6 82 19 63 61 ÉCOLE DES GRANDS ESPACES ZA Perroix - Talloires - +33 (0)4 50 60 79 06 gds.planfait@club-internet.fr www.parapente-annecy.com AÉROSPORT LES PASSAGERS DU VENT ZA Perroix - Talloires +33 (0)4 50 60 71 21 (of) +33 (0)6 80 03 74 21 contact@lespassagersduvent.com www.lespassagersduvent.com F LYEO ZA Perroix - Talloires +33 (0)4 50 52 50 13 (of) +33 (0)6 25 98 31 26 info@flyeo.com - www.flyeo.com DELTA ÉVASION (Parapente, Delta, ULM) Col de La Forclaz - Hô tel-Restaurant l’Edelweiss - Montmin +33 (0)6 08 32 49 59 - +33 (0)4 50 60 25 85 www.deltaevasion.com AEROSLIDE 30, allée de la Nubliè re - Doussard +33 (0)6 11 40 07 94 patrick@aeroslide.com - www.aeroslide.com LIBRE ENVOL ÉCOLE DE PARAPENTE 61, place des Guinettes - Doussard +33 (0)4 50 32 80 76 (of) +33 (0)6 81 55 74 94 libre_ envol@hotmail.fr - www.libre-envol.com LES VOLATILES Landing Doussard Tél.: +33 (0)6 08 86 91 86 - volatiles@wanadoo.fr www.les-volatiles.com

Maak gebruik van de nieuwe kwaliteitsactiviteiten ‘S p é cialgliss’ die h et m eer van A nnecy u in dit nieuwe seiz o en te bieden h eeft: wakebo ard, cany o ning, skaten, enz . U kunt h ier surfen o p de go lven van o nbekende, o riginele en o nvergetelijke sensaties..

21


ZWEMBADEN ZWEMBADEN “LES MARQUISATS” 29, rue des marquisats - Annecy + 3 3 (0 )4 5 0 3 3 6 5 4 0 (geopend van mei tot September) ZWEMBAD-SCHAATSBAAN JEAN REGIS 90, chemin des Fins - Annecy + 3 3 (0)4 5 0 5 7 5 6 02 L’IL E BL EU E (HET BL AU WE EIL AND) 1 0, a v enu e Jea n C lerc - S eyno d + 3 3 (0)4 5 0 6 9 1 7 03 ileb leu e@ a g g lo -a nnecy.fr Er zijn talloze stranden aangelegd, aan alle zijden van h et m eer, gratis of tegen b etaling, de b elangrijk ste ervan w orden in h et zom erseizoen gesu rveilleerd. Inlic h tingen b ij de V V V -k antoren

DUIKSPORT ANNECY P L O NGÉ E 6 , ru e des M a rq u isa ts - Annecy + 3 3 (0)4 5 0 4 5 4 0 97 co nta ct@ a nnecyp lo ng ee.co m w w w .a nnecyp lo ng ee.co m ESP ACE P L O NGÉ E 4 b is, ru e V erdu n - Annecy-le-V ieu x + 3 3 (0)4 5 0 6 6 5 0 1 1 Ala in@ esp a cep lo ng ee.co m w w w .esp a ce-p lo ng ee.co m AQ U ATEAM 3 7 , a v enu e des C ha mp s Fleu ris - S eyno d + 3 3 (0)4 5 0 6 9 3 6 95 - + 3 3 (0)6 8 7 2 6 3 2 94 emo ntma sso n@ free.fr w w w .a q u a tea m-clu b p lo ng ee.co m DO L P HIN SHO P V eyrier-du -L a c - + 3 3 (0)4 5 0 4 0 95 08 michel@ do lp hinsho p .co m w w w .do lp hinsho p .co m P RO F IL P L O NGÉ E B a se na u tiq u e - Ta llo ires - + 3 3 (0)4 5 0 6 0 7 9 5 6 no el@ p ro filp lo ng ee.co m w w w .a nnecyp lo ng ee.co m L A CO U L É E DO U CE 3 5 0, R o u te de la P la g e - S ev rier + 3 3 (0)4 5 0 5 2 4 9 2 0 co nta ct@ co u leedo u ce.fr w w w .co u leedo u ce.fr

KA N ORA V E N CANO Ë -K AY AK CL U B D’ANNECY B a se na u tiq u e des M a rq u isa ts - Annecy + 3 3 (0)4 5 0 4 5 03 98 - + 3 3 (0)6 7 3 6 7 8 4 8 7 w w w .k a ya k -a nnecy.co m CANO Ë -K AY AK CL U B DE SEV RIER R o u te du P o rt - S ev rier + 3 3 (0)4 5 0 5 2 6 6 6 6 k a ya k .sev rier@ w a na do o .fr

22

W A TE RSKIE N W A KE B OA RD JACK Y SK I NAU TIQ U E Av enu e du P etit P o rt - Annecy-le-V ieu x + 3 3 (0)4 5 0 2 3 7 8 2 9 w w w .p o nto nja ck y.co m info @ p o nto nja ck y.co m P O NTO N JO SSERAND Av enu e du P etit P o rt - Annecy-le-V ieu x + 3 3 (0)6 8 0 2 6 6 9 3 2 http ://p ro s.o ra ng e.fr/b erna rd.jo ssera nd/index .htm b erna rd.jo ssera nd@ w a na do o .fr SK I NAU TIQ U E F O NTAINE L e p o rt - Ta llo ires - + 3 3 (0)6 1 1 4 6 09 5 1 É CO L E DE SK I NAU TIQ U E P h ilip p e Da v id - Ang o n - Ta llo ires + 3 3 (0)4 5 0 6 4 4 0 5 6 (o f) + 3 3 (0)6 09 4 9 92 5 8 7 3 p hilo u 7 4 @ w a na do o .fr SK I NAU TIQ U E CL U B DE SEV RIER P ro mena des des B o ra ng es - S ev rier + 3 3 (0)6 8 4 7 8 1 2 8 9 co nta ct@ a nnecysk ina u tiq u e.co m w w w .a nnecysk ina u tiq u e.co m SK I-WAK E.CO M L es E co les - 5 2 5 , R o u te d’Alb ertv ille - S ev rier + 3 3 (0)6 09 96 6 5 08 (o f) + 3 3 (0)6 6 4 1 6 05 04 co nta ct@ sk i-w a k e.co m w w w .sk i-w a k e.co m SK I NAU TIQ U E DE ST-JO RIO Z P o nto n de l’E mb a rca dè re - S a int-Jo rio z + 3 3 (0)6 6 7 2 4 5 7 1 6 sk ina u tiq u e-sa intjo rio z @ o ra ng e.fr WAK E THE BEST 5 90, R o u te d’Annecy - L a B a ie des V o iles D u ing t - + 3 3 (0)6 8 0 98 8 9 1 3 w w w .w a k etheb est.co m

W IL D W A TE RSPORTE N ESSAO NIA (k a y a k & ra ft) 9, R u e du B el Air - Annecy + 3 3 (0)4 5 0 5 7 8 3 1 9 w w w .essa o nia .net co nta ct@ essa o nia .co m

ROE IN AV IRO N DE TAL L O IRES C ercle na u tiq u e - Ta llo ires + 3 3 (0)4 5 0 6 0 7 9 92 cnta llo ires@ ya ho o .fr AV IRO N DE SEV RIER RIV E GAU CHE E sp a ce E mile M o g li 4 2 9, ro u te des M o ng ets B .P 3 0 - S ev rier - + 3 3 (0)4 5 0 5 2 6 1 7 7 co nta ct@ a v iro n-sev rier.o rg w w w .a v iro n-sev rier.o rg

Z E IL E N SRV A (So c ié té d e s Ré g a te s à V o ile d 'An n e c y ) 3 1 , R u e des ma rq u isa ts - Annecy + 3 3 (0)4 5 0 4 5 4 8 3 9 srv a .a nnecy@ w a na do o .fr w w w .srv a .info U NCA (U n io n Na u tiq u e Co rp o ra tiv e An n é c ie n n e ) 2 9, a v enu e P etit P o rt Annecy-le-V ieu x + 3 3 (0)4 5 0 2 3 4 6 2 0 u nca @ w a na do o .fr p erso .o ra ng e.fr/u nca CERCL E NAU TIQ U E DE TAL L O IRES P la g e de Ta llo ires + 3 3 (0)4 5 0 6 0 7 9 92 (in seiz o en) cnta llo ires@ ya ho o .fr CERCL E NAU TIQ U E DU L ANF O NNET P ro mena de P h. D ’O rlye L e P o rt - M entho n-S a int-B erna rd + 3 3 (0)4 5 0 6 0 1 3 6 3 (o f) + 3 3 (0)6 1 4 3 3 06 5 7 cnlmentho n@ free.fr http ://cnlmentho n.free.fr CL U B NAU TIQ U E DE DO U SSARD B o u t du L a c - P o rt de D o u ssa rd + 3 3 (0)4 5 0 4 4 8 1 4 5 clu b na u tiq u e.do u ssa rd@ w a na do o .fr w w w .a nnecy-sensa tio ns.co m INTERNAU TIQ U E DE ST-JO RIO Z Imp a sse des R o sea u x - B P 4 5 - S t-Jo rio z + 3 3 (0)4 5 0 6 8 93 04 co nta ct@ interna u tiq u e.o rg w w w .interna u tiq u e.o rg CERCL E DE V O IL E DE SEV RIER 2 00, R o u te du P o rt - S ev rier + 3 3 (0)4 5 0 5 2 4 0 04 clu b @ cv sev rier.co m w w w .cv sev rier.co m


BERGSPORTEN Canyoning, bergwandelen, klimsport, alpinisme, skiën, freeride, sneeuwschoenlopen en ijsklimmen É CO L E D E S K I F R A N CA IS (F ranse S kischool) Le Semnoz - +33 (0)4 50 01 40 05 res erv a tion@ es f-s emnoz.c om w w w .es fs emnoz.c om CL U B A L P IN F R A N CA IS (F ranse A lpenv ereniging)

R Ê V E S D E T R A CE S 17 b is , a v enu e d e N ov el - A nnec y +33 (0)4 50 6 7 6 7 6 4 (of) +33 (0)6 8 8 2 7 9 3 7 7 rev es d etra c es @ w a na d oo.fr w w w .rev es -d e-tra c es .fr M O N T É M É D IO , B U R E A U D E S G U ID E S

17 , ru e d u M ont B la nc - A nnec y +33 (0)4 50 09 8 2 09 h ttp ://w w w .ffc a m.fr/a nnec y B U R E A U V O O R G ID S E N E N B E G E L E ID E R S V A N A N N E CY 5 b is , ru e F ra nç ois B u loz - A nnec y +33 (0)6 07 6 9 57 8 3 +33 (0)6 19 6 9 8 6 42 +33 (0)6 16 45 2 5 7 5 g reg ory @ a nnec y g u id es monta g ne.c om w w w .a nnec y g u id es monta g ne.c om

E s p a c e La c - A ng on - Ta lloires +33 (0)6 12 13 05 30 - +33 (0)4 50 2 7 7 6 8 5 c onta c t@ montemed io.c om w w w .montemed io.c om

Lu d ov ic T h oll - 17 0, R ou te d u T h ov ey - F a v erg es +33 (0)6 03 12 32 6 6 lu d ov ic @ a lp ina v entu re.c om w w w .a lp ina v entu re.c om A R T ’IT U D E - B U R E A U M O N T A G N E 12 2 , R u e d u P ré d e F oire - Sa int-F erré ol +33 (0)4 50 44 56 44 - +33 (0)6 8 2 34 2 8 38 v inc ent-na tu re@ a lic ea d s l.fr w w w .a rtitu d e-monta g ne.fr O U T D O O R IT IN É N A IR E S L A C D ’A N N E CY

R A N D O A T T IT U D E Ta lloires +33 (0)6 8 1 38 49 14 c onta c t@ ra nd o-a ttitu d e.c om w w w .ra nd o-a ttitu d e.c om S E N S A T IO N M O N T A G N E

V IT A L M U T M O N T A G N E 2 7 , ru e d e la P a ix - A nnec y +33 (0)4 50 51 15 08 v ita lmu t-monta g ne@ w a na d oo.fr

A L P IN A V E N T U R E .CO M

C h ris top h e D u noy er Le P la n - M ontmin +33 (0)6 8 5 7 2 37 7 4 d u noy er.c h @ infonie.fr

B erna rd R ou s s ea u - C h ef lieu - C h ev a line +33 (0)6 8 7 55 13 6 3 b erna rd .rou s s ea u 2 8 @ w a na d oo.fr É CO L E D E S K I F R A N CA IS (F ranse S kischool) 2 010, R ou te d e Ta mié - F a v erg es +33 (0)4 50 09 6 8 42 - +33 (0)6 8 0 01 01 39 ÉCOLE DE SKI FRANCAIS (Franse Skischool) Montmin - +33 (0)4 50 60 71 05 +33 (0)4 50 60 77 38

23


Overige sporten... PAARDRIJDEN LA CRAVACHE D’ANNECY Centre équestre du Moulin Rouge 1 5 0 , Route de V ov ra y - A nnec y + 3 3 (0 )4 5 0 4 5 3 2 3 8 w w w .c ra v a c h e-equita tion.c om DO M AINE DES P ET IT ES É CU RIES E c h a rv ines - Ta lloires - + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 1 4 4 1 p .senet@ w a na doo.fr - w w w .ta lloires-equita tion.c om É Q U IM O NT M IN Ma rie Rola ndey - P ré V érel - Montm in + 3 3 (0 )6 5 0 9 8 6 6 8 4 (Geopend in juli-augustus, alle dagen vanaf 10 uur). CENT RE É Q U ES T RE LA CAVALE 6 9 5 , c h em in des Com m una ux - L e P iron - S ev rier + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 6 4 2 1 m ic h el.a b b e@ la p oste.net h ttp ://m em b res.ly c os.fr/la c a v a le7 4 / CENT RE É Q U ES T RE P O NEY CLU B S EVRIER S EM NO Z 2 2 0 , Route de la P la nc h e - S ev rier + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 4 8 2 3 - c e-p c sev rier@ w a na doo.fr LES É CU RIES DES M O U LINS 9 0 , c h em in des Moulins - Ch a v a nod + 3 3 (0 )4 5 0 6 9 0 5 3 7 h ttp ://w w w .ec uriesdesm oulinsc h a v a nod.c om

RO L L ERS K AT EN

G O LF G O LF CLU B DU LAC D’ANNECY/T ALLO IRES Ta lloires - + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 1 2 8 9 golfla c a nnec y @ w a na doo.fr w w w . golf-la c a nnec y.c om G O LF DE G IEZ /LAC D’ANNECY 2 p a rc ours (9 -1 8 tours + p ra c tic e) 3 0 4 , Route du T h ov ey - G iez + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 4 8 4 1 - w w w .golfdegiez .fr a s.golfdegiez @ w a na doo.fr

S C H AAT S B AAN S CHAAT S B AAN JEAN REG IS 9 0 , c h em in des fins - A nnec y + 3 3 (0 )4 5 0 5 7 5 6 0 2

V IS S EN CLU B DE P Ê CHE À LA M O U CHE P la n d’ea u - Ma rlens + 3 3 (0 )4 5 0 6 8 9 4 5 4 (of)+ 3 3 (0 )6 0 8 8 2 3 1 3 2 h ttp ://p ec h e.m a rlens.free.fr (D e inw ijding vist aan de vlieg, rando ontdek t vist)

ACCES P ECHE - Ch ris to p h e La u g ie r (m o n ito r e n g id s v a n v is s e rij) 3 4 , im p a sse des E c oliers - S a int-Jorioz + 3 3 (0 )6 1 2 5 7 8 6 2 6 - w w w .p ec h e-na ture.c om

T ENNIS ANNECY-RO LLER 9 , a v enue Ma nda lla z - B P 1 7 8 7 4 0 0 5 A nnec y Cedex + 3 3 (0 )4 5 0 5 1 2 6 7 9 - + 3 3 (0 )6 6 2 2 4 5 6 2 5 a nnec y roller@ neuf.fr - w w w .a nnec y roller.c om

L U C H T B AL L O N / V L IEG T U IG S K I VO L (Lu c h tb a llo n ) - + 3 3 (0 )4 7 9 0 8 4 1 7 2 AVIAT IO N S ERVICE (Vlie g tu ig ) 2 2 5 , Route des P rés Rollier - Z A E des B rom ines S illingy - + 3 3 (0 )4 5 0 2 2 0 3 1 9 europ e.a v ia tion.serv ic e@ w a na doo.fr w w w .a v ia tionserv ic e.fr

RO DEL EN W INT ER-Z O M ERRO DELEN & DEVAL’K ART L e S em noz - + 3 3 (0 )4 5 0 0 1 2 0 3 0 info@ sem noz .fr - w w w .sem noz .fr

T ENNIS CLU B DE M ENT HO N-S AINT -B ERNARD Route de la P la ge - P a rc des P resles + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 1 2 5 1 T ENNIS CLU B DE T ALLO IRES + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 7 0 8 4 (ou)+ 3 3 (0 )6 1 0 1 2 7 7 0 7 T ENNIS CLU B DE S AINT -JO RIO Z Route du L a udon - S a int-Jorioz + 3 3 (0 )4 5 0 6 8 6 9 6 6 - tennis.sa intjorioz @ free.fr w w w .tennis-sa intjorioz .c om T ENNIS CLU B DE S EVRIER B P 3 - Route du P ort - S a int-Jorioz + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 6 4 6 0 (ou)+ 3 3 (0 )6 9 8 3 2 6 6 0 2

REC REAT IE LE B O W L 9 , B oulev a rd du F ier - A nnec y - + 3 3 (0 )4 5 0 6 7 6 4 0 0 info@ le-b ow l.c om - w w w .le-b ow l.c om B O W LING DE S EVRIER 3 5 6 3 , Route d’A lb ertv ille - S ev rier + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 4 3 4 9 - w w w .b ow ling-sev rier.c om CO M P LEX E DE LO IS IRS (Tennis, m ini-golf, b ollen, verh uren fietsen en rollers, snac k N ab ij h et fietspad)

1 4 7 0 , Route du B out-du-L a c - L a th uile + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 3 5 9 7 P ARC ANIM ALIER LA B ALADE (H et dierlijk e p a rk , b a la de a a n p a a rd of p oney, b ollen, sna ck )

1 9 9 8 , Route d’A nnec y - F a v erges + 3 3 (0 )6 8 0 3 2 3 8 0 2 (ou) + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 5 5 4 3 la b a la de@ w a na doo.fr - w w w .la b a la de.c om

24

M INI-G O L F G O LF M INIAT U RE DE L’IM P É RIAL 2 , A v enue du P etit P ort A nnec y -le-V ieux + 3 3 (0 )4 5 0 6 6 0 4 9 9 M INI-G O LF DE CRAN-G EVRIER A v enue de B ea urega rd Cra n-G ev rier + 3 3 (0 )4 5 0 5 7 0 6 9 9 M INI-G O LF DE T ALLO IRES + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 7 0 8 4 M INI-G O LF DE LAT HU ILE Com p lex e de loisirs B out-du-L a c - D oussa rd + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 3 5 9 7

AV O NT U RENPARC O U RS B AS E NAT U RE AVENT U RE DE T ALLO IRES P la nfa it - Ta lloires + 3 3 (0 )6 0 7 5 6 9 0 5 8 (of) + 3 3 (0 )6 1 1 6 7 5 6 2 0 ta lloires@ foret-a v enture.c om w w w .foret-a v enture.c om RANDO DU VERT IG E M O NT É -M É DIO Col de la F orc la z + 3 3 (0 )6 1 2 1 3 0 5 3 0 + 3 3 (0 )4 5 0 2 7 7 6 8 5 c onta c t@ m ontem edio.c om w w w .m ontem edio.c om

O V ERIG E REC REAT IE LE CAS INO IM P É RIAL (tra ditionele k a nssp elen en sp eela utom a ten) A llée de l’Im p éria l - A nnec y + 3 3 (0 )4 5 0 0 9 3 0 0 0 w w w .im p eria l-a nnec y.c om CINÉ VILLAG ES DO U S S ARD P la c e des G uinettes - D oussa rd + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 3 7 7 1 h ttp ://c inev illa gesdoussa rd.free.fr CINÉ M A “ LA S O IERIE” E sp a c e Culturel et S oc ia l Route d’A lb ertv ille - F a v erges + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 5 3 4 5 w w w .la soierie.c om CINÉ LAU DO N 1 2 , Im p a sse de l’E glise - S a int-Jorioz c inela udon@ free.fr w w w .c inela udon.new .fr VO O RS T ELLING EN B onlieu S c è ne N a tiona le (A nnec y ), la S oierie (F a v erges), b iosc op en (2 0 z a len rond h et m eer), disc oth ek en, enz ...


Het meer van Annecy is gelegen o p mind er d an 4 5 minu ten van d e trainingsp istes L e S emno z , L a S amb u y, M o ntmin en van d e sk id o rp en L a C lu saz en L e G rand B o rnand en is d aarmee een go ed vertrek p u nt vo o r u w verb lijf in d e sneeu w o m te gaan sk ië n, “ sno w b o ard en en rid en” , langlau fen, sneeu w sch o enlo p en o f ro d elen.

DE SKIPARADIJZEN LE SEMNOZ - +33 (0)4 50 01 20 30 in fo @ s e m n o z .fr - w w w .s e m n o z .fr LA SA MB U Y - +33 (0)4 50 44 44 45 - w w w .la s a m b u y.c o m MONT MIN - +33 (0)4 50 6 0 7 7 38 (o u ) +33 (0)4 50 6 0 7 1 05 a c c u e il@ m o n tm in .m a irie s 7 4.o rg - w w w .s a v.o rg /m o n tm in /h iv e r.h tm l

DE SKIC ENT RA (Le s A ra v is ) V V V -K A NT OOR LA C LU SA Z - +33 (0)4 50 32 6 5 00 V V V -K A NT OOR G R A ND -B OR NA ND - +33 (0)4 50 02 7 8 00 V V V -K A NT OOR MA NIG OD - +33 (0)4 50 44 9 2 44 Informatie op : www.aravis.com

25


Ho udtuvanf e s t i vi t e i t e n G O E D H UM EUR GEGAR AND EER D

Eve ne me nt e n 2008

Bij het meer van Annecy is altijd wel iets te beleven, voor nadere inlichtingen: volledige programma’s op aanvraag verkrijgbaar bij de V V V -kantoren en op www.lac-annecy.com

26


5 è m e TSF -M ILLET Alp inis m e s k i w ed s trijd in 2 eta p p es (z a terd a g en z o nd a g ). o p 9 en 10 F ebruari V V V v a n d e “ S o u rces d u L a c” + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 6 0 2 4 - w w w .ts f-m illet.o rg

VENITIAANS CARNAVAL Van 15 t/m 17 february Annecy AR IA - + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 9 3 3 1

TW EEJ AARLIJ K S F ESTIVAL VAN D E SP AANSE F ILM Van 2 2 t/m 2 9 maart Annecy B S N + 3 3 (0 )4 5 0 3 3 4 4 1 1

AU TO RALLY E VAN H ET P AY S D E F AVERG ES Van 5 to t 6 ap ril F a v erg es V V V v a n d e “ S o u rces d u L a c” + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 6 0 2 4

M ARATH O N EN H ALVE M ARATH O N VAN H ET M EER VAN ANNECY 13 ap ril S a lé s ienne Ath lé tic C lu b + 3 3 (0 )4 5 0 4 6 9 2 8 7

G EITENLENTE Van 18 to t 2 0 ap ril F a v erg es V V V v a n d e “ S o u rces d u L a c” + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 6 0 2 4

MEETING COX VW EN TALLOIRES 1 en 2 mei Twaalfde uitgave. VVV-Kantoor +33 (0)4 50 60 70 64

TU INSH O W VAN M ENTH O N-SAINT-B ERNARD 3 mei M enth o n-S a int-B erna rd V V V -K a nto o r + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 7 0 6 4

P INK STERTO ERNO O I VO LLEY B ALL 11 en 12 mei L e P â q u ier - Annecy Annecy V o lley-B a ll + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 3 7 3 7

v an 4 to t 6 juni Ta llo ires - V V V -K a nto o r + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 7 0 6 4

W ATERSP O RT F EEST

INTERNATIO NAAL F ESTIVAL VAN D E ANIM ATIEF ILM

17 en 18 M ei Annecy S .R .V .A. + 3 3 (0 )4 5 0 4 5 4 8 3 9

v an 9 t/m 14 juni Annecy C IC A - + 3 3 (0 )4 5 0 1 0 0 9 0 0

LA CO U P E D E LA VILLE M ei S .R .V .A. + 3 3 (0 )4 5 0 4 5 4 8 3 9

D E NACH R VAN D E M U SEA 17 mei M u s é e-C h â tea u + 3 3 (0 )4 5 0 3 3 8 7 3 0 O ntd ek h et M u s é e-ch â tea u (k a s teelm u s eu m ) en P a la is d e l'Ile (h et p a leis v a n h et eila nd ) v a n 2 0 u u r to t 0 1 .0 0 u u r.

LA G RIM P É E D U LAU D O N (H a rd lo o p w ed s trijd en w a nd elto ch t o v er 1 5 k m v o o r a lle leeftijd en). 1 mei S a int-Jo rio z V V V v a n d e L ink ero ev er + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 4 0 5 6

CO M P É TITIO N INTERNATIO NALE D E G O LF P RO -AM

6 ° D AG VAN D E SCH ILD ERSO P D E RECH TERO EVER M ei V V V -K a nto o r + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 7 0 6 4

D e Interna tio na le m a rk t v a n d e Anim a tiefilm in h et C o ng res centru m v a n h et Im p é ria l P a la ce te Annecy z a l p la a ts v ind en v a n 1 1 t/m 1 3 ju ni.

D E O D LO -F AVERG ES TO CH T 14 Juni F a v erg es V V V v a n d e “ S o u rces d u L a c” + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 6 0 2 4 w w w .tra ilfa v erg es .co m 2 a fs ta nd en : 4 2 ,1 9 5 k m en 2 7 k m . V ertrek en a a nk o m s t in h et centru m v a n F a v erg es .

CO U P E D ’EU RO P E D ’ATH LETISM E SP AR ANNECY 2 0 0 8 2 1 en 2 2 Juni Annecy - P a rc d es S p o rts V ille d ’Annecy - + 3 3 (0 )4 5 0 3 3 8 8 8 8 w w w .a nnecy.fr

Z O M ERM U Z IEK D e V rijd a g a v o nd en C ra n-G ev rier G ra tis co ncerten. E ind juni / beg in juli

M EY TH ET LA M U SIQ U E O p d o nd erd a g a v o nd . G ra tis co ncerten. in juli

27


PLACE ALAIN SOLITE 6 juli Straattheater, concert, theater Sevrier - VVV van de Linkeroever - +33 (0)4 50 52 40 56

PODIUMS OP HET WATER E lk e vrijd agavond in juli en tot 17 A ugustus Plage d’Albigny - Annecy le Vieux Gratis openlucht concerten.

INTERNATIONALE TRIATHLON VAN HET LAC ANNECY 6 juli Hydrocyclopeds - +33 (0)4 50 51 44 70

DE WEEK VAN HET ZEIL 10 en 13 Juli S.R.V.A : +33 (0)4 50 45 48 39

NATIO NALE F EES TDAG o p 13 en 14 juli W o rd t e r o p d iv e rs e p la a ts e n in d e o m g e v in g v a n h e t m e e r v a n An n e c y v u u rw e rk a fg e s to k e n e n w o rd e n d o rp s fe e s te n g e o rg a n is e e rd .

DR O O M NAC HTEN 18 juli M e n th o n -St-B e rn a rd - VVV-K a n to o r - +33 (0)4 50 6 0 7 0 6 4

LES NO C TIB U LES V a n 18 to t 2 1 Juli An n e c y - 4 n a c h te n la n g fe e st in h e t o u d e sta d sg e d e e lte e n a a n h e t m e e r. B SN - +33 (0)4 50 33 44 1 1

HAU TES VIB R ATIO NS V a n 2 0 to t 2 7 juli Artis tie k e e x p re s s ie s v a n b e rg v o lk e re n o v e r d e h e le w e re ld . Te rre s d ’E m p re in te s : +33 (0)4 50 57 84 53

KLANK EN LICHTSPEL 2ste vijftiental juli en 1ste vijftiental augustus Château de Menthon-Saint-Bernard Théâtre du Vieux Moulin : +33 (0)4 50 2 2 02 92 VVV-Kantoor : +33 (0)4 50 60 70 64

HER DENKING VAN HET DU IZENDJ AR IG E B ES TAAN VAN M ENTHO N-S T-B ER NAR D Z o m erp ro g ra m m a m et een g ro o t fees t ter a fs luiting o p 15 a ug us tus . VVV-K a n to o r : +33 (0)4 50 6 0 7 0 6 4

HET F EES T VAN HET M EER 2 a ug us tus An n e c y. E e n v a n d e g ro o ts te v u u rw e rk s p e k ta k e ls v a n E u ro p a . Ville d ’An n e c y +33 (0)4 50 33 6 5 6 5

C U R IO S AM AR KT 3 a ug us tus Se v rie r.

F ES TIVAL “ M U ZIEKP LEZIER ” V a n 3 t/m 9 a ug us tus An n e c y - L’im p é ria l P a la c e +33 (0)4 50 09 30 00

ZWEM TO C HT O VER HET M EER VAN ANNEC Y 15 a ug us tus L e s D a u p h in s d ’An n e c y M . G O D D E T Se rg e - P is c in e Je a n Ré g is 90, c h e m in d e s F in s - 7 4000 An n e c y

F ES TIVAL ES TIVAL V a n 16 t/m 2 3 a ug us tus Z o m e rfe s tiv a l k la s s ie k e m u z ie k . An n e c y - M u s é e -C h â te a u AF E A - +33 (0)4 50 51 6 7 6 7

28


LES PYROCONCERTS DE TA LLOIRES van 20 t/m 24 augustus Muziekspektakel en vuurwerk op het water, m et F ranç ois-R ené D uc hab le. V V V -K antoor + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 7 0 6 4

K ERA M IEK M A RK T 23 e n 24 augustus Menthon-S aint-B ernard . V V V -K antoor + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 7 0 6 4

F ESTIV A L V A N H ET SA V OYA A RDSE B OEK O p 3 1 augustus V eelzijd ig e zaal aan F averg es. V V V van d e “ S ourc es d u L ac ” + 3 3 (0 )4 5 0 4 4 6 0 2 4

L’A NCILEV IENNE 7 se p te mb e r A nnec y -le-V ieux . E en vriend sc happelijke wed strijd rond om het m eer, m et eq uipes van 2 personen: 1 hard loper, 1 fietser) en d orpsfeest. Mairie d ’A nnec y -le-V ieux + 3 3 (0 )4 5 0 2 3 8 6 0 0

F Ê TE DU PA YS DU LA U DON

L’A NCILEV IENNERIE

1 4 S e p te mb e r P lac e d e l’E g lise - S aint-Jorioz L okale prod uc ten, kunst, plaatselijke trad ities. V V V van d e L inkeroever + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 4 0 5 6

1 9 o k to b e r V eem arkt in A nnec y -le-V ieux . Mairie d ’A nnec y -le-V ieux + 3 3 (0 )4 5 0 2 3 8 6 0 0

PLA NÈ TE M Ô M ES PA TRIM ONIU M DA G EN 20 e n 21 S e p te mb e r O ud erlijk erfg oed b ezic htig d kan word en. E en g ed etailleerd prog ram m a kunt u krijg en b ij het V V V .

F ESTIV A L V A N DE ITA LIA A NSE F ILM van 25 se p te mb e r t/m 2 o k to b e r A nnec y B S N - + 3 3 (0 )4 5 0 3 3 4 4 1 1

TERU G K EER V A N DE A LPENW EIDEN 1 1 o k to b e r A nnec y. A nnec y Trad itions + 3 3 (0 )4 5 0 4 6 8 7 9 1

“ LES M U SICA LES G A B RIEL F A U RE” 23 no ve mb e r e n 07 d é c e mb e r Mairie d ’A nnec y -le-V ieux + 3 3 (0 )4 5 0 2 3 8 6 0 0

K ERSTM IS IN DE A LPEN V an 1 d e c e mb e r 2008 t/m 1 januari 2009 A nnec y. Mairie d 'A nnec y - A nnec y E vé nem ents + 3 3 (0 )4 5 0 4 5 0 0 3 3

A NTIEK B EU RS M A RK T V A N DE H EILIG E A NDRE

B EK LIM M EN V A N DE TOU RNETTE S e p te mb e r 1 2 ° ed itie - Talloires. V V V -K antoor - + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 7 0 6 4

22 e n 23 no ve mb e r A lles voor kind eren van 0 -1 2 jaar - S evrier V V V van d e L inkeroever + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 4 0 5 6

van 1 0 t/m 1 3 o k to b e r S alon d es A ntiq uaires A nnec y. MS E x po - + 3 3 (0 )4 5 0 6 4 4 5 0 6

2 d e c e mb e r A nnec y. Mairie d 'A nnec y - + 3 3 (0 )4 5 0 3 3 8 7 9 6

29


Pr akt i s c h eI nf o r mat i e LOGIES ACCOMMODATIE GASTRONOMIE Er zijn talrijke mogelijkheden voor ac c ommodatie rond het meer van A nnec y. O p de internet site www.lac-annecy.com vindt u b esc hrijvingen, foto’s en p ersoonlijke gegevens over onderdak en restau rants rond het meer van A nnec y. U ku nt de gids b etreffende onderdak en restau rants è n de gids met vakantie w oningen rond het meer van A nnec y ook aanvragen b ij de V V V ’s.

HOTELS

CAMPERS

Het meer van Annecy kent kwalitatief S p ec iale p arkeerp laatsen met v oorz ien h o o g s taand e h o tels ! ing en (v oor het b ijv u llen v an w ater, 91 hotels, ofwel meer dan 2700 kamers, op lad en v an d e ac c u en het leg en wac hten op u . v an toilet) staan u ter b esc hikking .  7 hotels met 4 sterren : 249 kamers In Annecy :  26 hotels met 3 sterren : 1 1 5 0 kamers A v enu e d es M arq u isats  46 hotels met 2 sterren : 1 1 72 kamers (stad u it ric hting A lb ertv ille)  1 2 hotels met 1 ster of z ond er ster : 1 99 kamers. In Annecy-le-V ieu x : P arking d u S tad e - A v enu e d u P etit P ort O PEN L U CH T V ERB L IJ V EN (ric hting A rav is)  44 c amp ing s : 4 8 3 0 p laatsen. E r staan b ornes “ F lot B leu ”

v erz org ing sz u ilen :

J EU G D H ERB ERG 4, rou te d u S emnoz - 740 0 0 A nnec y Tel.: + 3 3 (0 )4 5 0 45 3 3 1 9 F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 77 5 2 annec y @ fu aj.org - w w w .au b erg e-annec y.c om Het hele jaar geopend (b ehalv e v an 1 5 tot 2 5 dec em b er).

G IT ES D E F RAN CE H AU T E-SAV O IE 1 6 , ru e G u illau me F ic het - 740 0 0 A nnec y Tel.: + 3 3 (0 )4 5 0 1 0 1 0 1 0 F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 1 0 1 0 1 2 g ites-d e-franc e-hau te-sav oie@ w anad oo.fr w w w .g ites-d e-franc e-hau te-sav oie.c om

CL EV ACAN CES H AU T E SAV O IE 1 7, av enu e d ’A lb ig ny - 740 0 0 A nnec y Tel.: + 3 3 (0 )4 5 0 23 96 0 0 F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 23 95 5 0 74@ c lev ac anc es.c om w w w .c lev ac anc es.c om

In S eyno d : E tab lissement E v asion L ib erté A v enu e d ’A ix -les-B ains In D o u s s a rd : C amp ing L a S erraz - + 3 3 (0 )4 5 0 44 3 0 6 8 In M a rlens : C amp ing C hamp T illet - + 3 3 (0 )4 5 0 44 40 0 7 In S eyth enex : C amp ing L a R ec orb az - + 3 3 (0 )4 5 0 3 2 45 0 9 In D u ing t : L e F amilial - 40 0 , rou te d e M ag nonnet T é l.: + 3 3 (0 )4 5 0 6 8 6 9 91 In S a int-Jo rio z : V illag e C amp ing E u rop a - 1 444, rou te d ’A lb ertv ille T é l.: + 3 3 (0 )4 5 0 6 8 5 1 0 1 In S ev rier : Ing ang v an d e c amp ing “A u C œ u r d u L ac ” RD 1508. C amp ing L es R iv es d u L ac 3 3 1 , c hemin d es C ommu nau x - S ev rier T é l.: + 3 3 (0 )4 5 0 5 2 40 1 4

G AST RO N O MIE V an eenv ou dige lek k ernijen als ‘tartiflette’ of ‘fondu e’ tot delic atessen als v is u it het m eer, b ijv oorb eeld hou ting en ridderforel, op z eer v erfijnde w ijz e door de grootste c hef-k ok s k laargem aak t (v ersc hillende sterrenrestau rants u it de M ic helingids z u llen u w sm aak papillen strelen). O nz e c u linaire traditie k ent ev env eel v ariatie als u w sm aak . D e grootste lek k erb ek k en k om en aan hu n gerief m et nog een andere plaatselijk e spec ialiteit: de heerlijk e en al sinds de 1 9 e eeu w b eroem de c hoc olade v an A nnec y.

30


VERB L IJ F SAANB OD

Voor uw escapades op het meer van Annecy Op onze nieuwe site kunt u met één klik talrijke aanb ied ing en v oor v erb lijf aan h et meer v an A nnec y en in h et M assif d es A rav is v ind en.

Ov ernac h ten in een h otel of een log ies en ontb ijt b ij partic ulieren, sporten en kennismaken met ons c ultureel erfg oed . L ente of zomer... maak uw keuze en reserv eer ‘on-line’.

www.annecyaravis.com

HET MEER VAN ANNECY EN ZAKENTOERISME Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen openstaan Ontd ek tijd ens uw v akantie d at h et meer v an A nnec y ev eneens g esc h ikt is v oor c ong ressen. A an h et meer v an A nnec y is h et zakentoerisme meer d an th uis. S eminars, c ong ressen en c olloq uia word en zeer professioneel aang epakt. E r staat u uitg eb reid e apparatuur v oor seminars en c ong ressen ter b esc h ikking :  meer d an 3 0 v olled ig uitg eruste h otels v an 2 tot 4 sterren,  v ersc h illend e c ong reszalen v oor 1 5 0 tot 1 0 0 0 d eelnemers.

ANNECY CONG RES & EVENEMENTS V V V -K antoor 1 , rue Jean Jaurè s - 7 4 0 0 0 A nnec y Tel.: + 3 3 (0 )4 5 0 4 5 0 0 5 8 - F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 5 1 8 7 2 0 c ontac t@ annec y -c ong res.c om - www.lac -annec y.c om

TAL L OIRES ORG ANISATION V V V -K antoor 2 7 , R ue A nd ré T h euriet - 7 4 2 9 0 Talloires Tel.: + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 7 5 6 6 - F ax : + 3 3 (0 )4 5 0 6 0 7 6 5 9 seminaire@ talloires.fr - www.talloires.fr

Twee semi-ov erh eid sinstelling en staan ter plekke v oor u klaar om u informatie te g ev en en uw ev enement te org aniseren.

31


V an A nnecy tot...… C h a m b é ry (5 0 k m ) - A lb e rtv ille (4 5 k m ) - Ge n è v e (4 7 k m ) C h a m o n ix (1 0 5 k m ) - Gre n o b le (1 0 7 k m ) - La C lu sa z (3 3 k m ) Ly o n (1 4 0 k m ) - Le Gra n d -B o rn a n d (3 3 k m ) - P a ris (5 5 0 k m ) M e g è v e (5 9 k m ) - M a rse ille (4 2 5 k m ) VLIEGVELDEN Internationale luchthaven van Genève : 5 0 k m - In lic h tin g e n : (+ 4 1 ) 2 2 7 1 7 7 1 1 1 - w w w .g v a .c h In fo b a lie R h ô n e -A lp e s : (+ 4 1 ) 2 2 7 9 8 2 0 0 0 - w w w .a c c u e il-fra n c e .o rg L y on S aint-E x up é ry : 1 2 5 k m - In lic h tin g e n : + 3 3 (0 )8 2 6 8 0 0 8 2 6 - w w w .ly o n .a e ro p o rt.fr A é rop ort A nnecy - M ey thet : 6 k m - Ve rb in d in g A n n e c y -P a rijs - In lic h tin g e n : + 3 3 (0 )4 5 0 2 7 3 0 0 6 - w w w .a n n e c y.a e ro p o rt.fr

P ER T R EIN Inlichting en en res ervering en : 3 6 3 5 - R e c h tstre e k se T GV-v e rb in d in g A n n e c y -P a rijs (3 .4 0 u .) 5 à 7 m a a l p e r d a g .

P ER A U T O A utow eg A 4 1 re c h tstre e k s n a a r C h a m b é ry /Ly o n /Gre n o b le A utow eg A 4 0 o p 3 0 k m a fsta n d n a a r P a rijs v ia B o u rg e n B re sse V erk eers inform atie in F rank rijk , b eg aanb aarheid van b erg p as s en : + 3 3 (0 )8 2 6 0 2 2 0 2 2 Va n u it h e t b u ite n la n d : + 3 3 (0 )8 9 2 6 8 7 8 8 8 - w w w .b iso n -fu te .e q u ip e m e n t.g o u v.fr D ep artem entaal w eerb ericht : + 3 3 (0 )8 9 2 6 8 0 2 7 4

T ER P LA A T S E T A X I’S - b ij h e t sta tio n v a n A n n e c y : + 3 3 (0 )4 5 0 4 5 0 5 6 7 Vo lle d ig e lijst m e t ta x i’s e n o n d e rn e m in g e n v o o r p e rso n e n v e rv o e r o p a a n v ra a g v e rk rijg b a a r b ij d e VVV-k a n to re n . L ijnd iens ten s treek b us : S IB R A (stads bus) - 2 1 , R u e d e la Ga re - A n n e c y : + 3 3 (0 )4 5 0 1 0 0 4 0 4 - w w w .sib ra .fr A U T O C A R S C R O LA R D - Ga re ro u tiè re - A n n e c y : + 3 3 (0 )4 5 0 4 5 0 8 1 2 (B usse n tusse n A n n e c y e n de p laatse n in de n aaste o m g e v in g “ riv e bus” o p de L in k e ro e v e r). A U T O C A R S F R O S S A R D - P la c e d e la Ga re - A n n e c y : + 3 3 (0 )4 5 0 4 5 7 3 9 0 - w w w .fro ssa rd .e u (V e rbin din g e n m e t G e n è v e , A ix le s B ain s, C h am bé ry, E v ian , T h o n o n )

C oncep tion/R é a lisa tio n : Gilles H a m c h a rt (0 6 2 7 3 0 4 6 6 5 ) D roits P hotos : R iv e P le in S o le il/C .B ru n e t, A n n e c y -To u rism e /A .S a id , A .Ge ra rd , C .H a a se , C .R o m e , T.H o , Le d o u x , Lh o u m a u d , Dria n c o u rt, M ig a u d , Vo isin , M ille t, P e ra y, H a c h e r, Y.C o n n a c , Y.B o stro e m , C a v a z z a n a , La fo n , M a x , P o in t P h o to , Ex c lu sif, Vid a lie , F a b ie n n e H , M .Ga y d ie r, A .B a illy, M .Da lm a sso “ T h e R a id W o rld C h a m p io n S h ip 2 0 0 5 ” , A g g lo m é ra tio n d ’A n n e c y / H é lifa sh , R iv e Ga u c h e /S .C a n n e ssa n t, N.T isso t, R .B a sse t, S ig n a tu r’C .B o y e r, F o n d a tio n S a lo m o n , Ec o m u sé e d u La c d ’A n n e c y, M u sé e P a c c a rd , D.F la c h e r, A ra v is/C .H a a se , illu stra tio n c a rte : In fo sig .

Het meer van Annecy  
Het meer van Annecy  

Informatie over Annecy

Advertisement