Page 1

PORTFOLIO STEDENBOUW

JORIS KLEIN

TH E AIM OF NATU R E IS M A N, TH E AIM OF M A N IS STYLE - TH EO VA N D OESBU RG


INTRODUCTIE

Beste lezer, Een portfolio verdient altijd een kleine introductie. Hoewel het slechts een boekje is, is het tegelijkertijd de drager van mijn identiteit als ontwerper, het enige waaraan u kunt aflezen of ik voldoe aan uw eisen. Het is als het ware het design van mijzelf als ontwerper en dan kan nooit helemaal zijn als de weerbarstige werkelijkheid, daarom nodig ik u al bij voorbaat uit om mij uit te nodigen voor een gesprek waarin we elkaar beter leren kennen, Om u een beter beeld te geven van mijn activiteiten als stedenbouwkundig ontwerper heb ik een selectie gemaakt van mijn werk, waarbij ik drie catgorieĂŤn heb aangehouden. De ontwerper, de onderzoeker, en de verzamelaar. Iedere categorie representeert een deel van mijn vakinteresse, maar ook van mijn vaardigheden en fascinaties. Ik wens u veel leesplezier! Joris Klein


pagina 5

INHOUDSOPGAVE CV DE ONTWERPER A B C D

Detroit - Barcode Park Klaksvik - Across the Isthmus Breda - Drijvend Paviljoen Zonder titel

DE ONDERZOEKER A Breda - Waste- Graceland B Breda - Tussen alles en niets

DE VERZAMELAAR A Then - Now B Flora


CURRICULUM VITAE Joris Jelle Klein, BBE in Urban and Regional Planning A Pasbaan 15 4811 GM, Breda T +31 645103811 E jorisklein@hotmail.com Geboren te Terneuzen, 8 januari 1989 bsn nr: 072.385.030 Opleidingen HBO, Ruimtelijke Ordening, richting Urban Design, NHTV WO, Planologie, RU Nijmegen VWO, voortgezet onderwijs, Zeldenrust-Steelantcollege Terneuzen

Diploma 2012 2007 - 2008 Diploma 2007

Automatiseringskennis Adobe Illustrator: Adobe Indesign: Adobe Photoshop: Excel: Google Sketch Up: Autocad: Adobe Premiere:

Uitstekend Uitstekend Uitstekend Goed Goed Basis Basis

Kennis vreemde talen Lezen Engels Uitstekend Duits Goed

Schrijven Goed Redelijk

Spreken Goed Redelijk

Loopbaan - MOTI, Museum of the Image, presentator okt 2013 - heden - Projectbureau Vrolijks, grafisch ontwerper, tekenaar feb 2013 - heden - Bijles docent Homework College, wis-/natuur-/scheikunde sep 2012 - heden - Gemeente Breda, afdeling Ruimte, ruimtelijk onderzoeker sep 2012 - juli 2013 - MINT stadsontwerp, Breda, freelancer aug 2012 - feb 2013 - Afstudeeronderzoek braakliggende terreinen Breda febr - juli 2012 MINT stadsontwerp + BRAAK Breda - Office for Open Specific Design, Rotterdam, freelancer jan - april 2012 - Gemeente Breda, afdeling Ruimtelijke Plannen, stage april - juli 2011 - Enno Zuidema Stedebouw, Rotterdam, stage aug - dec 2010


Detroit Barcodepark, eerste schets.


DE ONT WERPER

DE ONTWERPER A B C D

Detroit - Barcode Park Klaksvik - Across the Isthmus Breda - Drijvend Paviljoen Zonder titel

EV ER TRIED, EV ER FAILED, NO M ATTER, TRY AG AIN, FAIL AG AIN, FAIL BETTER


pagina 10

Centrum mist connectie met buitenwijken

Geen aansluiting met het riverfront

Oplossing, concentreer bewoners van de schil rondom de binnenstad in het centrum

Verbind de assen van het grid met het rivverfront, maak nieuwe OV connecties, voeg woningen toe


De ontwerper

DETROIT BARCODE PARK PRIJSVRAAG DETROIT 2012 i.s.m. MINT Stadsontwerp Detroit krimpt al decennia, met name de arme zwarte wijken rond het centrum lopen leeg. Het monofunctionele (zaken)centrum dreigt ge誰soleerd te raken van de rest van de stad. Detroit is gebouwd voor de auto, en mist de menselijke maat. Barcode park tracht de rivier en het centrum te

verbinden door middel van een serie groene assen die het bestaande grid verlengen tot aan de rivier. Door een fors woningprogramma toe te voegen in de gaten van het centrum en in het park ontstaat kritische massa verschillende activiteiten te ontplooien in het park. Deze activiteiten zijn in verschillende assen geordend en worden onderling verbonden door een netwerk van voetpaden. Woonblokken liggen als scherven in het park en confroteren het statische waardoor natuurlijke openbare ruimtes ontstaan.


pagina 12

ACROSS THE ISTHMUS


De ontwerper

ACROSS THE ISTHMUS PRIJSVRAAG KLAKSVIK 2012 i.s.m. MINT Stadsontwerp Levi Lanser Het stadje Klaksvik op de Farรถer eilanden wil graag een nieuw, centrum dat zowel comfortabele openbare ruimte biedt, publieke functies, winkels en wonen herbergt. Het concept is om de drie culturele peilers te verbinden en in te zetten als letterlijke verbinding tussen de twee flanken van de baai waar Klaksvik is gebouwd. Het nieuwe centrum ontstaat vanuit een centraal plein gebaseerd op de morphologie van het voormalige strand. Twee assen verbinden de haven, de oost- en westflanken en de isthmus met als centraal knooppunt het dorpsplein. Hieromheen is een fijnmazig netwerk aan routes gelegd die het dorp verbindt met het centrale plein. Rondom het centrale plein ontstaan drie deelgebieden met elk een eigen karakter en programma. Dit plan maakt een intense mix van wonen, werken, winkelen, en verblijven voelbaar en geconcentreerd.


pagina pagina 14 14

Melting Time is een hommage aan de stille schoonheid van het landschap rond Breda. Dit drijvende paviljoen is een reactie op de trage dynamiek van de natuur. Het voortschrijden van de seizoenen, het contrast tussen het bos en de Markvallei. Deze vallei, met haar fantastische uitzichten op de dorpen Ulvenhout en Ginneken is een parel voor iedereen die even wil ontsnappen uit de stad. De weidsheid is uniek voor het landschap ten zuiden van Breda. Dit paviljoen probeert deze kwaliteiten te benadrukken zonder een eigen agenda, het is slecht aanwezig als een contrapunt voor haar omgeving. Het paviljoen bestaat uit een frame van hergebruikte stalen I-profielen waar twee massieve muren van Pykrete, een mengsel van 86% ijs en 14% houtsnippers in staan. Pykrete is een

uitvinding uit de Tweede Wereldoorlog om een gigantisch varend vliegveld mee te maken dat luchtdekking in de Atlantische oceaan kon bieden aan konvooien die werden aangevallen door U-boten. Hoewel het project nooit gerealiseerd is, werd Pykrete bekend om haar extreme duurzaamheid en stevigheid en zeer lage smeltsnelheid. Deze twee karakteristieken zijn instrumenteel in het concept. Met het voortschrijden van de weken, onder invloed van de omgeving zullen deze muren langzaam wegsmelten, hiermee de dynamiek van natuur reflecterend in haar ondergang. Van een contrast met de weidsheid wordt het langzaam een accent van de leegte. Melting Time is een hommage aan de stille dynamiek van het Bredase landschap.


De ontwerper pagina 15


pagina 16

I.S.M. HEIN VAN DUPPEN


pagina 17 De ontwerper


pagina 18

Braakliggende terreinen in Breda


pagina 19

DE ONDERZOEKER

DE ONDERZOEKER A Breda - Waste- Graceland B Breda - Tussen alles en niets

Tijdens mijn opleiding is mijn interesse voor braakliggende terreinen ontstaan. In eerste instantie uit frustratie en onbegrip. Al die lege plekken, zoveel potentie, waarom gebeurd daar niets? Later werden de plekken bijna metaforisch voor hoe we met onze wereld omgaan, en ben ik gaan kijken hoe besluitvorming in elkaar zit en heb ik onderzoek naar de procesmatige kant van gebiedsontwikkeling gedaan. Zowel Waste-Graceland als Tussen alles en niets zijn vormend in mijn blik op de vakwereld en mijn interesse naar processen in de stedenbouw en besluitvorming.

EEN STA D IS M EER EEN DA N EEN PLEK IN DE RUIM TE, H ET IS EEN DR A M A IN DE TIJ D PATRICK GEDDES


Breda Oost

pagina 20

Breda Centrum

WASTE- / GRACELAND Breda Noord

Afstudeeronderzoek, Urban Design, NHTV Breda. 2012 Selectie beste afstudeerwerk 2012, Blauwe Kamer Spoorlandschap kan als basis dienen voor een verdere uitbreiding op CSM, richting Haagse beemden

Breda Noord Breda Oost

Breda kent een opvallend grote hoeveelheid braakliggende terreinen binnen de stad. Mede door de economische laagconjunctuur en tekort aan te bouwen programma worden deze gebieden de komende 15 jaar niet ontwikkeld. De gebieden representeren een enorme economische waarde die verloren is gegaan met de ineenstorting van de economie, toch heerst er nog steeds de hoop bij gemeente en ontwikkelaars dat deze gebieden ontwikkeld gaan worden en veel geld gaan opleveren. Tot dat moment gebeurd komt er niets.. Breda Centrum

Visie Beeld

1. Context x gebieden = lokaal gebruik Lokale verbondenheid leidt tot verschillende invullingen

Breda Oost

Spoorlandschap kan als basis dienen voor een verdere uitbreiding op CSM, richting Haagse beemden

Breda Centrum

Breda Noord

Visie Beeld

Lokale verbondenheid

2. Landschappelijke drager Lokale verbondenheid

Breda Noord

Breda Oost

Breda Centrum

MA: Groene woon- en werkstad ANALYSE + PRINCIPE

Waste- / Graceland is een ontwikkelingsstrategie om de gebieden die het best verbonden zijn met het stedelijk weefsel gebruiks- en belevingswaarde te geven voor de inwoners van Breda. Breda Oost

Breda Centrum

Door de gebieden zowel te integreren met de stedelijke structuren, het omliggende landschap als met elkaar wordt een Spoorpark gecreĂŤerd dat deze gebieden weer bruikbaar en beleefbaar maakt voor de inwoners van Breda. Dit Spoorpark dient vervolgens als framework voor toekomstige ontwikkelingen op de braakliggende gebieden. HoofdingrediĂŤnten van deze strategische interventie zijn het aanleggen van een fijnmazig netwerk van langzaam verkeersverbindingen en het bestaande groen structureren tot een beleefbaar en bruikbaar stadslandschap.

3. N-Z + O-W verbindingen x Landschappelijke drager x lokale gebruik = Spoorpark

Lokale verbondenheid leidt tot verschillende invullingen

Breda

Nu

Lokale verbondenheid leidt tot verschillende invullingen

Lokale verbondenheid

Lokale verbondenheid

THEMA: Groene woon- en werkstad ANALYSE + PRINCIPE

THEMA: Groene woon- en werkstad ANALYSE + PRINCIPE

Deze ingrepen leiden echter niet meteen tot een spoorpark. Daarom zijn er per gebied op basis van gebiedsspecifieke eigenschappen als omgeving, ondergrond en eigenaar katalysatoren geformuleerd die de ontwikkeling van het park aanjagen. De katalysatoren scheppen voor elk gebied een eigen ecosysteem, wat leidt tot een eigen identiteit, tot gebruiks- en belevingswaarde en dragen bij aan de fysieke ontwikkeling van het park als geheel. Het uiteindelijke doel, het genereren van economische waarde komt zo geleidelijk weer in beeld.

Toekomst


De onderzoeker

Mogelijke ontwikkeling deelgebied Minimale ingrepen

Ontwikkeling gebied met brouwerij en hopvelden

N 100m

Nieuwe kwaliteiten bieden ruimte voor nieuwe ontwikkeling

Potentieel eindbeeld spoorzone

100m

N


pagina 22

TUSSEN ALLES EN NIETS

le v ing

?

de aar sw

Ge bru ik

Be

AANLEIDING EN OPZET Tussen alles en niets is een onderzoeksproject uitgevoerd voor de afdeling Ruimte van de gemeente Breda als vervolg op en met hetzelfde vertrekpunt als WasteGraceland. De vraag hoe je met geleidelijke gebiedsontwikkeling de braakliggende terreinen belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde kan geven. Dit probleem is benaderd vanuit het perspectief van de gemeente, het onderzoek probeert een antwoord te geven hoe de gemeente kan bijdragen aan een invulling voor de braakliggende terreinen. Hierbij ligt de nadruk op de vraag welke processen, belangen en verhoudingen er allemaal spelen rond braakliggende terreinen. Met als gevolg een onderzoek dat de complexiteit beschrijft van wat op het eerste gezicht zo eenvoudig lijkt, een leeg stuk grond.

sw aar de

Onderzoek, gemeente Breda, afdeling Ruimte, 2013

Toekomstwaarde

Geen waarde op braakliggende terreinen

EEN ANDERE VISIE Uit de vele conclusies die het onderzoek opleverde zal ik er ĂŠĂŠn uitlichten. In de structuurvisie Breda 2030 wordt er een voorzichtige voorspelling gedaan over de te ontwikkelen braakligeende terreinen. De prioritering is gebaseerd op lopende planologische beslissingen, niet of ze haalbaar zijn of niet. Gevolg is dat alle grondeigenaren de hoop hebben dat er binnen afzienbare tijd nog mogelijkheden zijn voor wongingbouw op hun gebied. Met het oog op tijdelijke ontwikkeling is het interessant om dit om te draaien, niet te kijken wat wellicht ooit mogelijk is, maar kijken welke periodes er in ieder geval niet gebouwd gaat worden. Door dit vast te leggen en daarmee strak en helder af te sprekn krijgen tijdelijke ontwikkelingen een venster in de tijd om tot bloei te komen en daarmee een heel gebied uit het slop te trekken.

Start

? ? ? ? ?? ?

?

? ? ?? ? ?? ??? ? ?

? ? ???? ? ?? ? ? ? ?

? ? ? ?

Een andere vraag in ieder gebied

Uitstel

Herstart

5 jaar

Tijd voor tijdelijkheid


De onderzoeker

Ontwikkelen voor 2020/2023 Afwegen ontwikkeling Onbekend

Huidige visie voor ontwikkeling Breda

Gemeente

Gemeente

? ? Ontwikkelaar / Eigenaar

Initiatiefnemer

Ontwikkelaar / Eigenaar

Initiatiefnemer

Deze oplossing kan de vastgelopen verhouding open breken en nieuw perspectief bieden op vastgelopen gebiedsontwikkeling in Breda.


pagina 24


pagina 25

DE VERZAMEL A AR

DE VERZAMELAAR A Then - Now B Flora In het kader van de voorgaande twee onderzoeken heb ik braakliggende terreinen in Breda vaak bezocht. De desolate schoonheid tartte mijn verbeelding, maar ook de stilte, het idee dat alles en iedereen er aan voorbij gaat fascineerd me mateloos. Zo lang ik er kom fotografeer ik ze en verbazen ze me. Is de definitie braakliggend niet te summier voor deze terreinen? Deze gebieden zijn langzaam blinde gebieden aan het worden. We zien ze, accepteren hun aanwezigheid en tegelijkertijd vallen ze niet op, we passeren ze zonder te beseffen wat ze daadwerkelijk nog betekenen in de stad.. Natuur neemt de plekken over waar de samenleving geen waarde meer aan hecht, als een soort omgekeerd cultiveringsproces. De natuur neemt weer langzaam bezit van wat we achtergelaten hebben. In Then-Now leg ik de transitie naar nieuwe natuur vast In Flora documenteer ik planten die ik tegenkom op de terreinen.

EEN STA D IS M EER EEN DA N EEN PLEK IN DE RUIM TE, H ET IS EEN DR A M A IN DE TIJ D PATRICK GEDDES


26 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Herfst 2011

Zomer 2013


THEN - NOW \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Herfst 2011

Zomer 2013


Flora


pagina 29


Porfolio Joris Klein  

Portfolio of Joris Klein's urban design works

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you