Page 1

M

ED

TE VE

RK

Å MALTA SP

DARSKAP T LE

GE N

US

ICT N ETW O

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

tjeje

r&

te ik

ny

vd

HA

NDLINGS

P

kn

N LA

FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1


21-26 januari

NOV

Photonics West 2012 Ett mecka för optik och fotonikindustrin. I samarbete med Fiber Optic Valley återvände Optoskand och Fibertronix till utställningen Photonics West som i år slog rekord med över 20 000 deltagare 23-24 februari

DEC JAN

FEB

OKT

MAR

SEPT

APR

Nationella klusterkonferensen i Gävle

AUG

Marita Svensson, Fiber Optic Valley föreläste under rubriken ”Genustänk - ett måste för innovativa kluster”

JULI JUN

MAJ

ÅRET i kORTHET! 19 - 20 mars

26 april

23 maj

15 november

GENDERA - EU konferens om jämställdhet.

Årsstämma.

tyska fotonikkluster

Bokrelease

I samband med stämman gjorde ett fyrtiotal personer från bolags- och föreningsstyrelsen en uppskattad rundvandring på Erissons fiberfabrik i Hudiksvall.

Representanter från Fiber Optic Valley deltog i ett möte i Frankfurt tillsammans med tyska kluster inom fotonikområdet för att diskutera europeisk klustersamverkan.

Bokrelease av ”Genusmedvetet ledarskap – resan från icke-fråga till tillväxtfråga” Liber förlag gav ut boken om vårt framgångsrika forskningsprojekt inom genus och ledarskap.

8 maj

23 oktober

Movexum Boost Chamber I samarbete med Handelskammaren och Fiber Optic Valley.

Smarta möten

Marita Svensson, Fiber Optic Valley och Susanne Andersson, VINNOVA, speciellt inbjudna till GENDERA, projektets avslutningskonferens i Stuttgart. 28 mars - 3 april

Rundabords samtal om vägen framåt. I Sundsvall, Hudiksvall och Gävle diskuterades Fiber Optic Valleys nya handlingsplan.

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

22 november

Startskottet för Fiber Optic Valleys ”smarta möten”. Närmare 40 personer deltog när Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv, berättade om innovationsklimatet i Gävleborgs län.

lockade ingenjörer till Gävleborg Ett lyckat besök vid Uppsala universitet för att träffa civilingenjörer inom teknisk fysik tillsammans med SenseAir och Acreo från Hudiksvall.


Fotograf Philippe Rendu

VI SAMMANFÖR SMARTA MÄNNISKOR

VEM VILL DU TRÄFFA? Den 20 augusti 2012 gjorde jag min första dag som vd på Fiber Optic Valley. Jag hade inte förväntat mig någon mjukstart och mycket riktigt blev det åka av direkt. Under hela första halvåret hade ett intensivt arbete pågått med att ta fram en ny, gedigen handlingsplan. Nu låg den och väntade på att omsättas i praktiken. Vi talar då om ett 30-tal projekt, processer och andra aktiviteter, ofta med flera olika partners involverade. Upplägget passade mig perfekt. Jag är en handlingens man, gillar när det händer saker och det blir påtagliga resultat. På så sätt är jag och ordförande Håkan Bjur av samma skrot och korn, och vårt samarbete fungerade också bra redan från start. Min bakgrund är präglad av teknik. Jag har en examen i programmering och systemutveckling som jag byggt på med en managementutbildning på Aalto University i Finland. Jag har varit utvecklingschef inom Lawson Software och IT-chef på bioenergiföretaget Neova. Närmast kommer jag från Monitor Industriutveckling där jag arbetat med strategisk utveckling av affärssystem. Jag drivs av en vilja att göra det omöjliga, att lära mig nya saker och att arbeta med utveckling och förändring. En röd tråd genom hela min karriär är att jag arbetat med förändringsprocesser, fusioner och uppköp. I min roll som vd för Fiber Optic Valley förenar jag mitt engagemang för regionen med min erfarenhet av utvecklingsfrågor. Att komma till Fiber Optic Valley är också att komma hem för mig. Jag är hälsing i själ och hjärta och har valt att flytta hem till Hudiksvall efter flera år i Linköping och Stockholm. Det känns verkligen som

en smart lösning på livsstilsnivå. Här finns både en god uppväxtmiljö för barnen och en spännande arbetsmiljö med direktkontakter till extremt kompetenta personer på företag och organisationer. Jag tror att allt fler i min generation kommer att återvända hem när ny teknik gör det möjligt för företag att verka och växa utanför storstäderna. Möjligheten att bidra till utveckling i sin egen hemtrakt tror jag också är lockande för många. I så måtto vill jag gärna vara en förebild. Andra halvåret 2012, min första tid hos Fiber Optic Valley, innehöll ett stort antal sammankomster. Jag ser framför mig att 2013 kommer att följa samma mönster. Liksom för övrigt hela perioden fram till 2020 som är det stora etappmål vi nu har i kikaren. Detta är och förblir vårt huvuduppdrag, att sammanföra kompetenta och driftiga individer från både akademin, företag och offentlighet, och hjälpa dem lösa finansieringsfrågor, bedöma marknadspotential, identifiera kompletterande kompetens, bygga partnerskap och så vidare. Det handlar kort sagt om att föra samman människor som har förmågan att göra skillnad, att skapa smarta möten för tillväxt och utveckling. Vem vill du möta? Kontakta mig så styr vi ihop en träff!

Jonas Dahlström, vd FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 3


Innovationsagenda Fiber Optic Valleys projekt inom Genusmedvetet och Innovativt ledarskap valdes i hård konkurrens ut som en av vinnarna i VINNOVAS program för att utveckla strategiska forsknings- och innovationsagendor för Sverige. Arbetet görs i samarbete med t ex Karlstad och Umeå universitet, KTH, Näringslivets ledarskapsakademi, Accenture Sverige, Ericsson och Norra Skogsägarna. Uppdraget är ett resultat av Fiber Optic Valleys mångåriga arbete med en egen innovationsagenda baserad på aktionsorienterad genusforskning.

HAWC International och Born Global.

Ingenjör för en dag Fiber Optic Valley är medaktör i GIFU-projektet som handlar om att knyta samman klustermiljöer och samordna satsningar på utbildning, forskning och utveckling. Fokus är på innovationer inom elektrisk- och optisk mätteknik i mitt-Norden regionen. Projektet drivs av Mittuniversitetet och Högskolan i Sör-Tröndelag inom ramen för EU-programmet Interreg. En konkret satsning i projektet är ”Ingenjör för en dag” där gymnasieungdomar får känna på vad elektronik handlar om.

Fiber Optic Valley har under 2012 satsat på internationalisering bland annat genom att medfinansiera deltagandet för HAWC International i programmet Born Global. Ett utvecklingsprogram för företag inom ICT-sektorn som anordnas av Innovationsbron. Tio utvalda företag deltar i programmet som pågår i ett år. Målet är att företagen når en global marknad och ökar sin lönsamhet. En del i programmet har varit ett besök i Silicon Valley i USA för att träffa experter från filmbranschen.

Läs om fler av våra projekt på sidorna 6-12.

Genusmedvetet ledarskap Vad är det som gör att män för det mesta hamnar i toppen och tar ledningen i företag och verksamheter? Trots att utbudet av kvinnor med konkurrenskraftig kompetens stadigt ökar, så envisas dessa mönster med att återuppstå. Hur påverkar detta företagens innovationskraft, och vad kommer det att innebära för företagens tillväxtambitioner på sikt? Några som sökt svaren på dessa frågor är Hälsinglands Sparbank, Acreo och Ericsson i Hudiksvall, som deltagit i ett framgångsrikt forskningsprojekt inom Fiber Optic Valley. De har upplevt hur 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

genusmedvetenhet utmanar företagskulturen, bidrar till innovationer och effektiviserar produktionen. Ett resultat som möjliggjorts genom VINNOVAS satsning på genusforskning och som även blev en bok. Boken med titeln ”Genusmedvetet ledarskap – resan från ickefråga till tillväxtfråga” gavs ut i november 2012 genom Liber förlag. Den har uppmärksammats av både radio, TV och tidningar som Kvalitetsmagasinet, Arbetet och Chef. I boken medverkar Susanne Andersson, Eva Amundsdotter, Marita Svensson, Christina Franzén och Ann-Sofie

Däldehög. De representerar olika kunskapsområden för ett framgångsrikt förändringsarbete, vilket titlarna skvallrar om; genusforskare, processledare, projektledare, utbildare och kommunikationsansvarig. Boken ger dels en bas för hur man kan arbeta med grupper och nätverk som metod, dels beskrivningar av hur företagen som medverkat i projektet konkret har arbetat med sitt förändringsarbete. I slutet av boken finns goda råd till dem som vill påbörja sin egen förändringsresa. För mer information www.genusmedvetetledarskap.se


Innovation i fokus i nya handlingsplanen Om verksamheten i Fiber Optic Valley 2012 ska sammanfattas i ett ord så blir det utan tvekan: Handlingsplanen. Arbetet med att ta fram en ny strategi i form av handlings- och aktivitetsplan var den dominerade uppgiften under första halvåret. Utvecklingen inom fiberoptik, bredband med stort fokus på medlemmarna, hur vi och elektronik går snabbt. Nya kunskaper ska utveckla en starkare innovationskraft åldras fort, och det är lätt att bli sittande och hur vi ska bli bättre på internationmed en karta som inte längre överensstäm- alisering, säger Anders Larsson. mer med verkligheten. Den strategiska handlingsplanen För medlemmar, intressenter och kompletterades med en konkret aktivfinansiärer var behovet av en ny ”karta” itetsplan som är styrande för organisaför Fiber Optic Valley uppenbart redan tion, budgetering, ekonomiredovisning under 2011. Med andra ord var det och finansiering. Från maj till oktober nödvändigt att ta fram en ny strategisk pågick också arbetet med att ytterlighandlingsplan för en fokusering av verk- are förankra strategi och aktiviteter hos samheten. medlemmar, intressenter och finansiärer. Bolagsstyrelsen initierade alltsammans I handlingsplanen trycks det hårt på genom att identifiera ett antal kritiska att Fiber Optic Valley ska vara en arena aspekter och skapa arbetsgrupper om- där nya typer av innovationsmodeller kring varje enskild aspekt. utvecklas och testas. IdéEtt 100-tal personer från tävlingar och fördjupade medlemsföretag, finansiärer relationer på den internaoch andra intressenter deltionella arenan är andra tog aktivt i arbetet med att konkreta exempel på hur det ta fram handlingsplanen fortsatta innovationsarbegenom workshops, rundatet ska intensifieras. Ett bra bordssamtal och liknande samspel mellan näringsliv under våren. Även flera och högre utbildning ses som politiker och representanter Anders Larsson, tillförordnad ett viktigt fält för utveckvd i Fiber Optic Valley 2012. för akademin har deltagit. ling av innovationer. Detta Respektive arbetsgrupp levefält har traditionellt domirerade texter till tillförordnade vdn nerats av storföretag men inom Fiber Anders Larsson, vilken sedan redigerade Optic Valley finns många lyckade exoch skrev ihop helheten som, efter empel på hur fruktbara relationer behandling vid vårens stämma, var klar etablerats mellan forskare och små eller i maj. medelstora företag. – Kärnan är en definition av tre – Jag är mycket stolt över vad vi åstadaffärsområden som anger vad Fiber kommit tillsammans. Den nya handlingsOptic Valley ska arbeta med. Med fokus planen har gjort det tydligare vad vi på områdena sensorteknologi och bred- sysslar med och vilken nytta det leder till. bandsinfrastruktur. Viktiga delar hand- Det har skapat ny energi i hela systemet, lar också om hur arbetet ska organiseras säger Anders Larsson.

Affärsområden Minskad spretighet var det uttalade målet när den nya handlingsplanen togs fram. Nu har Fiber Optic Valley beslutat driva verksamheten i olika affärsområden med fokus på två områden där det finns stora behov:

Sensorteknologi Utvecklingen inom tillverkande verksamhet kräver smartare produkter och smartare produktionsprocesser. Inom Fiber Optic Valley finns ovanlig och framgångsrik erfarenhet av sådana processer i både större och mindre företag.

Bredbandsinfrastruktur Bredband har varit centralt för Fiber Optic Valley ända från början och utgör spetskompetens särskilt på dessa tre delområden: - Kompetensförsörjning av fibertekniker och andra viktiga specialister - Utveckling, test, verifiering och standardisering av nya tekniker och metoder. - Mätning och analys av nätet ur såväl tekniska som psykologiska hänseenden. Fiber Optic Valley ligger dessutom i framkant inom ett tredje affärsområde:

Innovativt ledarskap Fiber Optic Valley har genom en framgångsrik satsning på aktionsorienterad genusforskning utvecklat en arbetsmodell kring genusperspektiv, klusterutveckling och innovationsprocesser. En unik tjänsteinnovation som befinner sig i framkant inom området tillämpad genusforskning. Detta relaterar också starkt till en förmåga att ompröva traditionella mönster och mer generellt till ett innovativt ledarskap.

FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 5


Sensorteknologi är ett av Fiber Optic Valleys affärssområden. Utvecklingen inom tillverkande företag kräver smartare produkter och smartare produktionsprocesser. Här blir specialfibertillämpningar och sensorteknologi ett sätt att skapa tillväxt genom nya produkter och tjänster. Kompetensen inom detta område domineras av två medlemmar, Acreos verksamhet i Hudiksvall och STC vid Mittuniversitetet. Mer info:

SENSORTEKNOLOGI

Torbjörn Jonsson, torbjorn.jonsson@fiberopticvalley.com, tel 070-211 08 06

On TOp

Iggesund PAPER Det som från början bara var ett problem inom pappersindustrin är åtta år senare ett aktiebolag med en säljbar produkt. Historien om den optiska mätaren OnTop är en historia om hur företag och sysselsättning kan uppstå ur innovationer. Året var 2005 och Fiber Optic Valley höll som nykorad Vinnväxt-vinnare på att flytta fram positionerna rejält. Pionjärerna började uppvakta företag längs hela södra Norrlandskusten för att undersöka hur fiberoptik skulle kunna hjälpa företagen att utvecklas och växa. Iggesund Paperboard var ett av de första målen. En regional jätte med sina hundra år på nacken och 1500 anställda – och med världsrykte för sina exklusiva kartonger. 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

Inledningen blev något trevande. Visst fanns det förbättringspotential i verksamheten men företaget förstod sig inte riktigt på fiberoptikens möjligheter, och Fiber Optic Valley saknade den djupare förståelsen för företagets specifika behov. Men dialogen var igång och snart fanns en utmaning definierad: Skulle det vara möjligt att med hjälp av optiska sensorer kartlägga den topografiska kvalitén på papperet i pappersbanan? I utmaningen låg en betydande ekono-

misk potential. Pappersproduktion är komplicerat och i det till synes perfekta papperet finns ojämnheter på ytan. Ett problem med detta är bristande kvalitet som leder till returer och reklamationer. Ett annat problem är att dyrbara tillsatser i produktionen ofta överdoseras då det inte går att exakt mäta behovet för olika delar av papperet. Ett konsultföretag hade utan framgång redan ägnat lång tid åt att försöka lösa problemet. När Iggesund Paper nu fick möjlighet att ta upp frågan med sensorforskarna på Mittuniversitetet identifierades nya möjligheter och ett tvåårigt projekt med KK-stiftelsen som finansiär tog form.


Foto: Mittuniveraitet

“Skulle det vara möjligt att med hjälp av optiska sensorer kartlägga kvalitén i hela de väldiga pappersvalsarna?” Mattias O’Nils

Vissa framsteg under projektets gång banade väg för ytterligare ett projekt, denna gång tre år långt och med Länsstyrelsen Västernorrland och Tillväxtverket som finansiärer. I maj 2012, sju år efter de inledande kontakterna, beviljades pengar för ett tredje projekt. Forskarna har lyckats bygga en prototyp av en optisk mätare med specialkomponerade lasrar. Mätaren har fått namnet OnTop och hela utmaningen har gått över i en ny fas, från forskning till försäljning. Det nya projektet handlar om att produktifiera OnTop och få ut den på marknaden – och skapa sysselsättning. Under 2012 påbörjades också en bolagsbildning. Tre forskare som varit med länge på resan och en mera nyanländ marknadsförare har bestämt sig för att skapa ett gemensamt bolag som

ska sälja och utveckla OnTop. Intresset bland de svenska pappersbruken är stort. Mattias O´Nils, professor i elektroniksystemkonstruktion, har fungerat som projektledare ända från starten 2005 och på nära håll sett hur tyngdpunkten förflyttats från det tekniska till det kommersiella. Han tycker att det är mera som förenar än skiljer de båda perspektiven åt. - Att vara forskare är att vara entreprenör, annars överlever du inte. Det krävs entreprenörsskap för att skapa en forskargrupp och finansiera ett projekt, säger O’Nils. - Däremot är det förstås så, tillägger han, att kraven på forskning och undervisning inte minskar för den forskare som engagerar sig i företagande. Bakom mitt engagemang i OnTop ligger många helger och kvällar.

“Skulle det vara möjligt att med hjälp av optiska sensorer kartlägga kvalitén i hela de väldiga pappersvalsarna?”

Framgångsfaktorer Här är några av de framgångsfaktorer som banat väg för innovationen OnTops utveckling, från idé till säljbar produkt: - Bortse från administrativa gränser, skapa samverkan utifrån intressen inte geografi. - Utgå från verkliga behov som företagen själva identifierar. - Koppla in forskarsfären på rätt nivå; professorer vid större utmaningar, examensarbetare vid mindre. - Skapa långsiktigt god relation mellan forskare och företagare, vilka ofta inte talar samma språk och kan ha svårt att förstå varandra. - Sätt ihop ett väl fungerande team som har olika kompetenser och olika infallsvinklar. - Ha tur! I detta fall snubblade projektgruppen över ett par nyckelkomponenter.

FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 7


Bredbandsteknologi är ett av Fiber Optic Valleys affärsområden. Verksamheten har tre prioriterade delar: 1. Kompetensförsörjning av fibertekniker och andra viktiga specialister. 2. Utveckling, test, verifiering och standardisering av nya tekniker och metoder, främst inom förläggning och installation. 3. Mätning och analys av nätet, både utifrån tekniska aspekter och mänskligt beteende.

BREDBAND

Mer info:

Jonas Dahlström, vd, jonas.dahlstrom@fiberopticvalley.com, tel 070-418 33 33

ICT NETWORKS

SATSAR PÅ MALTA När medelhavsön Malta tar sats för att bli det fulländade fibersamhället, då finns ett par Fiber Optic Valley-medlemmar i huvudrollen. Detta tack vare svenska paradgrenar som samverkan – och snus! Projektledaren på Fiber Optic Valley ville bara vara vänlig när hon bjöd sin röksugne bordsgranne på en snus. Men när hearingen om kreativt tänkande på Wasamuséet var slut ville mannen prata mera. Delvis om hur illamående han blivit av snuset men framför allt om bredband. Mannen arbetade som konsult för både regering och näringsliv på Malta och nu var han mycket intresserad av vad svenskarna från Hudiksvall kunde erbjuda. Två år senare är samarbetet ett faktum. Det kommunala utbildningsbolaget Iftac från Hudiksvall och fiberföretaget ICT Networks med säte i Sundsvall har etablerat sig på Malta. Tillsammans har de skapat ett bredbandslaboratorium (MCast) som ska förse alla Maltas 150 000 hushåll med supersnabbt bredband. Morgan Hallgren, vd på ICT Networks, ser fler möjligheter torna upp sig vid horisonten.

- Malta har ett mycket strategiskt läge med naturliga förbindelser till både Europa, Mellanöstern och Nordafrika. De vill skapa en modell att exportera till hela denna region och där kan vi bli en nyckelpartner, säger Hallgren. En idé är att utveckla en sorts certifiering för bredbandsinstallatörer. I Sverige

Sveriges goda rykte och framskjutna position på bredbandsområdet har utan tvekan banat väg för affären. Malteserna har också tagit starkt intryck av Fiber Optic Valleys sätt att arbeta med samverkan, både mellan konkurrerande företag och med universitet och offentlig sektor. - Det finns inte alls samma samarbetskultur på Malta som i Sverige. För dem är det något helt nytt att flera olika aktörer träffas under samma tak och håller en work shop till exempel, något vi hjälpt dem med, säger Jonas Dahlström, vd på Fiber Optic Valley. ICT Networks hade faktiskt ögonen på Malta redan innan den omsusade snusen på Wasa-muséet. Det var Exportrådet som hade pekat ut Malta som ett intressant område. Morgan Hallgren vittnar om att de från början bemötts med stor artighet men att det tagit tid att vinna det förtroende som krävs för att börja gör affärer. - Det tar väl alltid tid att skapa förtroende men kanske är det extra känsligt på Malta som genom historien invaderats av både britter, fransmän, araber och andra.

”Det finns inte alls samma samarbetskultur på Malta som i Sverige. För dem är det något helt nytt att flera olika aktörer träffas under samma tak”

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

håller en sådan ordning på att bli standard men det saknas helt i övriga EU. - Som beställare vill man ju alltid ha någon form av försäkringar eller garantier av leverantören och behovet blir inte mindre när det handlar om så stora investeringar som bredbandsinstallation, säger Morgan Hallgren hoppfullt.


”Malta har ett mycket strategiskt läge med naturliga förbindelser till både Europa, Mellanöstern och Nordafrika. De vill skapa en modell att exportera till hela denna region och där kan vi bli en nyckelpartner”

Morgan Hallgren sätter ICT Networks, Fiber Optic Valley och Sverige på världskartan.

FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 9

Fibertrassel på Maltas fasader

Samverkan - en del av den svenska modellen.


Innovativt ledarskap är ett av Fiber Optic Valleys affärsområden. Inom Fiber Optic Valley handlar mycket om att tänka och göra nytt. Genusperspektivet spelar därför en viktig strategisk roll i Fiber Optic Valleys tillväxtarbete och har sedan starten prioriterats som en av de viktigaste drivkrafterna för att uppnå våra långsiktiga och hållbara tillväxtmål. Fiber Optic Valleys arbetsmodell kring genusperspektiv, klusterutveckling och innovationsprocesser är idag en unik tjänsteinnovation som befinner sig i framkant inom området tillämpad genusforskning. Mer info:

INNOVATIVT LEDARSKAP

Marita Svensson, projektledare, marita.svensson@fiberopticvalley.com, tel 070-816 17 21

genusmedvetet ledarskap

ÖKAR lönsamheten Ericssons kabelfabrik i Hudiksvall var i princip en enkönad arbetsplats. Nog för att det fanns kvinnor där men de stretade på i stadig motvind, osynliggjorda och med sämre möjligheter på alla möjliga plan. Maskiner som kördes enbart av män hade högst status. Männen jobbade vid ”grovmantlingen” och ”Hulken” medan kvinnorna höll till vid ”flätningen” och ”klenmantlingen”. Det värsta i sammanhanget? Abetsmiljön på Ericsson var snarare regel än undantag i det av tung basindustri och traditionella strukturer präglade Gävleborgs län. Det bästa? Att cheferna försågs med genusglasögon och plötsligt upptäckte hur illa det stod till. Tack var det är Ericsson numera rena mönsterfabriken, med förbättringar inte bara på trivselplanet utan också vad gäller effektivitet och lönsamhet. Det har även blivit betydligt lättare att attrahera kompetent arbetskraft. Flödeschefen Gunilla Svensson hör till dem som drivit på för förändring. - Jag har aldrig varit rädd för att säga ifrån och har slagit näven i bordet mer än en gång. Däremot har jag inte tänkt i termer av jämställdhet och jag har inte heller insett att vi alla varit hämmade av manliga maktstrukturer, säger Gunilla. Platschefen Håkan Bäckström berät10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

tar att han trodde att han redan var en modern och jämställd man. Sedan kom han i kontakt med Fiber Optic Valleys genusprojekt och allt ställdes på ända. - Efter första träffen kändes det som att jag hade tänkt galet i 45 år. Det var frustrerande. Hur skulle jag ta till mig den nya kunskapen och tänka i termer av vad som är fel och rätt, säger Håkan Bäckström. Han beskriver det som en tre år lång process att förstå vad genusmedvetenhet innebär. En resa som på ett personligt plan är otroligt utvecklande men också oerhört jobbig eftersom det krävs reflektion och kontakt med det inre känslolivet. Som chef anser Håkan Bäckström att han utvecklats på flera sätt, tack vare genusprojektet. Bland annat har han infört nya mötesformer som ger fler möjlighet att delta.

En annan chef i samma region som gjort en liknande resa är Anders Thorson, vd på Hälsinglands Sparbank. Han gick på ett jämställdhetsseminarium, mest som ett utslag av artighet, och kom ut som en ny människa. En ögonöppnare för honom var att de mest framgångsrika företagen på Fortune 500-listan är de som har flest kvinnor i ledningen. Mycket riktigt har det visat sig att jämställdhetsarbetet har lönat sig bra även för banken. Hälsinglands sparbank tjänar mer pengar än någonsin. - Men den största vinsten är klimatet och att allas kompetens tas till vara. Människosynen, rättvisan och allas lika värde, säger Anders Thorson. Gunilla Svensson på Ericsson tror att företag blir effektivare när chefer och anställda ser varandra som individer snarare än som män och kvinnor. - Häromdagen hade vi en stor leverans som måste extrakollas. Snabbt löstes problemet av att folk från olika avdelningar skyndade till. Ett lysande exempel på hur vi idag ser varandras problem och hjälps åt på ett helt annat vis, säger hon.


Ökad jämställdhet ger ökad effektivitet, såväl i Hudiksvall som i övriga världen. Fotograf Mats Andersson

Gunilla Svensson

”Efter första träffen kändes det som att jag hade tänkt galet i 45 år.” FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 11

Håkan Bäckström


2012

BILD

RESAN

2011 2010

Vi tittar på Netflix

Ger ut boken Genusmedvetet ledarskap, Liber Förlag

Skanova utser Fiber Optic Valley till fiberpionjär

Talar på Fiber To The

Twitter blir stort!

20 09

Home Council, USA

Inviger Fiber Optic

20 08

Valley Labs De första filmerna klipps i HAWC-systemet via datormolnet

20 07

Iphone lanseras

06 20

20 PACMAN

Segway lanseras.

Internet slår igenom på bred front

1999

2000

2001

2002

3 2 00

20

04

Swedac ackrediterar Cul/Iftacs fibercertifiering

05

Sänder Skid-SM via fibernätet

Blir Vinnväxtvinnare

FiberOptic Valley skapas

Ericsson till

Acreo till

Hudiksvall

Hudiksvall

Genombrottet för Fiber Optic Valley kom 2004 när statliga Vinnova utsåg initiativet till vinnare inom ”Vinnväxt” med tio års nationell stödfinansiering på totalt cirka 60 miljoner kronor. Redan 20 år tidigare hade storföretaget Ericsson banat väg för Fiber Optic Valley, detta genom att starta tillverkning av fiberoptiska kablar på sin fabrik i Hudiksvall. Sverige var tidigt ute med att anamma den nya tekniken med dess suveräna möjligheter att snabbt transportera information. Så när Internet slog igenom på bred front åren före millennieskiftet hade svenskarna redan en betydande kompetens på området. Spjutspetsarna fanns hos Ericsson, Televerket, Kungliga tekniska högskolan (KTH) och de forskningsinstitut som senare kom att bilda Acreo. 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

Ericssons fabrik skapade unika möjligheter för lilla Hudiksvall på Norrlandskusten. Kommunen insåg detta och etablerade ihop med Ericsson det lokala fibernätet Hudiknet som blev en pionjär inom ”Fiber to the home”. Hudiksvalls kommun såg till att behålla sin tätposition inom fiberoptiken genom olika projekt och satsningar. En milstolpe restes 1999 när forskningsinstitutet Acreo beslutade förlägga sitt nya fiberoptiska laboratorium till Hudiksvall. Genom åren har satsningens kärna expanderat geografiskt, till Sundsvall i norr och Gävle i söder. Inriktningen på fiberoptiken har över tid kompletterats

med en satsning på sensorer. Nu skriver vi 2012 och satsningen på Fiber Optic Valley fortsätter. Målet är att göra Sverige världsledande inom utveckling av produkter och tjänster baserade på bredband och sensorteknologi. Verksamheten vilar även på ett tredje ben där vi ligger i framkant inom innovativt och genusmedvetet ledarskap. Strategin är att utgöra en unik mötesplats för systemleverantörer, operatörer, tjänsteutvecklare, innovatörer, forskare, och – sist men inte minst – användare och tilltänkta kunder. Fiber Optic Valley har sedan bildandet 2001 uppskattningsvis bidragit till att skapa 300 nya arbetstillfällen och 30 nya bolag i sin egen hemmaregion.


Mål och måluppfyllelse 2012 Fiber Optic Valleys övergripande mål för 2012 var att stärka positionen som ett innovationssystem av världsklass samt säkra fortsatt finansiering. Detta primärt genom att ta fram en ny strategi i form av handlings- och aktivitetsplan. Ett delmål var att lägga grunden för en ny organisationsmodell i form av en distribuerad organisation. Den nya handlingsplanen har säkrat finansiering till och med 2014. Processen med att implementera en ny organisationsmodell i form av distribuerad organistion har påbörjats inom ett flertal projekt. Exempelvis i samarbeten med Cul (Centrum för utveckling och lärande) och institutet Iftac, ICT Networks, Acreo, Swedish ICT och Mittuniversitetet.

Övergripande mål 2013-2014 Ranking mot andra kluster i visionen

Internationalisering

- En europeiskt ledande innovationsmiljö för valda affärsområden Tillväxt i form av omsättning

- Fiber Optic Valleys internationella erbjudande är välkänt och förankrat hos nationella aktörer och medlemmar. Fiber Optic Valleys är en etablerad och efterfrågad partner i ett globalt nätverk av kluster.

- Ökad beslutskraft och förankring samt nytta i systemet med hjälp av ny distribuerad organisation.

Kompetensförsörjning och förstärkt resursbas

Innovativa idéer och kommersialiserade innovationer - Tydlig ökning av klustrets bidrag till innovationskraft och kommersialisering i regionen

- Bidra till gemensamma insatser inom systemet kring att studenter får praktikplats och arbete. Kommunikation

Ledarskap och distribuerad organisation

- Öka kännedom och skapa förtroende för Fiber Optic Valley framför allt på det regionala planet i syfte att ytterligare utöka nätverket och medverka till fler projekt.

- Definiera modeller för vad som menas med ledarskap i en distribuerad organisation som kan fungera hållbart över tid.

- Uppfattas som en viktig del för näringslivsutvecklingen lokalt och regionalt och därmed säkerställa att långsiktigt behålla verksamheten.

- Ta fram modeller för att fånga upp, lära av och sprida metoder kring innovationskraft. Kommersialisering - Tydliggöra kommersialiseringsinfrastrukturens tjänster för nya idéer, nya företag, och växande företag. - Stärka relationerna till viktiga aktörer i innovationsstödsystemet både regionalt, nationellt och internationellt.

Styrelse Fiber Optic Valley Ideell förening består av företag med anknytning till våra verksamhetsområden. I föreningsstyrelsen sitter: Ordförande, Bernt Ericson, Tomas Flodin, Ericsson NT, Hans Hentzell, Acreo, Jonny Nilsson, Caroline Schmidt, Hudiksvalls Kommun, Eva-Marie Tyberg, Sundsvalls Kommun, Bengt Eriksson, Högskolan i Gävle, Christer Fröjdh, Mittuniversitetet, Karin Nygård Skalman, Vinnova, Mats Törnquist, Region Gävleborg Fiber Optic Valley AB är föreningens bolag. I bolagsstyrelsen sitter: Ordförande, Håkan Bjur, Bengt Friberg, Hudiksvalls Kommun, Eva Ahlner, Naturvårdsverket, Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet, Åsa Claesson, Acreo AB, Ola Wallberg, Interlan AB.

FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 13


Ekonomi Kostnader per område Den gemensamma plattformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 800 000,00 Strukturförändringsprocessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 000,00 Specialfibertillämpningar och sensorteknik som katalysator för tillväxt

. . . . . . . .

1 085 000,00

Bredbandsinfrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 000,00 Innovative Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 130 000,00 Processledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 000,00 Summa kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 740 000,00

Finansiering Vinnova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 970 000,00 Region Gävleborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 360 000,00 Tillväxtverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 410 000,00 Summa finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 740 000,00

Fiber Optic Valley omsatte under 2012 i runda tal 10,7 miljoner kronor. En markant minskning jämfört med 2011 och närmaste föregående år då omsättningen legat på drygt 20 miljoner kronor. Huvudskälet till minskningen är en omstrukturering av verksamheten för att skapa en mindre och effektivare organisation. Verksamheten under 2012 präglades starkt av förändringsarbetet med att lägga grunden till den nya, distribuerade organisationen, där verksamhet förflyttas från kansliet och ut till medlemmarna. I bokslutet återspeglas detta tydligast av personalkostnaderna som totalt minskade från cirka 11 till 3,7 miljoner kronor. Löner till tjänstemän (exklusive sociala avgifter, semester etc) minskade från cirka 4 till 1 miljon kronor. På intäktssidan minskade tillskottet från Vinnova och Region Gävleborg något, men var i stort sett oförändrat. Tidigare års medfinansiering från KTH och Mittuniversitetet upphörde på grund av att gemensamma projekt har avslutats. Den största intäktsminskningen gällde medfinansieringen från Tillväxtverket som blev 1,4 miljoner kronor under 2012, att jämföra med 8,8 miljoner kronor året innan. Några andra punkter från bokslutet som förtjänas att lyftas fram: • Beslut har fattats om att inte längre bedriva försäljning av olika tjänster. Följaktligen blev försäljningsintäkten 0 under 2012, att jämföra med cirka 700 000 kronor året innan. • Under året har tre vd:ar varit anställda, en avgående, en tillförordnad och en nytillsatt. Dessutom var ordföranden anställd som en förstärkning i ledningsarbetet under första halvåret, när omstruktureringsprocessen var inne i sin mest intensiva fas. Till följd av detta ökade kostnader för företagsledare med ungefär 30 procent till 1,2 miljoner kronor (exklusive semester, sociala avgifter etc). • Året präglades av mycket strategiskt arbete, med framtagande av ny handlingsplan. På grund av detta ökade även kostnaden för styrgruppsarvoden, från 260 000 kronor 2011 till 560 000 kronor 2012. • Genom ett avslutat samverkansprojekt med Mittuniversitetet har en besparing gjorts avseende en separat lokalkostnad på 500 000 kronor.

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

• Kostnader för hotell och resor har minskat från cirka 400 000 till 145 000 kronor. • Kostnader för konferenser och mässor har minskat från cirka 630 000 till 310 000 kronor. • Kostnader för reklam och trycksaker har minskat från cirka 420 000 till 60 000 kronor. • Kostnader för ”inventarier projekt” har minskat med drygt en miljon kronor, från 1,3 miljoner till 150 000 kronor. • Årets resultat slutade med en vinst på 330 000 kronor, vilket kan jämföras med föregående års 0-resultat. Medfinansiering i tid Utöver medfinansieringen i form av pengar förekommer även medfinansiering i form av arbetad tid. Under 2012 satsade ett 20-tal företag och organisationer tillsammans omkring 10 000 arbetstimmar i Fiber Optic Valleys verksamhet. Räknat i pengar motsvarar detta tillskott nära 10 miljoner kronor. Medfinansieringen är till allra största delen kopplad till Vinnväxt men drygt 400 000 kronor hänförs till projektet ”Projekt & demonstratorer”. De fem största medfinansiärerna i arbetstid under 2012 var följande (summan räknad i kronor): Mittuniversitetet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 164 200

Ericsson NT AB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 000 000

CUL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997

000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738

600

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616

800

Bromangymnasiet Acreo

Övriga medfinansiärer var Fiberson AB, Fiberstaden AB, Fibertronix, Hawc International, AB Hudiksvallsbostäder, Hudiksvalls Kommun, Hudiksvalls Näringslivs AB, Hudiksvalls Sparbanks Sysselsättningssiftelse, Högskolan i Gävle, IHT, Inmec Network Technologies AB, MidDec Scandinavia AB, Movexum, Raybium AB, Sundsvalls Kommun och Åkroken Science Park.


Hallå där, Håkan Bjur Håkan Bjur, styrelseordförande i Fiber Optic Valley, är ett levande bevis för att det går utmärkt att bedriva global verksamhet med lilla, perifera Hudiksvall som bas. Han tycker också att Norrland erbjuder en livskvalitet som överträffar allt han provat på i till exempel Afrika och Asien. Vad är det du uppskattar med tillvaron i Norrland och Hudiksvall? - Är 50 mil på skidor varje år ett tillräckligt svar? Det finns inget underbarare än att ge sig ut i skidspåret ett par timmar en solgnistrande vinterdag. Men det handlar också om naturens skönhet, det friska vattnet, närheten och samarbetsviljan mellan människorna och en rad andra saker. Spelar allt detta någon roll för Fiber Optic Valley? - Att vår region uppfattas som attraktiv och lockar till sig människor är oerhört betydelsefullt. Vi på Fiber Optic Valley kan bidra till detta genom att bedriva en spännande och intressant verksamhet. Men för att entreprenörer, innovatörer, forskare med flera ska ta steget fullt ut och välja att bo, leva eller verka här så krävs mycket mer. Ansvaret för detta faller på oss alla här och ytterst på våra politiker. Är Fiber Optic Valley en angelägenhet för Hudiksvall eller för hela Norrland? - Med tanke på att vår största finansiär är statliga Vinnova så är vi i första hand en angelägenhet för hela landet. Det handlar ytterst om att stärka Sveriges konkurrenskraft. Sedan påverkas vi förstås av vår hemvist. Personligen brinner jag för att skapa sysselsättning och utveckling här i regionen.

Genom åren har verksamheten inom Fiber Optic Valley beskrivits lite olika. Nu är det fiberoptiska bredband och sensorer som står i fokus, eller hur? - Det är riktigt, men inriktningen mot bredband och sensorer är inget nytt i sig, vi bara uttrycker det lite tydligare än förut. Observera också att vi vid sidan av dessa två affärsområden har ett tredje stödjande ben i form av genusmedvetet innovativt ledarskap. Är bredband och sensorer en naturlig kombination eller borde det egentligen vara två olika kluster? - Det är utan tvekan ett lyckligt äktenskap med många beröringspunkter. Det mest uppenbara är att sensorerna, som fångar upp data av allehanda slag, är i behov av fiberoptiska bredband för att blixtsnabbt transportera all information. En skillnad är att utvecklingen hunnit längre inom fiberoptiken, där handlar det inte längre så mycket om att skapa nytt utan om att bygga ut och tillämpa. Sensortekniken är mera i sin linda. Vad ser du för potential inom dessa båda områden? Är de viktiga i vår tid och vilken sorts företag kan de ge upphov till? - De är enormt viktiga i den omvälv-

ning som fortgår, där industrisamhället lämnar plats för tjänstesamhället. Du kommer att träffa på smarta sensorer och snabba bredband på livets alla områden i framtiden. Vår befintliga industri måste ta till sig den nya tekniken för att fortsätta utvecklas och på sikt överleva. Samtidigt ser vi nya typer av företag växa fram, både små och stora. Vad var det viktigaste som hände hos Fiber Optic Valley under 2012 - Utan tvekan framtagandet av vår nya handlingsplan. För det första för att den var helt nödvändig för vår fortsatta finansiering från Vinnova. För det andra för att det var en otroligt bra process med handfast ledning och en stor mängd aktörer engagerade i livfulla rundabordssamtal. En annan mycket viktig sak under 2012 var att vi rekryterade vår nya VD Jonas Dahlström. Åren före 2012 omsatte ni drygt 20 miljoner kronor. Från och med 2012 finns nästan bara hälften så mycket pengar till verksamheten. Hur litet kan Fiber Optic Valley bli? - Det här var förstås en helt central fråga för oss i arbetet med handlingsplanen. Efter att ha studerat andra kluster fastnade vi för en modell med en ”distribuerad organisation”. Det innebär en mindre fast styrka på huvudkontoret och högre grad av aktivitet ute hos medlemmarna. Detta har tagits emot väl av våra medlemmar och vi känner oss starka i tron att det kommer att fungera mycket bra. FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 15


Fotograf Philippe Rendu

KONTAKT

Susanne Nylén

Jonas Dahlström

Klusterkoordinator

VD

Mobil 070 689 57 71 susanne.nylen@fiberopticvalley.com

Mobil 070 418 33 33 jonas.dahlstrom@fiberopticvalley.com

Mobil 070 211 08 06 torbjorn.jonsson@fiberopticvalley.com

Ann-Sofie Däldehög

Marita Svensson

Gert Bagge

Kommunikationsansvarig Mobil 0730 24 89 89 ann-sofie.daldehog@fiberopticvalley.com

Torbjörn Jonsson Affärsområdesansvarig Sensorteknologi

Affärsområdesansvarig Innovativt ledarskap

Affärsutvecklare

Mobil 070 816 17 21 marita.svensson@fiberopticvalley.com

Mobil 070 225 79 44 gert.bagge@fiberopticvalley.com

VI SAMMANFÖR SMARTA MÄNNISKOR. VEM VILL DU TRÄFFA?

Fiber Optic Valley är ett av Sveriges 11 Vinnväxt kluster, vi initierar och inspirerar till nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, ideer med problem och pengar med projekt. Vi verkar inom områdena Bredband, Sensorteknologi samt Innovativt ledarskap. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall med huvudkontor i Hudiksvall. Våra finansiärer är Vinnova, Tillväxtverket och Region Gävleborg.

Fiber Optic Valley | Stationsgatan 7 | SE-824 43 Hudiksvall | Sweden | Phone +46 (0)650 55 66 18 | www.fiberopticvalley.com

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

Verksamhetsberättelse 2012  
Verksamhetsberättelse 2012  

Fiber Optic Valley - Verksamhetsberättelse 2012

Advertisement