Page 1

80 років Миколаївському обласиому центру народної творчості


ВІТАННЯ ДОРОГІ ДРУЗІ!

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будин- Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у ків культури, керівників усіх творчих аматорських подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна колективів, майстрів народного мистецтва Мико- сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість лаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжювілей! Щирі вітання сьогодні линуть наВони ди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Завдяки плідній співпраці з закладами культури на- слова й нині активно презентують свої у заходах, шої багатої талантами області Центр адресу протягом майметодистів Миколаївського таланти обласного же століття залишається тим самим джерелом, що організованих Миколаївським обласним центром народної творчості, народної творчості. директорів райондодає сили, спрямовує та об’єднує вцентру єдину повноних іМиколасільських будинків культури, керівників водну течію бурхливі струмки аматорської ївщини. усіх творчих аматорських колективів, майстрів Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відкриттів було зроблено за цей час… народного Своє 80-річчя мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнМОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! ського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскраЗавдяки плідній співпраці з закладами вого гумору, неповторної авторської пісенної творкультури нашої багатої талантами області чості. Майстри декоративно-прикладного мистеЦентр протягом майже століття залишається цтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна тим самим джерелом, що додає сили, спряНаталіяробота, Баштова методична де керівникам аматорських кодиректор МОЦНТ та КОР, та об’єднує в єдину повноводну течію лективів надається комплекс послугмовує з підвищення заслужена артистка України професійного рівня. Це школи та семінари, май-струмки аматорської Миколаївщибурхливі стер-класи й творчі лабораторії із залученням крани. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відкриттів було зрощих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та блено за цей чаc... КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної Своє 80-річчя МОЦНТ культурної спадщини. Саме тут надається зустрів комплек- із чотирма фестивалями всеукраснаїнського допомога колективам, що розвиваються підрівня, участь у якихйузяли тисячі любителів театрального корюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторі «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із заської пісенної творчості. Майстри собами масової інформації дає можливість широко декоративно-прикладного мистепопуляризувати аматорське мистецтво області. цтва області дивують рукотворною красою в нових проектах центру.

Дорогі друзі!

Нашим досягненням є й потужна Миколаївський обласний центр народної творчості методична робота, де керівникам сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Ме- комплекс послуг із підвищення аматорських колективів надається тодисти профільних напрямів активні й креативні, професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи і творчі латворчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники бораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОаматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на ЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та Миколаївщині працює: елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме • систематизації клубних закладів – понад 500; • тут аматорських колективів: надається комплексна допомога колективам, що розвиваються й • хореографічних – 160; підкорюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» і «зразкови• вокально-хорових – 440; Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає • ми». інструментальних – 72; • можливість театральних – 271; широко популяризувати аматорське мистецтво області.

1


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні — це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні і креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює понад 500 клубних закладів, аматорських колективів: хореографічних — 160; вокально-хорових — 440; інструментальних — 72; театральних — 271; дитячих — 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва — 31. Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох із яких уже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти в заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

2


ВІТАННЯ ДОРОГІ ДРУЗІ!

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будин- Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у ків культури, керівників усіх творчих аматорських подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна колективів, майстрів народного мистецтва Мико- сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість лаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та історія багатьох з яких вже назавжювілей! Щиро неповторними, вітаю творчий колектив з виЗавдяки плідній співпраці з закладами культури на- ди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони значною — 80-річчям з таланти дня утвой нині активно презентують свої у заходах, шої багатої талантами області Центр протягом май- датою організованих Миколаївським обласним центром же століття залишається тим самим джерелом, що рення Миколаївського обласного центру додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повно- народної творчості. народної творчості та культурно-освітньої водну течію бурхливі струмки аматорської Миколароботи. Вся історія закладу є яскравим ївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відприкладом поєднання досвіду, цікакриттів було зроблено за цей час… Своє 80-річчя ідей, нових досягнень та видовищних МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалямивих всеукраїнського рівня, участь у яких взяли тисячізаходів. любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскраУспіх високопрофесійного колективого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистеву — це результат творчого відношення до цтва областіДимитров дивують рукотворною красою у нових Михайло проектах Центру. Нашим досягненням єсправи, й потужна впевненості в тому, що першочерначальник управління культури, методична робота, та де релігій керівникам аматорських національностей говимкозавданням є розвиток аматорського лективів надається комплекс послуг з підвищення облдержадміністрації мистецтва, збереження та популяризація професійного рівня. Це наук, школи та семінари, майкандидат філософських доцент народного пісенного, музичного, хореостер-класи й творчі лабораторії із залученням кращихграфічного тренерів області та України. Нині МОЦНТ та мистецтв та обрядів, розвиток і підтримка культури наКОР є головним координаційним центром області зі ціональних меншин Миколаївщини, збагачення духовності народу, збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплекпошуку здібних, обдарованих, талановитих особистостей. Миколаївсна допомога колективам, що розвиваються й підський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої рокорюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» боти завжди був наших і є одним із значущих осередків культури Миколаїві «зразковими». Співпраця спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко щини. популяризувати аматорське мистецтво області.

Шановні колеги!

Щиро висловлюю подяку колективу за розвиток аматорського та

Миколаївський обласний центр народної творчості народного збереження сьогодні – це сім’я мистецтва, однодумців-професіоналів. Ме- нематеріальної культурної спадтодисти профільних напрямів активні й креативні, щини Миколаївщини. Нехай життя завжди буде світлим і радісним, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники а привітання від рідних, друзів та колег додадуть життєвої наснаги у аматорських колективів області за досвід і вміння скарбничку вашої щирої доброї надати професійну допомогу. До речі,та сьогодні на душі. Миколаївщині працює: Божої благодаті на многії і благії літа! • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; • інструментальних – 72; • театральних – 271;

3


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР ВІТАННЯ

Вокально-хоровий жанр є найбільш популярним в Миколаївській області. Він об’єднує понад 500 аматорських колективів, а це — майже три тисячі учасників, що співають гімни рідній землі, зцілюють Прибузький край неповторною красою українських пісень, самобутньою колоритною обрядовістю, зігрівають глядачів своїм мистецтвом, даруючи їм щастя та насолоду.

Галина Стрелецька

провідний методист з вокальнохорового жанру, заслужений працівник культури України, лауреат обласної премії імені М. Аркаса

Яскравими перлинами серед хорового розмаїття виблискують 73 колективи зі званням «народний», у творчому доробку яких українські народні та авторські пісні, вокально-музичні та вокально-хореографічні композиції, створені керівниками на основі місцевих матеріалів.

Почесне місце у пісенній феєрії посідають фольклорні колективи — берегині української народної пісні, пронизаної мудрістю, джерельною чистотою та глибокою історією рідного краю. Успіхам колективів сприяє майстерна робота керівників, музикантів-хормейстерів, фахівців, які добре відчувають природну красу голосу. Якісно підібраний і продуманий репертуар робить виступи колективів цікавими і змістовними, примушує глядачів співпереживати разом з виконавцями, тужити й веселитися, радіти і плакати. Сьогодні музичний простір області прикрашають 72 інструментальні колективи, серед яких – духові оркестри, оркестри народних інструментів, ансамблі «Троїсті музики» та вокально-інструментальні ансамблі, що дарують прекрасне і неповторне мистецтво – ЇЇ Величність Музику! Серед них 16 зі званням «народний» та «зразковий». Нами разом зрощена ціла плеяда віртуозів-виконавців. Шановні колеги! Дякуємо вам за плідну співпрацю! Зичимо благодаті й добробуту, окриленого настрою, миру, злагоди та душевної величі.

4


ВІТАННЯ ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відкриттів було зроблено за цей час… Своє 80-річчя МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, що розвиваються й підкорюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області.

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Музичне мистецтво

Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; • інструментальних – 72; • театральних – 271;

5


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

6

Народний вокальний ансамбль «Черемхи» Арбузинського РБК керівник Тетяна Зайцева

Вокальний гурт «Калинонька» Арбузинського РБК керівник Микола Воробйов

Народний ансамбль «Веселий ярмарок» Благодатненської ОТГ керівник Едуард Тонченко

Творча родина Тофан Арбузинський район

Народний хор Баштанського РБК керівник Рита Попель

Народний хор ветеранів Баштанського РБК керівник Рита Попель


МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відНародний театр «Дивограй» криттів було зроблено за пісні цей час… Своє 80-річчя Баштанського РБК МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнкерівник Крамаренко ського рівня, участьВолодимир у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, що розвиваються й підТворча родина Верба корюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» смт Баштанка і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових 440; Народний– духовий оркестр • інструментальних – 72; Баштанського РБК • театральних – 271; керівник Олександр Вінницький

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Народний ансамбль української пісні «Берегиня» Баштанської ОТГ, керівник Олег Сук

Народний ВІА «Зоряний шлях» Баштанського РБК керівник Віктор Коваленко

Ансамбль народних інструментів «Сувенір» Баштанського РБК керівник Ольга Крамаренко

7


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

8

Народний вокальний ансамбль «Заграва» Березанського РБК керівник Олександр Безнисько

Вокальний ансамбль «Сусідоньки» Малахівського СБК керівник Лариса Діденко

Вокальний ансамбль «Глорія» Рибаківського СБК керівник Галина Аркатова

Ансамбль «Троїсті музики» Рибаківського СБК керівник Микола Сінолуб

Вокальний ансамбль «Калужаночки» Калузького СБК, керівник Тетяна Кваша

Зразкова дитяча вокальна студія «Камертон», Березнегуватського РБК, керівник Володимир Дениско


МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відТворча за родина БлюмСвоє 80-річчя криттів було зроблено цей час… смт Березнегувате МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога розвиваються й підНароднийколективам, вокальний що ансамбль «Гармонія» корюють нові обрії мистецтва, стаючи Миролюбівського СБК «народними» і «зразковими».керівник Співпраця наших спеціалістів із заГанна Гамалій собами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; Зразковий дитячий вокальний ансамбль • інструментальних – 72; «Домісольки» • театральних – 271; Братського РБК керівник Наталія Угріна

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Народний ансамбль «Берегиня» Братського РБК керівник Валентина Бондаренко

Вокальний квартет Миролюбівського СБК керівник Ганна Гамалій

Народний вокально-інструментальний ансамбль «Добробут» Миролюбівського СБК керівник Микола Гамалій

9


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Народний ВІА «Промінь» Братського РБК керівник Сергій Фініка

Творча родина Бондаренко смт Братське

Рок-гурт Новокостянтинівського СБК керівник Сергій Гризоглазов

Народний хор «Веселинка» Веселинівського РБК, керівник Ніна Бойчук

Ансамбль української пісні і музики «Барви» Веселинівського РБК керівник Валентин Заворотній

ВІА «Бонус» Веселинівського РБК керівник Валентин Заворотній

10


МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відмузики» криттів було Ансамбль зроблено «Троїсті за цей час… Своє 80-річчя Веселинівського РБК МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнкерівник Заворотній ського рівня, участь Валентин у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, що розвиваються Народний фольклорний колектив й підкорюють нові обрії мистецтва, стаючи Полігонівського СБК «народними» і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із закерівник Дмитро Жарський собами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; Вокальний ансамбль «Черемшина» • інструментальних – 72; Пересадівського СБК • театральних – 271; Воскресенської селищної ради керівник Наталія Дяченко-Роставецька

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Творча родина Савчиних смт Веселинове

Творча родина Дяченко-Роставецьких с. Пересадівка Вітовського району

Народний ансамбль української пісні й музики «Невичерпне джерело» Вознесенського РОМЦ керівник Світлана Діденкул

11


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

12

Народний ансамбль «Українські вечорниці» Щербанівського СБК керівник Анатолій Паляниця

Народний вокальний ансамбль «Вербиченька» с. Яструбинове, керівник Світлана Діденкул

Вокальне тріо «Сузір’я» Вознесенського РОМЦ керівник Альона Миргородська

Народний ансамбль української пісні «Українські вечорниці» с. Щербані Вознесенського району

Народний оркестр народних інструментів Вознесенського МБК керівник Юрій Удот

Вокальний ансамбль «Чисті роси» Новомиколаївського СБК керівник Світлана Бунієвська


МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відЧеський вокальний ансамбль криттів було зроблено за цей час… Своє 80-річчя «Богемські фраєрки» МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнкерівник Єрсак ськогоБогемського рівня, участьСБК, у яких взяли Зінаїда тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога Фольклорний колективам, щоансамбль розвиваються й підкорюють нові обрії мистецтва, стаючи Зброшківського СБК «народними» і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із закерівник Любов Гриценко собами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; Вокальний ансамбль «Дзвіночок» • інструментальних – 72; керівник Мілентина Доманівського НВК, • театральних – 271;Служенко

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Народний ансамбль «Нові обрії» Доманівського РБК керівник Світлана Москаленко

Хор «Товариш» Доманівського НВ керівник Мілентина Служенко

Народний духовий оркестр Доманівського РБК керівник Леонід Мостовенко

13


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Народний хор «Калинонька» Єланецького РБК, керівник — заслужений працівник культури Олександр Слободніченко

Народний фольклорний колектив «Джерело» Гражданівського СБК керівник Віра Слободніченко

Народний естрадний гурт «Шлягер» Єланецького РБК, керівник — заслужений працівник культури Олександр Слободніченко

Творча родина Слободніченко смт Єланець

Народний хор Казанківського РБК керівник Любов Малихіна

Народний вокальний ансамбль «Веселка» Казанківського РБК, керівник Юлія Журба

14


МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Народний вокальний ансамбль Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відКазанківського РБК криттів було зроблено за цей час… Своє 80-річчя керівник Світлана Білан МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної Народний ансамбль культурної спадщини. Саме тут«Надвечір’я» надається комплекТроїцько-Сафонівського СБК сна допомога колективам, що розвиваються й підНадія Нащокіна корюють нові керівник обрії мистецтва, стаючи «народними» і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; української пісні Народний ансамбль • вокально-хорових – 440; «Жоржини» • інструментальних – 72; Тридубівського СБК • театральних – 271; керівник Анатолій Гоцюк

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості. Народний вокальний ансамбль Троїцько-Сафонівського СБК керівник Тетяна Кошулап

Творча родина Бордіяну смт Казанка

Народний вокальний ансамбль «Дзвін» Маломечетнянського СБК керівник Наталія Стадник

15


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Народний вокальний ансамбль «Красняночка» Красненьківського СБК керівник Микола Каганюк

Вокальна студія «Сузір’я» Кривоозерського РБК керівник Анна Бабінська

Народний ансамбль «Троїсті музики» Тридубівського СБК, керівник — заслужений працівник культури України Іван Міняйлик

Народна академічна капела Степівського СБК керівник Ольга Волченко

Народний ансамбль української пісні та музики «Степівські музики» Степівського СБК керівник — заслужений працівник культури України Олександр Ракомін

Народний хор Радсадівського СБК керівник Алла Савельєва

16


МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відансамбль української пісні і криттівНародний було зроблено за цей час… Своє 80-річчя музики «Троїсті музики» МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнРадсадівського керівник ського рівня, участьСБК, у яких взяли Алла тисячіСавельєва любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплекансамбль «Селяночка» снаНародний допомога фольклорний колективам, що розвиваються й підСБК, керівник Віктор корюютьРадсадівського нові обрії мистецтва, стаючи «народними» Тимошенко і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; Дитячий вокальний ансамбль «Фортуна» • інструментальних – 72; Миколаївського РБК • театральних – 271; Наталія Лисогор керівник

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Народний вокальний ансамбль «Хорошее настроение» Миколаївського РБК, керівник Наталія Лисогор

Зразковий дитячий вокальний ансамбль «Натхнення Радсадівського СБК, керівник Алла Савєльєва

Зразковий вокальний ансамбль «Невгамовні» Ольшанської селищної ради керівник Надія Разгребенська

17


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Народний духовий оркестр Степівського СБК керівник Сергій Глушко

Зразковий духовий оркестр Радсадівського СБК, керівник — заслужений працівник культури України Валерій Роїк

Творча родина Коваль с Нечаяне Миколаївського район

Творча родина Ковалик Новобузький район

Народний хор «Любисток» Новобузького РБК, керівник Любов Пахомова

Народний хор «Горицвіт» Новоодеського РБК керівник Олександр Кондратов

18


МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відНародний фольклорний ансамбль криттів було зроблено за цей час… Своє 80-річчя «Троїчанка» МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнСБК,у керівник Віктор Прозоров ськогоТроїцького рівня, участь яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, розвиваються й підВокальний ансамбль що «Молодії молодиці» корюють нові обрії мистецтва, Троїцького СБК, керівникстаючи Віктор «народними» Прозоров і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; Народний естрадно-духовий оркестр • інструментальних – 72; Новоодеського РБК • театральних – 271; Юрій Островський керівник

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Народний ансамбль «Южные звезды» Артемівського СБК Димівської сільської ради, керівник Анатолій Купчишин

Творча родина Коміних Новоодеський район

Народний вокальний гурт «Козаченьки» Очаківського РБК керівник Наталія Мурленко

19


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

20

Народний гурт естрадної пісні «Експромт» Парутинського СПК керівник Тетяна Іващенко

Зразковий духовий оркестр Парутинського СПК керівник Микола Галченко

Народний колектив «Підгородняночка» Підгороднянського СК керівник Катерина Прокопенко

Народний вокальний ансамбль «Степовичка» Первомайського РБК, керівник Марія Мушинська

Ансамбль «Троїсті музики» Первомайського РБК керівник Олександр Путілін

Народний чоловічий вокальний ансамбль «Козацький передзвін» Снігурівського РБК, керівник Петро Дмитрик


МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відНародний хорза Снігурівського РБК криттів було зроблено цей час… Своє 80-річчя керівник — заслужений працівник культури МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнГрицаєнко ського рівня, України участь уГалина яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, що розвиваються й підХор «Злагода» корюють нові обрії мистецтва, стаючиради «народними» Афанасіївської сільської і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із закерівник Дмитро Голокоз собами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових 440; Народний– духовий оркестр • інструментальних – 72; Вознесенського МБК • театральних – 271; Володимир Гіль керівник

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Вокальне тріо Снігурівського РБК керівник Тетяна Ясонова

Фольклорний колектив «Озеряни» Афанасіївської сільської ради керівник Ніна Шапір

Народний хор «Зоряниця» м. Миколаїв, ПК «Молодіжний» керівник — заслужений працівник культури України Вікторія Максимчук

21


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Вероніка Гаврилюк

провідний методист по роботі з дітьми та молоддю

Дитяча творчість… Скільки відтінків у цій палітрі творчого потенціалу! І саме нам з вами доручений такий безцінний скарб. Щодня спільними зусиллями ми обрамляємо прекрасний діамант під назвою «дитячий талант», допомагаємо юним серцям пізнавати красу буття, розкривати величезну гаму позитивних емоцій від процесу творчості та здобутих перемог. На сценах наших заходів крок за кроком запалюються поки маленькі зірочки, які у майбутньому стануть інтелектуальною та культурною елітою України.

Сьогодні в нашій області працює близько 170 дитячих вокальних колективів і студій, серед яких почесне звання «зразковий» носять ансамблі, студії, хорові колективи та театри естрадної пісні. Шановні керівники дитячих вокальних колективів і ансамблів Миколаївщини, ювілей МОЦНТ та КОР — наше спільне свято. Від щирого серця бажаю усім нам душевної гармонії, невичерпного натхнення, життєвих і творчих здобутків. Нехай життя буде насиченим сонячним теплом і світлом, а яскравий вогонь творчості палає у серцях все сильніше та сильніше!

22


МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відНародний криттів було зробленохор за «Червоняночка» цей час… Своє 80-річчя Матвіївський м. Миколаїв МОЦНТ зустрів з чотирмаБК, фестивалями всеукраїнкерівник Костянтин ського рівня, участь у яких взялиФерару тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна Народний допомога колективам, що розвиваються й підвокальний ансамбль «Вітовчани» корюють нові мистецтва,м. стаючи «народними» ПКобрії «Корабельний, Миколаїв і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із закерівник Василь Стефанюк собами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; Народний фольклорний ансамбль • інструментальних – 72; «Вербиченька» • театральних – 271; ДП «Миколаївський суднобудівний завод», керівник Сергій Безуглий

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Народна вокальна естрадна студія «Лю-старс» ПК «Молодіжний», м. Миколаїв керівник Людмила Сергієнко

Народний вокальний ансамбль «Океаночка» ПК «Корабельний, м. Миколаїв керівник Сергій Реутов

Вокальний квартет «Камертон» Матвіївський БК, м. Миколаїв керівник Надія Доценко

23


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Вокальний ансамбль «Терниця» Великокорениський БК, м. Миколаїв керівник Ірина Метліцька

Зразковий вокальний ансамбль «Fresh time» ОПК, м. Миколаїв керівник Катерина Тихонова

Зразковий вокальний ансамбль «Привіт» ОПК, м. Миколаїв керівник Галина Бардадим

Народний духовий оркестр ОПК, м. Миколаїв керівник Андрій Чернов

Народний естрадний оркестр «Jazz Band» ОПК, м. Миколаїв керівник — заслужений діяч мистецтв України Михайло Полторак

Ансамбль народних інструментів Матвіївського БК м. Миколаїв керівник Микола Кланцатов

24


МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відНароднийзахор криттів було зроблено цей«Ветеран» час… Своє 80-річчя Очаківського ЦКіД МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнкерівник Антоніна Гай любителів ського рівня, участь у яких взяли тисячі театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплекНародний ансамбльщо «Червона калина» сна допомога колективам, розвиваються й підПервомайського ЦКіД ім. Є. Зарницької корюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» Ольга Попова і «зразковими».керівник Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; «Карамельки» Вокальний ансамбль • інструментальних – Первомайського72; ЦКіД ім. Є. Зарницької • театральних – 271;Наталія Нестеренко керівник

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Народний хор ветеранів Первомайського ЦКіД ім. Є. Зарницької керівник Петро Карпук

Вокальний чоловічий ансамбль «Яcени» Первомайського ЦКіД ім. Є. Зарницької керівник Петро Карпук

Народний хор «Любисток» ПК «Енергетик» ВП «ЮУАЕС», м. Южноукраїнськ керівник Лариса Григораш

25


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

26

Народний ансамбль «Берегиня» ПК «Енергетик», м. Южноукраїнськ керівник Катерина Друховець

Народний камерний хор «Ренесанс» ПК «Енергетик» м. Южноукраїнськ керівник Наталія Урсул

Зразковий театр естрадної пісні «Галатея» ПК «Енергетик» м. Южноукраїнськ керівник Ірина Манзенко

Дитячий хор «Рондіно» ПК «Енергетик» м. Южноукраїнськ керівник Наталія Шевченко

Зразкова хорова капела «Рондо» ПК «Енергетик» м. Южноукраїнськ керівник Наталя Урсул

Народний вокально-інструментальний ансамбль «Візерунки» ПК «Енергетик»м. Южноукраїнськ керівник Володимир Корольов


МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відЗразковий «Колорит» криттів було зробленооркестр за цей час… Своє 80-річчя ПК «Енергетик»м. Южноукраїнськ МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнОксана Піліпова ського рівня, керівник участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, що розвиваються й підНародний оркестр «Південна рапсодія» корюють нові та обрії мистецтва, стаючи «народними» МОЦНТ КОР, керівник —володар ордену і «зразковими». Співпраця нашихКомінарець спеціалістів із за«Княгині Ольги» Ольга собами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області.

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Народний вокальний гурт «Зорецвіт» МОЦНТ та КОР, керівник – заслужений працівник культури України Надія Жадик

Народний академічний жіночий хор ім. С. Фоміних МОЦНТ та КОР, керівник — заслужений працівник культури України Тетяна Островська

Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440;Прибузький народний ансамбль пісні і танцю • інструментальних – 72; обласний центр народної творчостіта культурно-освітньої роботи Миколаївський • театральних керівник – 271; — заслужений працівник культури України Анатолій Затурян

27


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР ВІТАННЯ

Анатолій Кривошей

провідний методист з хореографії, заступник голови МОТОНХСУ

Вітаю всю хореографічну спільноту з визначною подією — 80-річчям від дня заснування Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи! Наша область завжди славилася здобутками у хореографічному мистецтві. Сьогодні, незважаючи на складні часи, мистецтво танцю також не стоїть на місці. У сфері культури області налічується до 200 хореографічних аматорських колективів, 47 з яких мають почесне звання «народний» чи «зразковий». Дев`ять хореографів є заслуженими працівниками культури України, четверо з них — керівники колективів області. Шановні колеги, у ювілейну річницю маю надію на подальшу тісну співпрацю, а також упевнений, що МОЦНТ та КОР і надалі залишатиметься центром творчого спілкування не тільки для керівників творчих колективів клубних закладів області, а і для всього творчого бомонду Миколаївщини. Вітаю нас усіх зі спільним святом, бажаю міцного здоров`я, злагоди у родинах, творчих успіхів і нових перемог.

28


ВІТАННЯ ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відкриттів було зроблено за цей час… Своє 80-річчя МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, що розвиваються й підкорюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області.

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Хореографічне мистецтво

Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; • інструментальних – 72; • театральних – 271;

29


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Зразковий ансамбль танцю «Славія» Баштанського РБК керівник Валентина Чоботар

Зразковий ансамбль танцю «Барви» Березнегуватського РБК керівник Наталія Максименко

Народний ансамбль сучасного танцю «Дружба» Березнегуватського РБК керівники — Олена Томова, Юлія Овсяник

Ансамбль сучасного танцю «Преміум» Березнегуватського РБК керівник Євгенія Климчук

Зразковий ансамбль сучасного танцю «Посмішка» Вісунського СБК, керівник Ольга Ворошилова

Народний ансамбль танцю «Світанок» Братського РБК керівник Світлана Пашко

30


ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відансамбль танцю криттівЗразковий було зроблено за цей час…«Пролісок» Своє 80-річчя Трикратівського СБК всеукраїнМОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями Українець ського рівня, керівник участь у Лариса яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомогаАнсамбль колективам, що «Трицвіт» розвиваються й підтанцю корюють нові обрії мистецтва, район стаючи «народними» Єланецький і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із закерівник Олена Андреєва собами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; танцю «Дивоцвіт» Зразковий ансамбль • інструментальних – 72; Казанківського РБК • театральнихкерівник – 271; Марія Юркова

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Зразковий ансамбль сучасного танцю «Фантазія» Врадіївського РБК керівник Людмила Жила

Народний ансамбль танцю «Водограй» Казанківського РБК керівник Анастасія Космулдінова

Зразковий ансамбль танцю «Натхнення» Володимирівського СБК керівник Олександра Єфремова

31


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Зразковий ансамбль танцю «Фантазія» Кривоозерського РБК керівник Лідія Бєлих

Хореографічний колектив «Барвінок» Кінецьпільської сільської ради керівник Алла Макогоненко

Хореографічний колектив «Перлинка» Підгороднянської селищної ради керівник Юлія Гребенюк

Народний ансамбль танцю «Надія» Радсадівського СБК, керівник — заслужений працівник культури України Людмила Капустян

Зразковий ансамбль сучасного танцю «Едвіс» Новобузького РБК керівник Інна Буфалова

Народний ансамбль танцю «Прибужанка» Новоодеського РБК керівник Олександра Іщенко

32


ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відансамбль естрадного танцю криттівЗразковий було зроблено за цей час… Своє 80-річчя СПК МОЦНТ «Мозаїка зустрів з Ольвії» чотирмаПарутинського фестивалями всеукраїнкерівник Яна Морчак ського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна Народний допомога колективам, що розвиваються й підансамбль танцю «Золотий колос» корюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» Очаківського ЦКіД, керівник — заслужений і «зразковими». Співпраця нашихСвітлана спеціалістів із запрацівник культури України Козлова собами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; бального танцю Зразковий ансамбль • інструментальних – 72; степ» «Бейзик • театральних Вознесенського – 271; МБК керівник Тетяна Каленік

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Народний ансамбль танцю «Джерело» Снігурівського РБК керівник Катерина Жадан

Зразковий ансамбль танцю «Радість» Очаківського ЦКіД, керівник — заслужений працівник культури України Тетяна Поночевна

Народний ансамбль танцю «Нива» Вознесенського МБК керівник Наталія Квашенко

33


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Народний ансамбль танцю «Енергія» м. Южноукраїнськ керівник Валерія Форостенко

Зразковий ансамбль танцю «Квіти України» м. Южноукраїнськ, керівник — заслужений працівник культури України Ольга Форостенко

Народний ансамбль бального танцю «Вдохновение» м. Южноукраїнськ, керівник Людмила Самчинська

Зразковий ансамбль бального танцю «Натхнення» м. Южноукраїнськ керівник Світлана Банковська

Зразковий ансамбль сучасного танцю «Калейдоскоп» м. Южноукраїнськ керівник Олена Мелікова

Народний ансамбль естрадного танцю «Карнавал» Первомайський ЦКіД імені Є. Зарницької керівник Олександра Шолом

34


ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відНародний ансамбль криттів було зроблено за цей «Натхнення» час… Своє 80-річчя Первомайський ЦКіДфестивалями імені Є. Зарницької МОЦНТ зустрів з чотирма всеукраїнкерівник Віталій Бесараб ського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплекснаНародний допомога ансамбль колективам, що розвиваються й підбального танцю «Грація» корюють нові обріїОПК, мистецтва, стаючи «народними» м. Миколаїв і «зразковими».керівник Співпраця наших спеціалістів із заРоман Гусаков собами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; естрадного танцю Народний ансамбль • інструментальних –«Каприз» 72; • театральних – 271; ПК «Молодіжний», м. Миколаїв керівник Юлія Захарова

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Зразковий ансамбль сучасного танцю «Пасадена» ОПК, м. Миколаїв, керівник Катерина Алєксєєва

Народний ансамбль танцю «Суднобудівник» ОПК, м. Миколаїв керівник Віктор Федченко

Зразковий хореографічний колектив «Бусинка» ПК «Молодіжний», м. Миколаїв керівник Марія Сухопара

35


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Зразковий ансамбль «Жемчужина» м. Миколаїв, ПК «Корабельний» керівник Наталія Кобельчук

Зразковий ансамбль танцю «Водограй» м. Миколаїв, ПК «Корабельний» керівник Світлана Чебан

Зразковий хореографічний колектив «Пірует» Миколаївський обласний творчий осередок Національної хореографічної спілки України керівники – Марина Чумак, Альона Васильєва

36


ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ!

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будин- Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у ків культури, керівників усіх творчих аматорських подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна колективів, майстрів народного мистецтва Мико- сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість лаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури на- ди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони шої багатої талантами області Центр протягом май- й нині активно презентують свої таланти у заходах, же століття залишається тим самим джерелом, що організованих Миколаївським обласним центром додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повно- народної творчості. водну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відкриттів було зроблено за цей час… Своє 80-річчя МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна Зразковий хореографічний колектив «Оксамит» методична робота, де керівникам аматорських коМиколаївський обласний творчий осередок Національної хореографічної спілки України лективів надається комплекс послуг з підвищення керівник Ольга Давченко професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, що розвиваються й підкорюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; • інструментальних – 72; Зразковий хореографічний колектив «Ренесанс» • театральних – 271; Миколаївський обласний творчий осередок Національної хореографічної спілки України керівник Ірина Хохолькова

37


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

ВІТАННЯ

Уже понад 20 років Миколаївський обласний центр народної творчості запрошує кращі аматорські колективи з усіх куточків нашої країни у містечко Очаків на Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Від Гіпаніса до Борисфена» та Всеукраїнський фестиваль-конкурс гумору та сатири «Усмішки Глазового», які стали візитівкою театральної Миколаївщини. Тут працює й Академія «Перлина театральна», у якій охочі можуть дізнатися про останні віяння мистецтва перевтілення, опрацювати набуті знання під час майстер-класів і лабораторій від провідних майстрів міжнародного рівня. Ми пишаємося своїми творчими проектами обласного рівня: конкурсом розмовного жанру «Барви надії», який виховує любов до рідної мови у підлітків та молоді; конкурсом аматорських театрів «Миколаївська Мельпомена», що сприяє розвитку патріотичних почуттів на кращих зразках української культурної спадщини. До 80-річчя Миколаївського обласного центру народної творчості ми з вами втілили у життя новий проект – конкурс новорічно-різдвяних програм «Чаро-дій», який у яскравому різнобарв’ї проявляє нематеріальну культурну спадщину нашого регіону. У рамках заходу кращі театралізовані дійства, музичні кліпи, обряди зимового циклу, казки, ігрові програми були презентовані в ефірі обласного телебачення. Завдяки вашому бажанню отримувати знання з’явилися нові навчальні проекти: «Семінар для керівників сільських закладів культури області», «Школа починаючого режисера Театральні сходинки». Тетяна Скубченко

провідний методист з театрального жанру, режисер, магістр театрального мистецтва

Захоплення земляками театральним мистецтвом виявляється у зростанні кількості аматорських театрів зі званням «народний» чи «зразковий». Останнім часом їх нараховується 30. Сьогодні миколаївські колективи на різних театральних форумах виблискують сяйвом нагород. І це також є нашою з вами спільною перемогою. Дякую усім закоханим у велику силу театрального мистецтва за спільну справу, таку потрібну й цікаву. Нехай процвітає Миколаївщина театральна й дивує всю Україну цікавими особистостями та спільними проектами!

38


ВІТАННЯ ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відкриттів було зроблено за цей час… Своє 80-річчя МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, що розвиваються й підкорюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області.

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Театральне мистецтво

Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; • інструментальних – 72; • театральних – 271;

39


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Народний театр Благодатненської ОТГ керівник Наталія Давиденко, режисер Михайло Давиденко

Театральний колектив «Настрій» Баштанського РБК, керівник Світлана Плужник

Театр малих форм «Експромт» Баштанського РБК, керівник Тетяна Вокалюк

Театральний колектив «Вулик» Лепетиського СБК Березнегуватського р-ну керівник Леся Бушина

Народний молодіжний театр «Кураж» Березанського РБК, керівник Дмитро Безбабний

Народний театр мініатюр «БЕМС» Братського РБК, керівник Олена Буберенко

40


ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відНародний театр іменіза Марії криттів було зроблено цей Садовської-Барілотті час… Своє 80-річчя Братського РБК МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнНадіявзяли Шмаленко ського рівня, керівник участь у яких тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, що «Дарунок розвиваються й підЗразковий театр слова неба» корюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» Воскресенського ПК і «зразковими».керівник Співпраця наших спеціалістів із заВіктор Смірнов собами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових 440; «Гвоздика» Народний– театр • інструментальних – 72; Таборівського СБК • театральних – 271;Олена Миргородська керівник

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Зразковий театр «Букакі» Веселинівського РБК керівник Андрій Троянович

Народний театр естради «Факел» Щербанівського СБК керівник Юрій Стращенко

Народний театр естради «Юність» Трикратського СБК керівник Оксана Подгайко

41


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Народний театр естради «Бумеранг» Врадіївського РБК, керівник Тетяна Стасішина

Драматичний театр «Позитив» Доманівського РБК, керівник Ігор Коршенко

Театр мініатюр «Ранок» Троїцько-Сафонівського СБК, керівник Ніна Чудновцева

Драматичний колектив «Сільські бувальщини» Станіславчинського СБК, керівник Наталія Кліщенко

Музично-драматичний театр «Браво» Новобузького РБК, керівник Тетяна Тітенко

Народний театр мініатюр «Експромт» Новоодеського РБК, керівник Надія Бойченко

42


ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відНародний «Віват» криттів було зроблено затеатр цей час… Своє 80-річчя Вознесенського МБК МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнкерівник Вітавзяли Ярмолюк ського рівня, участь у яких тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, що розвиваються й підНародний театр мініатюр «Сміх-у-тонна» корюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» Вознесенського МБК, керівник Юрій Токарєв і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; ТЮГ «Маска» • інструментальних – 72;м. Южноукраїнськ ПК «Енергетик», • театральних – 271; Юлія Шеремет керівник

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Народний ТЮГ «Огниво» Вознесенського МБК керівник Катерина Федорчук

Народний естрадний театр мініатюр «Нон-Стоп» ПК «Енергетик», м. Южноукраїнськ керівник Олена Палей

Народний ТЮГ «Лицедії» Первомайський ЦКіД ім. Є. Зарницької керівник Ольга Толстова

43


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

44

Народний молодіжний театр «Парадокс» ОПК, м. Миколаїв керівник Лілія Гупало

Театральний колектив «Камеді-театр» ОПК, м. Миколаїв керівник Олександр Суботін

Молодіжний народний театр «С.Т.У.К.» Миколаївський міський палац культури і мистецтв, керівник Євген Блюменфельд

ТЮГ «Остров» ПК «Молодіжний», м. Миколаїв керівник Анатолій Нікіфоров

Народний театр «Современник» ПК «Молодіжний», м. Миколаїв керівник Олена Макарова

Аматорський театр імені Миколи Троянова ПК «Корабельний», м. Миколаїв керівник Тетяна Герман


ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ!

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будин- Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у ків культури, керівників усіх творчих аматорських подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна колективів, майстрів народного мистецтва Мико- сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість лаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури на- ди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони шої багатої талантами області Центр протягом май- й нині активно презентують свої таланти у заходах, же століття залишається тим самим джерелом, що організованих Миколаївським обласним центром додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повно- народної творчості. водну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відкриттів було зроблено за цей час… Своє 80-річчя МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна Народний студентський молодіжний театр «М.А.С.К.А.» методична робота, де керівникам аматорських коКультурно-мистецький лективів надається комплекс послуг з підвищення центр «Експромт» МНАУ керівникмайТетяна Скубченко професійного рівня. Це школи та семінари, стер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, що розвиваються й підкорюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; Народна студія розмовного жанру • інструментальних – 72; Культурно-мистецький центр «Експромт» МНАУ • театральних – 271; керівник Аліна Борисова-Ярига

45


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

ВІТАННЯ

Миколаївщина здавна славиться майстрами, умільцями, людьми, які прикрашають цей світ витворами власного мистецтва. 80-річчя Миколаївського обласного центру народної творчості – це наше спільне свято. Протягом років, крок за кроком, відбиралися найяскравіші намистини, що несли в собі філософію майстрової справи багатої талантами Миколаївщини. Сьогодні це – кращі з кращих, самобутні, витончені та готові до презентації власної творчості. Рясними плодами нашої співпраці є прекрасні виставки миколаївських делегацій на всеукраїнських акціях і фестивалях. А Валентина Кривцова керівник НТО «Прибужжя», обласні конкурси, огляди та свята народної методист з декоративнотворчості все більше перетворюються на прикладного мистецтва, яскраву подорож у світ неповторного колозаслужений працівник культури України, лауреат обласної премії риту Півдня України. Спільним доробком є імені М. Аркаса успішний розвиток потужних виставкових проектів «Нові імена Миколаївщини», «Єдина родина», «Майстри барвистої палітри». Ювілейний рік ми зустріли з новим проектом, спрямованим підтримати традиційне та сучасне аматорське мистецтво області, – «Диптих-ART». Сьогодні на Миколаївщині активно працюють творчі студії декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, які мають звання «народний», а також гордість МОЦНТ та КОР — обласне народне творче об’єднання «Прибужжя». Любі мої майстри, шановні аматори народного мистецтва! Ми з вами даруємо людям відчуття краси, зберігаємо і відтворюємо безцінні скарби українських традицій, обереги культури рідного краю. У ювілейне свято побажаймо усім нам здійснення мрій, нехай життя дарує душевну злагоду і натхнення! Слався та розвивайся, талановита майстрова громадо Миколаївщини, на радість і процвітання, мир, злагоду та добробут!

46


ВІТАННЯ ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відкриттів було зроблено за цей час… Своє 80-річчя МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, що розвиваються й підкорюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області.

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО

Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; • інструментальних – 72; • театральних – 271;

47


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Творча родина Савета-Златових. Основний напрямок творчості: вишивка хрестом, бісером та стрічками

Бондаренко Олександр Іванович — майстер обласного народного творчого об’єднання «Прибужжя». Основний напрямок творчості: живопис

Бондарєва Алла Сергіївна – майстриня обласного народного творчого об’єднання «Прибужжя». Основний напрямок творчості: декоративний живопис, художній розпис, вітражнй розпис

48


ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ!

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будин- Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у ків культури, керівників усіх творчих аматорських подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна колективів, майстрів народного мистецтва Мико- сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість лаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури на- ди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони шої багатої талантами області Центр протягом май- й нині активно презентують свої таланти у заходах, же століття залишається тим самим джерелом, що організованих Миколаївським обласним центром додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повно- народної творчості. водну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відстудія образотворчого мистецтва «Веселі акварелі» історико-краєзнавчого музею криттівНародна було зроблено за цей час… Своє 80-річчя Христофорівського культурно-соціального комплексу Баштанського району. МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнКерівник Бєлосвєт Людмила Василівна ського рівня, участь у яких взяли тисячі — любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, що розвиваються й під- обласного народного творчого об’єднання Латарія Ірина Вячеславівна — майстриня корюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» «Прибужжя». Основний напрямок творчості: живопис, батик і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; Народна студія образотворчого мистецтва «Кольори веселки» Баштанського районного будинку • інструментальних – 72; культури. Керівник — Козявко Олена Михайлівна • театральних – 271;

49


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Ракітіна Наталя Михайлівна — майстриня обласного народного творчого об’єднання «Прибужжя». Основний напрямок творчості: художній розпис

Костюк Ольга Василівна — майстриня обласного народного творчого об’єднання «Прибужжя». Основний напрямок творчості: традиційна лялька-мотанка

Народна студія «Свічадо» Березанського районного будинку культури. Керівник — Гаврилюк Марія Володимирівна

50


ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ!

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будин- Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у ків культури, керівників усіх творчих аматорських подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна колективів, майстрів народного мистецтва Мико- сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість лаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури на- ди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони шої багатої талантами області Центр протягом май- й нині активно презентують свої таланти у заходах, же століття залишається тим самим джерелом, що організованих Миколаївським обласним центром додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повно- народної творчості. водну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відБлюм Ірина Дмитрівна —час… майстриня обласного народного творчого об’єднання «Прибужжя». криттів було зроблено за цей Своє 80-річчя Основний напрямок творчості: ліплення (холодний фарфор) МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, що розвиваються й підНародна студія образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Джерельце» корюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» Новокостянтинівської сільської ради Братського району. і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із за- Віктор Володимирович Керівник — Хізниченко собами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; Творча родина Майстренко — виготовлення картин та декоративних панно в техніці • інструментальних – 72; художнього ліплення з пластиліну • театральних – 271;

51


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Творча родина Заблоцьких. В родині Заблоцьких із покоління у покоління передаються народні традиції. Основний вид творчості: вишивка хрестом, стрічками і бісером

Нікітін Василь Миколайович — майстер обласного народного творчого об’єднання «Прибужжя». Основний напрямок творчості: живопис, графіка

Народна студія образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Степові квіти» Степівського сільського будинку культури Миколаївського району. Керівник: Васюков Сергій Володимирович

52


ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ!

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будин- Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у ків культури, керівників усіх творчих аматорських подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна колективів, майстрів народного мистецтва Мико- сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість лаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури на- ди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони шої багатої талантами області Центр протягом май- й нині активно презентують свої таланти у заходах, же століття залишається тим самим джерелом, що організованих Миколаївським обласним центром додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повно- народної творчості. водну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відНародна студія образотворчого «Барви» Новобузького районного будинку культури. криттів було зроблено за цей час…мистецтва Своє 80-річчя Керівник: Сегеда Тетяна Василівна МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, що розвиваються й підНародна студія декоративно-прикладного мистецтва «Джерело» корюють нові обрії мистецтва,Новобузького стаючи «народними» районного будинку культури. і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із заКерівник: Гострик Людмила Олександрівна собами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; Малик Ольга Петрівна — майстриня виготовляє декоративні панно. • інструментальних – 72; Основний напрямок: декоративний розпис, розпис тканини, традиційна лялька-мотанка. • театральних – 271;

53


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Народна Лисогорська студія художньо-ужиткового мистецтва «Рушничок» Первомайського району. Керівник: Болехівська Марія Андріївна

Творча родина Кондратюк — представляє свої роботи в різних напрямках творчості: живопис, графіка, печворк

Семененко-Руських Жанна Семенівна — майстриня обласного народного творчого об’єднання «Прибужжя». Основний напрямок творчості: вишивка

54


ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ!

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будин- Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у ків культури, керівників усіх творчих аматорських подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна колективів, майстрів народного мистецтва Мико- сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість лаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури на- ди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони шої багатої талантами області Центр протягом май- й нині активно презентують свої таланти у заходах, же століття залишається тим самим джерелом, що організованих Миколаївським обласним центром додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повно- народної творчості. водну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відкриттів було зроблено за цей час… Своє 80-річчя МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної Саме тут надається комплекОбласнеспадщини. народне творче об’єднання художників-аматорів та майстрів декоративно-прикладного сна допомога колективам, що розвиваються й під- працівник культури України, лауреат обласної мистецтва «Прибужжя». Керівник: заслужений корюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» премії ім. М. М. Аркаса — Кривцова Валентина Володимирівна і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; Базилевська-Барташевич Тетяна Анатоліївна — заслужений майстер народної творчості • вокально-хорових 440; України, лауреат –обласної премії ім. М. М. Аркаса, майстриня обласного народного творчого • інструментальних – 72; об’єднання «Прибужжя». Основний напрямок творчості: ткацтво • театральних – 271;

55


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Байбородін Олексій Інокентійович — майстер обласного народного творчого об’єднання «Прибужжя». Основний напрямок творчості: гончарство

Данченко Інна Володимирівна — майстриня обласного народного творчого об’єднання «Прибужжя». Основний напрямок творчості: фелтінг, пресована флористика

Димова Валентина Борисівна — заслужений майстер народної творчості України, майстриня обласного народного творчого об’єднання «Прибужжя». Основний напрямок творчості: вишивка

56


ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ!

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будин- Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у ків культури, керівників усіх творчих аматорських подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна колективів, майстрів народного мистецтва Мико- сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість лаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури на- ди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони шої багатої талантами області Центр протягом май- й нині активно презентують свої таланти у заходах, же століття залишається тим самим джерелом, що організованих Миколаївським обласним центром додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повно- народної творчості. водну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відКлимчук Микола — 80-річчя художник обласного народного творчого об’єднання криттів було зроблено за Миколайович цей час… Своє «Прибужжя». Основний напрямок творчості: живопис МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплекснаКозирєва допомогаЄлизавета колективам, що розвиваються підВікторівна — лауреат йобласної премії ім. М. М. Аркаса, майстриня обласного корюють народного нові обрії мистецтва, стаючи «народними» творчого об’єднання «Прибужжя». Основний напрямок творчості: вишивка і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; Ніколаєва Любов Вікторівна — художниця обласного народного творчого об’єднання • інструментальних – 72; «Прибужжя». Основний напрямок творчості: графіка • театральних – 271;

57


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Гончарук Ольга Василівна — майстриня обласного народного творчого об’єднання «Прибужжя». Основний напрямок творчості: художній розпис, писанкарство

Рассолов Олександр Борисович — майстер обласного народного творчого об’єднання «Прибужжя». Основний напрямок творчості: різьблення, художня обробка дерева

Тарасова Ольга Миколаївна — майстриня обласного народного творчого об’єднання «Прибужжя». Основний напрямок творчості: вишивка

58


ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО ДОРОГІ ДРУЗІ!

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будин- Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у ків культури, керівників усіх творчих аматорських подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна колективів, майстрів народного мистецтва Мико- сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість лаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури на- ди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони шої багатої талантами області Центр протягом май- й нині активно презентують свої таланти у заходах, же століття залишається тим самим джерелом, що організованих Миколаївським обласним центром додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повно- народної творчості. водну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Кір’яковапроектів, Галина Олексіївна художниця Скільки цікавих знахідок, — творчих від- обласного народного творчого об’єднання «Прибужжя». Основний напрямок творчості: живопис криттів було зроблено за цей час… Своє 80-річчя МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурноїКришталь спадщини. Саме тут надається комплек- обласного народного творчого об’єднання Лариса Сергіївна — майстриня сна допомога колективам, щоОсновний розвиваються й під-творчості: вітражний розпис, валяння «Прибужжя». напрямок корюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області. Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; Гацура Людмила Олександрівна — майстриня обласного народного творчого об’єднання • вокально-хорових – 440; «Прибужжя». Основний напрямок творчості: декоративний розпис • інструментальних – 72; • театральних – 271;

59


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР ВІТАННЯ

Той, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього! Скільки мудрості в цих словах, що уособлюють величезний напрям роботи МОЦНТ та КОР. Зараз рамки нашої роботи значно розширено. За більш ніж 70 років свого існування ЮНЕСКО прийняла низку документів, які формують напрям культурного розвитку світу й декларують необхідність збереження культурного різноманіття, культурної спадщини кожного народу. У 2017 році виповнилося 14 років із моменту підписання одного із ключових документів у цій сфеСвітлана Бабуріна рі — Конвенції про охорону нематеріальної провідний методист з НКС культурної спадщини 2003 року, підписантом якої є й Україна. З 2016 року Миколаївщина долучилася до світового процесу зі збереження нематеріальної культурної спадщини. У 2017 році за ініціативи Миколаївського обласного центру народної творчості в нашій області створено обласну Експертну раду, а в кожному районі сформовано Ініціативні групи зі збору, обробки матеріалів і складання облікових карток елементів нематеріальної культурної спадщини, виявлено об’єкти для внесення до місцевих реєстрів НКС. Усього в області виявлено 42 елементи НКС. Сьогодні наша область активно оновлюється створенням об’єднаних територіальних громад, які мають ще більше проявити культурні надбання Миколаївщини. Спільними зусиллями ми розкриємо найвагоміші духовні та культурні коди кожної громади, що в майбутньому сформують презентаційні бренди нашого регіону, познайомимо гостей із найяскравішими перлинами туристичної Миколаївщини. Бажаю миру і процвітання нашому благодатному краю, натхнення всім людям, які своєю творчістю ще більше прикрашають наш квітучий край, зберігають кращі його духовні скарби та передають у спадок майбутнім поколінням! На многії та благії літа!

60


ВІТАННЯ ДОРОГІ ДРУЗІ!

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної Друзі, у ювілейному буклеті запрошуємо вас у творчості, директорів районних і сільських будинМиколаївщина – край із ми тисячолітків культури, керівників усіх творчих аматорських подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна ньою історією! Земля, на якій тісно переплеколективів, майстрів народного мистецтва Мико- сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість лися долі людьми, й самобутні культурні традиції талановитими й самобутніми, яскравими та лаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний неповторними, історія багатьох з яких вже назавжювілей! десятків народів. Сьогодні ми пишаємось Завдяки плідній співпраці з закладами культури на- ди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони зразками культурної спадй нині активно презентують свої таланти у заходах, шої багатої талантами області Центр протягом май- нематеріальної організованих Миколаївським обласним центром же століття залишається тим самим джерелом, щини що рідного краю. Дивують своєю глибидодає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повно- народної творчості. ною традиції зимових свят: колядування, водну течію бурхливі струмки аматорської Миколамаланкування та водіння Кози, різдвяний ївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих від- Прекрасним віночком переплітавертеп. криттів було зроблено за цей час… Своє 80-річчя традиції Водохреща та Масляної, МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалямиються всеукраїнського рівня, участь у яких взяли тисячіІвана любителів Купала та Медового Спасу, святого театрального й хореографічного мистецтва, яскраМиколая та Покрови, Великодня та інших вого гумору, неповторної авторської пісенної творшанованих та улюблених народних свят. чості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових Почесне місце відведено й чудовому та уніГанна Божкова проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна кальному фольклору: частівкам, колядкам, провіднийробота, методист НКС, методична де зкерівникам аматорських кокандидат історичних наук лективів надається комплекс послуг з щедрівкам підвищення і купальським пісням Веселинівпрофесійного рівня. Це школи та семінари, майщини, Врадіївщини та Доманівського району, чумацьким та рекрутстер-класи й творчі лабораторії із залученням крапісням, зібраним наМОЦНТ Казанківщині, народній пісенній творчосщихським тренерів області та України. Нині та КОР є головним координаційним центром області зі ті Березнегуватщини та Єланеччини, козачим та чумацьким пісням збору та систематизації елементів Нематеріальної Новоодещини. Варто пригадати й старовинні козачі легенди та народкультурної спадщини. Саме тут надається комплекснані допомога колективам, що розвиваються й підперекази Братського району, говірки села Маліївка та Новоочаків. корюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» Яскравою прикрасою традицій Миколаївщини є й самобутні весільні і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із затрадиції: та дає духмяні короваї собами масової пісні інформації можливість широкоАрбузинщини, Новоодещини та Нопопуляризувати аматорське мистецтво області. вого Бугу, дівування й парубкування Баштанщини й Кривоозерщини,

обрядові обласний весільні дійства Березнегуватщини. Народні ремесла й проМиколаївський центр народної творчості сьогодні – цеМиколаївщини сім’я однодумців-професіоналів. Мемисли також дивують багатогранністю: бджолярство, тодисти профільних напрямів активні й креативні, вишивка, виготовлення одягу та взуття, предметів побуту та оберегів творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники – рушників та дідухів, та ляльок-мотанок, посуду та килимів. аматорських колективів області запавуків досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Величезний та надзвичайно цікавий пласт НКС нашого краю пов’яМиколаївщині працює: із традиціями • заний клубних закладів – понад 500; народної кулінарії: випікання короваїв та пла• чинд аматорських колективів: на Єланеччині, народні рецепти приготування копчених ковбас • хореографічних – 160; на Кривоозерщині, рибні страви Очаківщини та борщ із бичками, що • вокально-хорових – 440; господині • варять інструментальних – 72; у Миколаївському районі, цілющі життєдайні напої • Вітовщини театральних – 271; та Березанщини, «соколівське» пиво Вознесенщини… Шановні колеги, я від щирого серця вітаю вас із нашим спільним святом – ювілеєм Миколаївського обласного центру народної творчості. Нехай процвітає багата духовними та культурними скарбами Миколаївщина, а нам з вами – миру, здоров’я, процвітання та творчих успіхів!

61


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Колектив Миколаївського обласного центру народної творчості щиро дякує усім, хто довгі 80 років крокував разом з нами, розвиваючи аматорське мистецтво області, долав труднощі та дбав про збереження безцінних зерен, народжених із самого серця людини. Бажаємо нам усім активності та небайдужості, творчого завзяття та креативності, нових цікавих відкриттів і знахідок у спільній справі, адже кращі наші проекти, які ще більше прославлять рідну Миколаївщину, звісно, ще попереду!

62


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР ДОРОГІ ДРУЗІ! Щирі слова вітання сьогодні линуть на адресу методистів Миколаївського обласного центру народної творчості, директорів районних і сільських будинків культури, керівників усіх творчих аматорських колективів, майстрів народного мистецтва Миколаївщини, адже МОЦНТ та КОР святкує 80-річний ювілей! Завдяки плідній співпраці з закладами культури нашої багатої талантами області Центр протягом майже століття залишається тим самим джерелом, що додає сили, спрямовує та об’єднує в єдину повноводну течію бурхливі струмки аматорської Миколаївщини. Скільки цікавих проектів, знахідок, творчих відкриттів було зроблено за цей час… Своє 80-річчя МОЦНТ зустрів з чотирма фестивалями всеукраїнського рівня, участь у яких взяли тисячі любителів театрального й хореографічного мистецтва, яскравого гумору, неповторної авторської пісенної творчості. Майстри декоративно-прикладного мистецтва області дивують рукотворною красою у нових проектах Центру. Нашим досягненням є й потужна методична робота, де керівникам аматорських колективів надається комплекс послуг з підвищення професійного рівня. Це школи та семінари, майстер-класи й творчі лабораторії із залученням кращих тренерів області та України. Нині МОЦНТ та КОР є головним координаційним центром області зі збору та систематизації елементів Нематеріальної культурної спадщини. Саме тут надається комплексна допомога колективам, що розвиваються й підкорюють нові обрії мистецтва, стаючи «народними» і «зразковими». Співпраця наших спеціалістів із засобами масової інформації дає можливість широко популяризувати аматорське мистецтво області.

• •

дитячих – 190; студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 31.

Друзі, у ювілейному буклеті ми запрошуємо вас у подорож аматорською Миколаївщиною. Кожна сторінка подарує зустріч із закоханими у творчість людьми, талановитими й самобутніми, яскравими та неповторними, історія багатьох з яких вже назавжди увійшла до літопису творчої Миколаївщини. Вони й нині активно презентують свої таланти у заходах, організованих Миколаївським обласним центром народної творчості.

Миколаївський обласний центр народної творчості сьогодні – це сім’я однодумців-професіоналів. Методисти профільних напрямів активні й креативні, творчі, яскраві. Їх знають і поважають керівники аматорських колективів області за досвід і вміння надати професійну допомогу. До речі, сьогодні на Миколаївщині працює: • клубних закладів – понад 500; • аматорських колективів: • хореографічних – 160; • вокально-хорових – 440; • інструментальних – 72; • театральних – 271;

63


80 РОКІВ МОЦНТ ТА КОР

Управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації

Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи 54001, Миколаїв, вул. Адміральська, 41

ЗВ’ЯЗОК З НАМИ ocnt.com.ua ocnt.mk@gmail.com facebook.com/mykolaiv.ocnt (0512) 37-59-35

64


Буклет 80 лет 2  
Буклет 80 лет 2  
Advertisement