Page 1

Memòria 2010

Línia:

TIC i Participació Comunitària FIAS sustenta la seva activitat en aquest camp ens els següents eixos que considerem fonamentals: La Línia de TIC i Participació Comunitària, actua per facilitar l’apropiació social de la tecnologia de la informació i la comunicació, per introduir instruments i metodologies del treball colaboratiu en els projectes en que participa i per a la promoció de la participació en el model relacional de la societat xarxa Justament per a atenuar els efectes negatius i potenciar els positius, FIAS construeix la seva línia d’acció en aquest àmbit per tal d’atendre les conseqüències de l’estratificació digital, fent especial èmfasi en potenciar de forma inclusiva el protagonisme dels membres d’aquest model de societat que estem construint, i focalitzant l’atenció en la capacitat que tenen les TIC (tecnologies de la Informació i la comunicació) de generar fluxos de relació, d’informació i de comunicació multidireccionals.

• La neutralitat tecnològica. • La aposta per les tecnologies disruptives i no propietàries: els estàndards oberts. • La promoció del coneixement, els continguts i les tecnologies lliures i obertes. • L’atenuació de les diferents capes de l’estratificació digital: d’accés, econòmiques, culturals, geogràfiques... • La potenciació de la funció comunitària de les TIC. • La cultura digital Aquesta línia de la Fundació FIAS centra la seva acció en dos àmbits: • La Participació Comunitària • Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Programes 1. Xarxa Òmnia als Centres Penitenciaris. 2. Centres de reutilització Ecoxips, mecànics informàtics. 3. Accions de formació i alfabetització digital als Punts TIC de les Biblioteques. 4. Programa ENDE. Introducció de les TIC en associacions de dones. 5. Xarxa de Telecentres de Rubí Digital. 6. Punt del Voluntariat. 7. Eines i espais de suport TIC.

Pressupost 2010: 414.590€


Memòria 2010

Línia:

TIC i Participació Comunitària Finançament

Ajuntament de Sabadell, Àrea de Serveis Socials

Administració Pública

Consorci de Biblioteques de Barcelona

Generalitat de Catalunya:

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de Biblioteques

• Departament de Justícia, Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat. • Departament de Medi Ambient i Habitatge, Agència de Residus de Catalunya • Departament d’Acció Social i Ciutadania. Institut Català de les Dones Ajuntament de El Prat de Llobregat, Pla d’Actuació del Sant Cosme

Ajuntament de Rubí. Comissionat per a la Societat de la Informació Sector Privat Activitat comercial d’Ecoxips Obra Social de Caja Madrid. Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Atención a Personas en Desigualdad o Riesgo Exclusión Social 2010

Ajuntament de Reus, àrea de Mediambient

www.fias.cat

2


01

Xarxa PUNT TIC OMNIA als CPs

La Xarxa Punt TIC Òmnia als centres penitenciaris és un programa de reinserció social dins de l’àmbit de l’educació social que desenvolupa accions relacionades amb les TIC i participa de les activitats de tractament dels centres penitenciaris de Catalunya. Òmnia Presons és un projecte innovador per el context on es desenvolupa i perque entén les TIC com a mitjà i no com a fi en sí mateixes. És un projecte socioeducatiu adreçat a la comunitat penitenciària de Catalunya, que afavoreix l’autonomia de les persones encarcerades i la dinamització de la comunitat, dins i fora de la presó.

Objectius El projecte s’implementa amb l’objectiu no només d’iniciar un procés per evitar que la tecnologia es converteixi en un dels factors d’exclusió que dificulten la reinserció de la població reclusa, sinó per incidir en el seu potencial cohesionador, relacional i educatiu, aportant elements d’innovació en les polítiques penitenciaries Òmnia Presons considera fonamental que els aspectes tecnològics dins i fora de la presó formin part d’una realitat molt vinculada al territori, com és la Xarxa Òmnia. Els Punts Òmnia dins de la presó representen un espai de relació, aprenentatge i creixement individual i col·lectiu amb la finalitat de generar processos de transformació i modificació dels repertoris socioculturals individuals utilitzant la tecnologia. La metodologia de treball en xarxa es fonamental per a explicar la transmissió del coneixement. El projecte representa un espai de coneixement i experimentació amb la tecnologia per a les persones internes i les i els professionals, alhora que utilitza la xarxa internet per a vincular les dinàmiques individuals i de grup dins de la presó, amb l’entorn social i territorial més proper, facilitant la participació de les persones en la comunitat de referència.

Entres les accions portades a terme es poden destacar: • Recolzament i participació en activitats educatives i d’altres pròpies dels programes del tractament penitenciari i de la formació reglada. • Activitats de sensibilització, reflexió i opinió amb les TIC com a eina. • Disseny, elaboració i participació en activitats d’expressió artística, informatives i de sensibilització: exposicions, concursos, fires, revistes, material de difusió d’esdeveniments, etc. • Disseny i desenvolupament d’activitats en xarxa i en accions formatives amb continguts basats en l’adquisició de competències digitals (model ACTIC, Generalitat de Catalunya) amb metodologies d’autoaprenentatge, autoformació i formació online. • Disseny, elaboració i manteniment de plataformes i recursos digitals: blocs, podcast, video, ràdio, revistes, etc • Capacitació en competències transversals que afavoreixen l’autonomia i la participació comunitària. • Edició i manteniment d’espais web sorgits a partir del projecte “En comunicación!” Caja Madrid Blocs des de les presons: Dones http://blocs.fias.cat/dones2punt0/ http://laislaradioblog.net/ http://blocs.fias.cat/racons Joves http://bloggersdesdeprision.blogspot.com/ http://blocs.fias.cat/somnia Homes http://www.xarxa-omnia.org/cp4camins2/ http://blocs.fias.cat/tarracofinestra Bloc del projecte Òmnia Presons http://blocs.fias.cat/omniapresons/

Descripció activitat FIAS

Participants

FIAS coordina, gestiona i dinamitza el projecte Òmnia Presons als centres penitenciaris descrits, abastant el col·lectiu d’homes adults (CP Tarragona i CP Quatre Camins), homes joves (CP Joves) i dones (CP Brians 1 i CP Dones de Barcelona -Wadras-)

Al llarg d’aquests nou anys Òmnia presons ha atès al voltant d’un 20% de la població penitenciària catalana.

Activitats destacades

Font: Descriptors estadístics de serveis penitenciaris i rehabilitació. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/ justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/

El total de persones ateses l’any 2010 va ser de 1.197 de les quals el 32% eren dones i el 68% homes.

Els Punts TIC Òmnia Presons participen de les activitats portades a terme a les àrees de tractament dels centres penitenciaris, desenvolupant accions individuals, grupals i en xarxa. 3


Publicacions

Reconeixements

L’ús de les TIC com a eina educativa i terapèutica en el context penitenciari: el projecte Òmnia a les presons catalanes Quaderns d’Educació Social. Col·legi Oficial d’educadors i educadores socials de Catalunya. http://dialnet.unirioja.es/servlet/ articulo?codigo=2745677

Peatonet: IV Premi Espiral Edublogs 2010 http://www.xarxa-omnia.org/cp4camins2/ http://edublogs10.ciberespiral.org/?p=5430

El uso de las TIC como herramienta educativa y terapéutica en el contexto penitenciario. El proyecto Òmnia en las prisiones catalanas. Eduso: Revista de educación social. http://eduso.net/res/?b=14&c=131&n=376

Organització i participació en Jornades professionals Jornada TIC i Presó. http://blocs.fias.cat/omniapresons/tag/jornada-tic-ipreso/ Participació a la Jornada de la Internet Social 2010 http://www.internetsocial.cat/2010

Titularitat i finançament Generalitat de Catalunya: Departament de Justícia, Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat Generalitat de Catalunya: Departament de Benestar Social i Família, Direcció General d’Acció Comunitària Obra Social Caja Madrid. Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Atención a Personas en Desigualdad o Riesgo Exclusión Social 2010 La Xarxa Òmnia de Punts TIC dels Centres Penitenciaris forma part de la Xarxa de Telecentres de Catalunya -Punts TIC- http://punttic.cat/

Data inici projecte D’ençà l’any 2001 FIAS implementa i coordina el Projecte Òmnia Presons als centres penitenciaris de Catalunya.

www.xarxa-omnia.org

4


02 Centres de reparació i reutilització ECOXIPS, mecànics informàtics ECOXIPS, mecànics informàtics és un projecte de formació i d’inserció sociolaboral de joves, que centra la seva acció en la reducció de residus derivats dels productes informàtics. Ecoxips és una activitat de tractament d’equips informàtics en desús, que seguint la transposició en el Reial Decret 208/2005 de la directiva europea 2002/96/CE, tracta i canalitza els residus generats per la continua renovació del parc informàtic cap la seva reutilització i cap als circuits de reciclatge establerts. Ecoxips basa la seva activitat en l’allargament de la vida útil d’equips informàtics mitjançant la reutilització d’equips obsolets, la reparació i actualització d’equips en ús, i en la prestació, sobre aquests equips, de serveis informàtics avançats basats en programari lliure.

Objectius L’ objectiu central del projecte és la inserció laboral de joves en risc en el camp de les TIC, gràcies a la creació de llocs de treball en una activitat econòmica lligada a les prescripcions mediambientals sobre el tractament dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEEs), reintroduint al parc informàtic el material reutilitzable com una mesura de socialització de l’accés a la tecnologia informàtica per a cobrir les necessitats de la població per a incorporar-se a l’ús i domini de les TIC.

Destinataris Joves de 16 a 25 anys en risc d’exclusió social i laboral, contractats per el programa. Joves en pràctiques provinents de programes d’inserció laboral de l’Associació per ajoves TEB i IMFE Mas Carandell

Descripció activitat FIAS L’activitat d’Ecoxips es fixa en quatre línies d’intervenció: Formativa: formació ocupacional dels joves per a la seva capacitació en les tècniques informàtiques. Aquesta activitat formativa s’orienta al personal d’Ecoxips, a alumnes en pràctiques i al personal de programes municipals de formació i treball (cases d’oficis).

Mediambiental: recollida d’equips informàtics antics per a la seva reparació, allargament de vida útil i reintroducció al mercat. Inserció sociolaboral: Creació directa de llocs de treball i capacitació com a mecànics d’equips informàtics. Econòmica: Ecoxips té un marcat caràcter innovador, ja que actua com a laboratori tecnològic al dotar els equipaments que altres rebutgen en equips amb les prestacions suficients per a donar resposta a les necessitats informàtiques d’empreses, organitzacions i particulars mitjançant tecnologies actuals basades en programari lliure. Els productes i serveis oferts per es basen en el desenvolupament de productes informàtics avançats per a solucions tècniques especifiques, deixant en un segon terme la reutilització d’equips individuals que recuperen les prestacions que tenien en origen i que ja han pogut quedar desfasades. Els nostres productes destacats son: La xarxa de baix cost EcoXBC (xarxa informàtica de terminals gràfics lleugers) i el EcoFirewall (el firewall o tallafocs, equip de control i seguretat en els accessos a internet). Aquest enfocament de la reutilització, encadena amb ell processos i metodologies de formació complexes, però que cerquen que també els joves tinguin una paper fonamental en l’elaboració d’aquests productes/serveis.

5


del projecte són: Ecoxips El Prat de Llobregat (Barri de Sant Cosme), Ecoxips Reus (Deixalleria Municipal ) i Botiga Ecoxips Barcelona ( Ciutat Vella )

Titularitat i finançament El projecte és de titularitat de FIAS i en ell participen: L’Ajuntament de El Prat de Llobregat i l’ Ajuntament de Reus. El projecte s’ha finançat gràcies a:

En la estratègia de diversificació i promoció del programari lliure som ens col·laborador en l’activitat de difusió i promoció del paquet ofimàtic Eines TIC per a pimes i microempreses de la Generalitat de Catalunya Ecoxips forma part del programa Millor que nou, 100% Vell, de l’Entitat del Mediambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona Ecoxips ha participat en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Departament de Mediambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 20-28 de Novembre 2010

• L’activitat econòmica d’Ecoxips. • Els ajuts de la Generalitat de Catalunya des del Departament de Medi Ambient i Habitatge (Agència de Residus de Catalunya) • L’Àrea de Mediambient de l’Ajuntament de Reus • La contribució en espècies dels Ajuntaments dels municipis de Reus i El Prat de Llobregat

Data inici projecte El projecte s’inicia l’any 2001 amb l’obertura d’Ecoxips El Prat; l’any 2004 s’obre Ecoxips Reus; l’any 2009 Ecoxips Barcelona ( Ciutat Vella ).

Data final del projecte El projecte Ecoxips tanca les seves portes a Desembre de 2010.

Xarxa de Centres de Reutilització Ecoxips Ecoxips té diverses seus i s’estructura com una xarxa de centres de tractament de RAEEs. Les diferents seus

www.fias.cat/ca/project/ecoxips_mecanics_informatics

03

Biblioteques: Accions de formació i alfabetitació digital

Les accions de formació i alfabetització digital de l’àrea de formació en TIC, s’han concretat en diferents accions a les Biblioteques de la ciutat i provincia de Barcelona: • Espai Multimèdia de la Biblioteca Miquel Llongueras de les Corts (Bcn) • Espais Multimèdia i Internet, del Consorci de Biblioteques de Barcelona • Taller dels Bits, Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de Biblioteques 6

Espai multimèdia de la biblioteca Miquel Llongueras Durant l’any 2010, FIAS ha continuat la seva tasca de disseny, dinamització i docència de les accions d’alfabetització digital de l’Espai Multimèdia de la Biblioteca Miquel Llongueras del barri de Les Corts de Barcelona.


Objectiu FIAS entén l’ús de les TIC com un mitjà per a potenciar les habilitats i interessos individuals i col·lectius dels espais i territoris on actua. La proposta de tallers per a l’Espai Multimèdia aposten per a aquesta opció metodològica on més enllà de formar, vincula les Tic als potencials usos que en poden fer els usuaris de la biblioteca i per extensió, els ciutadans del districte.

Descripció activitat FIAS S’han realitzat diferents itineraris de descoberta i us de les TIC, en tallers de 2 hores agrupats en mòduls temàtics (Espai descoberta, Espai Informacional, Espai Utilitats, i Espai de Participació i Creació) que donen als participants les pautes i eines necessàries per a descobrir les potencialitats de les TIC i capacitar-los per a identificar els usos que més profitosos poden ser per al grup i els individus. FIAS gestiona l’espai de suport Tic destinat a oferir assessorament tecnològic als usuaris i treballadors de la biblioteca FIAS ha plantejat les seva oferta d’accions formatives adaptant-se a les necessitats dels participants, de forma que ha vinculat els tallers a les activitats de la biblioteca i a les necessitats dels seus usuaris. FIAS ha fet també per a aquest servei una aposta clara per les tecnologies disruptives i no propietàries: els estàndards oberts, com a garantia d’interoperabilitat i de llibertat d’elecció.

• Club de lectura de Ciència Biblioteca Les Corts Miquel Llongueras [blocs.lescorts.cc/cienciamllongueras] • Club de Lectura Biblioteca Les Corts Miquel Llongueras [blocs.lescorts.cc/lecturamllongueras] Tots dos espais web es troben hostatjats al servei de blocs ciutadans de la Xarxa Ciutadana de Les Corts • Creació d’un espai tutoritzat conjuntament amb els educadors del CA Talaia, per a treballar aspectes d’inserció sociolaboral i usan les TIC per al treball més social. ACTIC: Acreditació de Competències TIC. FIAS, des de la Biblioteca Miquel Llongueras, ha iniciat la prova pilot de les biblioteques de Barcelona com a centres Col·laboradors de l’ACTIC

Participants Usuaris de la biblioteca; els tallers disposen de 5 places que sempre estan ocupades.

Titularitat i finançament Per encàrrec de la Direcció de la Biblioteca, FIAS dinamitza i programa les activitats de l’Espai Multimèdia. Les accions d’Alfabetitizació Digital son finançades per el Consorci de Biblioteques de Barcelona

Data inici projecte Setembre 2007 (curs 2007-2008) fins a l’actualitat

Activitats destacades

bcn.cat/bibmllongueras

Fruit de les accions de formació en tecnologies de la web 2.0 adaptades a les necessitats dels usuaris de biblioteca s’han generat les versions digitals dels clubs de lectura del centre.

blocs.lescorts.cc/cienciamllongueras

7


Espais multimèdia i internet. Biblioteques ciutat de Barcelona Des d’abril de 2010, FIAS s’encarrega del disseny, dinamització i docència de les accions d’alfabetització digital de l’Espai Multimèdia de les biblioteques de la ciutat de Barcelona.

Objectiu FIAS entén l’ús de les TIC com un mitjà per a potenciar les habilitats i interessos individuals i col·lectius dels espais i territoris on actua. La proposta de tallers per a l’Espai Multimèdia aposten per a aquesta opció metodològica on més enllà de formar, vincula les TIC als potencials usos que en poden fer els usuaris de la biblioteca i per extensió, els ciutadans del territori.

Descripció activitat FIAS S’han realitzat diferents itineraris de descoberta i ús de les TIC, en tallers d’entre 2 i 5 hores agrupats en mòduls temàtics (Ofimàtica, Internet i Creació) que donen als participants les pautes i eines necessàries per a descobrir les potencialitats de les TIC i capacitar-los per a identificar els usos que més profitosos poden ser per al grup i els individus. FIAS ha plantejat les seva oferta d’accions formatives adaptant-se a les necessitats potencials dels participants. Tot i que inicialment partim d’un catàleg tancat anem incorporant altres continguts d’acord amb el nostre coneixement i experiència i les demandes de la població usuària del servei. FIAS ha fet també per a aquest servei una aposta clara per les tecnologies disruptives i no propietàries: els estàndards oberts, com a garantia d’interoperabilitat i de llibertat d’elecció.

Activitats destacades Creació de l’espai de suport http://biblioteques.fias. cat, el qual recull tots els recursos de referència que han permès el desenvolupament de l’activitat.

Participants Usuaris de la biblioteca; els tallers disposen d’un nombre de places variable en funció de l’equipament de la biblioteca. S’han dut a terme prop de 410 sessions formatives a un total de 33 biblioteques.

Titularitat i Finançament Encàrrec de gestió. Titularitat i finançament del Consorci de Biblioteques de Barcelona

Data inici projecte Abril 2010 8


Taller dels Bits. Biblioteques Diputació de Barcelona Durant l’últim quadrimestre de 2010, FIAS s’encarrega del disseny, dinamització i docència de les accions d’alfabetització digital de l’Espai Multimèdia de les biblioteques de la Diputació de Barcelona a la província de Barcelona però fora de la capital catalana. L’activitat rep el nom de “El taller dels bits”.

Objectiu FIAS entén l’ús de les TIC com un mitjà per a potenciar les habilitats i interessos individuals i col·lectius dels espais i territoris on actua. La proposta de tallers per a aquests espais formatius aposten per a aquesta opció metodològica on més enllà de formar, vincula les Tic als potencials usos que en poden fer els usuaris de la biblioteca i per extensió, els ciutadans del territori.

Descripció activitat FIAS S’ha desenvolupat un catàleg de tallers que permeten diferents itineraris de descoberta i ús de les TIC, en tallers de 2 a 5 hores distribuits en grups de nivell (NIV/0, BAS, MIG, AVA) que donen als participants les pautes i eines necessàries per a descobrir les potencialitats de les TIC i capacitar-los per a identificar els usos que més profitosos poden ser per al grup i els individus. FIAS ha fet per a aquest servei una aposta clara per les tecnologies disruptives i no propietàries: els estàndards oberts, com a garantia d’interoperabilitat i de llibertat d’elecció.

Activitats destacades Creació de l’espai de suport http://eltallerdelsbits.fias. cat, on es recullen tots els recursos necessaris per al desenvolupament de la docència.

Participants Usuaris de les biblioteques; els tallers disposen d’un nombre variable de places en funció de l’equipament de cadascuna de les biblioteques. S’han realitzat al voltant de 190 sessions formatives a un total de 29 biblioteques.

Titularitat i finançament Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de Biblioteques

Data inici projecte Setembre 2010

Data fi projecte Desembre 2010 9


04

Programa ENDE. Introducció de les TIC en associacions de dones

Per encàrrec del Institut Català de les Dones, del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, FIAS, juntament amb l’Associació per a joves TEB i la Xarxa Comunitària de Sant Antoni, s’encarrega del disseny i execució dels curs adreçat a membres d’associacions de dones per tal de fomentar la introducció i utilització de les TIC en aquestes associacions

nar tota la logística de la formació (recerca de seus de formació; acords de col·laboració amb les seus de formació; recerca i formació dels formadors i formadores territorials); divulgar l’experiència; fomentar el treball en xarxa entre les associacions participants; recollir dades i avaluar el procés.

Per a l’edició 2010, la formació ENDE s’ha realitzat en un format semipresencial, en el que una primera sessió ha estat presencial, distribuïda per 12 seus de formació, i la resta del curs s’ha fet en format virtual, sobre una plataforma d’e-learning moodle, i en 6 grups de formació.

Participants

Objectius La formació del programa ENDE és el darrer estadi d’aquest programa del Institut Català de les Dones que dota a les entitats de dones de infraestructura tecnològica i capacitació per al seu ús. Al ser aquesta una formació que s’efectua de forma simultània a tot el territori català i amb representants del teixit associatiu femení, ens plantegem reptes que van més enllà del objectiu formatiu: Els objectius són: • Capacitar a les dones l’adquisició de competències digitals • Promoure la incorporació de les Tic en les entitats de dones. • Treballar les Tic des d’una perspectiva de gènere. • Posar en relació, des d’aquesta formació i des de les TIC, a l’entramat d’entitats de dones participants. • Donar visibilitat, via les eines de la web, al teixit associatiu femení català . Això ens permet treballar

Descripció de l’activitat de FIAS FIAS, des de la seva unió amb l’Associació per a joves TEB i la Xarxa Comunitària de Sant Antoni, s’encarrega de: definir i generar els continguts formatius, habilitar els espais web per al seguiment de la formació, coordi10

En les tres edicions de la formació TIC del programa ENDE han participat: Edició 2008 Entitats participants: Alumnes participants: Entitats per demarcacions: BARCELONA LLEIDA GIRONA TERRES DE l’EBRE TARRAGONA

41 50 14 22 22

Entitats aptes: Nombre seus Formació

89% 12

149 217

Edició 2009 Entitats participants: Alumnes participants: Entitats per demarcacions: ALT PIRINEU I ARAN BARCELONA CAMP DE TARRAGONA CATALUNYA CENTRAL GIRONA LLEIDA TERRES DE l’EBRE

12 31 43 5 16 38 7

Entitats aptes: Nombre seus Formació

98.68% 18

Edició 2010 Entitats participants: Alumnes participants: Entitats per demarcacions: ALT PIRINEU I ARAN BARCELONA CAMP DE TARRAGONA CATALUNYA CENTRAL

152 304

153 153 13 49 25 11


GIRONA LLEIDA TERRES DE l’EBRE

12 30 13

Entitats aptes: 87 % Nombre seus Formació presencials 12 Nombre de Grups de formació virtuals 6

Períodes d’execució del projecte La Formació del programa ENDE s’ha dut a terme durant els darrers trimestres dels anys 2008, 2009 i 2010

Titularitat i finançament El programa ENDE és una iniciativa de l’Institut Català de les Dones (ICD), del Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya, que ha finançat la edició 2010 d’aquesta formació.

http://donesende.cat http://twitter.com/programaende

05

Xarxa de telecentres Rubí Digital

Per encàrrec del Comissionat per a la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Rubí, FIAS gestiona des de novembre de 2009 la Xarxa de Telecentres de Rubí Digital i en dinamitza la seva activitat de socialització de l’accés i l’ús de les TIC

Objectius L’objectiu de la dinamització del servei s’emmarca en diferents àmbits: • La formació des del telecentre, programant i realitzant activitats de formació i alfabetització digital i en els mèdia • La dinamització des del telecentre, de l’activitat dels diferents territoris i barris vehiculada a través de les TIC,per a que el telecentre esdevingui un element fonamental de la vida ciutadana dels barris • La coordinació i dinamització de la Xarxa de Telecentres, generant activitats comunes i amb dimensió de ciutat així com acompanyant a la ciutadania cap a l’aprofitament des recursos tecnològics i formatius de Rubí digital • La divulgació i difusió de les eines i el coneixement lliures i obert. • L’articulació d’activitat de base tecnològica entorn a la xarxa de telecentres • La vinculació de la TC de Rubí cap altres iniciatives complementàries i de major abast geogràfic com ara la Xarxa de Punts TIC.

Descripció de l’activitat de FIAS L’activitat de FIAS es genera a partir la creació de diferents espais formatius i/o de participació, que formen part d’un itinerari personal i també col·lectiu d’accés als TIC.

Aquests espais són:

INICIACIÓ: Nivell 0 Descoberta de l’ordinador: primeres passes davant d’un PC, navegació bàsica i usos d’internet Formació instrumental OFIMATICA (A) Ús local de l’ordinador per a tasques domèstiques/ professionals NAVEGACIÓ PER CREACIÓ I INTERNET (B) PARTICIPACIÓ (C) Els nous suports i fluxos Els serveis pels ciutadans d’informació. i usuaris de la biblioteca associats a les TIC Alfabetització informacional Alfabetització en els usos EINES, UTILITATS I TEMPS LLIURE (D ) Espais d’experimentació informàtica avançada Alfabetització Digital

Titularitat i finançament Ajuntament de Rubí. Comissionat per a la Societat de la Informació.

Període d’execució del projecte FIAS ha gestionat la Xarxa de Telecentres de Rubí des de d’octubre de 2009 fins l’actualitat. 11


06

Punt del Voluntariat

El Punt del Voluntariat és un servei que coordina les iniciatives socials per poder-les promocionar i donarles a conèixer a la resta de ciutadans que puguin estar interessats en col·laborar, d’una forma o altre, amb elles. Oferir eines que millorin la gestió que el dia a dia presenta a les associacions. El Punt vol potenciar a les associacions actives, conscients, capaces de posicionar-se en l’escenari de la realitat social. les missions s’adapten als nous temps. A la ciutat apareixen noves associacions i organitzacions dedicades al treball pels altres, però alhora, ja existeixen moltes altres que porten temps intervenint al territori. El Punt està amb totes, fa de catalitzador, propicia l’enriquiment de les unes vers les altres, coordina les bones idees, les noves iniciatives.

• Documenteca associativa: biblioteca especialitzada en voluntariat i associacionisme. • Assessoraments Jurídics: en temes específics de marketing, finançament, gestió de recursos humans... • Projectes a la carta: elaboració de documentació de suport a demanda de les entitats en temes específics de gestió associativa i de voluntariat.

El Punt esdevé una xarxa d’associacions que volen estar coordinades, que volen millorar la intervenció, que es preocupen per la ciutat i volen innovar en les seves institucions i dinàmiques. Cada cop més, la crítica i la col·laboració conjunta són els instruments per construir la solidaritat interciutadana.

Comunicació

El Punt està amb la gent que pren aquest compromís amb els ciutadans, a millorar la seva qualitat de vida i el seu benestar.

Objectius • Promocionar l’acció del voluntariat a la ciutat, millorant els canals d’informació donant ressò a les iniciatives solidàries. • Oferir un espai de contacte entre les entitats de voluntariat i ciutadans de Sabadell, facilitant així la participació activa de la població a les associacions del territori • Enfortir el teixit associatiu a través de la millora del funcionament intern de les associacions de voluntariat de Sabadell, vetllant per l’eficàcia i eficiència. • Avançar en sistemes de cooperació entre entitats, en les formes de diàleg, fomentant el traspàs d’informació per incrementar la capacitat de resposta de la ciutat davant dels problemes que es plantegen.

Serveis principals que ofereix el Punt del Voluntariat • Informació: als ciutadans que volen ser voluntaris • Formació: facilitador de formació bàsica i específica • Diagnòstic i assessorament: en temes de gestió associativa • Coordinació interassociativa: facilitar espais de trobada i reflexió entre entitats diferents que poden iniciar projectes conjunts tot promovent el treball en xarxa. 12

Aquests serveis s’estructuren en 4 àrees: • • • •

Àrea de Difusió Àrea de Formació Àrea de treball en xarxa Àrea de suport a entitats

El servei apareix a diferents mitjans de comunicació local i d’altres relacionats amb el món associatiu. El fet d’haver treballat el tema sempre en coordinació amb el departament de comunicació de l’ajuntament ha incrementat l’aparició del servei als mitjans de comunicació local i ha ajudat a visibilitzar el treball que es fa des del servei. S’edita bimestralment el full informatiu Apunts de voluntariat. A través del full informatiu el servei informa puntualment de les novetats relacionades amb el voluntariat local, de la formació més interessant, de subvencions i de les crides de voluntariat més urgents. S’ha modificat el format per incloure informació periòdica del programa del Racó de l’artista i la Xarxa Sabadell. L’enviament es fa per correu electrònic i per via postal. El full té una tirada de 1500 exemplars en paper.

Xarxa Sabadell. Banc del temps El projecte neix com a resposta a la voluntat de promoure cadenes de solidaritat a la ciutat, mitjançant l’intercanvi de competències, coneixements, habilitats o serveis de manera voluntària entre persones o col·lectius (temps per temps), com a motor per desenvolupar noves formes de voluntariat, solidaritat i participació ciutadanes, que s’ajustin a les noves necessitats i dinàmiques socials.

L’activitat del Punt i l’activitat de la xarxa son complementaries i cada una d’elles ens permetrà arribar a col·lectius diferents que se sentin més identificats amb una o altre opció. Creiem que a mida que ens conegui


l’oferta d’intercanvi de la xarxa aquesta creixerà, però alhora també donarà major força al punt i a l’inrevés persones col·laboradores del punt poden convertir-se en membres de la xarxa. Està doncs per a desenvolupar amb major força noves sinergies entre un i altre projecte.

Període d’execució del projecte

Coordinació i gestió

FIAS deixa de gestionar el servei a Desembre de 2010 al ser absorbit i gestionat per el programa municipal Sabadell Suma.

Aquest projecte va néixer per iniciativa de l’Ajuntament de Sabadell l’any 1997 i des de 2006 està gestionat per la Fundació FIAS.

FIAS ha gestionat El Punt del Voluntariat des de l’any 2006 de forma ininterrompuda.

Titularitat i finançament Ajuntament de Sabadell: Àrea de Serveis a les persones i convivència

07

http://www.sabadell.cat/sabadellsuma

Eines i espais de supor t TIC

En el desenvolupament de les diferents accions i projectes de la Línia, hem anat incorporant diferents eines que ens permeten disposar d’espais i plataformes per a la participació, la formació en la línia i la divulgació de les nostres activitats.

Blocs de FIAS

D’ençà el darrer trimestre de 2010, la Línia Tic i Participació Comunitària de la Fundació FIAS, es fa càrrec dels processos d’implantació, apropiació i adquisició tecnològica del GRUP CIREM per tal de millorar en els processos interns de treball, en la construcció col·lectiva de coneixement, en la gestió documental i en la divulgació de l’activitat del Grup.

blocs.fias.cat

El servidor internet de FIAS actua com a un laboratori on l’equip de professionals de la línia experimenta amb noves eines que després incorpora de forma transversal als diferents projectes de la Fundació i del Grup CIREM.

Espai desenvolupat amb docuwiki.

Els projectes de FIAS també incorporen eines web 2.0 alienes.

Espai Guiatge d’Inserció Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA) desenvolupat sobre una plataforma Moodle; Aquest espai és la versió digital del programa d’inserció Aprendre a aprendre i és troba a disposició de la Xarxa Òmnia com a recurs principal de la seva línia d’Inserció.

Plataforma de blocs desenvolupada amb Wordpress, aquest espai s’ha incorporat als projectes com una eina àgil de publicació de continguts socials.

Wiki Espai intern de treball cooperatiu que permet a l’equip de tècnics de la línia compartir experiències, pràctiques i coneixement.

fias.cat/wiki

Gestor de continguts Desenvolupat sobre llenguatrge php, la línia TIC s’encarrega del manteniment dels gestors de continguts de la fundació FIAS i del Grup CIREM. fundaciofias.cat Les accions que realitza FIAS en el marc de la Xarxa Òmnia utilitza els serveis d’aquesta per a desenvolupar els seus continguts web. xarxa-omnia.org/

fias.cat/espaiguiatge

Laboratori FIAS Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA) desenvolupat sobre una plataforma Moodle; en aquest espai es generen tots els continguts d’elearning de la línia TIC i que són compartits per els seus projectes.

La Línia TIC a la web 2.0 twitter.com/liniatic facebook.com/fundacioFIAS

fias.cat/lab 13


www.fias.cat

Travessera de les Corts, 39-43, 2n 08028 Barcelona tel. 93 448 98 30 fax 93 440 45 60 fias@fundaciofias.org www.fias.cat 14

www.fias.cat

Gent Gran PRISBA

Memòria 2010 Línia TIC i Participació Comunitària  

Memòria 2010 de la Línia de TIc i Particiapció Comunitària de la Fundació FIAS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you