Page 1

Memòria 2008-09 Projectes

Línia:

Prisba Serveis Els projectes de Prisba Serveis donen una atenció integral als col·lectius més vulnerables del Districte de Ciutat Vella, concretament als dels barris de Santa Caterina, Sant Pere i la Ribera. Cobreixen les necessitats més bàsiques de les persones, alhora que contribueixen a través de la inserció laboral a una plena integració social en la nostra societat. Creiem que aquesta és una forma de donar resposta als sectors més desfavorits que viuen al barri, i al mateix temps, ser un model de proximitat. La convivència, la multiculturalitat, el suport informal entre els veïns, són els trets que defineixen l’entorn d’aquests barris de Barcelona, on la gent gran i la nova immigració són els col·lectius majoritaris, i les mancances de recursos, habitatge i la soledat es fan més evidents. Davant d’aquesta realitat, la nostra fundació PRISBA des de l’any 1.990 ha volgut donar resposta a les necessitats d’aquest barri.

Pressupost

2008: 793.546 € 2009: 873.310 €

01 Centre de dia Suport a les necessitats bàsiques de la gent gran 02 Menjador social Servei d’àpats per a famílies i persones sense recursos 03 Servei de dutxes Recurs per a la higiene personal de la gent gran i les persones sense sostre 04 Bugaderia Servei per a entitats socials, empreses, particulars i persones sense recursos que resideixen al Casc Antic 05 Botiga de roba de 2a mà Comerç alternatiu i sostenible de roba en bon estat i reciclada, a baix cost

Objectius • Atendre les necessitats emergents de les persones que viuen situacions de pobresa i/o risc d’exclusió social. • Crear llocs de treball per inserir laboralment i socialment als col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat de treball normalitzat. • Contribuir a potenciar la promoció econòmica i social del Casc Antic; promoure les relacions intergeneracionals, i sensibilitzar a la població en general, aportant el valor de la solidaritat. • Esdevenir un projecte econòmicament viable que tendeixi a l’autofinançament, per tal de garantir la seva continuïtat.

Finançament El finançament dels nostres projectes ha estat, d’una banda, a través de la facturació per la prestació de serveis i d’altra, per les administracions públiques, institucions, empreses i donatius particulars: Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Social i Ciutadania, Institut Català de les Dones Ministerio de Sanidad y Politica Social Ajuntament de Barcelona Fundació La Caixa Obra Social Caja Madrid Caja de Ahorros del Mediterraneo (Bancaja) Fundació Felix Llobet Fundació Cottet Fundació Auris Fundació Roviralta

www.fundaciofias.org


01

Centre de Dia

Descripció

El perfil mig del usuari es correspon a una dona sola, amb una mitja de 79 anys i amb uns ingressos És un centre d’atenció amb capacitat per a trenta per sota dels 500 euros/mes. persones grans del Casc Antic amb escassos recursos econòmics i que, a causa de la seva situació Finançament familiar, d’habitatge, de salut o de soledat requereixen atenció durant el dia. Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, Objectius Ministerio de Sanidad y Politica Social, Fundació Prevenir situacions de marginació i aïllament sorgida per la manca d’atenció. Millorar la qualitat de vida de les persones grans. Complementant i coordinant l’atenció de la persona en el seu domicili (amb la família, la treballadora familiar, els voluntaris...) amb la finalitat d’aconseguir el màxim grau d’autonomia i retardar al màxim l’ingrés en una residència.

Serveis que es presten al centre de dia: L’estada en un ambient confortable, amb la finalitat d’evitar l’aïllament en el domicili. L’esmorzar, dinar i berenar, segons unes dietes equilibrades i adaptades a les seves necessitats, es potencien tots els hàbits relacionats amb l’alimentació. La higiene personal. La dinamització sociocultural, l’estimulació cognitiva i física. Es treballen aspectes socials, físics, i psicològics de la persona. El servei de bugaderia tant per la roba d’ús personal com la de la llar. El seguiment personal amb la finalitat d’atendre les necessitats que es detecten.

Resultat Durant aquests dos anys s’han atès una mitja de 45 persones, la majoria en situació de soledat i/o amb pocs lligams familiars. Les baixes s’han produït majoritàriament per ingressos a residencies degut a un deteriorament de les capacitats físiques i cognitives. Un 55% dels usuaris atesos paguen una quota social, es a dir una quota simbòlica en funció de la seva situació econòmica, i per sota del valor real de la plaça de centre de dia.

2

Durant aquests dos anys s’han atès una mitja de 45 persones, la majoria en situació de soledat i/o amb pocs lligams familiars.


02

Menjador Social

Descripció Es tracta d’un recurs per a 37 persones, 25 d’elles provenen del programa “ d’Atenció a Persones sense Sostre” de l’Ajuntament de Barcelona. Les 12 places restants són persones grans del barri, principalment homes, que viuen sols i es veuen en la necessitat de cobrir l’àpat del migdia.

En total, aquest any s’han ofert 3.800 àpats.

Resultats Al llarg de l’any s’han servit 3.800 àpats destinats a aquests col·lectiu.

Finançament

Al menjador s’ofereixen diferents dietes en funció de les necessitats, hiposodica, diabètics, ... També Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Gees tenen en compte les opcions d’alimentació per neralitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, motius religiosos o personals; No porc, vegetarians Fundación Auris.

03

Servei de Dutxes

Descripció Ell Centre de Dia, compta amb el recurs de dutxes pels seus usuaris, també ofereix el servei d’higiene personal a persones residents en el barri que no disposen d’aquest recurs en el seu domicili, o bé per manca d’autonomia personal. La Fundació FIAS té un conveni de col·laboració amb Serveis Socials del districte, on són ells els qui deriven usuaris per fer ús d’aquest servei d’higiene personal. La resta de persones ateses, són persones del barri, principalment persones grans i famílies que venen a utilitzar el recurs de manera particular.

Finançament Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Ajuntament de Barcelona i donatius particulars.

3


04

Bugaderia

Descripció Es tracta d’un projecte d’integració sociolaboral que ofereix serveis de bugaderia a entitats socials, empreses, a particulars i les a persones sense recursos que resideixen al Districte de Ciutat Vella de Barcelona.

Objectius Inserció laboral de dones amb risc d’exclusió. Prestar un servei de bugaderia a persones que viuen al Districte i no disposen de recursos i/o infraestructura en el propi habitatge.

Resultats S’ha realitzat inserció laboral amb 9 dones, que per les seves característiques tant personals com professionals queden excloses del mercat de treball normalitzat. S’han atès a més de 300 usuaris particulars, sobre Finançament tot persones grans i famílies que resideixen al Districte de Ciutat Vella. El finançament del projecte es realitza a través del ingressos que provenen de: La facturació per la S’ha donat servei a les persones “Sense sostre” prestació de serveis a clients, les subvencions púque vénen derivades de Serveis Socials de Barce- bliques del Ministerio de Sanidad i política Social, lona i d’Entitats que treballen amb aquest col·lectiu l’Ajuntament de Barcelona ( immigració) i subvenTambé s’han beneficiat d’aquest servei els 100 cions privades de Caja Madrid, Bancaja i la Funusuaris atesos al seu domicili a travès el Projecte dació Cottet. de Serveis de Proximitat

4


05

Botiga de 2a mà

Descripció El “Projecte de roba de 2ª Mà”, neix amb la voluntat de poder donar sortida a tots aquells donatius de roba que arribaven a la Fundació, alhora que s’impulsa una acció social. La botiga de roba de 2ªmà és un recurs en el barri, per aquelles persones que en desitgen adquirir peces de qualitat a preus baixos i per les que aposten per un comerç més sostenible. Persones amb situació de vulnerabilitat social i econòmica són els nostres clients que adquireixen el què necessiten al seu gust i a preus assequibles, evitant així rebre la roba per la via de la beneficència. La venda de roba de 2a mà, es complementa amb un taller de costura, per fer arranjaments, que està ubicat dins la mateixa botiga. Aquesta iniciativa va néixer per a poder fer els arranjaments dels donatius de roba que es rebien a la botiga. Paral·lelament les persones que resideixen en el barri van anar demanant-nos aquest servei i així va començar a créixer i a consolidar-se el taller. El taller de costura compte amb 3 màquines i 2 cosidores

Objectius Inserció laboral del col·lectiu de dones amb risc d’exclusió i amb dificultats d’accedir al mercat laboral. Oferir roba en bon estat i reciclada per a la gent més necessitada, a preus assequibles. Ser un comerç alternatiu i sostenible. Contribuir a la sostenibilitat mediambiental a través del reciclatge i allargar l’us de la roba. Fomentar valors com la solidaritat i la sensibilitació social a través de les donacions.

Resultats

Durant els anys 2008 i 2009, s’ha recollit aproximadament un volum aproximat de 200.000 peAquest projecte ha permès consolidar 3 llocs ces de roba a l’any i s’han realitzat una mitjana de de treball per dones del col·lectiu amb dificultats 9.600 vendes per any. d’inserció laboral. El número d’arranjaments de peces de roba s’ha Els donatiu privats de roba han augmentat en anat incrementant en aquests anys, sent un seraquest període en un 10%, aquest fet ha incre- vei utilitzat per les persones que resideixen en el mentat els ingressos del projecte barri.

5


06

Serveis de proximitat

Bon veïnatge

Durant el període 2008-09, més de 250 persones han realitzat el compliment de la mesura penal Al setembre de 2009 es va posar en marxa el pro- amb els diferents projectes que la Fundació desenjecte de Bon veïnatge al Barri Casc Antic ( que in- volupa al Casc Antic. Destaquem que 32 d’aquests clou Santa Caterina, Sant Pere i La Ribera i el Born ), continuen donant suport com a voluntaris. amb l’objectiu de potenciar les xarxes de relacions personals i veïnals que permetin la millora de qua- Col•laboracions litat de vida de la gent gran que viu sola, així com de tota la comunitat . Entenem que la intervenció A l’any 2008 es va organitzar la II Desfilada per amb la persona significa un suport individualitzat, a la inclusió al Convent de Sant Agustí i amb la que alhora genera una millora de la cohesió social col·laboració del dissenyador Joaquim Verdú, del seu entorn i per tal del seu barri. l’Escola de models Francina i la Fundació Ared, amb la participació de les treballadores, voluntaEs van realitzar 352 visites domiciliàries als veíns ris de la Fundació, entitats del barri i empreses del dels barri per a informar del projecte, aquest pri- sector de l’hosteleria i la restauració. La difusió d’ mer contacte ens va portar a fer 148 accions con- aquest esdeveniment va tenir com a objectiu fer cretes: suport en les tasques de la llar, companyia, partíceps a persones i entitats en tots els projectes acompanyaments a fer encàrrecs i gestions, infor- que la Fundació desenvolupa al Casc Antic. mació als Serveis Socials de situacións de risc... Al 2009 l’Empresa Novartis , amb motiu del dia de la Treball en benefici a la solidaritat que organitza anualment, va col·laborar Comunitat a través de la participació activa dels seus treballadors en la jornada de venda de roba de 2a mà al Des de l’any 2008 la Fundació FIAS col·labora amb carrer. També participa activament a través de la la Direcció General de Mesures Penals del Depar- recollida de roba entre el seu personal a traves de tament de Justícia de la Generalitat de Catalunya la donació de roba dos cops l’any. per al compliment de Treballs en Benefici a la Comunitat.

6


Voluntariat Els voluntaris que col·laboren amb la nostra la Fundació són un valor molt important per a FIAS, perquè d’una manera altruista donen suport als projectes destinats a les persones més vulnerables, aportant el valor afegit de la solidaritat.

Participació en organismes i xarxes tat de Barcelona. FIAS està en contacte amb diverses entitats i or- FEATE (Federació d’Entitats sense ànim de lucre ganismes socials que treballen per millorar la qua- dedicades a la tercera edat) litat de vida de les persones que es troben en situacions de desigualtat. Forma part de diferents Federació Catalana del Voluntariat Social. plataformes: PICA (Pla Integral Casc Antic)

Col•laboracions i donacions

Al llarg de l’any 2008 i 2009 han col·laborat amb la ECAS, Entitats catalanes d’Acció Social, Associació Fundació FIAS: d’entitats que treballem per a la inclusió social i laboral de les persones en risc d’exclusió, d’àmbit • Fundació Antoni Serra Santamans català • Fundació Renta Corporación • Fundació Ajudant a Ajudar Coordinadora Catalana de Fundacions, que treba- • Fundació Real Dreams lla per enfortir i projectar el món fundacional • Marina Port Vell català cap al futur, mitjançant una acurada presta- • Majestic Hotel Group ció de serveis. • Mango • Kundry ABAS, Associació Barcelona per l’Acció Social • Banc d’Aliments • Forn el Molí d’esplugues Xarxa d’Atenció a Persones Sense Sostre de la ciu- • Persones Anònimes

7


www.cactus-disseny.com

PRISBA SERVEIS: Cecs de Sant Cugat, 1 08003 Barcelona tel. 93 310 23 54 fias@fundaciofias.org fias@fias.org www.fundaciofias.org 8

www.fundaciofias.org

Travessera de les Corts, 39-43, 2n 08028 Barcelona tel. 93 448 98 30 fax 93 440 45 60

Memòria Fundació FIAS 2008-2009. Línia Prisba Serveis  
Memòria Fundació FIAS 2008-2009. Línia Prisba Serveis  

Memòria de la Línia Prisba Serveis. Peirode 2008-2009

Advertisement