Page 1

Memòria 2008-09

Línia:

Inserció Sociolaboral

Programes

01 Aprendre a aprendre Servei d’Orientació i Inserció Sociolaboral 02 Tallers d’Intercanvi 03 Unitat d’Escolarització Oberta 04 Espai Guiatge d’Inserció Sociolaboral 05 Passarel·la a la Inserció 06 Taller d’Orientació Sociolaboral per Nouvinguts 07 Tastet d’Oficis 08 Clàusula Social 09 Tallers d’Ocupabilitat als IES de Tarragona 10 Itineraris Personals d’Inserció (IPI) 11 Coordinació del curs de Manteniment Urbà 12 Coordinació del curs de Manteniment de la Via Pública 13 Coordinació de Treballs en benefici de la Comunitat.

Lluita contra l’exclusió a través de la inserció

Metodologia

La confluència d’uns determinats factors socials, econòmics, culturals i personals pot desencadenar una dinàmica d’exclusió que quant més perdura en el temps, més es cronifica i aguditza.

En la mesura que la persona és autònoma i eficaç en la recerca i manteniment d’un lloc de treball, disposa d’un puntal per fer front a les dinàmiques d’exclusió.

Objectius L’objectiu de la Línia d’Inserció Sociolaboral de FIAS és promoure dinàmiques d’inclusió a través d’incidir en la pluralitat de factors que hi intervenen. Especialment entre la població dels territoris més vulnerables a la fluctuació del mercat de treball.

La nostra metodologia d’intervenció es basa en tres premisses:

El Grau d’Ocupabilitat definit com “la capacitat d’una persona per gestionar l’oportunitat i la concurrència en el procés de selecció d’un lloc de treball i basat en 5 eixos que agrupen les diverses competències, capacitats i actituds de la persona” ens permet estructurar la nostra intervenció de suport i acompanyament a la inserció Social i Laboral de la població a la que s’adrecen els nostres projectes. La teoria de Teràpia Familiar Sistèmica ens ofereix el marc teòric per oferir un abordatge integral de la persona en relació al seu entorn social, econòmic, cultural i familiar.

Finançament

Generalitat de Catalunya: Departament de Governació i Administracions Públiques: Direcció General d’Acció Comunitària. Direcció General d’Acció Cívica. Departament d’Acció Social i Ciutadana: Secretaria per a la Immigració. Departament de Treball. Institut Català de les Dones. Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis. Pla Comunitari de Trinitat Nova. Pla Comunitari de Sant Roc. Consorci Badalona Sud. Pla Educatiu d’Entorn.

Amb el Suport de:

Pressupost

Universitat de Barcelona: Escola de Treball Social i Facultat de Psicologia. Universitat de Lleida: Escola de Treball Social. IES Vidal i Barraquer: CFGS Integració Social. Aula Centre de Formació. IES Ronda: CFGS Integració Social. Adigsa.

2008: 1.133.699 € 2009: 1.036.638 € www.fundaciofias.org


Aprendre a aprendre

Descripció L’Aprendre a aprendre és un Servei d’Orientació i Inserció Sociolaboral ubicat en barris perifèrics d’importants nuclis urbans de Catalunya. S’adreça a tota la població que desitgi un suport en el seu procés de recerca de feina. L’objectiu és donar suport a totes aquelles persones del barri, que per motius socials o laborals poden incrementar el seu Grau d’Ocupabilitat per tal d’ésser autònoms i eficaços en la recerca i manteniment d’un lloc de treball.

El programa Aprendre a aprendre és un referent als barris en el relatiu a inserció, ocupació, formació, borsa de treball i intervenció comunitària per la població que hi viu; pels professionals; les entitats; i les institucions que hi treballen, així com pel teixit empresarial.

Amb el suport de: Programa finançat per Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques.

2008

2009

Atesos 6.438 processos d’inserció

Atesos 5.572 processos d’inserció

50%

50%

0%

0% 49%

57%

0%

Inserció contractual (>=3 mesos)

Formació

Fi procés d’inserció Derivació

Altres

50%

Absentisme

100%

0% 12%

12% 11%

2

43%

Causes de finalització

Economia informal

Formació

Fi procés d’inserció Derivació

Altres

Absentisme

Economia informal

50%

Inserció contractual (<3 mesos)

Causes de finalització

Inserció contractual (>=3 mesos)

51%

100%

Dona

Dona

Home

100%

Home

100%

Inserció contractual (<3 mesos)

01

1% 5%

6% 27%

7,1% 26%

14,5% 9%

1,1% 4,9%

7,8% 41,2%

14,3%


02

Tallers d’intercanvi Serveis Municipals

Empresa

Oficina de Treball

Ajuntament

Recursos per a Infants i Joves

Centre Formatiu

Terminal Bus Metro/Renfe/FFCC

Recursos de cultura i oci

Recurs d’Inserció

Empresa Entitats

Tallers: Coneixes la Teva Ciutat? Diferents Països, una mateixa fita.

Recursos Sanitaris

Com trobar feina?

Descripció

Els Tallers d’ Intercanvi aborden aspectes bàsics de la vida quotidiana en diversos àmbits com l’ habitatge, la sanitat i serveis socials, ensenyament i oci, treball i marc legal. Concretament, dins el taller Com trobar feina s’aborda la funció social i socialitzadora del treball en la nostra societat actualment. L’objectiu d’aquests tallers és promoure el coneixement dels recursos de l’ entorn social en el que es viu i el coneixement mutu entre veïns procedents de diferents països de manera que es sàpiguen identificar els usos i funcions del conjunt d’ institucions, entitats i serveis d’ un territori en qualsevol dels àmbits abans esmentats: treball, habitatge, sanitat,etc

Els Tallers d’ Intercanvi s’ adrecen a tot territori que identifica la necessitat de disposar d’ un Taller Coneixes la teva ciutat? O d’ un Taller Com trobar feina? per tal d’ incrementar les potencialitats d’ aquest i per millorar la cobertura de necessitats de la seva població resident. S’ adreça concretament a organitzacions, entitats o institucions com ara AMPAs, Centres Educatius, Acadèmies, Centres de Formació, Ajuntaments, Plataformes, xarxes veïnals i entitats i associacions que valorin que els associats poden beneficiar-se dels objectius d’ aquesta eina.

Amb el suport de: Diputació de Barcelona. 3


03 01

Unitat d’Escolarització Oberta

Descripció La Unitat d’Escolarització Oberta és un espai educatiu de suport a l’escolarització, amb adequació curricular, al qual assisteixen joves d’edats compreses entre els 14 i els 16 anys, amb una escolarització difícil que sovint desemboca en absentisme escolar o en actituds de rebuig escolar. La finalitat és contribuir a la igualtat d’oportunitats per a tothom, personalitzar l’educació per tal d’aconseguir una major implicació de l’alumne, i augmentar el seu desenvolupament sociolaboral posterior, disminuint el risc d’ exclusió social. Els objectius operatius es resumeixen en poder oferir un pla de formació que faciliti que l’alumne assoleixi els objectius de l’ESO, i per tant que finalitzi amb èxit

04

aquesta etapa acadèmica que representa el tret de sortida vers la incorporació a la vida adulta i el mercat de treball; en proporcionar possibilitats de creixement personal en un entorn laboral, i en contribuir a l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal i de treball. Al mateix temps, mitjançant l’ús de les TIC s’ofereix un coneixement acurat del mercat de treball actual, de les seves dinàmiques i canals d’accés, i dels requisits i recursos existents de suport i formació. D’altra banda, s’encara l’alumne amb la realitat sociolaboral més propera mitjançant el contacte directe amb el teixit empresarial.

Amb el suport de: Pla Educatiu d’Entorn i Pla de Desenvolupament Comunitari Trinitat Nova.

Espai Guiatge d’Inserció Sociolaboral

Descripció

L’ Espai Guiatge d’Inserció Sociolaboral neix amb la voluntat d’ arribar a tota persona que es troba en situació de recerca de feina i què desitja ampliar el seu coneixement sobre el mercat de treball, els seus agents i dinàmiques així com sobre les pròpies competències i habilitats sociolaborals. Es composa de 6 mòduls a través dels quals s’ organitza la informació bàsica per a saber moure’s autònoma i eficaçment en l’ actual mercat de treball. La metodologia es fonamenta en les tècniques de la formació d’adults a distància, utilitzant els recursos TIC. De manera que es combina l’activitat presencial i a distància. D’altra banda, el fet de participar en l’Espai Guiatge d’Inserció Sociolaboral facilita tenir accés a conèixer activitats i accions que realitzem des de FIAS i que poden ajudar a accelerar el procés de recerca de feina.

Amb el suport de: Programa finançat per Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 4

En el decurs de l’any 2008 varen participar un total de 167 participants dividits en 12 grups. Durant el 2009 la participació ha estat de 138 persones.


05 01

BLA Passarel.la a la Inserció

Passarel·la a la Inserció III i Passarel·la a la Inserció IV, s’ha realitzat als següents barris:

Pasarel·la a la inserció III - 2008

Pasarel·la a la inserció IV - 2009

BARRI

MUNICIPI

BARRI

MUNICIPI

Trinitat

Barcelona

Trinitat

Barcelona

Pomar

Badalona

Pomar

Badalona

Sant Roc

Badalona

Sant Roc

Badalona

Gornal

Hospitalet Ll.

Gornal

Hospitalet Ll.

Fontsanta

Cornellà Ll.

Fontsanta

Cornellà Ll.

Camps Blancs

Sant Boi Ll.

Camps Blancs

Sant Boi Ll.

Montserrat

Igualada

Montserrat

Igualada

Sant Josep Obrer

Reus

Sant Josep Obrer

Reus

La Mariola

Lleida

La Mariola

Lleida

Camp Clar

Tarragona

Camp Clar

Tarragona

Descripció Passarel·la a la Inserció és una iniciativa de la Fundació FIAS que pretén crear, enfortir i potenciar els vincles entre el sector empresarial, el teixit associatiu i les persones dels barris on es porta a terme aquesta iniciativa. El projecte Passarel·la a la Inserció té com a finalitat la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes residents en barris desfavorits de Catalunya. Objectiu que s’ha concretat en tres vessants: • Crear ponts entre població i Teixit social, identificant el grau de participació i coneixement que té el veïnat de 10 barris desfavorits de Catalunya respecte de les entitats, recursos i serveis del seu entorn immediat. Per això s’ha dissenyat conjuntament amb el Teixit Social de cada barri, un qüestionari administrat a un total de 787 persones dels barris, del qual se’n deriva un informe de resultats.

2008

Disseny del Qüestionari d’Avaluació de la Participació en els serveis, institucions i entitat del barri” dinamitzant un procés d’investigacióacció amb el conjunt del teixit social de cada territori. Es va contactar 916 empreses i es varen gestionar 197 ofertes. Creació de 5 llocs de treball a jornada complerta

• Crear ponts entre el teixit empresarial i les persones, amb la finalitat de posar en contacte les necessitats de les empreses i les potencialitats ocupacionals dels residents als barris. • Millorar el Grau d’Ocupabilitat de les persones contractades per Passarel.la a la Inserció, oferint-los: formació, diagnòstic d’ocupabilitat i suport professional per a la recerca de feina, per tal que finalitzant el projecte tinguin més competències i agilitat per incorporar-se i mantenir-se en el mercat de treball.

Amb el suport de: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Fons Social Europeu. Departament de Governació i Administracions Públiques: Secretaria d’Acció Ciutadana Universitat de Barcelona, Facultat de Psicologia

2009

Treball conjunt amb el teixit social de cada barri per l’administració de 787 qüestionaris. Anàlisi estadístic de dades, elaboració d’informes i conclusions. S’han , contactat 779 empreses i gestionat 97 ofertes.Creació de 8 llocs de treball a mitja jornada

5


06

Taller d’Orientació Sociolaboral per a Nouvinguts

Descripció Amb la present activitat es pretén l’objectiu general d’ubicar i orientar les persones nouvingudes vers el context social, cultural i laboral del nostre país, per tal de potenciar la seva incorporació i autonomia en l’actual entorn en què es troben i afavorir llur participació en espais comuns a la població en general. Aquest objectiu general es concreta a través dels següents objectius operatius: a) Donar a conèixer l’organització administrativa i social de l’Estat b) Ubicar als participants respecte de l’anterior punt. Situar-los en el nou context administratiu i social c) Orientar vers la situació social i laboral de cada participant d) Promoure que cada participant identifiqui les seves necessitats i estableixi un ordre de prioritats en les mateixes. e) Canalitzar les demandes de cada participant f) Donar resposta a les demandes d’orientació i acompanyament sociolaboral creant noves sinèrgies entre els diferents projectes de la Fundació FIAS en primera instància i promovent la participació dels nouvinguts en espais comuns a la resta de la població atesa. El Taller d’Orientació Sociolaboral per Nouvinguts aborda les àrees bàsiques de la vida quotidiana facilitant informació i coneixement respecte de l’organització i funcionament de la Sanitat, l’Educació, el Treball, l’organització Administrativa de l’Estat Espanyol, l’assessorament legal, l’Habitatge...etc.

Amb el suport de: Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya: Secretaria per a la Immigració.

Durant l’any 2008 es varen realitzar 76 tallers adreçats a persones immigrants o nouvingudes als quals varen assistir un total de 874 persones.

En el 2009 varem desenvolupar un total de 42 sessions per a nouvinguts amb un total de 363 assistents durant tot l’any. 6


07

Tastet d’Oficis

Descripció El Tastet d’Oficis és un circuit de visites a diverses empreses organitzades de tal manera que ofereixen una visió de la diversitat de llocs de treball i tipus d’organitzacions empresarials de l’actual mercat de treball. La persona participant s’inscriu lliurement a l’activitat segons les seves preferències i expectatives personals i d’acord amb el seu referent d’Inserció Sociolaboral. Tanmateix, el Tastet d’Oficis, vol promoure el coneixement de diversos recursos i activitats que sovint l’entorn més proper ofereix de forma gratuïta, però els seus destinataris desconeixen. Amb el conjunt de visites, de forma paral•lela al coneixement del teixit empresarial, s’aborden aspectes que incrementen el grau d’ocupabilitat de les persones participants, com per ex. El desplaçament autònom per la xarxa de transport públic, habilitats i comportament social assertiu, etc...

Amb el suport de: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Fons Social Europeu. Departament de Governació i Administracions Públiques: Secretaria d’Acció Ciutadana

Durant el 2008 es varen realitzar 15 visites a empreses en les que varen participar 211 persones. Durant el 2009 es varen realitzar 14 visites a empreses en les que varen participar

182 persones.

7


08

Clàusula Social

Descripció L’objectiu d’intervenció en el marc de la Clàusula Social és desenvolupar el Grau d’Ocupabilitat mitjançant contractació laboral i suport professional per a la inserció sociolaboral

tén incrementar les possibilitats d’accedir i mantenir-se en el mercat de treball, de les persones participants, que prioritàriament provenen de barris desfavorits de Catalunya amb indicadors socioeconòmics per sota de la mitjana del conjunt del municipi al que pertànyen. I

En el marc de la Clàusula Social d’Adigsa, FIAS dóna suport pel desenvolupament del Grau d’Ocupabilitat a un conjunt de treballadors, acollits a la mateixa. Amb la coordinació entre empresa, Adigsa, persona contractada i FIAS, s’aconsegueix que el període de contractació en el marc de la Clàusula Social esdevingui un espai privilegiat per fer emergir necessitats i potencialitats de la persona contractada, vers el mercat de treball en general i el seu lloc de treball en particular. FIAS és present des de la selecció i durant tot el període de contractació, així com un cop finalitzat el contracte laboral cas que no s’hagi accedit encara a un nou lloc de treball. per ajudar a la persona contractada a identificar els seus punts forts i febles, incrementar les seves habilitats i competències, alhora que promoure l’aprenentatge i coneixement de la dinàmica del mercat de treball actual, necessaris per a la gestió autònoma del procés de recerca de feina. Amb aquesta intervenció de FIAS, coordinada i complementària al procés de selecció i contractació, es pre-

per tant de barris amb major densitat de població en situació de risc de patir exclusió i vulnerabilitat social.

Amb el suport de: Adigsa.

A l’any 2008 Adigsa oferta 43 llocs de treball d’inserció. D’aquests FIAS incorpora i realitza seguiment del procés de desenvolupament del Grau d’Ocupabilitat a 46 treballadors essent que es van produir tres baixes. A l’any 2009 l’oferta total d’Adigsa és de 52 llocs de treball. FIAS realitza la incorporació i seguiment del procés de desenvolupament del Grau d’Ocupabiltiat a 56 persones, cobrint les baixes i discontinuïtats de contractació que es varen produir. 8


09

Tallers d’Ocupabilitat

Descripció Tallers adreçats a alumnes de 3er i 4art d’ESO del municipi de Tarragona. Objectius: • Impedir una rebaixa prematura d’expectatives de desenvolupament personal, formatiu i professional • Promoure el desenvolupament d’un major interès per la continuïtat de les trajectòries formatives, ja siguin acadèmiques o professionalitzadores • Contribuir a la reducció del fracàs escolar, fent conscients als joves de la importància de finalitzar els estudis de caràcter obligatori i obtenir el GES. Continguts: • Avaluació de competències personals i anàlisi dels factors d’Ocupabilitat • Suport per la definició de l’objectiu professional Metodologia: Eminentment pràctica i participativa, amb exercicis i dinàmiques de grup Analitzar els factors d’Ocupabilitat per tal de facilitar als joves eines d’utilitat directa per a la presa de decisions de rellevància curricular i fonamentació raonada del procés de definició de l’objectiu professional. Al 2008 es realitzen 30 sessions de tallers Al 2009 es realitzen 8 sessions de tallers

Amb el suport de:

TREBALL 2 sentits

com un mitjà instrumental (FEINA)

el SALARI és el motiu principal pel qual treballem

com un factor d’autorealització personal

opurtunitats d’enriquiment personal en el nostre PROJECTE PROFESSIONAL + la nostra TRAJECTÒRIA VITAL

suposa desenvolupar un ITINERARI COHERENT que a un MIG I LLARG TERMINI atengui les nostres CAPACITATS I INTERESSOS (personalitat, capacitats, experiència, formació, actituds, etc.)

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona.

9


10 01

Itineraris Personals d’Inserció (IPI)

Descripció

Amb el suport de:

El programa IPI consisteix en un conjunt d’actuacions que, articulades a partir de l’atenció personalitzada de cada usuari, tenen com a objectiu oferir les eines i l’assessorament necessaris per tal d’ assolir-ne la inserció laboral mitjançant la seva recerca activa d’ ocupació.

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

2008 2009 Processos d’inserció atesos

488

802

Inserció Contractual <3 mesos

9%

5%

El programa IPI s’ adreça a persones inscrites en les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG) que en el decurs del període d’ execució del programa es trobin en situació de recerca de feina.

Causes de baixa

Inserció Contractual >= 3 mesos

12 %

12 %

El programa actua mitjançant accions grupals i individuals encara que es prioritza l’ atenció individual per tal de detectar l’ existència d’especials dificultats per accedir al mercat de treball.

Economia Informal

11 %

14 %

Absentisme

4%

8%

Fi procés d’inserció

55 %

53 %

A través del programa IPI, FIAS vol oferir una eina de suport a la inserció sociolaboral i a la vegada promoure el fluxe de població de la resta del municipi, cap a barris que, per diversos motius, poden patir un cert aïllament de la resta del municipi.

Derivació

1%

0%

Formació

7%

5%

Altres

1%

3%

11

Curs de Manteniment Urbà

Descripció

Durada:

A través d’un Curs de Manteniment Urbà, s’ofereix formació, es repara i es millora l’espai urbà del Districte VI del municipi de Badalona.

Aquest curs s’ha desenvolupat entre els mesos d’Octubre i Desembre 2009, amb un horari ajustat a la capacitat d’esforç i autonomia dels participants amb una atenció molt personalitzada i en coordinació amb els professionals de referència de cada alumne.

L’objectiu és coordinar el desenvolupament de competències i visibilitzar en positiu al conjunt de població, les capacitats i ocupabilitat d’un grup de persones amb malalties mentals severes. Han participat 8 persones que pateixen algun tipus de malaltia mental severa. La iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració i coordinació entre institucions públiques com el Consorci Badalona Sud i l’Institut Municipal de Serveis a les Persones i entitats d’iniciativa privada com Fundació Tallers i Fundació FIAS. A través de el desenvolupament pràctic i vivencial de tasques com neteja d’enganxines en parets i persianes; repintar passos de vianants i carril bicicleta....etc. Els alumnes han après destreses pròpies d’aquest lloc de treball (coneixements teòrics i pràctics), així com prevenció de riscos laborals, normativa municipal, tècniques de neteja i reparació.... Tanmateix, el curs de Manteniment urbà ha permès abordar competències personals i sociolaborals que afavoreixen l’autonomia dels participants. 10

Resultats: Amb aquesta iniciativa, a més de la millora urbana directament vinculada al treball de pràctica dels participants, ha ofert espais de socialització tant ocupacional com directament amb la població del barri, essent que han pogut interactuar directament amb vianants, amb professionals dels equipaments on han realitzat reparacions o visites de valoració de l’estat i necessitat de reparacions i manteniment...etc. Tanmateix, la visibilització d’aquest equip de persones, amb roba de treball i organitzats com brigada, ha mostrat una imatge positivitzadora i autònoma que contrasta amb una imatge estereotipada de dependència i discapacitat.

Amb el suport de: Fundació Tallers Consorci Badalona Sud Institut Municipal de Serveis Personals (Ajuntament de Badalona)


12

Curs de Manteniment de la Via Pública

Descripció

Resultats

L’objectiu és oferir una oportunitat real d’incrementar el Grau d’Ocupabilitat a través d’una acció formativa eminentment pràctica, estructurada entorn de coneixement teoric-pràctic relatiu al manteniment de la via pública, com d’hàbits personals, horaris, socials-relacionals i ocupacionals.

Dels 12 alumnes, 11 han finalitzat la formació amb certificació. Atès que el Curs de Manteniment vial s’ha realitzat en un entorn caracteritzat per una marcada necessitat d’higiene i tendent a deixadesa i mal ús per part del veïnat, la tasca i cura del grup d’alumnes ha tingut molt bona acollida i ha millorat l’aspecte general del territori. Tanmateix, volem pensar que s’ha contribuït a sensibilitzar i promoure el desitg i valoració de disposar i viure en un entorn cuidat, per part de la població resident.

El curs de formació s’ha adreçat a un conjunt de 12 persones amb elevat nivell d’exclusió social, provinents de Serveis Socials municipals que han finalitzat condemna en centres penitenciaris, o d’entitats que treballen amb població que ha abusat del consum de substàncies tòxiques, alguns amb VIH...etc. D’altra banda, els participants han estat dipositaris de la valoració espontània de la ciutadania vers la tasca S’ha realitzat els següents mòduls: de millora de l’espai viari que estaven realitzant, la qual • Mòdul d’Informàtica cosa ha incrementat la seva pròpia valoració i motiva• Mòdul de Tallers d’Informació Sociosanitària ció, essent un grup de població que sovint rep missat• Mòdul laboral ges i valoracions negatives del seu entorn. • Mòdul de coneixement del barri i entorn • Mòdul teòric-pràctic de Manteniment vial Per tant, una part important de l’impacte del curs ha estat la valoració positiva i reducció de l’estigmatització Durada d’un grup de població del municipi amb marcats signes d’exclusió social i laboral. Alhora que afavorir el desLa durada total del curs ha estat de 180h d’atenció envolupament del seu grau d’ocupabilitat oferint una directa sobre el grup de participants, entre els mesos orientació vers una sortida ocupacional. d’Octubre a Desembre 2009.

Amb el suport de:

Tota l’acció ha estat constantment coordinada amb els professionals de referència de cada participant, i tenint Consorci Badalona Sud en compte no només la situació sociosanitària de cada Institut Municipal de Serveis Personals (Aj. Badaloun d’ells sinó el seu estat físic i psiquic.

na) Entenem que aquesta atenció coordinada i persona- Departament de Treball litzada ha estat un element clau en els bons resultats Fons Social Europeu obtinguts. ASAUPAM

11


13

PLADECO Treballs en Benefici de la Comunitat

Objectius Transformar condemnes que suposen l’ingrés en centres penitenciaris, en Treballs en Benefici de la Comunitat, com a intervenció per a la restauració i sensibilització social i comunitària. Millorar el Grau d’Ocupabilitat de persones en situació d’atur, durant un període de contractació en el marc de Plans d’Ocupació. Donar un impuls i reforç al teixit social d’entitats i serveis del Districte VI de Badalona, oferint-los personal de suport per a diverses funcions.

Descripció L’acció s’adreça a població que ha realitzat infraccions vials i procedent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i a població en situació d’atur, acollida a contracte laboral en el marc dels Plans d’Ocupació del SOC, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Els Treballs en Benefici de la Comunitat, es distribueixen entre el teixit social i institucional del Districte VI de Badalona, a l’ampar del Consorci Badalona Sud. Ha estat important treballar per l’encaix màxim possible entre les persones que han de realitzar els Treballs en Benefici de la Comunitat, les tasques a dur a terme i l’entitat o servei al que s’incorporen.

Resultats S’ha treballat fonamentalment en 5 tipus d’àmbits on les persones acollides a Treballs en Benefici de la Comunitat han ofert el seu suport i col•laboració. Aquests han estat:

12

• Tallers: donar suport als Tallers d’educació vial de Serveis Socials. Atendre als menors mentre les mares realitzen formació a Serveis Socials, preparació de material. • Reforç a sessions de conversa en castellà, al “Punt d’Informació per Nouvinguts” • Jardineria: suport al manteniment de jardineria de diversos espais verds del Districte VI i/o dels serveis i entitats del teixit social del mateix. • Auxiliar Administratiu: donant suport a les entitats i serveis del teixit social del territori, fent fotocòpies, actualització i introducció de dades, atenció telefònica... etc. • Accions puntuals: Suport puntual a diverses entitats, serveis i activitat comunitària del Districte. • Manteniment i reparació d’espais i equipaments del teixit social • Mediadors culturals: concretament s’ha disposat d’un mediador d’urdú i una mediadora romanesa • Animació sociocultural • Agents Cívics

Amb el suport de: Consorci Badalona Sud Departament de Justícia Departament de Treball


13


www.cactus-disseny.com

14

www.fundaciofias.org

Travessera de les Corts, 39-43, 2n 08028 Barcelona tel. 93 448 98 30 fax 93 440 45 60 fias@fundaciofias.org www.fias.cat

Memòria FIAS 2008-2009. Línia Inserció Sociolaboral  

Memòria de la Línia Inserció Sociolaboral de la Fundació Innovació per a l'Acció Social

Memòria FIAS 2008-2009. Línia Inserció Sociolaboral  

Memòria de la Línia Inserció Sociolaboral de la Fundació Innovació per a l'Acció Social

Advertisement