Page 1

Memòria 2010

Línia:

Inserció Sociolaboral Programes Lluita contra l’exclusió a través de la inserció La confluència d’uns determinats factors socials, econòmics, culturals i personals pot desencadenar una dinàmica d’exclusió que quant més perdura en el temps, més es cronifica i aguditza.

Objectius L’objectiu de la Línia d’Inserció Sociolaboral de FIAS és promoure dinàmiques d’inclusió a través d’incidir en la pluralitat de factors que hi intervenen. Especialment entre la població dels territoris més vulnerables a la fluctuació del mercat de treball.

01 Aprendre a aprendre Servei d’Orientació i Inserció Sociolaboral 02 Tallers d’Intercanvi 03 Escolarització Oberta 04 Espai Guiatge d’Inserció Sociolaboral 05 Passarel·la a la Inserció 06 Taller d’Orientació Sociolaboral per Nouvinguts 07 Tastet d’Oficis 08 Clàusula Social 09 Activa’t pel Barri 10 Suport a l’obtenció del carnet de conduir B1 11 Itineraris Personalitzats d’Inserció (IPI) 12 Xarxa Tècnica Igualtat d’Oportunitats 13 Taller Competències Transversals-URBAN 14 Programa Incorpora

Finançament Generalitat de Catalunya: - Departament de Governació i Administracions Públiques. Direcció General d’Acció Comunitària - Departament d’Acció Social i Ciutadana. Secretaria per a la Immigració - Departament de Treball - Departament de Justícia Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Pla Comunitari de Trinitat Nova Fons Social Europeu Consorci Badalona Sud Institut Municipal de Serveis Personals Badalona Ajuntament de Gavà Obra Social de La Caixa

Amb el Suport de:

Pressupost 2010: 1.302.758 €

Universitat de Barcelona: Escola de Treball Social, Facultat de Psicologia i Màster d’Intervenció Psicosocial Universitat de Lleida: Escola de Treball Social IES Vidal i Barraquer: CFGS Integració Social Aula Centre de Formació IES Ronda: CFGS Integració Social IES Roger de Flor Adigsa


01 Metodologia La nostra metodologia d’intervenció es basa en tres premisses:

Treball en xarxa: Per assolir la nostra missió treballem en xarxa a nivell local i global formant part de forma activa i participativa en:

• En la mesura que la persona és autònoma i eficaç en la recerca i manteniment d’un lloc de • Els Plans de Desenvolupament Comunitari dels treball, disposa d’un puntal per fer front a les barris dinàmiques d’exclusió. • Xarxa Anadromes de l’Hospitalet de Llobregat • El Grau d’Ocupabilitat definit com “la capacitat d’una persona per gestionar l’oportunitat i la • Xarxa Tècnica d’Igualtat d’Oportunitats concurrència en el procés de selecció d’un lloc de treball i basat en 5 eixos que agrupen les • Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social diverses competències, capacitats i actituds (ECAS) de la persona” ens permet estructurar la nostra intervenció de suport i acompanyament a la • EAPN inserció Social i Laboral de la població a la que s’adrecen els nostres projectes. • Grup de Treball Inclusió -TaulaTercer Sector de Catalunya. • La teoria de Teràpia Familiar Sistèmica ens ofereix el marc teòric per oferir un abordatge integral de la persona en relació al seu entorn social, econòmic, cultural i familiar.

01

Aprendre a aprendre

Descripció

Atesos 5.292 processos d’inserció

L’Aprendre a aprendre és un Servei d’Orientació i Inserció Sociolaboral ubicat en barris perifèrics d’importants nuclis urbans de Catalunya. S’adreça a tota la població que desitgi un suport en el seu procés de recerca de feina.

100%

50%

Dona

Home

L’objectiu és donar suport a totes aquelles persones del barri, que per motius socials o laborals poden incrementar el seu Grau d’Ocupabilitat per tal d’ésser autònoms i eficaços en la recerca i manteniment d’un lloc de treball.

0% 57%

Inserció contractual (>=3 mesos)

Formació

Fi procés d’inserció Derivació

Altres

Economia informal

50%

Absentisme

100%

Amb el suport de: Programa finançat per Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques.

43%

Causes de finalització

Inserció contractual (<3 mesos)

El programa Aprendre a aprendre és un referent als barris en el relatiu a inserció, ocupació, formació, borsa de treball i intervenció comunitària per la població que hi viu; pels professionals; les entitats; i les institucions que hi treballen, així com pel teixit empresarial.

0% 8% 10% 11% 4%

2

1% 44% 10% 12%


02

Tallers d’intercanvi Serveis Municipals

Empresa

Oficina de Treball

Ajuntament

Recursos per a Infants i Joves

Centre Formatiu

Terminal Bus Metro/Renfe/FFCC

Recurs d’Inserció

Empresa Recursos de cultura i oci

Tallers:

Entitats

Recursos Sanitaris

Coneixes la Teva Ciutat? Diferents Països, una mateixa fita. Com trobar feina?

Descripció Els Tallers d’ Intercanvi aborden aspectes bàsics de la vida quotidiana en diversos àmbits com l’ habitatge, la sanitat i serveis socials, ensenyament i oci, treball i marc legal. Concretament, dins el taller Com trobar feina s’aborda la funció social i socialitzadora del treball en la nostra societat actualment. L’objectiu d’aquests tallers és promoure el coneixement dels recursos de l’ entorn social en el que es viu i el coneixement mutu entre veïns procedents de diferents països de manera que es sàpiguen identificar els usos i funcions del conjunt d’ institucions, entitats i serveis d’ un territori en qualsevol dels àmbits abans esmentats: treball, habitatge, sanitat,etc

Els Tallers d’ Intercanvi s’ adrecen a tot territori que identifica la necessitat de disposar d’ un Taller Coneixes la teva ciutat? O d’ un Taller Com trobar feina? per tal d’ incrementar les potencialitats d’ aquest i per millorar la cobertura de necessitats de la seva població resident. S’ adreça concretament a organitzacions, entitats o institucions com ara AMPAs, Centres Educatius, Acadèmies, Centres de Formació, Ajuntaments, Plataformes, xarxes veïnals i entitats i associacions que valorin que els associats poden beneficiar-se dels objectius d’ aquesta eina.

Amb el suport de: Diputació de Barcelona. 3


03 01

Unitat d’Escolarització Oberta

Descripció El Projecte d’ Escolarització Oberta és un espai educatiu, de suport a l’ escolarització, amb adequació curricular, on hi assisteixen joves d’edats compreses entre els 14 i els 16 anys, amb una escolarització difícil que sovint desemboca en absentisme escolar o actituds de rebuig escolar.

D’altra banda es contrasta amb l’alumne amb la realitat sociolaboral més propera mitjançant el contracte directe amb el teixit empresarial.

Amb el suport de: Pla d’Entorn, Pla de Desenvolupament Comunitari Trinitat Nova, IES Roger de Flor

La finalitat és contribuir a la igualtat d’oportunitats per a tothom, personalitzar l’educació per tal d’ aconseguir una major implicació de l’alumne, i augmentar el desenvolupament sociolaboral posterior, disminuint el risc d’ exclusió social. Els objectius operatius es resumeixen en poder oferir un pla de formació que faciliti l’ alumne assolir els objectius de l’ ESO, donar la possibilitat de creixement personal en un entorn laboral i contribuir en l’ adquisició d’ hàbits d’autonomia personal i de treball. Tanmateix mitjançant l’ús de les TIC s’ofereix un coneixement acurat del mercat de treball actual, i les seves dinàmiques, canals d’accés, requisits i recursos existents de suport i formació.

04

Espai Guiatge d’Inserció Sociolaboral

Descripció L’ Espai Guiatge d’Inserció Sociolaboral neix amb la voluntat d’ arribar a tota persona que es troba en situació de recerca de feina i què desitja ampliar el seu coneixement sobre el mercat de treball, els seus agents i dinàmiques així com sobre les pròpies competències i habilitats sociolaborals. Es composa de 6 mòduls a través dels quals s’ organitza la informació bàsica per a saber moure’s autònoma i eficaçment en l’ actual mercat de treball. La metodologia es fonamenta en les tècniques de la formació d’adults a distància, utilitzant els recursos TIC. De manera que es combina l’activitat presencial i a distància. D’altra banda, el fet de participar en l’ Espai Guiatge facilita a les persones participants tenir accés a conèixer activitats i accions que realitzem des de FIAS i que poden ajudar a accelerar el procés de recerca de feina en concret i la inserció sociolaboral en general.

Amb el suport de: Programa finançat per Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 4


05 01

BLA Passarel.la a la Inserció

S’està realitzant Passarel·la a la Inserció V que va començar a l’octubre del 2010 ens els següents barris i finalitzarà el març de 2011.

Pasarel·la a la inserció III - 2008 BARRI

MUNICIPI

Trinitat

Barcelona

Pomar

Badalona

Sant Roc

Badalona

Gornal

Hospitalet Ll.

Fontsanta

Cornellà Ll.

Camps Blancs

Sant Boi Ll.

Montserrat

Igualada

Sant Josep Obrer

Reus

La Mariola

Lleida

Camp Clar

Tarragona

• Crear ponts entre el Teixit Empresarial i les persones del barri, amb la finalitat de posar en contacte les necessitats de les empreses i les potencialitats ocupacionals dels residents als barris. • Millorar el Grau d’Ocupabilitat de les persones contractades per Passarel·la a la Inserció, oferint-los: formació, diagnòstic d’ocupabilitat i suport professional per a la recerca de feina, per tal que finalitzant el projecte tinguin més competències i agilitat per incorporar-se i mantenir-se en el mercat de treball.

Amb el suport de: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Fons Social Europeu. Departament de Governació i Administracions Públiques: Secretaria d’Acció Ciutadana Universitat de Barcelona, Facultat de Psicologia

Descripció Passarel·la a la Inserció és una iniciativa de la Fundació FIAS que pretén crear, enfortir i potenciar els vincles ncles en entre el Tei Teixit eixi ei xitt Em Empr Empresarial, pres pr esar aria ial,l, e el Te Teix Teixit ixit ix it S Soc Social ocia oc iall ia i les persones res residents esid iden ents en ts a als ls bar barris arri ar riss on e ri ess de dese desenvolupa senv se nvol nv olup ol upa up a aquesta sta inic iniciativa. icia iati tiva va. El p pro projecte roje ro ject je cte Pa ct Pass Passarel·la ssar ss arel ar el·l·l·la el a a la IIns Inserció nser ns erci er ció ci ó té com a finalita nalitat tatt la m mil millora illo lora lo ra d de e la q qua qualitat ualililita ua tatt de vvid ta vida ida id a de dels ls vveï veïns eïns eï ns i veïnes es residents res esid idents ts e en n ba barr barris rris rr is d des desfavorits esfa es favo fa vori vo rits ri ts d de e Ca Cata Catalunya, talu ta luny lu nya, ny a, intervenint enint amb b pe pers perspectiva rspe pect pe ctiv ct iva iv a co comu comunitària muni mu nità ni tàri tà ria ri a i in incr incrementant crem cr emen em enta en tant ta nt qualitativa ativa i qu quan quantitativament antitati tiva ti vame va ment me nt ell se seu u ac accé accés céss i ga cé gaud gaudi udii de ud recursos rsos soc socials ocia ials ls i o ocu ocupacionals cupa cu paci cion ci onal als al sseu eu a aba abast, bast ba st,, af st afav afavorint avor av orin or intt in barris inclusi inclusius sius i a amb m maj major ajor aj or Igu Igualtat gual gu alta tatt d’ ta d’Op d’Oportunitats. Opor Op ortu or tuni tu nita ni tats ta ts.. ts Objectiu ctiu que ss’h s’ha ’ha conc concretat ncre nc reta re tat en ttre ta tres ress vessan re vessants: ants an ts:: ts • Crear ear pont ponts nts en entr entre tre e po població i TTei Teixit eixi ei xitt So xi Soci Social, cial ci al,, id al iden identifi enti en tififiti cant el gr grau d de e pa part participació rtic rt icip ic ipac ip ació ac ió i ccon coneixement onei on eixe ei xeme xe ment me nt q que ue tté é el veïnat ïnat de 10 bar barris arri riss de desf desfavorits sfav sf avor av orit or itss de C Cat Catalunya atal at alun al unya un ya rres respecespe es pecpe cte de les en entita entitats, tats ts, re recu recursos curs cu rsos rs os i sser serveis erve er veis ve is d del el sseu eu e ent entorn ntor nt orn or n immediat. immediat at. Per això xò ss’h s’ha ’ha a di diss dissenyat ssen ss enya en yatt un q ya qüe qüestionari üest üe stio st iona io nari na ri administrat un total al de e 78 787 7 pe pers persones rson rs ones on es d del dels elss ba el barr barris, rris rr is,, is elaborant aborant un informe de resu ab resultats sult ltat lt atss pe at perr a ca cada da tter terrierri er ri-ri tori. ri. ri

009-2010 2009-2010 Passarel·la ssarel·la a la Inserció ó IV e ess va rea realitzar ealilitz ea tzar tz ar e ent entre ntre nt re el 2009-2010. Treball conjunt conj co njun nj untt amb un amb el teixit ttei eixi ei xitt so xi so-cial de cada barri per er ll’a l’administració ’adm ’a dmin dm inistr in trac ació ac ió d de e 78 787 7 estionaris. Anàlisi es esta tadí ta díst dí stic st ic d de e da dade des, de s, e ela la-la qüestionaris. estadístic dades, elaboració conclusions. S’han ració d’informes i ccon oncl on clus cl usio us ions io ns. S’ ns S’ha han n , co conntactat gestionat ofertes. ctat 779 empreses i ge gest stio st iona io nat 97 7 of ofer erte er tes. te s. 5


06

Taller d’Orientació Sociolaboral per a Nouvinguts

Descripció Amb la present activitat es pretén l’objectiu general d’ubicar i orientar les persones nouvingudes vers el context social, cultural i laboral del nostre país, per tal de potenciar la seva incorporació i autonomia en l’actual entorn en què es troben i afavorir llur participació en espais comuns a la població en general. Aquest objectiu general es concreta a través dels següents objectius operatius: a) Donar a conèixer l’organització administrativa i social de l’Estat b) Ubicar als participants respecte de l’anterior punt. Situar-los en el nou context administratiu i social c) Orientar vers la situació social i laboral de cada participant d) Promoure que cada participant identifiqui les seves necessitats i estableixi un ordre de prioritats en les mateixes. e) Canalitzar les demandes de cada participant f) Donar resposta a les demandes d’orientació i acompanyament sociolaboral creant noves sinèrgies entre els diferents projectes de la Fundació FIAS en primera instància i promovent la participació dels nouvinguts en espais comuns a la resta de la població atesa. El Taller d’Orientació Sociolaboral per Nouvinguts aborda les àrees bàsiques de la vida quotidiana facilitant informació i coneixement respecte de l’organització i funcionament de la Sanitat, l’Educació, el Treball, l’organització Administrativa de l’Estat Espanyol, l’assessorament legal, l’Habitatge...etc.

Amb el suport de: Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya: Secretaria per a la Immigració.

En el

2010 varem desenvolupar un total

de 22 sessions per a nouvinguts amb un total de

6

157 assistents durant tot l’any


07

Tastet d’Oficis

Descripció El Tastet d’Oficis és un circuit de visites a diverses empreses organitzades de tal manera que ofereixen una visió de la diversitat de llocs de treball i tipus d’organitzacions empresarials de l’actual mercat de treball. La persona participant s’inscriu lliurament a l’activitat segons les seves preferències i expectatives personals. Tanmateix, el Tastet d’Oficis, vol promoure el coneixement de diversos recursos i activitats que sovint l’entorn més proper ofereix de forma gratuïta, però els seus destinataris desconeixen. Amb el conjunt de visites, de forma paral·lela al coneixement del teixit empresarial, s’aborden aspectes que incrementen el grau d’ocupabilitat de les persones par-

ticipants, com per ex. El desplaçament autònom per la xarxa de transport públic, habilitats i comportament social assertiu, etc...

Amb el suport de: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Fons Social Europeu. Departament de Governació i Administracions Públiques: Secretaria d’Acció Ciutadana

Durant el

2010

es vàren realitzar

19 visites a empreses en les que varen participar

300 persones.

7


08

Clàusula Social

Descripció Desenvolupar el Grau d’Ocupabilitat mitjançant contractació laboral i suport professional per a la inserció sociolaboral.

FIAS ha realitzat l’acompanyament per a l’increment del Grau d’Ocupabilitat durant el període de contractació en el marc de la Clàusula Social d’Adigsa, amb un total de 34 treballadors. Hem treballat coordinadament

En el marc de la Clàusula Social d’Adigsa, FIAS dóna suport pel desenvolupament del Grau d’Ocupabilitat a un conjunt de treballadors, acollits a la mateixa. Amb la coordinació entre empresa, Adigsa, persona contractada i FIAS, s’aconsegueix que el període de contractació en el marc de la Clàusula Social esdevingui un espai privilegiat per fer emergir necessitats i potencialitats de la persona contractada, vers el mercat de treball en general i el seu lloc de treball en particular. FIAS és present durant tot el període per ajudar a la persona contractada a identificar els seus punts forts i febles, incrementar les seves habilitats i competències, alhora que promoure l’aprenentatge i coneixement de la dinàmica del mercat de treball actual, necessaris per a la gestió autònoma del procés de recerca de feina. L’objectiu de la intervenció de FIAS és que al finalitzar el contracte en el marc de la Clàusula Social d’Adigsa, la persona contractada sigui més autònoma i eficaç per accedir i mantenir un lloc de treball, reduint així el temps que transcorre entre contractes i per tant reduint i pal·liant el risc i les situacions d’exclusió. Els resultats d’activitat de l’any 2010, es descriuen a continuació:

amb un total de 19 empreses i 6 barris desfavorits de Catalunya: Sant Roc (Badalona), Pomar (Badalona), Trinitat Nova (Barcelona), Camps Blancs (Sant Boi), Camp Clar (Tarragona) i Masia Espinós (Gavà).de 34 treballadors. Hem treballat coordinadament amb un total de 19 empreses i 6 barris desfavorits de Catalunya: Sant Roc (Badalona), Pomar (Badalona), Trinitat Nova (Barcelona), Camps Blancs (Sant Boi), Camp Clar (Tarragona) i Masia Espinós (Gavà).

Amb el suport de: Adigsa.

Adigsa ha ofert un total de 40 llocs de treball en aquesta modalitat. Dels quals, FIAS ha ofert una mitjana de 2.6 candidats per a cada un d’ells, gestionant fins a un total de 105 candidats amb el perfil professional i social adient a l’oferta. Per a cobrir aquests 40 llocs de treball, s’ha contractat un total de 34 persones. A la finalització del contracte laboral en el marc de la Clàusula Social d’Adigsa, la seva situació ha estat: el 64.7% ha retornat a l’Aprendre a aprendre, per reprendre la seva recerca de feina i procés d’inserció sociolaboral. El 20.6% ha estat contractat en una altra obra de la Clàusula Social d’Adigsa. Un 1% ha causat Baixa Voluntària i el 11.7% s’ha incorporat a l’empresa ordinària formant part de la plantilla de l’empresa per a la qual ha estat contractat en modalitat de Clàusula Social. 8


09

Programa “Activa’t pel barri”

A Sant Josep Obrer (Reus), Activa’t pel barri és un servei per a nois i noies de 12 a 18 anys per a prevenir i minimitzar processos d’exclusió social, potenciant la formació i la participació, com a elements claus per a la promoció social i laboral dels joves. També té com a finalitat fomentar la participació inclusiva dels joves a la societat, promovent un espai d’activitats lúdiques, socioculturals i comunitàries amb una dinàmica participativa i potenciadora de l’autonomia, el respecte i el compromís. El projecte vol donar resposta a la manca d’espais de relació per als joves del barri, centrant-se especialment en l’atenció a tots aquells en situació de risc social.

Descripció El projecte Activa’t pel Barri, es composa de diverses activitats que s’estructuren en 5 espais: a) Espai Jove: on es realitzen activitats com Reforç escolar, jocs de taula...etc. b) Entorn Obert: les activitats programades en aquest espai tenen relació amb l’entorn social, geogràfic i comunitari en qeu estan immersos els joves del barri c) Espai d’Informàtica: on s’ofereixen no només l’accés a les TiC, sinó l’aprenentatge de diverses eines, programes i recursos d’utilitat freqüent en la vida quotidiana, formativa i laboral dels joves d) Espai Prepara’t pel Futur: on s’aborden aspectes que faciliten i preparen pel trànsit de la vida acadèmica vers la vida adulta social i laboralment. Des d’aquest espai es realitzen Tallers d’habiltats Socials, de coneixement de l’entorn laboral, cineforum...etc. e) Taller de cuina: aquest espai pretén confluir la creativitat, descoberta i aprenentatge per a l’autonomia i gaudi de la cuina i l’alimentació dels joves.

Participants Activa’t pel Barri s’adreça a joves d’entre 12 i 18 anys, i divideix les activitats per franges d’edat.

Durada Activa’t pel Barri té una durada anual i es desenvolupa ininterrompudament, de manera que els joves sempre tenen aquest referent i espai que esdevé punt de trobada.

Amb el suport de: Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. 9


10 01

Suport a l’obtenció del carnet B1

Descripció

Amb el suport de:

Promovent la inclusió a través de l’obtenció del Carnet de Conduir B1

Consorci Badalona Sud.

Sovint la dificultat per obtenir aquest carnet accelera l’espiral d’exclusió, tant alhora d’incorporar-se al mercat de treball com per les situacions d’il·legalitat i risc en que s’incorre per conduir sense aquest document. Amb aquesta iniciativa FIAS vol donar suport i facilitar l’obtenció del Carnet de Conduir B1 entre població del Districte IV del municipi de Badalona, que amb un nivell baix de formació i pocs recursos econòmics, veurien incrementades les seves oportunitats d’obtenir el carnet de conduir B1, si disposessin de suport professional. Tanmateix, el Carnet de Conduir B1, obre noves oportunitats dins el mercat de treball. FIAS acompanya aquest grup de persones a promoure i desenvolupar el seu Grau d’Ocupabilitat per l’accés i manteniment d’un lloc de treball, paral·lelament a l’obtenció del Carnet de Conduir B1.

La 3a. Convocatòria va començar al setembre de 2010 i s’està realitzant fins el maig

2011, hi estan participant

11

IPI - Itineraris personalitzats d’inserció

Descripció A El programa IPI consisteix en un conjunt d’actuacions que, articulades a partir de l’atenció personalitzada de cada usuari, tenen com a objectiu oferir les eines i l’assessorament necessaris per tal d’ assolir-ne la inserció laboral mitjançant la seva recerca activa d’ ocupació. El programa IPI s’ adreça a persones inscrites en les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG) que en el decurs del període d’ execució del programa es trobin en situació de recerca de feina. El programa actua mitjançant accions grupals i individuals encara que es prioritza l’ atenció individual per tal de detectar l’ existència d’especials dificultats per accedir al mercat de treball.

En el decurs de l’any

2010 hem participat

en dues convocatòries: la convocatòria 2009 que s’ha realitzat entre setembre del 2009 i març del 2010 i la convocatòria 2010, que s’inicià l’abril del 2010 i finalitzà el desembre 2010. 10

15 alumnes.

A través del programa IPI, FIAS vol oferir una eina de suport a la inserció sociolaboral i a la vegada promoure el fluxe de població de la resta del municipi, cap a barris que, per diversos motius, poden patir un cert aïllament de la resta del municipi. IPI 2009 Atesos 802 processos d’inserció que es van realitzar entre setembre 2009 i març 2010. IPI 2010 Atesos 1. 491 processos d’inserció distribuïts en les següents causes de sortida

Finançament Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. INS. CONTRACT. (<3MESOS) 12,27%

ABSENTISME 4%

DERIVACIÓ 0,13%

ECONOMIA INFORMAL 8,92% INS. CONTRACT. (>= 3 MESOS) 14,82%

ALTRES 1,88%

FORMACIÓ 10,93%

FI PROCÉS D'INSERCIÓ 47,48%


12

XTIOP -

Xarxa Tècnica d’Igualtat d’Oportunitats

Descripció La Xarxa Tècnica d’Igualtat d’Oportunitats (XTIOP) neix amb la missió de detectar les necessitats del territori i optimitzar els recursos invertits, crear un espai d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques en matèria d’igualtat d’oportunitats des d’una perspectiva de gènere i de gestió de la diversitat, impactar positivament en l’entorn socioeconòmic de cadascuna de les entitats que formen part de la XTIOP, i fomentar el treball i els valors del qual són la capacitat d’innovació, la transparència, la qualitat i el treball en equip. La XTIOP s’organitza mitjançant reunions en les què es dissenyen, implementen i avaluen les accions realitzades. Les línies de treball s’emmarquen dins d’actuacions al voltant de la gestió de coneixements, espais d’intercanvi de bones pràctiques, sensibilització des de la diversitat i la perspectiva de gènere a les organitzacions i a la societat en general. FIAS impulsa, coordina i desenvolupa l’acció Concurs de logos amb la que a més de tenir per objectiu trobar la imatge identificativa de la XTIOP es vol implicar a la ciutadania, no només amb la xarxa i el concurs sinó amb el concepte i participació vers la Igualtat d’oportunitats, aconseguint, així, donar-ne una major difusió.

Basant-nos en la forta implementació de FIAS en el Teixit Social dels barris de Camp Clar (Tarragona) i Sant Josep Obrer (Reus) prioritàriament, així com els recursos del conjunt d’entitats i institucions de la pròpia XTIOP promovem la difusió i l’apropament de la població en general, i dels col·lectius més desfavorits en particular, a la igualtat d’oportunitats a través de convidar-los i animarlos a participar en el concurs de logos per a la XTIOP. En el decurs de l’any 2010 les següents entitats han signat un conveni en el marc de la convocatòria de Projectes Innovadors del Dept. Treball a desenvolupar fonamentalment durant el 2011. Entitats signants: Ajuntament Tarragona, Ajuntament Reus, UGT, Fundació Inform i Fundació FIAS Projecte a desenvolupar: El projecte s’emmarca dins l’eix estratègic anomenat “canvis estructurals vers la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral” i en la prioritat d’actuacions integrals que promoguin canvis estructurals vers la igualtat d’oportunitats quant a noves organitzacions del temps de treball i la millora de la participació de les dones en àmbits de presa de decisió i sectors masculinitzats. Proposem un seguit d’actuacions que defineixen un projecte integral basat en l’acció en tres col·lectius claus per a la promoció de canvis a la societat: el personal polític i directiu, el personal tècnic i la ciutadania. Les accions previstes són les següents: • Formació vivencial • Concurs de punts de llibre, • Creació d’una aula virtual d’igualtat i formació d’agents d’igualtat a l’empresa

Amb el suport de: Projectes Innovadors del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.ASAUPAM

11


13

Taller Competències PLADECO

Transversals (URBAN)

Objectius

Descripció

Treballar les competències transversals en un grup de 15 persones que estan en procés de professionalització com a operaris de manteniment de finques.

Mitjançant la tècnica del mapa conceptual, s’han treballat grupalment entorn de les competències transversals que ha de tenir un professional d’aquest sector. A partir d’aquí s’aborden trets personals, imatge, estils comunicatius i relacionals en un entorn social i laboral, l’autoconcepte i autoimatge...etc. Així com la comunicació assertiva i la gestió emocional.

Els objectius específics treballats han estat: • Conèixer els diferents aspectes explícits i implícits que intervenen en qualsevol ocupació. • Analitzar la imatge que el participant té de si mateix i enriquir aquesta percepció amb la que els altres tenen d’ell. • Reflexionar amb els participants sobre els seus punts forts i febles vers la incorporació al mercat de treball • Seleccionar un conjunt de qualificatius per a elaborar una definició objectiva de si mateix. • Estimular i facilitar la comunicació personal entre els diversos integrants del grup, introduint elements com l’assertivitat

Metodologia Aquest taller es basa en una metodologia eminentment pràctica i vivencial, que permet abordar de forma explícita i implícita els diversos factors i dimensions que intervenen en un procés d’inserció sociolaboral, en el context ocupacional i socioeconomic concret al que s’adreça aquest grup de participants.

Amb el suport de: Projecte URBAN-GORNAL (Dispositiu d’orientació i inserció laboral) Àrea de Promoció Econòmica Ajuntament de L’Hospitalet

14

PROGRAMA INCORPORA Curs de Mosso Carretoner

Descripció Incorpora té per objectiu promoure el treball de les entitats en xarxa vers el teixit empresarial a nivell local, autonòmic i estatal i la inserció laboral de les persones amb majors dificultats d’inserció. En el marc del projecte Incorpora, FIAS desenvolupa l’acció Formació-Servei, destinada exclusivament a persones en situació de privació de llibertat en règim obert o llibertat condicional, oferint-los una acció d’intervenció sociolaboral coordinada amb CIRE, Denis Grup i Fundació Mercè Fontanilles que contempla: • Formació especialitzada de mosso carretoner • Pràctiques en empreses del sector • Participació en entitats que ofereixen serveis a la comunitat • Acompanyament personalitzat per a la inserció sociolaboral. El projecte s’inicia al desembre 2010 i té una durada de 6 mesos. Territorialment s’ubica a la Xarxa Incorpora de la província de Tarragona i té per Centre Penitenciari de referència el CP Tarragona. 12

En el moment de redactar la present memòria no es disposa de dades de resultats, atès el recent inici del projecte.


13


www.fias.cat

14

www.fias.cat

Travessera de les Corts, 39-43, 2n 08028 Barcelona tel. 93 448 98 30 fax 93 440 45 60 fias@fundaciofias.org www.fias.cat

Memòria 2010 Línia Insercio Sociolaboral  

Memòria 2010 de la Línia Insercio Sociolaboral de la Fundació FIAS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you