Page 1

Memòria 2010

Línia:

Infància i Família Programes Com a conseqüència de la complexitat de la societat actual provocada per la globalització el cicle de vida de les persones s’ha tornat extraordinàriament complex i divers, ple de ruptures i esdeveniments vitals que poden conduir a l’exclusió social. Aquesta major complexitat fa que algunes famílies, per sí mateixes i en solitari, no puguin abordar tots els reptes que planteja els nous canvis socials, ja que els condicionants per a l’èxit o el fracàs estan cada vegada més fora dels membres familiars. Des de la Línia d’ Atenció a la Infància, Joves i Família ens plantegem l’elaboració dels projectes d’intervenció tenint en compte 3 dimensions d’actuació per tal de poder donar suport a aquestes famílies:

01 SADAPI Servei d’Atenció Domiciliària A la Petita Infància 02 PRASI Programa de Recursos, Atenció i Suport a la Infància 03 SACAPI Servei d’Atenció Compartida A la Petita Infància 04 Tallers familiars Pla Educatiu d’Entorn 05 Seguiment d’infants tutelats en família extensa 06 Minuts Menuts 07 Espai Familiar 08 Casals d’estiu 0-3 anys 09 Tallers de sensibilització 10 Joves acompanyats

Altres Possibilitats de la línia: 11 12 13 14 15

Cursos de Formació per a Mainaderes Acompanyament a l’escolaritat Centres integrals de Família Temps de criança Centres oberts

Finançament Administració Pública: Secretaria de Polítiques Familiars i Secretaria de Migracions de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat, Càritas Terrassa, Ajuntament de Cambrils, DGAIA

Pressupost 2010: 341.199 €


01

SADAPI

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA A LA PETITA INFÀNCIA

Descripció Una resposta d’atenció a la petita infància El projecte respon, d’una banda, a la necessitat d’una atenció a la petita infància més adequada a la seva realitat i d’altra banda a la necessitat de conciliació de les famílies. El Sadapi és un servei d’atenció domiciliària a la Petita Infància. Ofereix atenció i suport al desenvolupament dels petits de 0-3 anys. És un servei innovador a Catalunya i a la resta del territori espanyol pel que fa al concepte d’organització de l’atenció als més petits.

Per la implantació del servei s’ha de fer conveni o contracte de prestació de serveis amb l’ajuntament o amb qualsevol organització capaç d’assumir-lo. A partir del segon semestre el servei deixa d’obtenir subvenció i per tant s’ha de procedir al tancament del servei tal com ha funcionat fins ara. Des de FIAS es comença a treballar per buscar una alternativa de gestió al servei. La millor opció és treballar per la creació d’un associació de serveis personalitzats que doni sortida a les necessitats de conciliació de les famílies i a l’organització professional dels treballadors que hi treballen. Durant el 4t trimestre de l’any es constitueix la Junta de l’Associació ESPAI SADAPI, s’elaboren els Estatuts i es Registre a la Generalitat.

Finançament Durant el primer semestre rep la subvenció de la Secretaria de Polítiques Familiars i Ciutadania de la Generalitat i l’Ajuntament de Sabadell

Està coordinat per una persona professional pel que fa a l’educació infantil que coordina a persones prèviament formades que treballen en el propi domicili – adequadament adaptat i equipat- proporcionant una atenció personalitzada a un màxim de tres - quatre infants, en un ambient familiar de seguretat i garantia, amb horaris flexibles i amb un projecte educatiu i curricular. Per accedir al servei es realitza un contracte entre les famílies i la fundació pagant segons les hores contractades.

1er semestre de 2010: 160 usuaris 2


02

PRASI

Descripció Aquest programa neix de la voluntat d’un grup de professionals del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sant Martí que, pel seu treball, es troben amb situacions de difícil solució quan convergeixen problemàtiques relacionades amb el desenvolupament individual dels infants i amb el seu entorn socioeconòmic i en les quals es manifesten dèficits que dificulten l’evolució positiva d’aquests nens, nenes o joves. Fruit d’aquesta constatació va sorgir el Programa Prasi, que pretén buscar recursos econòmics privats que permetin de resoldre alguns dels dèficits detectats en l’entorn d’aquestes persones a través d’accions concretes i temporals complementàries a les intervencions que es realitzen des del Centre de Salut Mental. Es tracta, doncs, d’ajuts puntuals per a resoldre aspectes concrets de la vida dels infants, com poden ser un suport educatiu o psicològic, o una activitat lúdica.

cials, col·laboren per a respondre a les necessitats urgents de la infància. Aquests col·laboradors poden gaudir dels beneficis fiscals que concedeix la Llei 30/1994, de 24 de novembre i les seves modificacions, per la qual cosa FIAS els lliura les acreditacions necessàries. En general, la dinàmica del programa està condicionada a les activitats escolars, la qual cosa implica que, en una bona part dels casos, es consideren ajudes per a fer front a les despeses escolars o de les activitats extraescolars que durant el curs donen suport al desenvolupament integral dels infants.

Per tal de donar viabilitat al projecte, es compta amb les aportacions econòmiques del sector privat, d’empreses o de particulars que, preocupats per les qüestions so-

03

SACAPI

PROGRAMA D’ATENCIÓ COMPARTIDA A LA PETITA INFÀNCIA

Descripció El Sacapi és un servei d’atenció als infants de 0 – 3 anys mentre les seves mares i els seus pares desenvolupen tasques de creixement personal (alfabetització, assistència a tallers, entrevistes amb l’assistent social...). La mainadera atén al infants en el centre on les famílies realitzen la formació, assisteixen al taller o fan l’entrevista. És un servei gratuït econòmicament, però a canvi de l’atenció que reben els seus fills o filles , els adults dediquen una part del seu temps a ajudar a la mainadera a tenir cura dels infants. Assisteixen al servei infants procedents de més de 13 països diferents.

Durant el 1r semestre de l’any hem coordinat SACAPIs amb diferents escoles d’adults, Tallers familiars del Pla d’Entorn de Sabadell i amb diferents programes gestionats per Càrites a Sabadell i Terrassa. A partir de setembre la manca de subvenció fa que el Server només s’obri a l’escola d’adults de Can Puiggener de Sabadell.

Finançament Rep subvenció de la Secretaria de Polítiques Familiars i Ciutadania, de Secretaria de la Immigració de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de l’Ajuntament de Sabadell i té un contracte amb Càritas Terrassa.

3


04

Tallers familiars

Els tallers familiars són un espai que facilita la interrelació de les famílies d’origen estranger amb la resta de famílies del centre escolar on es realitza, mitjançant una tasca compartida de caire lúdic i de temàtiques diverses: informàtica, cuina, coneixement de l’entorn, cant coral, hàbits de criança... on es tracten punts d’interès comú i afavoreixen la comunicació oral. Es tracta de crear un marc de convivència on arran de la participació en una activitat que els interessi i els formi, tinguin ocasió de conèixer-se, comunicar-se i compartir experiències i afinitats. Podem gestionar tots els tallers familiars d’un territori o bé uns d’específics. Durant el curs 2009-2010 hem realitzat 14 tallers a l’Hospitalet de Llobregat de diferents sessions cada taller. En total s’han realitzat 246 sessions de 1:30h cadascun. Nº d’inscrits als tallers: 240 persones Activitat subvencionada Pels Plans Educatius d’Entorn del Departament d’Educació de la Generalitat i l’ Ajuntaments d’Hospitalet de Llobregat. Activitat que forma part del catàleg del Pla educatiu d’Entorn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

05

EAIA

La nostra iniciativa sorgeix amb la intenció de donar recursos i suport a les famílies que tenen en acolliment un infant d’algun familiar seu, amb col·laboració amb els EAIA, per tal de: • Facilitar l’èxit dels acolliments, sobretot en aquelles edats en què podem preveure major risc de situacions de crisi. • Facilitar recursos i suport a l’infant acollit. • Facilitar recursos i suport a la família acollidora. • Establir una intervenció novedosa i necessària en els agents a intervenir Actualment col·laborem amb l’EAIA de Badalona. Casos atesos 2010: 33 casos en el quals s’han atès a 55 persones

Finançament Projecte subvencionat per la DGAIA 4

Atenció de casos segons el tipus de convocatòria 2010

A tenció Individual A tenció a parelles A tenció a tot el nucli convivent


06

Minuts menuts

MINUTS MENUTS, programa de la Generalitat de Catalunya definit com un espai de conciliació de la vida familiar, personal i laboral que ofereix a les famílies amb infants de 0- 3 anys un servei de guarda dels nens i nenes per donar resposta a aquelles necessitats no previstes o puntuals. És un espai de respir per donar temps personals a les famílies. Són destinataris del servei totes aquelles famílies amb fill i filles amb edats compreses dels 0-3 anys.

Durant 2010 hem gestionat el servei de Minuts Menuts de Cambrils

07

Espai familiar

L’espai familiar pretén oferir un servei d’atenció a les famílies i llurs fill/es menors de 3 anys, en el qual s’hi duen a terme accions de diferent caire (educatives, formatives, lúdiques, festives,...) amb la finalitat de donar resposta a les necessitats que des d’aquestes es plantegen en l’actualitat, així com detectar-ne d’altres de noves. Són espais del municipi on les famílies amb fills menors de 3 anys troben un recolzament professional i d’ajuda mútua en referència a l’educació i cura dels seus fill/es, així com informació d’altres recursos als quals poden accedir dins la nostra xarxa municipal. Es realitzen diferents grups segons les edats dels fills o filles amb els que assisteixen. També és un espai on les famílies nouvingudes al municipi (siguin o no estrangeres) puguin establir vincles relacionals amb la població autòctona i prevenir així la possible exclusió social, sobretot en els casos de les famílies estrangeres i derivada d’un desconeixement vers les diferències sòciocultural, i afavorir una millor integració.

Durant 2010 hem gestionat l’Espai Familiar Saltirons de Cambrils 5


08

CASAL D’ESTIU 0-3 ANYS

El casal d’estiu 0-3 anys ofereix un espai pels infants de 12 a 36 mesos durant el mes de juliol. És un espai de respir per les famílies, de manera que mentre l’infant està seguint l’activitat en l’espai, aquestes poden disposar d’una estona per tal de dedicar-se a altres tasques, ja siguin laborals, familiars, o d’altre índole... El casal es desenvolupa a partir d’un centre d’interès relacionat amb l’estiu. A partir d’aquí totes les activitats giren entorn a aquest lema. Es treballen tota una sèrie d’activitats per tal de que els infants descobreixin noves sensacions visuals, olfactives, tàctils , gustatives i auditives a través del joc, l’observació, la manipulació, l’experimentació i la comunicació, però l’eix principal del casal és la presència de l’acció educativa vers els hàbits presents en tot moment Casal d’estiu 0-3 anys realitzats durant 2010 CE Sol Solet Vilafranca Pdès : 56 infants CE El Parquet Vilafranca Pdès : 88 infants CE L’Enxaneta. Vilafranca Pdès : 28 infants

09

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ DEL FET MIGRATORI

La societat ha experimentat un gran creixement de població durant els darrers anys. L’arribada de població estrangera immigrada i la gran mobilitat social que experimenta avui dia la societat en general han generat noves necessitats i demandes, encaminades a afavorir la convivència i el diàleg intercultural.

Com que el període evolutiu que comprèn l’adolescència és un dels més òptims pel desenvolupament i consolidació de l’esperit crític i habilitats socials que experimenten els joves, és important potenciar el treball amb ells per tal d’afavorir la correcta convivència i la descoberta de l’altre.

Els tallers de sensibilització neixen amb la intenció de sensibilitzar la població més jove entorn dels moviments migratoris i els canvis socials que experimenta la societat. L’acció dels tallers està basada en la necessitat de sensibilitzar, de manera propera i directa des dels propis centres educatius als quals assisteixen, sobre el fet migratori en general i sobre els canvis constants que experimenta la societat plural en la qual vivim.

Curs 2009/10

6

Hem gestionat Tallers de sensibilització del fet migratori a: IES Ramon Berenguer IV IES Mar de la Frau IES Cambrils


10

JOVES ACOMPANYATS

El projecte Joves Acompanyants té com objectiu que nois i noies que portin temps residint en el municipi, facin de guies a altres joves que acaben d’arribar al territori. Mitjançant aquest guiatge s’afavoreix el coneixement amb més profunditat de l’ idioma així com també es tracta de facilitar el coneixement dels serveis i dels centres ubicats a la ciutat acompanyat per un company que ja ho coneix. Amb aquest guiatge, també es pretén facilitar l’intercanvi d’experiències i la possibilitat d’ampliar la xarxa relacional de l’alumnat tant nouvingut com del que no ho és, a través del lleure. L’estructura organitzativa als centres d’educació secundària, a través de l’aula d’acollida, fomenten el coneixement de l’idioma i de les assignatures instrumentals per una ràpida integració amb el grup- classe, però no poden proporcionar els espais necessaris per facilitar la integració social de l’alumne nouvingut amb la resta dels seus iguals. Aquest projecte intenta facilitar la interrelació i complicitats entre joves del territori i joves acabats d’arribar d’altres terres. Curs 2009/10 Hem gestionat Joves Acompanyants en els IES de Cambrils: IES Ramon Berenguer IV IES Mar de la Frau IES Cambrils

ALTRES SERVEIS QUE PODEM GESTIONAR

11

FORMACIÓ PER A MAINADERES

Descripció El sector de Serveis a les Persones és un sector emergent pel que fa a ocupació. Ha estat un sector que tradicionalment s’ha cobert des de l’organització familiar, especialment amb el treball de les dones. Cada vegada més els canvis socials, demogràfics i laborals estan tendint a que es configuri un sector professionalitzat que cobreixi aquestes funcions. Aquest curs aporta un aprofundiment en l’àmbit de l’atenció a la primera infància de cara a professionalitzar mainaders-es que facin atenció domiciliària, i també per poder exercir professionalment funcions d’intervenció social, i de suport educatiu en organismes, institucions i empreses públiques o privades que proveeixin serveis a aquest col·lectiu. 7


12

ACOMPANYAMENT A L’ESCOLARITAT

Descripció Mesures encaminades a aconseguir l’èxit escolar en aquells col·lectius en situació de desavantatge als de la població general i identificant les etapes i episodis de la vida. Podem trobar diferents tallers i intervencions per tal de: Acompanyar a l’escolarització amb activitats per: • Optimitzar l’escolaritat (reduir l’absentisme escolar, conciliació vida laboral/vida familiar...) • Activitats de suport a la tasca escolar: mediació en casos d’expulsió, tallers d’estudi assistit, reforç escolar... • Activitats per a les famílies: Acollida a les famílies, seguiment de famílies amb dificultats especials...) • Accions de sensibilització vers l’ed. Intercultural (tallers de prevenció del racisme...) Transició escolar: • Finançament d’aprenentatges bàsics • Activitats foment autoestima • Accions d’apropament al món universitari

13

CENTRE INTEGRAL DE FAMÍLIA

Descripció El centre integral de família vol oferir recolzament a les famílies a través de serveis personalitzats i atesos per professionals qualificats. És un centre referent del barri on trobar suport a les necessitats de els famílies: Informació, orientació i atenció psicològica, mediació familiar, assessorament jurídic, escola de família, centre maternal, serveis per a la conciliació...

14

TEMPS DE CRIANÇA

Descripció Pretén orientar i donar consells útils a les parelles que acaben de tenir un nadó. Per fer-ho possible, la mainadera es desplaça fins al domicili de les famílies. El servei comença els primers dies de vida dels nadons i es perllonga fins que l’infant hagi complert els tres mesos.

8


15

CENTRES OBERTS

Descripció El centres obert és un servei diürn on es realitza una tasca educativa, fora de l’horari escolar, donant suport, estimulant i potenciant l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat i la socialització. Està destinant a infants, adolescents i joves fins a 18 anys, prioritàriament a aquells que es troben en una situació de risc o desamparament, però que encara tenen capacitat per canviar aquesta situació, sense haver de sortir del propi entorn.

9


www.fias.cat

Travessera de les Corts, 39-43, 2n 08028 Barcelona tel. 93 448 98 30 fax 93 440 45 60 fias@fundaciofias.org www.fias.cat

www.fias.cat

Gent Gran PRISBA

1

Memòria 2010 Línia d'Infancia i Familia  

Memòria 2010 Línia d'Infancia i Familia de la Fundació FIAS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you