Page 1

Rockacademie 2014 | 2015 | Tilburg

hbo-bacheloropleiding Muziek (popmuziek)


Thomas Waterreus vierdejaarsstudent Rockacademie

‘Ik vond dat ik op een gegeven moment teveel bezig was met “het beoefenen van mijn hobby”, ik moest me focussen op een opleiding. Toen ik me verdiept had in de Rockacademie, voelde ik meteen aan dat dit de perfecte studie voor mij zou zijn. Het is creatief en je wordt zo goed mogelijk voorbereid op de beroepspraktijk. Daarnaast heb je aan het einde van de rit gewoon een hbo getuigschrift en in deze tijden van crisis is dat altijd een soort van stok achter de deur.

Rockacademie

De opleiding voldoet op bijna alle vlakken aan mijn verwachtingen. Het is ook maar net hoe je erin staat en wat je er voor jezelf uit wilt halen. Het ging mij heel erg om het behalen van

Instroomprofielen

vocalist, gitarist, bassist, music producer, songwriter, drummer, toetsenist, rapper

een getuigschrift en het leggen van de juiste connecties door het vergaren van de juiste kennis. En dat is gelukt. Mijn verwachtingen

Talent, passie en praktijkgericht

In dit missie statement is vooral het element ‘muziekindustrie’ gebonden aan tijd en plaats. Onder

Het beroepenveld voor muziekprofessionals bestaat

invloed van de technologische ontwikkelingen van

niet alleen uit creativiteit en artistieke prestaties.

de laatste decennia is de muziekindustrie meer en

Zakelijke

mogelijkheden

veranderd. Je merkt wel dat, als je geluk hebt en

meer losgekomen van geografische grenzen en de

en mediabereik spelen eveneens een grote rol in

traditionele vormen van productie, promotie en

hard werkt, je in de praktijk al erg veel leert en

het verloop van een carrière. De muziekbranche is

distributie. Artiesten en hun belangenvertegen-

soms loopt dat spaak met de lesstof.

een dynamische branche, constant in beweging en

woordigers

gekoppeld aan de nieuwste ontwikkelingen, zowel op

gevonden om hun muziek naar hun publiek te

heb ik in de loop der jaren niet bijgesteld en eigenlijk is mijn beeld van de opleiding niet veel

Ik heb veel te danken aan sommige docenten

beslissingen,

technische

hebben

nieuwe

(digitale)

wegen

technisch gebied als in het maatschappelijk culturele

van de Rockacademie. Zij hebben mij in contact

brengen. Bovendien vormt zich door de Europese

veld. Muziek is in onze cultuur bovendien een

eenwording een nieuwe markt, waarin het cultuurveld

gebracht met een platenlabel en hebben me

belangrijke uiting van identiteit en individualiteit, en

zich opnieuw moet beraden op het exploiteren van

daarom rechtstreeks met de tijdgeest verbonden. De

intellectueel eigendom. In deze mondiale dynamiek

beroepswereld waar de Rockacademie je voor opleidt

dient de toekomstige professional keuzes te maken

is dan ook niet alleen onvoorspelbaar en grillig, maar

bij het opbouwen van een carrière, die past bij zijn of

ook dynamisch en avontuurlijk. Als toekomstig ‘self

haar artistieke ambitie en mogelijkheden.

ondersteund in de contractbesprekingen. Zij begrijpen ook goed dat de beroepspraktijk en theorie soms door elkaar heen lopen. Daar worden dan passende oplossingen voor gezocht

managed artist’ moet je binnen deze dynamiek je eigen

en dat is wel nodig.

kansen creëren om de weg te vinden die bij je past.

Mijn toekomst ziet er rooskleurig uit. Ik ben heel

Een carriere in een veranderende wereld

me volledig kan richten op mijn prille maar toch

Onze missie is sinds de start in 1999 onveranderd

redelijk succesvolle carrière. Ik denk dat het me

gebleven: de Rockacademie leidt muzikanten

nog meer dingen te doen, grotere dingen.’ 2

met je eigen carrière. Een studie aan de Rockacademie confronteert je met de mogelijkheden van de

erg blij dat ik straks een getuigschrift heb en

zo’n vrijheid gaat geven dat ik in staat ben om

Vanaf de eerste dag op de Rockacademie ben je bezig

op tot professionals die op creatieve wijze de muziekindustrie mede gaan bepalen.

muziekindustrie en de daarbij horende cultuur. Het biedt je de ruimte om je te bekwamen in diverse rollen die in deze wereld relevant zijn. Daarom besteden we aandacht aan de functie en aan de toepassingen van muziek in verwante maatschappelijke domeinen. Want muziek is overal in de samenleving aanwezig.

3


De belangrijkste domeinen waar de Rockacademie

In de propedeuse volgt iedereen hetzelfde programma,

haar studenten mee laat kennismaken zijn:

uitgezonderd natuurlijk de skillslessen in de discipline

Business, de geldstromen die ontstaan bij het maken van

waarvoor je bent aangenomen. In dit eerste jaar ligt

muziek, juridische aspecten, branding en marketing,

de nadruk op elkaar leren kennen, samenwerken en

samenhang van artistieke ambitie en promotie, een

oriëntatie op de hoofdfase.

plan ontwikkelen voor een carrière.

In de hoofdfase is eigen initiatief en gerichte ambitie

Education, de toepassingen van muziek als middel in maatschappelijke en culturele processen, het overdragen van je skills aan anderen, een visie ontwikkelen op de maatschappelijke relevantie van muziek. Music & Technology, muziek naar je publiek brengen, studiotechnieken,

repeteren,

optreden,

nodig om de juiste keuzes te maken. De Rockacademie biedt je de kans om af te studeren met het profiel van de professional die jij wilt worden.

Skillscommunity

creëren,

Skills Community is de onderwijsvorm waarin je

produceren, een visie ontwikkelen op jouw artiest-zijn.

samenwerkt met je docent en medestudenten van dezelfde discipline. Bijvoorbeeld alle gitaristen bij

Training en onderwijs De Rockacademie heeft in de loop van de jaren een uniek onderwijsconcept ontwikkeld waarin twee zaken centraal staan:

elkaar. Je werkt hierin aan de competentie ‘het ambacht’. Skills Community zorgt ervoor dat je optimaal gebruik kunt maken van verschillende werkvormen: individuele lessen, bijeenkomsten met de hele groep en bijeenkomsten in kleinere groepen

-  samenwerking om tot een gezamenlijk product

(naar bijvoorbeeld niveau of leervragen). Buiten de

te komen. In de culturele wereld kun je alleen

lessen die door de Rockacademiedocenten worden

een wezenlijke rol vervullen als je professioneel

gegeven, komen er ook buitenschoolse experts langs

samenwerkt met andere disciplines.

voor het geven van masterclasses en clinics.

- een levendige relatie met de beroepswerkelijkheid.

In de propedeuse wordt het skillsonderwijs uitgebreid

De Rockacademie biedt haar studenten toegang

met bandonderwijs. Talloze bandjes en production-

tot netwerken, bedrijven en personen die bepalend

units (bv producer met vocalist) worden opgezet en

zijn in de muziekindustrie. Van sponsorcontracten met hardware fabrikanten tot colloquiums over community art. We meten je studieresultaten aan de hand van bewezen

door bandcoaches van de Rockacademie begeleid in hun ontwikkeling. Het bandonderwijs mondt drie

competenties (kennis, houding en vaardigheden).

keer per jaar uit in een Performing Night.

De Rockacademie heeft haar toetssysteem gebouwd

In de hoofdfase wordt het skillsonderwijs gekoppeld

rond het bewijzen van negen bachelorcompetenties.

aan ‘disciplinespecifieke theoretische ondersteuning’.

Deze competenties zijn afgeleid van het landelijk

Dit is een set van op maat gemaakte programma’s over

vastgesteld profiel musicus, dat gebaseerd is op de

de theorie achter de kunst van vocalisten, gitaristen,

Dublin descriptoren. De competenties zijn:

keyboardspelers,

• visie en creativiteit

drummers en music producers.

• communiceren • samenwerken • het ambacht • onderzoeken

rappers,

songwriters,

bassisten,

De leerarrangementen in de hoofdfase Na het gezamenlijke programma in de propedeuse, volgt de hoofdfase waarin je naar een persoonlijk

• positioneren

afstudeerprofiel toewerkt. Naast de ontwikkeling op

• ondernemen

je discipline/instrument, heb je hier per semester de

• m  ethodisch en

keuze in welk leerarrangement je je competenties

reflectief handelen • innoveren

wilt

bewijzen.

De

leerarrangementen

die

de

Rockacademie biedt, zijn een samenhangend geheel van activiteiten en leertaken, gebaseerd op de

4

5


aanverwante maatschappelijke domeinen waartoe

Music Lab vormt het creatieve hart van de Rock-

muziek zich verhoudt: Business, Education en Music

academie. Er worden muzikale producten gemaakt

& Technology.

zoals songs, jingles, muziek onder beeld, cd-opnamen, concerten, etc. Deze producten ontstaan zowel op

Leerarrangement: Music Company In het domein Business en het leerarrangement Music Company bereiden we je voor op het zakelijk ondernemerschap in de (pop)muziekindustrie en de entertainmentindustrie. Je leert omgaan met rechten, plichten en geldstromen in deze mondiale industrie. Na je afstuderen kun je hiermee aan de slag als manager bij een ‘Major’ of ‘Independent’ (A&R-manager, productmanager, promotie- of marketingmanager), in het livecircuit (programmeur van een poppodium of festival, organisatie van evenementen, in een boekingskantoor), in het rechtencircuit (publisher), als artiestenmanager (personal manager) of als zelfstandig ondernemer van een eigen bedrijf.

eigen initiatief als op verzoek van opdrachtgevers. Binnen Music Lab zijn er verschillende rollen die je kunt spelen: Artiest van een Eigen Act, Sessiemuzikant, Sound Engineer of Componist. Er wordt gebruik gemaakt van opdrachtgevers uit de echte muziekwereld. De missie van Music Lab: dienstbaar, creatief actueel, vooruitstreven en experimenteel.

of

Music

is

het

leerarrangement

Music Lab bevindt zich in de domeinen Music en Technology.

van

de Rockacademie in het domein Education. Je ontwikkelt je hier in het geven van onderwijs op je instrument of in je discipline. Dit doe je binnen een eigen lespraktijk of op een muziekschool. Je geeft op het gebied van ‘Community Arts’ (buitenschoolse projecten, waarbij je een kunstdiscipline gebruikt in maatschappelijke en culturele processen).

colleges en masterclasses. Hierin komen alle kennis, vaardigheden en attitudecomponenten aan bod, die de opleiding essentieel vindt als basiscompetenties voor een hbo-student muziek. BOK loopt als een rode draad door de gehele opleiding op alle niveaus. Enerzijds is er het reguliere aanbod: elke week zijn er contacturen met colleges en wordt er aan opdrachten gewerkt. Anderzijds zijn er internationale netwerk van de Rockacademie.

bijvoorbeeld bandcoaching of je ontwikkelt projecten

Leerarrangement: Music Lab

Body Of Knowledge (BOK) bestaat uit lessen,

lectures van externe professionals uit het uitgebreide

Leerarrangement: School of Music School

Body of Knowledge, het kennisonderwijs

Een creatieve omgeving De Rockacademie biedt een opleiding aan voor voltijd Bachelor Muziek. Het hbo-getuigschrift wordt

van onderwijs (bijvoorbeeld Docent

Dans, Docent

Muziek, Docent Theater, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving) of gezondheidszorg dan betaal je het wettelijk voorgeschreven collegegeld (€ 1.902) Als je studeert aan de Rockacademie betaal je naast het wettelijk vastgestelde collegegeld ook een studiebijdrage (onder voorbehoud € 500) voor de meerwaarde die een studie aan de Rockacademie biedt. Het collegegeld en het aandeel in de rijksbegroting dat de academie per student ontvangt voor het aanbieden van het hbo-onderwijs is niet voldoende om het onderwijsconcept van de Rockacademie ten volle uit te voeren. Het voorziet niet in de faciliteiten, diensten en expertise die nodig zijn om haar studenten al tijdens de studietijd te stimuleren met hun carrière te beginnen door hen te confronteren met de complexiteit van de beroepswereld.

afgegeven door Fontys Hogescholen aan studenten

Daarom zijn de gelden van de studiebijdrage onder-

die met goed gevolg 240 EC (european credits,

gebracht in een apart project ‘studiebijdrage’. De

studiepunten) hebben behaald. De Rockacademie is

besteding van dit budget is aan strenge regels

één van de 14 opleidingen binnen Fontys Hogeschool

onderworpen en zorgt ervoor dat je al tijdens je

voor de Kunsten (FHK). Hierin zijn alle kunstopleidingen

studietijd uitgebreid kennis maakt met de werkelijke

van Fontys Hogescholen samengebracht op één

processen in de beroepswereld. Je kunt vanaf dag

campus, waardoor de Rockacademiestudent studeert

één beschikken over het uitgebreide netwerk van

temidden van honderden geestverwanten in muziek,

de Rockacademie. Het gevoerde pr-beleid maakt

dans, theater en vormgeving. FHK is gesitueerd in het

studenten van de Rockacademie zichtbaar voor de

centrum van Tilburg.

industrie en voor het publiek. Daarmee wordt het nationale en internationale netwerk van de academie

Studiekosten 2014-2015 (onder voorbehoud)

Een bont gezelschap professionals

De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van je

Afgestudeerden van de Rockacademie kom

persoonlijke situatie. Je kunt het bedrag eenvoudig

toegankelijk voor elke student.

aanmelding

berekenen met onze collegegeldmeter:

Om te bepalen of je aan de opleiding van de

je overal in de muziekwereld tegen. Zij

www.fontys.nl/collegegeldmeter

Rockacademie mag beginnen is er een selectie-

staan voorop op het podium, spelen als

Daarnaast moet je rekening houden met een een-

sideman in bekende bands, treden op als

malige Fontysbijdrage (€ 49) en de kosten voor

solist en maken internationale tournees. Zij

studieboeken, leermiddelen en activiteiten.

werken bij platenmaatschappijen, auteurs-

De studiekosten op basis van de bedragen van

rechtenorganisaties, publishers, boekings-

studiejaar 2013-2014:

kantoren en bij grote podia. Zij zijn werk-

• wettelijk voorgeschreven collegegeld € 1.902 (exact

zaam in studio’s als engineer en als producer. Zij ontwikkelen onderwijs voor andere muziekopleidingen en zij voeren educatieve projecten uit in binnen- en buitenland.

6

bedrag wordt in de loop van 2013 vastgesteld door de minister van OCW)

procedure. Je moet voldoen aan de vooropleidingeisen en een toelatingsexamen positief afleggen. Je bent wat betreft vooropleiding toelaatbaar tot de Rockacademie als je beschikt over één van de volgende diploma’s: havo, vwo (alle profielen) of mbo (niveau 4). Indien je dit niet hebt, maar je bent wel 18 jaar of ouder dan kun je een hbo-toelatingsonderzoek doen. Heb je een buitenlands diploma, dan moet dat aan de Nederlandse normen voldoen. Je kunt dit door

• instellingscollegegeld voor niet EER studenten € 9.400

ons laten checken. Ook moet je dan beschikken over

• indien je al een bacheloropleiding hebt afgerond,

voldoende kennis van de Nederlandse taal (NT2).

betaal je het hogere instellingscollegegeld (€ 9.400

Alle informatie over de procedure, het aanmeldings-

per jaar voor Kunstenopleidingen). Volg je voor de

formulier, de toelatingseisen, het toelatingsexamen

eerste maal een bacheloropleiding op het gebied

en de kosten vind je op www.fontys.nl/rockacademie. 7


De procedure in het kort 1.  Je meldt je via Studielink aan voor ‘B Muziek – Rockacademie’. Daarna word je door FHK geïnformeerd over het aanmelden voor toelating

Thomas Waterreus fourthyear student Rockacademie

‘At one point I found that I was spending too

 LET OP: deadline aanmelden: 4 april 2014 (hele

much time on “pursuing my hobby”, I had to focus

aanmeldingsproces moet afgerond zijn). Na 4 april

on a study programme. When I informed myself

kun je je niet meer aanmelden voor studiejaar

thoroughly about the Rockacademie, I felt at

2014-2015.

once that this would be the perfect study for me.

2. De aanmelding voor toelating wordt beoordeeld

It is creative and you are well-prepared for the

door een commissie bestaande uit docenten van de

professional practice. In addition, you will receive a

Rockacademie.

higher professional education degree certificate at

3. Van deze beoordeling krijg je een uitslag (uitslag voorselectie / eerste beoordeling) met daarbij een

the end of the course, and in times of crisis that’s always a good thing to have.

toelichting; deze uitslag wordt uiterlijk 23 mei 2014

The study programme comes up to my expectations

per e-mail verstuurd.

in nearly all respects. It’s also a matter of getting

4. Als de beoordeling positief is, word je uitgenodigd voor een toelatingsexamen.

out of it what you have in mind. For me, it was very important to get a degree certificate and to make the right connections by gathering the right knowledge.

De toelatingsexamens vinden plaats van maandag

And I succeeded! In the course of the years I haven’t

23 t/m vrijdag 27 juni en van maandag 30 juni t/m

adjusted my expectations, and the picture I had of

vrijdag 4 juli 2014.

the study has not changed a lot as a matter of fact.

5.  Het toelatingsexamen bestaat uit een auditie,

You find out that when you are lucky and work hard,

gehoortest en motivatiegesprek met een commissie

you already learn a lot in practice and sometimes

van minimaal drie deskundigen (docenten van de

that is in conflict with the subject matter.

Rockacademie). 6. Van het toelatingsexamen krijg je een uitslag met toelichting; deze uitslag wordt uiterlijk 11 juli 2014 per e-mail verstuurd.   Als de beoordeling positief is ben je toegelaten (mits voldaan aan de algemene toelatingseisen) tot studiejaar 2014-2015 van de Rockacademie. Wil je meer weten over waar op gelet wordt tijdens de beoordeling, kijk dan bij de betreffende disciplines op de website: www.fontys.nl/rockacademie.

Meer informatie Iedere maand vinden er optredens plaats op diverse podia. Check onze Facebook pagina www.facebook.com/ rockacademie of website www.fontys.nl/rockacademie (klik op ‘agenda’) voor de meest recente informatie.

Study programmes vocalist, guitarist, bas player, music producer, songwriter, drummer, percussionist, rapper

Talent, passion and practically-oriented

I owe a lot to some

The occupational field for professional musicians does

of my teachers at the

In this mission statement, the element ‘music industry’

not solely consist of creativity and artistic achievements.

in particular is tied to the concept of time and place.

Rockacademie. They

Matters such as business decisions, technical possibilities

Under the influence of the technological developments

introduced me to a record

and media coverage also play an important role in

of the last few decades, the music industry has

company and supported

the course of a career. The music branch is a dynamic

increasingly freed itself from geographical borders

me during the contract

one; it is constantly moving and is linked to the latest

and the traditional forms of production, promotion

negotiations. They also

developments, both in the technical field and in the

and distribution. Artists and their representatives have

social-cultural sphere. Furthermore, music is an important

found new (digital) ways to take their music to their

expression of identity and individuality in our culture,

audiences. Furthermore, because of the European

and therefore, directly linked to the spirit of the age.

unification, a new market is evolving; a market in

The future world of work of the Rockacademie student

which the cultural domain has to reconsider the

is unpredictable and changeable, but also dynamic and

exploitation of intellectual property. In these global

full of adventure. Within these dynamics, you as a future

dynamics, the future professional has to make choices

to find an appropriate

‘self-managed artist’ must create your own opportunities

while building a career that is in accordance with his or

solution.

to find the way that suits you most.

her artistic ambitions and possibilities.

My future looks bright. I’m very glad that I will soon

A career in a changing world

understand very well that the professional practice and theory are not always in line with each other. In those cases it’s important

have a degree certificate, and will be able to fully focus on my budding, but already fairly successful, career. I think that it will give me such a sense of freedom that I will be able to do even greater things.’ 8

Rockacademie

Since our start in 1999, our mission has stayed the same: The Rockacademie trains musicians to become professionals who will contribute to shape the music

The Rockacademie provides higher professional education on Bachelor’s degree level in the field of music

industry in a creative way. 9


From the very first day at the Rockacademie, you are working on your own career. Studying at the Rockacademie confronts you with the possibilities of the music industry and the corresponding culture. It gives you the opportunity to qualify for the various rolls that are relevant in this world. That is why we pay attention to the function of music and to the applications of music in related social domains. For music is present everywhere in society. The major domains the Rockacademie students get to know, are: Business, matters such as monetary flows that arise from making music, legal aspects, branding and marketing, the connection between artistic ambition and promotion, career planning. Education, the applications of music as a means in social and cultural processes, passing on your skills, developing a vision on the social relevance of music. Music & Technology, taking the music to the audience, recording studio techniques, rehearsing, performing, creating, producing, developing a vision on you as an artist.

Training and education

Skills community

Throughout the years, the Rockacademie has

The competences are:

The Skills Community is the teaching method in which

developed a unique educational concept in which two

behind the art of vocalists, guitarists, keyboard players,

• Vision and creative capacity

you work together with your teacher and your fellow

rappers, drummers and music producers.

• Communication skills

students in the same discipline. For example, all the

matters are central: • C  o-operation to bring about a combined product. In the cultural world you can only play an essential part if you work together with other disciplines in a professional way. •A  vivid relationship with the reality of the occupational

• Ability to co-operate • Professional skills

After the collective programme of the first year, you

• Positioning

meetings in small groups (for instance based on a

start with the principal phase in which you work your

given level or on certain study objectives). Apart from

way to a personal graduation profile. Apart from

the classes that are taught by the teachers of the

the development of your discipline/instrument, each

Rockacademie, foreign experts visit us to give master

term you can choose in which learning arrangement

• Innovative ability

classes and clinics.

you wish to establish your competences. The learning

In the first year, everyone attends the same programme;

During the first year, the skills training is extended with

naturally with the exception of the skills classes of the

band education. Numerous bands and production units

discipline into which you have been accepted. In this first

(for instance a producer and a vocalist) are formed and

year, the emphasis lies on getting to know each other,

supervised throughout their development by band

co-operation and orientation on the principal phase.

coaches of the Rockacademie. Three times a year, the

In the principal phase, you need your own initiative

band education results in the Performing Night.

Learning arrangement: Music Company

and a focused ambition to make the right choices. The

In the principal phase, the skills training is linked to

In the domain Business and the learning arrangement

Rockacademie offers you an opportunity to obtain the

the ‘discipline-specific theoretical support’. This is a

Music Company, we prepare you for the business

graduate profile of the professional you want to be.

set of made-to-measure programmes about the theory

entrepreneurship in the (pop-) music industry and in

networks, companies and individuals in charge of the

• Acting in a methodical and reflective fashion

We assess your study results on the basis of established competences (knowledge, attitude and skills). The Rockacademie has built its assessment system on the establishment of nine bachelor’s competences. These competences are derived from the nationally established musician’s profile, based on the Dublin Descriptors.

10

you can make optimum use of the various educational

The learning arrangements in the principal phase

methods: individual classes, a plenary meeting and

• Entrepreneurship

manufacturers, to colloquiums on community art.

‘professional skills’. The Skills community ensures that

• Research skills

field. The Rockacademie offers its students access to music industry. From sponsor contracts with hardware

guitarists together. Here you work on the competence

arrangements the Rockacademie offers, constitute a comprehensive entity of activities and assignments, based on the relation between music and its relevant social domains: Business, Education and Music & Technology.

11


the entertainment industry. You learn how to cope

Engineer or Composer. The commissioning parties

professional education) student of music. The BOK is a

with rights, obligations and monetary flows in this

come from the real music scene. The mission of Music

constant feature throughout the entire training and

global industry. After you have graduated, you can set

Lab: supportive, creative, up-to-date, progressive and

at all levels. On the one hand, you have the classes on

to work as a ‘Major’ or ‘Independent’ (A&R manager,

experimental.

offer supply: weekly contact hours with classes where

productmanager, promotion or marketing manager). You can start in the live circuit (as a programmer at a pop stage or festival, organizer of events, in a booking office), in the legal circuit (publisher), as an artist’s manager (personal manager) or as an independent entrepreneur managing your own business.

Learning arrangement: Music Lab Music Lab is situated in the domains of Music and Technology. Music Lab forms the creative heart of the

students can work on assignments. On the other hand,

Learning arrangement: School of Music The learning arrangement the School of Music is part of the Rockacademie’s domain of Education. Here

recordings, concerts, etc. These products are created on people’s own initiative, but also at the request of commissioning parties.

Rockacademie’s extended international network.

you develop your teaching skills with regard to your

A creative environment

instrument or discipline. This is done as part of your

The Rockacademie is officially registered as a Bachelor

regular tuition or at a school of music. You teach band

Music and provides higher professional education on

coaching or develop projects in the field of ‘Community

Bachelor’s degree level in the field of music. Fontys

Arts’ (extracurricular projects using an art discipline in

Hogescholen presents the hbo-certificate to students

social and cultural processes).

who have obtained 240 ECs (European Credits). The Rockacademie is one of the schools of Fontys

Rockacademie. It’s where musical products are made, such as songs, jingles, music to support images, cd-

you have the lectures of external professionals from the

Body of Knowledge: education and knowledge The Body of Knowledge (BOK) consists of classes, lectures and master classes. Here we deal with all

Within Music Lab there are various roles you can

knowledge, skills and attitude components the school

play: Artist of your Own Act, Session Musician, Sound

finds essential as basic competences for an hbo (higher

School of Fine and Performing Arts. All art schools are centralized on one campus. Thus, the Rockacademie undergraduate studies among hundreds of kindred spirits in music, dance, theatre and design. It is situated in the centre of Tilburg.

A colourful group of professionals Everywhere in the music world, you meet Rockacademie graduates. You find them front stage; they play as sidemen in popular bands or perform as a soloist and tour the world. They work for record companies, copyright organizations, publishers, booking offices and at the big pop centres. They work in recording studios as an engineer or a producer. They develop educational programmes and they implement educational projects, both abroad and at home.

12

13


Enrollment To decide whether you can start at the Rockacademie, we have a selection procedure. You have to meet the demands of the preliminary training and pass an entrance examination. As far as the preliminary training is concerned, you can enter the Rockacademie if you have one of the following diplomas: havo (senior general secondary education), vwo (pre-university education) (all profiles) or mbo (senior secondary vocational education) (level 4). If you do not have one of these diplomas, but you are eighteen or older, you can ask for an HBO entrance examination. If you have a foreign diploma, it has to comply with the Dutch standards. You can ask us to check up on this. Nevertheless, here again your knowledge of the Dutch Language has to be sufficient (NT2). You can find all information about the procedure, the registration form, the entrance qualifications, the

entrance

examination

and

the

costs

on

www.fontys.nl/rockacademie

In brief, the procedure is as follows: 1.  First you enroll via www.studielink.nl (B Muziek Rockacademie). Then you will be informed by FHK

COST OF STUDY (with reservation)

about applying for admission.

The amount of the tuition fee depends on your personal

As a student at the Rockacademie, you also pay, apart

situation. You can calculate the amount simply by using

from the legal tuition fee, a school contribution (€ 500

our tuition fee indicator:

with reservation) for the surplus value the Rockacademie

www.fontys.edu/tuitionfeeindicator

offers. The tuition fees and the contribution from the

Furthermore you must take into account a one-off

national budget the academy receives per student to

Fontys contribution (€ 49) and the costs for study books,

provide higher professional education, are inadequate

educational tools and activities.

to fully implement the Rockacademie’s educational

The study costs based on the amount of study year

concept. They do not provide for facilities, services,

2013-2014:

and the expertise necessary to stimulate the students

• legal tuition fee € 1.902 (the ministry of education will

to start their careers while still being undergraduates,

decide in 2013 about the final amount)

by confronting them with the complexity of the

2.  Your enrollment has to be received by the Rockacademie on April 4, 2014 at the latest. 3.  In the first selection round, your enrollment is assessed by teachers of the Rockacademie. 4. Next, we decide which candidates we invite for the entrance examination in June. If you wish to know more about the criteria of the assessment, please see the relevant disciplines on: www.fontys.nl/rockacademie

• institution tuition fee for non EEA students € 9.400

occupational field. That is why the fees are classified in a

• if you already have a Dutch bachelor degree, you

separate project: ‘costs of studying’. The spending of this

will pay the high institution tuition fee (€ 9.400 per

budget is bound by strict regulations, and already makes

Every month, there are performances. Please check our

year for art programmes). For a first application for a

you, as an undergraduate, extensively familiar with the

Facebook page www.facebook.com/rockacademie or

bachelor programme in the field of Teacher training

real processes in the occupational world. From the first

website www.fontys.nl/rockacademie (click on ‘agenda’)

(for example Teacher training in Dance or Music or

day on, you have access to the Rockacademie’s extensive

for the latest information.

Theatre or Fine and Visual Art) or Health Care, you

network. The PR-policy makes the Rockacademie’s

pay the legal tuition fee (€ 1.902)

students visible for the industry and for the audience.

14

More information

15


Open Dagen Za 9 november 2013 09.30 - 15.00 uur Zo 2 februari 2014 10.30 - 15.00 uur

Open Avonden (informatie avonden) Wo 9 april 2014 Wo 4 juni 2014

18.00 - 21.00 uur 18.00 - 21.00 uur

rockAcademie Zwijsenplein 1 Postbus 90907

5038 TZ Tilburg 5000 GJ Tilburg

Telefoon 08850 74166 e-mail FHKrockacademie@fontys.nl website www.fontys.nl/kunsten e-mail Bureau Studentenadministratie FHKSA@fontys.nl

FHK Tilburg Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) bestaat uit de Academie voor Beeldende Vorming, Academy for Art, Communication and Design, Master of Architecture, Master of Urbanism, Master Kunsteducatie, Academie voor Danseducatie, Dance Academy, Master of Choreography, Academie voor Muziekeducatie, Conservatorium, Rockacademie, Master of Music, Academie voor Theater, Academy for Circus and Performance Art en de Academie voor Muziek- en Musicaltheater. Grafisch ontwerp: Blend & Blink (www.blendblink.nl). Drukwerk: OBT BV Fotografie: May van den Heuvel, Piet Kuijten, Ali Mousavi en Hilde Tholens. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

FHK Pleisterplaats voor talentontwikkeling

34.30

Opleidingsbrochure Rockacademie 2014-2015  

Opleidingsbrochure Rockacademie 2014-2015 Fontys Hogeschool voor de Kunsten FHK Tilburg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you