Page 1


ÓÄÊ 141.339 ÁÁÊ 86.42 Ò 52

Ò 52

Òîëñòîé Ë. Í. Êðóã ÷òåíèÿ. Àôîðèçìû è íàñòàâëåíèÿ / Òîëñòîé Ë.Í. – Ì. : Ýêñìî, 2013. – 944 ñ. – (Çîëîòîé ôîíä ýçîòåðèêè). ISBN 978-5-699-63020-2  «Êðóãå ÷òåíèÿ» Ë. Í. Òîëñòîé îáúåäèíèë ñàìûå ìóäðûå àôîðèçìû, ìûñëè è âûñêàçûâàíèÿ âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé êóëüòóðû âñåãî ìèðà è âñåõ ýïîõ, ñ ãëóáîêîé äðåâíîñòè äî ñåðåäèíû XIX ñòîëåòèÿ. Ýòà êíèãà – íàñòîÿùàÿ ýíöèêëîïåäèÿ øåäåâðîâ ìèðîâîé ëèòåðàòóðû, ëó÷øèé ïîäàðîê äëÿ ëþáîãî ÷åëîâåêà íà âñå âðåìåíà. ÓÄÊ 141.339 ÁÁÊ 86.42

ISBN 978-5-699-63020-2

© Òåðåùåíêî Â.Ë., õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå, 2013 © Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2013


С оде рж а н ие Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ЯНВАРЬ 1 января. Знание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 января. Вера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 января. Устройство жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 января. Единение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 января. Слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 января. Усилие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 января. Доброта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Воров сын. По Лескову изложил Л.Н. Толстой

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. 18 .20 . 21 .23 .24 .25 .26 .28

8 января. Вера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 января. Знание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 января. Воспитание . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 января. Смирение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 января. Лжеучение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 января. Вера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 января. Любовь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Кающийся грешник. Л. Толстой .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

.30 .32 .34 .35 .37 .38 .40 .42

15 января. Вера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 января. Устройство жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 января. Мудрость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 января. Просвещение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 января. Самоотречение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 января. Бессмертие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 января. Самосовершенствование . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Совершенствование. Ламенэ. Л.Н. Толстой

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

.43 .45 .46 .48 .50 . 51 .52 .54

22 января. Война . . . . . 23 января. Зло. . . . . . . 24 января. Мудрость . . . 25 января. Знание . . . . 26 января. Милосердие . 27 января. Любовь . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

.55 .57 .59 .60 .62 .64

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

5

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .


28 января. Закон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Недельное чтение. Сущность христианского учения. Л. Толстой . . . . . . 67 29 января. Мудрость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 30 января. Устройство жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 31 января. Лжеучение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

ФЕВРАЛЬ 1 февраля. Дух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 февраля. Смерть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 февраля. Доброта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 февраля. Разум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Разум. 1. Шопенгауэр. II. Ф. Страхов

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

.77 .79 . 81 .82 .84

5 февраля. Сила мысли . . . . . . . . . . . . . . . . 6 февраля. Страсти . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 февраля. Самосовершенствование . . . . . . . . 8 февраля. Слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 февраля. Война . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 февраля. Смирение . . . . . . . . . . . . . . . . 11 февраля. Закон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Будда. Изложил Л.Н. Толстой

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

.86 .87 .89 . 91 .92 .93 .94 .95

12 февраля. Бессмертие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 февраля. Вера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 февраля. Божественная природа души . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 февраля. Простота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 февраля. Духовная природа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 февраля. Равенство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 февраля. Самоотречение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. I. Самоотречение. Ламенэ. Л.Н. Толстой. II. Свободный человек. Л.Н. Толстой (Из романа «Воскресение»)

. . . . . . .

100 101 103 104 105 107 108

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

19 февраля. Труд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 февраля. Прогресс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 февраля. Вегетарианство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 февраля. Бог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 февраля. Устройство жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 февраля. Истина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 февраля. Молитва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Архангел Гавриил. Персидское (Аттар). Молитва. Л.Н. Толстой . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

26 февраля. Слово . . . 27 февраля. Богатство . 28 февраля. Искусство 29 февраля. Идеал . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

6

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. 110 . . . . . . .

113 114 116 118 119 121 123

. . . . . . . . 124 . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

130 131 132 134


М АРТ 1 марта. Смерть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 марта. Слияние своей воли с волей Бога . . . . . . . . . . . . . . 3 марта. Добро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Бедные люди. В. Гюго. Изложил Л.Н. Толстой 4 марта. Воздержание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 марта. Смирение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 марта. Бог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 марта. Труд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 марта. Молитва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 марта. Война . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 марта. Единение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. I. Единение. Шопенгауэр. II. Морское плавание. Ив. Тургенев. . . . . . . . . . . . . . . . 11 марта. Брак. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 марта. Дела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 марта. Мудрость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 марта. Разум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 марта. Любовь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 марта. Знание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 марта. Устройство жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Непротивление злу насилием. Балу . . . . . . . 18 марта. Осуждение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 марта. Богатство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 марта. Тайна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 марта. Смысл жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 марта. Справедливость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 марта. Устройство жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 марта. Бог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Суратская кофейная. Бернарден де Сен-Пьер (перевод Л.Н. Толстого) . . . . . . . . 25 марта. Взаимное служение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 марта. Приближение Царства Божия. . . . . . . . . . . . . . . . 27 марта. Мужество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 марта. Мудрость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 марта. Воздержание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 марта. Доброта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 марта. Покаяние . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Корней Васильев. Л.Н. Толстой . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

136 137 139 141 143 144 146 148 149 151 153

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

154 156 157 159 160 162 164 166 167 169 170 171 173 174 176 177

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

179 184 186 188 189 191 193 194 195

А ПРЕЛЬ 1 апреля. Знание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 2 апреля. Усилие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 3 апреля. Смерть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

7


4 апреля. Радость . . . . . . . . . . . 5 апреля. Труд . . . . . . . . . . . . . 6 апреля. Самосовершенствование . 7 апреля. Добро. . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Добро. Бука. . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

8 апреля. Война . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 апреля. Бессмертие . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 апреля. Приближение Царства Божия . . . . . 11 апреля. Зло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 апреля. Бог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 апреля. Разум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 апреля. Устройство жизни . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Уличный торговец. А. Франс .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. 221 . 223 . 224 . 226 . 227 . 229 . 230 . 232

15 апреля. Возмездие . . . . . . . . . . . 16 апреля. Достоинство человека . . . . 17 апреля. Вера . . . . . . . . . . . . . . . 18 апреля. Знание . . . . . . . . . . . . . 19 апреля. Страдание . . . . . . . . . . . 20 апреля. Самоотречение . . . . . . . . 21 апреля. Устройство жизни . . . . . . Недельное чтение. Из письма. А. Дюма .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. 243 . 245 . 247 . 248 . 250 . 253 . 255 . 256

22 апреля. Божественная природа души . . . . . . . . . 23 апреля. Простота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 апреля. Мужество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 апреля. Божественная природа души . . . . . . . . . 26 апреля. Бог. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 апреля. Осуждение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 апреля. Труд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Зерно с куриное яйцо. Л.Н. Толстой.

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. 259 . 261 . 262 . 263 . 265 . 266 . 268 . 269

. . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

213 215 216 218 219

29 апреля. Болезнь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 30 апреля. Смысл жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

М АЙ 1 мая. Мужество . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 мая. Слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 мая. Знание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 мая. Сила мысли . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 мая. Воспитание . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Воспитание. И. Мадзини. Из письма о воспитании. Л.Н Толстой . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. 276 . 277 . 279 . 280 . 282

. . . . . . . . . . . . . . . . 283

6 мая. Вегетарианство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

8


7 мая. Все в себе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 мая. Смирение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 мая. Усилие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 мая. Дух. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 мая. Идеал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 мая. Смерть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Смерть в госпитале. Достоевский (Из «Записок из Мертвого дома») . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. 289 . 291 . 293 . 294 . 297 . 298

. . . . . . . . . . . 300

13 мая. Все в себе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 мая. Божественная природа души . . . . . . . . . . . . 15 мая. Истина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 мая. Вера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 мая. Юродство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 мая. Божественная природа души . . . . . . . . . . . . 19 мая. Закон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Закон насилия и закон любви. Бука .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. 302 . 303 . 304 . 306 . 308 . 309 . 310 . 312

20 мая. Свобода. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 мая. Добро . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 мая. Рост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 мая. Воздержание . . . . . . . . . . . . . 24 мая. Любовь . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 мая. Слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 мая. Смерть . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Суд над Сократом и его защита (По «Апологии» Платона) . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

27 мая. Свобода. . . . . . . . . . . . . . 28 мая. Богатство. . . . . . . . . . . . . 29 мая. Божественная природа души. 30 мая. Устройство жизни . . . . . . . 31 мая. Радость . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . .

. . . . . . .

. . . . .

. . . . . . .

. . . . .

. . . . . . .

. . . . .

. . . . . . .

. . . . .

. . . . . . .

. . . . .

. . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

313 315 316 318 319 321 322

326 328 329 330 332

ИЮНЬ 1 июня. Дела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 2 июня. Женщина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Недельное чтение. Душечка. А. Чехов. Послесловие к рассказу А. Чехова «Душечка». Л.Н. Толстой . . . . . . . . . . . . . 337 3 июня. Единение . 4 июня. Лжеучение 5 июня. Дух . . . . . 6 июня. Зло . . . . . 7 июня. Смирение . 8 июня. Доброта . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

9

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. 349 . 351 . 352 . 354 . 355 . 357


9 июня. Устройство жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Недельное чтение. Неужели так надо? Л.Н. Толстой . . . . . . . . . . . . 360 10 июня. Бессмертие . . . . . . . . . . . . . . 11 июня. Сила мысли . . . . . . . . . . . . . . 12 июня. Рост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 июня. Разум . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 июня. Осуждение . . . . . . . . . . . . . . . 15 июня. Бог. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 июня. Устройство жизни . . . . . . . . . . Недельное чтение. Первое горе. Л. Авилова .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. 362 . 364 . 366 . 367 . 368 . 370 . 371 . 373

17 июня. Война . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 июня. Божественная природа души . . . . . . . . . . . . 19 июня. Совесть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 июня. Вегетарианство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 июня. Мудрость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 июня. Дела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 июня. Свобода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Добровольное рабство. Ла Боэти. Орел. Ф.М. Достоевский (Из «Записок из Мертвого дома») .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. 381 . 384 . 385 . 387 . 388 . 390 . 391

. . . . . . . . 393

24 июня. Смерть . . . . . . . . . . . . . . 25 июня. Тщеславие . . . . . . . . . . . . 26 июня. Разум . . . . . . . . . . . . . . . 27 июня. Усилие . . . . . . . . . . . . . . 28 июня. Семья . . . . . . . . . . . . . . . 29 июня. Уныние . . . . . . . . . . . . . . 30 июня. Устройство жизни . . . . . . . Недельное чтение. Ягоды. Л.Н. Толстой

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. 401 . 403 . 405 . 407 . 408 . 410 . 412 . 415

1 июля. Божественная природа души . . . 2 июля. Искусство . . . . . . . . . . . . . . . 3 июля. Свобода . . . . . . . . . . . . . . . . 4 июля. Наказание . . . . . . . . . . . . . . . 5 июля. Благо . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 июля. Война . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 июля. Бог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Паскаль. Л.Н. Толстой .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

8 июля. Любовь . . . . 9 июля. Знание . . . . 10 июля. Лжеучение . 11 июля. Милосердие 12 июля. Единение. .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. 444 . 446 . 447 . 449 . 450

ИЮЛЬ

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

10

. . . . .

. . . . .

424 426 427 430 432 434 437 438


13 июля. Устройство жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 14 июля. Приближение Царства Божия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Недельное чтение. I. Устройство мира. Ламенэ. II. Отношение первых христиан к войне. III. Письмо крестьянина Ольховика, отказавшегося от военной службы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 15 июля. Слияние своей воли с волей Бога . . . . . . . . . . . . . . 16 июля. Слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 июля. Насилие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 июля. Божественная природа души. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 июля. Простота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 июля. Сострадание и вегетарианство . . . . . . . . . . . . . . . 21 июля. Любовь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Неверующий. В. Гюго (перевод Л.Н. Толстого)

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. 461 . 464 . 465 . 466 . 468 . 469 . 472 . 474

22 июля. Дела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 июля. Усилие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 июля. Закон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 июля. Страдание . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 июля. Вера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 июля. Знание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 июля. Покаяние . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. I. Покаяние. Бука. II. Камни

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. 479 . 480 . 482 . 483 . 485 . 487 . 488 . 490

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

29 июля. Разум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 30 июля. Смирение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 31 июля. Богатство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

А ВГУСТ 1 августа. Свобода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 августа. Смерть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 августа. Возмездие . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 августа. Самоотречение . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Большая Медведица (Ковш). С английского. Воробей. И.С. Тургенев . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. 497 . 499 . 500 . 502

. . . . . . . . . . . . . . 504

5 августа. Внушение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 августа. Разум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 августа. Тщеславие . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 августа. Лжеучение . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 августа. Зло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 августа. Настоящее . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 августа. Все в себе . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Одиночество. Гюи де Мопассан

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. 505 . 506 . 508 . 510 . 511 . 513 . 514 . 516

12 августа. Слияние своей воли с волей Бога . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 13 августа. Мудрость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

11


14 августа. Насилие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 августа. Радость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 августа. Единение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 августа. Доброта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 августа. Вера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Католицизм и христианство. Ницше .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

19 августа. Благо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 августа. Простота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 августа. Молитва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 августа. Знание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 августа. Истина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 августа. Рост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 августа. Труд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Об освобождении земли, по учению Генри Джорджа. По Генри Джорджу изложил С.Д. Николаев (под редакцией Л.Н. Толстого) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. 533 . 534 . 535 . 537 . 539 . 540 . 542

. . . . 544

26 августа. Справедливость . . . . . . . . . 27 августа. Все в себе . . . . . . . . . . . . . 28 августа. Вера . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 августа. Божественная природа души . 30 августа. Приближение Царства Божия . 31 августа. Искусство . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

523 525 527 528 530 531

. 546 . 547 . 548 . 550 . 552 . 554

СЕНТЯБРЬ 1 сентября. Одурманивание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 Недельное чтение. Для чего люди одурманиваются? Л.Н. Толстой . . . . 557 2 сентября. Лжеучение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 сентября. Бог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 сентября. Усилие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 сентября. Наказание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 сентября. Заблуждение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 сентября. Смерть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 сентября. Детство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Беглец. Антон Чехов. Сила детства. Виктор Гюго. Изложил Л. Н. Толстой . . . . . . . .

. . . . . . . . . . 571

9 сентября. Знание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 сентября. Совесть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 сентября. Вера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 сентября. Богатство . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 сентября. Мудрость . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 сентября. Насилие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 сентября. Истина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Петр Хельчицкий. Л.Н. Толстой .

. . . . . . . .

12

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. 559 . 561 . 562 . 564 . 565 . 567 . 569

. 579 . 581 . 583 . 585 . 586 . 588 . 589 . 590


16 сентября. Знание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 сентября. Устройство жизни . . . . . . . . . . . . . . . 18 сентября. Божественная природа души . . . . . . . . 19 сентября. Лжеучение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 сентября. Усилие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 сентября. Сила мысли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 сентября. Бессмертие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Из завещания мексиканского царя. Смерть Сократа. (Из «Разговоров» Платона) . . . .

. . . . . . . . . . 607

23 сентября. Знание . . . . . . . . . . . . 24 сентября. Вегетарианство . . . . . . . 25 сентября. Труд . . . . . . . . . . . . . 26 сентября. Закон . . . . . . . . . . . . . 27 сентября. Осуждение . . . . . . . . . 28 сентября. Внушение . . . . . . . . . . 29 сентября. Война . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. За что? Л.Н. Толстой

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. 595 . 596 . 598 . 600 . 602 . 604 . 605

. . . . . . . .

614 616 617 619 620 622 623 625

30 сентября. Мудрость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644

ОКТЯБРЬ 1 октября. Мудрость . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 октября. Вера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 октября. Богатство. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 октября. Любовь . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 октября. Усилие . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 октября. Болезнь . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Живые мощи. И.С. Тургенев

. . . . . . .

. . . . . . .

. 647 . 648 . 650 . 651 . 653 . 654 . 655

7 октября. Бог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 октября. Наука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 октября. Божественная природа души . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 октября. Смерть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 октября. Гордость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 октября. Мужество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 октября. Насилие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Закон Бога и закон мира сего. Петр Хельчицкий .

. . . . . . . .

. 664 . 666 . 668 . 670 . 671 . 673 . 674 . 675

14 октября. Искусство. . . . . . . . . . . . . 15 октября. Рост . . . . . . . . . . . . . . . . 16 октября. Божественная природа души . 17 октября. Бог . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 октября. Божественная природа души . 19 октября. Смысл жизни . . . . . . . . . . 20 октября. Служение . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Ламенэ. Л.Н. Толстой. .

. . . . . . . .

. 682 . 683 . 685 . 686 . 687 . 689 . 690 . 692

13

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .


21 октября. Спокойствие . . . . . . . . . . . . . 22 октября. Осуждение . . . . . . . . . . . . . . 23 октября. Совесть . . . . . . . . . . . . . . . . 24 октября. Единение . . . . . . . . . . . . . . . 25 октября. Достоинство человека . . . . . . . 26 октября. Дела . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 октября. Лжеучение . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Откровение и разум. Руссо

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. 695 . 698 . 699 . 700 . 702 . 703 . 704 . 706

28 октября. Страдание . . . 29 октября. Внушение. . . . 30 октября. Самоотречение 31 октября. Лжеучение . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

1 ноября. Смирение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ноября. Соблазн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ноября. Богатство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Божеское и человеческое. Л.Н. Толстой

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. 717 . 719 . 720 . 722

4 ноября. Слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ноября. Сила мысли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ноября. Осуждение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ноября. Бессмертие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ноября. Бог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ноября. Гордость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ноября. Лжеучение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Христианство и разделение людей. Петр Хельчицкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

11 ноября. Усилие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ноября. Внушение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ноября. Самосовершенствование . . . . . . . . . . 14 ноября. Знание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ноября. Богатство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ноября. Вера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ноября. Настоящее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Требования любви. Л.Н. Толстой

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

18 ноября. Добро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ноября. Зло. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ноября. Мужество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ноября. Служение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ноября. Устройство жизни . . . . . . . . . . . . . . 23 ноября. Смысл жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ноября. Милосердие . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Епископ Мириель. Виктор Гюго .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. 783 . 785 . 787 . 789 . 790 . 792 . 794 . 796

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

710 712 713 715

НОЯБРЬ

14

. . . . . . .

. . . . . . .

750 751 753 754 756 758 759

. . . . . . . . . . . 761 766 768 770 772 774 776 778 779


25 ноября. Война . . . . . . . . . . . . . . . 26 ноября. Устройство жизни . . . . . . . 27 ноября. Божественная природа души 28 ноября. Бессмертие . . . . . . . . . . . 29 ноября. Слово . . . . . . . . . . . . . . . 30 ноября. Смирение . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. 801 . 803 . 804 . 805 . 807 . 808

ДЕКАБРЬ 1 декабря. Женщина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 Недельное чтение. Женщины. Л.Н. Толстой. Сестры. Л.Н. Толстой (по Мопассану) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 2 декабря. Вегетарианство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 декабря. Искусство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 декабря. Достоинство человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 декабря. Разум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 декабря. Заблуждение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 декабря. Бессмертие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 декабря. Закон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Учение двенадцати апостолов. Предисловие. Л.Н. Толстой. Учение Господа, преподанное народам 12 апостолами. Любите друг друга. Л.Н. Толстой . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. 820 . 821 . 823 . 824 . 826 . 827 . 829

. . . . . 831

9 декабря. Отечество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 декабря. Соблазн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 декабря. Труд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 декабря. Доброта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 декабря. Вера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 декабря. Божественная природа души . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 декабря. Истина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Гаррисон и его «Провозглашение». Л.Н. Толстой. Провозглашение основ, принятых членами общества, основанного для установления между людьми всеобщего мира

. . 854

16 декабря. Любовь . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 декабря. Единения . . . . . . . . . . . . . . . . 18 декабря. Прогресс . . . . . . . . . . . . . . . . 19 декабря. Благо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 декабря. Приближение Царства Божия . . . 21 декабря. Молитва . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 декабря. Устройство жизни . . . . . . . . . . . Недельное чтение. Поврежденный. А.И. Герцен

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. 858 . 860 . 862 . 864 . 866 . 869 . 870 . 873

23 декабря. Мудрость . . 24 декабря. Рост . . . . . 25 декабря. Милосердие 26 декабря. Воспитание .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. 880 . 882 . 883 . 885

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

15

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . . . .

. 842 . 844 . 846 . 848 . 850 . 851 . 853

Круг чтения. Афоризмы и наставления