Page 1


343.2/.7(094.4) 67.408 26

ƢƱƯƵƯƴƻNJƴ džƷǁƯǁƴƺƷ, ƴǀƺƷ ǂ ƱƯǀ Ʊ ƿǂƹƯDŽ ƽƹƯƶƯƺǀǎ ưƿƯƹƽƱƯƼƼNJƸ njƹƶƴƻƾƺǎƿ ƺƷưƽ ƱƽƶƼƷƹƺƷ ƷƼNJƴ ƾƿƴǁƴƼƶƷƷ ƹ ƷƶƳƯǁƴƺǍ, ƾƿƽǀƷƻ ƱƯǀ ƽưƿƯLjƯǁNjǀǎ ƼƯ ƲƽƿǎdžǂǍ ƺƷƼƷǍ 411-68-99 ƹ ƽǁƱƴǁǀǁƱƴƼƼƽƻǂ ƿƴƳƯƹǁƽƿǂ.

26

25

2013 . — ).

: , 2013. — 256 . — (

. :

.

.

ISBN 978-5-699-65164-1 25 ,

2013

.

,

,

,

,

-

. 343.2/.7(094.4) 67.408

ISBN 978-5-699-65164-1

©

.

«

«

», 2013


13

№ 63-

1996

24 5 (

. 09.02.1999 18.03.1999 09.07.1999 19.06.2001 17.11.2001 04.03.2002 07.05.2002 25.07.2002 08.04.2003 07.07.2003 21.07.2004 28.12.2004 19.12.2005 04.12.2006 09.04.2007 24.07.2007 01.12.2007 14.02.2008 22.07.2008 25.12.2008 28.04.2009 24.07.2009 30.10.2009 17.12.2009 21.02.2010 07.04.2010 19.05.2010 22.07.2010 27.07.2010 29.11.2010 23.12.2010 29.12.2010 04.05.2011 21.07.2011 21.11.2011 07.12.2011 05.06.2012 20.07.2012 12.11.2012 30.12.2012 04.03.2013

№ № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № № №

24501588314423501124511173175161201462113181114528066209241324166092155224316388442972533294205412119030623-

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1996 1996

27.05.1998 № 7709.02.1999 № 26, 09.07.1999 № 156, 09.03.2001 № 25, 19.06.2001 № 84, 17.11.2001 № 145, 14.03.2002 № 29, 25.06.2002 № 72, 31.10.2002 № 133, 04.07.2003 № 94, 08.12.2003 № 162, 21.07.2004 № 74, 28.12.2004 № 187, 05.01.2006 № 11, 30.12.2006 № 283, 10.05.2007 № 70, 24.07.2007 № 214, 06.12.2007 № 333, 08.04.2008 № 43, 25.11.2008 № 218, 30.12.2008 № 321, 03.06.2009 № 106, 27.07.2009 № 215, 03.11.2009 № 245, 27.12.2009 № 377, 29.03.2010 № 33, 06.05.2010 № 81, 17.06.2010 № 120, 27.07.2010 № 195, 04.10.2010 № 263, 09.12.2010 № 352, 28.12.2010 № 398, 07.03.2011 № 26, 11.07.2011 № 200, 21.07.2011 № 257, 06.12.2011 № 401, 29.02.2012 № 14, 10.07.2012 № 106, 28.07.2012 № 141, 29.11.2012 № 207, 30.12.2012 № 308, 05.04.2013 № 59)

, 25.06.1998 № 92- , 15.03.1999 № 48, 09.07.1999 № 157, 20.03.2001 № 26, 07.08.2001 № 121, 29.12.2001 № 192, 07.05.2002 № 48, 24.07.2002 № 103, 11.03.2003 № 30, 04.07.2003 № 9808.12.2003 № 169, 26.07.2004 № 78, 21.07.2005 № 93, 27.07.2006 № 153, 09.04.2007 № 42, 24.07.2007 № 203, 04.11.2007 № 252, 06.12.2007 № 335, 13.05.2008 № 66, 22.12.2008 № 272, 13.02.2009 № 20, 29.06.2009 № 141, 29.07.2009 № 216, 09.11.2009 № 247, 29.12.2009 № 383, 05.04.2010 № 48, 19.05.2010 № 87, 01.07.2010 № 147, 27.07.2010 № 197, 04.10.2010 № 270, 23.12.2010 № 382, 28.12.2010 № 427, 06.04.2011 № 66, 20.07.2011 № 250, 07.11.2011 № 304, 07.12.2011 № 419, 01.03.2012 № 18, 10.07.2012 № 107, 16.10.2012 № 172, 03.12.2012 № 231, 30.12.2012 № 312,


I. 1. 1

1

1. 1. .

-

,

,

.

2.

.

2

2. 1.

: ,

1

-

,

,

, ,

,

.

2.

,

,

,

-

,

.

3

1

3. 1.

,

-

-

.

4

2.

.

1

4. ,

, ,

,

,

, ,

, ,

5

, ,

,

.

1

5. 1. ( ,

)

.


5

2. ƓƔƘƠơƑƗƔ ƢƒƝƚƝƑƜƝƒƝ ƖƏƙƝƜƏ ƑƝ ƑƟƔƛƔƜƗ Ɨ Ƒ ƞƟƝƠơƟƏƜƠơƑƔ

2.

,

-

,

1

.

6

6. 1.

,

,

,

, -

,

.

2. .

1

7

7. 1.

.

2.

,

,

1

, .

8.

8

, -

, .

2. 1

9

9. 1.

,

.

2. (

)

-

.

1

 10

10. 1.

,

,

,

,

,

,

,

,

, .

,

,

,

.

I


6

I. ƢƒƝƚƝƑƜƪƘ ƖƏƙƝƜ

2.

, ,

, .

11 

11. 1.

1

,

,

-

,

.

2.

, ,

-

. ,

-

.

3.

,

, , , ,

. ,

.

4. ,

-

, .

12 

12.

1

,

1.

-

, , ,

, .

2.

, ,

, ,

,

-

.

3.

,

-

, ,

-


7

3. ƞƝƜƮơƗƔ ƞƟƔƠơƢƞƚƔƜƗƮ Ɨ ƑƗƓƪ ƞƟƔƠơƢƞƚƔƜƗƘ

, , -

, ,

, , .

1

13.

 13

,

1.

,

. -

,

2.

, ,

.

II. 3. II

1

14. 1. ,

.

2.

( ,

-

),

, .

1

 15

15. 1.

, , ,

, .

2.

,

, , .

3.

, ,

-


8

II. ƞƟƔƠơƢƞƚƔƜƗƔ

,

,

,

, ,

.

4.

,

-

, ,

.

5.

, . -

6.

, ,

, ,

,

, ;

, ,

; ,

, , , ,

.

16 

16.

17 

1

.

1

17. 1. ,

,

-

, , . .

2.

( ),

-

, .

3.

, .

18 

1

18. 1.

, .


9

4. ƚƗƥƏ, ƞƝƓƚƔƕƏƨƗƔ ƢƒƝƚƝƑƜƝƘ ƝơƑƔơƠơƑƔƜƜƝƠơƗ

2.

: )

,

-

, ; )

, .

3.

: )

,

-

, ; )

, .

4.

: ) )

; ,

-

; )

, , ,

,

, 86

II

.

5. ,

,

-

,

.

,

4. 1

 19

19. ,

1

,

20.

.

 20

,

1.

,

.

2.

, , 105),

(

( 111),


10

II. ƞƟƔƠơƢƞƚƔƜƗƔ

(

126), (

(

161),

(

(

( 131), (

( 132),

162),

(

112), 158), 163), -

166),

167),

( (

205),

( (

( , (

206),

207), 213),

214),

( ,

226),

(

3.

229), (

267).

,

-

, ,

(

,

)

,

.

21 

1

21. 1.

, -

, (

) ,

-

,

2.

. ,

-

, , .

22 

1

22. , 1.

, ( .

,

2.

,

) , -

.


11

5. ƑƗƜƏ

1

23.

 23

,

,

, ,

-

,

.

5.

1

 24

24. 1.

, .

2.

,

,

-

, .

1

25.

 25

,

1.

,

,

,

-

),

-

.

2.

, ( .

3.

, (

), ,

II

, .

1

26.

 26

,

1.

,

,

,

.

2.

, (

),

.

3.

, (

1

), .

27.

, ,

 27


12

II. ƞƟƔƠơƢƞƚƔƜƗƔ

, ,

-

, ,

,

, . .

28 

1

28. 1.

,

,

-

, (

) .

2.

,

,

, (

),

-

.

6.

29 

1

29. 1.

, , .

2.

.

3.

, ,

30 

30

.

30. 1.

, ,

-

, , .

2.

.

1


13

7. ƠƝƢƦƏƠơƗƔ Ƒ ƞƟƔƠơƢƞƚƔƜƗƗ

3. (

)

,

-

, .

1

 31

31. 1.

-

( ),

, .

2.

, .

3.

,

, -

, .

4.

, . , ,

.

5.

, ,

-

II

, .

7.

1

 32

32. .

1

 33

33. 1.

,

.

2.

, (

),

,

-

, ,

, .


14

II. ƞƟƔƠơƢƞƚƔƜƗƔ

3.

, ,

)

, (

.

4.

, ,

5.

. -

, ,

,

,

, ,

,

, , , .

34 

-

, ,

1

34. 1. .

2. ,

33

, .

3.

,

-

, ,

33

,

-

, .

4.

,

, , ,

, -

,

.

5.

-

. , .

35 

35.

1

, , (

1.

) ,

.

-


15

8. ƝƐƠơƝƮơƔƚƫƠơƑƏ, ƗƠƙƚƭƦƏƭƨƗƔ ƞƟƔƠơƢƞƜƝƠơƫ ƓƔƮƜƗƮ

2.

,

, .

3.

, ,

.

4. (

),

-

, ,

.

5.

,

( )

,

-

, 208, 209, 210 )

282.1

, ( .

,

)

( , 208, 209, 210

282.1

,

, .

6.

,

-

,

II

, .

7.

,

-

, (

) ,

1

.

 36

36. Э ,

. .

,

8. 1

 37

37. 1. ,

-

Уголовный кодекс Российской Федерации : текст с изм. и доп. на 25 мая 2013 г.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you