Page 1

ÓÄÊ 373.167.1*10 ÁÁÊ ÿ721 Â 84

Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ: Ë.À. Ìèùåíêî, Í.À. Ãûðäûìîâà, Í.Â. Ðîæêîâà, Ñ.Â. Ìåëüíèêîâ, Å.Â. Êîöþðóáà, Ë.È. Ìèöàé, Ì.Ñ. Áàðàíîâ, Í.Ý. Âàðàââà, Ò.Í. ×åðíûõ, Þ.Â. Áåðåçèíà

 84

Âñå äîìàøíèå çàäàíèÿ : 10 êëàññ : ðåøåíèÿ, ïîÿñíåíèÿ, ðåêîìåíäàöèè. — 7-å èçä., èñïð. è äîï. — Ì. : Ýêñìî, 2013. — 960 ñ. — (Âñå äîìàøíèå çàäàíèÿ). ISBN 978-5-699-63890-1 Ïîñîáèå ñîäåðæèò ïîäðîáíûå ðåøåíèÿ, êîììåíòàðèè, ïîÿñíåíèÿ âñåõ äîìàøíèõ çàäàíèé êî âñåì îñíîâíûì ó÷åáíèêàì, ðåêîìåíäîâàííûì Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, ïî ðóññêîìó ÿçûêó, ìàòåìàòèêå, ôèçèêå, õèìèè, àíãëèéñêîìó è íåìåöêîìó ÿçûêàì. Ýòà êíèãà ïîìîæåò ðîäèòåëÿì ïðîêîíòðîëèðîâàòü ïðàâèëüíîñòü âûïîëíåíèÿ ó÷àùèìñÿ äîìàøíåãî çàäàíèÿ. ÓÄÊ 373.167.1*10 ÁÁÊ ÿ721 Èìåíà àâòîðîâ è íàçâàíèÿ öèòèðóåìûõ èçäàíèé óêàçàíû íà òèòóëüíîì ëèñòå äàííîé êíèãè. Óñëîâèÿ çàäàíèé ïðèâîäÿòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â ó÷åáíûõ öåëÿõ è â íåîáõîäèìîì îáúåìå – êàê èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë (ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 1274 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

ISBN 978-5-699-63890-1

© Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ, 2013 © Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2013


СОДЕРЖАНИЕ решение упражнений к учебнику

«алГеБра» ш. а. алимова и др. Решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 решение упражнений к учебнику «алГеБра» а. н. Колмогорова

Решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 решение упражнений к учебнику «алГеБра» а. Г. мордковича и др. Решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 решение упражнений к учебнику

«Геометрия» л. с. атанасяна и др. Решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 решение упражнений к учебнику «Геометрия» а. в. Погорелова

Решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 решение упражнений к учебнику «химия» Г. е. рудзитиса, ф. Г. фельдмана Решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . решение упражнений к учебнику «химия» л. с. Гузей, р. П. суровцевой Решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . решение упражнений к учебнику «фиЗиКа» Г. я. мякишева и др. Решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . решение упражнений к учебнику «фиЗиКа» в. а. Касьянова Решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . решение упражнений к учебнику «руссКий яЗыК» а. и. власенкова, л. м. рыбченковой Решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . решение упражнений к пособию «руссКий яЗыК» в. ф. Грекова и др. Решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . решение упражнений к учебнику «анГлийсКий яЗыК» в. П. Кузовлева и др. Решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . решение упражнений к учебнику «немецКий яЗыК» Г. и. ворониной, и. в. Карелиной Решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . 641

. . . . . 665 . . . . . 701 . . . . . 751 . . . . . 777 . . . . . 807 . . . . . 869 . . . . . 919


¤ÆÂÏÏÐËÌÏÊÅÇÑÒÇÆÓÔÂÄÍÇÏÝÑÐÆÒÐÃÏÝÇÒÇÚÇ ÏÊá Ê ÄÝÑÐÍÏÇÏÏÝÇ ÕÑÒÂÈÏÇÏÊá ÄÓÇ× ÆÐÎÂÚ ÏÊ×ÉÂÆÂÏÊËÊÓÂÎÐÓÔÐáÔÇÍÞÏÝ×ÒÂÃÐÔÌÓÂÎÝÎ ÒÂÓÑÒÐÓÔÒÂÏÇÏÏÝÎ ÚÌÐÍÞÏÝÎ ÕÙÇÃÏÊÌÂÎ É ÌÍÂÓÓ ªÉÆÂÏÊÇ ÑÒÇÆÏÂÉÏÂÙÇÏÐ Ä ÑÇÒÄÕà ÐÙÇÒÇÆÞ ÆÍá ÑÒÐÄÇÒÌÊ ÕÙÇÏÊÌÂÎÊ ÓÐÃÓÔÄÇÏÏÝ× ÒÇÚÇÏÊË ÂÔÂÌÈÇ ÆÍá ÑÒÐÓÍÇÈÊÄÂÏÊá ÂÍÅÐÒÊÔÎÐÄ ÄÝ ÑÐÍÏÇÏÊá ÏÂÊÃÐÍÇÇ ÓÍÐÈÏÝ× ÉÂÆÂÏÊË ¬ÏÊÅ ÔÂÌÈÇÃÕÆÇÔÑÐÍÇÉÏÂÒÐÆÊÔÇÍáÎÌÐÔÐÒÝÇ×ÐÔáÔ ÑÐÎÐÙÞ ÆÇÔáÎ Ê ÑÒÐÌÐÏÔÒÐÍÊÒÐÄÂÔÞ ÄÝÑÐÍÏÇ ÏÊÇ ÆÐÎÂÚÏÊ× ÉÂÆÂÏÊË ¦ÂÈÇ ÕÙÊÔÇÍà ÊÉÆ ÏÊÇÎÐÈÇÔÑÒÊÏÇÓÔÊÐÛÕÔÊÎÕàÑÐÍÞÉÕÔÂÌÌÂÌ ÒÂÉÏÐÐÃÒÂÉÊÇ ÑÐÆ×ÐÆÐÄ Ì ÒÇÚÇÏÊà ÉÂÆÂÙ ÑÒÇÆ ÍÐÈÇÏÏÝ× Ä ÌÏÊÅÇ ÎÐÈÏÐ ÊÓÑÐÍÞÉÐÄÂÔÞ ÆÍá ÔÐÅÐ ÙÔÐÃÝ ÓÔÊÎÕÍÊÒÐÄÂÔÞ ÕÙÇÏÊÌÐÄ Ì ÑÐÊÓÌÕ ÏÐÄÝ× ÑÕÔÇË ÒÇÚÇÏÊá ¨ÇÍÂÇÎ ÕÓÑÇ×ÐÄ


ǍǘǐǒǎǝǍ ǝDzȅDzǺǵDzȀǼǽǭdzǺDzǺǵǶǷȀȄDzǮǺǵǷȀ ǥǍǍǸǵǹǻǯǭǵDZǽ


œ¤™›™*ž¢ª«›¡«ž¤µ¦´ž°¡ª¤™

¥  – ´         ¦  µ¶ § –  ¥¦  ´µ ¥¦  – ´µ ¥¦ ´µ  –  § ¶ § ¶ –  ¶ § – –    –   – – – – –       –  – –––     –  ´   ¥¦  ´µ  ¥¦  ´µ ¥¦ –  ¶ § –  µ¶ § ¶ §    –  –  –  –  – –     – –              –   –   –  –      –  – –            –  –       tɹÏÁÇƹÄÕÆǾÐÁÊÄÇ   tº¾ÊÃÇƾÐƹØȾÉÁǽÁоÊùؽ¾ÊØËÁÐƹؽÉǺÕtɹÏÁdž ƹÄÕÆǾÐÁÊÄÇ  c ÈÇÊľ ù¿½Ç ¾½ÁÆÁÏÔ ÊËÇÁË O ½»Ç¾Ã t º¾ÊÃÇƾІ ƹØƾȾÉÁǽÁоÊùؽ¾ÊØËÁÐƹؽÉǺÕtÁÉɹÏÁÇƹÄÕÆǾÐÁÊÄÇ  c ÈÇÊľ À¹ÈØËÇ À¹ÈÁʹÆÔ ÈǽÉؽ »Ê¾ ƾоËÆÔ¾ ÐÁʆ Ĺ tº¾ÊÃÇƾÐƹØƾȾÉÁǽÁоÊùؽ¾ÊØËÁÐƹؽÉǺÕtÁÉɹÏÁdž ƹÄÕÆǾÐÁÊÄÇ ªÈÇÅÇÒÕ×ÅÁÃÉÇùÄÕÃÌÄØËÇɹƹÎǽÁÅ   z  ƹÐÁËȹɹÐÁʾÄ Á ǺɹÀ̾˽¾ÊØËÁÐÆǾÈÉÁºÄÁ¿¾ÆÁ¾ÐÁÊĹ Êƾ½ÇÊ˹ËÃÇÅ ¹ȹɹÐÁʾÄ Á tÊÁÀºÔËÃÇÅ z  ÀƹÐÁË   ªÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ   Y     ÀƹÐÁË » ½¹ÆÆÇÅ ÊÄÌй¾ Ø»ÄؾËÊØ »¾ÉÆÔÅ ɹ»¾ÆÊË»Ç Y Y 

 Y   ¦Ì¿ÆÇ »ÔØÊÆÁËÕ ùÃǾ ÁÀ ÐÁʾÄ ºÇÄÕѾ  ÁÄÁ  

½ÄØÖËǼÇ»ÇÀ»¾½¾ÅÁλû¹½É¹Ë     §Ð¾»Á½ÆÇ ÐËÇ Êľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ   ¹ ÀƹÐÁË    Á»¾ÉÆÔÅ» ½¹ÆÆÇÅÊÄÌй¾Ø»ÄؾËÊØɹ»¾ÆÊË»Ç Y Y


7

ǝDzȅDzǺǵDzȀǼǽǭdzǺDzǺǵǶǷȀȄDzǮǺǵǷȀǥǍǍǸǵǹǻǯǭǵDZǽ Y  ›ÇÀ»¾½¾Å»û¹½É¹ËÐÁÊĹÁ ÈÇÖËÇÅÌ   ¹ÀƹÐÁË »½¹ÆÆÇÅÊÄÌй¾»¾ÉÆÔÅØ»ÄؾËÊØɹ»¾ÆÊË»Ç Y Y

     –       –                 tÁÉɹÏÁÇƹÄÕÆǾÐÁÊÄÇ      –       –  t

   

–       tɹÏÁÇƹÄÕÆǾÐÁÊÄÇ ɹÏÁÇƹÄÕÆǾÐÁÊÄÇ

      –         t ɹÏÁÇƹÄÕÆǾÐÁÊÄÇ   

       tɹÏÁÇƹÄÕÆǾÐÁÊÄÇ          t ÁÉɹÏÁdž  ƹÄÕÆǾÐÁÊÄÇ

 

 –  – – –  – –  

 –  – –  – –    

   –  –        –  –    

 ªÉ¹»ÆÁËÕ  Á    

               ›ÔÐÁÊÄÁÅÀƹÃɹÀÆÇÊËÁ    

 

 

 

¾ÊÄÁÇÆÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕÆÔ ËÇ    

¾ÊÄÁÇÆÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÔ ËÇ    ÇÈÌÊËÁÅ ÐËÇÇÆÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕÆԠ˾      

ÈÉÇ»¾ÉÁÅÖËÇ          

          t »¾É† ÆǾ ƾɹ»¾ÆÊË»Ç ÀƹÐÁË ƹѾ Èɾ½ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ ºÔÄÇ »¾ÉÆÔÅ Á     ªÉ¹»ÆÁËÕ  Á  

ÇÈÌÊËÁÅ ÐËÇ    

         

      t»¾ÉÆǾƾɹ»¾ÆÊË»Ç ÀƹÐÁË ƹѾÈɾ½† ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ºÔÄÇ»¾ÉÆÔÅÁ    


2003–2012 гг.*

8

ǍǘǐǒǎǝǍ

   –     

 

¥  ´  ¦ µ –   § ¶  ¥       ¦ ¦   §  –  

   – ¥¦§      – 

´ µ –  –  ¶

´ µ –  µ ¶

    –  –       

 CO O ÈÇÄÌÐÁÅ C   C   C  C C      ÀƹÐÁË ½¹ÆƹØ ÈÇÊľ½Ç»¹Ë¾ÄՆ C C ÆÇÊËÕØ»ÄؾËÊؼ¾ÇžËÉÁоÊÃÇÂÈÉǼɾÊÊÁ¾Â

¡Ë¹Ã R  CO O ÈÇÄÌÐÁÅ C   C   C  

C C      ÀƹÐÁË ½¹ÆƹØ ÈÇÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ C C Ø»ÄؾËÊؼ¾ÇžËÉÁоÊÃÇÂÈÉǼɾÊÊÁ¾Â

¡Ë¹Ã R 

 C  R  C C – R   C –  C  4 C R

   –  C  C  C C – R    –R  R   R 

4 

 R  

 

 – 

C     R  ÀƹÐÁË ½¹Æ†   ¡Ë¹Ã C  C  R   C   ƹؼ¾ÇžËÉÁоÊùØÈÉǼɾÊÊÁØØ»ÄؾËÊغ¾ÊÃÇƾÐÆÇ̺Ի¹×Ҿ     ¡Ë¹Ã   *

Решения и ответы приводятся к учебникам указанных годов.


9

ววฒศ…วฒวบวตวฒศ€วผวฝวญวณวบวฒวบวตวถวทศ€ศ„วฒวฎวบวตวทศ€วฅวววธวตวนวปวฏวญวตวฑวฝ

C  C  C R   C  C  R   R  ร€ร†ยนรรร‹ ยฝยนร†ร†ยนร˜ยผยพร‡ร…ยพร‹ร‰รรยพรŠรƒยนร˜รˆร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠรร˜ C  ร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ยบยพรŠรƒร‡ร†ยพรร†ร‡รŒยบร”ยปยนร—ร’ยพร‚ s s s c ยกร‹ยนรƒ C  C  R 

C    R  ร€ร†ยนรรร‹ C  ยฝยนร†ร†ยนร˜ ยผยพร‡ร…ยพร‹ร‰รรยพรŠรƒยนร˜ รˆร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠรร˜ ร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ ยบยพรŠรƒร‡ร†ยพรร†ร‡ รŒยบร”ยปยนร—ย† ร’ยพร‚C    R  ร€ร†ยนย† C  รรร‹ ยฝยนร†ร†ยนร˜ยผยพร‡ร…ยพร‹ร‰รรยพรŠรƒยนร˜รˆร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠรร˜ร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ยบยพรŠรƒร‡ร†ยพรร†ร‡รŒยบร”ย†

 s s s cยกร‹ยนรƒ C  C  R 

ยปยนร—ร’ยพร‚ C   ร‹ยนรƒรƒยนรƒ R  ร‹ร‡ยฝยนร†ร†ยนร˜ยผยพร‡ร…ยพร‹ย† C  ร‰รรยพรŠรƒยนร˜รˆร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠรร˜ร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ยบยพรŠรƒร‡ร†ยพรร†ร‡รŒยบร”ยปยนร—ร’ยพร‚

 C  C  R C   C  C  C C ย– R  R    C C ย– R ร€ร†ยนรรร‹ C   C C ย– R   R    ร‡ร‹รƒรŒยฝยน รˆร‡ร„รŒรยนยพร… รร‹ร‡ R   ร€ร†ยนย† C C ย– R   รรร‹ ยฝยนร†ร†ยนร˜ ยผยพร‡ร…ยพร‹ร‰รรยพรŠรƒยนร˜ รˆร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠรร˜ ร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ ยบยพรŠรƒร‡ร†ยพรร†ร‡ C  C  R  C  C รŒยบร”ยปยนร—ร’ยพร‚ C   R   ร€ร†ยนรรร‹ ยฝยนร†ร†ยนร˜ยผยพร‡ร…ยพร‹ย† C ร‰รรยพรŠรƒยนร˜รˆร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠรร˜ร†ยพร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ยบยพรŠรƒร‡ร†ยพรร†ร‡รŒยบร”ยปยนร—ร’ยพร‚  C C ย– R  C C ย– R ร€ร†ยนรรร‹ C C ย– R   R  ร‡ร‹รƒรŒยฝยน R  ร‹ร‡ยพรŠร‹ร• R  R     C C ย– R  ร€ร†ยนรรร‹ ยฝยนร†ร†ยนร˜ ยผยพร‡ร…ยพร‹ร‰รรยพรŠรƒยนร˜ รˆร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠรร˜ ร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ ยบยพรŠรƒร‡ร†ยพรร†ร‡ 

รŒยบร”ยปยนร—ร’ยพร‚  ยžรŠร„ร O ร†ยพร‡ยผร‰ยนร†รรยพร†ร†ร‡ยปร‡ร€ร‰ยนรŠร‹ยนยพร‹ ร‹ร‡ O รƒยนรƒรŒยผร‡ยฝร†ร‡ยบร„รร€ย† O  รƒร‡รˆร‰รยบร„รยฟยนยพร‹รŠร˜รƒร†รŒร„ร— ร‹ยพ O m รˆร‰ร O m d รร„ร MJN O  Omd  O O  MJN   ยžรŠร„ร O ร†ยพร‡ยผร‰ยนร†รรยพร†ร†ร‡ ยปร‡ร€ร‰ยนรŠร‹ยนยพร‹ ร‹ร‡   รƒยนรƒ รŒยผร‡ยฝย†

 MJN OmdOmd

ร†ร‡ ยบร„รร€รƒร‡ รˆร‰รยบร„รยฟยนยพร‹รŠร˜ รƒ ร†รŒร„ร— ร‹ยพ  m  รˆร‰ร O m d รร„ร O

MJN   O

Omd


2003โ€“2012 ะณะณ.

10

วว˜วว’วŽวว

 ยด ยฅ  MJN ยฆ O ยต  ยžรŠร„ร O ร†ยพร‡ยผร‰ยนร†รรยพร†ร†ร‡ ยปร‡ร€ร‰ยนรŠร‹ยนยพร‹ ร‹ร‡ O รƒยนรƒ รŒยผร‡ยฝย† Omd ยง ยถ ร†ร‡ ยบร„รร€รƒร‡ รˆร‰รยบร„รยฟยนยพร‹รŠร˜ รƒ ร†รŒร„ร— ร‹ยพ O m  รˆร‰ร O m d รร„ร  ยฅ ยด ยฅ ยด MJN ยฆ O ยต  ยจร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒ MJN ยฆ O ยต  Omd Omd ยง ยถ ยง ยถ O ยฅ ยฅ ยดO ยด ยฅยด  MJN ยฆ ยฆ ยต ยต  ยžรŠร„ร O ร†ยพร‡ยผร‰ยนร†รรยพร†ร†ร‡ ยปร‡ร€ร‰ยนรŠร‹ยนยพร‹ ร‹ร‡ ยฆ ยต รƒยนรƒ Omd ยฆ ยต O ยงยถ ยงยง ยถ ยถ ยฅยด รŒยผร‡ยฝร†ร‡ยบร„รร€รƒร‡รˆร‰รยบร„รยฟยนยพร‹รŠร˜รƒร†รŒร„ร— ร‹ยพ ยฆ ยต m รˆร‰ร O m d รร„ร O O ยงยถ ยฅยฅ ยด ยด ยฅยด MJN ยฆ ยต  ยจร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒ MJN ยฆ ยฆ ยต ยต  Omd ยฆ Omd ยต ยถ ยง ยถ ยง ยง ยถ    ย–  ยฅ ยด   ยฆ ยต ยง ยถ     R  C  C C ย– R   C ย–   C ย– ร€ร†ยนรรร‹   

C   R  C  4   R  

C     R   C    R  C  4     R ยฅ ยด  ยฆ ยต ยง ยถ    ยฅ ยด  R  C  C C ย– R   C ย– ยฆ ยต  C ร‡ร‹รƒรŒยฝยนรˆร‡ร„รŒรยนยพร…   ยง ยถ C  ร€ร†ยนรรร‹C  4 4

    ยฅ ยด  ยฆ ยต ยง ยถ 

C C      C  C  R   4     R   C   C   s s sc C  C  R  C C   4     R     ยชร‡รŠร‹ยนยปรร… รŠร„ยพยฝรŒร—ร’รŒร— รˆร‡รŠร„ยพยฝร‡ยปยนร‹ยพร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร• รˆร‰รยบร„รยฟยพร†ร†ร”รŽ ร€ร†ยนรยพร†รร‚ยฝยนร†ร†ร‡ร‚ยบยพรŠรƒร‡ร†ยพรร†ร‡ร‚ยฝร‰ร‡ยบร B  

    B    B      


ǝDzȅDzǺǵDzȀǼǽǭdzǺDzǺǵǶǷȀȄDzǮǺǵǷȀǥǍǍǸǵǹǻǯǭǵDZǽ

¹ÈÁÊÕ ÈÉÁºÄÁ¿¾ÆÁ ÈÇùÀÔ»¹¾Ë ÐËÇ ½¹ÆÆÌ× ȾÉÁǽÁоÊÃÌ× ½ÉǺÕÅÇ¿ÆÇÈɾ½Ê˹»ÁËÕ»»Á½¾ÊÌÅÅÔº¾ÊÃÇƾÐÆÇ̺Ի¹×Ҿ¼¾Ç† žËÉÁоÊÃÇÂÈÉǼɾÊÊÁÁ    ¨ÇÄÌй¾Å B 4        ªÇÊ˹»ÁÅÊľ½Ì×ÒÌ×ÈÇÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ   ¨ÇÄÌй¾Å B 4        ªÇÊ˹»ÁÅÊľ½Ì×ÒÌ×ÈÇÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ

11

B 

   B     ¹ÈÁÊÕ ÈÉÁºÄÁ¿¾ÆÁ ÈÇùÀÔ»¹¾Ë ÐËÇ ½¹ÆÆÌ× ȾÉÁǽÁоÊÃÌ× ½ÉǺÕÅÇ¿ÆÇÈɾ½Ê˹»ÁËÕ»»Á½¾ÊÌÅÅÔº¾ÊÃÇƾÐÆÇ̺Ի¹×Ҿ¼¾Ç† žËÉÁоÊÃÇÂÈÉǼɾÊÊÁÁ B  

B   B      ¹ÈÁÊÕ ÈÉÁºÄÁ¿¾ÆÁ ÈÇùÀÔ»¹¾Ë ÐËÇ ½¹ÆÆÌ× ȾÉÁǽÁоÊÃÌ× ½ÉǺÕÅÇ¿ÆÇÈɾ½Ê˹»ÁËÕ»»Á½¾ÊÌÅÅÔº¾ÊÃÇƾÐÆÇ̺Ի¹×Ҿ¼¾Ç† žËÉÁоÊÃÇÂÈÉǼɾÊÊÁÁ    C ¨ÇÄÌй¾Å B 4   B       ªÇÊ˹»ÁÅÊľ½Ì×ÒÌ×ÈÇÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ

 

B  

   B    ¹ÈÁÊÕ ÈÉÁºÄÁ¿¾ÆÁ ÈÇùÀÔ»¹¾Ë ÐËÇ ½¹ÆÆÌ× ȾÉÁǽÁоÊÃÌ× ½ÉǺÕÅÇ¿ÆÇÈɾ½Ê˹»ÁËÕ»»Á½¾ÊÌÅÅÔº¾ÊÃÇƾÐÆÇ̺Ի¹×Ҿ¼¾Ç† žËÉÁоÊÃÇÂÈÉǼɾÊÊÁÁÁÐÁÊĹ     ¨ÇÄÌй¾Å B  4       B  

 CO  –   C  C  C  O

C C     ˹à ùà R   ËÇ ½¹ÆƹØ ÈÇÊľ½Ç»¹† C C ˾ÄÕÆÇÊËÕƾØ»ÄؾËÊغ¾ÊÃÇƾÐÆÇ̺Ի¹×Ҿ¼¾ÇžËÉÁоÊÃÇÂÈÉdž R

¼É¾ÊÊÁ¾Â


2003โ€“2012 ะณะณ.

12 CO  ย– O  C  C  C 

วว˜วว’วŽวว

C C  ร‹ยนรƒ รƒยนรƒ R   ร‹ร‡ ยฝยนร†ร†ยนร˜ รˆร‡รŠร„ยพยฝร‡ยปยนย†   C C ร‹ยพร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร•ร†ยพร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ยบยพรŠรƒร‡ร†ยพรร†ร‡รŒยบร”ยปยนร—ร’ยพร‚ยผยพร‡ร…ยพร‹ร‰รรยพรŠรƒร‡ร‚รˆร‰ร‡ย† R

ยผร‰ยพรŠรŠรยพร‚ O 

 ยฅ ยด  CO  ย– ยฆ ยต  C  C  C   ยง ยถ  C C  R     ร‹ยนรƒรƒยนรƒ R  ร€ร†ยนรรร‹ ยฝยนร†ร†ยนร˜รˆร‡รŠร„ยพย† C  C  ยฝร‡ยปยนร‹ยพร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร• ร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ ยบยพรŠรƒร‡ร†ยพรร†ร‡ รŒยบร”ยปยนร—ร’ยพร‚ ยผยพร‡ร…ยพร‹ร‰รรยพรŠรƒร‡ร‚ รˆร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠรยพร‚ O 

 ยฅ ยด  CO  ย– ยฆ ยต  C  C  C   ยง ยถ  C C  R      ร‹ยนรƒรƒยนรƒ R  ร€ร†ยนรรร‹ ยฝยนร†ร†ยนร˜รˆร‡รŠร„ยพย† C  C  ยฝร‡ยปยนร‹ยพร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร• ร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ ยบยพรŠรƒร‡ร†ยพรร†ร‡ รŒยบร”ยปยนร—ร’ยพร‚ ยผยพร‡ร…ยพร‹ร‰รรยพรŠรƒร‡ร‚ รˆร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠรยพร‚

   C C ย– R   C ย–  R  C   C  ร‡ร‹รƒรŒยฝยนรˆร‡ร„รŒรยนยพร… C  4    R      C  C C ย– R   C ย–  R   C  ร‡ร‹รƒรŒยฝยนรˆร‡ร„รŒรยนยพร… C  4     R  C ยฅ ยด  4  R  ยกร‹ยนรƒ 4  ร€ร†ยนรรร‹ C 4 ย– R  ยฆ ยต  R ยง ยถ C C ร€ร†ยนรรร‹  R   4  C  ยกร‹ยนรƒ 4 4 R C   ยน R    4 


ววฒศ…วฒวบวตวฒศ€วผวฝวญวณวบวฒวบวตวถวทศ€ศ„วฒวฎวบวตวทศ€วฅวววธวตวนวปวฏวญวตวฑวฝ

  MJN Omd

 O ยฅ ยด MJN ยฆ O ยต Omd O ยง ยถ

 ยžรŠร„ร O ร†ยพร‡ยผร‰ยนร†รรยพร†ร†ร‡ ยปร‡ร€ร‰ยนรŠร‹ยนยพร‹ ร‹ร‡ O รƒยนรƒ รŒยผร‡ยฝร†ร‡ ยบร„รร€รƒร‡ รˆร‰รย†  ยบร„รยฟยนยพร‹รŠร˜รƒร†รŒร„ร— ร‹ยพ O m รˆร‰ร O m d รร„ร MJN O  Omd  ยฅ ยด ยจร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒ MJN ยฆ O ยต  Omd ยง ยถ MJN MJN

Omd

ยด O  ย– O ยฅ MJN MJN ยฆ O ยต Omd Omd ยถ O O ยง

 ยžรŠร„ร O ร†ยพร‡ยผร‰ยนร†รรยพร†ร†ร‡ ยปร‡ร€ร‰ยนรŠร‹ยนยพร‹ ร‹ร‡ O รƒยนรƒ รŒยผร‡ยฝร†ร‡ ยบร„รร€รƒร‡ รˆร‰รย†  ยบร„รยฟยนยพร‹รŠร˜รƒร†รŒร„ร— ร‹ยพ O m รˆร‰ร O m d รร„ร MJN O  Omd  ยด ยฅ ยจร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒ MJN ยฆ O ยต  Omd ยถ ยงO

 O  ย– O ยด ยฅ MJN ยฆ O O ยต Omd ยง O  ยถ  ยžรŠร„ร O ร†ยพร‡ยผร‰ยนร†รรยพร†ร†ร‡ ยปร‡ร€ร‰ยนรŠร‹ยนยพร‹ ร‹ร‡ O ร O รƒยนรƒ รŒยผร‡ยฝร†ร‡ ยบร„รร€ย†   รƒร‡ รˆร‰รยบร„รยฟยนยพร‹รŠร˜ รƒ ร†รŒร„ร— ร‹ยพ O m  ร O m  รˆร‰ร O m d รร„ร   MJN O  ร MJN O  Omd Omd  ยด ยฅ ยจร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒ MJN ยฆ O O ยต  Omd ยถ ยง Omd13

O MJN Omd

ยชร‹ร‡ร‰ร‡ร†ร” รˆร‡รŠร‹ยนยปร„ยพร†ร†ร”รŽ ยฝร‰รŒยผ ร†ยน ยฝร‰รŒยผยน รƒรŒยบร‡ยป รŠร‡รŠร‹ยนยปร„ร˜ร—ร‹ ยบยพรŠรƒร‡ร†ยพรย† ร†รŒร—รŒยบร”ยปยนร—ร’รŒร—ยผยพร‡ร…ยพร‹ร‰รรยพรŠรƒรŒร—รˆร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠรร— B B B B  ร€ร†ยนรรร‹ ยปร”รŠร‡ร‹ยน รˆร‡ร„รŒรรยปร‘ยพร‚รŠร˜ รรยผรŒร‰ร” ร‰ยนยปร†ยน รŠรŒร…ร…ยพ  B ยบยพรŠรƒร‡ร†ยพรร†ร‡รŒยบร”ยปยนร—ร’ยพร‚ยผยพร‡ร…ยพร‹ร‰รรยพรŠรƒร‡ร‚รˆร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠรรรŠ R   B C B  B 4 R  ยฉยนรŠรŠร‹ร‡ร˜ร†รร˜ ร‡ร‹ ร‹ร‡รรƒร รƒยนรŠยนร†รร˜ รˆยพร‰ยปร‡ร‚ ร‡รƒร‰รŒยฟร†ร‡รŠร‹ร รŠร‡ ยปร‹ร‡ร‰ร‡ร‚ ยพรŠร‹ร• รŠรŒร…ร…ยนยบยพรŠรƒร‡ร†ยพรร†ร‡รŒยบร”ยปยนร—ร’ยพร‚รˆร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠรรยฝรยนร…ยพร‹ร‰ร‡ยปร‡รƒร‰รŒยฟร†ร‡รŠร‹ยพร‚ รŠร‰ยนยฝรรŒรŠยนร…ร 3 3  3O ร‹ร‡ยพรŠร‹ร•  3 3 3 ร€ร†ยนรรร‹ ร‰ยนรŠรŠร‹ร‡ร˜ร†รยพ ร‡ร‹ รยพร†ร‹ร‰ยน รˆยพร‰ยปร‡ร‚ ร‡รƒร‰รŒยฟร†ร‡รŠร‹ร ยฝร‡ ยปยพร‰ร‘รร†ร” รŒยผร„ยน ร‰ยนยปร†ร‡ 3  3 3 3  ยฉยนรŠรŠร‹ร‡ร˜ร†รยพ ร‡ร‹ ยปยพร‰ร‘รร†ร” รŒยผร„ยน ยฝร‡ รยพร†ร‹ร‰ยน ยปร‹ร‡ร‰ร‡ร‚ ร‡รƒร‰รŒยฟร†ร‡รŠร‹ร ร‰ยนยปร†ร‡ 3 3 3 3 3 


2003โ€“2012 ะณะณ.

14

วว˜วว’วŽวว

3 3  ร‡ร‹รƒรŒยฝยน 3 3 3 3 3 3 3 33 33 3  ยนร†ยนร„ร‡ยผรรร†ร‡ 3   ร‹ยนรƒรร… ร‡ยบร‰ยนย†  3 ร€ร‡ร… 3O O  

ยกร€

รˆร‡ยฝร‡ยบรร˜

ร‹ร‰ยพรŒยผร‡ร„ร•ร†รรƒร‡ยป

รŠร„ยพยฝรŒยพร‹

 

         

                                            ยฅ ยด  ยฅ ยด  ยฆ ยต   ยฆ ยต        ยง ยถ   ยงยถ

   

 

  

 

 

 

   

   

  

  

   

ยฅ ยด ยฅ ยด ยฅยด ยฆ ยต ยฆ ยต ยฆ ยต  ยง ยถ ยง ยถ ยง ยถ

  

  

   ยฅ ยฅ ยด ยด ยฅ ยด  ยฆยฆ ยต ยต ยฆ ยต  ยง ยถ ยง ยง ยถ ยถยฅ ยฅ ยด ยด ยฅ ยด  ยฆยฆ ยต ยต ยฆ ยต  ยฆ ยง ยถ ยต ยง ยถ ยง ยถ ยฅ ยด ยฆยง ยตยถ  ยฅยด ยฆยต ยง ยถ

    

   

     


ǝDzȅDzǺǵDzȀǼǽǭdzǺDzǺǵǶǷȀȄDzǮǺǵǷȀǥǍǍǸǵǹǻǯǭǵDZǽ 

 ¥ ´  ¦ µ   § ¶ 

             

 Y  Y p  Y p   Y  ÁÄÁ Y  

  ¥´  Y   Y  ¦ µ  Y   §¶ Y  Y  Y     Y  Y  Y     ÇËÊ×½¹ Y  ÁÄÁ Y          

                               ¥´      ¦ µ      §¶           

 

 

  –   –    –   –     –   –   –  –    –  –  –  – 

  –  –  –   –   –  –     ¥´ ¥ ´  ¦ µ –  ¦ – µ  –  § ¶ § ¶–    –   –   15


2003–2012 гг.

16

ǍǘǐǒǎǝǍ

  –   –       –    –         –  –  –  –  –    –   –   

  –  –  –    –   –    ¥ ¥ ´ ¥ ´ ´ ¥ ´ – ¦ µ  ¦ – ¦ µ µ  – ¦ µ  –  § ¶ § ¶ ¶ § ¶ §  –  –  

 ¥ ´ – ¦ µ § ¶ ¥ ´ ¥ ´  – ¦ µ  – ¦ µ  –  § ¶ § ¶ Y[  Y[  Y[ Y[  BC  BC

 B C  Y Z  Y< Z <  Y Z BC  B<C<  BC

 BC – BC  – BC  BC BC BC – BC  BC  BC BC BC BD BC BD  – – B B D C D C B  B  ¥´ –  –  ¦ µ  C BC C BC C C §C¶

   ¥ ´   ¦ µ   §¶ 

 ¥ ´  ¦ µ   §¶

 Y Z 

 B C  

 

Все домашние задания: 10 класс: решения, пояснения, рекомендации (Покет)