Page 1


82-3 84(2 -56

-

)6-4

.

О ь

в

ая

е

.

-56 . —

: / , 2013. — 320 . — ).

. : Э

(

ISBN 978-5-699-65119-1

, ,

. – .

-

, ,

. -

. !

: ... –

,

... УДК 82-3 К 84(2Р

ISBN 978-5-699-65119-1

©О ь ©О «Э

в

-Р )6-4

ая

., 2013 . ООО «И а », 2013

ь в


л , «

» — ,

.

, -

-

. ,

. . ,

,

. , .

-

,

?

, ,

.

.

-

,

,

,— ,

.

,

. ...

-

, ,

! ,

...

, ,

. 5


, .

. .

, . -

,

.

,

. , -

, .

, .

, ,

. ,

,

-

. , . . .

, ,

,

— ,

.

. , . , , .

-

.

. ...

: ,

. ,

,

-

: ,

! ?

, !

, -

, . , 6

. .

!

!


,

-

!

,

,

. ,

.

,

, .

,

. ,

, ! , ,

-

. ,

. .

. , ,

, ?

!

,

. ,

. ,

. .

,

,

,

, . ...

,

. . ,

-

. ,

!

,

-

. ! -

,

. .

,

, ,

. . !

-

, . 7


. . ,

.

, , .

, -

. . —

,

.

, .

-

.

,

-

-

.

. ,

. -

. , , .

-

, . , .

,

-

. . , . —

,

-

! , . ,

. !

! 8

,

-


,

. . !

, -

,

. .

,

, ! ,

...

,

-

.

! .

,

. ,

,

,

.

,

. !

! , .

,

,

. ...

!

,

. :

,

, ! , -

.

, -

. Э ,

? ! , , .

9


,

-

. , ,

. ! -

. ,

, . .

,

,

! .

,

. , .

. -

, ,

?

,

.

, !

,

, . !

,

-

,

! ,

-

,

. .

, .

, .

,

, . ,

, 10

!

,


,

.

, . ,

.

. Э

-

?! ,

. ,

!

,

, . , . ,

-

. Э

,

-

, , —Э ! — .—

! , , . -

. ,

.

.

?

! ,

. . .

, ,

, , , . :

. . !

,

,

, -

, 11


, :

-

, , . !

?! ,

,

!

?.. . ,

— .

-

,

, ,

-

! . , .

-

. , —

, . , : — ?..

,

,

.

, -


ЧА

1 А

л

1

, —

,

.

, . , . ,

,

-

. ,

, , —

, —

, ,

...

, — ,

, ,

.—

? .

, .

-

: —

,

,

?! -

! , ,

-

, . ,

.

-

. 13


. ,

-

. , .

-

-

.

. -

,

, , .

,

...

. .

, -

, , . «

»,

,

-

. , . ,

.

— .

: . , . ,

. ,

, -

. , 14

-


. ,

.

, ,

-

-

. . . , ,

,

,

, . -

. , .

.

, .

. ,

.

, ,

, ,

.

-

-

, . -

, .

,

,

,

. —

-

. , «

». ,

15

Ангел придет за тобой  
Ангел придет за тобой