Memòria Fundació Foment de l'Habitatge Social 2017 - Breu

Page 1

ME MÒ RIA 2017 Habitatges que acompanyen


TASCA SOCIAL Acompanyem per la plena autonomia.

3.407

accions amb l’usuari

297

75%

20%

5%

ACCIONS DIRECTES (visites domiciliàries, signatures de contracte, suport a la família i atenció comunitària)

COORDINACIONS I TREBALL EN XARXA

ANÀLISI I ESTUDI DELS CASOS

FAMÍLIES S’HAN BENEFICIAT DEL SERVEI DE GESTIÓ D’AJUTS A L’HABITATGE

DE TREBALL 1 PLA ESPECÍFIC PER A CADA FAMÍLIA


PERSONES ATESES Treballem per les persones. MENORS

1.387

403

PERSONES ATESES

41

FAMÍLIES

VAN A ENTRAR AL 2017

FAMÍLIES ATESES

46%

DONES

55%

65% 5% Refugiats 10% Altres residències tutelades

Motius econòmics o manca de condicions d’habitabilitat

DADES CARACTERÍSTIQUES POBLACIÓ ATESA:

25% Situació administrativa irregular

22

39% Origen espanyol

60% No disposa d’ingressos propis (sense ingressos)

FAMÍLIES VAN PODER SORTIR DEL PROJECTE

383

FAMÍLIES ES TROBEN SOTA EL LLINDAR DE POBRESA


HABITATGES Oferim habitatges dignes.

408

habitatges 100% a l’àrea metropolitana de Barcelona

766

actuacions

11%

31%

58%

Obres d’efecte sobre la SALUT DE L’USUARI

Obres en favor de l’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

CONDICIONAMENT I MILLORA general de l’habitatge

DESPESA/INVERSIÓ:

474.861,70 €

67% DE LES OBRES FETES

MITJANÇANT EMPRESES D’INSERCIÓ

CONDICIONAMENT DE L’HABITATGE ABANS, DURANT I DESPRÉS DE L’ESTADA DE LA FAMÍLIA


ECONÒMIC I ADMINISTRATIU Garantim el dret a l’energia. Apostem pel consum responsable. Gestió d’altes, baixes, comprovació, validació i pagament avançat dels subministraments:

5.975

factures d’aigua, llum, gas i/o acs.

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

FINANCERS I ALTRES 9.909,29 PÚBLICS 947.325,79 PRIVATS 749.518,26

PROPIS 1.439.934,69

DISTRIBUCIÓ DESPESES

GENERALS 445.076,75 ACOMP. FAMÍLIES 651.069,94

PARC HABITATGE 2.050.541,34


COL·LABORA! Pots posar-te en contacte amb nosaltres al: 93/302 71 97 Fer una aportació al C/c ES16 2100 0965 51 0200047154 “Una llar és més que un lloc on viure”

> Amb el suport de:

Fundació Foment de l’Habitatge Social Via Laietana, 5, 1r 2a 08003 Barcelona Tel. 933 027 197 www.habitatgesocial.org info@habitatgesocial.org