__MAIN_TEXT__

Page 1

Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social

Memòria d’activitats 2011

- Juny 2012 -


Memòria d’activitats 2011

ÍNDEX

1. Presentació

2

2. La nostra filosofia

4

3. Activitat de la Fundació

6

4. Els recursos humans

17

5. Dades econòmiques

18

6. Patronat i dades registrals

19

1


Memòria d’activitats 2011

1. PRESENTACIÓ

L’any passat per aquestes dates, prevèiem un 2011 francament difícil, per exemple, en començar l’any ja parlaven d’una taxa d’atur al voltant del 18%. La realitat ha estat pitjor que les previsions. L’atur a Catalunya el 1r. trimestre del 2012 ha arribat a la increïble xifra del 22,2% i, en el cas del nostre col·lectiu atès supera el 30%. Aquest entorn tan negatiu ha tingut un reflex greu en la nostra Fundació, ja què ha augmentat en 2 punts percentuals el nombre d’adults que tenen uns ingressos inferiors a 284€/mes. D’altra banda la morositat dels llogaters també s’ha incrementat notablement. Les sol·licituds que ens arriben són moltes però els sol·licitants són gairebé tots insolvents i, gran quantitat d’ells no disposen de cap ingrés. Els analistes econòmics diuen que aquesta situació pot agreujar-se al llarg del 2012 arribant a situacions mai viscudes des de feia moltes dècades. Tanmateix l’acció de la Fundació no s’ha aturat sinó el contrari. Durant el 2011 la Fundació ha acollit a 393 persones i 112 unitats familiars, que suposen un augment respecte l’any anterior d’un 9,8% i un 7,7% respectivament. En aquesta memòria s’expliquen els perfils dels nostres usuaris que en la seva majoria eren nouvinguts, gairebé la meitat eren menors i dels adults, un 60% eren dones. La capacitat econòmica dels usuaris és molt precària, a més podem dir que ha minvat respecte l’any anterior. Com hem comentat, durant el 2011, la nostra activitat ha augmentat, i això s’ha vist reflectit en les dades econòmiques de l’exercici. Així els ingressos que han estat de 648.856,28€ han augmentat un 22,8% degut a la posada en funcionament, a les darreries del 2010, de 19 habitatges al nou edifici del Passeig de l’Exposició (al Poble Sec). Òbviament, doncs, les despeses també han augmentat. El resultat positiu ha esta de 24.263,39€ gràcies als interessos bancaris proporcionats per una important donació privada destinada a construir habitatges, la qual encara, no ha estat utilitzada del tot. Durant el 2011 hem continuat rebent l’aportació econòmica de l’Agència de l’habitatge per pertànyer a la Xarxa d’Habitatges d’inclusió, però aquesta s’ha vist reduïda a la meitat del total que veníem obtenint els anys anteriors, la qual cosa ens obligarà, en el futur, a fer ajustaments de despesa i trobar noves fonts de finançament. D’altra banda, alguns dels nostres usuaris han gaudit de la prestació de lloguer que atorga la Generalitat de Catalunya. També però, aquestes prestacions han baixat de manera dràstica en quant el nombre de beneficiaris, en aplicar la Generalitat amb molt rigor les disposicions legals existents.

2


Memòria d’activitats 2011

En el moment de redactar aquesta nota, la construcció del nou edifici de 19 habitatges al barri del Poble Nou està al voltant del 50% i es preveu poder inaugurar-lo el proper mes d’octubre. En els moments actuals, els analistes econòmics i els mitjans informatius només fan que donar males notícies, per tant sembla difícil proporcionar notes d’esperança, però, a la Fundació la tenim. La crisi ha es fortíssima però malgrat les possibles errades dels nostres agents econòmics, socials i governants, de les crisis sempre se’n surt. Tinc confiança, sobretot, en les institucions del tercer sector que han sabut actuar amb eficàcia i diligència en aquesta greu situació. Per finalitzar, haig de fer agraïments. Agraïments a les institucions públiques i privades que col·laboren al nostre projecte i també a tot el personal i els voluntaris que fan viable l’assoliment dels nostres objectius.

Antoni Salamero Salas Director

3


Memòria d’activitats 2011

2. LA NOSTRA FILOSOFIA

MISSIÓ La Fundació Foment de l’Habitatge Social és una entitat sense ànim de lucre i d’inspiració cristiana que es dedica a la lluita contra l’exclusió social, en especial contra l’exclusió residencial. La Fundació concreta la seva acció oferint una llar a persones proposades per Càritas diocesana de Barcelona ó d’altres serveis socials, de manera temporal amb l’objectiu d’estabilitzar la seva situació personal i permetre les persones accedir a un habitatge permanent en un futur. L’acció fundacional posa un especial èmfasi a la perspectiva de gènere i l’atenció a la infància.

VALORS Els nostres valors són, entre d’altres: la cooperació, la no discriminació per cap circumstància o creença, la sensibilització social, l’eficiència del professionals i voluntaris, la qualitat dels nostres recursos i la sostenibilitat del projecte de manera autònoma i al llarg del temps. LES NOSTRES OPCIONS Opció per les persones i no per la seva situació, sense tenir en compte el nivell d’ingressos i sense necessitat que aquests en siguin de regulars. La prevenció de la desprotecció dels infants és preferent respecte de qualsevol altra situació. Opció pel treball amb Càritas Diocesana de Barcelona. És important el coneixement de les situacions i dificultats que tenen les famílies que atenem per tal de trobar conjuntament amb elles, i des de la proximitat, alternatives per a superar-les, i què el recurs que oferim s’adapti a les necessitats no cobertes. Opció per la independència i l’autonomia de les persones. El pis és entès com un lloc de punt de partida per reiniciar processos personals d’inclusió social, apropant la realitat “normalitzada” al dia a dia de les persones.

4


Memòria d’activitats 2011

Opció per un parc propi d’habitatges de qualitat. Aquesta situació permet que la Fundació sigui menys permeable a les fluctuacions del mercat immobiliari i possibilita oferir lloguers a preus reduïts. Opció pel treball en xarxa. Amb altres entitats, agents socials i amb l’administració per tal d’aprofitar les sinèrgies que es produeixen quan es treballa conjuntament amb un model comunitari, tot rentabilitzant esforços i recursos. Opció pel voluntariat. Des de la concepció de professionals voluntaris, atorgantlos un paper de participació i corresponsabilitat en tots els nostres projectes.

EL PROJECTE Aquest projecte té la finalitat de possibilitar la inclusió residencial tot oferint, a famílies nuclears o monoparentals amb fills menors a càrrec, un dret que els faci sentir ciutadans, integrats a la societat i participants actius de la comunitat a través de l’accés a l’habitatge de lloguer just. Els pisos ofereixen una estada temporal on poder construir les diferents realitats de les persones. Es tracta d’un recurs on les famílies troben un espai on ser i sentir-se persones, on viure amb qualitat de vida, on crear noves xarxes i vincles. Són veritables oportunitats per sortir de la situació d’exclusió residencial, afavorint que les persones no només disposin d’un lloc físic on viure, sinó que, a més, siguin llogaters de dret, és a dir, que tinguin una relació jurídica amb l’espai on viuen. L’acompanyament dels professionals de la Fundació va en aquesta línia, la de vetllar pels drets de les persones acollides, alhora que es fomenta l’autonomia de les mateixes. L’eix central de la nostra intervenció és l’allotjament, dins el marc dels processos familiars i personals de recuperació de competències socials que afavoreixen l’autonomia. Aquesta intervenció s’emmarca dins d’una intervenció integral, global, acompanyada en la part individual pels treballadors socials dels serveis de Càritas.

5


Memòria d’activitats 2011

3. L’ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ

PERSONES ATESES

Al llarg del 2011 la Fundació ha atès 393 persones, la qual cosa suposa un augment del 9,8% respecte l’any anterior, motivat per la major disponibilitat d’habitatges, ja què, els 19 habitatges de l’edifici del passeig de l’Exposició han estat disponibles durant tot l’any 2011, mentre que l’any 2010 només van estar disponibles durant els darrers mesos. Pel que fa al nombre d’unitats familiars, durant el 2011 s‘han atès un total de 112, això va suposar un augment del 7,7% respecte l’any anterior.

COMPARATIVA anys anteriors 358

393

302 250

69

2006

250

75

2007

265

85

2008

Unitats familliars ateses

95

2009

104

2010

112

2011

Total persones ateses

6


Memòria d’activitats 2011

Del total de persones ateses, gairebé la meitat, 190, són menors. Dels adults, la major part són dones, responent així a les nostres opcions institucionals. TOTAL USUARIS ATESOS 2011 MENORS 190

200

175

150

DONES 123 125

100

HOMES 80

75

50

25

0

Un 57,14% del total de famílies ateses procedien de la ciutat de Barcelona. El 28,57% vivien a poblacions properes a la capital com és l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sta. Coloma de Gramanet o Cornellà; i, el 1,79% a la resta de la diòcesi de Barcelona. La Fundació atén també a unitats familiars procedents de les diòcesis de Sant Feliu i Terrassa, que suposen en ambdós casos el 6,25% del total d’unitats familiars ateses. ON VIVIA LA UNITAT FAMILIAR ABANS d'entrar al projecte de la Fundació? 60%

Barcelona (ciutat) 57,14%

50%

40%

30%

20%

L'Hospitalet 10,71% 10%

Badalona - Sta. Coloma 14,29%

Cornellà 3,57%

Diòcesi Diòcesi Resta Terrassa Sant Feliu 6,25% Diòcesi 6,25% Barcelona 1,79%

0%

7


Memòria d’activitats 2011

La situació residencial i el motiu de la sol·licitud d’habitatge de les famílies ateses a la Fundació, majoritàriament ha estat per l’amuntegament (en un 44,64%). El 21,43% provenien d’una institució o d’altres projectes residencials específics abans d’entrar a formar part del projecte, el 17,86% vivien en habitatges amb manca de condicions adients i el 16,07% procedien de desnonaments per impagament. MOTIU de la SOL.LICITUD 50% A muntegament 44,64%

45% 40% 35% 30% 25% 20%

Desnonament (impagament) 16,07%

Manca Habitabilitat 17,86%

Sortida institució / projecte 21,43%

15% 10% 5% 0%

Les unitats ateses vivien majoritàriament, un 52,68%, en pisos compartits, el 24,11% en habitatges de lloguer i el 21,43% en institucions. Un percentatge molt petit vivia en pensions ó eren persones sense sostre. SITUACIÓ RESIDENCIAL abans de l'entrada al projecte de la Fundació Habitació de lloguer en pis compartit 52,68%

60%

50%

40%

30%

Pis lloguer 24,11%

Institució 21,43%

20%

10%

Pensió / Sense sostre 1,79%

0%

8


Memòria d’activitats 2011

PERFIL DELS USUARIS Més d’un 48% dels nostres usuaris eren menors i el mateix percentatge tenien entre 18 i 49 anys. Només un 3,31% del total de persones ateses al 2011 superaven els 50 anys d’edat. Aquests percentatges són conseqüència de la nostra opció institucional de preferència per famílies amb menors i la lluita contra la pobresa infantil. Persones ateses segons l'EDAT 60% Menors de 18 anys 48,35%

50%

De 18 a 49 anys 48,35%

40%

30%

20%

Més de 50 anys 3,31%

10%

0%

D’altra banda, més del 62% dels adults atesos eren dones.

Adults atesos segons SEXE 70%

DONES 62,03% 60%

50%

40%

HOMES 37,97%

30%

20%

10%

0%

9


Memòria d’activitats 2011

Del total d’unitats familiars ateses, són les famílies nuclears les més representades. S’ha de remarcar però, que les famílies monoparentals representen gairebé el 34% del total d’unitats ateses, conseqüència també de les opcions preferencials d’atenció de la nostra entitat. TIPUS DE FAMÍLIA Família nuclear 55,36%

60%

50%

40%

Família monoparental 33,93%

30%

20%

Persona sola 5,36%

10%

Diferents nuclis familiars 5,36%

0%

La composició familiar més freqüent ha estat enguany la de 4 membres, en el 29,46% dels casos, mentre que els anys anteriors no era així, per exemple el 2010 aquest grup familiar representava únicament el 21% de les unitats ateses. Aquest és un augment significatiu que fa pensar en una tendència a un tipus de família més nombrosa i què els nostres habitatges hauran de ser, en un futur, més grans. MEMBRES de la UNITAT FAMILIAR 35% 3 Membres 28,57%

30%

4 Membres 29,46%

25%

20%

2 Membres 18,75% Més de 5 membres 10,71%

15%

10%

5%

1 Membre 5,36%

5 Membres 7,14%

0%

10


Memòria d’activitats 2011

El 46,31% dels adults acollits no tenen formació acadèmica, la qual cosa és una notable dificultat per tal de trobar feina o bé accedir a una feina qualificada. NIVELL FORMATIU (dels adults atesos) Sense formació acadèmica 44,83% Educació bàsica obligatòria 40,39%

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15%

Batxillerat-Mòduls professionals 7,88%

10% Analfabet 1,48%

5%

Educació Universitària completa 4,93%

0%

Formació noreglada 0,49%

Al voltant del 60% dels adults acollits tenen uns ingressos de menys de 455€ mensuals i, gairebé, el 85% estan per sota del llindar de la pobresa (681€ mensuals). La principal procedència dels ingressos familiars és del treball ja sigui normalitzat ó en precari. Cal posar èmfasi que el 8,93% no tenen cap ingrés i viuen dels ajuts socials, aquest percentatge ha augmentat respecte l’any anterior i malauradament pot continuar augmentant notablement enguany. NIVELL D'INGRESSOS (respecte dels adults) 50% 45%

<284€/mes 45,32%

40% 35% 30%

<682€/mes 24,63%

25% 20%

<455€/mes 14,78%

≥682€/mes 15,27%

15% 10% 5% 0%

NOTA

La renda seria encara molt més baixa si haguéssim de dividir-la entre totes les persones ateses, inclosos els menors.

11


Memòria d’activitats 2011

PRINCIPAL PROCEDÈNCIA dels INGRESSOS familiars

40% 35%

Treball no rmalitzat (amb co ntracte) 37,50% Treball en precari (sense co ntracte) 34,82%

30% 25% 20% Reb ajuts eco nò mics (Serveis so cials ó altres institucio ns) 8,93%

15%

Renda M ínima d'Insersió 7,14% Reb subsidi ó ajut P ensió No -co ntributiva permanent 5,36% Reb la prestació de 3,57% P ensió Co ntributiva dependència 1,79% 0,89%

10% 5% 0%

Del conjunt de persones adultes, el percentatge més alt, un 35,47% no treballa ni estudia, la qual cosa és un reflex de l’important i alta taxa d’atur que pateix les persones que participen en el projecte de la Fundació. Tampoc fan cap mena de formació la qual cosa és una dificultat afegida per a la recerca de feina quan la crisi econòmica se superi. SITUACIÓ LABORAL 40%

No treballen ni estudien 35,47%

35%

30%

Mercat laboral normalitzat 26,11%

Economia inf ormal 29,56%

25%

20%

15%

10%

5%

Estudiant actualment Jubilats - 5,91% Pensionistes 2,96%

0%

12


Memòria d’activitats 2011

Gairebé el 53% de tots els usuaris eren nascuts a Llatinoamèrica, al voltant d’un 20% a Espanya, el 18,32% a l’Àfrica (prioritàriament al Magreb) i gairebé el 8% a l’Àsia. LLOC NAIXEMENT (de tots el usuaris atesos) 60% Llatinoamèrica 52,93% 50%

40%

30% Espanya 20,10% 20% Magreb 12,47% 10% Europa noComunitària 0,76%

Subsàhara 5,85%

Àsia 7,89%

0%

SITUACIÓ LEGAL (de tots els membres atesos) 56%

54%

Regular 53,69%

52%

50%

48%

Irregular 46,31%

46%

44%

42%

Regular = amb DNI, Permís de Residència i/o NOTA Permís de Treball Irregular = sense cap permís, estigui en tràmit o no

13


Memòria d’activitats 2011

El 53,69% de les persones ateses es troben en situació regular. Pel que fa a l’estat civil del titular del contracte el percentatge més important, el 48,21%, era casat i per ordre d’importància decreixent eren solters, separat/divorciat, parella de fet i vidus. ESTAT CIVIL (respecte del titular del contracte) 60%

50%

Casat 48,21%

40%

30% Solter 20,54%

Separat/ Divorciat 15,18%

20% Parella de fet 11,61% 10%

Vidu/a 4,46%

0%

LES UNITATS FAMILIARS QUE SURTEN DEL PROJECTE Un objectiu de la Fundació és que les persones després d’una estada de 3 ó 4 anys al projecte siguin capaços d’assolir una autonomia suficient per tal de trobar un habitatge públic ó privat pels seus propis mitjans. De les persones que van sortir del nostre projecte l’any 2011, el 43,48% van estar a la Fundació entre 2 i 4 anys, i el 30,43% van romandre més de 4 anys. Aquesta sortida en un temps prudencial a més de ser necessària pel procés d’inserció/reinserció proporciona una major eficiència i eficàcia al parc d’habitatges de la Fundació. TEMPS d'ESTADA al projecte de les unitats familiars que van sortir el 2011 50%

De 2 a 4 anys 43,48%

45% 40% 35% 30%

Menys de 2 anys 26,09%

Més de 4 anys 30,43%

25% 20% 15% 10% 5% 0%

14


Memòria d’activitats 2011

La rotació ha augmentat l’any 2011. D’un total de 23 unitats familiars, la major part, 13, han trobat habitatge del lloguer en el mercat privat. Dos unitats familiars han retornat al seu país d’origen. GESTIÓ D’HABITATGES La Fundació disposà al 2011, per portar a terme el seu projecte, de 91 habitatges, 2 més que al 2010. Del total, 62 eren de propietat, 19 eren llogats i 10 cedits. Al final de l’any 2011 s’han incorporat 3 habitatges de protecció oficial comprats a REGESA. Cal dir que del total d’habitatges, 6 estan a la diòcesi de St. Feliu i 5 a la de Terrassa. Al llarg dels anys el percentatge d’habitatges propis s’ha anat incrementat, la qual cosa permet una millor gestió al no estar condicionals a les decisions de les persones que ens els lloguen ó cedeixen.

HABITATGES DISPONIBLES a la Fundació 70

Propietat 62 60

50

40

30

20

10

Lloguer 19 Cessió 10

0

15


Memòria d’activitats 2011

COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS La Fundació treballa conjuntament amb les següents entitats per tal de realitzar un treball en xarxa: ►Càritas diocesana de Barcelona, fent seguiment social global de les persones acollides al programa. ►Secretaria d’Habitatge – Agència de l’Habitatge de Catalunya, quant la gestió de les prestacions de lloguer i amb un conveni signat des de 2005 per tal de gestionar els ajuts als nostres usuaris. ►Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Catalunya, en coordinació, seguiment i suport respecte dels habitatges inclosos dins la Xarxa de la Generalitat de Catalunya. ►Ajuntament de Barcelona, amb un “Acord Marc” per a construir fins a 100 habitatges de protecció oficial. ►Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Terrassa i Sabadell per a la informació i seguiment social dels nostres usuaris. ► Xarxa d’Habitatges Inclusió de Barcelona – Ajuntament de Barcelona

La Fundació participa també, amb les següents organitzacions ó plataformes: ● Flataforma pel Dret a un Habitatge Digne (amb col·laboració amb Justícia i Pau, FAVB, UGT, CCOO, OCUC, ...) ● Consell de l’habitatge de Barcelona, equip permanent, comissió de treball i plenari. ● Càritas Espanyola per a coordinar projectes d’exclusió a tot el territori espanyol.

16


Memòria d’activitats 2011

4. ELS RECURSOS HUMANS

La Fundació compta amb 5 treballadors. A més, col·laboren 5 voluntaris. A banda d’això, eventualment es compta amb el suport de treballadors familiars per tal de fer una atenció més propera. El personal contractat desenvolupa les següents tasques: ▪ Coordinació del projecte ▪ Educadors familiars ▪ Suport administratiu en general i suport els educadors ▪ Manteniment i supervisió dels habitatges

D’altra banda la presència d’un grup de voluntaris és un fet que caracteritza la Fundació. El grup humà que forma el voluntariat està format per 5 persones, una és el Director, a plena dedicació i les altres 4 en forma de suport (2 arquitectes, 1 advocat, 1 economista de suport als educadors).

17


Memòria d’activitats 2011

5. DADES ECONÒMIQUES

La Fundació Privada Foment de l’habitatge Social pertany a la Coordinadora Catalana de Fundacions i els nostres comptes estan auditats per Francesc Martí Pigrau inscrit al Registre oficial d’Auditors de comptes amb el núm. 4071.

COMPTE DE RESULTATS DEL 2011

DESPESES Personal Comunitats propietaris Arrendaments i cànons Reparacions i conservació Serveis profes. independents Assegurances Serveis bancaris Despeses financeres Subministraments Altes serveis i tributs Amortitzacions Pèrdues procedents de l’immobilitzat

Total DESPESES

INGRESSOS 180.629,32 37.030,78 79.520,86 108.801,47 9.837,82 11.338,61 1.810,83 35.777,05

Ingressos per activitat pròpia Subvencions oficials Donacions Subv. i donacions traspassades Altres ingressos Ingressos financers Subsidi hipoteca

Total INGRESSOS

402.110,51 51.849,10 51.684,92 30.026,26 1.474,44 66.448,65 45.262,40 648.856,28

13.098,52 36.634,40 90.063,23

Total INGRESSOS

648.856,28

20.050,00

Total DESPESES

624.592,89

624.592,89

RESULTAT POSITIU

24.263,39

18


Memòria d’activitats 2011

6. PATRONAT I DADES REGITRALS El Patronat de la Fundació Foment de l’Habitatge Social és format per persones que provenen de diversos camps professionals, aglutinats per Càritas Diocesana de Barcelona. En l’actualitat el Patronat està format per: President: Sr. de Delàs i de Ugarte, Ignasi Secretari: Sr. Contijoch Pratdesaba, Ramón Vocal: Sr. Estruga Estruga, Jordi Vocal: Sr. Franco Sala, Lluís Vocal: Sr. Roglà de Lew, Jordi Vocal: Sr. Romaní Blancafort, Andreu Vocal: Sr. Soriano Casanovas, Vicenç Vocal: Sra. Trilla i Bellart, Carme Vocal: Sra. Vendrell Aubach, Maria

El Director de la Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social és el Sr. Antoni Salamero Salas

La nostra Seu Social és: Via Laietana núm. 5, 1r. 2a. 08003 BARCELONA Tel: 933 027 197 Fax: 933 021 067 Email: funhabitatge@habitatgesocial.org Web: www.habitatgesocial.org

La Fundació Privada “Foment de l’Habitatge Social” està inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 520, i classificada com a Fundació benèfica de tipus assistencial. També és inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Benestar i Família amb el núm. E01180.

■ Per fer aportacions monetàries els comptes corrents de la Fundació són: C/c 2100-0965-51-0200047154 (Caixa de Pensions) C/c 2013-0500-12-0213636565 (Caixa Catalunya) ■ També es pot col·laborar oferint habitatges.

19


Memòria d’activitats 2011

Promoguda per:

Amb la col·laboració de:

20

Profile for Fundació Habitatge Social

Memòria 2011  

Memòria 2011 de la Fundació de l'Habitatge Social

Memòria 2011  

Memòria 2011 de la Fundació de l'Habitatge Social

Advertisement