Page 1

2

N° 15

Regio Brussel - Limburg

16 september 2011

Ons inzetten … ook voor mensen elders in de wereld Iedereen in Europa weet nu dat in Oost-Afrika, in wat men de Hoorn van Afrika noemt, 12 miljoen mensen getroffen worden door vreselijke hongersnood. Er wordt internationale hulp georganiseerd maar de giften die tot nu toe binnenliepen, volstaan nog lang niet om de nood te lenigen en beantwoorden niet aan de verwachtingen van de lokale en de internationale ngo’s. Ondanks de financiële crisis weigeren veel Europese burgers nog langer werkloos toe te zien hoe miljoenen mannen, vrouwen en kinderen de hongerdood sterven. Op kleine schaal starten ze kleine en grotere acties op om geld in te zamelen: in een sportclub in Parijs, in een buurtcomité in Rome, onder vrienden of in familiekring in Boekarest, in de jeugdbeweging in Göteborg, onder collega’s of buren in Amste rdam, via een lezing in het Geuzenhuis in Gent… Overal in Europa komen burgers in bewening van het parlementair jaar in Europa; dan wordt in alle lidstaten e e n s e n s i bi l i s e r i n g s c a m pa g n e g e voerd. Meer informatie vind je op de website van de actie: www.hornafrica.eu

De toestand in de Hoorn van Afrika De hongersnood die de landen van de Hoorn nu treft, zal ongetwijfeld nog maanden aanslepen. Om doeltreffende noodhulp te kunnen verlenen en ook een nog verslechterende situatie het hoofd te kunnen bieden, moet dringend meer geld

ingezameld worden. Bovendien verkeren de landen van de Hoorn in een kritieke en ingewikkelde politieke toestand. Burgers die zeker willen zijn dat hun geld goed terecht komt en die de getroffen bevolking concreet willen helpen, kunnen best rechtstreeks ngo’s en andere erkende structuren steunen die op het terrein met plaatselijke partners werken die dichtbij de bevolking staan en haar noden kennen.

Hoe kan je deelnemen ? Allen die willen deelnemen, kunnen op de website een formulier invullen en er de actie beschrijven die ze willen opzetten. Na afl oop van de actie storten de verantwoordelijken voor de actie het ingezamelde geld online of via een klassieke storting op het rekeningnummer van de actie 1212.

Wat kan je doen? • Hang de 12-12-straatnaamborden op in je straat, voor je raam of onder het echte straatnaambord. Je kan ze downloaden van de site www.1212.be. • Bedenk een actie om fondsen in te zamelen en registreer ze online: www.1212.be/acties. • Gebruik voor je actie de posters die je ook van de website kan plukken. • Maak je actie bekend via de sociale media (Facebook, Twitter, enz.) • Bezorg het ingezamelde bedrag via www.1212.be of ga naar het postkantoor en doe een storting op de 1212rekening: 000-0000012-12

www.hornafrica.eu De hongersnood neemt toe! Meer dan 12 miljoen mensen zijn getroffen en de noodtoestand dreigt nog maanden aan te houden. Er is meer geld nodig voor doeltreffende internationale hulp! Hoe kunnen de Europese burgers helpen? Het voorstel: In de komende 100 dagen organiseren burgers ove ral in Europa lokale acties, hoe bescheiden ook. Bezoek de websites: www.hornafrica.eu en www.1212.be. Vul een onlineformulier in over je actie. Stuur foto’s, video’s en teksten over je initiatief.

DeNW_16092011  

de nieuwe werker abvv brussel

Advertisement