Page 14

VËSHTRIM & OPINION

Rjetet sociale dhe të rinjtë

Teknologjia e re gradualisht lexim

Në këtë kontekst, mund të arrihet në konkluzion që përdorimi i rrjeteve sociale dhe evitimi çdo ditë e më s nga fakti se më mirë sesa përmes librit, nuk mund të pasijen me bagazhin e duhur të njohurive me asnj

Toni Ujkaj

Evoluimi me hapa marramendës i teknologjisë së komunikimit (rrjeteve sociale) ka zënë një vend të pazëvendësueshëm te një gamë e gjerë përdoruesish anekënd globit. Nëse marrim parasysh tre komponentët e lirisë së shprehjes: liria e mendimit, liria për të marrë informacion dhe ide dhe liria për të dhënë informacion dhe ide, mund të shihet qartë që kalimi nga forma “primitive” e realizimit të këtyre nevojave ndër-personale në formën bashkëkohore të komunikimit, ka pësuar ndryshim rrënjësor, ku rrjetet sociale kanë lehtësuar shkëmbimin e komunikimit ndër-personal dhe masiv dhe janë bërë mjeti më efikas për plotësimin e nevojave komunikuese. Nëse do t’u referoheshim vërejtjeve dhe sugjerimeve që kanë dhënë dhe japin sidomos psikologët për një pjesë

14

Javore KOHA

E ENJTE, 16 SHKURT 2017

të popullatës të cilët u drejtohen herë pas here, në veçanti adoleshentëve të cilët janë dhe përdoruesit më të mëdhenj të rrjeteve sociale, rezulton se varësia ndaj tekonolgjisë së re sa vjen e shtohet çdo ditë, ku shfrytëzimi i tyre alternohet gjithnjë me anë pozitive dhe negative, në varësi të kërkimit të informacionit. Në këtë kontekst, mund të arrihet në konkluzion që përdorimi i rrjeteve sociale dhe evitimi çdo ditë e më shumë i leximit tradicional (librit) kanë sjellur pasoja të dukshme te të rinjtë, e sidomos te adoleshentët nga fakti se më mirë sesa përmes librit, nuk mund të pasijen me bagazhin e duhur të njohurive me asnjë mënyrë të cilat i kanë sot në dispozicion. Përveç psikologëve që janë dhe më kopetentët për përmirësimin e veprimtarive edukativo-arsimore sidomos

për grupmoshat minore, edhe njerëzit e letrave, intelektualët e ndryshëm kanë shprehur brengosjen e tyre duke pohuar se teknologjia bashkëkohore e komunikimit po zavendëson gradualisht leximin tradicional (librin). Veç brengosjes së tyre dhe mospajtimit me këtë dukuri që po ndodh, ata kanë bërë apel dhe vazhdojnë të apelojnë që të mos devijohet nga libri duke mos u bërë vartës i rrjeteve sociale deri në atë pikë sa libri të shikohet dhe me urrejtje. Nga një anketë që realizova me disa nxënës të shkollës së mesme në Tuz por jo vetëm, rezulton që përdorimi i rrjeteve sociale, eksplorimet e ndryshme sipas interesave që ata kanë gjatë përdorimit të tyre, është rrënjosur thellësisht në jetën e tyre madje ata nuk e imagjinojnë jetën pa botën e gjerë virtuale.

Pikëpamjet e shprehura në fq: OPINIONE & VËSHTRIME nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht politikën redaksionale të „KOHA javore„

Koha 752  

Koha Javore numër 752, botuar më 16.02.2017

Koha 752  

Koha Javore numër 752, botuar më 16.02.2017

Advertisement