Page 1

54

วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้ 241203 อ.ดร.อนุชา โสมาบุตร

ผู้จดั ทา 1. นางสาว พงศ์ฉวี พันธุเ์ จริญ 2. นางสาว สุภาภรณ์ มุสกิ วงศ์ 3. นางสาว ธัญลักษณ์ เรียงทอง

553050012-4 553050013-2 553050354-6

ชัน้ ปีที่ 2 สาขาการสอนภาษาญีป่ ่นุ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

AN P A J Y JO

ิ บ ด า ล ป น ด แ ตะลุย


2

53

บรรณานุกรม จังหวัดฮอกไกโด.http://hokkaido-japanguide.blogspot.com/ http://www.marumura.com/top_japan/?id=2154 จังหวัดโอกินะวา.http://www.wonderfulpackage.com/guru http://www.marumura.com/top_japan/?id=4433 จังหวัดอิวาเทะ. http://paradiseintertour.com/info/travel http://anngle.org/th/j-journer/iwate-ken/iwateomiyakeจังหวัดโอซาก้า.http://www.oknation.net/blog/deeryarch/2012/09/23/entry-1

จังหวัดไซตะมะ.http://www.wegointer.com / จังหวัดนารา.http://www.ilovetogo.com โตเกียว.http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/tokyo/


52

3

คำนำ

แล้วเจอกันทริปหน้านะจ๊ะ

หนังสือเล่มเล็กเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 241203 นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 จัดทาขึ้นเพื่อ ให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ด้านการท่องเที่ยวตามสถานที่ ต่างๆ และของขึ้นชื่อของญี่ปุ่น โดยจัดทาออกมาในรูปแบบจาลองสถานการณ์ทัวร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสมุดเล่มเล็กเล่มนี้เสมือนคู่มือท่องเที่ยว ภายในคู่มือเล่มนี้ แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ ของขึ้นชื่อประจาจังหวัด อีกทั้งมีสถานการณ์ และภารกิจที่ไกด์ทัวร์ได้ให้ลูกทัวร์ได้สนุกและเพลิดเพลินหลังจากการไปท่องเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆพร้อมกับการศึกษาจากคู่มืออีกด้วย ทางผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมุดเล่มเล็กเล่มนี้จะเป็นคู่มือการท่องเที่ยว ที่ดีสาหรับผู้ที่สนใจ

คณะผู้จัดทา นักศึกษาสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


4

51

เมืองซัปโปโร ภารกิจตามล่า หาของขึ้นชื่อ

ของขึ้นชื่อ

เมืองโตเกียว เมืองฮิโรชิมา เมืองนารา

สถานที่สาคัญ 10 ที่

ภารกิจที่ไหนเอ่ย?

ทะเลสาบโทวะตะ เมืองโอซาก้า จังหวัดไซตามะ

แนะนาตัวละคร

ประเทศญีป่ ่นุ

เมืองเกียวโต

เมืองชิสึโอกะ

รูปช้าง


50

ภารกิจที่ 2 ทีไ่ หนเอ่ย?

เทศกาลหิมะที่โด่งดังที่สุดในญี่ป่นุ ถูกจัดที่ขึ้นที่จังหวัดใด? พระราชวังอิมพิเรียลตั้งอยู่ที่เมืองใด? เราจะพบเสาโทริอิที่เมืองใด? วัดโทไดจิอยู่ที่เมืองใด? อิวาเตะมีทะเลสาบที่ติดหนึ่งในสามของญี่ป่นุ ชื่อว่าอะไร? โอะโคโนะมิยากิเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองใด? เมืองที่เลื่องชื่อในด้านการผลิตมันหวานอยู่ในจังหวัดใด? วัดคิโยมิสึตั้งอยู่เมืองใด? ถ้าอยากกินโอเด้งต้องไปกินที่ไหน? หน้าผามันซาโมที่โอกินาวาเหมือนรูปสัตว์อะไร?

5

สำรบัญ เรื่อง แนะนาตัวละคร ฮอกไกโด โตเกียว ฮิโรชิม่า นะระ อิวาเทะ โอซาก้า ไซตะมะ เกียวโต ชิสโึ อกะ โอกินะวะ สถานการณ์ปัญหาและภารกิจ ภารกิจที่ 1 ภารกิจที่ 2 บรรณานุกรม

หน้ำ 6 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40-41 42-45 46 47-48 49-51 53


6

49

แนะนาตัวละคร ไกด์หนุ่มอารมณ์ดี อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น มีความ ชานาญและประสบการณ์มากมาย เด็กน้อยน่ารักที่ยืนอยู่ข้างๆไกด์ คือ น้องชาย ตัวน้อยที่รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ

คู่รัก คู่หวานจากเมืองไทย อยากบันทึก ความทรงจาน่ารักๆไปกับทริปญี่ป่นุ ครั้งนี้ร่วมกัน

แก๊งส์สาวๆและหนึ่งหนุ่มน้อย ผูม้ ีความฝันที่จะผชิตแดนปลาดิบ

เหล่าคุณชายสุดหล่อ 5 คน อยากไปตามหารักแท้ที่แดนปลาดิบ

ภารกิจต่อไป


48

7

ว่า

อกินา โ ด ร ะ ป สับ

ขนมปังอิวาเตะ

LET’s GO TO JAPAN

ซาชิมิโอกินาวา


8

ฮอกไกโด

47

ภารกิจที่ 1 ตามล่าหาของขึน้ ..ชือ่ ปูฮอกไกโด

เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจาก เกาะฮอนชู มีเมืองหลวงชื่อ ซัปโปะโระ อยู่ทางเหนือของญี่ป่นุ เป็นแหล่งผลิตข้าวญี่ป่นุ ที่สาคัญ Hokkaidō

เนื้อวัวจากอิวาเทะ

สถานทีส่ าคัญ ซัปโปโร - Sapporo Snow Festival ทาโกยากิ เมืองโอซาก้า

มีการจัดประกวดผลงานประติมากรรมรูปปั้นหิมะที่สวยงาม และอลังการมากๆ เป๋นเทศกาลหิมะที่โด่งดังที่สุดในญี่ป่นุ


46

สถานการณ์ปญ ั หา มีคณะทัวร์จากเมืองไทยมาท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ป่นุ โดยมี ไกด์ชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่ญี่ป่นุ เป็นผู้นาเที่ยวในทริปนี้ ลูกทัวร์ ต้องการเที่ยวญี่ป่นุ ตั้งแต่เมืองทางตอนเหนือไปจนถึงทางตอนใต้ อยากไปสถานที่ที่โด่งดัง อยากทานของขึ้นชื่อของแต่ละเมือง แต่ ลูกทัวร์ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเมืองต่างๆในประเทศญี่ป่นุ เลย ไกด์ทัวร์ จึงต้องหาวิธีที่จะทาให้ลูกทัวร์รู้จัก และสนุกไปกับการทัวร์ครั้งนี้ โดยไกด์ได้มีภารกิจและเกมส์ให้ลูกทัวร์ได้ทาร่วมกัน

9

- โรงงานเบียร์ซัปโปโร

ปัจจุบันตั้งเป็นพิพธิ ภัณฑ์เบียร์แห่งแรกและแห่งเดียวของ ญี่ป่นุ มีเบียร์ให้ชิมในราคา 3 แก้ว 3 แบบ 400 เยน - Clock Tower

ภารกิจ 1. หลังจากทัวร์เสร็จในแต่ละเมือง ให้ลูกทัวร์แต่ละทีม ดูภาพแล้วบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองใด 2. ให้ลูกทัวร์แต่ละทีมตอบคาถามของไกด์ให้ถูกต้อง *คาถามเกี่ยวกับสถานที่ทอ่ งเที่ยว และอาหารขึ้นชื่อของแต่ละเมือง

เป็นที่ร้จู ักในฐานะสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร ฟุระโนะ

- ฟาร์มโทมิตะ ทุ่งดอกไม้สายรุ้ง สวนพิงค์มอส

มีทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ดอกไม้สีสันสวย สดใสให้ชม อีกทั้งมีไอศกรีมลาเวนเดอร์ ให้ได้ลิ้มลอง


10

45

โอตารุ - Sapporo TV Tower

ซาชิมิ

เราสามารถขึ้นไปชมบรรยากาศและ วิวที่สวยงามของเมืองซัปโปโรจากมุมสูงได้

- โรงงานช็อกโกแลต Ishiya

ทาร์ตมันม่วงเบนิ อิโมะ

ขนมเมอแลงก์ รสมะพร้าว

มีช็อกโกแลตยี่ห้อ shiroi koibito เป็นของขึ้นชื่อของฮอกไกโด - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Music Box Museum

เป็นพิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรีสุดน่ารัก มีกล่องดนตรีให้เลือกซื้อ และชมมากมาย

สับปะรดโอะกินะวะ

อ้อย


44

11

ของขึน้ ชือ่ ของฮอกไกโด

หน้าผามันซาโม

ตั้งอยู่ริมทะเล เป็นจุดชมวิวที่ งดงาม มีหน้าผารูปหัวช้างเป็นจุดเด่น ถ้า Gyokusendo

ปูฮอกไกโด ภายในถ้ามีหินงอก หินย้อย ตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม

ซูชิ ของขึน้ ชือ่ ของโอกินะวะ

CHASHU OKINAWA

ช็อกโกแลต Shiroi koibito

โอะกินะวะโซบะ เบียร์ซัปโปโร


12

โตเกียว

43

ประสาทชูริ

โตเกียว

เป็นเมืองหลวงของญี่ป่นุ มีระบบการปกครองแบบพิเศษ ซึ่งรวมการ ปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ดว้ ยกัน และเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เป็นปราสาทแบบริวกิว จุดเด่นคือ ประตูชูเรอิ เป็นประตู หลักของปราสาท สวนสันติภาพ

สร้างเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สวนสับปะรดนาโกะ

เป็นไร่สับปะรดที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในญี่ป่นุ มีสับปะรดกว่า 100 สายพันธุ์


42

โอกินะวะ

ตั้งอยู่ทางใต้สุดของญี่ป่นุ มีเมืองหลวงชื่อ นะฮะ โอกินะวะมี เกาะเล็ก ใหญ่มากถึง 160 เกาะ สามารถชมดอกซะกุระได้เป็น ที่แรก เป็นต้นกาเนิด คาราเต้ สถานทีส่ าคัญ ชูราอุมิ อะควาเรีย่ ม

เป็นอะควาเรี่ยมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ป่นุ

13

มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภาคคันโตของญี่ป่นุ คาว่า "โตเกียว" หมายถึง "นครหลวง ตะวันออก" ในพื้นที่โตเกียวยังเป็นที่ตงั้ ของ พระราชวังอิมพีเรียล


14

41

ของขึน้ ชือ่ ในชิสโึ อกะ

คุโระฮัมเป็ง

กรุงโตเกียวเคยเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี1964 และจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่สองใน ปี 2020

โอเด้ง


40

ชิสโึ อกะ จังหวัดชิซุโอะกะมีพื้นที่ยาวตามแนวชายฝั่ง มหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงอ่าวซุรุงะ พื้นที่ฝั่งตะวันตก กินพื้นที่ไปถึงเทือกเขาแอลป์ ของญี่ป่นุ พื้นที่ฝั่งตะวันออก เป็นชายฝั่งคอดเข้าไปทาง ด้านเหนือจนถึงภูเขาไฟฟูจิ และรวมพื้นที่ของ คาบสมุทรอิสุ ซึ่งเป็นเขตพักตากอากาศชื่อดังของ ญี่ป่นุ ที่ยื่นออกไปในมหาสมุทรแปซิฟิก

15

ของขึน้ ชือ่ ทีโ่ ตเกียว


16

39

ฮิโรชิมะ

จังหวัดฮิโระชิมะ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ บริเวณภาคจูโงกุของญี่ป่นุ มีเมืองหลวงชื่อเดียวกัน คือ เมืองฮิโระชิมะ Kyoto Tower ั เป็นสญล ักษณ์ทางว ัฒนธรรมของเกียวโต

京都


38

อาราชิยาม่า「嵐山」 อยูท่ างตะวันตกของเมืองเกียวโต เป็นที่รจู้ ักดีเพราะมีตน้ ไผ่ทสี่ วยงามเรียง รายไปตามทางเดิน

17

ต้นไม้ประจาเมืองฮิโรชิมะ คือต้นเมเปิลญี่ป่นุ

นกประจาเมืองฮิโรชิมะ คือ นกพิราบ

ปราสาทนิโจ「二条城」 เป็นปราสาทสร้างขึน้ จากไม้ทงั้ หมดทีม่ ฐี านเป็นก้อนหินมีสวนสไตล์ญปี่ นุ่ อยู่ หลายแห่ง


18

37

สถานที่ท่องเที่ยวในฮิโรชิมา

ศาลเจ้ าฟูชิมิอนิ าริ「伏見

稲荷大社」

เป็นศาลเจ ้าทช ี่ าวนาสร ้างขน ึ้ ในศตวรรษท ี่ 9 เพ อ ื่ บช ู าจงิ้ จอกทเี่ ป็ น ทต ู ส่งสารของเทพเจ ้าแ หง่ การเก็บเกย ี่ ว เทพจิง้ จอก ทช ี่ าวญป ว่าเป็น ทต ี่ นชื ุ่ อ ่ ู สวรรค ์

เสาโทริอิ

วัดเบียวโด「平等院」

่ รากฏอยู่ ั ทีป ี วโตเป็ นวด งเกย ื อ งเม ้ขอ ใต ิ ศ งท ทา ิ ุ จ งอ อ ตัง้ อยใู่ นเมื ุ ในวัดคือ ศาลาหงส ์ ี่ ด ี งทส ย ่ ื เส อ ี ช ่ ี ม รท คา อา น เย 0 บนเหรียญ 10

สวนโคระกุ


36

19

เกียวโต京都 kyoto วัดคิโยมิสึ หรื อ วัดน้ ำใส「清

水寺」ชือ่ ของวดั มีความห มาย ว่าน้ าบรส ิ ท ุ ธิ์ มีทม ี่ าจากน้ าตกทไี่ หลผ า ่ นเนินเขาลงมาบริเวณ และยังเป็น 7 สิง่ มหัศ วัด จรรยข ์ องโลกยค ุ ใหม่

ปราสาทฮิเมจิ

่ ของว ัด โดยภาย ็ นจุดเดน

เป วัดคิงกะกุจิ「金閣寺」มีศาลาทอง

นอก

ื งอร่าม ่ ด้วยทองคาบริสุทธิเ์ หลอ ของศาลาถูกตกแตง

ปราสาทฮิโรชิมา-ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น


20

นะระ นะระ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ ในภาคคันไซ มีเมืองหลวงชื่อเดียวกัน คือ นะระ ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่า ของประเทศญี่ป่นุ เมื่อ 1,300 ปีก่อน

35

อุทยานขนาดใหญ่นี้แบ่งออกเป็นสี่โซนที่แบ่งตามธีม วัฒนธรรมและกีฬา


34

21

ภูมภิ าค จังหวัดนะระตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซหรือคิงกิกิ ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเกียวโต ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดโอะซาก้า ทิศใต้ ติดกับจังหวัดวะกะยะมะ ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดมิเอะ จังหวัดนะระมีความยาวจากเหนือถึงใต้ 103.6 กิโลเมตร ความกว้างจากตะวันออกถึงตะวันตก 78.5 กิโลเมตร

อุทยานชิชิบุ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอุทยานมิยูสุ กินพื้นที่ 375 เฮคเตอร์ ของที่ราบสูงชิชิบุ


22

33

ดอกไม้ประจาเมืองนะระ : นะระยาเอะซากุระ

คะวาโกเอะ (Kawagoe) ตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ เป็นเมืองที่เลื่องชื่อในด้านการผลิตมันหวาน

นกประจาเมืองนะระ : นกโรบินญีป่ ่นุ


32

ไซตะมะ ( 埼玉県 Saitama-ken )

23

สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเมืองนะระ

ตั้งอยู่บริเวณภาคคันโตของญีป่ ุ่ นมีเมืองหลวงชื่ อเดียวกันคือ ไซตะมะ

สนามกีฬาไซตะมะ 2002เป็ นสนามกีฬาฟุตบอลทีใ่ ช้ แข่ งขันฟุตบอลโลก รอบสุ ดท้ ายปี 2002

วัดโคฟุกจุ ิ ( Kofukuji Temple)

วัดโทไดจิ (Todaiji Temple)


24

いわてIwate 岩手県 เป็ นจังหวัดหนึ่งของประเทศญีป่ ุ่ น ตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮะกุ東北地方

โออิราเสะ (OIRASE)

31

Okonomi-yaki


30

25

ชิงช้าสวรรค์ยกั ษ์เท็มโปซาน

Tako-yaki

ทะเลสาบโทวาดะ (TOWADA LAKE )「田沢湖」 ซึ่งว่ ากันว่ ามีความลึกติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น


26

Sable เค้ กเนือ้ นุ่มสอดไส้ ช็อกโกแลต(生南部サブレチョコ)

สปองจ์ สอดไส้ ครีม ไดฟุกุสตอเบอรี่ (菓風のオムレット・いちご大福詰合)

29

ะกะ ซ งโอ ื อ เม


28

โอซะกะ ( Ōsaka 大阪 ) หรือ 大阪 城 坂 jō 大 a k a s ซะกะ (Ō ปรำสำทโอ

เป็นปราสาททมี่ ีชื่อ เสียงใน

城 )

ประเทศญปี่ ุ่ น ต้งั อ ยู่ในเขตชูโอ จังหว ดั โอซะ

กะ

27

Joy japan ตะลุยแดนปลาดิบ  

คู่มือแนะนำการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ED.TJL9

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you