Page 1

PORT FOLIO

SUREEPRON PHANOMKUN Satri Si Suriyothai School


ํค นํา า

P

F E R

E C A

แฟมสะสมผลงาน(Portfolio)เลมนี้ ขาพเจาจัดทําขึ้นเพื่อเปนตัวแทนนําเสนอ ขอมูลเกี่ยวกับประวัติสวนตัว ความรู ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนพัฒนาการใน ดานตางๆของขาพเจา โดยแฟมสะสมผลงาน(Portfolio)เลมนี้ ประกอบไปดวย เอกสารเกี่ยวกับประวัติสวนตัว ตัวอยางผลงาน เกียรติบัตร รางวัล และการบําเพ็ญ ประโยชนตอสวนรวม ซึ่งเปนความภาคภูมิใจของขาพเจา ขาพเจาหวังวาแฟมสะสมผลงาน(Portfolio)เลมนี้ จะทําใหทุกทานที่อานไดเล็ง เห็นถึงความสามารถโดยรวมของขาพเจามากยิ่งขึ้น ขาพเจาขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม คุณครู เพื่อนๆและผูที่มีสวนรวมในการ ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งเพื่อ จัดทําแฟมสะสมผลงาน(Portfolio)ในครั้งนี้ นางสาวสุรีพร พนมกุล ผูจัดทํา


P R O FI L E

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุรีพร พนมกุล ชื่อเลน : มะเหมี่ยว ว/ด/ป เกิด : 15 มกราคม 2545 (17 ป) สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ สถานศึกษา : โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 6 (ศิลป-ภาษาจีน) ที่อยูปจจุบัน : 99 ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ชองทางติดตอ Meaw Sureepron

mmeaws_

sp_m

095-724-7446

mameaw150145sp@gmail.com


E DU C A TIO N ประวัติการศึกษา

อนุบาลศึกษา

2548-2550

โรงเรียนนภัสร

2551-2553

ประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนสายนํ้าทิพย

ประถมศึกษาตอนปลาย

2554-2556

โรงเรียนสายนํ้าทิพย

2557-2559

มัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

2560-ปจจุบัน

มัธยมศึกษาปที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 เกรดเฉลี่ย 3.66 ภาคเรียนที่ 2 เกรดเฉลี่ย 3.65

มัธยมศึกษาปที่ 5

ภาคเรียนที่ 1 เกรดเฉลี่ย 3.90 ภาคเรียนที่ 2 เกรดเฉลี่ย 3.82

มัธยมศึกษาปที่ 6 (กําลังศึกษาอยูในปจจุบัน)


ACTIVITIES กิจกรรม

พิธีไหวครู-ประดับเข็ม

คายธรรมธิดา

ทัศนศึกษา

งานวันครอบครัว


ACTIVITIES กิจกรรม

ประกวดมารยาท

เทศนมหาชาติ ทักษะอาชีพ

เลือกตั้งประธานนักเรียน

ละครวันสุนทรภู


ACTIVITIES กิจกรรม

วันตรุษจีน

YDC WORKSHOP สตาฟคายพักแรม ม.3

วันตอตานยาเสพติด วันเอดสโลก

เด็กดีศรีสุริโยทัย


ACTIVITIES กิจกรรม

คายคุณธรรมและสิ่งแวดลอม

ชางภาพโรงเรียน


C CEER RTTIIFFIIC CA ATTEESSเกียรติบัตร ประกวดจัดปายนิเทศ "วันเขาพรรษาและ อาสาฬหบูชา" 18 มิถุนายน 2560

ประกวดการแสดงละคร "พระอภัยมณี" 26 มิถุนายน 2560

ประกวดจัดปายนิเทศ "วันพอแหงชาติ 5 ธันวา เทิดทูนพระคุณพอ" 4 ธันวาคม 2560


C CEER RTTIIFFIIC CA ATTEESSเกียรติบัตร

สตาฟคายพักแรม ม.3 15-17 มกราคม 2561

เด็กดีศรีสุริโยทัย "ดานบําเพ็ญประโยชน" 16 กุมภาพันธ 2561

เขารวมการผลิตสื่อสรางสรรค "กบจูเนียร ป 10 สัญจร" 23 มิถุนายน 2561


C CEER RTTIIFFIIC CA ATTEESSเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน "เพชรยอดมงกุฎจีน ครั้งที่ 15" รอบเจียระไนเพชร 5 สิงหาคม 2561

ประกวดจัดปายนิเทศ "รอยเรียงดวงใจ เทิดไทพระ ราชมารดาองคราชัน" 10 สิงหาคม 2561

เขารวมแขงขัน "การเขียนเรียงความ ม.4-6" ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 5-20 พฤศจิกายน 2561


C CEER RTTIIFFIIC CA ATTEESSเกียรติบัตร

สตาฟคายพักแรม ม.3 14-16 มกราคม 2562

เด็กดีศรีสุริโยทัย "ดานบําเพ็ญประโยชน" 12 กุมภาพันธ 2562

เด็กดีศรีสุริโยทัย "ดานเรียนดี" 12 กุมภาพันธ 2562


C CEER RTTIIFFIIC CA ATTEESSเกียรติบัตร

เด็กดีศรีสุริโยทัย "ดานสรางชื่อเสียงใหโรงเรียน" 12 กุมภาพันธ 2562

"เขารวมคายคุณธรรมและ สงเสริมคานิยม 12 ประการ" 2-4 สิงหาคม 2562


Profile for ffilmms_

PORTFOLIO 602-33  

PORTFOLIO 602-33  

Profile for ffilmms_
Advertisement