Page 1

Raport z badania zaludnienia Polski i Iraku

Jakub ZajÄ…c kl. I D


Polska W tym rozdziale zostaną podane dane dotyczące zaludnienia Polski, które zostały pobrane ze strony Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa www.fao.org


Całkowite zaludnienie Polski Na podstawie danych ze strony FAO.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy. Całkow ite zaludnienie polski w tys. 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

wykres 1 Całkowite zaludnienie Polski w tysiącach.

W badanym okresie początkowo występuje wzrost liczby ludności Polski. Po okresie równowagi następuje stopniowy spadek aż do roku 2050 w którym przewiduje się liczbę ludności Polski na poziomie ok. 35mln.


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polsk Na podstawie danych ze strony FAO.org sporządzono w arkuszu Excel wykres skumulowany kolumnowy. Procentow y udział kobiet i m ężczyzn w załkow itym zalodnieniu Polski 50% 49% 48% 47% 46% 45% 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Całkowite zaludnienie - mężczyźni w tys.

2010

2015

2020

2025

2030

Całkowite zaludnienie - kobiety w tys.

wykres 2 Procentowy udział kobiet w całkowitym zaludnieniu Polski.

W badanym okresie procentowy udział mężczyzn nie przekracza 49%.

2035

2040

2045

2050


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Polski. Na podstawie danych z FAO.org sporządzono wykres skumulowany kolumnowy. Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Polski

19 61 19 65 19 70 19 75 19 80 19 85 19 90 19 95 20 00 20 05 20 10 20 15 20 20 20 25 20 30 20 35 20 40 20 45 20 50

55% 53% 51% 49% 47% 45% 43% 41% 39% 37% 35% 33% 31% 29% 27% 25%

Mieszkańcy wsi w tys.

Miwszkańcy miast w tys.

wykres 3 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski.

W badanym okresie następuje stopniowy spadek liczby mieszkańców wsi aż do roku 2050, w którym przewiduje się że mieszkańcy wsi będą stanowić ok. 27%.


Irak W tym rozdziale zostaną podane dane dotyczące zaludnienia Iraku, które zostały pobrane ze strony Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa www.fao.org


Całkowite zaludnienie Iraku Na podstawie danych ze strony FAO.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy. Całkowite zaludnienie w tys. 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000

19 65 19 70 19 75 19 80 19 85 19 90 19 95 20 00 20 05 20 10 20 15 20 20 20 25 20 30 20 35 20 40 20 45 20 50

19 61

0

Wykres 4 Całkowite zaludnienie Iraku w tys.

W badanym okresie można zauważyć znaczny wzrost liczby ludności aż do roku 2050. Oznacza to społeczeństwo młode i rozwijające się.


Procentowy udział w zaludnieniu Iraku kobiet i mężczyzn Na podstawie danych ze strony FAO.org sporządzono w arkuszu Excel wykres skumulowany kolumnowy Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu 52%

51%

50%

49%

19 61 19 65 19 70 19 75 19 80 19 85 19 90 19 95 20 00 20 05 20 10 20 15 20 20 20 25 20 30 20 35 20 40 20 45 20 50

48%

Całkowite zaludnienie mężczyzn w tys.

Całkowite zaludnienie kobiet w tys.

Wykres 5 Procentowy udział w zaludnieniu Iraku Kobiet i Mężczyzn

Łatwo zauważyć można ciągle zmieniający się stosunek liczby kobiet i mężczyzn. Nagły spadek liczby mężczyzn w raku 1985 został spowodowany wojną.


Procentowy udział w zaludnieniu Iraku mieszkańców wsi i miast. Na podstawie danych z FAO.org sporządzono wykres skumulowany kolumnowy. Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu 60% 56% 52% 48% 44% 40% 36% 32% 28% 24%

19 61 19 65 19 70 19 75 19 80 19 85 19 90 19 95 20 00 20 05 20 10 20 15 20 20 20 25 20 30 20 35 20 40 20 45 20 50

20%

Mieszkańcy wsi w tys.

Mieszkańcy miast w tys.

Wykres 6 Procentowy udział mieszkańców wsi i miast w całkowitym zaludnieniu Iraku

W przedstawionym okresie występuje stopniowy spadek liczby mieszkańców wsi aż do roku 2050. Wskazuje to na rozwój społeczeństwa.


Spis wykresów wykres 1 Całkowite zaludnienie Polski w tysiącach...................................................................3 wykres 2 Procentowy udział kobiet w całkowitym zaludnieniu Polski......................................4 wykres 3 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski............................5 Wykres 4 Całkowite zaludnienie Iraku w tys.............................................................................7 Wykres 5 Procentowy udział w zaludnieniu Iraku Kobiet i Mężczyzn......................................8 Wykres 6 Procentowy udział mieszkańców wsi i miast w całkowitym zaludnieniu Iraku........9


Zawartość Polska..........................................................................................................................................2 Całkowite zaludnienie Polski..................................................................................................3 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polsk...................................................4 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Polski...................5 Irak..............................................................................................................................................6 Całkowite zaludnienie Iraku...................................................................................................7 Procentowy udział w zaludnieniu Iraku kobiet i mężczyzn....................................................8 Procentowy udział w zaludnieniu Iraku mieszkańców wsi i miast.........................................9 Zawartość..................................................................................................................................11

Raport z badania zaludnienia Polski i Iraku  

It's my homework from school ant i had to publiced tahat on this web site

Raport z badania zaludnienia Polski i Iraku  

It's my homework from school ant i had to publiced tahat on this web site

Advertisement