Page 1

W2ID-perehdytysp채iv채 opettajille


Päivän sisältö • • • •

Taustaa projektille Taustalla oleva pedagoginen ajattelu Klik in –pilotoinnin vaiheet (yhteensä 7 osiota) Pilotoinnin arviointi – Oppilaat – Opettajat – Kehitysvammaliitto

• Pilotointi aikajanalla • Yhteyshenkilöt


Mitä on W2ID-projekti? • 2 vuoden mittainen EU-hanke 2011-2012 • ‘W2ID’ tarkoittaa: Web 2.0 for people with Intellectual Disabilities


Osallistujamaat

Finland

Latvia

England

Austria

Belgium Portugal Source: Googlemaps


W2ID projektin tavoitteet • • • •

Itsenäisyys, aikuistumisen tukeminen Työllistyminen Aktiivinen kansalaisuus, osallisuus Uusien TVT-taitojen oppiminen ja hyödyntäminen

“New ways to learn and share using multimedia”


Millä keinoin tavoitteet saavutetaan? • Multimedian käyttäminen (valokuva, videoleike, ääni, internet) • Elämäntaitojen oppimien ja jakaminen • Wikien luominen helppokäyttöiseen verkkopalveluun • Web 2.0 vertaisoppimisen verkkopalvelun (Klik in) käyttäminen “Standardised sessions focused on active citizenship and employment”


Klik in -verkkopalvelu


Klik in –pilotointi

• Noin 400 testaajaa ja 6 osallistujamaata • Kesto 2, 5 kuukautta • Koostuu 7-8 eri osiosta – jokaiselle osiolle oma suunnitelmansa ja oheismateriaali

• Arviointia eri näkökulmista; oppiminen ja verkkopalvelun käytettävyys (oppilas ja opettaja)


Taustalla oleva pedagoginen ajattelu • Vertaisoppiminen (peer learning – building knowledge together) – Oppilaat oppivat yhdessä ja toisiltaan • Omien ajatusten esittäminen muille • Osallistuminen yhteisiin aktiviteetteihin -> oppiminen muilta • Oppilaskeskeisyys • Avun pyytäminen ja antaminen • Työskentely pienissä ryhmissä • Itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittyminen


Taustalla oleva pedagoginen ajattelu • Konstruktivismi (constructivism) – Pääajatus: oppilaat ovat aktiivisia toimijoita, tiedon luojia, EI passiivisia tiedon vastaanottajia • Vrt. opettaja ”kaataa valmiiksi pureskellun opin päähän”

– Opettaja oppimisen ohjaaja – Ryhmätyöskentelyn korostaminen – Oppimisen tulee olla merkityksellistä ja yhteydessä oikeaan elämään -> käytännönläheisyys – Oppimisen rakentaminen portaittain -> aloitetaan tutusta asiasta (opiskelijoiden kyselylomake pilotoinnin alussa)


Monikanavainen oppiminen (multimedia advocacy) • Ajatuksia, mielipiteitä, kokemuksia jne. voidaan jakaa eri tavoin käyttämällä kuvia, videoleikkeitä, äänitiedostoja ja sanoja • Auttaa erityisryhmiä kokomaan oman henkilökohtaisen ”multimedia portfolion” -> muiden kanssa kommunikointi ja sosiaalinen kanssakäyminen • Inkluusio ja osallisuus yhteiskunnassa


Klik in –pilotoinnin vaiheet • • • • • •

Osio 1: Aloitus (Getting started) Osio 2: Meidän ryhmän esittely (About us) Osio 3: Kuvat ja mitä ne kertovat? (Thinking pictures) Osio 4: Mennään maailmalle! (Going out) Osio 5: Työt, kotityöt ja harrastukset (Jobs and activities) Osio 6: Tuotosten läpikäyminen ja päättäminen julkaisemisesta (julkaiseminen vapaaehtoista) • Osio 7: Päätös (Sharing) • Lisäksi vapaavalintainen osio: Minä itse (About me)


Klik in –pilotoinnin vaiheet • Huom! Opettajilla on pedagoginen vapaus – Osioiden järjestystä ei tarvitse orjallisesti noudattaa – Osioita voi painottaa riippuen oppilasryhmästä • Esim. ryhmälle voi olla erityisen tärkeää esitellä itseään ja osaamistaan (CV) • Ryhmän osaaminen ja tarpeet vaikuttavat ja tässä opettaja paras arvioitsija • Osioihin merkityt tuntimäärät viitteellisiä

– Joustavuus!

• Pääasia on, että jokainen osio (1-7) käydään läpi


Osio 1 Aloitus (esim. 2-3 tuntia) • Kehitysvammaliitto mukana tukena • Pilotoinnin esittely (www.klikin.eu/pilotplan) • Käyttäjäkyselyn täyttäminen paperilla – Alkukartoitus tietotekniikan ja multimedian käytöstä – Omien yksilöllisten oppimistavoitteiden asettaminen

• Johdanto/siirtyminen seuraavaan osioon (”Meidän ryhmän esittely”) – Opettaja näyttää perehdytyspäivän aikana aloittamansa wikin (wikissä opettajan kuva keskellä sekä siihen on lisätty myös muita kuvia, tekstiä, ääntä, videoleikkeitä, linkkejä jne.) – Tavoitteena saada opiskelijat innostumaan ja miettimään, mitä he haluaisivat itsestään kertoa


Osio 1 Aloitus • Siirtyminen käytännön tekemiseen (HUOM! Tätä kohtaa tehdään niin paljon kuin ehditään, osan voi myös siirtää seuraavaan osioon)

– Oppilaat lisäävät opettajan aloittamaan wikiin omat kuvansa • toiveena: kuvat otettu jo etukäteen ja ne ovat valmiina koneella

– Kamera tutuksi (tukimateriaalina: Digikuvaus selkokielellä, Petri Ilmonen ja Heikki Lindberg) • Perusasetukset (sivunumerot viittaavat Digikuvaus selkokielellä –kirjaan) – Kameran osat, esim. kytkeminen päälle/pois päältä s. 14-15 – Automaattikuvaus s. 45-48 – Videokuvaus s. 65-66 – Zoomaaminen s. 72-74


Osio 2 Meidän ryhmän esittely (esim. 4 tuntia) • Kuvaaminen tutuksi – Jakautuminen pieniin ryhmiin (2-3 oppilasta) – Kuvien ottaminen eri aihealueista, esim. • • • •

Ryhmäkuva (oma pieni ryhmä + koko luokka) Henkilökuva Luokkaympäristö Muita mieluisia/mielenkiintoisia kuvauskohteita


Osio 2 Meidän ryhmän esittely – – – –

Otettujen kuvien siirtäminen koneelle omaan kansioon Parhaiden kuvien valitseminen yhdessä (5-10 kpl) Valittujen kuvien vieminen ”Meidän ryhmän esittely” –wikiin Koko luokka mukana • Sivulle siirrettyjen kuvien katsominen ja niistä keskustelu (toimii johdantona seuraavaan osioon) • Ryhmäkeskustelu: Julkaiseminen internetissä (Nettiturvallisuus-materiaali)


Osio 3 Kuvat ja mitä ne kertovat? (esim. 2-3 tuntia) • Johdanto – Erilaisten kuvien katseleminen (paperiversio/näytöltä) • www.papunet.net/pelit/minun-haaveeni

• Kuinka otan parempia kuvia/videoleikkeitä/ääntä? • Käytännön työskentelyä – Jakautuminen pieniin ryhmiin – Erilaisten kuvien ottaminen • Ryhmäkuva eri asennoilla ja taustoilla, jopa hassuttelua! • Lähikuvat ryhmän jäsenistä • Erilaiset valaistukset

– Kuvien siirtäminen koneelle omaan kansioon – Ryhmäkeskustelu: Palautteen antaminen otetuista kuvista ja keskustelua • Mm. valaistus, terävyys, tausta, kohdistaminen

– Ryhmäkeskustelu: Julkaiseminen internetissä (Nettiturvallisuus-matsku)


Osio 3 Kuvat ja mitä ne kertovat? • Vaihtoehtoisesti (opettajan harkinnassa) – Tekstin lisääminen kuviin – Äänitys (Easi-Speak) • Äänen käsittely esim. Audacity

– Pienten videoleikkeiden nauhoitus • Videoleikkeiden käsittely esim. Windows Live/MovieMaker


Osio 4 Mennään maailmalle! (esim. 4 tuntia) • Johdanto – Ryhmäkeskustelu omista kokemuksista • Missä yleensä käy ja miksi, kenen kanssa ja mitä tekee? • Millaisia haasteita on kohdannut ja millaista tukea tarvitsisi?

– Muodostetaan pienryhmät (2-3 oppilasta) sen mukaan, missä paikassa oppilaat haluavat käydä • Esim. kahvila, puisto, kirjasto, kauppa

– Suunnitellaan vierailun sisältö • Esim. matka kohteeseen, kohde ulko- ja sisäpuolelta, toiminnan kuvaaminen kohteessa • Tutustutaan Pilot Plan/Going Out (www.klikin.eu/pilotplan) sekä Going Out -wikeihin (www.klikin.eu/goingout)


Osio 4 Mennään maailmalle! • Käytännön toteutus – Otetaan sekä kuvia että lyhyitä videoleikkeitä matkalta sekä kohteessa – Otettujen kuvien ja videoiden siirtäminen tietokoneelle omaan kansioon – Parhaiden kuvien ja videoiden valitseminen yhdessä – Lisätään kuviin ja videoihin selitystekstit • Haluttaessa ko. tekstit voi myös nauhoittaa ja lisätä nauhoitteen sivulle äänitiedostona sekä tarvittaessa linkit vierailukohteiden nettisivuille

– Ryhmäkeskustelu: Julkaiseminen netissä (Nettiturvallisuusmateriaali


Osio 5 Työt, kotityöt ja harrastukset (esim. 4 tuntia) • Johdanto – Keskustelua palkkatyöstä ja sen tekemisestä – Mitä muita mahdollisia tapoja tehdä työtä • Kotityöt, perheen/sukulaisten auttaminen, vapaaehtoistyö

– Oma unelmatyö tulevaisuudessa

• Oheismateriaalia työhön liittyen – http://verneri.net/selko/tyo/ – http://papunet.net/kuva/tietoa/minua_kiinnostaa/1


Kysymyksiä haavetyöstä • • • • • • • • •

Mikä on haavetyöni? Mitä työtehtäviä se sisältää? Mitä työvälineitä siinä käytetään? Millainen on työympäristö, miltä se näyttää? Millaisia vaatteita käytän? Missä työpaikka sijaitsee? Miten sinne pääsee, esim. bussilla? Tapahtuuko työskentely ulko- vai sisätiloissa? Tehdäänkö työtä ryhmässä? Millaisia ääniä työpaikalla kuuluu (esim. monistuskoneen ääni)?


Osio 5 Työt, kotityöt ja harrastukset (CV) • Tutustutaan Pilot Plan/Jobs and activities (www.klikin.eu/pilotplan) sekä Jobs and activities -wikeihin (www.klikin.eu/jobs) • Jakaudutaan pienryhmiin (2-3 oppilasta) tai tehdään itsenäisesti ja suunnitellaan, miten työ esitellään – Millaisia kuvia, ääntä ja videoita (esim. haastattelu) otetaan – Mikäli mahdollista, mennään paikan päälle, jossa työtä tehdään (Huom! Lupakysymykset!)


Osio 5 Työt, kotityöt ja harrastukset (CV) • Otettujen kuvien ja videoiden siirtäminen tietokoneelle omaan kansioon • Parhaiden kuvien ja videoiden valitseminen yhdessä • Lisätään kuviin ja videoihin selitystekstit – Haluttaessa ko. tekstit voi myös nauhoittaa ja lisätä nauhoitteen sivulle äänitiedostona sekä tarvittaessa linkit vierailukohteiden nettisivuille

• Voi sisältää esim. oman henkilöesittelyn ja CV:n tekemisen


Osio 6 Tuotosten läpikäyminen ja päättäminen julkaisemista (esim. 2 tuntia) • Katsellaan kertaalleen tuotettuja wikejä • Keskustellaan ja kerrataan, mitä tarkoittaa omien wikien julkaiseminen (= mitä on aikaisemmin käsitelty Nettiturvallisuusryhmäkeskusteluissa) – Miltä tuntuu nähdä oma kuva internetissä? – Miltä tuntuu nähdä itsensä esiintyvän videoleikkeessä? – Onko kaikki aineisto julkaisukelpoista vai ainoastaan omalle pienelle ryhmälle tarkoitettu/omalle perheelle?

• Lopputulos: päätetään, mitä julkaistaan kansallisessa portaalissa (vapaaehtoista, huom. lupa!)


Osio 7 Päätös (esim. 2-3 tuntia) • Kehitysvammaliitto mukana tukena • Tutustutaan Pilot Plan/Sharing (www.klikin.eu/pilotplan) • Vieraillaan National Portal –sivustolla ja tutustutaan muiden tuottamiin wikeihin ja niiden sisältöihin – Opettaja näyttää tykillä ja samalla keskustellaan siitä, mitä nähdään ja miten se on tehty

• Keskustellaan, mitä on opittu, oliko kokemus mieluisa sekä haluaisiko jatkossakin käyttää/hyödyntää Klik in –sivuja? • Tutustaan muiden projektimaiden tuotoksiin (kv-taso) – Myös Suomessa tuotettuja sivuja lisätään tähän portaaliin (Huom! Luvat julkaisulle kansainvälisellä tasolla!)

• Palautekyselyn täyttäminen paperille • Loppujuhlintaa!!!


Pilotoinnin arviointi • Opiskelijat – Alku- ja loppuarvioinnin täyttäminen (paperiversio, opettajan tuettava tarvittaessa täyttämisessä)

• Opettajat – Päiväkirjan pitäminen koko pilotoinnin ajan • Jokaisesta osiosta kootaan tietoa – – – –

Positiiviset (oppimis)kokemukset Haasteet/ongelmakohdat Ideat ja vapaamuotoiset ajatukset Valokuvien/videoleikkeiden ottaminen opiskelijoiden työskentelystä


Pilotoinnin arviointi • Opettajat täyttävät verkossa olevan kyselyn, jossa he arvioivat – – – – – –

Oppimisvaikutukset oppilailla Opettajien saama perehdytys pilotointiin Materiaali Osioiden vetäminen Haasteet ja oppiminen (opettaja itse) Parannusehdotukset


Pilotoinnin arviointi • Jokaisesta maasta kerätään 3 tapausesimerkkiä – Eri sukupuolta olevia – Eri ikäisiä – Eri taitoisia

• Valinta tapahtuu 2 ensimmäisen osion aikana ja lupa hankitaan kansainväliseen julkaisuun (oma lomake) – Kehitysvammaliitto seuraa ja kokoaa tapaustutkimuksen aineiston = on mukana osioissa

• Kerättäviä tietoja – – – –

Nimi, ikä, lyhyt esittely Videoita ja kuvia Klik in –wikien työstämisestä Lyhyt haastattelu siitä mitä on oppinut sekä mielipide projektista Opettajan näkökulma: oppimisvaikutukset sekä henkilökohtaiset muutokset oppilaassa – Osioiden dokumentointi


Pilotointi aikajanalla

4-6 viikkoa 01.03. – 15.03.

Opettajien perehdytys

23.4.

Osiot 1 - 5

Osio 6

01.05. – 15.05.

Osio 7


Klik in’s Safety steps

3. Share it online

2. Show it to your family or friends 1. Make your own Wiki and collaborate


Online Resources • www.klikin.eu/pilotplan

• www.klikin.eu/aboutus • www.klikin.eu/goingout

• www.klikin.eu/jobs • www.klikin.eu/mma

• www.klikin.eu/makemedia


Yhteyshenkilöt • Paula Jägerhorn paula.jagerhorn@kvl.fi (09) 3480 9355 040 523 4830 • Maija Ylätupa maija.ylätupa@kvl.fi (09) 3480 9385

Perehdytyspaiva opettajille-Standard Format  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you