Page 1

25 let Fakulty ekonomicko-správní

25 let Fakulty ekonomicko-správní


25 let Fakulty ekonomicko-správní Editoři: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., Ing. Martina Kynclová, PhDr. Miloš Charbuský, CSc. Grafická úprava a sazba: Ing. Alena Komárková Fotografie: archiv univerzity Vydala: Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v roce 2016 Náklad: 450 ks Počet stran: 64 ISBN 978-80-7560-000-4


25 let je doba, která může do historie lidstva přinést řadu novinek, jež změní zásadně celou lidskou společnost i chování každého jednotlivce. 25 let v  lidském životě znamená, že mladý člověk po ukončení období vzdělávání stanul na prahu svého nejproduktivnějšího životního období. 25 let uplynulo od doby založení naší Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Věk nejstarších univerzit dosahuje několika století, jsou ale vysoká učení založená teprve relativně nedávno. Jejich potřebnost se objevila v  souvislosti s  rozvojem některých vědních disciplín a s celospolečenskou poptávkou po odbornících schopných reagovat na požadavky stále se měnící moderní lidské společnosti.

Potřeba vysoce kvalifikovaných odborníků působících ve sféře hospodářské, ve státní správě a samosprávě, a to na různých úrovních byla a je evidentní. V Československu a později v České republice se nedostatek odborníků v  této oblasti projevil zejména na počátku 90. let minulého století, při budování nové demokratické státní správy a  zásadních změnách v  hospodářském sektoru. Z  iniciativy Svazu měst a obcí se začalo uvažovat, že by v našem městě, kde v té době již 40 let existovala jednofakultní Vysoká škola chemicko-technologická v  Pardubicích, mohla vzniknout fakulta, připravující své absolventy pro nově koncipovaný systém veřejné správy. Významným mezníkem v historii školy se tak stal 17. leden roku 1991, kdy byl přijat senátem školy nový statut, v  němž byla poprvé zakotvena existence dvou fakult: Fakulty chemickotechnologické a nově zřízené Fakulty územní správy. Důležité bylo rovněž to, že pěstování ekonomických disciplín mělo na tehdejší VŠCHT v Pardubicích dlouholetou tradici. Výuka na fakultě začala na podzim roku 1991, kdy do prvního ročníku nastoupili 53 studenti.  V  říjnu 1993 byla výuka zahájena již v nových prostorách, které vedení vysoké školy získalo pro fakultu v  budově ve Studentské ulici 84, která slouží fakultě dodnes a je neodmyslitelnou součástí našeho moderního univerzitního kampusu v  Polabinách. Fakulta dostala nový název – Fakulta ekonomicko-

-správní. V roce 1994, kdy byla naše vysoká škola přejmenována na Univerzitu Pardubice, dokončilo na fakultě úspěšně studium prvních 48 absolventů bakalářského studia. Za 25 let fakulta vychovala 8  tisíc absolventů bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů. Svou vzdělávací činností, vědeckou aktivitou, podílem na zefektivňování chodu veřejné správy na celostátní, regionální i lokální úrovni se stala fakulta významnou součástí vysokoškolského vzdělávacího prostoru v  této oblasti. Svými aktivitami na poli mezinárodním, a to například v  oblasti zapojení České republiky do evropských hospodářských struktur, si získala renomé i mimo naši republiku. Fakulta hraje významnou roli v oblasti veřejné správy, regionálního rozvoje a bezpečnosti, informačních systémů, podnikové ekonomiky a managementu. To nejdůležitější je, že fakulta své studenty kvalitně připravuje pro práci v tuzemsku i v zahraničí. Jménem vedení Univerzity Pardubice i jménem svým přeji naší Fakultě ekonomicko-správní další úspěšná léta. Přeji jí mnoho talentovaných studentů a úspěch při dalším posouvání znalostí v oborech, které fakulta pěstuje. Akademickým a všem ostatním pracovníkům fakulty přeji, aby je další práce pro rozvoj fakulty a univerzity těšila a přinášela jim uspokojení. Přeji všem pevné zdraví. prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Úvodní slovo rektora

3


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Geneze fakulty Tento rok si připomínáme již dvacáté páté výročí od vzniku druhé nejstarší fakulty Univerzity Pardubice, Fakulty ekonomicko-správní. V lednu roku 1991 vydal akademický senát tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické rozhodnutí o zřízení dvou nových fakult – fakulty chemicko-technologické a fakulty územní správy, z  níž se později stala Fakulta ekonomicko-správní. Prvním děkanem nově vzniklé fakulty se na návrh rektora stal doc. Ing. Miloš Vítek, CSc., prvním proděkanem byl pak jmenován doc. RNDr. Zdeněk Cimpl, CSc. Oba byli zvoleni v  tajném hlasování akademického senátu dne 31. března 1992.

Budova fakulty před rekonstrukcí

4


První absolventi po převzetí bakalářských diplomů

První sponze na fakultě

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

V úplných začátcích nabízela fakulta kancelářské prostory pro své zaměstnance v  budově Unichemu na Masarykově náměstí v Pardubicích. Nastěhovali se sem členové první katedry ustanovené fakulty, a to: doc. Ing. Miloš Vítek, CSc., JUDr. Pavel Pelák, PhDr. Věra Vrátná, PhDr. Miloš Charbuský, CSc., PhDr. Milena Lenderová, CSc., PhDr. Tomáš Jiránek, Ing. Vlastislav Novák, CSc. a sekretářka Kateřina Žirková. Pod novou fakultu v  té době přešly z  Fakulty chemicko-technologické ještě další katedry – katedra matematiky, fyziky, jazyků, tělesné výchovy a podnikové ekonomiky a managementu. Prvních padesát tři studentů svou výuku ale již začínalo v nové třináctipodlažní budově v Pardubicích-Polabinách. Ta v předcházejících letech sloužila jako ubytovna pro zaměstnance Východočeských chemických závodů, bylo tedy ještě nutné ji nejdříve alespoň částečně upravit pro potřeby studia. Zahájení výuky na pardubické fakultě vzala Akreditační komise vlády České republiky na vědomí s tím, že v průběhu akademického roku bude komise expertů Rady vysokých škol posuzovat kvalitu probíhající výuky a případně podá návrhy na úpravu studijních plánů. Na podzim roku 1993 byl do funkce děkana zvolen doc. Ing. Radim Roudný, CSc. Následovala intenzivní snaha o personální, organizační, materiálně-technické a finanční zabezpečení fakulty. Komplexní zohlednění námětů od expertů Rady vysokých škol bylo doprovázeno vyhodnocením prvních pedagogických zkušeností. V  návaznosti na daný proces došlo

5


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní 6

k vypracování nových studijních plánů. Fakulta byla také v tomto roce – tedy v roce 1993 – přejmenována na Fakultu ekonomicko-správní. První bakalářská sponze proběhla dne 18. června 1994. Absolventi přebírali své diplomy v kongresovém sále Univerzity Pardubice z rukou děkana doc. Ing. Radima Roudného, CSc. V akademickém roce 1994/95 se na fakultě přešlo ke studiu dle kreditního systému – ECTS. Výuka probíhala ve stále moderněji zařízených učebnách, důraz byl kladen i na zlepšování struktury akademických pracovníků. To vše umožnilo, aby fakulta v roce 1995 získala akreditaci pro magisterské studium, které plynule navazovalo na předchozí bakalářské.

Od akademického roku 1995/96 bylo studium organizováno jako jednooborové a zahrnovalo čtyři hlavní skupiny předmětů: ekonomiky a managementu; právní a  správní; informatiky a jazyků. V průběhu uplynulých 25 let se obměňovalo vedení fakulty, děkani byli zprvu voleni na tříletá funkční období, posléze na čtyřletá. Proměnu zaznamenávala i vnitřní struktura fakulty v  podobě kateder, později ústavů, jak naznačuje následující schéma. Nicméně pro připomenutí osobností, které byly spjaty s těmito základními vnitřními útvary fakulty, je ke schématu připojen stručný výčtový komentář.

Vývoj kateder a ústavů fakulty od roku 1999 po současnost


PhDr. Mgr. Ladislav Rýznar, Dr., prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. a doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

Doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D. a doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D. v roce 1995

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Na fakultě bylo zpočátku ustanoveno šest kateder – katedra veřejné správy (vedoucí Ing. Josef Pešta, CSc.); katedra informačních systémů (vedoucí doc. Ing. Jan Čapek, CSc.); katedra fyziky (vedoucí prof. RNDr. Zdeněk Cimpl, CSc.); katedra matematiky (vedoucí prof. Ing. Stanislav Kolda, CSc.); katedra ekonomiky a managementu (vedoucí doc. Ing. Otakar Machač, CSc.) a katedra tělesné výchovy (vedoucí PaeDr. Miloslav Němec). Od roku 1996 do roku 1999 byl pod fakultu organizačně začleněn i Ústav cizích jazyků. V červnu 1999 nastoupil do funkce děkana Ing. Josef Pešta, CSc. V těchto letech působily na fakultě následující katedry: katedra veřejné a obecné ekonomie (vedením pověřen doc. Ing. Antonín Pešek, CSc.); katedra veřejné správy (vedoucí Ing. Josef Zilvar, CSc.), katedra práva (vedoucí doc. JUDr. Olga Vidláková, CSc.); katedra ekonomiky, financí a účetnictví (vedoucí doc. Ing. Miroslav Buchta, CSc.); katedra managementu a marketingu (vedoucí doc. Ing. Radim Roudný, CSc.); katedra informačních systémů (vedoucí Ing. Jan Janovec, CSc.) a katedra matematiky (vedoucí RNDr. Ludvík Prouza, CSc.). V  roce 2001 proběhla restrukturalizace fakulty. Z katedry matematiky vznikl ústav matematiky pod vedením RNDr. Ludvíka Prouzy, CSc. a z  katedry informačních systémů ústav systémového inženýrství a informatiky s  vedoucím doc. Ing. Pavlem Petrem, Ph.D. Sloučením tří kateder (katedry obecné a veřejné ekonomie, katedry ekonomie, financí a účetnictví a katedry managementu a marketingu) byl ustaven ústav ekonomie, v jehož čele stál po dobu jednoho roku doc. Ing. Miroslav Buchta, CSc., po něm převzal vedení doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc. Spojením katedry práva a  katedry veřejné správy vnikl ústav veřejné správy a práva s vedoucím prof. PhDr. Karlem Lacinou, DrSc. V září 2001 odstoupil ze zdravotních důvodů Ing. Josef Pešta, CSc. z  funkce děkana a  vedením byl pověřen doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D., který v  té době vykonával funkci proděkana pro pedagogiku. V  říjnu 2001 byly vyhlášeny volby děkana na další tříleté funkční období. Na zasedání akademického senátu fakulty byl zvolen kandidátem na děkana prof. Ing. Jan Čapek, CSc., kterého ještě v prosinci 2001 potvrdil a uvedl do funkce rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. V  lednu 2002 představil na zasedání akademického senátu fakulty děkan nové proděka-

Doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., sekretářka Ústavu systémového inženýrství a informatiky Jana Pilařová a PhDr. Miloš Charbuský, CSc. v roce 1997

7


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

ny. Poprvé v historii fakulty stanuly v jejím vedení tři ženy: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. – proděkanka pro vnitřní záležitosti a rozvoj, doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc. – proděkanka pro studijní záležitosti a doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc. – proděkanka pro vědeckovýzkumnou činnost a vnější vztahy. V prosinci 2004 vypršelo děkanovo tříleté funkční období, nicméně v  nových volbách akademický senát fakulty opět jednohlasně zvolil jako kandidáta na děkana prof. Ing. Jana Čapka, CSc. Ve vedení fakulty zůstala doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc. a doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc. Na místo doc. Ing. Ivany Kraftové, CSc., která začala vykonávat funkci prorektorky Univerzity Pardubice, nastoupila doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D. K  dalším organizačním změnám došlo na fakultě v  březnu 2004, neboť dosavadní uspořádání neodpovídalo stupni rozvoje fakulty a nárůstu pracovníků. Ústav ekonomie se proto rozdělil na ústav ekonomiky a managementu s  vedoucím doc. Ing. Pavlem Duspivou, CSc. a ústav ekonomie s vedoucím prof. RNDr. Bohuslavem Sekerkou, CSc. V průběhu let se také postupně měnili vedoucí ústavů. Od roku 2002 se vedoucím ústavu matematiky stal doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc., v roce 2006 se vedoucí ústavu ekonomiky a managementu stala doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D., od roku 2008 pak na její funkci navázala doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.; změny nastaly v  tomto roce i  na ústavu systémového inženýrství a informatiky (vedoucí doc. Ing. Jiří Křupka, PhD.) a ústavu ekonomie (vedoucí doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.). V roce 2009 se novým vedoucím ústavu veřejné správy a práva stal Ing. Robert Baťa, Ph.D.

V letech 2008 – 2015 vykonávala funkci děkanky doc. Ing. et. Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Byla zvolena do dvou navazujících čtyřletých funkčních období. Proděkany se v  roce 2008 stali prof. Ing. Jan Čapek, CSc., doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D., doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., a ve své funkci pokračovala doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc. V roce 2011 se vedení fakulty obměnilo a do funkcí proděkanů byli jmenováni prof. Ing. Vladimír Olej, CSc., Ing. Michaela Stříteská, Ph.D. a doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. Doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. svou funkci vykonávala i nadále. V roce 2012 došlo ke změně koncepce dosavadních ústavů a ke vzniku jednoho nového ústavu. Z ústavu ekonomie se stal ústav ekonomických věd (vedoucí zůstala i nadále doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.), z  ústavu ekonomiky a managementu ústav podnikové ekonomiky a managementu (vedoucí i nadále doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.), ústav veřejné správy a práva se přeměnil na ústav správních a sociálních věd (vedoucí Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA), ústav matematiky pak na ústav matematiky a kvantitativních metod (vedoucí nadále doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc., který byl pro roky 2014 a 2015 nahrazen Mgr. Davidem Zapletalem, Ph.D.). Beze změny názvu pak zůstal ústav systémového inženýrství a informatiky (vedoucí prof. Ing. Jan Čapek, CSc.). Nově vznikl ústav regionálních a bezpečnostních věd pod vedením doc. Ing. Ivany Kraftové, CSc. V  listopadu 2015 byla pro další funkční období 2016-2019 zvolena děkankou doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. Proděkany byli pak jmenováni prof. Ing. Jan Čapek, CSc., doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. a Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.

Vývoj znaku Fakulty ekonomicko-správní

8


Od roku 1992 sídlí fakulta ve třináctipodlažní budově v Polabinách – na Stavařově. Zpočátku obývala pouze některá podlaží, s rozvojem fakulty však rostly i nároky na prostory. V  současné době disponuje fakulta prostorami  5., 8. a 9. nadzemního podlaží a částečně také 1., 2., 3., 4. a 11. nadzemního podlaží. V 2. a 11. nadzemním podlaží se nacházejí klasické učebny, ve 3. a 4. nadzemním podlaží klasické učebny, počítačové laboratoře, multimediální učebna, pracovna doktorandů a pracovna redaktorky časopisu. Kromě učeben v 2., 3., 4. a 11. nadzemním podlaží využívá fakulta i další učebny Univerzity Pardubice v  budovách označovaných nyní jako UA, EB, CB a DB. Páté nadzemní podlaží je sídlem děkanátu fakulty, je zde umístěn sekretariát děkana, oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost, oddělení pro vzdělávací činnost, oddělení pro vnitřní záležitosti a oddělení pro ekonomiku a provoz. Dále jsou zde pracovny akademických pracovníků ústavu systémového inženýrství a  informatiky a také pracoviště technika IT. Pracovny akademických pracovníků ústavu správních a  sociálních věd a  ústavu matematických a kvantitativních metod jsou umístěny na 8.  nadzemním podlaží, ústavu ekonomických věd a ústavu podnikové ekonomiky a  managementu na 9. nadzemním podlaží. Nejmladší ústav regionálních a bezpečnostních věd sídlí v 11. nadzemním podlaží. Kromě pracoven akademických pracovníků byly na všech ústavech také zřízeny pracovny pro doktorandy působící na fakultě. Referát studijní a referát informačního a poradenského centra je z důvodu snadné dostupnosti pro studenty umístěn v 1. nadzemním podlaží budovy EA. Výrazný rozvoj fakulty nastal po roce 2001. Zlepšila se její materiálně-technická a finanční situace, což umožnilo další rozvoj zejména v  oblasti posílení informační infrastruktury, audiovizuální a další didaktické techniky. Proběhla také velká modernizace učeben a zlepšilo se pracovní prostředí akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců. Všechny učebny jsou nyní vybaveny dataprojektory, počítači a  další audiovizuální technikou, zřídily se nové specializované počítačové učebny, rozšířilo se softwarové vybavení fakulty, vybudoval se integrovaný tiskový a kopírovací systém. V roce 2005 se zrekonstruoval vstupní prostor budo-

Budova Fakulty ekonomicko-správní v současnosti – v popředí nově vybudované atrium

vy EA, proběhla modernizace výtahů, které hrají v této výškové budově významnou komunikační roli. Fakulta jako součást Univerzity Pardubice dynamicky modernizuje svou technickou infrastrukturu, využívá komplexního univerzitního systému informačních a  komunikačních technologií. Veškerá výpočetní technika je prostřednictvím datové univerzitní sítě napojena na vysokorychlostní akademickou počítačovou síť CESNET2. Studenti a zaměstnanci mají rovněž možnost ve vybraných prostorách univerzity a fakulty využívat přístupové body WiFi infrastruktury EDUROAM. Komfort studentům a pracovníkům fakulty značně zvýšily nové prostory pro výuku vybudované na nám. Čs. legií v rámci UNIT A v budově EB, které jsou navíc propojeny přemostěním komunikace mezi budovou EA a EB, doplněny relaxačním prostorem v atriu, v němž je instalována Lavička Václava Havla. Pozitivně vnímaným prvkem jsou rovněž nově vybudovaná parkoviště v blízkosti budov EA, EB a rektorátu. Studenti, akademičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci mají dále možnost využívat služeb Univerzitní knihovny, vysokoškolské menzy či nové moderní tělocvičny včetně několika venkovních sportovišť.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Prostorové a technické vybavení fakulty

9


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Současný vestibul budovy Fakulty ekonomicko-správní Přemostění mezi budovou EA a EB

Nové prostory pro výuku Venkovní sportoviště

Atrium s Lavičkou Václava Havla

10

Univerzitní knihovna


Místo fakulty v rámci vysokého školství České republiky i  v  rámci evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru determinuje její vzdělávací, výzkumná a další tvůrčí činnost. Jejich propojení je výrazem naplňování poslání fakulty a akademických svobod. Kvantitativní i kvalitativní změny reagují na společenskou poptávku, stejně jako na vývoj relevantního okolí. Vzdělávací činnost lze charakterizovat do značné míry kvantitativně a taxativně. V  obou přístupech se ale nutně odráží kvalitativní vývoj fakulty samotné, stejně jako celospolečenské vlivy i vývoj univerzitního prostředí. Výzkumná činnost rozšířená i o další prvky tvůrčí činnosti je na fakultě doplňována bohatým zapojením do mezinárodních akademických aktivit, ale i spoluprací s českou aplikační sférou.

Vzdělávací činnost

Vývoj vzdělávací činnosti dokumentuje zájem o fakultu z hlediska počtu přihlášených a zapsaných uchazečů ke studiu, počet studentů podle formy studia i podle studijních programů, obdobně jako vývoj počtu absolventů. V  roce zahájení činnosti fakulty bylo přihlášených uchazečů necelých 14 % úrovně roku 2015 a  pouze zhruba 7,5 % roku 2006, který vykázal dosud nejvyšší počet přihlášených uchazečů o studium. Zapsaných studentů ke studiu bylo v roce 2015 cca 12krát více než v roce zahájení, ve srovnání s rokem nejvyššího počtu zapsaných studentů – což byl rok 2009 – to byl dokonce dvacetinásobek, jak dokládá následující tabulka.

Zahájení akademického roku v roce 2015

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Vzdělávací a výzkumná činnost na fakultě

11


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Vývoj počtu přihlášených a zapsaných studentů do všech studijních oborů prvních ročníků bakalářského studia v letech 1991 – 2016

12

Akademický rok Přihlášení Zapsaní Akademický rok Přihlášení Zapsaní Akademický rok Přihlášení Zapsaní

91/92 262 53 00/01 1661 256 09/10 2844 1064

92/93 422 102 01/02 2062 366 10/11 3329 1018

93/94 473 116 02/03 1556 420 11/12 3465 816

V roce 2009 kulminoval celkový počet studentů fakulty, kdy výrazně přesáhl 2,5 tisíce studentů. Na pozitivním vývoji počtu studentů fakulty se beze sporu podepsala reakce fakulty na celospolečenskou výzvu ke zvyšování počtu absolventů s terciárním vzděláním a naplňování její koncepce diverzifikace studijních programů a oborů. Po roce 2009 fa-

94/95 1562 153 03/04 2583 819 12/13 2708 744

95/96 1833 160 04/05 3253 679 13/14 2046 638

96/97 3106 175 05/06 3407 764 14/15 2063 685

97/98 3109 184 06/07 3470 823 15/16 1918 641

98/99 3234 228 07/08 3460 797

99/00 2051 271 08/09 2887 698

Zdroj: IS STAG kulta sice stále udržuje relativně široké portfolio studijních programů a oborů, ale nabídka vysokoškolského studia v rámci České republiky v určitém slova smyslu začíná převyšovat relevantní poptávku. To se na fakultě projevuje poklesem počtu studentů, takže se v současnosti ocitá zhruba na úrovni roku 2003.

Počty studentů FES podle formy studia v letech 1991 – 2015 (k 31. 10. příslušného roku)


Struktura studentů podle studijních programů se na fakultě výrazně změnila. Dva původní programy – Hospodářská politika a správa a Systémové inženýrství a informatika postupně ztrácely na kvantitě ve prospěch nově akreditovaných oborů studijního programu Ekonomika a management. To na jednu stranu odráželo pravděpodobně po-

ptávku po „podnikových ekonomech“, na druhou stranu tím fakulta ztrácela svoje původní originální zaměření na veřejno-správní, regionální a informatickou problematiku. Je ale potěšující, že stejný vývojový trend se neprojevil ve výzkumné činnosti fakulty, kde si své originální nasměrování fakulta zachovala.

Studijní program

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

B6209 bakalářský Systémové inženýrství a informatika

698

503

365

596

494

536

484

394

360

250

M6209 magisterský Systémové inženýrství a informatika

69

28

4

0

0

0

0

0

0

0

N6209 navazující magisterský Systémové inženýrství a informatika

88

134

142

169

158

130

116

108

145

145

P6209 doktorský Systémové inženýrství a informatika

17

17

9

9

12

12

12

8

4

3

B6202 bakalářský Hospodářská politika a správa

885

721

601

525

472

417

388

378

395

337

N6202 navazující magisterský Hospodářská politika a správa

324

295

270

276

271

246

225

210

196

157

P6202 doktorský Hospodářská politika a správa

17

23

29

22

17

15

13

14

15

16

B6208 bakalářský Ekonomika a management

400

747

875

952

968

826

747

682

740

658

N6208 navazující Ekonomika a management

x

92

191

232

270

265

264

265

239

231

P6208 doktorský Ekonomika a management

x

x

x

11

19

20

18

15

15

12

P1802 doktorský Aplikovaná informatika

x

x

x

x

x

3

4

5

10

9

2 498

2 560

2 486

2 792

2 681

2 470

2 271

2 079

2 119

1 818

Celkem

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Počty studentů podle studijních programů v letech 2006 – 2015 (k 31. 10. příslušného roku)*

*včetně programů, které jsou vyučovány v anglickém jazyce Zdroj: IS STAG

13


První absolventi opustili fakultu jako bakaláři v roce 1994, jejich počet postupně narůstal. Zvyšoval se počet absolventů s inženýrským titulem, přibyli i absolventi s titulem Ph.D.

Fakulta tak patří k vysokoškolským pracovištím nabízejícím a realizujícím všechny tři úrovně vysokoškolského vzdělání, a to v relativně pestré škále oborů.

Počty absolventů uskutečňovaných studijních programů v letech 1994 – 2015

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

(k 31. 12. příslušného roku)

14

Zdroj: vlastní zpracování s využitím dat IS STAG a výročních zpráv fakulty


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Promoční obřady v letech 2014 a 2015

15


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Studijní programy a obory v akademickém roce 2015/2016 Současný počet studijních programů se stabilizoval na zaokrouhlenou desítku: 3 bakalářské, 3 navazující magisterské a 4 doktorské programy reprezentují odborné zaměření fakulty. V jejich rámci je akreditováno a realizováno 21 studijních oborů včetně jednoho joint degree oboru, tři obory se člení na specializace, 3 doktorské studijní obory jsou současně akreditovány v anglickém jazyce.

Bakalářské studijní programy a obory Program Hospodářská politika a správa OO obor Veřejná ekonomika a správa ͵͵ specializace Veřejná ekonomika ͵͵ specializace Ekonomika pro kriminalisty a celníky Program Ekonomika a management OO obor Management podniku ͵͵ specializace Management malých a středních podniků ͵͵ specializace Manažerská etika OO obor Management ochrany podniku a společnosti ͵͵ obor Ekonomika a provoz podniku Program Systémové inženýrství a informatika OO obor Informatika ve veřejné správě OO obor Regionální a informační management OO obor Regional and Information Management OO obor Informační a bezpečnostní systémy OO obor Management finančních rizik

Navazující magisterské programy a obory Program Hospodářská politika a správa OO obor Ekonomika veřejného sektoru OO obor Regionální rozvoj ͵͵ specializace Urbanismus ͵͵ specializace Bezpečnost regionu OO obor Regional Development and Governance (Joint Degree) Program Ekonomika a management OO obor Ekonomika a management podniku

16

Program Systémové inženýrství a informatika OO obor Informatika ve veřejné správě OO obor Regionální a informační management OO obor Regional and Information Management OO obor Pojistné inženýrství

Doktorské studijní programy a obory Program Hospodářská politika a správa OO obor Regionální a veřejná ekonomie OO obor Regional and Public Economics Program Ekonomika a management OO obor Management Program Aplikovaná informatika OO obor Aplikovaná informatika OO obor Applied Informatics Program Systémové inženýrství a informatika OO obor Informatika ve veřejné správě OO obor Informatics in Public Administration

Výzkumná činnost

Počátky výzkumné činnosti akademických pracovníků fakulty byly spojeny na jedné straně s rozšiřováním vazeb na aplikační sféru, zejména v  oblasti územní samosprávy a  nově ustavovaných mikroregionů, pro něž byly zpracovávány rozvojové studie, např. pro Mikroregion Pardubicko, Mikroregion Moravskotřebovsko, Nadaci Open Society Fund, Magistrát města Pardubic a Okresní úřad v Pardubicích; na druhé straně byla snaha o získávání mezinárodních kontaktů, čemuž napomáhaly projekty v  rámci programů TEMPUS, COPERNICUS, LEONARDO DA VINCI, GRUNDTVIG, ESPON, International Visegrad Fund, např. Tempus S-JET-12364-97 European Studies in Business and Economic Tempus S-JEP 3611 Multime Tempus S-JET 12359-97 National Network of Eurostudy Centres in Czech Tempus S_JEP 14304 Public Administration Re-Qualification and Development Copernicus WELL-GIS: GISIG and Eurimage Copernicus Q-REC-Implement IC15-CT96-07 FES společně s DFJP


Specifickým předělem řízení výzkumné činnosti fakulty bylo získání financování výzkumného záměru fakulty s názvem Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení pro roky 1999-2004, do něhož se zapojila převážná část akademických pracovníků, v roce zahájení řešení to bylo 36 osob. Fakulta se zapojila do řešení výzkumných projektů základního i aplikovaného výzkumu; využila financování tuzemských i zahraničních grantových výzkumných agentur pro poměrně pestré tematické zaměření projektů s  akcentem na problematiku veřejné správy, informatiky, regionální rozvoj, ekonomický růst, sociálně-ekonomický rozvoj, environmentální a bezpečnostní aspekty.

Konference Veřejná správa v roce 2014

Postupně byly řešeny výzkumné projekty OO financované Grantovou agenturou České republiky Optimalizace rozhodovacích procesů ve veřejné správě a samosprávě s důrazem na regiony Určování bonity obcí Optimalizace přepravních toků při likvidaci použitých výrobků Služby internetových mapových serverů a komprimace prostorových dat Podpora manažerského rozhodování s využitím strojového času Modelování a optimalizace rozhodovacích procesů v městské a regionální správě Model řízení povzbudivého růstu regionu Testování a hodnocení použitelnosti informačních systémů veřejné správy Modelování procesů přidělování dotací ve veřejné správě Využití geoinformačních technologií pro detekci míst ve městě s vysokou rizikovostí pro tělesně postižené Metodika identifikace klastrů a podnikatelských řetězců v regionech ČR Modelování místních financí metodami výpočetní inteligence Použitelnost software pro podporu rozhodování při řešení prostorově orientovaných problémů Modelování, simulace a řízení pojistných rizik

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Leonardo B3/6 Program mobilit pro studenty vysokých škol a mladé absolventy v rámci sítě Leonetwork Leonardo B3/12 Program výměn pracovníků v rámci sítě Leonetwork Leonardo BR/31 Mobilita pro specialisty na geografické informace v rámci sítě Leonetwork G2-K-2001-3 Learning Partnership in Adult Education on Quality Management and Other Cross-sectional Aspects of Public Administration ESPON – Interreg III B Mapping the Dynamics of European Culture: Pressure and Opportunities form the European Enlargement. Leonardo da Vinci – Socrates New Experience for Staff Working with Persons Disadvantaged ind the Labor Market Leonardo da Vinci VUPA Virtual University of Public Administration Leonardo da Vinci PUMA New Public Management IVF Strenghtening the Educational and Scientific Collaboration among Fakulties of Economics within V4 and Coutries of South Eastern Europe IVF Visegrad of Regions IVF Perspective Directions of Development of Intellectual Potential of Society IVF Social and Political Issues at the Regional and Local Levels of the V4 Countries

17


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Využití GRID technologie pro modelování a optimalizaci procesů ve veřejné správně Systémová dynamika jako analytický nástroj pro hodnocení rozvoje obce Úloha textové informace v modelech predikce finanční tísně podniku – přístupy specifické podle států a průmyslových odvětví Modelování efektů přelévání znalostí v kontextu regionálního a místního rozvoje

Infrastruktura lázeňského místa Analýza kvalifikační a věkové struktury podniků vybraných odvětví v Pardubickém kraji Metodika měření hodnoty služeb knihoven Řízení zdravotnických organizací

financované resortními ministerstvy – MŠMT, MMR, MV, MŽP, MPSV Vzdělávací program pro přípravu pracovníků k boji proti korupci Regionální rozvoj z pohledu integračních procesů Rekonverze a revitalizace vojenských areálů v urbánním a sociálně-ekonomickém prostředí našich měst Veřejné prostory jako prostředek pro podporu místního cestovního ruchu Moderní architektura jako nový fenomén cestovního ruchu Suburbanizace – hrozba fungování malých měst Problémy mikroregionů při tvorbě společných projektů Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města Analýza a ověření možností prezentace výsledků aplikovaného výzkumu v resortu MPSV v rámci ČR a EU Optimalizace a racionálního rozložení sběru s ohledem na jejich ekonomickou náročnost a dopady či přínosy pro ekonomiku ČR v rámci EU Ochrana obyvatelstva, civilní nouzové plánování a krizové řízení Bezpečnost občanů – krizové řízení Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím, ekonomikou a sociálními souvislostmi Virtualizace Podnikatelé a malé a střední podniky a jejich chování a behaviorální strategie v rámci podnikatelského prostředí – porovnání rakouských a českých podniků

Řada akademických pracovníků, ale i studentů doktorských studijních programů se v uplynulých letech zapojila do řešení projektů v  rámci interní grantové soutěže na univerzitní i  fakultní úrovni. Od roku 2010 jsou řešeny projekty v rámci studentské grantové soutěže, podporující zapojení studentů doktorských a magisterských studijních programů do výzkumu. Do rozvoje výzkumné a další tvůrčí činnosti zasáhly v  letech 2010-2015 významně i prostředky z  projektů financovaných z operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace.

OO

OO podpořené nadacemi či subjekty veřejné správy Alternativní ekonomické indikátory udržitelného rozvoje, udržitelnosti a blahobytu

18

v roce 2009 zřízenou Technologickou agenturou České republiky Regionalizace indikátorů ekonomické výkonosti ve vazbě na kvalitu životního prostřední OO

Vydávané časopisy Fakulta vydává dva recenzované časopisy, na vydávání třetího participuje s partnerskými českými a slovenskými ekonomickými fakultami.


mické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Koordinátorem vydavatelského kolektivu je Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci (od roku 2009 Ekonomická fakulta), kde také sídlí redakce časopisu. V  roce 2003 byl vydavatelský tým rozšířen o Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Košicích, v  roce 2005 o  Obchodně podnikatelskou fakultu v  Karviné Slezské univerzity v  Opavě a  v  roce 2006 přistoupila Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. V roce 2003 bylo rozhodnuto o transformaci časopisu z odborného periodika na vědecký časopis publikující výzkumné statě. V  roce 2005 byl časopis zařazen do první významné databáze EconLit, v  brzké době poté následovala indexace do databází International Bibliography of the Social Sciences a Inspec. Od roku 2007 je časopis indexován v databázích Scopus, Cabell a EBSCO. V roce 2008 následovalo zařazení do edice Social Sciences databáze Web of Science společnosti Thomson Reuters. V  roce 2010 byl časopis poprvé uveden v  Journal Citation Reports a obdržel impakt faktor, který dosáhl v roce 2014 hodnoty 1,021.

Spolupráce se zahraničními subjekty Mezinárodní spolupráci a mobilitu považuje fakulta za významný předpoklad pro zvyšování kvality činnosti v oblasti vědy, výzkumu i vzdělávání. Zahraniční spolupráce ve vzdělávání je realizována prostřednictvím programu ERASMUS+ v rámci bilaterálních smluv uzavřených se zahraničními univerzitami, který navázal na dřívější Socrates-Erasmus a LLP Erasmus. Program je určen především pro studenty, ale i pro akademické pracovníky a ostatní zaměstnance vysokoškolských institucí. Přední pozice fakulty v  počtu přijatých zahraničních studentů v rámci Univerzity Pardubice svědčí o jejím dobrém jménu jako vysokoškolského vzdělávacího pracoviště i za hranicemi České republiky.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Prvním z nich je vědecký časopis Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, jehož cílem je přinášet nové poznatky z  oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky a managementu, finančnictví, sociální věd, práva, informatiky a systémového inženýrství. Časopis vychází již od roku 1996 a je zařazen do databází Scopus, Proquest a EBSCO Publishing. Druhým je odborný časopis Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe, který se zaměřuje na oblast sociální politiky, sociální práce a oblast sociálních služeb ve veřejné správě. Je indexován databázemi Proquest, EBSCO Publishing a adresářem Directory of Open Access Journals. Fakulta také stála u zrodu vědeckého časopisu E+M Ekonomie a Management, který vznikl v  říjnu 1998 původně jako odborný časopis na základě dohody děkanů šesti ekonomických fakult v  České republice: Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci, Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v  Plzni a Fakulty sociálně ekono-

Erasmus Day v roce 2015

19


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Mobility studentů a akademických pracovníků v rámci programu Erasmus v letech 2001 – 2015

20

Rok Počet vyslaných studentů Počet přijatých zahraničních studentů Počet vyslaných akademických pracovníků Počet přijatých akademických pracovníků Rok Počet vyslaných studentů Počet přijatých zahraničních studentů Počet vyslaných akademických pracovníků Počet přijatých akademických pracovníků

2001 8 3 4 – 2009 39 60 48 10

2002 26 4 4 5 2010 48* 108 26 11

2003 41 11 5 2 2011 86 51 23 6

2004 41 22 10 – 2012 57 78 28 12

2005 64 41 17 11 2013 62 93 21 7

2006 95 61 19 6 2014 81 95 17 8

2007 59 72 39 10 2015 73 98 14 18

2008 47 82 39 14

*včetně 16 studentů ze ZS 09/10, jejichž pobyt pokračoval v roce 2010 Zdroj: IS STAG Fakulta je rovněž partnerským členem sítě č. CII-SK-0505-02-1111 Rural Tourism Programs Network v rámci programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies), který je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Ve spolupráci s  Šiauliai University v  Litvě byl na fakultě akreditován společný (joint degree) studijní obor v  anglickém jazyce navazujícího magisterského studia „Regional Development and Governance“, jehož cílem je vzdělávání specializovaných odborníků pro veřejnou správu a regionální rozvoj chápanou v  mezinárodním měřítku, zejména v evropském kontextu. Studijní program byl zahájen v akademickém roce 2014/2015 a jsou do něho zapojeni studenti z  Litvy, Nigérie a Gruzie. Jde o vůbec první joint degree studijní obor na Univerzitě Pardubice. Mezinárodní aktivity vědecko-výzkumné povahy pak zahrnují základní výzkum ve spolupráci se zahraničními partnery, vystoupení na mezinárodních konferencích a publikování v zahraničních odborných periodikách a sbornících.

Členství v mezinárodních organizacích V současné době je fakulta zapojena i do mezinárodní spolupráce prostřednictvím svého členství v  mezinárodních organizacích: ERSA European Regional Science Association RSAI Regional Science Association International NISPACEE The Network of Institues and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe EAIE European Association for International Education SŠDS Slovenská štatistická a demografická spoločnosť SSA Slovenská spoločnosť aktuárov Mezinárodní spolupráce fakulty byla a je založena na celé řadě bilaterálních dohod se zahraničními partnery jak pro oblast vzdělávání, tak pro oblast výzkumu, v  níž figurují jednak smluvní partneři, jednak jsou uzavřena partnerství v rámci řešení výzkumných programů.


Bilaterální dohody s partnerskými pracovišti v oblasti vzdělávání B

Haute Ecole EPHEC Bruxel

IS

University of Akureyri

B

Todor Kableshkov University of Transport

LT

Siauliu Universitetas

University of National and World Economy

Klaipedos Universitetas

Hochschule Harz Wernigerode

Vytautas Magnus University

Hochschule Bremen

N

Hogskolen i Lillehammer

Hochschule Bremerhaven Friedrich-Schiller Universität Jena Internationales Hochschulinstitut Zittau University of Applied Sciences Zwickau

NL

Fontys Hogescholen

PL

Wyźsza Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białystoku

Hochschule Aalen DK

Zealand Institute of Business and Technology

E

Universidad de Vigo

Universitet i Adger

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Universidad de Huelva

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Universidad de Jaen

Wyzsza Szkola Handlu i Prawa Warszawa

University of San Jorge

Akademia Obrony Narodowej

EE

University of Tartu

SF

Turku University of Applied Sciences

Université de Nice Sophia Antipolis

Vaasan Ammattikorkeakoulu Vaasa

Université d´Orleans

University of Piraeus

Universita di Corsica Pasquale Paoli

University of Ioannnina

Université Aix-Marseille

University of Zagreb

Université Montpellier

G HR

HU University of West Hungary Karoly Robert College I

F

Université de Strasbourg

Institut Universitaire Technologique de l´Université Paris Descartes

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

D

Université de la Reunion

Universita Parma Universita di Pisa University of Insubria

21


P

Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias Lisboa

SK

Matej Bel University

Universidade do Minho Braga

Technická univerzita Košice

Universidade Nova de Lisboa

Ekonomická univerzita v Bratislave

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Universidade Autónoma de Lisboa

Slovenská polnohopodárská univerzita v Nitre

Universidade de Évora

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Universidade dos Acores Instituto Politécnico de Braganca

SI

Univerza v Ljubljani

TR

Marmara Üniversitesi Istanbul Usak Üniversitesi

Instituto Politécnico de Santarém

Anadolu Üniversitesi Eskisehir

Universidade da Madeira

Pamukkale Üniversitesi Denizli

Universitatea Româno-Americană Bucurest Universitatea Transilvania din Brasov

Bulent Ecevit University UK

University of Central Lancashire

Bilaterální dohody s partnerskými pracovišti v oblasti výzkumu Smluvní partneři D

J SK

BR

22

Universidade Técnica Lisboa Universidade do Porto

RO

Žilinská univerzita v Žiline

Internationales Hochschulinstitut Zittau Hochschule Bremen Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meissen Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft Dresden Matsumoto University

PL

Akademija Polonina w Częstochowie Wysza Sokola Administraci Publicznej w Lodzi University of Economics Wroclaw MN University of Montenegro

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Poĺnohospodárska univerzita Nitra Catholic University of Rio de Janeiro University of Sao Paulo

SP

RU

LT UK

Southern Branch of the Russian State HydroMeteorological University of Saint-Petersburg Universita Politecnica de Catalunya Siauliai university Klaipeda University University of Central Lancashire, Preston

UKR Donbas National Academy of Civil Engeneering and Architecture


Partnerství v rámci výzkumných programů Katholieke Universiteit Leuven

D

Internationales Hochschulinstitut Zittau

SK

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of European Studies and Regional Development

HU University of West Hungary, Mosonmagyaróvár SF Karelia University of Applied Sciences Savonia University of Applied Sciences LT Siauliai University UK UK

The Nottingham Trent University University of Central Lancashire, Preston

Spolupráce s aplikační sférou Fakulta je kolektivním členem Českého komitétu pro vědecké řízení, aktivně se podílí na činnosti České asociace pro geografickou informaci a současně působí v České společnosti ekonomické, České kartografické společnosti, České marketingové společnosti, České statistické společnosti, České společnosti pro operační výzkum a České společnosti pro systémovou integraci; dále je členem Společnosti pro projektové řízení, o. p. s., Jednoty českých matematiků a fyziků, Společnosti pro etiku v ekonomice, Asociace krizových manažerů a Institutu Václava Klause. Zároveň je fakulta vedena na seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oblasti informatiky ve veřejné správě a v  oblasti ekonomie a veřejné správy registrovaných na Ministerstvu vnitra ČR. V součinnosti Univerzity Pardubice a Magistrátu města Pardubic byl v  roce 2002 založen Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., který napomáhá zajišťovat aktivity fakulty zejména ve vztahu k institucím veřejné správy. Fakulta také zapojuje pracovníky aplikační sféry do výuky. Úzce spolupracuje například se společnostmi Philip Morris ČR a.s., NonStop Recruiment, s.r.o., LMC s.r.o., MenSeek s.r.o., Ingersoll Rand s.r.o., Procter and Gamble CR s.r.o., Tesco Stores CR a.s., Česká pojišťovna a.s. a dále s Magistrátem města Pardubic, Krajským úřadem Pardubického kraje, Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje,

Úřadem práce Pardubice, Ministerstvem vnitra ČR, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru – Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Spolupráce zahrnuje zejména realizaci odborných přednášek ve výuce, organizaci workshopů a případových studií, nabídku odborných praxí studentům, zpracování závěrečných prací na témata zadaná společností, odborné exkurze studentů, zpracování expertních analýz se zapojením studentů, pořádání konferencí – z nichž je vhodné jmenovat pravidelně konanou konferenci Veřejná správa či Krizový management – nevyjímaje. Propojení teorie s  praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání je stěžejním tématem týdenního přednáškového bloku Týden teorie a praxe v ekonomice, který fakulta pořádá pravidelně každý rok. Po celý týden mají studenti možnost navštívit několik desítek přednášek z oblasti podnikové ekonomiky a ekonomie, během kterých mohou diskutovat s vybranými odborníky jak z vysokoškolského prostředí, tak s představiteli z praxe. V roce 2015 proběhl již devátý ročník. Snaha fakulty přiblížit studentům i praktickou stránku studovaných předmětů a oborů se odráží v každoročně pořádaných akcích a exkurzích ve spolupráci s  partnerskými podniky a institucemi veřejné správy. V  posledních letech se jednalo např. o návštěvu expozice ČNB, exkurzi do České pojišťovny, SKP – Centra, Věznice Pardubice, Magistrátu

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

B

23


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Přednáška prezidenta Václava Klause v roce 2011

Týden teorie a praxe v ekonomice v roce 2014

24

města Pardubic, Krajského úřadu Pardubického kraje, Státního okresního archivu. Pravidelně pořádaný veletrh pracovních příležitostí s názvem KONTAKT, pořádaný fakultou v součinnosti s Fakultou chemicko-technologickou, dosáhl v  roce 2016 svého 15. ročníku. Představuje setkání zástupců firem z  celé České republiky působících v  různých oblastech hospodářství se studenty Univerzity Pardubice s  cílem poskytnout informace o profilech podniků, možnostech uplatnění budoucích absolventů v  praxi, ale také navázání vzájemných kontaktů. Veletrhu se každoročně účastní okolo třiceti firem, např. Česká pojišťovna, a.s., ČSOB, a.s., eBRÁNA, s.r.o., Foxconn CZ, Synthesia, a.s., KIEKERT-CS, s.r.o. či O2 Czech Republic, a.s.

KONTAKT 2016


Přehled akademických funkcionářů v uplynulých 25 letech

doc. Ing. Miloš Vítek, CSc. (Fakulta územní správy) 1992 – 1993

prof. RNDr. Zdeněk Cimpl, CSc. krátce v roce 1993

doc. Ing. Pavel Petr, CSc. prof. Ing. Jan Čapek, CSc. proděkan pověřený řízením 2002 – 2004 fakulty, říjen – prosinec 2001 2005 – 2007

doc. Ing. Radim Roudný, CSc. 1993 – 1999

Ing. Josef Pešta, CSc. 1999 – 2001

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. 2008 – 2011 2012 – 2015

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. od 1. 1. 2016

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Děkani

25


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Proděkani

26

prof. RNDr. Zdeněk Cimpl, CSc.

pro rozvoj fakulty, zahraniční spolupráci, vědeckou a odbornou činnost

1992 – 1996

doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSc.

pro pedagogickou činnost

1993 – 1996

doc. Ing. Jan Čapek, CSc.

pro vnější vztahy a zahraniční spolupráci pro vědu a rozvoj pro vědu a tvůrčí činnost

1995 – 1996 1996 – 1997 2008 – 2011 2016 – dosud

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

pro vědu a rozvoj

1997 – 1999

doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.

pro výuku jazyků a pedagogiky

1996 – 1999

doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc.

pro pedagogickou činnost a studenty

1996 – 1999 1999 – 2001

prof. Ing. Karel Lacina, DrSc.

pro vnější vztahy

1996 – 1999 1999 – 2001

doc. Ing. Pavel Petr, CSc.

pro pedagogickou činnost pro studium a pedagogickou činnost

01/2001 – 12/2001 2008 – 2011

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.

pro vědu a rozvoj pro vnitřní záležitosti a rozvoj pro vnitřní záležitosti

1999 – 2001 2002 – 2004 2016 – dosud

doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc.

pro studijní záležitosti

2002 – 2004 2005 – 2007

doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.

pro vědecko-výzkumnou činnost a vnější vztahy pro vnější vztahy a rozvoj

2002 – 2007 2008 – 2011

doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.

pro vnitřní záležitosti a rozvoj

2005 – 2007

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

pro vnitřní záležitosti

2008 – 2015

prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.

pro vědu a tvůrčí činnost

2012 – 2015

Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.

pro vnější vztahy a rozvoj

2012 – 2015

doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

pro studium a pedagogickou činnost

2012 – 2015

doc. Ing. Jiří Křupka, PhD.

pro vnější vztahy a rozvoj

2016 – dosud

Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.

pro studium a pedagogickou činnost

2016 – dosud


Ing. Věroslav Makarov, CSc. RNDr. Milada Černá Ing. Martin Šára doc. Ing. Josef Vaculík, CSc. Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D. Ing. Jan Černohorský, Ph.D. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. Mgr. Jan Mandys, Ph.D. PaedDr. Alexandr Šenec Ing. Jan Panuš, Ph.D. Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

1992 – 1996 1996 – 2001 2001 – 2002 2002 – 2004 2004– 2007 2007 – 2009 2009 – 2011 2011 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – dosud

Vedení fakulty kromě děkana a proděkanů tvoří i tajemník, za dobu existence se na této pozici vystřídali tři, z toho přes tři pětiny života fakulty tuto funkci zastává Ing. Petr Urbanec.

Tajemníci fakulty Ing. Jiří Holý Ing. Jan Brožek Ing. Petr Urbanec

1993 – 1997 1998 – 2001 2001 – dosud

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Předsedové akademického senátu fakulty

27


Současnost fakulty

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Současní představitelé fakulty

28

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. děkanka

prof. Ing. Jan Čapek, CSc. proděkan pro vědu a tvůrčí činnost

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. proděkanka pro vnitřní záležitosti

doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. proděkan pro vnější vztahy a rozvoj

Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D. proděkan pro studium a pedagogickou činnost

Ing. Petr Urbanec tajemník


Vědecká rada FES

Předsednictvo: Mgr. Jan Mandys, Ph.D. – předseda PaedDr. Alexandr Šenec Bc. Tereza Gazdíková

Předsedkyně: doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

Členové komory akademických pracovníků: Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. PhDr. Josef Duplinský, CSc. doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. Ing. Pavel Jirava, Ph.D. Mgr. Libor Koudela, Ph.D. doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Mgr. Jan Mandys, Ph.D. Ing. Jan Panuš, Ph.D. PaedDr. Alexandr Šenec doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D. Členové komory studentů: Bc. Tereza Gazdíková Ing. Simona Pichová Bc. Helena Rajtrová Ing. Martin Šanda Bc. Michael Vávra

Interní členové: Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D. prof. Ing. Jan Čapek, CSc. doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D. prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D. doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D. prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc. doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D. Externí členové: prof. Ing. Josef Arlt, CSc. doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. prof. Ing. Petr Doucek, CSc. doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Akademický senát FES

29


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Ústavy a pracoviště

30

Centrem fakulty je její děkanát, který představuje podpůrné pracoviště napomáhající realizovat činnosti fakulty ve vzdělávací, výzkumné a dalších tvůrčích oblastech, stejně jako v oblasti provozně ekonomické. V současnosti na jednotlivých pracovištích děkanátu působí: sekretariát děkanky: Hana Košnarová oddělení pro vnitřní záležitosti: Bc. Radka Bartoníčková oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost: Ing. Veronika Hájková oddělení pro vnější vztahy a rozvoj: Mgr. Nela Dosedělová oddělení pro vzdělávací činnost: Ing. Jana Pekařová referát informačního a poradenského centra: Ivana Veselá referát studijní: Bc. Radka Jakubíčková, Dis., Soňa Beranová, Iveta Kašíková, Zuzana Slavíková, DiS. výkonný redaktor časopisu SciPap: Ing. Martina Kynclová

Tým nepedagogických pracovníků fakulty

Na šesti ústavech fakulty působí akademičtí pracovníci spolu s doktorandy, každý z ústavů má svůj sekretariát. Ústavy se podílejí na realizaci akreditovaných studijních oborů podle svého odborného zaměření, realizují výzkumnou činnost, která je podporo-

vaná jak z institucionálních, tak z účelových prostředků, naplňují rozvojové plány fakulty a začleňují se do domácí i mezinárodní odborné komunity.


Ústav ekonomických věd Vedoucí ústavu:

doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.

Tajemník:

Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.

Sekretariát:

Julie Valoušková

Další členové: prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc., prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc., doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., Ing. Jan Černohorský, Ph.D., Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D., Ing. Lucie Sobotková, Ph.D., Ing. Radka Knězáčková, Ph.D., Ing. Simona Pichová, Ing. Viktor Prokop Doktorandi: Ing. Kateřina Paulišová, Ing. Abdelwalid Rouag Nabídka zajišťovaných předmětů na ústavu představuje velmi široké portfolio. Zahrnuje předměty zaměřující se na samotnou podstatu ekonomických věd – jde tedy o výuku obecné ekonomie jako teoretické vědní disciplíny, představující základ pro aplikované obory. Ty směřují do různých

oblastí od veřejného sektoru přes sektor finanční až po hospodářskou politiku Evropské unie. Předmětem výzkumu jsou zejména ekonomické otázky či problémy, které se objevují v praxi veřejného sektoru, oblasti veřejných financí nebo jde například o ekonomické souvislosti nástrojů ekonomického rozvoje na různých regionálních úrovních České republiky nebo Evropské unie.

Ústav matematiky a kvantitativních metod Vedoucí ústavu:

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

Zástupce vedoucího: Mgr. Libor Koudela, Ph.D., Mgr. David Zapletal, Ph.D. Tajemník:

RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D.

Sekretariát:

Bc. Radka Krádlová

Další členové: prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D., doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc., Mgr. Hana Boháčová, Ph.D., RNDr. Ján Gogola, Ph.D., Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D., Mgr. David Brebera, Ing. Kateřina Seinerová, Mgr. Ondřej Slavíček. Externí spolupracovníci: Mgr. Eva Horáková, Mgr. Petr Čenčík, Mgr. František Janeček, Ing. Monika Papoušková, Mgr. Jiřina Zahrádková, doc. RNDr. Milan Šulista, CSc.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Zástupce vedoucího: doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Ing.Martin Sobotka, Ph.D.

Ústav matematiky a kvantitativních metod zajišťuje na fakultě výuku matematiky a dalších předmětů, založených na

31


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

statistických metodách a metodách operačního výzkumu, specializuje se rovněž na výuku problematiky finančních rizik a pojistného inženýrství. Řešení teoretických a aplikačních problémů řízení finančních rizik je důležitou součástí vědecké a výzkumné činnosti na ústavu. Členové řešitelských kolektivů se zaměřují především na stochastické modelování a simulace při řízení pojistných rizik, na aplikaci bootstrapových metod při tvor-

32

bě pojistných rezerv, Markovových procesů v systémech bonus-malus v  neživotním pojištění, využití zevšeobecněných lineárních modelů a kredibilních regresních modelů při výpočtu pojistného, modelování výše pojistných škod netradičními metodami (jádrová hustota, kvantilové metody), možnostmi kvantifikace rizik v  činnosti pojišťoven a  stochastickými metodami při oceňování produktů pojišťoven.

Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vedoucí ústavu:

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.

Zástupce vedoucího: Ing. Michal Kuběnka, Ph.D., Ing. Josef Novotný, Ph.D. Tajemník:

Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D.

Sekretariát:

Lenka Vitoušová

Další členové: doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc., doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Pakosta, CSc., prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D., doc. Ing. Radim Roudný, CSc., Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D., Ing. Irena Honková, Ph.D., Ing. František Sejkora, Ph.D., Ing. Michaela Stříteská, Ph.D., Ing. Jana Školudová, Ph.D., Ing. et Ing. Barbora Zemanová, Ph.D., Ing. Mgr. Pavlína Matějová, PaedDr. Alexandr Šenec Doktorandi: Ing. Simona Činčalová, Ing. Lucie Jelínková, Ing. Lukáš Kruml, Ing. Petr Svoboda

Ústav podnikové ekonomiky a managementu zabezpečuje na fakultě výuku ekonomických a manažerských předmětů, zejména účetnictví, podnikové ekonomiky, podnikových financí a daní, marketingu a řízení lidských zdrojů. Ve vědecko-výzkumné práci se ústav podnikové ekonomiky a managementu zaměřuje na měření výkonnosti podniku, optimalizaci počtu pracovníků, konkurenceschopnost podniků, uplatňování manažerské etiky a využití exaktních metod v  řízení. Akademičtí pracovníci ústavu spolupracují v rámci své konzultační a poradenské činnosti se subjekty podnikatelské sféry, zejména s významné podniky z oblasti bankovnictví, chemického a potravinářského průmyslu, dopravy a strojírenství; rozvíjí se rovněž spolupráce s institucemi působícími v  oblasti ochrany duševního vlastnictví a Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje.


Ústav regionálních a bezpečnostních věd Vedoucí ústavu:

Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.

Tajemník:

Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.

Sekretariát:

Helena Oborníková

Další členové: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D., Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D. Doktorandi: Ing. Petra Applová, Ing. Renáta Hloušková, Mgr. Tetiana Korovchenko, Ing. Petra Saidlová Ústav regionálních a bezpečnostních věd je odborně zaměřen na oblast regionálních ekonomicko-manažerských disciplín v širším interdisciplinárním kontextu, v němž akcentuje dva specializační směry: urbanismus – tradičně spjatý s otázkami regionálního rozvoje – a bezpečnost (obyvatel, podniků, státu) – jakožto směr, jehož provázanost s regionálním rozvojem se v teorii začíná rozvíjet a v praxi si vyžaduje stále větší pozornost.

Ústav správních a sociálních věd Vedoucí ústavu:

Ing. Karel Šatera, Ph.D. MBA

Zástupce vedoucího: JUDr. Martin Šmíd Tajemník:

Ing. Jan Fuka, Ph.D.

Sekretariát:

Eva Bačkovská

Další členové: Ing. Robert Baťa, Ph.D., RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D., PhDr. Josef Duplinský, CSc., JUDr. Jana Janderová, Ph.D., Mgr. Jan Mandys, Ph.D., Ing. Ivana Mandysová, Ph.D., Ing. Radko Kříž

V rámci své výzkumné orientace se ústav zaměřuje na otázky vývoje regionů v  globalizovaném světě, problematiku evropské integrace a politiky hospodářské a  sociální soudržnosti; řízení regionálního rozvoje s akcentem na finanční aspekty, urbanistické koncepce, bezpečnost, ochranu a odolnost regionu, management rizika a krizových situací.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Zástupce vedoucího: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Externí spolupracovník: Ing. Roman Línek, MBA. Doktorandi: Ing. Petra Lešáková, Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ing. Hero Kwabena Toseafa, Ing. Petr Langášek

33


Ústav správních a sociálních věd zabezpečuje výuku společenskovědních předmětů, které souvisejí s výkonem veřejné správy; v  oblasti práva a právní teorie se zaměřuje zejména na otázky správního práva. Ústav ve výuce postihuje také environmentální, sociologické, sociálně-patologické, psychologické či sociálně-geografické aspekty.

Prioritou výzkumné činnosti ústavu je společenskovědní a veřejnosprávní problematika. Akademičtí pracovníci se ve své vědecké činnosti věnují oblasti veřejné správy, sociálních věd, otázkám práva a správní vědy, environmentální vědy a problematice udržitelného rozvoje.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Ústav systémového inženýrství a informatiky

34

Vedoucí ústavu:

doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.

Zástupce vedoucího: doc. Ing. Petr Hájek, Ph.D., Ing. Oldřich Horák, Ph.D. Sekretariát:

Jana Pilařová

Technik IT:

Dušan Kopecký, dipl. tech.

Další členové: prof. Ing. Jan Čapek, CSc., doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D., doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D., doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D., doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D., Ing. Renáta Bílková, Ph.D., Ing. Martin Ibl, Ph.D., Ing. Pavel Jirava, Ph.D., Ing. Hana Jonášová, Ph.D., Ing. Miloslava Kašparová, Ph.D., Ing. Hana Kopáčková, Ph.D., Ing. Renáta Máchová, Ph.D., Ing. Jan Panuš, Ph.D., Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D., Ing. Martin Novák Externí spolupracovníci: Mgr. Vladimír Abraham, Mgr. Milan Bláha, JUDr. František Brabec, Mgr. Jaromír Falt, DiS., PhDr. Luděk Kellner, Ing. Ivo Machek Doktorandi: Ing. Filip Mezera, Ing. et Ing. Martin Lněnička, Ing. Miroslav Pásler Ústav systémového inženýrství a informatiky se zaměřuje především na předměty týkající se základů informačních technologií, předměty s problematikou databázových systémů a geografických informačních systémů. Pozornost je věnována i předmětům z  oblasti informačních systémů, bezpečnosti a ochrany informací, modelování sociálních a ekonomických procesů. V  oblasti vědecko-výzkumné se ústav věnuje několika oblastem. Jedna z nich je soft computing a jeho využití v data

miningu, klasifikace dat, modelování a analýza reálných systémů. Výzkum je zaměřen na využití nástrojů teorie rough množin v oblasti machine learning, pro zpracování neurčitých dat a pro tvorbu hybridních modelů. Dalším řešeným okruhem je aplikace moderních metod umělé inteligence v oblastech životního prostředí, regionálního rozvoje, ekonomie a financí. Jedná se např. o modelování kvality ovzduší, modelování regionálního a místního udržitelného rozvoje, úvěrového rizika, finančních toků. Na ústavu se také řeší výzkum v  oblasti biometrické autentizace, konkrétně dynamiky psaní na klávesnici. Další oblastí jsou aplikace geoinformačních technologií a tematická kartografie, využití geoinformačních technologií pro řešení prostorově orientovaných problémů, především se zaměřením na řešení problémů v socioekonomické sféře, navrhování a tvorbu webových GIS řešení v souladu s moderními postupy softwarového inženýrství.


Seznam absolventů fakulty od roku 1994 do současnosti Květoslava Hejlová

„Proč by mladí lidé měli mít zájem o studium na Fakultě ekonomicko-správní?”

Project Manager ve společnosti Petainer Czech Holdings s.r.o. “S odstupem času ráda vzpomínám na zkoušky absolvované ne napoprvé, neboť to byly cenné zkušenosti pro reálný pracovní i soukromý život. Univerzita mě naučila nebát se začít od nuly s něčím novým a proniknout do tajů dosud neznámého oboru. Vedle znalostí jsou pro mě tím nejcennějším získaným bohatstvím spolužáci, se kterými se setkáváme dosud.” Po studiu začala pracovat na Okresním úřadě Ústí nad Labem jako správce GIS. Dva roky poté nastoupila do společnosti WITTE, kde působila v  oblasti logistiky, dispozice a účastnila se zavádění nového ERP systému. Nyní pracuje v oblasti vývoje nových výrobků a jejich industrializace na pozici Program manager. Organizuje a vede také mezinárodní workshopy.

„Co byste současným studentům vzkázali? Na co rádi vzpomínáte?”

Jiří Janků

Libor Čadek

Zakladatel a partner ve společnosti ICG-Capability, s. r. o. „Dělám, co mě baví a dělám to nejlépe, jak umím. Studentům bych vzkázal, ať jsou trpěliví a pokorní. Myslet si, že jsem ihned po škole připraven na náročnou praxi, je naivní. Pracujte na sobě, každá zkušenost je dobrá a posouvá vás dál.“ Po studiích působil ve firmě Accenture jako konzultant procesního řízení a měl to štěstí, že ihned po nástupu byl převeden na procesní projekt u klienta ve Velké Británii, kde strávil půl roku. Poté přijal výzvu ve společnosti Vodafone Czech Republic, kde tři roky působil na pozici konzultanta Six Sigma. Následně v roce 2009 založil společnost ICG-Capability, která se zaměřuje na zlepšování firemních procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma.

Výkonný ředitel a jednatel ve společnosti eBRÁNA, s.r.o. „Příležitostí je tolik, umění není ohnout se pro každou, ale umět si vybrat. Cesta k úspěchu je trnitá, přesto však krásná, protože si ji tvoříme sami, stejně jako cíle na ní.“ Během studia na fakultě stál u zrodu Studentské rady Univerzity Pardubice a vedl nezávislé studentské časopisy, připravil tým odborníků na dotační politiku, který se stal základem pro firmu PRR a.s. Byznys rozjel již jako student, kdy vedl pobočku kovošrotu v  Opatovicích nad Labem. V  roce 2003 založil společně se svým spolužákem Martinem Semerádem společnost eBRÁNA. V  současné době působí jako odborný garant a mentor startupových projektů v coworkingovém centru GoUP!

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

To, co dává fakultě zvláštní lidský rozměr, co ji objektivně spojuje s životy nemalého počtu lidí, jsou její pracovníci, studenti, ale zejména absolventi. Pokud těch posledně jmenovaných má dostatečný počet a hlavně v potřebné kvalitě, signalizuje to její společenskou účelnost. Druhou stranou mince je i její průnik do života jednotlivců. Dlouhá řádka jmen, která následují, je psána s vědomím, že každé z  nich je pro fakultu významné. Dotváří ji. Uvedené osoby a fakulta protnuly své životy. Nelze to odestát. Je jen možné přát si, aby vzpomínky obou stran patřily k těm pozitivně laděným. Fakultu každoročně opouští několik stovek absolventů a v té chvíli je už jen na nich, jak se svým životem a kariérou naloží. Několik z  těch, kteří po pracovní stránce výrazněji uspěli, jsme oslovili a položili jim následující otázky:

Kateřina Langrová

Majitelka cestovní agentury Dofča.cz „Ráda vzpomínám na některé osobnosti fakulty. Tito vyučující nám svoji systematickou a zajímavou výukou dali

35


do života mnoho. Získali jsme všeobecný přehled v ekonomii, který je velmi důležitý pro pochopení základních vztahů fungování obchodního světa.” Již v průběhu studia pracovala v oboru cestovního ruchu, což jí pomohlo k náskoku před ostatními. Po ukončení Fakulty ekonomicko-správní nastoupila do firmy Galex, a.s., kde byla zodpovědná především za realizaci nákupu a prodeje obuvi. Návrat k cestování byl však jasnou volbou, proto se vydala na Sardinii, kde vydělala peníze na trhu s nemovitostmi pro založení vlastního byznysu. Po návratu bylo ještě třeba získat trochu více zkušeností na českém trhu, a tak začala pracovat v CK Bus Tourist, s. r. o. Následovalo už jen založení vlastní firmy Dofča.cz.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Lukáš Wagenknecht

36

Bývalý 1. náměstek ministra financí ČR „Velice rád vzpomínám na lidi, se kterými jsem se při studiu potkal. V praxi nejvíce využívám zkušenosti z oblasti matematické statistiky a účetnictví, které jsou pro mě dnes denním chlebem.“ Dlouhodobě se věnuje problematice finančního řízení ve veřejném sektoru. Profesní praxi zahájil jako interní auditor Ministerstva vnitra ČR, poté byl inženýrem kvality a interním auditorem společnosti Foxconn. Následně působil na manažerských pozicích v Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy a ve společnosti Deloitte Audit. Konkrétním výsledkem jeho práce je např. mimořádný audit Operačního programu ROP Severozápad, který odhalil nesrovnalosti v řádu miliard CZK.


Absolventi bakalářského studia v roce 1994 Brudná Leona, Bubnová Andrea, Doležalová Daniela, Duba Jaroslav, Felcmanová Marie, Fiedler Roman, Fišerová Lenka, Formánková Hana, Frelichová Simona, Hnyk Břetislav, Hradcová Pavlína, Hrdinová Radka, Charbuská Iveta, Chládková Eva, Jelínková Vladimíra, Jiroutová Romana, Kábrtová Jitka, Karlová Libuše, Klobušický Jan, Kolářová Margita, Kotek Miroslav, Kratochvílová Ivana, Křížová Renata, Lauda Jiří, Mikulcová Lenka, Musilová Miloslava, Navrátilová Lucie, Němcová Petra, Pavlík František, Pekelská Radka, Pilný Martin, Reindl Radek, Rennerová Květoslava, Rensová Miroslava, Richterová Jitka, Rumler Marcel, Říhová Zuzana, Seibert David, Seidl Milan, Strnad Petr, Štěrbová Jitka, Táborský Radek, Toufarová Lenka, Trnka Milan, Vacková Petra, Váchová Kateřina, Víšek Petr, Vrabcová Andrea, Zahradníková Eva, Zapletalová Alena, Zavrtálek Patrik, Zimová Dagmar.

Baitlerová Eva, Balcarová Blanka, Balcarová Lenka, Bařinková Silvie, Benda Otmar, Bernatová Jitka, Bernatová Petra, Brynychová Iva, Cibere Marek, Cvejnová Jitka, Czerlinská Sandra, Čáp Daniel, Ďatko Rudolf, Dominiková Blanka, Dušková Monika, Dvořáková Lenka, Faltová Petra, Fialová Daniela, Finsterle Jan, Gomolová Václava, Hájková Vilma, Háp Petr, Hebký Michal, Heřman Petr, Hipská Naděžda, Hloušková Hana, Houfová Marie, Husová Daniela, Jedlička Jiří, Jelínek Radim, Jeníčková Ladislava, Ješina Petr, Karlová Romana, Klemerová Alena, Klukasová Dana, Kracíková Hana, Krejcarová Blanka, Kroužil Marcel, Kršková Lenka, Krupička Roman, Kubešová Kateřina, Ladýřová Martina, Lazariková Iva, Macháčková Ilona, Malá Hana, Malichová Renáta, Malý Zbyšek, Michálková Silvia, Michálková Zdeňka, Moník Jan, Motáková Martina, Nálevka Martin, Novák Ivo, Nývlt Radek, Osička Tomáš, Ošťádalová Lenka, Pek Jaroslav, Petrovková Mária, Pištěková Jana, Polívková Jana, Přikryl Pavel, Rejchrtová Simona, Rindová Stanislava, Roubal Miroslav, Řezanina Tomáš, Sochor Jiří, Sováková Monika, Strnad Richard, Strnadová Helena, Sýkorová Zuzana, Šimonová Daniela, Šrubař Michal, Štafová Šárka, Šustr Marek, Švarcová Libuše, Táborský Radek, Teplá Adriana, Tlamková Klára, Urbánková Pavla, Vančura Roman, Vlasáková Lenka, Vognar Miloš, Vohralíková Lenka, Zdarsa Jan.

Absolventi bakalářského studia v roce 1996 Auer Radovan, Barešová Aneta, Bartošová Iva, Baťa Robert, Bendlová Sabina, Bergerová Ilona, Brantová Iveta, Brejtrová Markéta, Brocká Hana, Břehovský Petr, Bulisová Lada, Cibulková Soňa, Cichy Michal, Černá Michaela, Dittrichová Ladislava, Dobrovolná Marta, Doležal Petr, Dubová Šárka, Ďurinová Eva, Dusbabová Květoslava, Fialová Jitka, Filipiová Dita, Flégrová Blanka, Franěk František, Franková Eva, Frýbová Kateřina, Frydrychová Miroslava, Hájková Eva, Hájková Jitka, Hájková Lucie, Havrda Robert, Herelová Diana, Hirš Michal, Hlavatá Klára, Hrdá Eva, Charamza Petr, Chovancová Tereza, Janečková Jitka, Jeníčková Dagmar, Jirák Petr, Jirava Pavel, Jurka Jan, Juryštová Ludmila, Karásek Jiří, Kasalová Hana, Klementová Šárka, Klíč Aleš, Klimendová Šárka, Klosová Andrea, Kohoutová Lucie, Kohoutová Petra, Kolenová Markéta, Komárková Věra, Kordová Alena, Kostelecký Josef, Kozáková Jana, Krejčíř Pavel, Kudynová Šárka, Letáčková Blanka, Lilgová Lenka, Lupoměská Petra, Mach Jan, Martincová Blanka, Martínková Petra, Mazalová Irena, Mertová Irena, Musilová Marcela, Němcová Monika, Niklová Romana, Nevrlý Martin, Novák Jan, Odstrčil Kamil, Patočková Andrea, Pecinová Jana, Pecková Marcela, Plíšková Marcela, Pluhařová Lenka, Procházková Jana, Remešová Iva, Samková Monika, Sedláková Iva, Skládalová Ivana, Slapnička Martin, Straník Jaroslav, Slouková Bronislava, Stierandová Renata, Suchánková Šárka, Svobodová Kateřina, Šafránková Hana, Šimberová Eva, Šlapal Michal, Šmerdová Petra, Šrotová Lenka, Štefáčková Renata, Štorková Libuše, Švadlenka Vlastimil, Tichá Blanka, Tinsová Šárka, Tomášková Petra, Tůma Daniel, Tuťálek Zbyněk, Tvrdíková Monika, Vičík Radek, Vincencová Jana, Vopršálová Karolína, Vrňatová Petra, Zdražilová Eva, Zedníčková Lenka, Zelinger Tomáš.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Absolventi bakalářského studia v roce 1995

Absolventi bakalářského studia v roce 1997 Antony Marek, Báčová Jitka, Baudyš Pavel, Bečvář Vladimír, Benešová Iva, Beránek Tomáš, Beránková Andrea, Bláha Tomáš, Blažko Jan, Blažíčková Ilona, Bleha Marek, Borek Miloslav, Borovská Pavla, Bořek Petr, Boušková Jana, Bumbová Martina, Burešová Veronika, Burkoň Martin, Cejpek Aleš, Celbová Monika, Čejchan Radek, Černík Michal, Černý Kamil, Červená Svatava, Čížek Martin, Daněk Milan, Daníčková Martina, Dastlík Tomáš, Dědičová Miroslava, Deverová Gabriela, Dočekal Jan, Dočkalová Markéta, Doležalová Miroslava, Dujíčková Veronika, Dvořáková Romana, Eiglová Kateřina, Eichlerová Jana, Fárková Kateřina, Ferech Matúš, Frosch Petr, Havelková Renata, Havlíček Miroslav, Heřmanský David, Hochman Martin, Houžvička Marek, Hrachová Petra, Hranáčová Pavla, Hrazdil Marek, Hroneš René, Hrůzová Věra, Hubička Václav, Hujacová Petra, Chrtek Jiří, Chvátalová Eva, Jaklová Marcela, Jelínková Radka, Ježková Ivona,

37


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní 38

Jonáš Miroslav, Jonášová Andrea, Jonášová Gabriela, Kašpar Aleš, Klema Jan, Kloudová Irena, Kochtová Jana, Kopecký Miloslav, Kotásková Iveta, Kotíková Magdaléna, Koukola Michal, Král Jiří, Králíčková Eva, Kramářová Ivana, Krňák Jan, Krocová Kateřina, Kružíková Kamila, Kříž Marcel, Kučerová Ladislava, Kušička Josef, Libřická Alena, Loudová Jarmila, Lungová Miroslava, Macková Jana, Málek Richard, Matějů Pavla, Mečíř Tomáš, Mědílková Simona, Měchura Stanislav, Miřijovská Jana, Mitášová Jana, Mládek Tomáš, Mlynářová Věra, Mrákotová Ivana, Musil Petr, Náhlíková Marie, Nejedlá Petra, Němeček Ondřej, Niederlová Zuzana, Orlichová Martina, Paula Aleš, Pechová Jana, Petřovská Soňa, Pokorná Jitka, Prokop Zdeněk, Průšová Jitka, Ráčková Kamila, Rosypalová Naděžda, Rousová Lenka, Rubešová Adéla, Říhová Alena, Salavcová Jitka, Skála Petr, Slavík Petr, Smržová Klára, Sobek David, Staňková Jana, Schupke Ota, Stradiotová Blanka, Střižíková Jitka, Šafránek Daniel, Šeďová Markéta, Šimíčková Petra, Šindlerová Iva, Šintáková Monika, Šléglová Andrea, Šnajdrvintová Eva, Šmolík Jan, Špatenková Martina, Šponer Petr, Štangl Cyril, Štěpánková Jana, Štěrba Michal, Švehlíková Michaela, Švienty Michal, Talacko Petr, Temlová Hana, Tempír Pavel, Tomeš Petr, Tonder Michal, Trávníček Jarosla, Trojanová Romana, Tulisová Šárka, Vejchodová Monika, Veselá Markéta, Veselá Petra, Vítek Petr, Vrkoslav Marcel, Wenke Jiří, Zajíček Tomáš, Zbořilová Marcela, Zedek Martin, Žabčík David, Ždímal Radim.

Absolventi magisterského studia v roce 1997 Baitlerová Eva, Balcarová Blanka, Balcarová Lenka, Bařinková Silvie, Benda Otmar, Bernatová Jitka, Bernatová Petra, Brynychová Iva, Cibere Marek, Cibulková Soňa, Cvejnová Jitka, Dominiková Blanka, Dušková Monika, Dvořáková Lenka, Dvořáková Petra, Fialová Daniela, Formánková Hana, Gajdůšková Leona, Gomolová Václava, Hájková Vilma, Hanušová Andrea, Háp Petr, Havrdová Lenka, Heřman Petr, Hipská Naděžda, Honusová Martina, Houfová Marie, Jedlička Jiří, Jelínek Radim, Jeníčková Ladislava, Ješina Petr, Karlová Romana, Klemerová Alena, Kracíková Hana, Krejcarová Blanka, Kroužil Marcel, Krupička Roman, Kubešová Kateřina, Kusá Radka, Ladýřová Martina, Lauda Jiří, Lazariková Iva, Malá Hana, Malý Zbyšek, Michálková Silvia, Michálková Zdeňka, Moník Jan, Novotná Daniela, Petrovková Mária, Pištěková Jana, Polívková Jana, Přikryl Pavel, Rejchrtová Simona, Roubal Miroslav, Řezanina Tomáš, Sováková Monika, Sýkorová Zuzana, Šimonová Daniela, Šípek Jaroslav, Štaffová Šárka, Švarcová Libuše, Teplá Adriana, Tlamková Klára, Urbánková Pavla, Vančura Roman, Vlasáková Lenka, Vognar Miloš, Zdarsa Jan, Zimová Dagmar.

Absolventi bakalářského studia v roce 1998 Adamírová Michaela, Bajerová Gabriela, Balatková Monika, Barešová Lucie, Bartoníček Tomáš, Bartoňová Gabriela, Bedlivý Pavel, Beránková Dana, Blaško Jan, Bonaventurová Blanka, Bouška Miroslav, Brandejsová Martina, Brož Jaroslav, Brzková Vladimíra, Buriánek Miloš, Buriánová Renata, Burkoň Martin, Burkoň Rudolf, Celerýnová Alena, Cermánková Hana, Čejková Kateřina, Černohorský Jan, Červený Petr, Deylová Kristina, Dobešová Martina, Dočekal Jan, Doležal Petr, Dostálová Zuzana, Doubrava Petr, Douděrová Kateřina, Drapáková Monika, Dřízal Jaromír, Dvořák Jindřich, Dvořák Michal, Dvořáková Irena, Dvořáková Václava, Farář Luboš, Fellerová Jana, Ferech Matúš, Fiala Jiří, Fifková Zdeňka, Haklová Lucie, Hakrová Jana, Halák Otto, Hejtmánek Rostislav, Hilbertová Pavla, Hlavatá Barbora, Hlavičková Vladěna, Hlávková Jaroslava, Hlubučková Hana, Holý Jan, Horáček Kamil, Houžvička Marek, Hrdličková Vendula, Hubáček Josef, Hyhlík Tomáš, Hyxová Gabriela, Illa Zdeněk, Janáková Hana, Jankovská Blanka, Janochová Barbora, Janovcová Jana, Jedlička Petr, Jelečková Veronika, Jelínek Jiří, Jirásek Josef, Jirásková Marcela, Kadlus Jan, Kašparová Miloslava, Kerná Dagmar, Kischer Martin, Klusáková Jana, Klusoň Jiří, Koblic Jan, Kohoutková Petra, Koláček David, Kolesárová Monika, Kolláriková Hana, Konvalinová Zuzana, Kopčák Petr, Koreň Jaroslav, Kosková Alena, Kotek Miroslav, Koubková Lenka, Koutná Andrea, Kovaříková Jana, Kozlová Eva, Kramářová Ivana, Krátký Roman, Kravalová Martina, Krejčí Edita, Krmenčíková Pavlína, Krňák Jan, Kruchinová Martina, Kružíková Alexandra, Křesťanová Martina, Křivský Jan, Kříž Karel, Lášková Marta, Laštůvka Igor, Letáčková Jana, Libřická Alena, Linhartová Marcela, Liščáková Martina, Mach Otto, Malá Iveta, Marek Bohumil, Mareš Jaroslav, Marhan Jiří, Matějka Tomáš, Mazurová Monika, Měchura Stanislav, Melichar Pavel, Michlová Marie, Mléčková Silvie, Mlynářová Věra, Motyčková Lenka, Musilová Petra, Navrátilová Michaela, Nechybová Gabriela, Nevečeřalová Lada, Nevřivová Anna, Nikodýmová Lucie, Nohelová Markéta, Novák Tomáš, Novotná Lenka, Novotná Pavla, Nývlt Daniel, Orlichová Martina, Panchartek Martin, Panuš Jan, Pastoreková Marcela, Pavlíková Yvona, Pejskarová Daniela, Pernerová Dana, Petr Hynek, Petr Milan, Petrásek Jiří, Petrlíková Zdeňka, Pilař Jiří, Písařovicová Renata, Placková Růžena, Poppe Radan, Prachař David, Pražák Jiří, Procházková Jitka, Prokšová Eva, Provazníková Lenka, Rais Jan, Rychterová Eva, Řezníčková Ingrid, Řízek Zdeněk, Sabinovská Jana, Ságlová Jana, Sacherová Jana, Saláková Lucie, Samlerová Lenka, Sedláková Hana, Sedlická Marcela, Skála Petr, Skalníková Pavlína, Sobek David, Sokolová Kateřina, Součková Barbora, Steiner Jan, Stejskalová Kristýna, Stráníková Lenka, Studená Kateřina, Suchan Kamil, Suchopárová Jana, Svobodová Daniela, Svobodová Petra, Synková Alena, Šafaříková Michaela, Šafránková Pavla, Ševiolová Kateřina,


Šidvicová Petra, Šimák Karel, Šimánek František, Šimek Libor, Škařupa Zdeněk, Šlégr Libor, Šlégrová Daniela, Šoníková Tereza, Šotolová Jana, Špás Pavel, Šťastný Jiří, Štefáčková Renáta, Štěpánková Irena, Štěrbová Eva, Štolovská Lenka, Štumpfová Hana, Šturmová Martina, Šulcová Kateřina, Talacko Petr, Teplá Liběna, Tmějová Martina, Tobková Jana, Tomeš Petr, Trávníčková Zuzana, Trtíková Světla, Třasáková Iva, Tužilová Eva, Uherová Andrea, Ulbrichová Petra, Vacková Veronika, Valeš Jiří, Varchulíková Alexandra, Vášová Lenka, Vavřičková Zuzana, Veselý Milan, Vítek Petr, Vítek Vilém, Vitvarová Jana, Vondrová Věra, Voráčková Lenka, Vrňatová Petra, Vrzalová Jitka, Wajda Lubomír, Weinzettlová Lenka, Zálešák Jan, Zámečníková Jitka, Zedek Martin, Žáková Lenka, Žampová Ivana, Žemličková Klára, Žežulka Luboš, Žitník Marcel.

Barešová Aneta, Bartošová Iva, Baumgartnerová Monika, Bendlová Sabin, Bergerová Ilona, Brantová Iveta, Brejtrová Markéta, Brodská Hana, Broučková Ilona, Břehovský Petr, Bulisová Lada, Cibulková Soňa, Cichy Michal, Czerlinská Sandra, Černá Michaela, Dittrichová Ladislava, Dobrovolná Marta, Doležal Petr, Dubová Šárka, Ďurinová Eva, Dusbabová Květoslava, Fialová Jitka, Filipiová Dita, Franková Eva, Frydrychová Miroslava, Genrtová Klára, Hájková Jitka, Hájková Eva, Hanušová Andrea, Havrda Robert, Herelová Diana, Hlaváček Tomáš, Hlavatá Klára, Hrdá Eva, Hrnčálová Romana, Hroníková Markéta, Charamza Petr, Chovancová Tereza, Janečková Jitka, Jirava Pavel, Jurka Jan, Juryštová Ludmila, Kábrtová Jitka, Karásek Jiří, Kasalová Hana, Kašparová Pavla, Klementová Šárka, Klíč Aleš, Klobušický Jan, Kmoníčková Marta, Kohoutová Lucie, Kohoutová Petra, Kolenová Markéta, Komárková Věra, Kordová Alena, Kostelecký Josef, Koutníková Lenka, Kozáková Jana, Krejčíř Pavel, Kudynová Šárka, Letáčková Blanka, Lilgová Lenka, Lupoměská Petra, Mach Jan, Marek Robert, Martincová Blanka, Martínková Petra, Mazalová Irena, Mazánek Martin, Mertová Irena, Musilová Marcela, Němcová Monika, Němeček Ondřej, Němečková Dagmar, Nevrlý Martin, Niklová Romana, Novák Jan, Novák Radek, Odstrčil Kamil, Pánková Kristina, Patočková Andrea, Pecinová Jana, Petřvalský Vít, Plíšková Marcela, Pluhařová Lenka, Procházková Jana, Salavcová Jitka, Samková Monika, Skládalová Ivana, Slapnička Martin, Slouková Bronislava, Slunečková Jitka, Steiner Jan, Stierandová Renata, Suchánková Šárka, Svobodová Kateřina, Šembera Jan, Šimberová Eva, Šlapal Michal, Šmerdová Petra, Šrotová Lenka, Štefáčková Renáta, Štorková Libuše, Tinsová Šárka, Tomášková Petra, Tůma Daniel, Tuťálek Zbyněk, Vincencová Jana, Vopršalová Karolína, Vrabcová Andrea, Zahradníková Eva, Zdražilová Eva, Zedníčková Lenka, Zelinger Tomáš.

Absolventi bakalářského studia v roce 1999 Balková Petra, Bednaříková Hana, Belej Jan, Bělina Jan, Blažek Ivan, Blümelová Martina, Bodláková Lenka, Brázda Martin, Caldová Lenka, Carvanová Veronika, Cihlář Zdeněk, Čadová Lucie, Červinková Veronika, Čup Michal, Danihelka Jan, Dokulilová Lenka, Dostálová Jitka, Dražkovičová Petra, Dušánek Karel, Dvořáková Dagmar, Felcmanová Iva, Fialová Věra, Francek Jiří, Fürle Roman, Galbavá Denisa, Gatěková Marcela, Gobernacová Hana, Hájek Libor, Hajnová Soňa, Hamerský Petr, Herman Jiří, Hlasová Olga, Hlavsová Pavla, Holcová Lenka, Holečková Alena, Holý Michal, Horák Petr, Hošek Aleš, Houzar Petr, Hrbková Daniela, Hrdá Pavlína, Hrušková Jana, Humpálová Veronika, Charvátová Martina, Chládek Jarmil, Chmelíková Jana, Chour David, Chromová Lucie, Chvátil Miroslav, Chvojková Alena, Imlaufová Martina, Jáchim Václav, Jakešová Martina, Jakubík Martin, Jašková Romana, Kadlecová Jana, Kalašová Monika, Kalvach Marek, Kašpar Jaroslav, Kerná Dagmar, Kettnerová Regina, Kirschnerová Kristýna, Klíč Michal, Klimková Veronika, Knejflová Markéta, Kociánová Kamila, Kolář Jan, Kolářová Vladimíra, Kopecká Petra, Kotrčová Dita, Kourek Jiří, Koutenská Lenka, Kováříková Radka, Kovářová Alena, Kracíková Vladimíra, Krakovičová Kateřina, Krátký Jan, Krátký Jiří, Kratochvíl Radim, Kratochvílová Šárka, Krocová Gabriela, Krotký Jaroslav, Krpatová Petra, Krummer Pavel, Krupičková Žaneta, Krupka Vladimír, Křížová Jitka, Kulhavá Veronika, Kůs Václav, Kyselová Iva, Lanč Radek, Lecková Šárka, Lerchová Romana, Linek Martin, Línková Marcela, Lohynská Marie, Lochmanová Emilie, Losová Miroslava, Makalová Věra, Malá Michaela, Masařík Jiří, Matějusová Radka, Minářová Zdeňka, Mládek Vladimír, Mollinariová Michaela, Motl Jaroslav, Mrázková Alice, Müllerová Dagmar, Niklová Martina, Nosek Jan, Nováková Michaela, Nováková Romana, Očenášová Adriana, Odstrčilová Jana, Opl Michal, Pagáč Tomáš, Pajlová Veronika, Papoušek Petr, Pavlasová Jitka, Pech Martin, Pecha Jaromír, Pelcová Anděla, Pešanová Petra, Petrásek Martin, Petrová Veronika, Pletánková Ivana, Plevová Jana, Pokánský Milan, Polák Michal, Polednová Lucie, Polívková Jitka, Pospíšilová Martina, Pour Aleš, Procházka Milan, Prouzová Marie, Přenosilová Věra, Přeučilová Olga, Přibylová Štěpánka, Pultrová Iva, Růžička Jaroslav, Řeháková Michaela, Sajdlová Helena, Satrapa Michal, Sirůček Jiří, Skočdopolová Táňa, Solil Roman, Spurný Milan, Stracheová Pavlína, Straka Michal, Stránská Hana, Stránská Světla, Strnadová Šárka, Suchomelová Eva, Suchoňová Ivana, Svoboda Filip, Svoboda Lukáš, Šafář Daniel, Šanderová Helena, Šebestová Sylva, Šebková Miriam, Šenková Zdeňka, Ševčíková Leona, Šilhánová Martina, Škodová Michaela, Špindlerová Petra, Štafl Pavel, Štěpová Gabriela, Štolfová Jana, Štorková Michaela, Tomek Jaromír, Tomíška

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Absolventi magisterského studia v roce 1998

39


David, Uhlířová Martina, Uchytilová Dana, Umlaufová Hana, Valach Leoš, Valtera Jan, Vaňharová Jana, Vantuchová Petra, Větrovský Jiří, Viktora Martin, Vítek Ondřej, Vojáčková Eva, Vojtíšková Andrea, Voltrová Lucie, Votinská Šárka, Vrbka Tomáš, Vystavěl Patrik, Wanieková Alexandra, Wohlrabová Ludmila, Zedníček Zbyněk, Zelenka Petr, Zlatnická Helena, Žampová Andrea.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Absolventi magisterského studia v roce 1999

40

Ambrožová Irena, Antony Marek, Báčová Jitka, Baťa Robert, Benešová Iva, Beránek Tomáš, Beránková Andrea, Blažíčková Ilona, Bleha Marek, Borek Miloslav, Borovská Pavla, Brodský Zdeněk, Bumbová Martina, Burešová Veronika, Burkoň Martin, Cejpek Aleš, Celbová Monika, Černík Michal, Černý Kamil, Červená Svatava, Čížek Martin, Daníčková Martina, Dastlík Tomáš, Ďatko Rudolf, Dědičová Miroslava, Deverová Gabriela, Dočkalová Markéta, Doležalová Miroslava, Dvořáková Romana, Eiglová Kateřina, Fiedlerová Iva, Frosch Petr, Fíbová Kateřina, Hájková Linda, Frýbová Kateřina, Fuchs Michal, Hájková Jitka, Havlíček Miroslav, Heřmanský David, Hirš Michal, Hochman Martin, Hrachová Petra, Hranáčová Pavla, Hrazdil Marek, Hroneš René, Hrůzová Věra, Chrtek Jiří, Chvátalová Eva, Jelínková Radka, Ježová Ivona, Jonáš Miroslav, Jonášová Andrea, Jonášová Gabriela, Kašpar Aleš, Kléma Jan, Kopecký Miloslav, Kotásková Iveta, Kotíková Magdaléna, Král Jiří, Kramářová Ivana, Krocová Kateřina, Kříž Marcel, Kučerová Ladislava, Loudová Jarmila, Lungová Miroslava, Málek Richard, Matějů Pavla, Mečíř Tomáš, Mědílková Simona, Miřijovská Jana, Mitášová Jana, Mládek Tomáš, Myšková Renata, Náhlíková Marie, Nejedlá Petra, Němeček Ondřej, Niederlová Zuzana, Paula Aleš, Pechová Marcela, Petřkovská Soňa, Prokop Zdeněk, Průšová Jitka, Ráčková Kamila, Rollerová Martina, Rousová Lenka, Rozsypalová Naděžda, Rubešová Adéla, Říhová Alena, Říhová Zuzana, Salavcová Jitka, Slavík Petr, Smržová Klára, Stachová Petra, Stradiotová Blanka, Střižíková Jitka, Šafránek Daniel, Šeďová Markéta, Šindlerová Iva, Škodová Kateřina, Šléglová Andrea, Špatenková Martina, Štangl Cyril, Štěpánková Jana, Štěrba Michal, Štorková Michaela, Švadlenka Vlastimil, Švienty Michal, Temlová Hana, Trávníček Jaroslav, Trojanová Romana, Tulisová Šárka, Vejchodová Monika, Veselá Markéta, Veselá Petra, Veselý Jan, Vránek Jiří, Vrkoslav Marcel, Wenke Jiří, Zajíček Tomáš, Zbořilová Marcela, Zikešová Petra, Zrnová Romana, Žabčík David, Ždímal Radim.

Absolventi bakalářského studia v roce 2000 Bejčková Iva, Bek Vojtěch, Bekrová Jana, Biško Jan, Bláhová Šárka, Brhelková Pavla, Cachová Olga, Cinkánová Lenka, Císařová Lenka, Čadek Libor, Čapková Václava, Čermáková Eva, Čermáková Jitka, Černá Jaroslava, Černý Stanislav, Červa Jan, Čížek Petr, Čížová Petra, Darmovzalová Jitka, Dlouhá Martina, Doležalová Blanka, Doležalová Marie, Drábková Ivana, Drbohlavová Iva, Držka Martin, Ducháček Stanislav, Dytrychová Linda, Eliáš Jan, Fialová Běla, Filip Lukáš, Fraňová Lenka, Gracíková Iva, Gromus Daniel, Gros Petr, Hajmová Markéta, Havelková Vanda, Havlisová Radka, Havran Zdeněk, Havrda Lukáš, Heřmánková Radka, Hlaváčová Lucie, Holštajnová Štěpánka, Honsová Kateřina, Horáková Jana, Horníček Milan, Housová Alena, Hradilová Petra, Hrubá Ladislava, Hřebejková Veronika, Hudec Tomáš, Hykyš Vladimír, Hynková Blanka, Cháb Miroslav, Chaloupka Lubomír, Chlupáč Aleš, Chromíková Jana, Jandová Jana, Janků Jiří, Janotková Kateřina, Jirsáková Lenka, Johnová Martina, Jirout Petr, Jurečková Drahomíra, Kabát Tomáš, Kameníková Lucie, Karafiát Filip, Karafiátová Dana, Kárníková Zuzana, Kašová Kristýna, Kemsová Bohuslava, Kirchnerová Běla, Kislingerová Kamila, Klábšťová Renata, Klofandová Dana, Klusáčková Lenka, Kmoníčková Lenka, Kmoníčková Mirka, Kmošťáková Lucie, Knapíková Monika, Komárek Petr, Koníčková Miroslava, Konvalinová Jana, Kornherr František, Kosinová Karolína, Kozlová Pavlína, Králová Marie, Kramlová Eva, Krček Tomáš, Krčmářová Zuzana, Krejcarová Daniela, Krejcarová Michaela, Kremláček Karel, Krtičková Helena, Křivka Jaroslav, Kubíčková Radka, Kubrt Martin, Kučera Jiří, Kudla Pavel, Kudrnovská Lýdie, Kudin Pavel, Kukeňová Pavla, Kunertová Kamila, Kupcová Martina, Lešková Zuzana, Lohniský Jaromír, Luxová Miroslava, Lysoněk Lukáš, Macalová Judita, Macek Daniel, Maděrová Iva, Malinská Pavlína, Marek Aleš, Marešová Monika, Maštalíř Ivan, Matoušek Pavel, Matoušková Zuzana, Matušková Pavla, Melicharová Alena, Moravcová Silvie, Morávek David, Moučka Daniel, Mrázek Zdeněk, Mrózková Darina, Musilová Iva, Musilová Jana, Myšík Tomáš, Navrátilová Jana, Nekvapilová Markéta, Neumannová Kateřina, Němec Arnošt, Novotná Linda, Oberreiterová Martina, Oertelt Daniel, Olevičová Jitka, Pápol Tomáš, Pávek Miloš, Pecková Stanislava, Pejchová Kateřina, Pešek Libor, Petříková Blanka, Pípová Andrea, Polák Michal, Poláková Radka, Prachařová Ivana, Pykal Milan, Pytlíková Martina, Regnerová Lada, Ročeň Vlastimil, Rubyšarová Jana, Růzhová Aneta, Řeháková Petra, Řezáč Martin, Senft Ondřej, Smejkalová Blanka, Socha Čestmír, Straka Roman, Stránský Milan, Svoboda Petr, Svobodová Jana, Svobodová Helena, Svobodová Lada, Svobodová Zuzana, Svojš David, Šamšula David, Ševčíková Jana, Šimková Jitka, Šindelářová Jana, Šindelářová Michaela, Špaček David, Špatenková Lenka, Šrámková Jitka, Štefanová Petra, Štočková Radana, Tichá Alena, Toman Martin, Tomešová Lenka, Trunec Václav, Urbanová Lenka, Vacková Radka, Valentová Kateřina, Valkounová Gabriela, Valkovičková Petra, Vančurová Zuzana, Vavřičková Adéla,


Vavřín Michal, Velíšková Martina, Vláhová Andrea, Vlková Ivana, Vostřák Pavel, Wagenknecht Lukáš, Zaňková Kamila, Zárybnická Eliška, Zástěrová Ivana, Zelenková Gabriela, Zezulová Lenka, Zikmundová Petra, Zilvarová Lucie, Zlatohlávková Petra, Zykl Dušan, Žák Michael.

Bajerová Gabriela, Balatková Monika, Bartoníček Tomáš, Bartoňová Gabriela, Beránková Dana, Brož Jaroslav, Burešová Jana, Čejchan Radek, Čejková Kateřina, Černohorský Jan, Dostálová Zuzana, Doudová Pavla, Drábková Jana, Drapáková Monika, Dzirasa Kateřina, Farář Luboš, Ferech Matúš, Fiala Jiří, Haklová Lucie, Havelková Renata, Hejtmánek Rostislav, Hlavatá Barbora, Hlávková Jaroslava, Hlubučková Hana, Horáček Kamil, Hrnčálová Romana, Hubička Václav, Hyhlík Tomáš, Hyxová Gabriela, Chládková Jitka, Janáková Jana, Jankovská Blanka, Janochová Barbora, Jedlička Petr, Jelečková Veronika, Jelínek Jiří, Jirásek Josef, Jirásková Marcela, Kadlus Jan, Kašparová Miloslava, Klíma Pavel, Kloudová Irena, Kohoutková Petra, Koláček David, Kolesárová Monika, Konvalinová Zuzana, Koreň Jaroslav, Kozlová Eva, Kravalová Martina, Kruchinová Martina, Křivský Jan, Kudera Jan, Kurdziel Tomáš, Linhartová Marcela, Marek Bohumil, Marhan Jiří, Mazurová Monika, Melichar Pavel, Musilová Petra, Nechybová Gabriela, Nikodýmová Lucie, Novák Tomáš, Novotná Lenka, Panchartek Martin, Panuš Jan, Pavlíková Yvona, Pernerová Dana, Petr Hynek, Písařovicová Renata, Poppe Radan, Provazníková Lenka, Rais Jan, Řezníčková Ingrid, Ságlová Jana, Sacherová Jana, Saláková Lucie, Samlerová Lenka, Skalníková Pavlína, Součková Barbora, Steiner Jan, Suchopárová Jana, Svobodová Daniela, Svobodová Petra, Šafaříková Michaela, Šaníková Tereza, Šlégrová Daniela, Štěpánová Irena, Štolovská Lenka, Talacko Petr, Teplá Liběna, Tmějová Martina, Tobková Jana, Trávníčková Zuzana, Trtíková Světla, Třasáková Iva, Ulbrichová Petra, Valeš Jiří, Vášová Lenka, Vavřičková Zuzana, Veselý Milan, Vítek Vilém, Vitvarová Jana, Voráčková Lenka, Vrňatová Petra, Weinzettlová Lenka, Zedek Martin, Zemanová Jitka, Žáková Lenka, Žampová Ivana, Žitník Marcel.

Absolventi bakalářského studia v roce 2001 Prezenční studium: Balcarová Klára, Baumová Eva, Bek Radomil, Bogaturová Jana, Borovička Karel, Brunclíková Hana, Budinská Kateřina, Čápová Monika, Černíková Zuzana, Doležalová Jana, Erbs Petr, Federselová Denisa, Fikrlová Zdeňka, Franc Petr, Franková Simona, Gottwaldová Eva, Hackenbergová Rita, Hájek Petr, Halířová Natálie, Hanušová Renata, Havlíček Marek, Heřmánková Lucie, Hlaváčková Radka, Hlávková Monika, Hloušová Šárka, Holečková Kateřina, Holečková Veronika, Horká Ivana, Hovorka Viktor, Hrychová Jana, Hynek Josef, Chaloupecký Petr, Chotěnovská Pavla, Jadrnčíková Šárka, Joštová Lenka, Kabelka Martin, Kapucián Jiří, Karliš Jindřich, Kašparová Eva, Kaštánková Lucie, Klápště Marek, Knoflíčková Eva, Kocmanová Martina, Konečný Aleš, Kučera Martin, Kudynová Petra, Langerová Andrea, Líska Martin, Loužilová Věra, Lučková Lenka, Lukešová Petra, Malá Miroslava, Matějec Milan, Mazák Radek, Müllerová Eliška, Navrátilová Eva, Pavlas Miroslav, Pecháček Filip, Pecháček Ondřej, Plocková Pavla, Podhrázký Ondřej, Prajzler Libor, Prokop Jan, Provazníková Zuzana, Prückner Michal, Rayman Jan, Reinbergrová Olga, Růt Roman, Řezka Pavel, Sedláková Lenka, Semerád Martin, Slavík Viktor, Slezák Milan, Sycha Arnošt, Šafránková Lucie, Šírová Martina, Špačková Veronika, Špačková Vladimíra, Štěpánová Petra, Štumpf Michal, Šubrt Pavel, Šuda Michal, Tomek Radan, Trešl Luděk, Ullrich Pavel, Vacková Petra, Vaníčková Lucie, Vašková Zuzana, Vítková Hana, Vrzáňová Miroslava, Zahradníková Jitka, Žemberyová Ivana, Žižka Petr. Kombinované studium: Bajerová Jana, Balá Kamila, Bernard Marek, Brdlíková Dana, Cziglánová Libuše, Čechová Alice, Černá Dita, Dubová Vladislava, Ertl Ivo, Fričová Lucie, Grubhofferová Lenka, Hanušová Ivana, Hegr David, Holub Petr, Horák Richard, Kocourková Dana, Kolembusová Lucie, Křivka Vladimír, Kubová Jana, Kyptová Hana, Mazurová Eva, Melich Milan, Navrátil Radim, Neužilová Gabriela, Nováková Hana, Novotná Michaela, Petrová Jana, Poláchová Veronika, Pospíšilová Eva, Pultarová Jana, Ramíková Iveta, Strnad Josef, Šafaříková Marta, Šlechtová Jaroslava, Šmídová Markéta, Šourek Josef, Štrobová Gabriela, Švehla Pavel, Vacek Zdeněk, Vesecká Andrea, Vítková Hana, Volech Tomáš, Vránová Hana, Zajíčková Ivana, Žihla Karel.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Absolventi magisterského studia v roce 2000

Absolventi magisterského studia v roce 2001 Adamírová Michaela, Balková Petra, Bečvář Vladimír, Belej Jan, Bělina Jan, Bílek Ivan, Blažek Ivan, Buriánová Renata, Caldová Lenka, Carvanová Veronika, Čup Michal, Danihelka Jan, Dokulilová Lenka, Dostálová Jitka, Dražkovičová Petra, Dušánek Karel, Dvořáková Dagmar, Felcmanová Iva, Fialová Věra, Filipová Renata, Francek Jiří, Gobernacová Hana, Hajnová Soňa, Hlasová Olga, Hlavsová Pavla, Holcová Lenka, Hošek Aleš, Housková Romana, Hrbková Daniela, Hrdličková Vendula, Humpálová Veronika, Charvátová Martina, Chour David, Chromová Lucie, Jáchim Václav, Jakešová Martina, Jakubík Martin, Jandejsková Michaela, Jarkovská Jitka, Kašpar Jaroslav, Kirschnerová Kristýna, Klimková Veronika, Knejflová Markéta, Kociánová Jarmila, Kolář Jan, Kolářová Vladimíra, Kopecká Petra, Kotrčová Dita, Koutenská Lenka, Kovaříková Radka, Kracíková Vladimíra, Krakovičová Kateřina, Krátký Roman, Kratochvílová Šárka, Krotký Jaroslav,

41


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Krpatová Petra, Krupičková Žaneta, Krupka Vladimír, Křížová Jitka, Kubelková Lenka, Kulhavá Veronika, Kůs Václav, Kyselová Iva, Lerchová Romana, Línková Marcela, Liščáková Martina, Makovský Zdeněk, Malá Michaela, Minářová Zdeňka, Motl Jaroslav, Mrázková Alice, Mrázková Táňa, Nevečeřalová Lada, Niklová Martina, Nosek Jan, Očenášová Adriana, Odstrčilová Jana, Opl Michal, Pajlová Veronika, Pavlasová Jitka, Pešanová Petra, Petrásek Martin, Petrová Veronika, Pilař Jiří, Pokánský Milan, Pokorná Jitka, Polák Michal, Polednová Lucie, Polívková Jitka, Pour Aleš, Prachař David, Procházka Milan, Přeučilová Olga, Přibylová Štěpánka, Pultrová Iva, Rychterová Eva, Řeháková Michaela, Sajdlová Helena, Satrapa Michal, Sedlická Marcela, Skácel Jan, Smetiprachová Dagmar, Stránská Hana, Struminský Aleš, Suchomelová Eva, Suchoňová Ivana, Šanderová Helena, Šárová Alena, Šebestová Sylva, Šenková Zdeňka, Šilhánová Martina, Šimek Libor, Škodová Michaela, Šlégr Libor, Špindlerová Petra, Štafl Pavel, Štorková Michaela, Šturmová Martina, Tomek Jaromír, Tomíška David, Uhlířová Martina, Umlaufová Hana, Valešová Kateřina, Valtera Jan, Vaňharová Jana, Vantuchová Petra, Větrovský Jiří, Viktora Martin, Vítková Šárka, Vojáčková Eva, Vojtíšková Andrea, Voltrová Lucie, Votinská Šárka, Vrbka Tomáš, Vykouk Filip, Wajda Lubomír, Zámečníková Jitka, Zedníček Zbyněk, Žampová Andrea.

Absolventi bakalářského studia v roce 2002 Prezenční studium: Albrechtová Jitka, Antošová Petra, Bacovská Lenka, Balatka Tomáš, Barabásová Andrea, Bednářová Jana, Berka Aleš, Berná Jana, Bilý David, Blažejová Pavlína, Blažková Jana, Bobková Magda, Böhmová Lenka, Borčová Michaela, Brejlová Irena, Brettlerová Kateřina, Březinová Marcela, Coufalová Jana, Černý Petr, Červinková Ivana, Čížková Jana, Drdla Tomáš, Eliášová Radka, Fillová Miroslava, Fingrálová Jana, Fojtík Jiří, Hálová Marie, Hamršmídová Jitka, Havlíčková Ivana, Hellerová Eva, Hillebrantová Adriana, Hofírková Ivana, Horáčková Ilona, Horčička Aleš, Horská Ivana, Hrabáková Lenka, Hrbková Lenka, Hrdá Eva, Hrubantová Marie, Humečková Iva, Hvězda Pavel, Chromý Jan, Izáková Jarmila, Jäger Stanislav, Janková Petra, Janoušek Luboš, Jelínková Veronika, Jirásková Kateřina, Jírová Petra, Jonová Martina, Kaislerová Iva, Kampf Luboš, Kapsová Anna, Karafiát Daniel, Karlíková Táňa, Kittler Michal, Kluhová Lenka, Kolářová Jitka, Kolářová Květoslava, Kolářová Lucie, Konderla Jaroslav, Kopecká Marie, Kopecká Markéta, Kotrčová Jana, Koutný Roman, Kovárník Jaroslav, Kovářová Petra, Kružíková Petra, Křivánková Zuzana, Kuběnka Michal, Kučera Martin, Lacinová Jana, Langerová Veronika, Lemperová Stanislava, Linhartová Kateřina, Macháčová Lucie, Malá Iveta, Marksová Zuzana, Matys Petr, Mazuchová Nikola, Menclová Petra, Metelková Petra, Mironiuk Jan, Mottlová Zuzana, Mouricová Eva, Musilová Klára, Navrátil Radek, Němcová Lada, Netolická Jitka, Neubauerová Lenka, Novotná Petra, Pejša Jan, Petrová Renata, Pibylová Martina, Pokorná Kateřina, Poláková Eva, Potůčková Hana, Průchová Andrea, Rösslová Simona, Řezníčková Šárka, Sedláková Tereza, Seidlová Hana, Sejkorová Petra, Sekyrková Hana, Sellnerová Klára, Serdelová Pavla, Skalická Hana, Sklenář Josef, Sobotka Martin, Squerziová Adéla, Sršňová Jana, Stejskal Jan, Straková Eliška, Stříteská Michaela, Svobodová Věra, Škultétyová Petra, Šrámková Markéta, Šulcová Helena, Švástová Jana, Tejkal Marek, Tomášková Tereza, Ubralová Helena, Vacková Andrea, Valentová Iva, Vávrová Soňa, Vidasovová Miluše, Voják David, Všetýčková Lenka, Wolker Patrik, Zadinová Andrea, Zahradníková Romana, Zapletalová Lenka, Zápotočná Dita, Zikán Václav, Zrníková Jana, Ženatá Petra. Kombinované studium: Bartošová Ivona, Bečková Pavlína, Bína Pavel, Blažek Jiří, Bobek Radovan, Březinová Jitka, Černohouz Josef, Faltýnková Blanka, Farský Bohumil, Fedurcová Lucie, Gardian Miroslav, Hájek Zdeněk, Havelka Jiří, Havelková Martina, Heverová Marcela, Chládková Zdeňka, Josífek Vladimír, Kacálková Marcela, Kačer Pavel, Klobučar Pavel, Kolářová Renata, Korcinová Vendula, Koropecká Blanka, Kozlová Lucie, Kratochvílová Monika, Libánský René, Makarová Štěpánka, Malechová Denisa, Marková Miroslava, Mitisková Michaela, Musílek David, Nacu Petra, Novohradská Věra, Novotná Stanislava, Outrata Martin, Pavel Josef, Pavelka Jan, Pech Václav, Píšová Blanka, Píšová Diana, Pohlová Magda, Poulová Valerie, Rubeš Daniel, Rybenská Alena, Říha Jíří, Samková Jaroslava, Sršeň Jiří, Sýkorová Jana, Šarapatková Helena, Teuchmanová Eva, Ulč David, Ulrich Pavel, Váňová Irena, Veleba Jakub, Vepřek Jiří, Vitman Petr, Vlčková Hana, Vokurková Petra, Voženílková Petra, Zavadil Libor.

Absolventi magisterského studia v roce 2002 Adámek Robert, Bednaříková Hana, Bejčková Iva, Bek Vojtěch, Biško Jan, Boháč Jaroslav, Cachová Olga, Cinkánová Lenka, Císařová Lenka, Čapková Václava, Čermáková Jitka, Čížek Petr, Darmovzalová Jitka, Doležalová Blanka, Doležalová Marie, Drábková Ivana, Drbohlavová Iva, Filip Lukáš, Francová Zuzana, Gracíková Iva, Gross Petr, Hajmová Markéta, Havelková Vanda, Havran Zdeněk, Herman Jiří, Heřmánková Radka, Hlaváčová Lucie, Holý Michal, Honsová Kateřina, Horáková Jana, Housová Alena, Hrdá Pavlína, Hrubá Ladislava, Hřebejková Veronika, Hykyš Vladimír, Chaloupka Lubomír, Chromíková Jana, Imlaufová Martina, Jandová Jana, Jirout Petr, Jirsáková Lenka, Johnová Martina, Jurečková Drahomíra, Kadlecová Jana, Kameníková Lucie, Kašová Kristýna, Kemsová Bohuslava, Kirchnerová Běla, Klapšťová Renata, Klíč Michal, Kmoníčková Lenka, Kmoníčková Mirka, Kmošková Martina, Kmošťáková Lucie, Knapíková Monika,

42


Absolventi bakalářského studia v roce 2003 Prezenční studium: Adamičko Radek, Axamitová Kateřina, Bambas Zdeněk, Bartoň Dalibor, Bartošková Zdeňka, Baštová Kateřina, Bednářová Kamila, Bejšovcová Klára, Binka Michal, Blahoutová Simona, Blažková Irena, Brunclík Jakub, Caha Vojtěch, Cihelková Jaroslava, Čapek Milan, Čeňková Klára, Dajčová Jana, Dolejší Ilona, Drábková Linda, Dušek Jaroslav, Dušek Ondřej, Dvořák Lukáš, Egydyová Marie, Fauler Lukáš, Fialková Jitka, Filipská Radka, Fišer Jan, Foltýnová Zuzana, Frýdová Alena, Gregorová Ilona, Hartmanová Kamila, Hašpl Petr, Hlaváčková Lenka, Hodr Zdeněk, Hoffman Filip, Jahnová Martina, Jakl Jaroslav, Jakubšová Barbora, Jandová Petra, Jareš Petr, Javůrková Lucie, Jednota Martin, Jičínská Jana, Junaštíková Romana, Jupová Kateřina, Kácovský Petr, Kalfířt Aleš, Kárníková Jana, Kašpárek Luboš, Kleger Petr, Klemšová Zuzana, Klimeš Václav, Knížková Iva, Kodádková Marta, Kohoutová Markéta, Komínková Zuzana, Kopecká Miloslava, Körber Martin, Kornfeldová Martina, Košťál Michal, Koucká Andrea, Kratochvíl Jan, Kroužilová Klára, Křižka Jakub, Kubíková Jitka, Kučerová Eva, Kučerová Lenka, Kyral Jaroslav, Kyralová Lenka, Landecká Andrea, Lelek Tomáš, Loukota Radek, Mach Jiří, Maňák Radim, Mitevová Gabriela, Mitlöhner Martin, Muchová Renata, Myslivcová Zdeňka, Navrátilová Lucie, Nebřenská Zuzana, Nováková Jitka, Novotný Josef, Ondrová Daniela, Palečková Zdeňka, Pálenská Renáta, Pařízková Hedvika, Pelcová Lucie, Picková Kateřina, Pichová Romana, Pilař Tomáš, Píšová Monika, Podhorníková Zuzana, Polášková Kateřina, Proche Ivan, Prokůpková Daniela, Průchová Klára, Půtová Monika, Racková Jaroslava, Remsová Edita, Richterová Iva, Ronovský Zbyněk, Rosipalová Markéta, Ruprechtová Michaela, Řežucha Michal, Říha Lukáš, Salavová Lucie, Sehnoutek Petr, Skálová Martina, Sluková Veronika, Soborková Dita, Sobotková Michaela, Souček Tomáš, Spilková Alena, Starčevičová Michaela, Stránská Petra, Suchánková Jana, Šanderová Markéta, Šilarová Blanka, Škripková Diana, Špelda Marek, Šrůtová Jana, Štenclová Kristýna, Švábová Petra, Topič Radim, Tužil Petr, Ullwer Jan, Unzeitigová Helena, Urbášková Věra, Vaníčková Jitka, Váňová Gabriela, Vargová Pavla, Vavrová Hana, Vernerová Lenka, Vilímek Petr, Volkov Jan, Volmutová Gabriela, Vondroušová Gabriela, Vorlíček Petr, Vrtěnová Lucie, Zadražilová Martina, Zapletalová Pavla, Zavoral Jaroslav, Zelená Blanka, Zelený Stanislav, Zemjánková Kristina, Židová Lenka. Kombinované studium: Adámková Jitka, Bakešová Olga, Bakešová Pavlína, Balcar David, Bálková Petra, Bartoníček Jan, Bartošová Iveta, Bečvář Josef, Bergerová Markéta, Bičišťová Lucie, Blažek Petr, Bönisch Pavel, Boušová Helena, Cermanová Petra, Cibulková Andrea, Cirklová Marcela, Císař Martin, Dalecká Kateřina, Drahovzalová Veronika, Fajstavr Jaromír, Gajdůšková Lenka, Grohar Ondřej, Havránek Bořek, Havránková Kateřina, Heinz Milan, Hoffmannová Marika, Holoubková Eva, Horáček Petr, Hrdina Jiří, Jandáková Martina, Jarolímek Karel, Jireš Martin, Kačírek Aleš, Kelnarová Blanka, Kovář Ondřej, Krčmářová Lenka, Krejčí Petr, Krejčová Martina, Kubová Petra, Machačka Ondřej, Malínská Blanka, Matoušová Martina, Medlíková Naděžda, Milotová Iveta, Mitrovská Hana, Němec Luděk, Nerad Vítězslav, Neuman Petr, Nováčková Eva, Novák Eduard, Novotná Olga, Olejníková Iva, Poděbradská Jitka, Ptáčková Monika, Rozínek Jindřich, Ruml Milan, Sedláčková Klára, Schrogelová Jitka, Sobotková Iveta, Sosna Tomáš, Stareček Jan, Svatoň Martin, Svoboda Radek, Šimáňová Pavlína, Šimek Michal, Šindelářová Libuše, Šliksbír Marek, Šnajdrová Jana, Štěrbová Martina, Tlstá Alice, Urbánková Jitka, Vaigel Antonín, Vařeka Zdeněk, Vladyková Simona, Vlachová Romana, Voborník Jan, Voženílek Petr, Zetek Tomáš.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Kovářová Alena, Králová Marie, Kramlová Eva, Krátký Jiří, Krček Tomáš, Krčmářová Zuzana, Krejcarová Daniela, Krejcarová Michaela, Krtičková Helena, Křesťanová Martina, Křivka Jaroslav, Kubíčková Radka Kučírková Iva, Kudrnovská Lýdie, Kudyn Pavel, Kukeňová Pavla, Kunertová Kamila, Kupcová Martina, Kuprová Lenka, Lešková Zuzana, Lysoněk Lukáš, Macalová Judita, Macek Daniel, Maděrová Iva, Marešová Monika, Mařík Michal, Matoušek Pavel, Matoušková Zuzana, Moravcová Silvie, Morávek David, Moťka Petr, Moučka Daniel, Mrázek Zdeněk, Mrózková Darina, Myšík Tomáš, Nekvapilová Markéta, Neumannová Kateřina, Oertelt Daniel, Olševičová Jitka, Pápol Tomáš, Pecková Stanislava, Pejchová Kateřina, Pešek Libor, Petříková Blanka, Pípová Andrea, Pletánková Ivana, Prachařová Ivana, Pravdová Stanislava, Přenosilová Věra, Pykal Milan, Pytlíková Martina, Regnerová Lada, Rubišarová Jana, Růzhová Aneta, Socha Čestmír, Svobodová Helena, Svobodová Jana, Svobodová Lada, Svobodová Zuzana, Svojš David, Šamšula David, Šindelářová Jana, Špaček David, Štefanová Petra, Štočková Radana, Tomešová Lenka, Trunec Václav, Uchytilová Dana, Valkounová Gabriela, Vančurová Zuzana, Vavřičková Adéla, Vavřín Michal, Velíšková Martina, Vláhová Andrea, Vostřák Pavel, Vystavěl Patrik, Wagenknecht Lukáš, Zaňková Kamila, Zezulová Lenka, Zikmundová Petra, Zlatohlávková Petra, Žák Michael.

Absolventi magisterského studia v roce 2003 Babka Ondřej, Balcarová Klára, Baumová Eva, Bláhová Šárka, Bogaturová Jana, Brdlíková Dana, Brunclíková Hana, Budinská Kateřina, Cziglánová Libuše, Čadek Libor, Černá Dita, Černíková Zuzana, Černý Stanislav, Doležalová Blanka, Doležalová Jana, Držka Martin, Ducháček Stanislav, Dušková Lucie, Dykastová Marie, Federselová Denisa, Fraňová Lenka, Gottvaldová Eva, Gromus Daniel,

43


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní 44

Hackenbergová Rita, Hájek Petr, Halířová Natálie, Hanušová Renata, Havlíček Marek, Havlisová Radka, Havrda Lukáš, Hlaváčková Radka, Hlávková Monika, Hloušová Šárka, Holečková Kateřina, Chmelíková Jana, Chotěnovská Pavla, Jadrníčková Šárka, Janotková Vladimíra, Kaiser Marek, Kapucián Jiří, Karafiát Filip, Karafiátová Dana, Kašparová Eva, Kaštánková Lucie, Kocmanová Martina, Kocourková Jana, Konečný Aleš Koníčková Miroslava, Kornherr František, Kotlář Martin, Kubová Jana, Kubrt Martin, Kučera Martin, Kudynová Petra, Kvapilová Pavla, Langerová Andrea, Líska Martin, Lučková Lenka, Lukešová Petra, Luxová Miroslava Machútová Radka, Malá Miroslava, Matějec Milan, Mazák Radek, Mazurová Eva, Mikulková Iveta, Müllerová Eliška, Musilová Petra Navařík Michal, Navrátilová Eva, Nováková Věra, Patková Lucie, Pavlas Miroslav, Pecháček Ondřej, Pejšová Radana, Peštová Lenka, Plocková Pavla, Podhrázký Ondřej, Pospíšilová Eva, Provazníková Zuzana, Ramíková Iveta, Reinbergrová Olga, Růt Roman, Řezka Pavel, Sedláková Lenka, Sidó Michael Straka Roman, Sýkorová Pavlína, Šafránková Lucie, Špačková Veronika, Špačková Vladimíra, Štěpánová Petra, Štumpf Michal, Šuda Michal, Tichá Alena, Tomek Karel, Vacková Petra, Valečková Marie, Valentová Kateřina, Vaníčková Lucie, Vašková Zuzana, Vesecká Andrea, Vítková Hana, Vrzáňová Miroslava, Zahradníková Jitka, Zárybnická Eliška, Zdražilová Lenka, Žemberyová Ivana, Žižka Petr.

Absolventi bakalářského studia v roce 2004 Prezenční studium: Andělová Petra, Bačuová Alena, Bartoň Petr, Bažantová Jitka, Bezová Barbora, Cuplová Martina, Čapek Luboš, Černovská Lucie, Černý Petr, Červená Katřina, Demele Jiří, Dlouhá Pavlína, Dočekalová Simona, Doskočilová Lenka, Drahná Gabriela, Dvořáková Zlata, Faturová Maroslava, Flanderka Michal, Fojtová Jana, Graňáková Petra, Hanušová Klára, Havelková Šárka, Havlíčiová Květa, Hejčlová Iva, Herodesová Jana, Hlaváčková Kateřina, Hofmanová Alice, Holas Martin, Holcová Silvie, Hubená Veronika, Chmelík Tomáš, Chválová Veronika, Janečková Veronika, Janková Petra, Jarošová Jana, Jemelková Martina, Ježková Kristýna, Jiroušková Markéta, Kainarová Zdenka, Kalašová Irena, Kalousová Marcela, Kašpar Miloň, Kiesswetterová Hana, Knapíková Pavlína, Kocman Jean, Kratochvílová Jana, Krejčířová Iva, Křížek Radim, Kubínová Martina, Kudláčková Vendula, Kukla Vlastimil, Kunclová Kristýna, Kupka Petr, Levinská Tereza, Libý Ondřej, Linhartová Ilona, Loskotová Jana, Ludvík Filip, Lukešová Hana, Maierová Petra, Marešová Pavla, Medková Andrea, Mühlfeitová Lenka, Myšková Hana, Nedobitá Aoena, Němcová Barbora, Němečková Tereza, Netušilová Radka, Nevěčná Petra, Onderková Iveta, Pavlíčková Veronika, Pihlíková Jana, Pospíchalová Eva, Prchalová Kateřina, Prokůpková Michaela, Průšová Lenka, Pupišová Erika, Randáková Michaela, Rathouská Alena, Rybyšarová Marcela, Říha David, Samková Jana, Silbernáglová Hana, Skalecký David, Smutná Veronika, Srbecký Pavel, Svatoňová Radka, Svobodová Lucie, Sýkorová Petra, Šenkýřová Martina, Šilhanová Jana, Šír Zdeněk, Škrobáčková Markéta, Šobrová Šárka, Štanglica Tomáš, Táborská Adéla, Tauchmanová Olga, Teplý Jan, Trojanová Dagmar, Tůmová Alena, Tůmová Monika, Tyleček Jiří, Urbanová Soňa, Vacková Silvie, Vlachová Kateřina, Vlášek Petr, Vosáhlová Kateřina, Vrabec Tomáš, Vyhlídal Martin, Zdražilová Petra, Zítová Zuzana, Zralý Antonín, Zrůstová Markéta. Kombinované studium: Bartoš Ivan, Bartošová Martina, Becková Iveta, Beneš Jaroslav, Beníšková Markéta, Bícová Daniela, Bořková Světlana, Boštíková Mária, Bradáč Daniel, Brutar Michal, Březina Rostislav, Bulánková Monika, Culková Romana, Čerychová Lenka, Dalecký Rudolf, Dobrovolná Jana, Doležal Roman, Dubovský František, Ehlová Veronika, Feitkenhauerová Zuzana, Fenstererová Klára, Fiedler Jiří, Frýdl Michal, Hartmanová Věra, Havran Mikuláš, Hercík Petr, Hercubová Alena, Hodná Eva, Holá Eva, Horáčková Renata, Horák Ivan, Horák Jiří, Hovorková Terezie, Hrach Petr, Hrdličková Jana, Hrušková Ilona, Hubáčková Ivana, Izáková Eva, Janoušek Martin, Janoušková Jana, Jiroušová Jarmila, Josif Milan, Jungová Kateřina, Kadlec Antonín, Kalvodová Eva, Karásek Jaroslav, Karlík Tomáš, Kaše Vítězslav, Kavanová Dagmar, Kerlesová Vladislava, Knap Miroslav, Kočová Ilona, Koch Karel, Kolomazník Tomáš, Konvalinová Lucie, Kott Martin, Kottová Vlasta, Koubek Martin, Kovář Martin, Kovářová Jelena, Krásný Petr, Krejčí Klára, Kropáčková Petra, Křečková Miluše, Kubínová Jana, Kučera Jaroslav, Kudrnová Marie, Lancová Vanda, Lenochová Jolana, Lišková Petra, Matoušek Petr, Matoušková Helena, Menclová Helena, Mikulová Jitka, Němec Radomír, Nenadál Pavel, Netušilová Petra, Nosálová Jitka, Nosek Antonín, Novák Martin, Novanská Markéta, Ondráčková Lenka, Pancnerová Monika, Papík Rudolf, Pastorková Zdeňka, Pauková Iveta, Peter Zdeněk, Petrnoušek Lukáš, Pinkava Jan, Pižl David, Podolák Michal, Pondělková Markéta, Procházková Andrea, Ptáček Marcel, Rejfková Daniela, Slanina Vladimír, Solnicová Margita, Staňková Drahomíra, Staňková Pavlína, Straková Šárka, Stružová Ilona, Stříbrná Michaela, Svoboda Otakar, Sýkora Tomáš, Šedová Soňa, Šimoník Jiří, Škorňová Pavla, Šmejkalová Eva, Šolc Jiří, Šrámková Michaela, Šťastná Kateřina, Štědrá Václava, Štěpánková Helena, Šumpík René, Šutková Michaela, Švandová Helena, Tamchynová Monika, Tichý David, Tlstá Lucie, Trampotová Romana, Trubáková Jitka, Urbánek Jiří, Urbanová Jitka, Vařečka Kamil, Vašátko Radek, Vavřička Aleš, Vesecká Daniela, Vincencová Lenka, Vojtěch Tomáš, Vopařil Jiří, Vrbacký Tomáš, Zehnálek Martin, Zezulka Radek, Zlesák Martin, Zvyhalová Petra.


Bacovská Lenka, Balatka Tomáš, Barabásová Andrea, Bečičková Markéta, Bednářová Jana, Berka Aleš, Berná Jana, Bílý David, Blažejová Pavlína, Blažková Jana, Bobková Magda, Böhmová Lenka, Borčová Michaela, Borovička Karel, Brejlová Irena, Brettlerová Kateřina, Brhelová Pavla, Březinová Marcela, Cermanová Jana, Čápová Monika, Černíková Jana, Černý Petr, Červinková Ivana, Čížková Jana, Doucha Lukáš, Drdla Tomáš, Eliášová Radka, Fikrlová Miluše, Fikrlová Zdeňka, Fillová Miroslava, Frajzler Libor, Franc Petr, Franková Simona, Frückner Michal, Gregorová Jana, Hálová Marie, Hamršmídová Jitka, Hartman Milan, Heřmánková Lucie, Hillebrantová Adriana, Hofírková Ivana, Hončíková Šárka, Horáčková Ilona, Horská Ivana, Hovorka Viktor, Hrbková Lenka, Hrdá Eva, Hrychová Jana, Humečková Iva, Hvězda Pavel, Hynek Josef, Chromý Jan, Izáková Jarmila, Jäger Stanislav, Jakubalová Lada, Jamborová Miloslava, Janková Petra, Jarolímová Markéta, Jaroš Pavel, Jelínková Veronika, Jirásková Kateřina, Jírová Petra, Jonová Martina, Kacálková Marcela, Kaislerová Iva, Kapsová Anna, Karlíková Táňa, Karliš Jindřich, Kittler Michal, Kluhová Lenka, Kolářová Jitka, Kolářová Květoslava, Konderla Jaroslav, Kopecká Marie, Kotrčová Jana, Koutný Roman, Kovárník Jaroslav, Kovářová Petra, Kozlová Lucie, Kružíková Petra, Křivánková Zuzana, Kuběnka Michal, Lacinová Jana, Lemperová Stanislava, Linhartová Kateřina, Lippertová Iveta, Lusk Karel, Macháčová Lucie, Malá Iveta, Marek Aleš, Marksová Zuzana, Maštalíř Ivan, Matějíčková Věra, Matys Petr, Menclová Petra, Mikešová Lucie, Mironiuk Jan, Mottlová Zuzana, Mouricová Eva, Mrázová Lucie, Musilová Klára, Navrátil Radek, Němcová Lada, Netolická Jitka, Neubaerová Lenka, Novotná Eliška, Pavel Josef, Pecháček Filip, Pejša Jan, Petrová Renata, Pibylová Martina, Pilný Lukáš, Poláková Eva, Polívka Martina, Poulová Valerie, Prajzler Libor, Prokop Jan, Prückner Michal, Průchová Andrea, Rayman Jan, Rygerová Martina, Rösslová Simona, Řehák Ivan, Řeháková Iva, Řezníčková Šárka, Sedláková Tereza, Seidlová Hana, Sejkorová Petra, Sejval Jan, Sekyrková Hana, Sellnerová Klára, Semerád Martin, Serdelová Pavla, Skalická Hana, Sklenář Josef, Slavíková Martina, Sobotka Martin, Squerziová Adéla, Sršňová Jana, Stejskal Jan, Stříteská Michaela, Svobodová Věra, Šírová Martina, Škultétyová Petra, Šrámková Markéta, Šubrt Pavel, Švástová Jana, Tomášková Tereza, Toupalová Kateřina, Trešl Luděk, Ubralová Tereza, Ulrich Martin, Urbanová Lenka, Vacek Zdeněk, Vacková Andrea, Valentová Iva, Vávrová Soňa, Vidasovová Miluše, Voják David, Všetýčková Lenka, Zadinová Andrea, Zahradníková Romana, Zápotočná Dita, Zrníková Jana.

Absolventi bakalářského studia v roce 2005 Prezenční studium: Adamcová Renata, Antošová Veronika, Balcarová Jana, Baloušková Ivana, Barešová Petra, Barrijová Jitka, Bekešská Veronika, Bleha Jaroslav, Boumová Lenka, Březinová Hana, Burdová Petra, Cachová Lenka, Cempírková Zdeňka, Cuprišinová Lenka, Cziglán Přemysl, Čapková Marcela, Čáslavská Monika, Černá Iva, Čiháková Michaela, Čtvrtečková Veronika, Diviš Ivo, Doležalová Eva, Doruf Milan, Drozdová Pavla, Dubišarová Iva, Dudová Kateřina, Dufková Lucie, Dvořák Vít, Dvořáková Jana, Dvořáková Ludmila, Faist Kamil, Fejtová Marie, Filkorn Lukáš, Firkušný Martin, Fuka Jan, Gašparová Petra, Gubík Lukáš, Háková Iveta, Hájková Simona, Havlan Jiří, Havlíková Petra, Hellerová Kateřina, Hlavová Kamila, Hotárková Jana, Houserová Lenka, Hovádek Jan, Hrdý Zdeněk, Hrušková Hana, Hutlová Michaela, Hynková Veronika, Chaloupková Iva, Chlupová Petra, Chromá Jana, Chudomský Zdeněk, Jahelková Dana, Jakoubek Tomáš, Janoušek Lukáš, Janoušková Veronika, Jiroušek Roman, Josková Iva, Jošek Lukáš, Junek Milan, Kincl Štěpán, Kittelová Veronika, Kohoutová Michaela, Koktavá Lucie, Kosek Tomáš, Kosová Iva, Kovářová Miluše, Králová Lucie, Kramlová Michaela, Kratochvílová Jitka, Krausová Helena, Krjza Lukáš, Krupa Michal, Kubečková Markéta, Kučerová Pavla, Lebdušková Pavlína, Linhartová Jiřina, Lišková Gabriela, Louvarová Adéla, Macková Irena, Machačová Klára, Malá Lada, Málková Jaroslava, Maloňová Kateřina, Marčáková Hana, Marešová Martina, Maršálková Eva, Matajová Eva, Melagová Iva, Merunková Veronika, Mifková Lucie, Minaříková Věra, Miška Davd, Mouricová Jana, Novák Pavel, Nováková Jana, Novotná Vlasta, Papiková Milena, Pavlíčková Jana, Pavlíková Jana, Pavlištíková Petra, Pedliková Markéta, Peřinová Marie, Pilná Lenka Pohlová Tereza, Polínková Martina, Popelková Irena, Pospíšil Ondřej, Pospíšilová Šárka, Rajmanová Lada, Rožek Miloš, Rybářová Jana, Rychterová Leona, Sabolová Veronika, Sehnoutková Denisa, Sezemská Dana, Simon Jan, Skalníková Andrea, Slavíková Dana, Staňková Martina, Stasiowská Lucie, Straussová Erika, Strýčková Veronika, Svagošová Michela, Svoboda Ondřej, Svobodová Monika, Sykáčková Jana, Šedová Ludie, Širc Jan, Špásová Kateřina, Štěrbová Jana, Štrofová Lucie, Štumpfová Lucie, Švadlenková Veronika, Teplá Hana, Tichý Ladislav, Tomášová Hana, Trávníčková Zuzana, Trník Josef, Truncová Helena, Vágnerová Sabina, Vaniš Radim, Vaško Martin, Vavrová Zuzana, Vejrychová Andrea, Voříšková Stanislava, Zachariášová Alena, Zelbová Ilona, Žežulková Kateřina. Kombinované studium: Andělová Zdeňka,Balatka Robert, Bartoňová Eva, Bartůňková Romana, Blažek David, Boháčová Kristýna, Brandalíková Radana, Brázdová Štěpánka, Bryknerová Marcela, Četveriková Zdenka, Dragoun Tomáš, Droznová Irena, Faková Miroslava, Filipová Tereza, Hájková Zuzana, Hálová Helena, Hampl Luděk, Havrdová Diana, Hlubučková Věra, Hocová Petra, Horáčková Jindra, Hrečínová Michaela, Hrubešová Romana, Hybšová Romana, Chwistková Zuzana, Janoušková Kateřina, Jedličková Blažena, Kalousková

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Absolventi magisterského studia v roce 2004

45


Petra, Kopidlanská Miroslava, Košťáková Lenka, Košťálová Zdeňka, Krotká Ilona, Kroumanová Dana, Kučerová Eva, Landová Jana, Lhotanová Iveta, Lhotková Petra, Ligrová Jana, Linková Jana, Lukeš Martin, Machek Vladislav, Málková Monika, Marková Kateřina, Nosková Jana, Novák Michal, Novák Petr, Opatová Veronika, Petišková Lenka, Polák Milan, Pravdová Daniela, Procházková Jana, Racková Jana, Ramirezová Marie Cardenas, Rödig Daniel, Rückerová Libuše, Růžičková Zuzana, Sadílková Linda, Schönbeková Jitka, Slavík Martin, Slavíková Barbora, Sodomková Hana, Sojková Petra, Sokolová Marie, Spálavský Viktor, Strapková Marie, Strejček Pavel, Sýkorová Jitka, Synková Dagmar, Štěrbová Kateřina, Tomanová Jana, Urbancová Pavla, Valová Eva, Vašíčková Hana, Viazaničková Kateřina, Vodný Libor, Volejník Václav, Vytlačilová Soňa, Wimmerová Klára, Zahradník Jan, Zajačik Robert.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Absolventi magisterského studia v roce 2005

46

Prezenční studium: Adamičko Radek, Bartošková Zdeňka, Baštová Kateřina, Bejšovcová Klára, Blažková Irena, Brunclík Jakub, Caha Vojtěch, Cihelková Jaroslava, Coufalová Jana, Čapek Milan, Čeňková Klára, Dajčová Jana, Dolejší Ilona, Drábková Linda, Dušek Jaroslav, Dvořák Lukáš, Egydyová Marie, Fialková Jitka, Filipská Radka, Fingrálová Jana, Foltýnová Zuzana, Frýdová Alena, Gregorová Ilona, Hanáková Renata, Hlaváčková Lenka, Horčička Aleš, Hrabáková Lenka, Hrubantová Marie, Hrušková Hana, Chaloupecký Petr, Jandová Petra, Jareš Petr, Jičínská Jana, Junaštíková Romana, Jupová Kateřina, Kampf Luboš, Karafiát Daniel, Kárníková Jana, Kleger Petr, Klemšová Zuzana, Knížková Iva, Kohoutová Markéta, Komínková Zuzana, Kopecká Markéta, Kopecká Miloslava, Körber Martin, Kornfeldová Martina, Krejčová Klára, Kroužilová Klára, Kučera Martin, Kučerová Eva, Kyral Jaroslav, Lelek Tomáš, Loukota Radek, Maňák Radim, Mareš Martin, Mazuchová Nikola, Mitevová Gabriela, Mitlöhner Martin, Navrátilová Lucie, Nebřenská Zuzana, Netolická Lenka, Nováková Jitka, Ondrová Daniela, Palečková Zdeňka, Pálenská Renáta, Pechová Simona, Pelcová Lucie, Pilař Tomáš, Podhorníková Zuzana, Pokorná Kateřina, Polášková Kateřina, Proche Ivan, Průchová Klára, Půtová Monika, Racková Jaroslava, Rosipalová Markéta, Ruprechtová Michaela, Ryzová Zuzana, Řezáč Martin, Říha Lukáš, Skálová Martina, Sluková Veronika, Souček Tomáš, Spilková Alena, Starčevičová Michaela, Stránská Petra, Suchánková Jana, Šanderová Markéta, Šilarová Blanka, Široký Roman, Špelda Marek, Štenclová Kristýna, Švábová Petra, Tejkal Marek, Ullwer Jan, Váňová Gabriela, Vavrová Hana, Vojáček Marek, Volkov Jan, Vondroušová Gabriela, Vorlíček Petr, Vrtěnová Lucie, Zelená Blanka, Ženatá Petra, Židová Lenka. Kombinované studium: Adámková Jitka, Bakešová Pavlína, Bambas Zdeněk, Bartoň Dalibor, Bergerová Markéta, Bohadlo David, Cermanová Petra, Cibulková Andrea, Cirklová Marcela, Dalecká Kateřina, Drahovzalová Veronika, Fauler Lukáš, Fišer Jan, Havránek Bořek, Havránková Kateřina, Hoffman Filip, Hoffmannová Marika, Holoubková Eva, Jahnová Martina, Jakl Jaroslav, Jandáková Martina, Javůrková Lucie, Jednota Martin, Knoflíčková Eva, Kobza Tomáš, Kodádková Marta, Kolářová Lucie, Košut Marek, Koucká Andrea, Kovář Ondřej, Kratochvílová Monika, Krejčí Petr, Krejčová Martina, Křižka Jakub, Kubíková Jitka, Kučerová Lenka, Mach Jiří, Malínská Blanka, Mrklas Radim, Metelková Petra, Milotová Iveta, Novák Eduard, Novotná Petra, Pařízková Hedvika, Prokůpková Daniela, Ptáčková Monika, Salavová Lucie, Sedláčková Klára, Sobotková Dita, Sobotková Michaela, Svatoň Martin, Syrůček Filip, Škripková Diana, Šnajdrová Jana, Šrůtová Jana, Štěrbová Martina, Tomek Radan, Unzeitigová Helena, Vargová Pavla, Vernerová Lenka, Vlachová Romana, Zemjánková Kristina.

Absolventi bakalářského studia v roce 2006 Prezenční studium: Babková Jana, Bálek Pavel, Bartášková Jana, Bartoňová Simona, Bártů Hana, Bendová Lucie, Benešová Hana, Beňušová Tereza, Beránková Iveta, Bergman Jan, Beskidová Lenka, Betlachová Michaela, Bilka Michal, Brodíková Lenka, Brzáková Petra, Bucková Kateřina, Budská Alena, Bugelová Kateřina, Bukáčková Eva, Buriancová Kateřina, Cudlínová Magda, Čejna Karel, Čermáková Ivana, Černá Veronika, Černíková Martina, Černohlávková Pavla, Dohnálková Kateřina, Doležal Jan, Dundáček Ondřej, Dundychová Lenka, Dundychová Lucie, Dusil Viktor, Dvořáková Iveta, Dzoba Robin, Faltysová Monika, Fejksová Radka, Ficencová Jana, Goláňová Jana, Grünerová Markéta, Hájková Monika, Hájková Veronika, Havlíková Lenka, Hejl Jan, Hloušek Petr, Horák Martin, Horáková Jana, Horáková Petra, Horáková Vendula, Horká Magda, Hrbáč Filip, Hrdinová Jitka, Hrobská Veronika, Hrochová Eliška, Hrstková Vendula, Hrubá Martina, Hrubý Jan, Hrůzová Aneta, Hubáčková Šárka, Hudzíková Petra, Huňáčková Lenka, Huňková Klára, Chládková Alena, Chládová Šárka, Jankovský David, Jelínek Roman, Jeřábek Lukáš, Jiráková Markéta, Jireček Tomáš, Jírková Eliška, Jirmanová Lenka, Jozífová Petra, Kánská Klára, Kárníková Karolína, Kašpárková Monika, Kaufmannová Jana, Kavan Martin, Keňová Monika, Klobková Veronika, Kloudová Veronika, Knopová Lucie, Kobík Lukáš, Kodera Dan, Kořínková Martina, Kosinová Iva, Koťátková Stránská Pavla, Koubková Kateřina, Kovářová Lucie, Kozel Radek, Krpatová Simona, Kružík Ondřej, Kučerová Halíková Markéta, Kučerová Marcela, Kutílek Michal, Kvasničková Tereza, Langrová Kateřina, Lánová Hana, Lerch Jan, Levai Vojtěch, Levinská Tereza, Linhartová Edita, Linhartová Zuzana, Liška


Absolventi magisterského studia v roce 2006 Prezenční studium: Bačuová Alena, Bartoň Petr, Bezová Barbora, Cuplová Martina, Čechová Zuzana, Černovská Lucie, Černý Petr, Červená Kateřina, Demele Jiří, Dlouhá Pavlína, Dočekalová Simona, Doskočilová Lenka, Drahná Gabriela, Dušek Ondřej, Dvořáková Anežka, Dvořáková Zlata, Eisner Miloš, Faturová Miroslava, Filipová Jana, Flanderka Michal, Fojtová Jana, Hanušová Klára, Hašpl Petr, Havelková Šárka, Havlíčková Květa, Hejčlová Iva, Herodesová Jana, Holas Martin, Holcová Silvie, Hubená Veronika, Chamrád Martin, Chmelová Veronika, Chroustovský Tomáš, Chválová Veronika, Chytilová Radka, Jakubšová Barbora, Janková Petra, Jemelková Martina, Jurášková Renata, Kácovský Petr, Kalašová Irena, Kalfířt Aleš, Kašpar Miloň, Kašpárek Luboš, Kiesswetterová Hana, Král Libor, Kratochvílová Jana, Krejčířová Iva, Křížek Radim, Kubínová Martina, Kukla Vlastimil, Kunclová Kristýna, Lamr Martin, Langrová Terezie, Lelková Marcela, Levínská Tereza, Loskotová Jana, Lukešová Hana, Maierová Petra, Malý Miroslav, Marek Vojtěch, Marešová Pavla, Michálek Karel, Mohout Jiří, Mühlfeitová Lenka, Myšková Hana, Nedobitá Alena, Němcová Barbora, Němečková Tereza, Netušilová Radka, Pačovský Martin, Pavlíčková Veronika, Pavliš Jiří, Petr Pavel, Picková Kateřina, Pichová Romana, Pižlová Tereza, Prchalová Kateřina, Průšová Lenka, Randáková Michaela, Rathouská Alena, Richterová Iva, Ronovský Zbyněk, Rybín Štěpán, Řičař David, Samková Jana, Silbernáglová Hana, Slavíková Lenka, Smutná Veronika, Svatoňová Radka, Svoboda Martin, Sýkorová Petra, Šeda Ivan, Šenkýřová Martina, Šindelář Martin, Škrobáčková Markéta, Šobrová Šárka, Tauchmanová Olga, Topič Radim, Uhlárová Šárka, Urbanová Soňa, Vacková Silvie, Valenta Vladimír, Vaníčková Jitka, Vilímek Petr, Vlachová Kateřina, Vlášek Petr, Vomočil Martin, Vosáhlová Kateřina, Vrabec Tomáš, Vyhlídal Martin, Weissová Kateřina, Zadražilová Martina, Zrůstová Markéta. Kombinované studium: Bajerová Jana, Bálková Petra, Bartošová Iveta, Bartošová Martina, Bulánková Monika, Ehlová Veronika, Fiedler Jiří, Hodná Eva, Hovorková Terezie, Choutková Naděžda, Izáková Eva, Jiroušová Jarmila, Korcinová Vendula, Koubek Martin, Křepelová Iva, Kubová Petra, Malinská Eva, Martínek Tomáš, Matoušek Petr, Nenadál Pavel, Patzeltová Monika, Pauková Iveta, Pilný Martin, Ptáček Marcel, Slanina Vladimír, Stareček Jan, Straková Šárka, Svobodová Lucie, Šedová Soňa, Šimek Michal, Štědrá Václava, Trojanová Dagmar, Urbanová Jitka, Vašátko Radek, Vladyková Simona.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Tomáš, Ĺuptovský Jan, Mach Jakub, Machová Miroslava, Malá Ludmila, Malínská Radka, Marek Ladislav, Markup Jan, Mastná Kateřina, Matěja Zdeněk, Matoušková Jana, Maturová Veronika, Matýsová Jana, Medlíková Zuzana, Mikeš Štěpán, Moždíková Kateřina, Mrázek Aleš, Musilová Edita, Musilová Jana, Myslivec Jan, Myšičková Hana, Navrátilová Irena, Nováková Pavlína, Novotná Martina, Ohnoutková Adéla, Pavlíčková Alena, Pavlíková Eva, Pechová Iveta, Pekař Jaroslav, Pelán Jiří, Petr Martin, Petrovický Luboš, Pirkl Martin, Pírko Jaromír, Piverková Adriana, Polák Martin, Poláková Monika, Pourová Daniela, Pražanová Šárka, Ptáčníková Jana, Ptáčníková Jana, Pyšná Veronika, Radilová Blanka, Rohlenová Michala, Růžičková Petra, Říha Miloš, Říha Petr, Sasková Radka, Sehnalová Vendula, Schafferová Lucie, Skokanová Andrea, Skopalová Petra, Sockelová Iveta, Staňková Romana, Svoboda Radek, Sýkora Petr, Šanovcová Martina, Šikolová Martina, Šimková Alena, Šimková Martina, Šimonová Sylva, Šmejkalová Petra, Španihelová Kristýna, Špráchal Roman, Šrejma Martin, Šťastný Radek, Štěpánek Pavel, Štiková Lenka, Tichá Ilona, Tichá Romana, Tomášková Michaela, Tomšíčková Romana, Uhrová Blanka, Urbanová Lucie, Vaisová Hana, Vávrová Tereza, Veselá Jana, Veselík Marek, Vetchá Anna, Vinklerová Jana, Vítková Lenka, Vitková Lucie, Voltnerová Zuzana, Vostatková Martina, Zábrodský František, Zahálka Libor, Zamazal Miloš, Zemánková Lucie, Zezulová Alena, Zilvar Aleš, Zukalová Monika. Kombinované studium: Bartáková Milena, Bazgerová Ladislava, Beková Ingrid, Born Dušan, Buriánková Marcela, Bušová Gabriela, Ceeová Blanka, Czagan Jan, Čermáková Mária, Černý Josef, Dočiarová Monika, Dostalík Ivo, Duzbabová Lenka, Faist Kamil, Fojtíková Kristína, Friedelová Olga, Gapko Petr, Georgievová Michala, Glosová Martina, Habětínková Romana, Halouzka Ondřej, Hegar Martin, Herman Michal, Hlaváčková Alena, Hronová Štěpánka, Chybová Gabriela, Janatová Vlasta, Jandová Dagmar, Janochová Soňa, Janoušek Petr, Jánský Petr, Jeništová Vendula, Ježek Jan, Karal Lukáš, Kopecká Vladimíra, Košťál Vítězslav, Král Michal, Kubová Věra, Macenauer Jaroslav, Manychová Darina, Matysová Jana, Moravcová Iveta, Musilová Monika, Navrátil Petr, Nentvichová Veronika, Nepovímová Iveta, Novotná Petra, Pospíšilová Zuzana, Potůčková Kateřina, Půhoná Diana, Pušová Petra, Rajsigl Lukáš, Rousková Jana, Rozkovec Jan, Řeřichová Zuzana, Salavcová Valérie, Sedláková Lucie, Sentivan Josef, Shejbal Jaroslav, Shejbalová Petra, Srnová Monika, Straková Martina, Sůrová Petra, Svobodová Jana, Šmídová Lucie, Šturma Jan, Ulč Jiří, Urbánek Ladislav, Vobořil Zbyněk, Winterová Hana, Zach Josef, Zálešáková Jitka, Zemanová Veronika, Żółtowská Žaneta.

47


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Absolventi bakalářského studia v roce 2007

48

Prezenční studium: Aim Jaroslav, Albrechtová Jitka, Bartoňová Lucie, Bártová Hana, Baťková Jana, Bendová Alena, Benešová Jitka, Benešová Kristýna, Berková Renáta, Blažková Jana, Bosáková Monika, Brokešová Adéla, Brůna Zdeněk, Budinská Ivana, Cimrová Andrea, Čechová Jana, Čeliš Michael, Černá Taťána, Černá Vendula, Čtrnáctová Zuzana, Daňková Martina, Dědicová Martina, Dibelková Markéta, Diblíková Lenka, Dolečková Kateřina, Dostál Luboš, Dřímalová Šárka, Dudková Markéta, Dudová Hana, Ducháčová Michaela, Dušková Anna, Dvořáková Jitka, Dvořáková Lucie, Dvořáková Markéta, Ferynová Lenka, Francová Martina, Frühbauerová Ivana, Gabrhelová Jana, Gašpar Lukáš, Gažovčiaková Michala, Geregová Marcela, Gibala Lukáš, Glinský Marek, Golombiowski Martin, Gottvaldová Iveta, Habivský Filip, Hájková Kateřina, Halíková Hana, Hauftová Kateřina, Havelková Jitka, Hepnerová Zuzana, Herudková Hana, Holeček Marek, Horáčková Eliška, Houfová Iva, Hromek Karel, Hronešová Kateřina, Hronová Hana, Hruška Petr, Hubálková Monika, Hurdálková Lenka, Chládek Aleš, Chladová Michaela, Chlubnová Markéta, Chmelařová Lucie, Chudomská Pavla, Chvojková Lenka, Jachim Michal, Jakoubek Kamil, Jan Lukáš, Janecká Petra, Janková Tereza, Jastrzembská Lenka, Jedlička Martin, Jelínková Martina, Jelínková Pavla, Jenčková Eva, Jetmarová Dana, Jiříkovská Eva, Jiříkovská Lucie, Johanová Hana, Kamenická Pavla, Kárová Pavlína, Kašparová Jitka, Kašparová Martina, Kerekréty Peter, Kletečková Jana, Klimešová Lucie, Kmoníčková Eva, Kocková Pavla, Kočnarová Kateřina, Kolínská Pavlína, Kolmanová Monika, Kolovratníková Věra, Komenda Petr, Konířová Eliška, Kopalová Marie, Kosková Kristýna, Kotasová Martina, Koudelková Vlasta, Kovářová Veronika, Krajíčková Pavlína, Král Jakub, Králová Božena, Kreisingerová Jana, Křičenská Lenka, Křinková Lenka, Kubátová Eva, Kubincová Lenka, Kubištová Jitka, Kučerová Michaela, Kupcová Markéta, Kylarová Denisa, Kynclová Petra, Labuť Radomír, Lacko Marek, Lachman Jan, Lebedová Pavla, Lešák Jan, Lízálková Jana, Lukešová Alena, Macková Petra, Maděrová Michala, Machačová Ilona, Machalec Petr, Mašková Jana, Maternová Martina, Melišová Šárka, Mezera Filip, Mičolová Zuzana, Michálková Petra, Michlová Lenka, Mikulecký Jiří, Milanovič Martin, Minaříková Lenka, Mrvková Eva, Musilová Alena, Musilová Jana, Mynář Ondřej, Načeradský Vojtěch, Nebeský Jakub, Nejtek Luboš, Němcová Petra, Němeček Tomáš, Netolický Jan, Novosádová Lenka, Ontlová Romana, Pavelcová Lenka, Pavlasová Petra, Pavlů Iva, Pech Jan, Pekárek Miroslav, Pénzešová Michaela, Pertlová Ivana, Peřinová Pavlína, Petrovická Gabriela, Plíšková Zdislava, Plzáková Šárka, Polednová Martina, Polívka David, Potrusilová Markéta, Prášilová Pavlína, Pulkrábek Aleš, Pulpitová Petra, Rolová Kateřina, Růžička Tomáš, Růžičková Lucie, Ryntová Jaroslava, Rys Jaroslav, Řehulková Gabriela, Řezníčková Veronika, Říha Michal, Sedláček Michal, Sedlmajerová Lucie, Seifertová Aneta, Semerádová Žaneta, Severa Vladimír, Skalická Lenka, Slavíková Veronika, Složilová Kateřina, Solařová Miroslava, Sotona Petr, Srkalová Eva, Stejskalová Klára, Stonová Petra, Strnadová Monika, Suchá Jana, Sukdoláková Michaela, Svědík Jan, Svoboda Michal, Sychrová Aneta, Syrovátková Monika, Šavelová Pavla, Šebková Kateřina, Šimková Zuzana, Šimonová Lenka, Škrhová Jana, Šmahelová Lucie, Šmejdová Pavla, Špačková Lucie, Špulák Jiří, Štenclová Lucie, Štěpánková Kateřina, Štěpánková Petra, Štěrba Petr, Šupálková Renata, Švadlenková Lucie, Švec Petr, Táboříková Lucie, Tajchmanová Martina, Tesař Jan, Těšitel Jan, Tošková Petra, Totinová Angelika, Trasoňová Eva, Trpkošová Vendula, Tuťálková Zuzana, Tužilová Barbora, Tyšerová Olga, Uhrová Karolína, Urbancová Jana, Vacková Lucie, Valášek Radek, Valentová Lenka, Valentová Žaneta, Valterová Eliška, Vaněk Lukáš, Vanžurová Michaela, Vávra Martin, Velcová Veronika, Viktorinová Andrea, Víšek Tomáš, Vítek Aleš, Vlček Jiří, Vlk Lukáš, Vojáčková Michaela, Vojtková Petra, Volf Jiří, Vrabec Jan, Vrtal Michal, Vyčítalová Klára, Zacharová Lenka, Zajícová Soňa, Zásměta Tomáš, Zatloukalová Tereza, Zavřelová Kateřina, Zelená Emilie, Zelená Pavlína, Zelinka Jiří, Zemanová Barbora, Zemanová Veronika, Zichová Andrea, Ziklová Michaela, Zmátlík Tomáš, Zmeškalová Klára, Žemlička Tomáš. Kombinované studium: Bartoníček Jiří, Bednář Martin, Berka Tomáš, Bernard Jaroslav, Branda Pavel, Bukovská Blanka, Burdová Monika, Čáslavská Miluše, Čečotka Ladislav, Čermáková Lucie, Dulkaj Martin, Dvořák Vladimír, Hála Ivan, Heller Jan, Hofmanová Petra, Hojnošová Blanka, Hubáčková Lucie, Hudec Pavel, Hynková Jana, Jahelková Zuzana, Jonová Hana, Kalašová Erika, Kaplanová Dana, Klapal Jan, Klustová Anna, Komárková Petra, Košvanec Jan, Kračman Jan, Krepčíková Markéta, Kubinec Michal, Kučerová Zdeňka, Macháčková Monika, Machálková Karolina, Machová Lenka, Manychová Denisa, Marunová Jana, Matyásko Milan, Mikysková Libuše, Mochal Michal, Müllerová Dana, Musilová Zdeňka, Nechvílová Simona, Nepovímová Zuzana, Nováková Dagmar, Obrtalová Petra, Pacovská Lucie, Patzenhauerová Hana, Pazour Petr, Pecková Eva, Pešková Hana, Pomajbík Ondřej, Potůček Aleš, Preisler Martin, Richterová Jana, Rovenská Monika, Sekotová Kateřina, Setnická Marcela, Slámová Lucie, Slezáková Klára, Součková Lucie, Soukalová Radka, Strachová Hana, Stránská Petra, Svoboda Vladimír, Svobodová Jaroslava, Šamalová Helena, Škrhová Jana, Štindlová Miroslava, Šubrtová Martina, Táborská Lenka, Tichá Lucie, Tylšová Romana, Váchalová Veronika, Vernerová Věra, Veselý Milan, Vlková Hana, Zívrová Jana.


Prezenční studium: Antošová Veronika, Balcarová Jana, Barešová Petra, Barrijová Jitka, Bažantová Jitka, Bednarčíková Ilona, Bekešská Veronika, Beracková Michaela, Beránek Lukáš, Bleha Jaroslav, Brabcová Markéta, Burdová Petra, Cahová Lenka, Cempírková Zdeňka, Cuprišinová Lenka, Čapková Marcela, Čáslavská Monika, Čechová Šárka, Čejková Martina, Černá Iva, Černohorská Jana, Čtvrtečková Veronika, Dočekal Petr, Doruf Milan, Drozdová Pavla, Dvořáková Jana, Dvořáková Martina, Fejtová Marie, Fričová Tereza, Gašparová Petra, Graňáková Petra, Havlan Jiří, Hlaváčková Kateřina, Hotárková Jana, Hrušková Hana, Hynková Veronika, Chromá Jana, Janko Martin, Janoušková Veronika, Jonáš Jan, Josková Iva, Jošek Lukáš, Kincl Štěpán, Kittelová Veronika, Konvalina Radim, Kosová Iva, Koudela Vlastimil, Kovářová Miluše, Králík Pavel, Králová Lucie, Kramlová Michaela, Kratochvílová Jitka, Lichá Eva, Linhartová Ilona, Linhartová Jiřina, Lišková Gabriela, Louvarová Adéla, Ludvík Filip, Macková Irena, Málková Jaroslava, Marčáková Hana, Maršálková Eva, Matuna Martin, Medovič Ondřej, Melagová Iva, Merunková Veronika, Mifková Lucie, Miška David, Míšková Lenka, Mouricová Jana, Novák Pavel, Nováková Alena, Nováková Jana, Osladilová Irena, Papiková Milena, Pavlíková Jana, Pedliková Markéta, Peřinová Marie, Pilná Lenka, Píšová Monika, Pohlová Tereza, Polínková Martina, Popelková Irena, Pospíšil Ondřej, Prokůpková Michaela, Rajmanová Lada, Remsová Edita, Rukavičková Jana, Rumplík Tomáš, Růžička Pavel, Rybářová Jana, Rychterová Leona, Řezáčová Helena, Říha David, Sabolová Veronika, Sehnoutková Denisa, Skalecký Radovan, Srbecký Pavel, Staňková Martina, Stasiowská Lucie, Straussová Erika, Sůrová Lenka, Svatošová Andrea, Svoboda Ondřej, Svoboda Petr, Sykáčková Jana, Sýkorová Eva, Syrovátka Marek, Šedová Lucie, Šilhanová Jana, Šípová Eva, Širc Jan, Šrámek Petr, Štěrbová Jana, Táborská Adéla, Tajtlová Jitka, Teplá Hana, Teplý Jan, Tichý Ladislav, Tomášová Hana, Trávníčková Zuzana, Tůmová Alena, Tyleček Jiří, Valenta Zdeněk, Vaniš Radim, Vaško Martin, Vašulínová Ivana, Vavrová Zuzana, Vejdovský Tomáš, Vilím Vilém, Vinkler Stanislav, Víšek Ondřej, Vrbas Aleš, Závodová Žaneta, Zdražilová Petra, Zralý Antonín, Žežulková Kateřina. Kombinované studium: Andr Marek, Balcar David, Dobrovolná Jana, Gyenes Filip, Havlíčková Alena, Hillerová Kateřina, Holá Eva, Homolová Michaela, Horáková Dita, Chmelík Tomáš, Janoušková Kateřina, Konvalinová Jana, Kopecký David, Kopidlanská Miroslava, Krupa Michal, Kupka Petr, Lebdušková Pavlína, Linková Jana, Marková Kateřina, Matoušková Helena, Nováková Lucie, Novotná Vlasta, Petišková Lenka, Polák Jan, Procházková Andrea, Štrofová Lucie, Vávrová Helena, Vavřička Aleš, Vejrychová Andrea, Volejník Václav, Voženílek Petr.

Absolventi bakalářského studia v roce 2008 Prezenční studium: Adámková Martina, Altmanová Pavlína, Andrysová Kateřina, Applová Petra, Augustinová Marie, Babková Ilona, Balážiková Kateřina, Balcárková Veronika, Balíková Kateřina, Bartoníček Petr, Bartoníčková Jana, Bartošek Filip, Bažantová Petra, Bělský Michal, Beňová Renáta, Bergrová Zuzana, Bílá Michaela, Bílý Michal, Brandová Lenka, Bukovičová Eva, Burešová Daniela, Caha Michal, Cao Liang, Cibulka Jan, Cupalová Blanka, Čapková Věra, Čejpová Monika, Čermáková Lucie, Černíková Zuzana, Černošová Marie, Čiháková Andrea, Čudová Petra, Čumpl Michal, Desenský Marek, Divišová Jana, Dlabal Karel, Dobřanská Petra, Dočkalová Kateřina, Doudová Markéta, Drábková Martina, Drdlová Ivana, Dvořáková Gabriela, El Hallag Ahmed, Erlebachová Ivana, Fišerová Martina, Flemrová Ivana, Fofová Zdenka, Försterová Jana, Gregorová Lucie, Hajná Markéta, Havranová Petra, Hlásný Radek, Hložková Anna, Holá Kateřina, Holubová Pavla, Horčička Zbyněk, Hovorková Martina, Hozák Pavel, Hrochová Jitka, Husák Jiří, Hylmarová Lenka, Chmelařová Hedvika, Chvojková Andrea, Ilcsiková Mária, Ivaničová Michaela, Janečková Šárka, Jarolímová Pavla, Jemelková Šárka, Jetlebová Lenka, Jiráčková Jana, Jirásková Michaela, Jirásková Sandra, Johnová Ivana, Jonová Lia, Kadečková Pavlína, Kadlecová Pavlína, Kalousková Eva, Karáč Juraj, Karlas Aleš, Kiliánová Petra, Klazarová Iveta, Knížek Lukáš, Kolčárková Jana, Koluch Karel, Komrsková Jana, Kopřivová Michaela, Koubová Kateřina, Kouřilová Veronika, Král Vladimír, Kratěna Ivo, Kratochvílová Zuzana, Krejčí Ladislav, Krištofová Iveta, Kruntorádová Iva, Křinková Jana, Křišťanová Petra, Kudrnová Zuzana, Kynclová Martina, Kynclová Zdeňka, Linhart Martin, Linhartová Veronika, Lněnička Martin, Lukášková Petra, Lukeslová Žaneta, Lupačová Andrea, Machatý Milan, Malá Petra, Maláriková Zuzana, Malý David, Mandelíková Karolína, Marvanová Eva, Matoušová Renata, Medáčková Šárka, Menšíková Marie, Merunková Ivana, Miklošová Ludmila, Mikulková Petra, Minaříková Kristýna, Míšová Jindřiška, Mňuková Tereza, Modráčková Jana, Mochan Marcel, Moličová Veronika, Moravcová Jana, Nagyová Zuzana, Nekolová Kateřina, Němečková Iva, Nováková Lucie, Novotná Hana, Novotná Kateřina, Novotná Michaela, Novotná Pavla, Novotná Vendula, Olivová Kristýna, Ondráčková Alena, Ondráková Soňa, Osladil Radek, Pacáková Martina, Pechmanová Martina, Pešoutová Martina, Petráčková Denisa, Pohl Josef, Poláková Jiřina, Popová Veronika, Pošvová Kristýna, Pošvová Romana, Rajšner Ivo, Raková Kateřina, Rásochová Andrea, Raulímová Petra, Relichová Vladimíra, Rindová Kamila, Rokytová Šárka, Roubcová Barbora, Rufferová Michaela, Rybová Jana, Římal Václav, Sedláčková Kateřina, Seďová Petra, Sehnalová Bronislava, Semencová Markéta, Sezemská Lucie, Simčáková Ivana, Sitková Petra, Skopečková Hana, Skořepová Michaela, Skřivánková Jitka, Slováčková Lucie, Smejkalová Martina,

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Absolventi magisterského studia v roce 2007

49


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní 50

Smolová Pavlína, Sodomková Veronika, Součková Petra, Stará Žaneta, Stryková Jana, Sturm František, Suchá Kateřina, Suchánková Hana, Svatošová Veronika, Svoboda Luděk, Svobodová Jana, Svobodová Miroslava, Šafaříková Petra, Šálená Věra, Šebková Petra, Šiklová Michaela, Šílová Karolína, Šimer Petr, Šimíková Kristýna, Škodová Helena, Šotková Zuzana, Špalová Pavla, Špinar Václav, Špírková Petra, Šrámková Šárka, Šťastná Lucie, Štědrá Pavla, Štěrba Bohumír, Šuková Pavlína, Šustrová Erika, Švajdlerová Lucie, Švejda Mojmír, Teplá Markéta, Tichá Jitka, Tichá Veronika, Týfová Pavlína, Urlichová Jana, Vacková Martina, Vácha Miloslav, Vaníček Vojtěch, Váňová Ivana, Vávra Martin, Veselý Ondřej, Vítková Lucie, Vitková Martina, Vlášková Michaela, Volf Michal, Volná Martina, Vondrová Petra, Vopěnková Pavlína, Vöröšová Jana, Vostřelová Michaela, Wágner Jiří, Wohlhöfner Jaroslav, Zaninová Michaela, Zavoralová Hana, Zbyňková Michaela, Zmátlíková Kamila, Zmrzlíková Štěpánka, Zvěřinová Lada, Ždímalová Eva. Kombinované studium: Adámková Dagmar, Bareš Ladislav, Blažková Jarmila, Bortová Olga, Březinová Jana, Bureš Miroslav, Čapková Hana, Čejka Jiří, Čepeláková Uršula, Danihelková Simona, Doležal Jan, Ďurašková Renata, Dvořáková Hana, Eliášová Klára, Fišerová Hana, Folprechtová Naďa, Foukalová Lenka, Frgalová Jana, Glosová Iveta, Gregorová Tereza, Hájková Radomíra, Halamíčková Dagmar, Halbich Vlastimil, Hrabina Aleš, Hrabinová Martina, Hronová Ivana, Hrubá Ivana, Hrubešová Veronika, Hurychová Jana, Chladová Radka, Jančulová Pavla, Jaroměřská Monika, Jech Zdeněk, Jelínková Jana, Jeřábková Kristýna, Jílek Jan, Kamenická Alexandra, Karvay Vít, Kempf Tomáš, Klacková Veronika, Klinecká Lenka, Kočvarová Monika, Kopalová Jana, Kopřivová Iveta, Kotrbatá Jana, Kroužková Zuzana, Kučera Milan, Kuchtová Lenka, Lasovská Michaela, Lejhancová Šárka, Leksová Zuzana, Lešková Božena, Linhart Petr, Lukáčová Karolína, Macek Jiří, Machová Jana, Marek Radim, Mareš Arnošt, Mařáček David, Mudrochová Jana, Nepovím Bohuslav, Netolický Pavel, Nouza Jaroslav, Nývltová Jana, Opočenská Petra, Páclová Zlata, Paping Marcela, Pecina Petr, Pirkl Josef, Preclíková Iva, Prouza Ondřej, Příborský Tomáš, Pykalová Petra, Rakoušová Denisa, Raková Olga, Rejchrtová Alena, Rollerová Lenka, Rosulková Lucie, Roudenská Monika, Růžičková Lenka, Ryšavá Daniela, Ryšavý Zdeněk, Sádovský Radek, Sellák Josef, Skalický Petr, Skočdopole Václav, Smejkal Václav Jack, Smékalová Hana, Smolík Michal, Sokolová Věra, Solfronková Michaela, Stočes Martin, Struška Michal, Svoboda Tomáš, Šimková Zdenka, Šináglová Jana, Šrůtková Zdenka, Šťovíček Karel, Šulcová Eva, Tomanová Markéta, Toužimský František, Tulachová Jaroslava, Turiaková Anna, Tvrdíková Jana, Uhlíř Pavel, Vágnerová Iva, Vaňák Miloš, Vašek Petr, Vávra Michal, Vávrová Vendula, Vavřinová Eva, Vítková Dagmar, Vokounová Kateřina, Výborná Kateřina, Vyskočilová Lada, Wolf Petr, Zahrádková Jitka, Zumrová Veronika, Zvoníková Markéta.

Absolventi magisterského studia v roce 2008 Prezenční studium: Adamcová Renata, Bartheldi Marek, Bartoňová Simona, Bek Tomáš, Bendová Lucie, Benešová Hana, Beňušová Tereza, Bergman Jan, Beskidová Lenka, Betlachová Michaela, Blažková Vendula, Brodíková Lenka, Brzáková Petra, Bukovič Lukáš, Buriancová Kateřina, Cudlínová Magda, Čejna Karel, Čermáková Ivana, Černíková Martina, Černohlávková Pavla, Čiháková Michaela, Doležalová Eva, Doležalová Lenka, Dundáček Ondřej, Dusil Viktor, Dvořák Vít, Faist Kamil, Fichtner Pavel, Filkorn Lukáš, Fuka Jan, Galčík Petr, Goláňová Jana, Gubík Lukáš, Hájková Jana, Hájková Veronika, Havlíková Lenka, Horáková Jana, Horáková Petra, Horáková Vendula, Hrbáč Filip, Hrdinová Jitka, Hrobská Veronika, Hubáčková Šárka, Hudzíková Petra, Huňková Klára, Chládková Alena, Jakoubek Tomáš, Jeřábek Lukáš, Jiráková Markéta, Jiroušek Roman, Kárníková Karolína, Kašpárková Monika, Kavan Martin, Klimeš Václav, Klobková Veronika, Kloudová Veronika, Kochaníčková Martina, Kokeš Radek, Kořínková Martina, Kosek Tomáš, Kosinová Iva, Koťátková Stránská Pavla, Koubková Kateřina, Kovářová Lucie, Kozel Radek, Kružík Ondřej, Křivánek Miroslav, Kučerová Marcela, Kudláček Roman, Kutílek Michal, Langrová Kateřina, Lánová Hana, Lerch Jan, Levai Vojtěch, Linhartová Zuzana, Ĺuptovský Jan, Macenauer Jaroslav, Machačová Klára, Machová Miroslava, Makovská Petra, Malá Lada, Malínská Radka, Malová Jitka, Marek Ladislav, Marek Petr, Markup Jan, Matajová Eva, Matěja Zdeněk, Maturová Veronika, Matýsová Jana, Medlíková Zuzana, Mikeš Štěpán, Mikulecká Jana, Morávková Pavla, Moždíková Kateřina, Myšičková Hana, Navrátilová Irena, Novotná Martina, Pechová Iveta, Pejřimovský Lukáš, Petr Martin, Pírko Jaromír, Piverková Adriana, Pokorný Jiří, Polák Martin, Poláková Monika, Pospíšilová Šárka, Pražanová Šárka, Ptáčníková Jana, Rezková Hana, Růžičková Petra, Ryšánková Lenka, Sasková Radka, Schafferová Lucie, Simon Jan, Skokanová Andrea, Slavík Marek, Svoboda Radek, Sychra Lubomír, Šanovcová Martina, Šimková Alena, Španihelová Kristýna, Tobišková Andrea, Tomášková Michaela, Trpišovská Klára, Truncová Helena, Tylová Helena, Uhrová Blanka, Vaisová Hana, Vávrová Tereza, Veselá Jana, Vetchá Anna, Vítková Lenka, Vitková Lucie, Vondrová Marie, Zach Ondřej, Zachariášová Alena, Zeller Jan, Zemánková Lucie, Zemanová Veronika, Zilvar Aleš, Zukalová Monika. Kombinované studium: Babková Jana, Bartheldy Michaela, Beránková Iveta, Blažek Jiří, Brett Ivo, Duzbabová Lenka, Fialová Ilona, Hrdý Zdeněk, Janoušek Petr, Jelínek Roman, Kalousková Petra, Kopecká Vladimíra, Kubínová Jana, Manychová Darina, Matysová Jana, Musilová Jana, Musilová Monika, Nepovímová Iveta, Pecha Jaromír, Petrnoušek Lukáš, Pilná Petra, Pitašová Petra, Půhoná Diana, Rozkovec Jan,


Sedláková Lucie, Skalecký David, Skopalová Petra, Sokolová Marie, Straková Martina, Stříbrná Michaela, Šťastný Radek, Trník Josef, Urbánek Ladislav, Vančurová Helena, Vobořil Zbyněk, Zezulka Radek.

Prezenční studium: Ayanleke OLUWATOBI ALFRED, Babicová Tereza, Bartůňková Květoslava, Baštek Peter, Baženov Václav, Bečková Erika, Bédiová Monika, Bělohlávek Marek, Bendová Martina, Berka Pavel, Bezecný Petr, Boháčová Alena, Boháčová Hana, Borovcová Miluše, Brychová Pavla, Bubáková Pavla, Buriánková Veronika, Cidlinová Anna, Coufal Viktor, Čápová Hana, Čápová Jana, Čáslavská Blanka, Čejka Jan, Čepčářová Milena, Čermáková Petra, Černá Jana, Černá Simona, Černohousová Marie, Doležalová Žaneta, Dostálová Lucie, Douchová Jana, Dufková Lenka, Fila Jan, Filáčková Veronika, Fischl Vilém, Flachová Michaela, Frenštátská Kateřina, Gabrielová Hana, Gregor Jan, Grygarová Renáta, Hacajová Karolína, Halamková Barbora, Haltmarová Pavlína, Hamanová Michaela, Hanovec František, Hanzlíková Michaela, Haubertová Pavlína, Havel Michal, Havlasová Lucie, Havlíček Václav, Havlíčková Kateřina, Havrdová Veronika, Hejlová Jana, Hejtmánková Kateřina, Hladíková Hana, Holečková Kristýna, Honcová Martina, Horáková Lucie, Horáková Pavlína, Horáková Veronika, Hořínková Petra, Hošková Beatrix, Hrobáreková Anita, Hrobařová Veronika, Hrochová Petra, Hronová Kateřina, Hrušková Hana, Hubková Kateřina, Chaloupka Jakub, Chaloupka Lukáš, Chutný Vojtěch, Chvojková Alena, Ibl Martin, Janáčková Jitka, Jánská Lucie, Jeništová Petra, Jeřábek Miloš, Jiránková Eva, Jiroutová Lenka, Jór Jiří, Juklíček Jaroslav, Justová Hana, Kadlečíková Markéta, Kalina Pavel, Kameník Martin, Kaňková Michaela, Kárník Jiří, Kernová Nikola, Kešnerová Petra, Klička Vratislav, Klímová Tereza, Klimpl Aleš, Kmochová Olga, Kmoníčková Markéta, Kněžourová Lucie, Knopfová Pavla, Koberová Kateřina, Kocábková Lucie, Kolín Tomáš, Kolouch Jiří, Konvalinová Renata, Koprivňanská Soňa, Kopřiva Lukáš, Kopřiva Tomáš, Kosová Michaela, Kostka Jiří, Koutecká Veronika, Koutníková Veronika, Koutská Petra, Kovačičinová Jana, Kováčiková Zuzana, Kozempelová Martina, Králíčková Zuzana, Králová Michaela, Krejčí Jiří, Krestýnová Darina, Kropáčková Lucie, Kroutilová Iveta, Krupičková Michaela, Kryštofová Jana, Kubínová Martina, Kubizňáková Kateřina, Kučera Lubomír, Kuchtíková Eva, Kuličková Pavla, Kunát Jakub, Kupčíková Zuzana, Kurfürstová Jitka, Kusteinová Barbara, Landsmanová Lucie, Lapešová Aneta, Lebedová Iveta, Lehká Monika, Lengyelová Lucia, Lesáková Michaela, Linhartová Ivana, Macešková Kateřina, Machová Kateřina, Majeríková Karolina, Marek Michal, Marková Aneta, Marková Dana, Martinů Pavlína, Mazurek Jan, Mervartová Ivana, Míčka Jan, Mihulková Hana, Mikešová Iva, Miklošková Romana, Moravcová Jitka, Mrázková Monika, Mrázová Kristýna, Najbrtová Barbora, Nedomová Lenka, Nejedlá Monika, Nejedlá Veronika, Nethová Elena, Netolický Jan, Noskovičová Martina, Nováková Tereza, Nováková Vendula, Novotná Bohumíra, Novotná Kateřina, Novotná Lenka, Nožičková Ivana, Ondráčková Kristýna, Ošlejšková Martina, Outulný Jiří, Palová Tereza, Párišová Dana, Pařízková Klára, Pastorková Petra, Pazderová Monika, Pekárková Erika, Pelcman Tomáš, Petr Jakub, Pikhart Zdeněk, Plšková Veronika, Podstatová Hana, Pomšárová Kitti, Portyš Michal, Pospíchalová Veronika, Procházková Jana, Přibylová Pavlína, Psíková Petra, Pšeničková Martina, Ptáčková Petra, Pucandl Jan, Půlkrábková Pavla, Rejmanová Ludmila, Rejnyšová Hana, Rezková Ilona, Riegerová Lucie, Richterová Tereza, Rivera Carlos, Ročková Lucie, Rohlíček Tomáš, Rončková Hana, Rücklová Žaneta, Růžička Karel, Růžičková Nikola, Rydlo Zdeněk, Rýdlová Ivana, Ryšánková Martina, Řezníčková Lenka, Sedláčková Aneta, Semerád Michal, Semrádová Jana, Schäferová Lucie, Slavíková Martina, Smejkalová Simona, Smočková Pavla, Smutný Ondřej, Sotonová Martina, Součková Lenka, Stará Barbora, Stehlík Vojtěch, Stejskal Michal, Stejskalová Martina, Stix Michal, Suchan David, Svoboda Tomáš, Sýkora Dominik, Szászová Renáta, Šaravcová Hana, Šátková Kateřina, Šejnohová Lucie, Šimková Markéta, Šnejberková Hana, Špaček Pavel, Šrámek Petr, Štefaňaková Kateřina, Štěpánková Dita, Štěpánková Kateřina, Štětina Jan, Šubrová Lucie, Švadlenková Věra, Švejcar Josef, Timková Veronika, Tlapalová Tereza, Tomková Vlasta, Trnčáková Jana, Trnková Iva, Tulačka Martin, Turková Veronika, Tvrzníková Klára, Uhlířová Aneta, Vágnerová Petra, Vaňkátová Marcela, Vašíčková Jana, Vašíčková Marta, Vávrová Hana, Vebrová Lucie, Vítková Veronika, Vlachová Monika, Vlachynská Klára, Vlková Michaela, Vopálka Jan, Vorlíčková Jitka, Votava Ondřej, Zaifertová Pavla, Zajíc Jan, Zbořil Jan, Zedníčková Martina, Zimová Šárka, Zozulák Martin, Zvoníčková Martina, Žoha Michal. Kombinované studium: Balková Zuzana, Barnová Věra, Bártová Simona, Bednářová Alena, Beranová Kateřina, Bláha Ondřej, Bláhová Romana, Blažková Romana, Brentnerová Markéta, Buczyková Hana, Ciprová Hana, Černá Kateřina, Daněk Roman, Dařílková Gabriela, Dluhoš Martin, Dobrovolná Alena, Dřímal Tomáš, Dubský Jan, Filipi Hana, Filipová Veronika, Frimlová Alžběta, Gadlenová Petra, Gramskopf Leoš, Helcelet Ivan, Hladíková Kristýna, Hofmanová Lenka Aneta, Horáková Monika, Horčička Pavel, Hrdá Bohuslava, Hrubá Štěpánka, Chaloupková Jitka, Chlad Vladimír, Jahnová Kateřina, Javůrková Pavlína, Jelínek Martin, Jeřichová Bohumila, Kašparová Renáta, Kloudová Radka, Knížek Michal, Kokrda Daniel, Kollárová Anna, Kotěrová Jitka, Koudelková Anna, Krejcarová Lucie, Kučerová Aneta, Kulhánková Denisa, Linhartová Lucie, Lohynský Jaroslav, Martínková Petra, Maříková Vendula, Matoušková Petra, Matoušková Renáta, Medunová Petra, Moravcová Petra, Možíš Daniel, Mrázková Miloslava, Musílek Jiří, Nešporová Vladimíra, Nováková Kateřina,

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Absolventi bakalářského studia v roce 2009

51


Nulíček Jaroslav, Orbanová Lucie, Osinek Ladislav, Pavelka Jindřich, Pazderová Kateřina, Pelantová Naděžda, Pelikánová Eva, Pirklová Kateřina, Plívová Petra, Pohoževová Hanna, Pokorná Simona, Poláková Petra, Polanská Hana, Pospíšilíková Hana, Prusek Ondřej, Rozinek Ondřej, Rychlovská Štěpánka, Sadílková Klára, Slavík Petr, Sommer Michal, Starý Milan, Stejskal Hynek, Svoboda Ladislav, Svoboda Martin, Svoboda Michal, Šíchová Iveta, Šilhán David, Škarka Radek, Špicarová Eva, Táborská Markéta, Telková Ivana, Tisoňová Vladimíra, Toškovová Jana, Tůmová Vítězslava, Uškrtová Barbora, Valášková Martina, Vandáková Martina, Vaňková Jana, Veverka Michal, Vítová Kamila, Vlková Lenka, Vodičková Hana, Vodrážková Jaromíra, Voženílková Petra, Vránová Helena.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Absolventi magisterského studia v roce 2009

52

Prezenční studium: Aim Jaroslav, Albrechtová Jitka, Almašiová Aneta, Andráško Jan, Bartoňová Lucie, Bártová Hana, Baťková Jana, Bendová Alena, Benešová Jitka, Blažej Miroslav, Bojanovský Filip, Brokešová Adéla, Budinská Ivana, Čechová Jana, Černá Vendula, Česáková Veronika, Čtrnáctová Zuzana, Dědicová Martina, Diblíková Lenka, Dřímalová Šárka, Ducháčová Michaela, Dvořáková Markéta, Faltusová Jana, Firkušný Martin, Fojtová Jana, Francová Martina, Gažovčiaková Michala, Geregová Marcela, Gottvaldová Iveta, Grünerová Markéta, Habivský Filip, Hájková Kateřina, Hajnová Andrea, Halíková Hana, Hauftová Kateřina, Hepnerová Zuzana, Herudková Hana, Horáčková Eliška, Horák Martin, Hospodková Karla, Hromek Karel, Hronová Hana, Hubálková Monika, Hurdálková Lenka, Chlubnová Markéta, Chudomská Pavla, Chvojková Lenka, Jakoubek Kamil, Jastrzembská Lenka, Jedlička Martin, Jelínková Pavla, Jenčková Eva, Jetmarová Dana, Jiříkovská Eva, Jiříkovská Lucie, Johanová Hana, Kamenická Pavla, Kárová Pavlína, Kašparová Jitka, Kašparová Martina, Klimešová Lucie, Kocková Pavla, Koktavá Lucie, Kolínská Pavlína, Kolmanová Monika, Kolovratníková Věra, Konířová Eliška, Kopalová Marie, Kotasová Martina, Koudelková Vlasta, Kovářová Veronika, Krajíčková Pavlína, Křičenská Lenka, Křinková Lenka, Kubincová Lenka, Kubištová Jitka, Kupcová Markéta, Kylarová Denisa, Kynclová Petra, Labuť Radomír, Lacko Marek, Lukešová Alena, Machačová Ilona, Maternová Martina, Mezera Filip, Michálková Petra, Michlová Lenka, Mikulecký Jiří, Mynář Ondřej, Nebeský Jakub, Němeček Tomáš, Netolický Jan, Ontlová Romana, Pavlasová Petra, Pavlíková Jana, Pekárek Miroslav, Pénzešová Michaela, Peřinová Pavlína, Petrovická Gabriela, Polednová Martina, Polívka David, Prášilová Pavlína, Přívratská Ivana, Pulkrábek Aleš, Rohlenová Michala, Rolová Kateřina, Růžičková Lucie, Ryntová Jaroslava, Sedláček Michal, Sedlmajerová Lucie, Semerádová Žaneta, Severa Vladimír, Skalická Lenka, Slavíková Veronika, Složilová Kateřina, Sotona Petr, Strnadová Monika, Suchá Jana, Svědík Jan, Svoboda Michal, Syrovátková Monika, Šavelová Pavla, Šimonová Lenka, Šimonová Sylva, Škrhová Jana, Šmahelová Lucie, Šmejdová Pavla, Špačková Lucie, Špulák Jiří, Štěpánková Kateřina, Štěpánková Petra, Štěrba Petr, Šupálková Renata, Švec Petr, Tesař Jan, Totinová Angelika, Trasoňová Eva, Tužilová Barbora, Uhrová Karolína, Ulrich Miroslav, Vacková Lucie, Valášek Radek, Valtrová Michaela, Viktorinová Andrea, Víšek Tomáš, Vítek Aleš, Vlček Jiří, Vlk Lukáš, Vojtková Petra, Vyčítalová Klára, Zacharová Lenka, Zajícová Soňa, Zásměta Tomáš, Zavřelová Kateřina, Zelená Emilie, Zemanová Barbora, Zemanová Veronika, Zichová Andrea, Zítková Kateřina, Zmeškalová Klára, Zusková Barbora. Kombinované studium: Andršová Eva, Berková Renáta, Bukovská Blanka, Burdová Monika, Čáslavská Miluše, Dokoupilová Věra, Dolečková Kateřina, Dvořáková Iveta, Hofmanová Petra, Horáková Jana, Hroník Petr, Kerlesová Vladislava, Komárková Petra, Krotká Ilona, Lízálková Jana, Minaříková Lenka, Moravcová Iveta, Nejtek Luboš, Němcová Petra, Novotná Olga, Novotná Petra, Pešková Hana, Podroužková Radka, Pulpitová Petra, Sockelová Iveta, Součková Lucie, Svoboda Vladimír, Svobodová Jaroslava, Sychrová Aneta, Šebková Kateřina, Šimková Martina, Šimková Zuzana, Veselý Milan, Vojáčková Michaela, Zapletalová Pavla, Zemanová Barbora.

Absolventi bakalářského studia v roce 2010 Prezenční studium: Altová Pavla, Bakalíková Veronika, Baroňová Zdeňka, Bartáková Kateřina, Bartůňková Veronika, Bašek Michal, Bašová Kateřina, Baštářová Veronika, Beier Lukáš, Benešová Petra, Berger Tomáš, Berný Petr, Bínová Nikola, Bláhová Alena, Bobková Markéta, Böhmová Lenka, Borová Lucie, Borůvka Tomáš, Brodská Pavla, Břoušková Veronika, Burešová Petra, Buroňová Markéta, Bydžovská Michaela, Cabrnoch Tomáš, Crkvová Hana, Čáslavská Simona, Čejková Veronika, Černá Hana, Černovská Ivana, Červenka Jan, Čírtek Petr, Dědková Irena, Doubek Ondřej, Doubek Tomáš, Dudková Pavla, Dufková Jana, Dufková Kateřina, Dušková Radka, Dvořáček Michal, Dvořáčková Dominika, Dvořáková Jana, Dvořáková Lenka, Elicerová Marta, Erbenová Tereza, Fajfr Radek, Flamík Martin, Flok Martin, Franc Jan, Francová Vendula, Frydrychová Markéta, Gelnarová Hana, Gregor Radoslav, Habichová Monika, Hanzlíková Veronika, Harantová Michaela, Havránek Aleš, Havránek Petr, Havrdová Lenka, Hettlerová Michaela, Hlaváček Tomáš, Hnátová Erika, Holeková Eva, Hradecká Veronika, Hromádko Tomáš, Hron Martin, Hubanova Alisa, Hurt Ondřej, Chalupníček Jakub, Chalupová Ludmila, Charvátová Pavlína, Chládek Josef, Chovancová Anna, Chudoba Michal, Jabulková Eva, Jančík Jiří, Jančurová Petra, Jankovičová Nikola, Janušová Žaneta, Jebavá Lucie, Jechová Iveta, Jelínek Tomáš, Ježková Karolína, Ježková Monika, Ježková Veronika, Jindrová Edita, Jirásková


Absolventi magisterského studia v roce 2010 Prezenční studium: Adámková Martina, Altmanová Pavlína, Andrysová Kateřina, Applová Petra, Augustinová Marie, Balážiková Kateřina, Balcárková Veronika, Bartoníček Petr, Bílá Michaela, Bílý Michal, Blažková Jana, Bukovičová Eva, Burešová Daniela, Burešová Magdaléna, Caha Michal, Cupalová Blanka, Čapková Věra, Čejpová Monika, Čeliš Michael, Černíková Zuzana, Černošová Marie, Čiháková Andrea, Činčalová Petra, Divišová Jana, Dlabal Karel, Doudová Markéta, Drdlová Ivana, Dušková Anna, Flemrová Ivana, Fofová Zdenka, Försterová Jana, Frühbauerová Ivana, Golombiowski Martin, Hajná Markéta, Havranová Petra, Hlásný Radek, Hložková Anna, Holá Kateřina, Horáková Monika, Horčička Zbyněk, Hovorková Martina, Hrnčířová Petra, Husák Jiří, Chmelařová Hedvika, Ilcsiková Mária, Ivaničová Michaela, Janečková Šárka, Jelínková Martina, Jemelková Šárka, Jetlebová Lenka, Johnová Ivana, Kadečková Pavlína, Kadlecová Pavlína, Karáč Juraj, Karlas Aleš, Kerekréty Peter, Klazarová Iveta, Kobík Lukáš, Kolčárková Jana, Komrsková Jana, Koubová Kateřina, Kouřilová Veronika, Král Jakub, Kratochvílová Zuzana, Krosnářová Michaela, Kruntorádová Iva, Křinková Jana, Kynclová Zdeňka, Linhartová Veronika, Lněnička Martin, Lupačová Andrea, Maláriková Zuzana, Mandelíková Karolína, Medáčková Šárka, Merunková Ivana, Miklošová Ludmila, Mikulková Petra, Milanovič Martin, Mňuková Tereza, Mochan Marcel, Mudrochová Jana, Musilová Alena, Nagyová Zuzana, Nekolová

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Kateřina, Jiřičková Veronika, Juklová Lenka, Kačer Ondřej, Kadantu Stanley Kapili, Kajsrlíková Iva, Kakarová Lucie, Karel Lukáš, Kellnerová Květoslava, Kelnerová Pavla, Klápová Marcela, Klepetková Eva, Klepetková Iva, Klepetková Jitka, Klímová Klára, Klosová Jana, Knězáčková Radka, Knížková Ivana, Koch Tomáš, Kopicová Helena, Kosmák David, Kotfaldová Iva, Kovář Ctirad, Kožuriková Markéta, Krahulec Josef, Krajícová Jarmila, Kratochvíl Tomáš, Krejčí Jan, Křížová Ludmila, Kubec Lukáš, Kubeš Pavel, Kubíčková Petra, Kubová Pavla, Kudrnová Eliška, Květenská Barbora, Kyncl Jaroslav, Lédl Přemysl, Lesák Václav, Levinská Pavlína, Maksová Martina, Malířová Tereza, Marešová Veronika, Maťátková Petra, Matějková Jana, Matoušová Tereza, Michková Kateřina, Miková Zuzana, Mládek Milan, Mlčochová Jana, Moravcová Jana, Müllerová Monika, Myslikovjan David, Myška Michal, Nárožná Simona, Neduchalová Martina, Němcová Lenka, Neuwirth Petr, Nevečeřalová Lucie, Novák Pavel, Nováková Kateřina, Nováková Lenka, Nováková Libuše, Novotná Kristina, Novotná Veronika, Odehnalová Alena, Panchártková Aneta, Panušová Lucie, Paprskářová Petra, Pavlová Michaela, Pěničková Lada, Pešek Lukáš, Peterová Lucie, Petirová Pavlína, Petrovič Václav, Petříková Šárka, Pfeilerová Kristýna, Pilská Alena, Pipková Jana, Placáková Markéta, Pleskotová Sandra, Pomikáček Jiří, Popelková Nikol, Pospíšil Jiří, Pospíšilová Kristýna, Prokopová Jitka, Přibylová Hana, Pytlík Lukáš, Racek Lukáš, Rajmanová Michaela, Remešová Lenka, Richnavská Katarína, Rouchalová Alena, Rybová Jana, Řejhová Martina, Sabóová Veronika, Sitová Jana, Skopalíková Lenka, Smejkalová Andrea, Sobotková Eliška, Somerauer Martin, Součková Lucie, Soukupová Lenka, Stachová Pavla, Staňková Tereza, Stašková Iveta, Straková Lucie, Strašek Jan, Strnadová Lenka, Strouhalová Martina, Stříteská Martina, Suchánková Simona, Suchánková Simona, Súkeníková Olga, Suková Anna, Svobodová Alena, Sýkorová Iva, Šafránková Jana, Šach Jan, Šálek Pavel, Šípová Eva, Šišková Gabriela, Školoudová Alena, Školudová Jana, Šlapáková Eva, Špidlen Jakub, Šrámková Martina, Štanderová Markéta, Štěpán Karel, Štěrbová Petra, Štočková Kristýna, Štočková Pavla, Štolcová Martina, Šugárová Michaela, Švábová Zuzana, Švajdlerová Pavlína, Švajgl Jakub, Trompischová Michaela, Truong Thi Huyen, Tylšová Martina, Uchytilová Veronika, Uličková Kateřina, Vacková Adéla, Vacušková Jitka, Válková Jana, Vánišová Jana, Vaňková Radmila, Venclová Aneta, Vidrmová Tereza, Vitteková Květuše, Vlašič Jan, Voborníková Hana, Vocelková Zdeňka, Vohralíková Monika, Voják Daniel, Volná Petra, Votroubek Jiří, Vybíralová Martina, Zálišová Anna, Zavoral Miloslav, Zdražil Pavel, Zeleňáková Hana, Zubcová Radka, Žáková Jana, Žáková Olga, Žďára Tomáš, Žítek Tomáš. Kombinované studium: Andrlová Zuzana, Ašenbrenerová Petra, Bakrlík David, Beneš Roman, Beňová Kristýna, Beranová Anna, Bernardová Denisa, Bínová Žaneta, Brabcová Halina, Brož Radek, Buchar Michael, Daňková Pavlína, Dedík Ondřej, Distlerová Jana, Doležal Lukáš, Dvořáková Marcela, Effenberk Jiří, Fadejeva Anastasija, Fassnerová Zdeňka, Fišerová Kateřina, Fišerová Stanislava, Gerhát Jiří, Gregorová Tereza, Handlířová Lenka, Holasová Radka, Horáková Květa, Hrabal Kamil, Hromádková Marie, Hrubešová Kateřina, Hřebíčková Jana, Humlová Jitka, Hýbl Alois, Jakešová Žaneta, Janeba Jan, Jarolímová Jitka, Jech Jaroslav, Jechová Lenka, Jíchová Gabriela, Jirásková Renata, Karel Ladislav, Kašíková Pavla, Kaválková Barbora, Kmec Miroslav, Knap Pavel, Kočárník Jaroslav, Kolcová Amálie, Kotek Jan, Krejčí Drahomíra, Křičenská Radka, Kudynová Petra, Laudová Ludmila, Leštianská Veronika, Malátková Tereza, Moravcová Jana, Morkesová Lucie, Moučka Vojtěch, Musil Petr, Musilová Iva, Nejedlá Lucie, Neumannová Jana, Novák Martin, Nováková Markéta, Nováková Pavla, Orság Milan, Papoušek David, Papoušková Monika, Pospíšilová Magdaléna, Prchalová Eliška, Průšová Iveta, Rejmanová Ivana, Rohlíková Andrea, Rybková Jitka, Řanda Vít, Seidl Pavel, Seidlová Ivana, Shánělová Hana, Schwarz Petr, Sonntagová Marcela, Stará Blanka, Svobodová Ester, Svobodová Kateřina, Sýkora Jakub, Syrůčková Jana, Šafářová Michaela, Šejvl Jakub, Štěpán Jiří, Švadlenková Kateřina, Trojovská Eva, Učená Gabriela, Uchytil Otto, Vašků Libor, Vejdělek Pavel, Veselá Ruth, Vichrová Jana, Vojtíšková Radka, Vokounová Petra, Vondrová Kateřina, Zavadilová Iva, Žárský Jan.

53


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní 54

Kateřina, Ondráčková Alena, Osladil Radek, Pavlíková Eva, Pechmanová Martina, Pešoutová Martina, Petráčková Denisa, Poláková Jiřina, Popová Veronika, Pošvová Kristýna, Pošvová Romana, Rajšner Ivo, Raková Kateřina, Rásochová Andrea, Raulímová Petra, Rindová Kamila, Rufferová Michaela, Řehulková Gabriela, Sedláčková Kateřina, Sezemská Lucie, Skopečková Hana, Skořepová Michaela, Skřivánková Jitka, Smejkalová Martina, Součková Petra, Stará Žaneta, Steigerová Kateřina, Stonová Petra, Sukdoláková Michaela, Svatošová Veronika, Svobodová Jana, Svobodová Miroslava, Šálená Věra, Šebková Petra, Šílová Karolína, Škaloudová Jana, Škodová Helena, Šotková Zuzana, Špírková Petra, Šťastná Lucie, Šuková Pavlína, Šustrová Erika, Švajdlerová Lucie, Švejda Mojmír, Teplá Markéta, Tichá Veronika, Tošková Petra, Týfová Pavlína, Urlichová Jana, Vacková Martina, Vácha Miloslav, Vávra Martin, Veselý Ondřej, Vítková Lucie, Vitková Martina, Volf Michal, Vopěnková Pavlína, Wágner Jiří, Wohlhöfner Jaroslav, Zavoralová Hana, Zbyňková Michaela, Zíka Filip, Zmátlíková Kamila, Zmrzlíková Štěpánka. Kombinované studium: Bareš Ladislav, Bělský Michal, Bortlík Jiří, Brenner Bohuslav, Bucková Kateřina, Čížová Petra, Čudová Petra, Dobřanská Petra, Dvořák Vladimír, Glosová Iveta, Hladká Eva, Honková Irena, Hronová Ivana, Hurychová Jana, Janečková Petra, Jaroměřská Monika, Jelínková Jana, Jeřábková Kristýna, Kalašová Erika, Kletečková Jana, Knížek Lukáš, Kočvarová Monika, Kořínková Lenka, Krištofová Iveta, Kubín Tomáš, Kučerová Michaela, Marvanová Eva, Modráčková Jana, Moličová Veronika, Novák Petr, Novanská Markéta, Novotná Pavla, Nývltová Jana, Opočenská Petra, Pirkl Josef, Potrusilová Markéta, Přívozník Štěpán, Pykalová Petra, Roudenská Monika, Seifertová Aneta, Simčáková Ivana, Suchá Kateřina, Sůrová Petra, Škrhová Zuzana, Švadlenková Lucie, Tuťálková Zuzana, Tylšová Romana, Uhlíř Pavel, Valentová Lenka, Vavřinová Eva, Volejník Vlastimil, Vostřelová Michaela, Zahrádková Jitka, Zvoníková Markéta.

Absolventi bakalářského studia v roce 2011 Prezenční studium: Adamcová Jana, Andrlíková Lucie, Antošová Ilona, Balcarová Lucie, Balogová Monika, Bartoníčková Tereza, Bártová Jitka, Bašus Petr, Bednář Jakub, Běhounková Lenka, Bellerová Kateřina, Bendová Martina, Beneš Michal, Berková Martina, Berkovec Tomáš, Bílá Petra, Bílová Monika, Blaha Michal, Blechová Aneta, Bolla Lukáš, Bouška Filip, Brettschneider Marek, Brousilová Petra, Brücknerová Monika, Buchar Štěpán, Bureš Vladimír, Cardová Veronika, Cempírek Lukáš, Cézová Miloslava, Crhová Klára, Čech Jan, Čech Jan, Černajová Michaela, Čeřovská Markéta, Čmolíková Barbora, Dalecká Lucie, Daněčková Zuzana, Daněk Aleš, Dariusová Hana, Di Maggio Sabrina, Dolejší Kristýna, Dolejší Tereza, Dotlačilová Lenka, Dragoun Patrik, Drbalová Lucie, Drobková Ivana, Dudková Zuzana, Dufková Monika, Dvořáčková Hana, Dvořák Vítězslav, Dvořáková Aneta, Dvořáková Barbora, Dvořáková Jana, Fáberová Monika, Fabiánová Jana, Ferancová Lenka, Fišmanová Martina, Flosová Hana, Formánek Petr, Franek David, Fridlová Monika, Fritz Martin, Fujková Lucie, Gavendová Kateřina, Gregorová Gabriela, Grimová Denisa, Groulíková Blanka, Havelková Monika, Havlíková Martina, Havránková Jana, Hejduková Petra, Hercíková Martina, Hlavová Veronika, Hniličková Daniela, Holub Pavel, Holubová Eliška, Horníková Michaela, Hovorková Iva, Hryzláková Monika, Hřebenová Lucie, Hvížďalová Tereza, Hýblová Aneta, Hýblová Renáta, Chládková Petra, Jasinková Martina, Jehličková Aneta, Jelínková Lucie, Jenčková Daniela, Jirková Kateřina, Jiroutková Martina, Jiřičková Martina, Jozífová Zuzana, Jurmanová Kateřina, Kafková Šárka, Kalhousová Marie, Kašparová Petra, Kaválková Michaela, Kempná Lucie, Klobasová Šárka, Kmochová Veronika, Kolomý Ondřej, Kolouch Ondřej, Koňáková Eva, Konvalina Lukáš, Kopecká Hana, Kořínková Lenka, Kosová Kateřina, Koubková Michaela, Kozmanová Alena, Král Tomáš, Králová Veronika, Kratinoha Pavel, Kremlová Jana, Kruml Lukáš, Krupka Jiří, Kubelková Barbora, Kubová Tereza, Kučerová Jana, Kumbárová Lucie, Kylarová Kateřina, Kynclová Lucie, Langer Jan, Lánová Hana, Ledašilová Pavlína, Leopoldová Klára, Lepešková Jana, Lešáková Petra, Licková Pavlína, Ličková Petra, Ludvíková Kateřina, Mansfeldová Kateřina, Marková Linda, Matičková Ivana, Matoušková Lenka, Matoušková Marcela, Medunová Michala, Mikulica Štěpán, Moudrá Marie, Mrštná Aneta, Myšáková Eva, Navrátilová Lenka, Němcová Zuzana, Neoralová Eva, Neubauerová Aneta, Nigrinová Jana, Novák Dalibor, Novák Jan, Nováková Petra, Novotná Jana, Novotná Markéta, Novotný Ondřej, Odstrčilová Monika, Osičková Michaela, Pačesová Pavlína, Pásler Miroslav, Pecina Marek, Pecháček Ondřej, Pichová Simona, Pinkasová Romana, Pitterle Jan, Popilková Aneta, Pospíšilová Lucie, Pražák Jiří, Procházková Petra, Radilová Petra, Rieger Jan, Rouag Abdelwalid, Rudolfová Monika, Růžičková Monika, Rydlová Irena, Rysová Zuzana, Řezníčková Lucie, Sadílková Anna, Saidlová Petra, Severová Eliška, Schwarzová Tereza, Simonová Marie, Skřivánková Miroslava, Sládková Petra, Slámová Kateřina, Slámová Michaela, Slavíková Michaela, Sojková Petra, Stoklasová Kamila, Stránská Klára, Svobodová Martina, Svobodová Veronika, Sýkora Petr, Šádková Kateřina, Šafránková Lucie, Šámal Michal, Šimáková Stanislava, Šimerdová Alena, Široká Sandra, Šmejkalová Lucie, Španihelová Iveta, Štěpánková Eva, Táborská Barbora, Tesařová Vendula, Tomšíková Lenka, Trpišovská Lucie, Turoňová Lucie, Valenta Pavel, Vašatová Jana, Veigend Lukáš, Veigendová Radka, Veselík Petr, Vlasáková Nela, Vobořilová Veronika, Vocelková Lenka, Voříšková Petra, Votápková Zuzana, Vrzalová Hana, Waňková Petra, Zachariášová Jana, Zákoutský Vojtěch, Zeman Lubomír, Zemanová Jana, Zerzánková Michaela, Žert Jakub, Židková Renáta.


Absolventi magisterského studia v roce 2011 Prezenční studium: Babicová Tereza, Bartoníčková Jana, Bártová Simona, Bartůňková Květoslava, Bělohlávek Marek, Bendová Martina, Blažková Jana, Boháčová Alena, Borovcová Miluše, Bubáková Pavla, Buriánková Veronika, Čápová Jana, Čepčářová Milena, Čermáková Petra, Černá Jana, Dalešická Klára, Dočkalová Kateřina, Doležalová Žaneta, Doudová Kateřina, Douchová Jana, Erlebachová Ivana, Fila Jan, Filáčková Veronika, Fischl Vilém, Flachová Michaela, Flegl Vlastimil, Frenštátská Kateřina, Gabrielová Hana, Haltmarová Pavlína, Hamanová Michaela, Hanovec František, Hanzlíková Michaela, Havel Michal, Havlíček Václav, Havlíčková Kateřina, Hejlová Jana, Hejtmánková Kateřina, Hladíková Hana, Holečková Kristýna, Horáková Pavlína, Hořínková Petra, Hošková Beatrix, Hovad Jan, Hrobařová Veronika, Hronová Kateřina, Chládek Tomáš, Chvojková Alena, Ibl Martin, Janáčková Jitka, Jarolímová Pavla, Jeništová Petra, Jeřábek Miloš, Justová Hana, Kešnerová Petra, Klímová Tereza, Kmoníčková Eva, Kocábková Lucie, Kolín Jiří, Kolouch Jiří, Koluch Karel, Konvalinová Renata, Kopřiva Lukáš, Kopřiva Tomáš, Kopřivová Michaela, Kostka Jiří, Koutecká Veronika, Koutníková Veronika, Koutská Petra, Kozempelová Martina, Králíčková Zuzana, Kryštofová Jana, Kubínová Martina, Kubizňáková Kateřina, Kučera Lubomír, Kudrnová Zuzana, Kuchtíková Eva, Kuličková Pavla, Kunát Jakub, Kupčíková Zuzana, Kurfürstová Jitka, Kuricová Petra, Kynclová Martina, Landsmanová Lucie, Lehká Monika, Lengyelová Lucia, Lesáková Michaela, Malý David, Marková Dana, Martinů Pavlína, Mašková Jana, Mervartová Ivana, Mihulková Hana, Mikešová Iva, Milbachrová Lenka, Minařík Jakub, Moravcová Jitka, Nedomová Lenka, Nejedlá Monika, Nejedlá Veronika, Netolický Jan, Noskovičová Martina, Nováková Vendula, Novotná Bohumíra, Novotná Hana, Novotná Kateřina, Palová Tereza, Párišová Dana, Pařízková Klára, Pavelcová Lenka, Petr Jakub, Petrunčíková Šárka, Pospíchalová Veronika, Procházková Jana, Psíková Petra, Pucandl Jan, Půlkrábková Pavla, Rejmanová Ludmila, Riegerová Lucie, Richterová Tereza, Ročková Lucie, Rohlíček Tomáš, Rokytová Šárka, Růžička Karel, Růžičková Nikola, Ryšavá Hana, Sehnalová Bronislava, Semencová Markéta, Semrádová Jana, Sládek Martin, Smejkalová Simona, Smutný Ondřej, Souček Jan, Součková Lenka, Stehlík Vojtěch, Stejskalová Radka, Suchan David, Svoboda Tomáš, Sýkora Dominik, Šaravcová Hana, Šátková Kateřina, Šimer Petr, Šimková Markéta, Šrámek Petr, Štefaňaková Kateřina, Štěpánková Dita, Štěpánková Kateřina, Štěrba Bohumír, Štětina Jan, Števanka Daniel, Šubrová Lucie, Švejcar Josef, Táboříková Lucie, Tlapalová Tereza, Trnčáková Jana, Trnková Iva, Tvrzníková Klára, Uhlířová Aneta, Urbancová Jana, Vaňkátová Marcela, Vašíčková Jana, Vlková Michaela, Volná Martina, Zajíc Jan, Zbořil Jan, Zozulák Martin, Ždímalová Eva, Žemlička Tomáš, Žoha Michal. Kombinované studium: Bédiová Monika, Bergrová Zuzana, Bortová Olga, Brentnerová Markéta, Dobrovolná Alena, Fišerová Martina, Horáková Lucie, Hovádek Jan, Hubáčková Lucie, Chladová Radka, Karafiátová Svatava, Kloudová Veronika, Knížek Michal, Kollárová Anna, Koprivňanská Soňa, Koudelková Anna, Kovačičinová Jana, Králová Michaela, Kreisingerová Jana, Kusteinová Barbara, Lasovská Michaela, Linhartová Veronika, Lohynský Jaroslav, Lukeslová Žaneta, Najbrtová Barbora, Neděla Radek, Nepovímová Zuzana, Netolická Veronika, Netolický Pavel, Páclová Zlata, Pacovská Lucie, Pavelka Jindřich, Pazderová Kateřina, Pelán Jiří, Pénzešová Michaela, Plívová Petra, Pohoževová Hanna, Pospíšilíková Hana, Prázová Jitka, Přibylová Pavlína, Ptáčková Petra, Rejchrtová Alena, Rýdlová Denisa, Schäferová Lucie, Stránská Alena, Šíchová Iveta, Šiklová Michaela, Šináglová Jana, Uškrtová Barbora, Valášková Martina, Vávrová Vendula, Vodičková Hana, Vyskočilová Lada, Ziklová Michaela.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Kombinované studium: Adámková Marianna, Baďo Klára, Balcarová Ludmila, Bártová Jana, Barvová Ivona, Beluský Milan, Benčíková Michaela, Broklová Ivana, Bříza Michal, Budařová Iva, Burdová Jana, Burešová Petra, Čvanda Radek, Drábková Pavlína, Drda Tomáš, Dvořáková Monika, Elichová Andrea, Fecko Pavel, Feledík Milan, Fišarová Radka, Forman Milan, Formanová Barbora, Franková Petra, Halbichová Kamila, Hanušová Tereza, Hellerová Hana, Hofman Jan, Holubářová Jana, Horáková Daniela, Hornych Marian, Hovadová Petra, Hudec Aleš, Hurdálková Kateřina, Chaloupková Martina, Chlubnová Ilona, Janišová Markéta, Janů Jitka, Jeřábek Jakub, Kališ Petr, Kánská Pavlína, Klevetová Pavla, Kobr Jan, Kolínek Jan, Kolomazník Karel, Komárek Zdeněk, Kopecká Pavlína, Krákora Jakub, Král Pavel, Krejčíková Iveta, Krejčová Eliška, Kubias Ondřej, Kučera Ondřej, Kučerová Jana, Lupínek Roman, Machová Šárka, Malá Dita, Malá Petra, Melvald Lukáš, Meszárošová Zuzana, Mikulecká Hana, Mikulecká Ilona, Molnár Petr, Motyčka Daniel, Mrlláková Lucie, Naumecová Martina, Němečková Hana, Nováková Barbora, Nováková Blanka, Novotná Petra, Ozanková Petronela, Palacká Marcela, Pániková Zdenka, Paninárová Daniela, Partizenkova Viktoriya, Paulus Roman, Pávková Renata, Pazderová Eva, Pecina Pavel, Peřinová Eva, Petr Jan, Petrová Silvie, Petružálková Blanka, Prášková Gabriela, Radová Hana, Rambousek Jan, Rochlová Kateřina, Rošková Lenka, Růžička Petr, Růžičková Jitka, Řežábek Karel, Seidel Petr, Slačík Martin, Soukal Zdeněk, Stárková Miroslava, Starý Karel, Stejskalová Hana, Stuchlíková Kateřina, Suchánková Věra, Ščigulinská Erika, Šimanovská Lenka, Šprync Ondřej, Špryncová Monika, Šteiner Jakub, Švejdová Gabriela, Tesárková Kateřina, Tošovská Gabriela, Tóthová Zuzana, Turinová Diana, Vajčner Jan, Vančata Jan, Vaňková Věra, Velich Milan, Vernerová Zdenka, Vodehnalová Linda, Voleská Dagmar, Vyskot Tomáš, Zavřelová Jitka, Zeman Lukáš, Zloská Tereza.

55


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Absolventi bakalářského studia v roce 2012

56

Prezenční studium: Bačinová Ilona, Bačinová Tereza, Barešová Dana, Bártlová Pavla, Bartoníčková Tereza, Barvová Simona, Beránková Petra, Beranová Tereza, Beranová Veronika, Berková Radka, Bílková Iveta, Bínová Zuzana, Blažková Petra, Bolebruch Erik, Bonhard Jiří, Boušková Eva, Bradnová Lenka, Brůčková Terezie, Bruncová Nikola, Brusenbauchová Tereza, Břichnáčová Pavla, Bukáčková Kristýna, Cissé Martin, Čadinová Kateřina, Čápová Martina, Černá Iveta, Dědicová Simona, Dočekalová Eva, Dohnalová Jana, Doležalová Lucie, Doležalová Zlata, Doudová Markéta, Drtinová Markéta, Dubišarová Lenka, Dušková Monika, Dvořák Daniel, Dvořáková Aneta, Dvořáková Marcela, Dvořáková Šárka, Effenberková Jana, Erber Tomáš, Fanta Tomáš, Feltl Štěpán, Fialová Veronika, Fialová Zuzana, Forejtová Eliška, Franzová Martina, Frodl Ondřej, Gregorová Martina, Hadysová Hana, Hájková Klára, Hajník Pavel, Hajzlová Pavlína, Halbichová Ivana, Halounek Václav, Handlířová Petra, Havelka Jakub, Havrdová Pavlína, Hermanová Jana, Herout František, Hloušková Renáta, Hoffmannová Veronika, Hofmanová Veronika, Horáková Kateřina, Horová Hana, Hrneček Michal, Hromádková Veronika, Hůlková Petra, Janák Pavel, Janeček Lukáš, Janečková Kateřina, Jareš Petr, Jarošová Petra, Jeřábková Marcela, Ježek Václav, Jirásek Jakub, Jirásková Eliška, Jírková Iva, Jirmanová Petra, Jirovský Jaroslav, Justová Kristýna, Kaderková Nikola, Kadlecová Lucie, Kadlecová Michaela, Kalousková Jiřina, Kaplanová Daniela, Kaprálová Pavlína, Kasalová Lenka, Kavanová Zuzana, Kejdana Martin, Klapka Jakub, Kohoutová Soňa, Kochová Jitka, Kojzarová Zuzana, Kolářová Hana, Konstantinov David, Kosmáková Lucie, Košutová Tereza, Koubová Renata, Kovařík Jan, Krajíčková Markéta, Kratochvílová Alena, Krejčová Dagmar, Krejčová Kateřina, Krenková Hana, Kubánová Šárka, Kubíková Kateřina, Kubištová Jana, Kubištová Tereza, Kubla Petr, Kučerová Hana, Kučerová Kateřina, Kučerová Zuzana, Kuhnová Barbora, Kuprová Markéta, Kurková Martina, Kvapilová Lucie, Kycelt Martin, Lagusová Adéla, Lamková Kateřina, Lánská Jana, Luňáček Adam, Luťhová Kateřina, Macháček Tomáš, Machová Veronika, Malá Martina, Málková Eliška, Mareš Martin, Marková Nikola, Melicharová Iveta, Melounková Lenka, Mizerová Iveta, Mizerová Veronika, Moličová Andrea, Molnárová Michaela, Moulisová Hana, Mrózková Jana, Náhlovská Ilona, Navrátilová Zuzana, Nedomová Tereza, Nedvědová Denisa, Nejeschleba Tomáš, Neškudlová Radka, Nežádalová Pavlína, Nichtová Markéta, Niklová Romana, Nohejlová Iveta, Nožička Petr, Ochrymovičová Eva, Ondráček Lukáš, Ondráčková Tereza, Oriničová Iveta, Pachlová Andrea, Pavlíčková Klára, Pavlíková Vendula, Pávová Zuzana, Pazderková Ivana, Pecháčková Alena, Pelinka Ondřej, Petráčková Lenka, Petřík Tomáš, Plášilová Pavlína, Plch Jiří, Plchová Jana, Plůcha Martin, Podroužková Veronika, Popek Karel, Prokop Viktor, Průšová Jana, Přibylová Aneta, Přibylová Tereza, Ptáčková Žaneta, Pultarová Veronika, Radil Lukáš, Rejmont Ondřej, Romžová Miloslava, Rozsypalová Šárka, Rückerová Simona, Rumlová Barbora, Růžičková Pavla, Řezáčová Marie, Samek David, Samková Lenka, Sedliský Martin, Semirádová Veronika, Schejbal Pavel, Schriederová Eva, Skřivánek Filip, Sotonová Veronika, Soudková Dana, Staňková Iva, Stará Jana, Stehnová Marcela, Straková Martina, Stránská Lucie, Stratilová Lenka, Strnadová Kristýna, Střechová Iva, Sudek Michal, Suchánková Jana, Suchomelová Lucie, Suková Dana, Svatošová Simona, Svitáková Tereza, Svoboda Petr, Sýkorová Sandra, Syrová Tereza, Sýsová Simona, Šanda Martin, Šarlingerová Radka, Šárová Petra, Šebková Lucie, Šimůnková Jana, Škarvadová Daniela, Škodová Klára, Školoudová Martina, Šlechtová Vendula, Šlenc Jiří, Šourková Jana, Špala Jaroslav, Špitálský Ladislav, Šplíchalová Ivana, Štěrbová Martina, Šťovíčková Martina, Šudová Iveta, Švancarová Petra, Švihálek Jiří, Tenkrátová Radka, Teznerová Edita, Tichá Michaela, Tlučhořová Petra, Tobiášková Kateřina, Tobišková Tereza, Tomášková Jana, Tomková Iva, Tomolová Gabriela, Tóthová Aneta, Trojáčková Stanislava, Třasáková Veronika, Ulrichová Xenie, Vacková Iveta, Vachová Pavlína, Valíková Nikola, Valtera Jakub, Vančurová Markéta, Vančurová Pavlína, Vaněčková Kateřina, Vaníčková Pavla, Vaníčková Veronika, Vávra Michal, Velcová Nikola, Velová Tereza, Venclová Žaneta, Vítková Eliška, Vojtíšek Martin, Vondroušová Petra, Waberová Veronika, Wolf Petr, Zachurčoková Martina, Zajíčková Barbora, Záluská Veronika, Zámišová Lucie, Zemková Magdalena, Zvěřinová Kamila. Kombinované studium: Adamcová Soňa, Bábovka Petr, Brtková Zuzana, Čapková Jiřina, Čarná Michaela, Čiperová Petra, Dědek Lukáš, Fiala Václav, Frýdková Marie, Gregorová Denisa, Hamplová Lenka, Hančíková Pavla, Henzlová Jana, Hůlková Petra, Jeništa Stanislav, Kačerovská Marta, Kaplan Kamil, Kazdová Michaela, Komárek Jiří, Kordová Ivana, Kouba Aleš, Kovaříková Jitka, Kovářová Pavlína, Krištofová Monika, Krupičková Hana, Kříž Milan, Kubias Rudolf, Kučerová Petra, Kučerová Radomíra, Kvačková Michaela, Lukůvka Martin, Machková Radka, Málková Veronika, Martinec Milan, Mašek Jiří, Merkl Jiří, Müllerová Hana, Müllerová Jitka, Neubauerová Irena, Neubauerová Ivana, Novák Jakub, Nováková Renata, Novotná Jana, Nykodým Michal, Ouřecká Michaela, Pacák Vladimír, Papšová Jiřina, Petražová Kateřina, Pilná Radka, Plischke Irena, Pluhařová Iveta, Půlpán Milan, Rinth Petr, Rutkayová Věra, Rutová Kateřina, Salamonová Lenka, Synek Tomáš, Škodová Marcela, Škrachová Milena, Špásová Renata, Tomsová Zuzana, Trávníčková Renáta, Typlová Jarmila, Uchytilová Kristýna, Vančurová Jana, Vavrušková Eva, Vostřez Petr, Zelená Zora, Zelenková Anna, Zita Jan, Zohnová Kateřina.


Prezenční studium: Altová Pavla, Bakalíková Veronika, Bartáková Kateřina, Bašek Michal, Berger Tomáš, Berka Pavel, Bínová Nikola, Bláhová Alena, Bobková Markéta, Böhmová Lenka, Borová Lucie, Cabrnoch Tomáš, Čáslavská Simona, Čejková Veronika, Černá Hana, Černovská Ivana, Divišková Martina, Doubek Ondřej, Dudková Pavla, Dufková Jana, Dufková Kateřina, Duchač Adam, Dvořáková Lenka, Fajfr Radek, Flamík Martin, Flok Martin, Gregor Radoslav, Habichová Monika, Halamková Barbora, Havrdová Lenka, Hlaváček Tomáš, Horáková Veronika, Hron Martin, Hrubá Aneta, Hrušková Hana, Hubanova Alisa, Hubková Kateřina, Hurt Ondřej, Hustáková Lucie, Chalupníček Jakub, Chvojková Andrea, Jabulková Eva, Jankovičová Nikola, Jechová Iveta, Ježková Karolína, Ježková Monika, Ježková Veronika, Jiránková Eva, Kajsrlíková Iva, Kakarová Lucie, Kameník Martin, Kárník Jiří, Kellnerová Květoslava, Kelnerová Pavla, Kernová Nikola, Klepetková Jitka, Klimpl Aleš, Knězáčková Radka, Knížková Ivana, Koch Tomáš, Kopicová Helena, Kosmák David, Kožuriková Markéta, Kratochvíl Tomáš, Krpálková Michaela, Křížová Ludmila, Kubec Lukáš, Kubíčková Petra, Kudrnová Eliška, Kyncl Jaroslav, Laštuvička Petr, Librová Milada, Lizna Tomáš, Majerechová Eliška, Malířová Tereza, Marek Michal, Matoušová Tereza, Michková Kateřina, Miklošková Romana, Mládek Milan, Müllerová Monika, Myška Michal, Nárožná Simona, Neduchalová Martina, Neuwirth Petr, Nováková Libuše, Novotná Lenka, Odehnalová Alena, Papoušková Monika, Petirová Pavlína, Petříková Šárka, Pilská Alena, Pipková Jana, Plecháčová Dita, Pleskačová Zuzana, Pleskotová Sandra, Prokopová Jitka, Richnavská Katarína, Rouchalová Alena, Rybová Jana, Řezníčková Lenka, Říha Michal, Sedláčková Aneta, Sitová Jana, Smejkalová Andrea, Somerauer Martin, Stachová Pavla, Stix Michal, Strašek Jan, Strnadová Lenka, Strouhalová Martina, Súkeníková Olga, Suková Anna, Svobodová Alena, Sýkorová Iva, Šach Jan, Šálek Pavel, Šimková Zuzana, Školoudová Alena, Školudová Jana, Šlapáková Eva, Šnejberková Hana, Šrámková Martina, Šťastná Veronika, Štěrbová Petra, Štočková Kristýna, Štolcová Martina, Šugárová Michaela, Trompischová Michaela, Tulačka Martin, Tylšová Martina, Vacušková Jitka, Válková Jana, Vánišová Jana, Vávrová Hana, Vebrová Lucie, Venclová Aneta, Vichrová Jana, Vízková Helena, Vladyková Renata, Volná Petra, Votava Ondřej, Vrbová Petra, Zavoral Miloslav, Zbořil Jan, Zdražil Pavel, Zeleňáková Hana, Zubcová Radka, Žďára Tomáš. Kombinované studium: Beneš Roman, Bernardová Denisa, Bezecný Petr, Blidárová Ľubomíra, Boháčová Hana, Brůna Zdeněk, Ciprová Hana, Čapková Hana, Červenka Jan, Dočkalová Lenka, Dragoun Tomáš, Effenberk Jiří, Ferynová Lenka, Gramskopf Leoš, Harantová Michaela, Helcelet Ivan, Hronešová Kateřina, Kosová Michaela, Krásová Michaela, Květenská Barbora, Laudová Ludmila, Moučka Vojtěch, Nekvindová Ivana, Neumannová Jana, Orbanová Lucie, Papoušek David, Prchalová Eliška, Pytlík Lukáš, Rohlíková Andrea, Rücklová Žaneta, Sedláček Tomáš, Sonntagová Marcela, Srkalová Eva, Steinerová Romana, Svoboda Ladislav, Svoboda Martin, Syrůčková Jana, Šafářová Michaela, Špičáková Eva, Vandáková Martina, Vanžurová Michaela, Veselá Ruth, Vítková Dagmar, Voborníková Hana, Zaninová Michaela, Zavadilová Iva, Žáková Jana, Žárský Jan.

Absolventi bakalářského studia v roce 2013 Prezenční studium: Ambrož Michal, Aujeská Gabriela, Babka Martin, Balvín Jan, Bambulová Jana, Bednářová Petra, Beneš Jakub, Berkovcová Zuzana, Bezdíčková Kristýna, Bezoušková Žaneta, Bidmonová Michaela, Bláhová Šárka, Blažková Barbora, Boháčová Jana, Bolečková Aneta, Boleslav David, Boumová Lenka, Brokešová Jana, Brutar Petr, Bydžovská Markéta, Cacková Silvie, Ceplová Michaela, Cichá Veronika, Čápová Sabina, Čermáková Ivana, Čermáková Michaela, Černá Iva, Činčalová Simona, Čípa Luboš, Čtvrtečková Kateřina, Dalecká Markéta, Dirrová Darina, Dlouhý Vojtěch, Dočkalová Lucie, Doležalová Martina, Dostálek Tomáš, Doupalová Veronika, Drbohlavová Šárka, Drdlová Hana, Dvořáková Eva, Dvořáková Kateřina, Fajglová Markéta, Fajtová Michaela, Faltýn Vojtěch, Felgrová Monika, Foglová Daniela, Formánková Markéta, Formánková Tereza, Francová Radka, Habrman Jakub, Hainc Petr, Hájek Josef, Hamiltonová Lenka, Havelková Lucie, Havlová Renáta, Havránková Lucie, Hejnová Alena, Hladíková Marie, Hlavsová Kateřina, Hofman Tomáš, Holanová Lenka, Homzová Klára, Honsa Sebastian, Horák Luboš, Horáková Lenka, Hořejší Lenka, Hrbková Kateřina, Hušková Miroslava, Charvátová Pavla, Jakubovičová Lucie, Janebová Jana, Jelínková Markéta, Jukl Petr, Kalinová Magdalena, Kalous Tomáš, Kalousová Pavlína, Kamenická Petra, Karlová Zuzana, Kárová Soňa, Keclík Petr, Kholová Jana, Kiapeš Pavel, Kladivová Petra, Klementová Tereza, Kmínková Anna, Knězáčková Jitka, Kočová Michaela, Kojzar Jiří, Kolaciová Klára, Komárková Jana, Konárková Šárka, Kořínková Ivana, Kos Michal, Kotlant Jan, Kovářová Monika, Kozák Michal, Kozáková Iveta, Kozáková Renáta, Krausová Michaela, Krejčová Hana, Krišťáková Hana, Kropáčková Jana, Kuběnová Lucie, Kubišta Michal, Kuldová Petra, Kulhavá Pavlína, Kvochová Ivana, Lacina Miroslav, Lambertyová Aneta, Landgraf Martin, Lásková Klára, Lelková Veronika, Leskovjanová Lucie, Loňková Simona, Luťhová Iveta, Machačná Aneta, Machačová Lenka, Malíková Kristýna, Málková Zuzana, Marhanová Lenka, Matějíčková Helena, Maxová Martina, Minář Adam, Mojžíšová Monika, Moravcová Petra, Motyčková Petra, Motyková Jana, Musilová Barbora, Muška Jakub, Nejmanová Leona, Němeček Ladislav, Novák Matěj, Novotná Lucie, Ostrejš Jan, Ottová Lucie, Pačes Filip, Palatová Eliška, Paučková Marta, Paulišová Kateřina,

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Absolventi magisterského studia v roce 2012

57


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní 58

Pavlíková Zuzana, Pecinová Lucie, Pelikán Marek, Pešková Eva, Peukerová Lucie, Pilc Marek, Podlipná Tereza, Polák Matej, Pospíšil Jan, Pošvicová Monika, Prudká Šárka, Přibylová Petra, Pšenička Ondřej, Ptáček Jiří, Puklický Jan, Pultarová Martina, Purkertová Hana, Rajmanová Adéla, Remeš František, Richterová Jana, Robová Nikola, Rubáš Josef, Rybková Alexandra, Ryšánová Soňa, Ryšavý Jan, Řeháková Jaroslava, Řezníček Jan, Sadská Veronika, Sebránková Eva, Sedláková Eva, Schejbal Jan, Schejbalová Veronika, Simkovičová Eva, Sochor Jaroslav, Sotonová Lucie, Stýblová Jana, Szabová Lucie, Šaldová Barbora, Šimek Martin, Šimerdová Kateřina, Šírek Luděk, Škrdlová Petra, Šmejda Milan, Šnáblová Kateřina, Špaček Jakub, Špačková Lucie, Špryncová Beáta, Šrámková Hana, Šritrová Andrea, Štorek David, Švec Marek, Švecová Nikola, Švédová Veronika, Tauchmanová Ilona, Tichá Monika, Tomanová Lenka, Tomasová Martina, Trávníčková Marie, Trejbalová Lucie, Třísková Pavlína, Tyllerová Iveta, Ulč Daniel, Ulčová Michaela, Unzeitigová Lenka, Valenta Jan, Valchář Radim, Vančurová Tereza, Vaško Dušan, Vavruňková Aneta, Vilímek Martin, Vít Lukáš, Vojtíšek Michal, Vojtíšková Kateřina, Volek Roman, Voráček Lukáš, Vrána Radek, Vránková Kateřina, Vrátná Andrea, Výbora Jonáš, Vydra Jan, Vyhnálková Marie, Zahálková Jitka, Zamazal Jan, Zaplatílek Tomáš, Zelená Magdalena, Zemanová Veronika, Zeminová Kateřina, Zubrová Petra, Zvolánková Veronika, Zvolská Kateřina. Kombinované studium: Avendaňo Irena, Bártková Marie, Bártlová Pavla, Baštářová Kristýna, Baštová Jaroslava, Baťková Iva, Bouchalová Marcela, Brabencová Lucie, Brožová Martina, Brůčková Jitka, Burianová Iveta, Butala Kamil, Čakajda Marek, Černý Jan, Červenka Václav, Čtvrtečka Jan, Denešová Andrea, Drncová Zuzana, Dušková Ivana, Dvořáková Martina, Eiba Evžen, Ettlová Helena, Faltus Jan, Farkač Pavel, Ferebauerová Eva, Fidler Ivan, Gášparová Andrea, Hampl Petr, Haňavec Martin, Hanzálková Zuzana, Hartlová Michaela, Hnízdová Pavlína, Honsová Andrea, Horáčková Olga, Chvojková Jana, Jansa Petr, Jansta Jaroslav, Jarathová Veronika, Jelínková Denisa, Juríková Martina, Kafuňková Veronika, Kašpar Martin, Kmoníčková Veronika, Kolářová Růžena, Kratošková Eva, Krejčoková Oldřiška, Krpálek Jaromír, Kružíková Radka, Křepelová Denisa, Kubálek Radim, Kubištová Jaroslava, Kulhavá Pavlína, Luks Jiří, Macková Lenka, Macháčková Lenka, Martínková Lucie, Mišková Denisa, Obrová Martina, Outratová Lenka, Paulouskaya Maryna, Pavelka Jakub, Pavlů Pavla, Pazderová Monika, Pešek Lukáš, Petrová Ivana, Picková Zdeňka, Písař Martin, Podzimek Martin, Prášková Veronika, Prokopová Kamila, Prouzová Iva, Pulpitová Miluše, Rejzek Michal, Salfická Marcela, Samková Jitka, Seibertová Pavlína, Semerádová Lenka, Sochorová Eva, Sochová Irena, Srazil Martin, Stehno Martin, Stránská Ilona, Svobodová Iveta, Šaterová Pavla, Šedinová Pavlína, Škopová Ladislava, Šourková Marie, Špiller Ondřej, Štěrovská Eliška, Téra Matouš, Těšíková Nikola, Tomáš Josef, Tomek Petr, Trněná Sabina, Tyráčková Jana, Urbášková Jitka, Vamberská Lenka, Vlačihová Jana, Zastoupilová Radka, Zenklová Petra, Žouželková Blanka.

Absolventi magisterského studia v roce 2013 Prezenční studium: Antošová Ilona, Bartoníčková Tereza, Baštářová Veronika, Běhounková Lenka, Berkovec Tomáš, Bílová Monika, Brodská Pavla, Brousilová Petra, Brücknerová Monika, Břízová Klára, Carbolová Elli, Cempírek Lukáš, Čech Jan, Černá Simona, Černajová Michaela, Čírtek Petr, Čmolíková Barbora, Daněčková Zuzana, Di Maggio Sabrina, Dolejší Kristýna, Dolejší Tereza, Dotlačilová Lenka, Drbalová Lucie, Drobková Ivana, Dufková Monika, Dvořák Vítězslav, Dvořáková Jana, Dvořáková Jana, Feix Radek, Fišmanová Martina, Franek David, Fridlová Monika, Fritz Martin, Gavendová Kateřina, Glogarová Michaela, Hájková Petra, Havlíková Martina, Hejduková Petra, Hettlerová Michaela, Hlavová Veronika, Holasová Markéta, Honz Jiří, Honza Filip, Horčička Martin, Horníková Michaela, Hovorková Iva, Hryzláková Monika, Hýblová Aneta, Hýblová Renáta, Chudoba Michal, Chytráčková Lucie, Jebavá Lucie, Jelínková Lucie, Jindrová Edita, Jindřich Ladislav, Jozífová Zuzana, Juklová Lenka, Jurmanová Kateřina, Kadantu Stanley Kapili, Kafková Šárka, Kalhousová Marie, Kaválková Michaela, Kaválková Šárka, Kodera Dan, Kopecká Petra, Kosová Kateřina, Králová Veronika, Krejčí Jan, Kremlová Jana, Kruml Lukáš, Křivková Jana, Kubelková Barbora, Kujal Jan, Kunáková Silvia, Kynclová Lucie, Kynterová Tereza, Langer Jan, Laštovičková Martina, Leopoldová Klára, Ličková Petra, Marešová Veronika, Marková Linda, Maťátková Petra, Matoušková Marcela, Medunová Michala, Mrštná Aneta, Navrátilová Lenka, Němcová Zuzana, Neoralová Eva, Nethová Elena, Nigrinová Jana, Novák Dalibor, Nováková Kateřina, Novotná Jana, Novotná Kateřina, Novotná Markéta, Odstrčilová Monika, Pačesová Pavlína, Panchártková Aneta, Papež Tomáš, Pecháček Ondřej, Pešek Lukáš, Petrová Jana, Pichová Simona, Pinkasová Romana, Plachá Kateřina, Popilková Aneta, Procházková Petra, Přibylová Hana, Racek Lukáš, Radilová Petra, Remešová Lenka, Rouag Abdelwalid, Rudolfová Monika, Rydlo Zdeněk, Rydlová Irena, Rysová Zuzana, Sadílková Anna, Severová Eliška, Schejbalová Pavla, Simonová Marie, Skopalíková Lenka, Skřivánková Miroslava, Sommer Ondřej, Soukupová Lenka, Staňková Tereza, Stašková Iveta, Stoklasová Kamila, Svobodová Veronika, Šimáková Stanislava, Šimerdová Alena, Široká Sandra, Školníková Veronika, Špidlen Jakub, Štěničková Lenka, Švajgl Jakub, Švorčík Lubomír, Tlapalová Šárka, Tomiška Luděk, Tomšíková Lenka, Valenta Pavel, Vavroušová Pavlína, Veigend Lukáš, Veigendová Radka, Vichrová Jana, Vlasáková Nela, Vobořilová Veronika, Vocelková Lenka, Vocelková Zdeňka, Vybíralová Martina, Waňková Petra, Zachariášová Jana, Zákoutský Vojtěch, Zálišová Anna, Zeman Lubomír, Zerzánková Michaela, Žítek Tomáš.


Kombinované studium: Andrlová Zuzana, Bakrlík David, Bašová Kateřina, Broklová Ivana, Buroňová Markéta, Bydžovská Michaela, Čápová Hana, Dědková Irena, Drahňovská Radka, Dvořáčková Jana, Dvořáková Monika, Fišerová Stanislava, Holubová Eliška, Chaloupková Veronika, Jirásková Renata, Klápová Marcela, Machová Šárka, Mihulka Jan, Nováková Lenka, Pelikánová Eva, Průšová Iveta, Rajmanová Michaela, Součková Lucie, Stuchlíková Kateřina, Suchánková Simona, Šafránková Jana, Šilarová Gabriela, Šitina Milan, Špryncová Monika, Timková Veronika, Tomková Vlasta, Trojovská Eva, Turinová Diana, Typltová Veronika, Uchytil Otto, Vaňák Miloš, Vernerová Zdenka, Vidrmová Tereza, Vítková Veronika, Vlášková Michaela, Vlková Lenka, Vodrážková Jaromíra, Vondrová Kateřina, Vrzalová Hana, Výborná Kateřina, Zápotočný Ondřej, Žáková Olga.

Prezenční studium: Al-Bareed Mohammed, Bartošová Lucie, Bartošová Tereza, Barvová Eliška, Bažant Jakub, Bellerová Martina, Bělohlávková Lucie, Bencová Šárka, Beneš Martin, Benešová Michaela, Bínová Lucie, Blahutová Iveta, Bouchal Lukáš, Bromová Karolína, Caklová Petra, Cemperová Veronika, Čápová Monika, Černá Aneta, Černovský Zbyněk, Červinková Lucie, Čížková Jana, Dobrovolná Kateřina, Doležal Zdeněk, Donnerová Tereza, Dubravčík Jakub, Ďuriová Zuzana, Eichlerová Zdeňka, El Jaroslav, Filipová Dana, Fišarová Jana, Frnková Zdeňka, Fukasová Jana, Gavalcová Nikola, Gerčáková Ilona, Guttenová Martina, Hanzl Lukáš, Havrda Tomáš, Heřmánková Jana, Holcová Veronika, Holec Marek, Holeček Lukáš, Horáčková Kateřina, Horáčková Lucie, Horáková Lucie, Horná Radka, Hrdinková Monika, Hrobař Petr, Hrubá Barbora, Hrubá Tereza, Hubáček Martin, Hubka Zdeněk, Hulaj Pavel, Chlebounová Denisa, Chocholová Martina, Janda Petr, Jandová Petra, Janeba David, Jarkovská Iva, Jedlička Vít, Jeníčková Michaela, Jezdinová Hana, Jílek Jan, Jirkovská Lucie, John Lukáš, Junek Jan, Juráková Věra, Kábrtová Klára, Kalánková Andrea, Kašpar Josef, Kašparová Lenka, Kaufmannová Lucie, Klíž Josef, Knapovský Michal, Kňavová Martina, Kodytková Ivana, Komínek Patrik, Konvalina Lukáš, Kónya Michal, Koppová Martina, Kořínková Jana, Košťák Jan, Králová Kristýna, Krausová Aneta, Krčálová Lucie, Kricnarová Zuzana, Kruliš Jan, Kubíková Gabriela, Kubíková Zuzana, Kučerová Eva, Kukáková Petra, Kusýn Ondřej, Langrová Ivana, Lásková Klára, Lásková Kristýna, Lébl Matěj, Lelka Martin, Linder Jakub, Lisztwanová Andrea, Losertová Kateřina, Luňáčková Veronika, Luxová Petra, Maděrová Hana, Marková Iveta, Martincová Denisa, Moravcová Jana, Motl Tomáš, Motyčáková Nicol, Musil Tomáš, Navrátilová Michaela, Němcová Iveta, Němcová Jana, Nosková Michaela, Novák Martin, Nýč Pavel, Palúch Pavel, Pátek Josef, Pfeiferová Monika, Pilař Libor, Pitáková Dominika, Plecháčková Šárka, Pospíšilová Markéta, Potočková Blanka, Procházka Tomáš, Příhodová Kateřina, Přikrylová Martina, Ráb Jan, Rákosníková Veronika, Remač Tomáš, Riesová Barbora, Ročňová Ilona, Rolejček Zdeněk, Růžička Tomáš, Řeháková Monika, Řehounek Jakub, Samek Ondřej, Sámková Markéta, Seiner Michal, Semencová Petra, Skalický Jaroslav, Sotonová Markéta, Srbová Kateřina, Staňková Lucie, Stejskalová Klára, Stojanová Amálie, Struška Stanislav, Suchánková Martina, Svatoňová Kristýna, Sýkora Jan, Sýkora Tomáš, Sýkorová Andrea, Sýkorová Veronika, Szekeresová Michaela, Šejnová Veronika, Šesták Martin Desmond, Šimková Jana, Šoulová Ilona, Špičák Lukáš, Šplíchalová Helena, Šrámková Zuzana, Štěpánská Adéla, Teplanová Radka, Tichá Šárka, Tonarová Lucie, Toseafa Evelyn, Truplová Veronika, Typltová Klára, Vacková Tereza, Vágner Tomáš, Vajglová Zuzana, Válková Eva, Vaňkát Ondřej, Vaňková Denisa, Vaňková Marta, Vejrek Filip, Venos Milan, Vindušková Tereza, Vlasáková Kristýna, Vokounová Edita, Vokounová Lucie, Vondřejcová Markéta, Vosáhlová Eva, Vostruha Miroslav, Votroubková Adéla, Vrba Jiří, Vrbová Helena, Vrtalová Petra, Vyleťal Tomáš, Zavřelová Barbora, Zelenka Antonín, Zemanová Eliška, Zemková Jana, Žalman Jiří, Žampach Marek, Židová Eva. Kombinované studium: Banertová Aneta, Bobková Martina, Borovičková Pavla, Borýsek Petr, Brožek Jakub, Cvrček Jan, Červová Miroslava, Čiháková Kateřina, Fišarová Ivana, Gruberová Petra, Grygarová Michaela, Hloušková Markéta, Hnízdo Martin, Hofer Tomáš, Horáčková Lucie, Horáková Petra, Hrehová Petra, Chvojková Petra, Jinochová Monika, Jurenková Veronika, Kálesová Jaroslava, Kholová Markéta, Kosinová Radana, Kratochvíl Jan, Krausová Kateřina, Krhovská Michaela, Kroupová Hana, Kubicová Darina, Kučerová Martina, Kuchařová Dana, Kula Vojtěch, Kupa Lukáš, Kynclová Marcela, Lešinger Stanislav, Likařová Vladimíra, Liška Jan, Martínková Michaela, Matznerová Romana, Míčová Martina, Minaříková Tereza, Müller Aleš, Netolická Jana, Nováková Šárka, Ondračková Michaela, Osmíková Radka, Petr Lukáš, Popilková Eva, Procházka Vladimír, Retová Martina, Richtr Roman, Ruffer Tomáš, Ságnerová Lucie, Satori Viktor, Secká Marika, Sejkorová Karolína, Smola Jaromír, Steinová Milena, Suchov Vitalij, Šorčíková Alena, Štěpánková Pavlína, Tkáčová Veronika, Třasáková Veronika, Vacková Alžběta, Vavřina Petr, Velinská Lucie, Veselá Iva, Volfová Lenka, Zadrobílková Romana, Žabková Renata.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Absolventi bakalářského studia v roce 2014

Absolventi magisterského studia v roce 2014 Prezenční studium: Bačinová Tereza, Baldyňák Jiří, Barvová Simona, Bejšovcová Sylvie, Beránková Petra, Berková Radka, Bílá Petra, Blažková Petra, Bradnová Lenka, Dědicová Simona, Dohnalová Jana, Doudová Markéta, Drtinová Markéta, Dušková Kateřina, Dušková

59


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní 60

Monika, Dvořáček Michal, Dvořáčková Hana, Dvořáková Aneta, Dvořáková Šárka, Erber Tomáš, Filsaková Eva, Flosová Hana, Gregorová Gabriela, Hájková Klára, Hajzlová Pavlína, Havelková Monika, Havránková Jana, Havrdová Pavlína, Herout František, Hloušková Renáta, Horáková Kateřina, Horová Hana, Hrdina Marek, Hrdinová Pavlína, Hromádková Veronika, Chládková Petra, Jakubínský Radim, Janák Pavel, Jasinková Martina, Ježek Václav, Jiřičková Martina, Jiřičková Veronika, Joneš Adam, Justová Kristýna, Kaderková Nikola, Kadlecová Lucie, Klapal Jan, Klazarová Petra, Koňáková Eva, Kopecká Hana, Kosmáková Lucie, Koubková Michaela, Kovář Ctirad, Kozáková Kateřina, Krenková Hana, Kristian Karel, Kubíková Kateřina, Kučerová Hana, Kuhnová Barbora, Kuljová Jana, Lagusová Adéla, Lamková Kateřina, Lepešková Jana, Lešáková Petra, Ludvíková Kateřina, Luňáček Adam, Luťhová Kateřina, Mahrová Petra, Machová Veronika, Málková Jana, Matoušková Lenka, Mertlíková Petra, Mizerová Iveta, Moličová Andrea, Nežádalová Pavlína, Nohejlová Iveta, Nosková Michaela, Novotný Ondřej, Ondráčková Tereza, Pásler Miroslav, Pavlíčková Klára, Pávová Zuzana, Pelinka Ondřej, Pitterle Jan, Plášilová Pavlína, Plch Jiří, Plchová Jana, Podroužková Veronika, Prokop Viktor, Přibylová Aneta, Přibylová Tereza, Radil Lukáš, Raková Eliška, Romžová Miloslava, Rumlová Barbora, Řezáčová Marie, Saidlová Petra, Semirádová Veronika, Serbus Tomáš, Schriederová Eva, Sládková Petra, Sojková Petra, Staňková Iva, Straková Martina, Stratilová Lenka, Suchánková Jana, Svoboda Petr, Syrová Tereza, Šanda Martin, Šimunková Jana, Šimůnková Jana, Škarvadová Daniela, Šlechtová Vendula, Šourková Jana, Španihelová Iveta, Šplíchalová Ivana, Štěpánková Eva, Štěrbová Martina, Šťovíčková Martina, Šudová Iveta, Švajdlerová Pavlína, Táborská Barbora, Tenkrátová Radka, Teznerová Edita, Tichá Michaela, Tóthová Aneta, Trpišovská Lucie, Turoňová Lucie, Vacková Iveta, Valíková Nikola, Vančurová Markéta, Vančurová Pavlína, Vaníčková Pavla, Vaníčková Veronika, Vašatová Jana, Velcová Nikola, Venclová Žaneta, Vilímková Jana, Waberová Veronika, Záluská Veronika, Zámišová Lucie, Zavoralová Blanka, Zemková Magdalena, Žert Jakub. Kombinované studium: Adamcová Soňa, Barvová Ivona, Beluský Milan, Cardová Veronika, Daňková Petra, Dařílková Gabriela, Drábková Pavlína, Fialová Veronika, Forejtová Eliška, Franková Petra, Hamplová Lenka, Hančíková Pavla, Handlířová Lenka, Jelínek Tomáš, Jirková Kateřina, Kaplan Kamil, Kovářová Pavlína, Krajíčková Markéta, Krupicová Lucie, Kubištová Jana, Kučerová Petra, Kučerová Zuzana, Kytková Radka, Mansfeldová Lucie, Mikulecká Hana, Mlčochová Jana, Naumecová Martina, Navrátilová Martina, Nováková Renata, Pavlíková Vendula, Peřinová Eva, Plíšková Zdislava, Půhoná Diana, Rutkayová Věra, Soukal Zdeněk, Straková Lucie, Suchánková Simona, Suchomelová Lucie, Šafářová Veronika, Škrachová Milena, Šlenc Jiří, Šprync Ondřej, Tlučhořová Petra, Uchytilová Kristýna, Vodehnalová Ilona.

Absolventi bakalářského studia v roce 2015 Prezenční studium: Andrle Petr, Augustová Lucie, Barva Jan, Bělašková Renata, Bernardová Martina, Bláhovec Jiří, Bohatý Jakub, Boleček Tomáš, Boruchová Žaneta, Brodský Martin, Brukner Filip, Břízková Markéta, Buriánková Anna, Cinko Radek, Cvejnová Kateřina, Čálková Daniela, Čermáková Hedvika, Červinková Nikola, Dadík Adam, Drgáčová Marcela, Drvota Jan, Dušková Karolína, Dvořák Marek, Faltejsková Žaneta, Feltl Lukáš, Fiebichová Eva, Fligrová Lucie, Frajmanová Dominika, Franc Patrik, Gazdíková Tereza, Gult Jan, Haklová Petra, Havelková Kateřina, Havelková Michaela, Havlasová Gabriela, Havránková Simona, Henslová Miroslava, Hlavatá Veronika, Holubová Jitka, Horáčková Pavla, Horák Karel, Horáková Adéla, Horáková Alena, Horáková Helena, Horáková Lenka, Horská Alžběta, Hovorková Kateřina, Hrnčíř Tomáš, Hrobařová Kateřina, Hubáčková Kristýna, Charamza Patrik, Christ Kamil, Chromá Lenka, Ilgnerová Kristýna, Janata Ondřej, Jašová Martina, Jedličková Adéla, Jelínek Petr, Jícha Martin, Jirásková Michala, Jirotková Veronika, Kalíková Tereza, Kantorová Aneta, Kaplanová Hana, Karelová Ludmila, Karlíková Simona, Kazdová Hana, Klečka Marek, Klejzar Vladimír, Klesalová Jana, Klička Robin, Klocová Tereza, Kocián Radim, Kočvarová Lucie, Kohoutek Lukáš, Kopsová Kateřina, Korda Pavel, Kovaříková Radka, Kubištová Tereza, Kudláčková Tereza, Kudraň Dmytro, Kudrnáčová Michaela, Kvasničková Leona, Lacman Ondřej, Lacmanová Veronika, Laifrová Nikol, Ledrová Veronika, Levínská Andrea, Ležáková Aneta, Líbalová Petra, Libánský Filip, Lišková Adéla, Lockerová Aneta, Macek Tomáš, Macháčková Aneta, Macháčková Jana, Machová Kamila, Majerová Eliška, Malá Zuzana, Mařáčková Kristýna, Máslová Šárka, Melounová Anna, Mík Lukáš, Mikešová Markéta, Mikulová Kateřina, Mládková Vendula, Molnárová Lenka, Nádvorníková Božena, Nagyová Lenka, Nekvinda Pavel, Nepovímová Klára, Neškudlová Kristýna, Nováková Andrea, Nožička Filip, Opa Jakub, Palatová Jarmila, Panchártková Jana, Pařízková Veronika, Pavlová Kateřina, Pelán Jan, Pelikánová Dana, Pelíšková Jaroslava, Penzeš Jiří, Pešek Radek, Píša Zdeněk, Plesselová Hana, Pluhařová Sandra, Podseníková Dana, Pokorná Lucie, Poříz Martin, Potůčková Jana, Povejšilová Daniela, Prokop Radim, Provazník David, Přibyl Jan, Rajtrová Helena, Rakusová Petra, Roček Lukáš, Rosulek David, Rozkovec Lukáš, Rybová Zuzana, Řehák David, Salfická Jana, Severová Aneta, Schlöglová Petra, Siegert Michael, Siwek Jakub, Sixtová Alena, Skořepová Aneta, Sladký Jakub, Smolová Linda, Sršeň Michal, Stehlíková Tereza, Steklá Veronika, Stružinská Michaela, Studená Gabriela, Stuchlík Michal, Süssenbeck Luboš, Sychrovská Martina, Šafránková Jana, Šedová Veronika, Šimůnková Lenka, Školová Veronika, Šmíd Milan, Špaček Jaromír, Špás Jiří,


Absolventi magisterského studia v roce 2015 Prezenční studium: Ba Hakim Ahmed Salem Ahmed, Bačinová Ilona, Bartoníčková Tereza, Berka Jakub, Bidmonová Michaela, Boháčová Jana, Bolebruch Erik, Bolečková Aneta, Bonhard Jiří, Boumová Lenka, Boušková Eva, Brožková Alice, Brutar Petr, Bulíčková Petra, Bureš Vladimír, Bydžovská Markéta, Ceplová Michaela, Cichá Veronika, Čadinová Kateřina, Čečetková Jana, Čermáková Ivana, Čermáková Michaela, Činčalová Simona, Čmolíková Barbora, Dalecká Markéta, Doležalová Lucie, Doležalová Martina, Doležalová Zlata, Dostálová Anna, Dostálová Lenka, Doupalová Veronika, Drbohlavová Šárka, Dubišarová Lenka, Francová Radka, Gottwaldová Lucie, Hainc Petr, Halbichová Ivana, Handlířová Petra, Havlová Renáta, Hladíková Marie, Hofman Tomáš, Hondlová Michala, Hrubá Klára, Charvátová Pavla, Janeček Lukáš, Jukl Petr, Kalinová Magdalena, Kaprálová Pavlína, Kárová Soňa, Kholová Jana, Klementová Tereza, Knězáčková Jitka, Kohoutová Soňa, Kochová Jitka, Kojzarová Zuzana, Konárková Šárka, Kos Michal, Krejčová Dagmar, Kropáčková Jana, Kuběnová Lucie, Kubišta Michal, Kubištová Tereza, Kuchyňová Kateřina, Kuprová Markéta, Kylarová Kateřina, Lacina Miroslav, Lelková Veronika, Luťhová Iveta, Machačná Aneta, Marek Jiří, Matějíčková Helena, Matičková Ivana, Minář Adam, Mišková Denisa, Moulisová Hana, Munkhbat Solongo, Musilová Barbora, Muška Jakub, Němeček David, Němeček Ladislav, Nichtová Markéta, Niklová Romana, Ochrymovičová Eva, Ondráček Lukáš, Ostrejš Jan, Paučková Marta, Paulišová Kateřina, Pazderková Ivana, Pešková Ivana, Petřík Tomáš, Pilc Marek, Pleskačová Zuzana, Popek Karel, Pospíšil Jan, Průšová Jana, Ptáčková Žaneta, Puklický Jan, Pultarová Martina, Purkertová Hana, Remeš František, Robová Nikola, Rubáš Josef, Růžička Tomáš, Růžičková Pavla, Řeháková Jaroslava, Sadská Veronika, Sedláková Eva, Sedláková Nikola, Schejbal Jan, Schejbalová Veronika, Simkovičová Eva, Slabá Barbora, Slabý Jan, Smočková Markéta, Sochor Jaroslav, Sotonová Lucie, Stýblová Jana, Suková Dana, Sýkora Petr, Sýkorová Sandra, Syrůčková Veronika, Šaldová Barbora, Špaček Jakub, Štorek David, Švec Marek, Tobiášková Kateřina, Tomanová Lenka, Trejbalová Lucie, Trojáčková Stanislava, Třasáková Veronika, Ulčová Michaela, Unzeitigová Lenka, Vachová Pavlína, Vančurová Ilona, Vaško Dušan, Vítková Eliška, Volek Roman, Vrána Radek, Vrátná Andrea, Výbora Jonáš, Vyhnálková Marie, Vyhnálková Pavla, Zajíčková Barbora, Zavřelová Zdena, Zeminová Kateřina, Zubrová Petra, Zvolánková Veronika, Zvolská Kateřina, Židková Renáta. Kombinované studium: Bartošová Pavlína, Bellerová Kateřina, Butala Kamil, Dočekalová Eva, Dvořáková Martina, Farkač Pavel, Ferebauerová Eva, Hátlová Markéta, Henzlová Jana, Hrneček Michal, Chovancová Anna, Jeništová Martina, Kafuňková Veronika, Kalábová Petra, Klancová Monika, Kolcová Amálie, Kouřilová Pavla, Král Pavel, Kratošková Eva, Langrová Michala, Luks Jiří, Novák Jakub, Novotná Jana, Papež Martin, Pavlů Pavla, Podzimek Martin, Prášková Veronika, Slavíková Alžběta, Smrčková Barbora, Sobotka Petr, Šaterová Pavla, Tomsová Zuzana, Vaňková Barbora, Vavrušková Eva, Vojtíšková Radka, Ziemba Ján

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Špicová Terézia, Šrajer Antonín, Štěpánková Monika, Šuglová Martina, Šulcová Jana, Tauchmanová Kateřina, Tomčová Michaela, Tomová Kateřina, Vacková Klára, Václavská Adéla, Valdmanová Linda, Válková Kateřina, Vaníčková Žaneta, Vašková Martina, Vávra Martin, Vávra Michael, Vávrová Daniela, Velová Pavla, Veselá Lucie, Vilímek Michal, Vítová Erika, Vlček Jakub, Vodochodský Marek, Vojáčková Lenka, Volková Lucie, Vomočil Josef, Votava Michal, Zejdová Veronika, Zelená Natálie, Zelenka Zdeněk, Zeman Marcel, Zouvala Mikuláš, Zvárová Markéta, Žáčková Gabriela, Žíla Marek. Kombinované studium: Babic Pavel, Burešová Ivana, Cardová Kateřina, Cidlinová Lenka, Čápová Veronika, Čechová Štěpánka, Čermáková Kateřina, Černovský Roman, Hajný Jan, Herzánová Lenka, Horáčková Iva, Chára Jiří, Janíček Daniel, Janoušová Michaela, Jansová Martina, Keprtová Anna, Kliková Monika, Kolář Jakub, Kolářová Denisa, Kršňáková Michaela, Kutačová Jitka, Legemza Michal, Linhart Jan, Lipka Roman, Machová Eliška, Motyčková Michaela, Mrštíková Pavlína, Němcová Lucie, Němec Jan, Palková Jana, Pařízek Vlastimil, Pochylá Jana, Příhodová Ludmila, Rohal Jiří, Rothanzlová Zuzana, Santos Da Silva Adéla, Sitterová Iveta, Skácelová Marie, Srb František, Šimůnková Monika, Škaroupka David, Šťastná Lenka, Štěpánková Jana, Štohrová Iva, Štroch Matěj, Vepřovská Petra, Věříšová Pavla, Vojtová Anna, Voralová Dagmar, Wolfová Květa, Zyklová Hana.

61


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní 62

Insignie fakulty zhotovil v roce 2000 k 50. výročí založení vysoké školy v Pardubicích s týmem pracovníků akademický sochař Jindřich Plotica.


na sítí abstrahovaných spojů s dominantním motivem pěstovaných oborů fakulty. Pod globem a křídlem se nachází dvojřádkový horizontální nápis „1991 – 2016“, určující 25 let existence fakulty. Odshora doprava přechází neuzavřený kruhový opis textu „FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ“. Vpravo od prvního horního pera je umístěna značka autora (stejná jako na lícní straně). K ražbě je použita kombinace lícního razidla s rubovým razidlem č. 2. Průměr 30 mm, hmotnost 19,97 g; raženo ve světlé bronzové slitině (tombaku). prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Příležitostná medaile, vydaná k 25. výročí vzniku Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Medaile má pamětní a reprezentační funkci. Je udělována akademickým pracovníkům, spolupracovníkům a příznivcům fakulty a dalším osobnostem, které ovlivnily vznik a utváření fakulty a jejích aktivit, podílejí se na jejím rozvoji či k němu přispívají. Autorem je přední český medailér a mistr reliéfní plastiky, akademický sochař Zdeněk Kolářský. Motiv křídla jako symbol rozkvětu vystupuje v celé ploše reliéfu medaile. Na pěti perech ze sedmi je dělený nápis „EKO – NOMIE INFOR – MATIKA SPRÁVA“. Kompozice křídla objímá zeměkouli, která je ve svých kontinentech propoje-

63


dvacet pět let Fakulty ekonomicko-správní

Slovo děkanky na závěr

64

Vážení přátelé, publikace, která se Vám dostala do rukou, představuje nejdůležitější informace o činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice za 25 let její existence – za období 1991-2016. Almanach zachycuje vývoj fakulty v  jejích základních akademických činnostech: vzdělávací, vědecko-výzkumné a tvůrčí, ale i v oblasti mezinárodní spolupráce. Dnes můžeme říci, že fakulta si za 25 let své existence našla svoje místo mezi fakultami ekonomického zaměření nejen v České republice, ale i  za hranicemi naší vlasti. Během uplynulých pětadvaceti let se rozrostla i sa-

motná Univerzita Pardubice, mezi jejími sedmi fakultami má Fakulta ekonomicko-správní své nezastupitelné místo, významně naplňuje univerzitní vizi mezinárodně respektovaného centra vzdělanosti; fakulta má akreditované studijní obory v anglickém jazyce, v  nichž studují zahraniční studenti, výrazně se zapojuje do mezinárodních mobilit a výměnných pobytů studentů i akademických pracovníků. Fakulta vychovala celou řadu absolventů, kteří často zastávají významné pozice v institucích veřejného sektoru nebo v  soukromých společnostech, s  řadou z  nich dále spolupracuje, zejména v rámci propojování akademické a aplikační sféry Fakulta podporuje nadané studenty formou studentských grantových soutěží, vychovává studenty v doktorských studijních programech, z  nichž někteří zůstávají na fakultě a pokračují ve své kariéře jako akademičtí pracovníci. Snaží se obstát v  rostoucím konkurenčním boji v  oblasti grantové činnosti, v  publikačních aktivitách. O tom, že se jí to i přes měnící se vnější podmínky daří, svědčí pravidelná umístění fakulty v  hodnocení vědecko-výzkumné činnosti v  první desítce ekonomických fakult veřejných vysokých škol v České republice. Rok 2016 není významným pouze pro fakultu, ale je významným i pro mne osobně. 1. ledna tohoto roku jsem se

stala děkankou fakulty ve svém prvním funkčním období. S fakultou mám spojený téměř celý svůj profesní život – na tehdejší Fakultu územní správy mne přijímal první děkan fakulty, doc. Ing. Miloš Vítek, CSc. S  fakultou jsem prožila roky úspěšné, ale i roky méně úspěšné. Byla jsem a jsem svědkem toho, jak se mění a  rozvíjí prostředí, ve kterém fakulta v  dnešní době působí, setkala jsem se a spolupracovala jsem s  mnoha kolegy (z nichž někteří již dnes bohužel nejsou mezi námi). Fakulta je součástí mého života, záleží mi na ní, na jejím rozvoji nejen jako děkance, ale i jako člověku, který vyjádřeno slovy Malého prince „pečuje o své růže“ Fakultu tvoří nejen akademičtí a další pracovníci, ale především studenti, s  nimiž tvoříme jednotnou akademickou obec. Přeji si proto, abychom společně co nejlépe čelili změnám, které nás všechny čekají a budou mít na rozvoj fakulty vliv. Přeji si, abychom náročné úkoly zvládali s  nasazením, entusiasmem a s  vědomím toho, že svou prací naplňujeme i poslání fakulty a univerzity. Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit! Ať je to k dobru, štěstí, blahu a zdaru! doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. děkanka

Profile for FES UPa

25 let Fakulty ekonomicko-správní  

25 let Fakulty ekonomicko-správní  

Profile for fesupa
Advertisement