Page 1

programma 11–23 april 2017 www.cinemaarabe.nl


p. 4 p. 6 p. 10 p. 12 p. 20 p. 24 p. 29 p. 33

Voorwoord Highlights Debatten Feature films A-Z Programmaoverzicht Feature films A-Z Documentaries A-Z Short films A-Z

A film by Tarik Saleh

THE

NILE HILTON INCIDENT Opening film Cinéma Arabe 2017

INDEX


4

Beste festivalbezoekers, Wij zijn er trots op om u dit jaar te kunnen verwelkomen bij Cinéma Arabe 2017. Het is in meerdere opzichten een bijzondere editie van het festival. Niet alleen omdat u, zoals u van ons gewend bent, weer films te zien krijgt die nog lang op uw netvlies gebrand blijven staan, maar juist ook omdat deze editie van Cinéma Arabe überhaupt tot stand is gekomen. De subsidie die Cinéma Arabe de afgelopen vier jaar van de Gemeente Amsterdam heeft ontvangen is niet verlengd. Dit besluit hebben wij aangeklaagd. Over de uitslag zijn we nog in het ongewis. Desondanks zijn wij met man en macht bezig om het festival te realiseren en voor de stad te behouden. Wij zijn er van overtuigd dat een festival als Cinéma Arabe juist in deze tijd niet mag ontbreken in het culturele aanbod van Amsterdam. In deze omstandigheden hebben wij hard gewerkt om met beperkte middelen toch een sterk en bijzonder programma voor u samen te stellen. Naast speciale aandacht voor de Libanese cinema, Focus Op Libanon, zal het festival dit jaar aandacht besteden aan twee actuele thema’s: Radicalisme in Europa en Gender in de Arabische wereld. De verhouding tussen de islamitische (Arabische) wereld en het Westen houdt de filmmaker steeds bezig, met name de discussie over de islam en moslims in Europa is een hot topic tijdens het festival. Cinéma Arabe vertoont twee documentaires die met hun inhoud een gevoelige snaar raken over deze discussie. In de documentaire Latifa, a life standing zien wij een Marokkaanse vrouw ten strijde trekken. Zij verloor haar zoon door een terreuraanslag bij Toulouse (Frankrijk 2012). Latifa blijkt een inspirerend voorbeeldfiguur voor veel islamitische vrouwen in het Westen. In een andere documentaire Nothing is Forgiven zien we de Marokkaanse journaliste en activiste Zineb El Rhazoui. Zij was verbonden aan

intro Cinéma Arabe, Stronger than ever! Dear festival attendees,

de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en overleefde de aanslag op de redactie. Deze twee voorbeelden geven ons een inzicht in het leven van twee sterke Marokkaanse vrouwen die zich staande houden, ondanks de tegenslagen waarmee zij geconfronteerd worden. De films Upon the Shadow (Tunesië) en Investigating Paradise (Algerije) zijn taboedoorbrekende films. De discussie over seksuele geaardheid en het bereiken van het paradijs bij moslims zijn geen dagelijks onderwerpen in de Arabische wereld. Twee filmmakers durven het aan op onderzoek uit te gaan. De nieuwe generatie filmmakers van arabische origine in het westen, of uit de arabische wereld zelf, zijn vernieuwend bezig en durven steeds meer te experimenteren. Er is duidelijk een generatiewissel gaande. De debuutfilm Sweat Rain van Hakim Belabbes is daar een voorbeeld van. Ook The Last of Us van de Tunesiër Ala Eddine Slim is visueel sterk. Met mooie beelden zonder tekst vertelt hij het verhaal van een bootvluchteling uit Tunesië. Ook de komedies mogen niet ontbreken bij Cinéma Arabe, want humor is de perfecte manier om je boodschap over te brengen zoals bij La Vache en Nut$. Kortom, genoeg aanleiding om van vele films te gaan genieten. Tot ziens in het donker! Adel Salem Festivaldirecteur

We are proud to welcome you to Cinéma Arabe 2017. In a lot of ways, this year’s edition will be a very special one. As before, Cinéma Arabe has selected some very powerful films that will stay with you for a long time. However, this year is also exceptional in the fact that we managed to organise this edition at all. The subsidy that was granted to Cinéma Arabe during the last 4 years by the city of Amsterdam has not been extended. Legal action was taken as a result of this decision. Today we are still faced with great uncertainty regarding the result, and therefore our future. Nevertheless, we are working full force to save and preserve this festival: we are convinced that, particularly in times like these, a festival such as Cinéma Arabe is needed in the cultural events of the city of Amsterdam. Even under these circumstances, and with limited resources, we have been fully committed to putting together a strong and unique festival programme for you. In addition to paying special attention to Lebanese cinema, the festival will also be addressing subjects of current interest: Radicalism in Europe and Gender in the Arab world. The relationship between the Muslim and/or Arab world and the West remains a popular subject for both filmmakers and this film festival, especially when talking about Islam and Muslims in Europe.

Rhazoui, a Moroccan activist and fellow journalist of Charlie Hebdo, who became a survivor of the attack in Paris. The two documentaries provide important insight into the life of two Moroccan women, who stand their ground despite the setbacks they encountered. The films Upon the Shadow (Tunisia) and Investigating Paradise (Algeria) are also taboo breaking. The debates on sexual orientation and getting to paradise are no easy topics in the Arab world. However, these two filmmakers dared to investigate the subjects. Today’s world of cinema shows an ongoing generation renewal. The next generation of filmmakers of Arab descent in the West or in the Arab world are innovative as they dare to experiment. Sweat Rain, the film debut by Hakim Belabbes, is a good example. The Last of Us by Tunisian Ala Eddine Slim is also a visual masterpiece. In this feature, without any dialogue, the story of an illegal immigrant is told through powerful images. Festival Cinéma Arabe is not lacking in comedies: humour is also a perfect way to get a message across, as is the case for movies such as La Vache or Nut$. In other words, enough reason to come and enjoy the many films we are screening. We hope to see you in the dark!

With regard to these discussions, two strong and touching documentaries will be shown at Cinéma Arabe 2017. Latifa, a life standing tells the story of a Moroccan mother and her personal battle against radicalism after she lost her son during the terror attack in Toulouse (France, 2012). Today, Latifa has grown to be an inspiring role model for Muslim women in Europe. The second documentary, Nothing is forgiven, also portrays a strong woman, Zineb El

Adel Salem Festival Director

5

voorwoord Cinéma Arabe, sterker dan ooit!


6

7

Tussen twee vuren

In the crossfire

Focus op Libanon

Lebanon highlighted

Islamitisch radicalisme en islamofobie zetten overal in Europa de pluriforme samenleving onder druk. Beide ideologieën wijzen de integratie van culturen af. Jongeren met een Arabisch uiterlijk of een buitenlandse naam krijgen op school, tijdens de studie of bij het vinden van werk te maken met wantrouwen en uitsluiting. De frustratie die dat oplevert, maakt met name jongens gevoelig voor radicalisering. Het doorbreken van die spiraal is een verantwoordelijkheid voor ons allen – dat is de boodschap waarmee Latifa ibn-Ziaten, wier zoon slachtoffer werd van een aanslag in Toulouse, het land intrekt. Latifa, une femme dans la République toont hoe ze een beroep doet op het zelfvertrouwen van jongeren, de steun van hun ouders en docenten en de politieke wil om betere kansen te creëren. Journalist-activist Zineb El Rhazoui van Charlie Hebdo werd doelwit van terreur en kan sindsdien niet zonder beveiliging over straat. In het portret Rien n’est pardonné zien we hoe geweldloze provocatie steeds haar aanpak is geweest; toch voelen haar tegenstanders zich uit naam van hun geloof gerechtigd tot geweld. Hoe valt de dodelijke polarisatie te stoppen?

The rise of radical Islam and Islamophobia pose a dual challenge for Europe’s pluralistic societies, as both ideologies reject the idea of cultural diversity and integration. The feeling of being distrusted or excluded is a common experience among Arab-looking youngsters, be it at school, during their studies or on the job market. Such frustrations are known to provide a breeding ground for radicalization, especially for young men. Breaking this cycle is our shared responsibility, says Latifa ibn-Ziaten, whose son fell victim to a terror attack in Toulouse. In Latifa, une femme dans la République we see her addressing crowds all over France, encouraging youngsters to build their own future, calling upon their parents and teachers to support them and urging politicians to create better chances for everyone. Having become a target at Charlie Hebdo, journalist and activist Zineb El Rhazoui is now the most protected woman in France. In the documentary portrait Rien n’est pardonné it becomes clear that her non-violent provocations have brought her enemies who feel entitled to violence in the name of their religion. How can the deadly polarization be halted?

Arthouse, mainstream en experiment: de Libanese cinema heeft het allemaal. Haar geschiedenis gaat terug tot in de jaren ‘20 en haar grootste kassuccessen beleefde de filmindustrie in de zestiger jaren, toen het icoon Fairuz in legendarische musicalproducties schitterde. De burgeroorlog die het land van 1975 tot 1990 in zijn greep hield, bracht een einde aan de grote producties maar niet aan het filmmaken. Veel vrouwelijke makers traden in deze periode aan. De sterke vertegenwoordiging van vrouwelijke regisseurs, producenten en directors of photography is een opvallend kenmerk van de Libanese cinema, met Nadine Labaki (Caramel), Danielle Arbid (Peur de rien) en Maryam Keshavarz (Circumstance) als bekendste vertegenwoordigers. Sinds de eeuwwisseling zijn Libanese films steevast goed vertegenwoordigd op internationale festivals. Cinéma Arabe selecteerde vier nieuwe films die hun première beleefden op de filmfestivals van Cannes, Toronto, Dubai en Talinn. Ze weerspiegelen de kwaliteit en diversiteit van de Libanese cinema: van de snelle misdaadkomedie NUT$ tot de melancholieke zoektocht naar identiteit in Tramontane en The Traveller, tot een apocalyptische fantasie over Beiroet anno nu in de korte film Submarine.

Arthouse, mainstream and experimental: the Lebanese film industry has it all! Its history started back in the late ‘20s and experienced some great successes the in ‘60s, when the legendary Fairuz starred in numerous musical productions. Between 1975 and 1990, as the country was gripped by a devastating civil war, major movie productions were halted but the film industry was not dead. It is in this period that many women filmmakers emerged. Moreover, the strong representation of female directors, producers and cinematographers is a distinctive feature of Lebanese cinema, with famous names like Nadine Labaki (Caramel), Danielle Arbid (Peur de rien) and Maryam Keshavarz (Circumstance). As of the first years of the new century, Lebanese film is consistently represented at major international festivals. Cinéma Arabe presents 4 new movies that premiered at Cannes, Toronto, Dubai and Talinn. They perfectly reflect the quality and the diversity of the Lebanese cinema: from the bold crime-comedy that is NUT$ to the melancholy self-search in Tramontane and The Traveller and finally an apocalyptic fantasy in the short film Submarine.

highlights


8

9

Feminisme en gender in de Arabische wereld

Feminism and gender in the Arab world

Is de Koran een vrouwonvriendelijk geschrift of kan de onderdrukking van vrouwen uit naam van de islam worden bestreden met een feministische koranuitleg, zoals progressieve islamitische denkers als Amina Wadud en Asma Barlas betogen? En hoe verhoudt die visie zich tot het Westerse feminisme, waarin het óók gaat over individualisme en seksuele vrijheid? Een vrouw die zich seksueel bevrijdt roept vaak mannelijke agressie op; dat patroon brengt Foreign Body helder in beeld. Ook de situatie van voormalig FEMENactiviste Amina Sboui en haar vrienden, zoals te zien in Upon the Shadow, laat zien dat een afwijkende seksuele of genderidentiteit afkeuring oplevert, zowel in de familiekring als in de samenleving. Interessant is dat Sboui haar banden met FEMEN verbrak toen demonstranten in Parijs uit protest tegen haar arrestatie de islamitische tawhid-vlag verbrandden; ook religie hoort tot de individuele vrijheden waar Sboui voor strijdt. Kunnen religie en conservatisme van elkaar worden losgekoppeld in een tijd waarin – zoals Investigating Paradise onthutsend aantoont – patriarchale versies van de islam juist enorm in opkomst zijn?

Is the Quran inherently misogynous or can the oppression of women in the name of Islam be combatted with feminist interpretations of the Quran, as progressive Muslim thinkers such as Amina Wadud and Asma Barlas propose? And how does this vision relate to Western feminism, which also includes ideas on individualism and sexual freedom? A sexually liberated woman often evokes anger in men; this well-known pattern is fully on display in Foreign Body. Also the story of former FEMEN-activist Amina Sboui and her friends, as portrayed in Upon the Shadow, brings out that a deviant sexual or gender identity is still condemned by family and society. It’s an interesting detail that Sboui broke with FEMEN after demonstrators in Paris burned a Tawheed flag in protesting her arrest – she stands by her fight for individual freedom, which also includes religion as a personal choice. Will it be possible though to disconnect religion from conservatism at a time when patriarchal versions of Islam are on the rise, as it is starkly demonstrated in Investigating Paradise?

highlights

Nu 10 weken voor €15! groene.nl/mooiaanbod d lijfblar o o v he kritiscten s e ge


10

11

Radicalisme in Europa

Radicalism in Europe

Ook dit jaar vertoont Cinéma Arabe grensverleggende films uit de Arabische wereld die aansluiten bij actuele vraagstukken en polemieken. Mede door het toenemend aantal aanslagen in Europa van afgelopen jaren, is het debat rond de islam weer helemaal aangewakkerd en ligt het geloof vaak onder vuur. Wat betekenen islamitisch radicalisme en islamofobie voor de gewone moslim in Europa? Hoe kunnen we de vooroordelen over moslims in het westen weerleggen en hoe komt het dat met name jongeren gevoelig zijn voor radicalisering? In de documentaire Latifa, a life standing doet Latifa, wiens zoon gedood werd in een terreuraanslag bij Toulouse 2012, een beroep op het zelfvertrouwen van jongeren, de steun van hun ouders en docenten en de politieke wil van ministers om betere kansen voor iedereen te creëren.

Yet again, Festival Cinema Arabe will bring groundbreaking movies from all over the Arab world that are related to current issues and controversies. Partly because of the increasing number of terrorist attacks in Europe, Islam finds itself in the limelight. Nowadays everyone seems to have an opinion in debates that become fiercer every day. How is the ordinary Muslim affected by the rise of Islamic radicalism and Islamophobia? How do we fight the battle against stereotypes and prejudices? And why is it that mainly teenagers are vulnerable to radicalization? The documentary Latifa, a life standing follows Latifa, whose son was killed in 2012 during the terror attack near Toulouse. Since the attack, she has crossed the country giving lectures in banlieues, prisons and even in parliament, to fight radicalization in her own way.

Speciaal voor Cinéma Arabe komen Latifa en de makers van de film naar Amsterdam, om na de vertoning met ons in gesprek te gaan over dit prangende vraagstuk.

Cinema Arabe is honored to announce that Latifa and the producers of the documentary will be present at the festival in Amsterdam. After the screening, they will participate in a debate on this pressing issue.

Debate after Screening Latifa, a life standing debalie mon 17.04 / 15:15

Gender in Arabische wereld

Gender in the Arab world

De positie van de vrouw in de Arabische wereld is altijd een hot-topic, maar ook het concept van gender komt steeds meer naar voren in discussies over feminisme. Islamitisch feminisme verschilt van het feminisme dat wij in Nederland kennen: het is met name gericht op de islamitische gemeenschap en de traditionele structuren, terwijl het feminisme in Nederland vaak meer gaat om het individu en de seksualiteit van de vrouw. Daarbij is het debat uitgegroeid tot een veel bredere discussie over seksualiteit, homoseksualiteit en transgenders in de maatschappij. Zijn overwegend islamitische landen klaar voor discussies over gender en seksualiteit? In de Tunesische film Upon the Shadow wordt een groep LGBT-jongeren gevolgd in Tunesië. Zij voeren een zware strijd in de samenleving en met hun familie.

The position of women in the Arab world has always been a hot-topic, but the concept of gender in general is also trending in debates on feminism. Islamic feminism differs from feminism we are familiar with in the Netherlands: its focus lies more with the Islamic community and the traditional structures, while feminism in the Netherlands is more about individuality and sexuality. Additionally, sexuality, homosexuality and transgenderism are also being discussed more and more. Are predominantly Islamic societies ready to tackle the debate on such topics of gender and sexuality? The Tunisian movie Upon the Shadows follows a group of LGBT young people. They fight a tough fight with Tunisian society, but also with their own family.

Debate after Screening Upon the shadow debalie sat 15.04 / 17:00

debatten


12

13

Chronicles of my village

Foreign body Highlight: Feminisme en gender in de Arabische wereld

In deze dorpskroniek keert Karim Traïdia terug naar zijn eigen kindertijd op het Algerijnse platteland ten tijde van de onafhankelijkheidsoorlog. De negenjarige Bachir heeft een duidelijk omlijnde ambitie: zoon van een martelaar worden. Zijn vader verliet het gezin jaren eerder voor een teruggetrokken bestaan in de bergen, en Bachir heeft gehoord dat kinderen van martelaars een gouden toekomst wacht. In zijn belevingswereld doet zijn toekomstdroom niets af aan de loyaliteit die hij voor zijn vader voelt – net zo min als zijn vriendschap met een Franse soldaat iets zegt over zijn vaderlandsliefde. Bachirs fantasie en nieuwsgierigheid tekenen zijn kinderlijke onschuld, maar ze blijven in oorlogstijd niet zonder gevolgen.

rialto

lumiere cinema

thu 13.04 / 19:30 sun 16.04 / 22:15

sat 22.04 / 19:00

lantarenvenster

fri 21.04 / 19:00

In this rural chronicle, Karim Traïdia goes back to his childhood in the Algerian countryside, at the time of the Independence war. Nine-year old Bachir wishes to become the son of a martyr since children of martyrs awaits great futures. Years before, his father abandoned his family and chose a reclusive life in the mountains. Bachir’s dreams do not detract from his loyalty to his father – just as his friendship with a French soldier does not implicate his patriotism. Despite the childlike innocence of his fantasies and his curiosity, during wartime, they will not go without consequences.

Karim Traïdia / Algeria / 2016 / 93 min / Feature / Arabic spoken / English subtitles

In deze mix van drama en thriller probeert de Tunesische Samia in de nasleep van de Jasmijnrevolutie haar plek te vinden in Frankrijk. Illegaal de Middellandse Zee overgestoken, vindt ze in Lyon onderdak bij Imed, de enige persoon die ze er kent. Maar zijn hulp en gastvrijheid benauwen haar ook. Hij is een vroegere vriend van haar broer, die haar jarenlang onderdrukte; om aan hem te ontsnappen is Samia juist naar Frankrijk gekomen. Ze raakt gefascineerd door Leila, een rijke, respectabele weduwe – van Arabische afkomst, maar volledig geassimileerd. Samia vindt in haar een rolmodel, en zij herkent in Samia haar jongere zelf. De zaken worden ingewikkelder wanneer Leila ook interesse blijkt te hebben voor Imed.

rialto

lantarenvenster

fri 14.04 / 17:15 sun 16.04 / 20:00

thu 20.04 / 19:00

debalie

sat 15.04 / 14:30

In an interesting mix of thriller and sensual drama, Foreign body follows Samia, an illegal immigrant who fled Tunisia in the aftermath of the Jasmine Revolution. In Lyon, she finds refuge in Imed’s apartement. But his aid and hospitality also generate a feeling of discomfort and fear. Imed is an old friend of Samia’s detained brother, who abused her for many years; and it so happens that the main reason Samia left Tunisia was to escape her brother. In search for a better stay, Samia meets Leila Berteau, a rich and respectable widow, who seems to be fully assimilated. Samia is fascinated by her and sees her as a role model – for Leila, Samia reminds her of her younger self. Things get more complicated as Leila and Imed also take a liking at each other.

Raja Amari / France, Tunisia / 2016 / 90 min / Feature / Arabic, French spoken / English subtitles


14

15

La vache

Headbang lullaby Vijf jaar nadat hij bij het broodoproer van 1981 hoofdletsel opliep, is politieman Daoud nog altijd niet dezelfde. Door de metalen plaat in zijn hoofd raken radio- en tv-signalen van slag, de relatie met zijn vrouw is ook danig verstoord en zijn gezicht is verlamd. Dat laatste maakt hem tot een uitgelezen hoofdpersonage voor deze deadpan comedy van Marokko’s meest originele filmmaker van dit moment, Hicham Lasri. Terwijl het land in euforie is losgebarsten over een historische overwinning van het nationale voetbalteam, krijgt Daoud een oproep om een afgelegen brug te bewaken waar de koning misschien komt langsrijden. In een reeks absurdistische gebeurtenissen en ontmoetingen ontstaat een beeld van de onofficiële geschiedenis van het land.

rialto

lantarenvenster

sun 16.04 / 17:15

sun 23.04 / 21:30

debalie

mon 17.04 / 20:30

Police officer Daoud hasn’t been the same since he suffered a severe head injury during the bread riots in 1981. Five years later, the metal plate in his skull still causes radio and television signals to malfunction, the relationship between him and his wife is disturbed and his face is paralyzed. This makes him the ideal main character of this deadpan comedy by Morocco’s most original film producer today, Hicham Lasri. As euphoria reigns and celebrations erupt following the historical victory in the football world cup finale, Daoud is tasked to guard on a bridge where King Hassan II could possibly drive by. In a string of absurd events and encounters, the unofficial history of the country emerges.

Hicham Lasri / Morocco, France / 2017 / 111 min / Feature / Arabic, French spoken / English subtitles

De Frans-Algerijnse komiek Fatsah Bouyahmed is in deze humoristische en hartverwarmende roadmovie te zien als Fatah, een boer op het Algerijnse platteland. Zijn dierbaarste bezit is zijn koe Jacqueline, en zijn grootste droom is om met haar de show te stelen op de prestigieuze Salon d’Agriculture in Parijs. Op een dag ontvangt hij het geweldige nieuws dat Jacqueline voor de competitie is geselecteerd. Voor het eerst in zijn leven verlaat Fatah zijn geboortegrond om per boot de Middellandse Zee over te steken en vervolgens dwars door Frankrijk te trekken – te voet en met zijn prijsdier aan zijn zijde. Het opvallende duo ontketent al snel een internethype, die zelfs het thuisfront niet ontgaat.

rialto

verkadefabriek

wed 12.04 / 16:30 sun 16.04 / 15:00 mon 17.04 / 14:30

sun 23.04 / 16:45

In this warm and humoristic roadmovie, the French-Algerian actor Faysah Bouyahmed plays the role of a simple farmer living on the Algerian countryside. His most treasured possession is his cow, Jacqueline. His dream is to participate with Jacqueline in the prestigious Salon d’Agriculture in Paris. One day, he receives the news that Jacqueline is finally selected for the competition. For the first time in his life, Fatah leaves his birthplace as he crosses the Mediterranean Sea before traversing France, by foot, but accompanied by his dear prize hog. In the social media age, the unusual pair quickly becomes a viral hit, making people chuckle all around the world… even Fatah’s fellow countrymen back home.

Mohamed Hamidi / France / 2016 / 95 min / Feature / Arabic, French spoken / English subtitles


16

17

The Nile Hilton Incident

The last of us

Opening film

Dagelijks zetten migranten vanuit de Maghreb koers richting Europa. Deze meditatieve film gaat over hen die hun bestemming niet bereiken. Na een tocht door de woestijn wordt een nachtelijke transfer naar de kust overvallen; een van de vluchtelingen blijft alleen achter. Met een gammel bootje probeert hij de oversteek te maken. In het tweede deel keert hij terug aan wal nadat zijn motor het op zee heeft begeven. Hij verschuilt zich in het bos, waar hij hoe langer hoe meer één wordt met zijn omgeving. De mythische sfeer van deze episode laat ruimte voor meerdere lezingen. Verbeeldt de film het lot van de vergetenen of het visioen van een stervende? De sterke beeldtaal van de film doet haast vergeten dat er geen woord in wordt gesproken.

On a daily basis, migrants are crossing the Mediterrenean Sea in the hope of finding a better and safer life in Europe. The Last of Us is a meditative movie on those who are not able to reach their destination. After the nocturnal assault on a group of migrants, a sub-Saharan man ends up alone in the desert. Hoping to escape to Europe by himself, he steals a little, dumpy boat. However, the boat breaks down in the middle of the sea. He returns ashore and hides in a forest, where he gradually becomes one with his surroundings. The mythical atmosphere of the movie allows for multiple interpretations. Does the film portray the fate of those who are forgotten or is the spectator confronted with the vision of a dying man?

Aan de vooravond van de Tahrir-opstanden houdt een door en door corrupt politiekorps het openbare leven in Caïro in zijn greep. Ook rechercheur Noredin Mustafa laat heel wat smeergeld in zijn binnenzak verdwijnen. Dan wordt hij naar een hotelkamer van het Nile Hilton geroepen, waar een moord is gepleegd. Nog voor hij de kans krijgt de misdaad te onderzoeken wordt de zaak van hogerhand gesloten, maar ze laat Noredin niet meer los. Het opsporen van de doodsbange getuige, een illegale migrante uit Soedan, is maar een van zijn uitdagingen; want het spoor van de verdachte brengt hem gevaarlijk dicht bij een onkwetsbare elite die zich immuun waant voor justitie. Trefzekere maatschappijkritiek, verpakt in een nagelbijtende thriller noir.

rialto

lumiere cinema

lumiere cinema

sun 23.04 / 13:30

Ala Eddine Slim / Tunisia / 2016 / 95 min / Feature / No dialoque

rialto

thu 13.04 / 22:15

thue 11.04 / 19:15 fri 14.04 / 21:45

thu 20.04 / 19:00

debalie

sun 16.04 / 15:15

debalie

sat 15.04 / 20:30

lantarenvenster

sat 22.04 / 19:00

On the eve of the Tahrir Square uprising, a thoroughly corrupt police force keeps a tight grip on the population of Cairo. Police detective Noredin is usually quite susceptible to bribery himself. However, things change for him when he is called to investigate a murder scene at a hotel room in the luxurious Nile Hilton. When the authorities decide to close the case without further investigation, Noredin becomes all the more determined to unravel the truth. Tracking down a terrified witness – an illegal immigrant from Sudan – turns out to be only one of his challenges, as his line of inquiry leads him straight to one of the seemingly untouchable elites of Egypt: a mighty character who appears to be immune from justice. Swedish-born director Tarik Saleh skillfully molds his poignant social critique into a chilling neo-noir thriller.

Tarik Saleh / Sweden, Denmark, Germany / 2017 / 107 min / Arabic spoken / English subtitles


18

19

NUT$

Sins of the flesh

Highlight: Focus op Libanon

In deze frisse en energieke misdaadkomede besluiten twee vriendinnen hun verveelde upper middle class leventje in Beiroet wat op te schudden. De koelbloedige Lana blijkt een natuurtalent aan de pokertafel en een bookmaker introduceert haar in het criminele gokcircuit. In haar kielzog komt Jenny mee, die voornamelijk wordt gedreven door een honger naar gevaarlijke liefde; geen wonder dat de vlam in de pan slaat zodra ze hitman Wael ontmoet. De makers halen alle stijlmiddelen uit de kast om je mee te slepen in de roes van het gevaar: een stuwende soundtrack, gedurfde cameravoering en vlotte montage, plus een scenario waarin de plotwendingen elkaar in hoog tempo opvolgen. De dames spelen hoog spel; kunnen ze zich handhaven in deze mannenwereld?

rialto

lantarenvenster

wed 12.04 / 19:00 mon 17.04 / 19:30

fri 21.04 / 21:30

In this refreshing and energetic crime-comedy, two women decide to shake up their boring bourgeois life in Beirut. Housewife Lana, an inner sangfroid and outer beauty, seems to have a natural talent for gambling and sparks the interest of a local bookmaker who introduces her in the criminal world of gaming networks. Her best friend Jenny, who has a natural attraction for danger, accompanies her and falls in love with amoral hitman Wael. The producers of the movie have pulled out all cinematographic stops to drag the spectator into the danger of the gambling world: the intense soundtrack, the audacious camera angles, the smooth-flowing narrative and a scenario full of twists that will blow your mind. The two women play for high stakes: can they hold their own in this male-dominated world?

Henri Bargès / Lebanon / 2016 / 107 min / Feature / Arabic spoken / English subtitles

Op honderden kilometers afstand van het Tahrirplein lijkt op een pachtboerderij anno 2011 de volksopstand ver weg. Toch worden de gebeurtenissen die de nieuwsuitzendingen op de radio vullen, op een interessante manier weerspiegeld in de verhoudingen tussen de eenvoudige boer Hassan, zijn jongere vrouw Fatma, de landeigenaar en een jonge ex-gevangene, die een neef is van Hassan en de voormalige geliefde van Fatma. Naast een zinderende thriller – die in eigen land werd gecensureerd en daarmee weer een discussie deed oplaaien over artistieke vrijheid onder het nieuwe regime – is Sins of the Flesh ook een bijtende allegorie op de chaotische en gewelddadige machtsstrijd die uitmondde in een ‘gestolen revolutie.’

rialto

lantarenvenster

tue 11.04 / 22:15 thu 13.04 / 12:45

thu 20.04 / 21:30

debalie

podium mozaïek

sun 16.04 / 22:00

sun 16.04 / 20:30

In an isolated farmhouse, the urban revolt of 2011 feels very distant. However, the events happening a few hundred miles away play out in an interesting way in the relations between Hasan, a simple farmer, his wife Fatma, Mourad, the rich landowner, and Hasan’s cousin Ali, an ex-convict and former lover of Fatma. Sins of the Flesh is a powerful allegory of the chaotic and violent struggle for power after Egypt’s stolen revolution. The scorching thriller had some difficulties with Egyptian censorship and reheated the discussion on artistic freedom under the new regime.

Khaled El Hagar / Egypt / 2016 / 124 min / Feature / Arabic Spoken / English subtitles


19:15

Opening ceremony short film: Law of the lamb

22:15

The Nile Hilton incident

20

21

rialto amsterdam

tue 11 april

p.35

Sins of the flesh

p.17

19:30

p.19

22:15

wed 12 april

12:45

Nothing is forgiven

p.30

Latifa, a life standing

p.29

Sweat rain

p.24

Investigating paradise

p. 28

sun 16 april Whose country?

p.32

12.15

14:00

short film: Submarine

The traveller

p.36

p.26

15:00

short film: Law of the lamb

La vache

p.35

p.15

16:30

short film: BĂŞlons

La vache

p.34

p.15

17:15

short film: Aziza

Headbang lullaby

p.34

p.14

19:00

short film: We are just fine like this

Nut$

p.37

p.18

20:00

short film: Ayny

Foreign body

p.33

p.13

21:45

short film: Ayny

Tramontane

p. 33

p.25

22:15

thu 13 april

Chronicles of my village

p.12

Upon the shadow

p.31

mon 17 april

12:45

Sins of the flesh

p.19

12:45

15:15

Sweat rain

p.24

14:30

short film: Law of the lamb

La vache

p.35

p.16

17:45

Nothing is forgiven

p.30

16:45

short film: Ayny

Sweat rain

p.33

p.24

short film: Submarine

Nut$

p.36

p.18

19:30

short film: Ennemies within

Chronicles of my village

p.35

p.12

19:30

22:15

short film: Mare nostrum

The last of Us

p.36

p.16

22:00

Visiting ours

p.27

fri 14 april

12:45

Investigating paradise

p.28

15:30

Upon the shadow

p.31

17:15

short film: BĂŞlons

Foreign body

p.34

p.13

19:30

short film: Aziza

Visiting ours

p.37

p.27

21:45

short film: All the rest is the work of man

The Nile Hilton Incident

p.34

p.17

sat 15 april

za 15 april

de balie amsterdam

14.30

Short film: We are just fine like this

17.00

Upon the shadow Debate: Gender in the Arab world

20.30

short film: Law of the lamb

Foreign Body

Nile HIlton Incident

p.37

p.13

P.10

P.31

p.37

p.17

sun 16 april

12:45

Whose country?

p. 32

13:30

Nothing is forgiven

p.30

14:30

short film: Submarine

The Traveller

p.36

p.26

15.15

short film: Mare nostrum

The last of us

p.36

p.16

17:00

short film: Aziza

Tramontane

p.34

p.25

17:30

Short film: all the rest is the work of man

Tramontane

p.25

p.33


22

23

19:45

short film: Ennemies within

Visiting ours

p.35

p.27

22:00

short film: BĂŞlons

Nut$

p.34

p.18

mon 17 april

short film: Ennemies within

Whose country?

p.32

15:15

Latifa, a life standing Debate: Radicalisme in Europe

p.10

p.29

17:45

short film: Aziza

The Traveller

p.35

p.30

Headbang lullaby

p.36

p.13

20:30

20:30

19:15

short film: Submarine

p.35

p.26

Nothing is forgiven

p.30

Latifa. a life standing

p.29

Visiting ours

p.36

p.27

21:30

Headbang lullaby

p.14

14:15

Sweat rain

p.24

filmhuis den haag

sat 15 april

podium mozaĂŻek amsterdam

The traveller

sun 23 april

16:30

13:30

sun 16 april

21:30

17:00

Investigating paradise

Sins of the flesh

p.19

16:30

Nothing is forgiven

p.30

wed 19 april

20:00

Latifa, a life standing

p.29

19:00

p.28

mon 17 april

lumiere cinema maastricht Nothing is forgiven

p.30

The Nile Hilton Incident

p.17

Investigating paradise

p.28

thu 20 april don 20 april

19:00

lantarenvenster rotterdam

19.00

short film: We are just fine like this

Foreign body

p.37

p.13

21.30

short film: Ayny

Sins of the flesh

p.33

p.19

fri 21 april

17:00

Upon the shadow

p.31

19:00

short film: Aziza

Chronicles of my village

p.34

p.12

21:30

short film: All the rest is the work of man

Nut$

p.33

p.18

fri 21 april

19:00 sat 22 april

19:00

short film: Aziza

Chronicles of my village

p.12

p.34

The last of us

p.36

p.16

sun 23 april

13:30

short film: Mare nostrum

sat 22 april

verkadefabriek den bosch

15:00

Whose country?

p.32

sun 23 april

16:15

Investigating paradise

p.28

14:00

p.17

16:45

short film: Law of the lamb

La vache

p.35

p.15

19:30

short film: Aziza

Tramontane

p.34

p.25

19:00

short film: Law of the lamb

The Nile Hilton incident

p.35

Investigating paradise

p.28


24

25

Sweat rain

Tramontane

Highlight: Focus op Libanon

M’barek is een van de vele kleine boeren die zijn getroffen door de extreme droogte in Marokko. De geringe opbrengst van zijn land is extra problematisch omdat hij ook een schuld heeft uitstaan bij de boerenleenbank. In een poging het tij te keren begint hij een put te graven, waarin hij steeds dieper afdaalt. Zijn vrouw Aida heeft haar eigen zorgen. Terwijl zij zich inspant om hun puberzoon, die het syndroom van Down heeft, een schoolopleiding te bezorgen, vestigt haar man alle hoop voor de toekomst op het ongeboren kind dat zij draagt. Het drama van dit zwijgzame boerengezin wordt voornamelijk verteld in krachtige beelden en poëtische voice-overs, waarin de afzonderlijke gezinsleden hun zorgen en hun dromen uitdrukken.

M’barek is one of the many small farmers affected by the long-term drought in Morocco. The low financial yield of his land is becoming an additional problem, next to his growing debt with the Agricultural Credit Bank of Morocco. In an effort to turn the tide, M’barek starts to dig a well, in which he descends more and more. His wife, Aicha, has her own concerns. While she puts all her effort in trying to find a school for her son with Down Syndrome, her husband pins all his hopes on the unborn child she is carrying. Sweat Rain is a simple drama on a reserved farm family, full of powerful images and poetic voice-overs, through which the individual family members express their worries and their dreams.

Wat een simpele administratieve procedure zou moeten zijn, haalt het leven van de blinde Rabih volledig overhoop. Bij het aanvragen van een paspoort, dat hij nodig heeft voor een Europese tournee met het blindenorkest waarin hij speelt, blijkt dat zijn identiteitsbewijs is vervalst. De verklaring die zijn moeder ervoor geeft, klopt niet; en zo blijkt zich achter de ene leugen een volgende te verschuilen. Afgewisseld met schitterende muzikale intermezzo’s, voert Rabihs zoektocht naar de waarheid hem dwars door Libanon en terug naar de burgeroorlog waarin het land verwikkeld was toen hij werd geboren. Over die periode lijkt iedereen een eigen waarheid te koesteren; één die het hen indertijd mogelijk maakte om door te leven.

A seemingly simple administrative procedure ends up making a right mess of the life of the blind musician Rabih. When applying for a passport to travel abroad with his orchestra, Rabid discovers that his identification card is forged. His mother’s questionable explanation is only the beginning of a series of lies that need to be uncovered. His search for the truth is interspersed with mesmerizing musical interludes as Rabih travels across Lebanon and is taken back to Lebanon’s painful history. Everyone seems to cherish their own truth; one that made it possible for them to cope with the horrific realities of the civil war.

rialto

filmhuis den haag

verkadefabriek

sat 15.04 / 14:15

Hakim Belabbes / Morocco / 2016 / 126 min / Feature / Arabic spoken / English subtitles

rialto

don 13.04 / 15:15 sat 15.04 / 22:15 mon 17.04 / 16:45

wed 12.04 / 21:45 sat 15.04 / 17:00

sun 23.04 / 19:30

Vatche Boulghourjian / Lebanon, UAE, France / 105 min / Feature / Arabic spoken / Dutch subtitles

debalie

sun 16.04 / 17:30


26

27

The traveller

Visiting ours

Highlight: Focus op Libanon

Wie reisagent Adnan hoort spreken over Rome of New York krijgt onmiddellijk zin om erheen te reizen. Maar ironisch genoeg heeft hij zelf nog nooit een vliegtuig van binnen gezien. Daar komt verandering in wanneer zijn werkgever een been breekt en Adnan in zijn plaats naar een belangrijke conferentie in Parijs stuurt. Voor de schuchtere provinciaal is de internationale reiswereld behoorlijk overweldigend; hij voelt zich meer op zijn gemak bij de eigenaar van een Libanees restaurant en bij zijn nicht Insaf, die met haar volwassen dochter Layla een statig appartement bewoont. In vijf dagen Parijs maakt Adnan meer mee dan in de vijf jaar die hij achter zich heeft en leert hij veel over de wereld, maar meer nog over zichzelf.

rialto

lantarenvenster

wed 12.04 / 14:00 sat 15.04 / 14:30

sat 22.04 / 21:30

debalie

mon 17.04 / 17:45

Hearing travel agent Adnan talk about the delights of Rome and New York, makes one tempted to pack their bags and leave right away. The irony is that Adnan himself has never left Lebanon. His fantasy turns into reality when his employer breaks his leg while dancing at a wedding and sends Adnan in his place to an important travel conference in Paris. The international experience is pretty overwhelming for Adnan, a shy man from a small Lebanese village. He feels more comfortable around the owner of a Lebanese restaurant and around his cousin Insaf, who lives in a spacious apartment with her grown daughter Layla. In five days of Paris, Adnan has experienced more than he did in five years, as he also learns a lot about the world and about himself.

Hadi Ghandour / France, Lebanon / 2016 / 100 min / Feature / Arabic, French spoken / English subtitles

In dit sterke regiedebuut belicht Rachida Brakni het gevangenisleven vanuit een verfrissend perspectief: dat van de bezoekers. Fatma en haar dochter Nora rijden samen naar de penitentiaire instelling waar hun zoon en broer zijn straf uitzit. Zij zijn niet de enigen die hopen om hun geliefden weer te zien. Voorbij de drempel zijn ze overgeleverd aan het gevangenisregime van controles, wachten, doorgesluisd worden naar een andere ruimte, weer wachten. Door de hitte, de verveling en dat eindeloze afwachten, komen frustraties en verwijten aan de oppervlakte. In de onderlinge conflicten wordt duidelijk welke straf de geliefden van de gedetineerden moeten uitzitten.

rialto

debalie

fri 14.04 / 19:30 mon 17.04 / 22:00

sun 16.04 / 19:45 lantarenvenster

sun 23.04 / 19:15

In her strong debut film, Rachida Brakni portrays life in prison from an unusual perspective as she focusses on the – mainly female - visitors of the prisoners. On an exceptionally heated day, Fatma heads to the institution, accompanied by her daughter Nora, where her son is incarcerated. They are not the only ones hoping to see their loved ones. From the moment that they enter the prison building, the visitors are subjected to the whims of the prison guards: in the blazing heat, the women are being channelled from room to room as frustrations and agitations generate. The conflicts that are bubbling to the surface adequately reflect the struggle of those who have family in prison.

Rachida Brakni / France / 2016 / 82 min / Feature / French spoken / English subtitles


28

29

Investigating paradise

Latifa, a life standing

Latifa, une femme dans la République

Highlight: Feminisme en gender in de Arabische wereld

Highlight: Tussen twee vuren

Exquise wijn en beeldschone maagden – 72 voor elke man! Dergelijke fantastische voorstellingen van het hiernamaals worden via YouTube verspreid door salafistische sjeikhs. In Investigating Paradise onderzoekt journaliste Nedjma hoe gelovige Algerijnen over het leven na de dood denken en hoe deze fantasieën doorwerken in de dagelijkse realiteit. Ook de film zelf mengt documentaire met fictie – Nedjma is een personage, de interviews zijn echt. In de levendige gesprekken komen relevante vragen aan bod, zoals: wie streeft er nog naar een betere samenleving of een gelukkiger leven wanneer alle menselijke behoeften worden geprojecteerd op het paradijs? Maar ook: wat heeft dat paradijs een vrouw eigenlijk te bieden?

rialto

lantarenvenster

fri 14.04 / 12:45 sun 16.04 / 12:15

sat 22.04 / 16:15

filmhuis den haag

15.04 / 17:00 lumiere cinema

fri 21.04 / 19:00

verkadefabriek

sun 23.04 / 14:00

Exquisite wine and ravishing beauties – 72 for every man! This type of representations on the Afterlife are being promulgated on the Youtube channels of Salafi preachers. In Investigating Paradise, the young Algerian journalist Nedjma investigates the way religious Algerians think about life after death and how these fantasies influence their daily life. Just like their fantasies, the film is a powerful combination of real-life documentary and fiction: Nedjma is a character, the interviews are real. In the numerous animated conversations, pertinent issues are being discussed. When all human needs are being saved for Paradise, is there any point in striving for a better society or a happier life on earth? And also, what awaits female Muslims in paradise?

Merzak Allouache / Algeria / 2016 / 136 min / Documentary / Arabic spoken / Enlish subtitles

Op 11 maart 2012 stierf Imad ibn-Ziaten, onderofficier in het Franse leger, in de eerste van drie schietpartijen door de 23-jarige Mohamed Merah. Sinds de dag waarop Latifa, moeder van Imad, een bezoek bracht aan de achterstandswijk in Toulouse waar de aanslagpleger opgroeide en waar sommige bewoners hem nog altijd als martelaar beschouwen, zet zij zich in om de radicalisering van jongeren uit de banlieues te bestrijden. Recht uit het hart spreekt ze in klaslokalen en collegezalen, op congressen en in gevangenissen door het hele land. Dit inspirerende portret laat zien hoe haar activistische boodschap overal een snaar raakt; bij de jongeren zelf, bij hun ouders en docenten, maar ook bij beleidsmakers en politici.

rialto

podium mozaïek

sat 15.04 / 19:30

mon 17.04 / 20:00

de balie

lantarenvenster

mon 17.04 / 15:15

sun 23.04 / 16:30

Imad ibn-Zaiten, a young officer in the French army, was one of the first victims of the terror attack carried out by 23-year old Mohamed Merad in 2012. In the aftermath of the events, Latifa, the mother of Imad, decides to visit the suburbs of Toulouse, home to the murderer, where some residents still praised him as a heroic martyr. There Latifa was confronted with the negative aspects of living in the suburbs. From that day on, Latifa crossed the country, visiting classrooms, auditoria, congresses and even prisons, in her fight against radicalization in the banlieues. The documentary is an inspiring and powerful portrait of Latifa, whose heartfelt message on acceptation and tolerance has touched young people, parents, teachers and even politicians.

Jarmila Buzkova / France / 2016 / 51 min / Documentary / French spoken / English subtitles


30

31

Nothing is forgiven

Upon the shadow

Rien n’est pardonné

Highlight: Feminisme en gender in de Arabische wereld

Highlight: Tussen twee vuren

Sinds de aanslag op Charlie Hebdo hoort Zineb El Rhazoui tot de zwaarst beveiligde inwoners van Frankrijk. De Marokkaanse journaliste en activiste, die samen met Stéphane “Charb” Charbonnier het stripboek La vie de Mahomet maakte, ontsnapte bij toeval aan het terreurgeweld, maar is sindsdien haar leven niet zeker. In dit portret zien we haar in 2011 als boegbeeld van de 20 februari-beweging tijdens protesten in Rabat, een paar jaar later als redacteur op het kantoor van Charlie Hebdo en in januari 2015, enkele dagen na de aanslag, in de voorste linie van een massale betoging op de Place de la République. En in de periode daarna, waarin ze – zwanger van haar eerste kind – de draad weer probeert op te pakken.

rialto

podium mozaïek

thu 13.04 / 17:45 sat 15.04 / 19:30

mon 17.04 / 16:30

debalie

sun 16.04 / 13:30

lantarenvenster

sun 23.04 / 16:30

Zineb El Rhazoui is France’s most protected woman since the attack on the Charlie Hebdo magazine office in Paris. The Moroccan activist and journalist, and also co-editor alongside the editor-in-chief “Charb” Charbonnier of the comic book Muhammed’s life, had escaped the violence by sheer luck. The makers of the documentary had never expected to be able to record such course of events: they started following her when she was still living in Rabat, where she was the figurehead of the 20 February Movement, and travelled with her to France as she become an editor at Charlie Hebdo. Therefore, the spectator is confronted with raw dramatic moments, following how she tries to move on with her life, becoming a mother for the first time.

Vincent Coen & Guillaume Vanden berghe / France / 2016 / 60 min / Documentary / French spoken / English subtitles

In 2013 plaatste de toen 18-jarige Amina Sboui een foto van zichzelf op Facebook, met op haar blote bovenlijf de woorden “Mijn lichaam is van mij en is niet de bron van andermans eer”. Het was het eerste FEMEN-protest in Tunesië. Haar arrestatie en detentie ontketende wereldwijde on- en offline protesten waarin, met succes, haar vrijlating werd geëist. Drie jaar later is Amina nog altijd even strijdlustig, maar inmiddels heeft ze er een ‘familie’ bij gekregen. Upon the Shadow legt de gebeurtenissen vast in en om het huis dat ze deelt met een groep homo- en transseksuele vrienden. Afgewezen worden door familie en de samenleving, en de pijn die dat veroorzaakt, lopen als een rode draad door hun levens.

rialto

lantarenvenster

fri 14.04 / 15:30 mon 17.04 / 12:45

fri 21.04 / 17:00

debalie

sat 15.04 / 17:00

In 2013, 18-year old Amina Sboui posted a picture of herself nude from the waist up on Facebook, with the phrase “My body is mine and not the source of anybody’s honour”. Today it is considered to be the first ever FEMEN-protest in Tunisia. Her arrest and detention unleashed world-wide protest, online and offline, as they demanded Amina’s release. Three years after her release, Amina is still combative, and now she has created herself a family of like-minded people. Upon the Shadow captures the events inside and around the house she shares with her friends of the LGBT-community. The rejection by their families and the society, and the pain that goes with it, runs like a common thread through their lives.

Nada Mezni Hafaledh / Tunisia / 2017 / 80 min / Documentary / Arabic spoken / English subtitles


32

33

Whose country? IDFA Special

Het regime van Mubarak verleende de Egyptische politie een vrijbrief voor elke vorm van machtsmisbruik. Willekeurige arrestaties, marteling en verdwijningen hebben de politie tot de meest gevreesde en gehate beroepsgroep gemaakt. In Whose Country? spreekt een van hen voor het eerst openlijk over de cultuur van corruptie, misbruik en geweld. In de begindagen van de Arabische Lente wint filmmaker Mohamed Siam het vertrouwen van een agent in burger, die uit de revolutie de hoop put dat ook het verrotte systeem waarvan hij zelf deel uitmaakt op de schop zal gaan. Over een periode van drie jaar houden de twee contact. Zo vormen de gesprekken, waarin hoop langzaam plaatsmaakt voor fatalisme, ook een kroniek van een gemankeerde revolutie.

Mubarak’s regime granted the Egyptian police a free pass to misuse their power in any way they deemed necessary. Arbitrary arrests, torture and disappearances are only a few of the horrific actions that make the police the most feared and hated group of Egypt. In Whose Country?, for the first time, it is a police officer who dares to talk openly of the culture of corruption, abuse and violence. In the early days of the Arab Spring, filmmaker Mohamed Siam earned the trust of a plainclothes offices, who fosters some hope that the revolution will put an end to the rotten system to which he himself belongs. They keep in contact for three years during which his hope makes way for a great feeling of despair and fatalism: inevitably, their conversations reflect another chronicle of a failed revolution.

All the rest is the work of man

Ayny

Aymen, een jonge Tunesiër, steekt net zoals vele anderen uit wanhoop de Mediterrane zee over. Na lange en gevaarlijke tochten komt hij terecht in Marseille. Hij gaat er op zoek naar zijn zus, die hij al 20 jaar niet meer gezien heeft. Het weerzien loopt echter niet zoals verwacht.

Te midden van een verwoestende oorlog, probeert een moeder haar zoons te beschermen. De jongens gaan echter dagelijks de straat op om rondslingerend schroot te verzamelen tegen betaling, om zo hun droom om muziek te spelen te kunnen waarmaken. Al snel ontdekken ze dat de angst van hun moeder terecht was.

Aymen, a young Tunisian refugee, traverses the Mediterranean Sea, as he, like many others, is captured by a sense of mounting despair. Arrived in Europe, Aymen heads to Marseille, where he hopes to find his long-lost sister. However, their reencounter takes an unexpected turn of events. rialto fri

14.04 / 21:45 16.04 / 17:30 lantarenvenster fri 22.04 / 21:30 debalie sun

rialto

lantarenvenster

wed 12.04 / 12:45 sat 15.04 / 12:45

sat 22.04 / 15:00

debalie

mon 17.04 / 13:30

Mohammed Siam / Egypt / 2016 / 57 min / Documentary / Arabic spoken / English subtitles

Doria Achour / France / 2016 / 14 min / French, Arabic spoken / English subtitles

In the hopes of protecting her sons, a mother asks them to stay inside their new shelter as a cruel war is raging. But the boys chase their dream to play music. They go out daily to collect scrap metal in order to earn money, only to find out that their mother’s fear was for a good reason. rialto wed 12.04 / 21:45 sun 16.04 / 20:00 mon 17.04 / 16:45 lantarenvenster thu 20.04 / 21:30

Ahmad Saleh / Germany, Palestine, Jordan / 2016 / 11 min / Animation / Arabic spoken / English subtitles


34

35

Aziza

Bêlons Let’s bleed

Ennemies within

Law of the lamb

De jonge Amsterdamse Aziza worstelt met een probleem waar ze bij niemand mee terecht kan. Haar oudere broer heeft door dat ze iets verbergt en houdt haar voortdurend in het oog. Maar is haar broer echt zo onverzoenlijk als hij zich voordoet?

Aan de vooravond van het Offerfeest, wanneer Marrakesh zich klaar maakt voor de daarbij behorende familiale gezelligheid, wordt Kamal het huis van zijn oom uitgezet. Hij zoekt toevlucht bij zijn vader, een oude man aan de rand van de samenleving.

Frankrijk, jaren 90. Een Algerijnse man wil de Franse nationaliteit verkrijgen. In een klein zaaltje bevindt hij zich oog in oog met een Franse politieagent. Enkel de handtekening van de agent staat hem nog in de weg.

Met het Offerfeest in zicht, begeeft een oudere man, vergezeld door zijn kleinzoon, zich naar de markt. Zijn kleine camionnette is volgeladen met schapen voor de verkoop. Midden in de woestijn wordt hij gestopt door twee politieagenten. Enkel op voorwaarde van een ongewone ruil mogen ze doorrijden.

Aziza, a young Muslim girl living in Amsterdam, feels lost as she does not seem to find a person to confide in, when struggling with a personal issue. Her overprotective brother suspects that she is hiding something and keeps her under tight control. But is her brother really as unforgiving as he’s pretending to be?

On the eve of the Festival of the Sacrifice, when the city of Marrakech prepares for the annual family celebrations, Kamal is kicked out of his uncle’s place. He seeks refuge et his father’s, an old misfit.

France, in the 1990s. An Algerian man finds himself at a local police station in the hopes of obtaining the French citizenship. A policeman’s stroke of the pen is the only thing standing in between him and his fate.

rialto fri 14.04 / 19:30 sat 15.04 / 17:00 sun 16.04 / 17:15 debalie mon 17.04 / 17:45 lantarenvenster fri 22.04 / 19:00 lumiere cinema sat 22.04 / 19:00 verkadefabriek sun 23.04 / 19:30

Jochem de Vries / Netherlands / 2016 / 13 min / Dutch, Arabic spoken / English subtitles

rialto

wed 12.04 / 16:30 / fri 14.04 / 17:15 sun 16.04 / 22:00

debalie

El Mehdi Azzam / France, Morocco / 2016 / 25 min / Arabic spoken /English subtitles

rialto thu

13.04 / 19:30 mon 17.04 / 22:00 16.04 / 19:45 lantarenvenster sat 22.04 / 21:30 debalie sun

Sélim Azzazi / France / 2016 / 27 min / French spoken / English subtitles

With Eid al-Adha just around the corner, an older man and his grandson are heading to a local market to sell their sheep. While driving along a road in the Tunisian desert, they are stopped by two policemen. In order to be allowed to continue, they have to accept a strange and unusual deal. rialto thu 11.04 / 19:15 sun 16.04 / 15:00 mon 17.04 / 14:30 debalie sat 15.04 / 20:30 lantarenvenster sat 22.04 / 18:45 verkadefabriek sun 23.04 / 16:45

Lotfi Achour / France, Tunisia / 2016 / 15 min / Arabic spoken / English subtitles


36

37

Mare nostrum

Submarine

We are just fine like this

Aan de kusten van de Mediterrane zee, is een Syrische vader rusteloos op zoek naar een uitweg uit zijn groeiende wanhoop. Tussen de nietsvermoedende badende mensen, neemt hij een beslissing die het leven van zijn dochter op het spel zet.

Libanon, in een niet meer zo onrealistische toekomst. Het land wordt sinds 2015 geteisterd door een afvalcrisis. In een klein dorp is de situatie onhoudbaar geworden en besluiten de bewoners om definitief te vertrekken. De jonge Hala weigert echter mee te vluchten, vastklampend aan wat er nog rest van haar thuis.

De zieke Baba Aziz lijkt afhankelijk van de zorg van zijn kinderen. Voor hem echter dient de ziekte meer en meer als uitweg om de werkelijkheid te vermijden. Maar wanneer hij bij zijn dochter Najoua verblijft, ontstaat er een verrassende band met zijn kleinzoon Fares, en vinden de twee elkaar op een speelse manier in hun geheimen.

On a Mediterranean shore, a Syrian father moves about restlessly, conducted by an intense desire to escape his mounting feeling of despair. Surrounded by unsuspecting sunbathers, the father makes a decision that puts his daughter’s life at risk.

thu 13.04 / 22:15 sun 16.04 / 15:15 lumiere cinema sun 23.04 / 13:30 rialto

debalie

Rana Kazkaz & Anas Khalaf / France, Syria / 13 min / Arabic spoken / English subtitles

Highlight: Focus op Libanon

Baba Azizi suffers from an illness and depends upon the care of his children. Nevertheless, his disease seems to be more a way to escape reality. When staying at his daughter Najoua, things don’t go as he imagined when an unexpected friendship between him and his grandson Fares unfolds.

Lebanon, in a not too dystopian near future. Lebanon’s garbage crisis poses a heavy burden on a little village, whose inhabitants decide to leave the town for good. Hala, a wild child inside of a woman, refuses to evacuate, clinging to whatever remains of home and to keep alive, if only for a moment, the ghost of a better time. rialto wed 12.04 / 14:00 sat 15.04 / 14:30 mon 17.04 / 19:30

Mounia Akl / Lebanon / 2016 / 20 min / Arabic spoken / English subtitles

wed 12.04 / 19:00 sat 15.04 / 14:30 lantarenvenster thu 20.04 / 19:00 rialto

debalie

Mehdi M. Barsaoui / Tunisia / 2016 / 19 min / Arabic spoken / English subtitles


38

locaties & prijzen venues & prices rialto amsterdam 11.04 – 17.04 www.rialtofilm.nl Tickets: € 10,00 5 rittenkaart: € 40,-

de balie amsterdam 15.04 – 17.04 www.debalie.nl Tickets: € 10,00 5 rittenkaart: € 40,-

podium mozaïek amsterdam 16.04 - 17.04 www.podiummozaiek.nl Tickets: € 10,00

sponsors

filmhuis den haag

den haag 15.04

www.filmhuisdenhaag.nl Tickets: € 10,00

Lumière Cinema

maastricht 19.04 – 23.04

http://www.lumiere.nl/ Tickets: € 9,-

lantarenvenster

rotterdam 20.04 – 23.04

www.lantarenvenster.nl Tickets: € 9,50

verkadefabriek

den bosch 23.04

www.verkadefabriek.nl Tickets: € 10,-

colofon Festivaldirecteur: Adel Salem Productie: Lies Peeters Filmdistributie: Linda Sahi Marketing & communicatie: Anouk Piket Teksten: Sasja Koetsier Vertaling: Eva Asselbergh Vormgeving: Van Lennep, Amsterdam Trailer: Anefilm Stagiaire: Eva Asselbergh Catering: Bio Anne

Met dank aan: Djuke Poppinga Miep van Diggelen Mohamed Belkadi Debby Korfmacher Nadia Moussaid Ruud Visschedijk alle medewerkers van de deelnemende filmtheaters alle vrijwilligers Festival Cinéma Arabe wordt georganiseerd door stichting Sphinx Art Productions.

www.cinemaarabe.nl

Cineville is geldig op alle festivallocaties behalve in Podium Mozaïek, Amsterdam en Verkade fabriek, Den Bosch. Voor reguliere kortingen: zie website van de filmtheaters. Cineville is valid at all the festival locations except in Podium Mozaïek, Amsterdam and Verkade fabriek, Den Bosch. For general discounts: see theater websites.

39

partners


11-17 april rialto amsterdam 15 -17 april de balie Amsterdam 15 april filmhuis den haag den haag 16-17 april podium mozaïek amsterdam 20-23 april lantarenvenster rotterdam 19–23 april lumière cinema maastricht 23 april verkadefabriek den bosch

Festival Cinéma Arabe 2017 Programma  

9e editie Festival Cinéma Arabe, hét podium voor Arabische film in Nederland. 11 - 23 april 2017 www.cinemaarabe.nl 9th edition Festival C...

Festival Cinéma Arabe 2017 Programma  

9e editie Festival Cinéma Arabe, hét podium voor Arabische film in Nederland. 11 - 23 april 2017 www.cinemaarabe.nl 9th edition Festival C...

Advertisement