Page 1

37Borštnikovo SRečanje S L O V E N S K I G L E D A L I Š K I FE S TI V AL M a rib o r, 18. d o 3 0 . o k t o b e r 2002

. 3 vW\. i* - * ■> '


KDO JE KDO NA BS R u d i Š e l i g o , p r e d s e d n ik S v e ta BS T o n e P a r t l j i č , p o d p r e d s e d n ik S v e ta BS O l g a J a n č a r , d ir e k to r ic a BS L i di j a K l e n o v š e k , p o m o č n ic a d ir e k to r ic e BS M a r k o V e z o v i š e k , p o m o č n ik d ir e k to r ic e BS D r a g i c a P e t r o v i č , p o m o č n ic a d ir e k to r ic e BS A n d e l a T r k u l j a , p r o d u c e n tk a BS Er i k a Č i k u t o v i č , f in a n č n i v o d ja BS D a r k o Š t a n d e k a r , te h n ič n i v o d ja BS M a t e j a J a n č a r , u re d n ic a a lm a n a h a BS Š p e l a T r o b e c J o v a n o v i č , c e lo s tn a p o d o b a BS D a n i l o R o š k e r , v. d. p o s lo v n e g a d ir e k to r ja SNG M a r ib o r in d ir e k t o r te h n ik e - g o s t it e lj BS S a m o S t r e l e c , r a v n a te lj D ra m e SNG M a r ib o r - g o s t it e lj BS

SELEKTOR TEKMOVALNEGA PROGRAMA 37. BS Bl a ž L u k a n

STROKOVNA ŽIRJA 37. BS Mi t j a Č a n d e r Primož Jesenk o Jernej Novak B a r b a r a Orel Jaroslav S krušny Ž I R I J A ZA B O R Š T N I K O V P R ST A N

Jožica Avbelj Andr ej Inkret Rudi Šel igo Ž IR IJ A ZA ZLATE ZNAČKE

Olga Jančar T o n e Partljič Marko Vezovišek

VODITELJA POGOVOROV O PREDSTAVAH Matej Bogataj Petra Pogorevc

ORGANIZACIJSKI ODBOR BS A leksander Truppel N e v e n k a Vitek Smilja n Kreže N ad ja Kovše Tanja N em ec Majda Tkavc J e l k a Š p r o g a r , t is k o v n o s re d iš č e B r a c o Z a v r n i k , t is k o v n o s re d iš č e D a v o r H e r g a , s t i k i z ig r a lc i J u r e I v a n u š i č , s t ik i z ig r a lc i Gordana Gašperin Martin Be n k o F r a n c i Ra j h A n d r eja Hictaler Milena Pučnik


Borštnikovo SRečanje

S L O V E N S K I G L E D A L I Š K I FE S T IV A L


Spoštovani. Leto je n a o k o li in p r e d n a m i je n o v o B o rš tn ik o v o srečan je. Č e p r a v ga najbo lje p o z n a m o k o t le tn i p r e g le d s l o v e n s k e g a g le d a liš č a , p a o b e n e m p o m e n i t u d i i d e a l n o stičišče silnic, ki o p re d e lju je jo m r e ž o g l e d a l i š k e u s t v a r j a l n o s t i in p o n u d b e . N a B o r š tn ik o v e m se p r e d s ta v lja jo n a jb o ljš e g l e d a l i š k e h iš e in n ajb o ljše g l e d a l i š k e p r e d s ta v e . Je č u d o v i t a p r i l o ž n o s t za p ro m o c ijo s l o v e n s k e g a g le d a l i š č a d o m a in v tujin i. Da, p r a v n a t u je m p o s ta ja jo v s e bolj p o g o s t a in vse bolj u s p e š n a g o s to v a n ja , o d z i v i n a k l o n j e n i in n a g r a d e šte v iln e . M e s to ob D r a v i se v č a s u B o r š t n i k o v e g a sre č a n ja s p r e m e n i v s re č e v a liš č e e v r o p s k i h in s v e t o v n i h g le d a l i š k i h k ritikov , te o re tik o v , p ro m o to rje v , m a n a g e r j e v in u m e t n i š k i h vodij. M a r ib o r im a z B o r š t n i k o v im s re č a n je m m o ž n o s t , d a se z n a jd e v k o l e d a r j ih e litn ih e v r o p s k ih p rire d ite v , b r e z k a t e r i h je in fo rm a c ija o d o g a j a n j u n a n a š i celini n e p o p o l n a . L e to šn ji p r o g r a m s k i iz b o r f e s tiv a ls k e g a s e le k to rja d o k a z u je , d a je s lo v e n s k a g l e d a l i š k a p r o d u k c ij a iz je m n o k v a l i t e t n a in r a z n o v r s t n a . P r e d s t a v i l o se b o k a r š e s t p r e d s ta v , ki so n a s t a l e v p r o d u k c ij i n e v l a d n i h o rg a n iz a c ij, in k a r se m i z d i še p o s e b e j p o m e m b n o - o d t e h štiri v p r o d u k c ij s k i n a v e z i z ja v n i m i z a v o d i. V z a d n j i h d v e h d e s e tle tjih se je v S lov en iji u v e lja v ila cela v r s t a g l e d a l i š k i h u s tv a rja lc e v , ki d e lu je jo v o k v i r i h m a n jš ih p r o d u k c ij s k i h s k u p i n , ki n iso j a v n i z a v o d i, a p o m e m b n o o b lik u je jo p o d o b o s lo v e n s k e g l e d a l i š k e p o n u d b e . P r e d v s e m p a n a s z m a n jš im i, bolj m o b i ln i m i p r o d u k c i j a m i u s p e š n o p r e d s ta v lj a jo v tu jin i. U m e s t i t e v t o lik š n e g a š te v ila v p r o g r a m B o r š t n i k o v e g a sre č a n ja p o m e n i d o k o n č n o e n a k o v r e d n o p r i z n a n j e in o b r a v n a v a n j e , s a m o B o r š tn ik o v o s re č a n je p a p o trju je , d a je še k a k o d o je m ljiv o za s p r e m e m b e , z a to k o n c e p t le to š n je g a p r o g r a m a r e s n ič n o p r e s e g a p re jšn je izd aje. S to s p r e m e m b o pa se B o rš tn ik o v o ne lo te v a le p r i k a z a p r o d u k c ij, ki so n a s t a l e v d r u g a č n i h p r o d u k c ij s k i h o k v irih , te m v e č o d p i r a p r o s t o r š i r š e m u r a z p o n u o d r s k e g a iz ra z a , p r e d v s e m p a d a je bolj ce lo v ito p o d o b o s l o v e n s k e g a g l e d a l i š k e g a u s t v a r j a n j a in d o k a z u je , d a so a k terji s lo v e n s k e g l e d a l i š k e s c e n e (ta k o ja v n i z a v o d i k o t n e v l a d n e o rg a n iz a c ije ) n e lo č ljiv o p o v e z a n i z g l e d a l i š k o u m e t n o s t jo . P o z i t iv n i h o b e to v n a m torej n e m a n jk a . N a M i n i s t r s t v u z a k u l t u r o p a si b o m o v s e k a k o r še n a p r e j p r i z a d e v a l i v z p o d b u j a t i s o d e l o v a n j e r a z l i č n i h a k te r je v s lo v e n s k e in m e d n a r o d n e g l e d a l i š k e s c e n e te r p o d p i r a t i n a d a ljn ji ra z v o j fe s tiv a la B o rš tn ik o v o srečan je. P r e p r ič a n i sm o, d a so v o b s to je č ih o s n o v a h , ki jih i m a m o v S lov en iji s p a l e t o v s e h u s t a n o v in izvajalcev, in z in s titu c ijo B o r š t n i k o v e g a sre č a n ja , p o s t a v l j e n i d o b r i te m elji za u s p e š e n obstoj in ra zv o j s lo v e n s k e g l e d a l i š k e u m e t n o s t i. Toliko. P r e p u s t i m o o d e r u m e tn o s ti! An d re ja Rihter Ministrica


Spoštovani! Ž e s e d e m i n t r i d e s e t o leto je M a r ib o r g o stitelj n a jv eč jeg a s l o v e n s k e g a s re čan ja g le d a liš č n ik o v in m n o g i h lju b ite lje v g le d a liš č a . B o rš tn ik o v o sre čan je se je že ta k o z a s id r a l o v m e s tn o z a v e st, da je o k to b er, m e s e c m n o g i h p re le s ti, ko je s e n d a r o v e n a o g le d p o s ta v lja , p o s ta l s in o n im t u d i za B o š tn ik o v o srečanje. J e s e n sk ih d a r o v M a r ib o r u , ki leži v srcu v i n o g r a d n i š k e g a in s a d ja r s k e g a o bm očja, n e m a n jk a . O k t o b e r p a p o s t r e ž e že v rs to let s p r a v p o s e b n i m i g le d a liš k im i d a ro v i, ž l a h t n i m iz b o r o m u s t v a r j a l n o s t i v s lo v e n s k ih g led a liš č ih . Z v e lik im vese lje m p o z d r a v l j a m o v U n i v e r z i t e t n e m m e s tu M a r ib o r s p o š t o v a n e g le d a liš č n ik e in vse ljub itelje g le d a liš k e u m e t n o s t i, torej častilce življenja, lju b e z n i in u s tv a rja n ja . P o n o s n i sm o, d a so n e u t r u d n i o rg a n iz a to rji in so d e la v c i v s a k o l e t n o g l e d a liš k o sre čan je u s p e li o h r a n it i in ra z v iti d o t a k š n e m ere , d a k n a m ob k o n c u o k to b ra z v z n e m i r lj i v i m p r i č a k o v a n j e m p rih a ja jo g le d a liš k i u s tv a rja lc i, u m e t n i k i iz S lovenije in iz tujin e. B o rš tn ik o v o sre čan je n a m že v rs to let n u d i m o ž n o s t, d a si la h k o n a n a š ih o d r i h in p ri z o r iš č i h o g l e d a m o v r h u n s k e p r e d s ta v e . B o rš tn ik o v o sre čan je je za ljub itelje g le d a liš č a nekaj p o s e b n e g a t u d i za to , k e r je srečanje, k a r je p o seb e j p o m e m b n o v d a n a š n je m , v e d n o bolj v i r t u a l n e m s v e tu . B o rš tn ik o v o so m n o g e v z n e m ir ljiv e p r e d s ta v e , ki o b o g a tijo d u h a . B o rš tn ik o v o so t u d i p o g o s t o i s k riv e r a z p r a v e v seh , ki jim gre za g le d a liš k o u s tv a r ja ln o s t. S e v e d a p a je B o rš tn ik o v o n e le n a o d r ih , a m p a k t u d i na t r g i h in u licah. P ris rč n o p o z d r a v l j e n i torej t u d i letos najpre j vsi, ki ste d o lg a le ta z v e s ti g le d a liš č u in B o r š t n i k o v e m u sre č a n ju , vsi častilci le p o te u s tv a rja n ja in u s t v a r j a n j a l e p o t e in vsi, ki b o s te n a ra z lič n e n a č in e s o u s tv a rja li B o rš tn ik o v o srečanje, s lo v e n s k i g l e d a liš k i p r a z n ik . Ž elim , d a bi t u d i le to š n je sre čan je p o m e m b n o z a z n a m o v a l o g le d a liš k o sce n o te r v s e m o b is k o v a lk a m in o b is k o v a lc e m ob š te v iln ih n a p o v e d a n i h u p r i z o r i t v a h , p r e d s t a v a h te r s p r e m lje v a ln e m p r o g r a m u n u d i l i b o g a s t v o k u l t u r n e g a in u m e t n i š k e g a u ž itk a . B o r i s S o v i č , univ. dipl. inž. el. Z upan mesta Maribor


Se d e m in tr id es e tič skupaj, z novo energijo B o rš tn ik o v o s re čan je se p o m i k a p ro ti č e tr t e m u d e s e tle tju sv o jeg a življenja. V S loveniji ni p o d o b n e g a fe s tiv a la , ki bi n e p r e k i n j e n o d e lo v a l to lik o časa. N a s ta li so n o v i festiv ali, n e k a te r i m lajši, m a n jši in s p e c ia liz ir a n i, d r u g i b o g atejši, večji in r a z n o v r s t n e j š i s svojo te a tr s k o in s p re m lja jo č o p o n u d b o , a vsi p o v rs ti te ž k o p rim e rljiv i z o b s e g o m in i n t e n z i v n o s t j o u m e t n i š k ih s tv a rite v , ki jih leto za le to m p r i n a š a B o rš tn ik o v o . N ik je r d r u g j e k a k o r v m a r i b o r s k e m o k t o b r s k e m č a s u se n a ta k o s trn je n n a č in ne p o k a ž e v s a k o l e t n a p r o g r a m s k a m a v ric a s l o v e n s k e g a g le d a liš č a , n je g o v a r e p e r t o a r n a is k a n ja in s to p n ja n je g o v e u s t v a r j a l n e m oči. V te k m o v a l n e m in s p r e m lje v a ln e m p r o g r a m u se je v v s e h teh le tih z v r s tilo na s to tin e p r e d s t a v in t u d i tisti, ki s m o tu k aj že sko raj " in v e n t a r " , se te ž k o s p o m n i m o v s e h a v to r s k ih d o se ž k o v , re ž ijsk ih ino vacij in i g r a l s k i h b ra v u r, ki so šle čez o d r e m a r i b o r s k e g a in d r u g i h s l o v e n s k ih g le d a liš č . Bile so sijajne in bile so šibk ejše se z o n e s l o v e n s k e g a g le d a liš č a , a ni b ilo B o r š tn ik o v e g a , ko vsaj nekaj od p r i k a z a n e g a ni re s n ič n o n a v d u š i l o n a š e g a z v e s te g a o b č in s tv a in z a d o v o ljilo s t r o k o v n i h k rite rije v k ritiš k ih sp re m ljev a lc ev . N ik jer d r u g je tu d i ni m o g o č e v ta k o k r a tk e m ča su in na e n e m m e s t u o p r a v it i p r i m e r j a v ra z lič n ih d o s e ž k o v o d r s k e g a u s tv a rja n ja . Z a to s m e m o reči, d a sta p r a v tra d ic ija in z njo z v e z a n a k o n t i n u i t e t a p r e g le d a u s t v a r j a l n i h d o s e ž k o v tisto, z a r a d i č e sar je B o rš tn ik o v o te ž k o p rim e rljiv o z d r u g i m i fe stivali. O b č a s n i p r o g r a m s k i p re m ik i ali kriteriji p o s a m e z n i h selektorjev, ki so la h k o d e le ž n i o d o b r a v a n j a ali k ritik e, te g a d e js tv a ne s p re m in ja jo . L eto šn ji s e le k to r Blaž L u k a n se je v s k l a d u s P r o g r a m s k o lis tin o o p r l n a m o ž n o s t, d a se fe s tiv a lsk i iz b o r ra z š iri t u d i " n a n e i n s t i tu c i o n a l n o g l e d a liš k o p o n u d b o , v k lju č n o z m ejn im i o b lik a m i g le d a liš č a , če ta le u s t r e z a k rite rije m p r o f e s io n a ln o s ti o z iro m a s t r o k o v n o s t i " . Takšn a o d lo č ite v b o v f e s tiv a ls k o tra d ic ijo ta k o t e k m o v a l n e g a k a k o r s p r e m l j e v a ln e g a p r o g r a m a n e d v o m n o p r i n e s l a n o v o o d p r t o s t , z a n e s ljiv o pa t u d i n ek a j n o v e m l a d o s t n e s v e ž in e in u m e t n i š k i h en erg ij. B o rš tn ik o v o sre čan je n e u s t v a r j a s l o v e n s k e g a g le d a liš č a , p a č p a sledi n je g o v e m u u t r i p u , v o d z i v i h o b č in s tv a in v s t r o k o v n i h r a z p r a v a h p o n o v n o v r e d n o ti n je g o v e d o s e ž k e . O m o g o č a m u p r im e r ja v e , d r u g a č n a te h ta n ja , k o t so bila o p r a v lje n a p o p r e d s t a v a h v d o m a č i h h iš a h . V ž iv e m v r v e n ju s re čev a n j se r a z p r a v lj a o d o s e d a n ji h d o s e ž k ih , rojevajo se n o v e ideje in d o g o v o r i o s o d e lo v a n ju . Z a r a d i teg a p r e p l e t a p re d s ta v , p rire d ite v , fo r m a ln i h in n e f o r m a l n i h iz m e n ja v m n en j, z a r a d i g le d a liš k ih u m e t n i š k ih s re čev a n j in člo v e š k ih stikov, je B o rš tn ik o v o še n a p re j n e p o g r e š ljiv o stičišče s l o v e n s k e g a g l e d a liš k e g a u s tv a rja n ja . In z a to v e r ja m e m o , d a b o m o t u d i p o le to š n je m B o rš tn ik o v e m s re č a n ju še n a p re j u p r a v ič e n o trdili, d a je n a š festival z b ira liš č e in h k r a ti z rc a lo u s tv a r j a l n o s t i s l o v e n s k e g a g le d a liš č a , n je g o v e v s a k o k r a t n e m o či in z a n im iv o s ti. N a š festiv al re s d a že im a svoja leta, to d a leta n je g o v e trad ic ije, k o n t i n u i t e t e in zre lo s ti la h k o p o m e n ijo tu d i p o g u m za o d p r t o s t n o v im to k o v o m in g le d a liš k im s o o ča n je m . D u š a B o rš tn ik o v e g a je ob n je g o v ih z re lih s e d e m i n t r i d e s e t i h letih m la d a . K er je o d p r t a za u m e t n i š k i p o g u m in in o v a t i v n o s t. In ta k š n o srečanje, t a k š e n fe stiv al je z m e ra j to lik o m la d , s p ro š č e n in o d p r t , k o lik o r so i n o v a t i v n e in u s t v a r j a l n o r a z g i b a n e n je g o v e u p r i z o r it v e . O l g a Jančar Direktorica Borštnikovega srečanja


PREDLOG PROGRAMA 37. BORŠTNIKOVEGA SREČANJA 200 2

V času, nam enjenem selekciji, sem si ogledal 48 od 49 prijavljenih

njune ustaljene poti. Pri izboru sem, koliko je bilo seveda mogoče,

uprizoritev; ena uprizoritev (gre za produkcijo AGRFT) do

gledal tudi na raznolikost uvrščenih uprizoritev, gledališč, žanrov

tega trenutka še ni bila izvedena. Svoje predstave je prijavilo

ipd.

16 gledališč oziroma producentov, pri čemer sem v tekmovalni program uvrstil dve uprizoritvi SMG po lastnem izboru, saj to

Letošnji program pa je v vsebinskem smislu tudi odraz prav

gledališče svojih predstav na festival ni nominiralo. Ogledal sem

letošnje sezone, ki sicer, po mojem mnenju nima izrazitejših

si tudi vso relevantno slovensko gledališko produkcijo, čeprav

vrhuncev (kar velja tako za institucionalno in še zlasti za

selektorja pravila k temu ne obvezujejo, kar pomeni 70 ogledanih

zunajinstitucionalno ponudbo), zato pa kakovostno še vedno

predstav desetih slovenskih poklicnih gledališč in različnih

ostaja na visoki ravni. Diagonalni pregled uprizoritev, uvrščenih

drugih producentov.

v program , kaže, da prevladujejo uprizoritve sodobnih evropskih besedil, kjer pomanjkljivo podobo sodobne slovenske

Pri izboru tako tekmovalnega kot spremljevalnega program a

d ram ske ustvarjalnosti delno rešujejo avtorski prispevki v

letošnjega BS sem upošteval misel, izraženo v predstavitvi

zunajinstitucionalnih uprizoritvah. V režijskem pogledu je

svojega koncepta selekcije na predzadnji seji sveta BS. Izhodišče

festivalska sezona, z eno častno izjemo, mlada, pogreša pa nova,

za tako razum evanje pa tiči že v Programski listini BS, kjer

najmlajša im ena (ki jih v pregledani ponudbi tudi sicer ni bilo na

je poglavitna vsebina festivalske p onudbe, torej uprizoritev

pretek). Glede na režijske oziroma uprizoritvene postopke segajo

slovenskih dram skih gledališč ali gledaliških institucij, razširjena

posam ezne uprizoritve od postavitev vznemirljivih sodobnih

tudi na neinstitucionalno gledališko ponudbo, vključno

besedil, bolj ali manj zvestih izvirniku, oziroma njihovega

z mejnimi oblikami gledališča, če ta le ustreza kriterijem

avtorskega razumevanja, preko dinamičnega izkoristka

profesionalnosti oziroma strokovnosti. BS torej razu m em kot

(prikrite ali imanentne) energije dram ske klasike oziroma njene

festival slovenskega gledališča in ne zgolj kot srečanje slovenskih

reinterpretacije, do bolj ali manj izrazitih raziskav oziroma

dram skih gledališč. To je sicer praksa, ki so jo bolj ali manj

preverjanj gledališča kot takega.

dosledno uresničevala že tudi dosedanja Borštnikova srečanja, sam bi jo rad sam o ponovno priklical v zavest. Slovensko

Podobo tekm ovalnega program a smiselno dopolnjuje

gledališče v tako razumljenem smislu se razpre kot široko, bogato

spremljevalni program, ki noče imeti »tolažilne« funkcije,

in raznoliko polje gledališke umetnosti, in to širino, bogastvo in

temveč predstavlja skupaj s tekmovalnim nedeljivo programsko

raznolikost sem želel v svojem izboru tudi upoštevati. Pri tem

celoto. Ob predstavah iz koprskega gledališča, LGL in gledališke

sem seveda iskal kakovostno gledališče, torej ne samo dobre

produkcije AGRFT so tu še tri uprizoritve, nastale zunaj

predstave s kvalitetnimi posamičnimi prispevki, temveč zlasti

institucij, v program pa so uvrščene z mislijo na možnost njihove

uprizoritve, ki kot usklajene in pretehtane celote zastavljajo

predstavitve širšemu občinstvu.

gledališču in svetu nova, avtorsko prepoznavno formulirana vprašanja, pri čemer spontano ali zavestno problematizirajo


Tekmovalni pr ogra m

T h o m a s Vint e r be r g - M o g e n s Rukov - Bo hr Hanse n: PRAZNOVANJE, rež. Mat ej a Koležnik, SNG Drama Ljubljana

S a r a h Kane: RAZMADEŽNA, rež. Jernej Lorenci, SNG Drama Ljubljana

Martin McDonagh: Kripl z I n i sh ma an a , rež. Ma t ej a Koležnik, MGL Ljubljana

Anton Pavlovič Čehov: Tri s es t r e , rež. Tomi Janežič, SMG Ljubljana

S a r a h Kane: FEDRINA LJUBEZEN, 4 . 4 8 PSIHOZA, rež. Eduard Miler, SMG Ljubljana

JOBOVA KNJIGA, rež. Piotr Cieplak, Drama SNG Maribor

Carlo Goldoni: ZDRAHE, rež. Vito Taufer, PDG Nova Gorica

Slavko Grum: DOGODEK V MESTU GOGI, rež. Mile Korun, PDG Nova Gorica

DVOBOJ, rež. Diego d e Brea, Gl edal i š če Glej Ljubljana

Bet ont a nc: SOBA SREČANJ - MAISON DES RENDEZ-VOUS, rež. Matjaž Pograjc, Zavod Bunker Ljubljana

S p r emljevalni p r ogra m

• •

Martin McDonagh: SAMOTNI ZAHOD, rež. Boris Cavazza, Gledališče Koper Q&A. VERY PRIVATE. VERY PUBLIC, rež. Emil Hrvatin, Zavod Ma sk a Ljubljana

OLGA GRAD VS JUANNA REGINA, rež. Bojan Ja blanovec, KD B-51 in PG Kranj

HIŠA MIRU, rež. Tomi Janežiž, St ud i o za raziskavo u m e t n o s t i igre, Ljubljana

Anton Toma ž Linhart: TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI, rež. Vito Taufer, LGL Ljubljana

Michael Pigott: HOJA PO JAJČNIH LUPINAH, rež. Nicholas Pickard, AGRFT Ljubljana

Blaž Lukan V L ju b lja n a i, 5 . ju n ija 2 0 0 2


PETEK, 18. o k to b e r

Otvoritev 37. Borštnikovega srečanja 1 2 . 0 0 Otvoritev razstave BELA KRIZANTEMA NA SREBRNEM REBRU in predstavitev monografije ob 5 0 -letnici Mestnega gledališča ljubljanskega V fo y e rju p re d V eliko dvorano SNG M a rib o r

1 9 .0 0

Tanja Radovič: TIME SHARING 3 , 0 Bosansko narodno pozorište Zenica Pred SNG M a rib o r

2 1 .0 0 T. V i n t e r b e r g - M. Ruk ov - Bo hr H a n s e n : P R A Z N O V A N J E Režija: M a t e j a Kole žn ik, SNG D r a m a L j u b lja n a V V e lik i d v o ra n i

Prijateljsko srečanje v Kazinski dvorani Nastopa Nika Vipotnik BS v KGB

2 0 . 0 0 Otvoritev razstave Matije Praznika “ Realizacija v lesu”

SO BO TA, 19. o k to b e r 1 1 .0 0

Strokovni pogovor o tekm ovalni predstavi Praznovanje Na M alem odru

13 .00 Otvoritev razstave GLEDALIŠČE KOPER SKOZI ČAS V foyerju pred Kazinsko dvorano 1 8 .0 0

Proslava ob prazniku mesta Maribor V K a zin ski d v o ra n i

2 1 .00

M. McDonagh: SAMOTNI ZAHOD Režija: Boris Cavazza, Gledališče Koper V V e lik i d v o ra n i

BS d r u g j e :

19.45 2 1 .00

4 ^ 3”

Akademija “ RK”

Koreografija Vlasta Veselko

V K a zin ski d v o ra n i

O der v k le ti N arodnega dom a


NEDELJA, 2 0 . o k t o b e r

20.00

J O B O V A K N J IG A

Režija: Piotr Ci e pl a k , D r a m a SNG M a r i b o r Tribuna na odru Velike dvorane

22.00

HIŠA MIRU Režija: Tomi Janežič, Studio za raziskavo umetnosti igre Ljubljana Na M alem odru

BS d r u g j e : 17. 0 0

Koncert Nike Vipotnik V Z g o rn ji K u n g o ti

BS v KGB 2 1 .00

E. Ensler: MONOLOGI VAGINE Režija: Jure Ivanušič; igra: Mojca Simonič

PO NEDELJEK, 21. o k to b e r 1 1 .0 0

Strokovni pogovor o tekmovalni predstavi Jobova knjiga Na M alem odru

2 0 .0 0

S. K a n e : F E D R I N A L J U B E Z E N , 4 . 4 8 P S I H O Z A

Režija: E d u a r d Miler, S l o v e n s k o m l a d i n s k o g l e d a l i š č e L j ub lja na Tribuna na odru Velike dvorane

2 2 .0 0

“VALOVANJE” - Erika Vouk in k a n t a v t o r P e t e r And rej, p r o d u k c i j a CEZAM Na M alem odru

BS v KGB 2 2 .0 0

Slon, Slon in Sadež, Blaž Krump, Zlatka: MJUZIKL ZA 6 FUŠAČIC Gledališka šola I. gimnazije Maribor “ KGD Najgrša klobasa”

TO REK, 22. o k to b e r 1 1 .0 0

Strokovni pogovor o tekmovalni predstavi Fedrina ljubezen, 4 . 4 8 Psihoza Na M alem odru

19. 0 0

A. P. Čehov: Režija: Tomi J a n ež i č, S l o v e n s k o m l a d i n s k o g l e d a l i š č e Lj ub lja na Tribuna na odru Velike dvorane


22 .0 0

Koncert Nike V ipotnik - šansoni V K a zin ski d v o ra n i

BS d r u g j e : 1 8 .0 0

Otvoritev razstave Ejti Štih “ Slike in o b je k ti” V U m e tn o stn i g a le r iji M a rib o r

BS v KGB 2 2 .0 0

Z. Sokolovič: KOBAJAGI DONIJELA ME RODA Igra: Zijah Sokolovič

SREDA, 23. o k to b e r DAN AGRFT

1 1.00

Strokovni pogovor o tekm ovalni predstavi Tri sestre Na M alem odru

2 0 .0 0

DVOBOJ Režija: D ie go d e Bre a, G l e d a l i š č e Glej Lj ub lja na Tribuna na odru Velike dvorane

2 2 .0 0

M. Pigott: HOJA PO JAJČNIH LUPINAH Režija: Nicholas Pickard, AGRFT Na Kom ornem odru

2 2 .0 0

OLGA GRAD VS JUANNA REGINA Režija: Bojan Jablanovec, KD B-51 in PG Kranj Na o dru Velike dvorane

BS v KGB 2 2 .0 0

H. Muller: QUARTET Mladinski teater Mostar

ČETRTEK, 2 4 . o k to b e r 1 1 .0 0

Strokovni pogovor o tekm ovalni predstavi Dvoboj Na M alem odru

l

8 .0 0

Srečanje v K a zin s k i d v o ra n i


19-00

“ Sedem vrat Jeruzalema” - razstava a k a d e m s k e g a slikarja Toma Vrana Ob K a zin ski d vo ra n i

20.00

Betontanc: S O B A SREČANJ - M A IS O N DES R E N D E Z -V O U S Režija: M a t j a ž P o g r a jc , Za vo d B u n k e r Lju blj an a Tribuna na odru Velike dvorane

2 2 .0 0

na novo gre...gre., gre.., rokgre - Literarna promocija

22 .3 0

rokgre: LETICIJA IN SILVESTER PAČ TEJATER in CEZAM Na Kom ornem odru

BS d r u g j e : 18.0 0

Nastop Nike V ipotnik V E u ro p a rku

1 8 .0 0 in 2 2 . 0 0 V SENCI O.Š.T.Č. Na odru I. g im n a zije

1 9 .0 0

L. Zdravkovič, N. Jelesijevič po knjigi A. de Saint-Exuperyja: MALI PRINC MKC Maribor V K u ltu rn e m centru S inagoga M a rib o r

BS v KGB 2 2.0 0

Slon in Sadež: CABRET

PETEK, 25. o k to b e r 1 1 .0 0

Strokovni pogovor o tekmovalni predstavi Soba srečanj Na M alem odru

1 9 .3 0

O. Eskin: JULIE Scena Theatre Washington Na M alem odru

2 0 .0 0

Q&A. VERY PRIVATE. VERY PUBLIC. Režija: Emil Hrvatin, Zavod Maska Ljubljana Tribuna na o dru Velike dvorane


2 1 .00

Dobrodelna prire d itev V K a zin ski d v o ra n i

SO BO TA, 2 6 . o k to b e r 1 1 .0 0

Javno predvajanje radijske igre in predstavitev multimedijskega projekta HALŠTAT Draga Jančarja RTV SLO - Radio Slovenija in Radio Maribor, koprodukcija VPK Ljubljana Na M alem odru

2 1 .0 0

M. M c D o n a g h : K R I P L Z I N I S H M A A N A Režija: M a t e j a Kole žn ik, M e s t n o g l e d a l i š č e l j u b l j a n s k o Tribuna na odru Velike dvorane

2 0 .0 0

Podelitev Ježkovih nagrad V K a zin ski d v o ra n i

2 2 .0 0

ŠJORA FILE - viške komedije Gledališče z Visa Na Kom ornem odru

19.3 O

I. Kambanellis: LETTER TO ORESTES (PISMO ORESTU) Scena Theatre Washington Na M alem odru

BS d r u g j e : 18.0 0

Mariborski bralni krožek “ Misel, ki gre skozi podobe” Pogovor o gledališču in literaturi V A rt k a v a rn i P iram ida

NEDELJA, 27. o k to b e r

1 2 .0 0 in 1 6 .0 0 A. T. Linhart: TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI Režija: Vito Taufer, Lutkovno gledališče Ljubljana Na Kom ornem odru

11.00

Strokovni pogovor o tekm ovalni predstavi Kripl z Inishmaana Na M alem odru


1 9 .3 0

W. Shawn: FEVER (VROČICA) Scena Theatre Washington Na M alem odru

2 0 .0 0

C. G o ld o n i: Z D R A H E Režija: Vito Ta u fe r, P r i m o r s k o d r a m s k o g l e d a l i š č e Nova Gorica Tribuna na odru Velike dvorane

BS d r u g j e : 1 8 .0 0

ŠJORA FILE - viške komedije Gledališče z Visa V KD Lovrenc na P ohorju

2 3 .0 0

S. Grum: PIERROT IN PIERRETTE KUD Studio gledališče V N arodnem dom u

PONEDELJEK, 2 8 . o k to b e r 0 9 .3 0

Strokovni pogovor o tekm ovalni predstavi Zdrahe Na M alem odru

11.00

Simpozij “ Korunovo gledališče” Na M alem odru

2 0 .0 0

S. Grum: D O G O D E K V M E S T U G O G I

Režija: Mile Korun, P r i m o r s k o d r a m s k o g l e d a l i š č e Nova Gorica V V e lik i d vo ra n i

2 3 .0 0

B. Štampe Žmavc: Čas izgubljene nežnosti Uglasbene pesmi z Meto Vranič in pianistko Brino Zupančič Na Kom ornem odru

TO REK, 2 9 . o k to b e r 1 1 .0 0

Strokovni pogovor o tekmovalni predstavi Dogodek v mestu Gogi Na M alem odru

1 8 .00

A. Kopit: KOMORNA GLASBA KD Mariborski oder Na Kom ornem odru


1 9 .3 0

0. Eskin: JULIE Scena Theatre Washington Na M alem odru

1 9 .0 0

M ultim edijska upodobitev drame in javna ambientalna premiera radijske igre HALŠTAT Draga Jančarja RTV SLO - Radio Slovenija in Radio Maribor, koprodukcija VPK Ljubljana, Rudnik svinca in cinka Mežica V ru d n ik u M ežica

2 0 .0 0

Neposredni radijski prenos

2 0 .0 0

S. K an e: R A Z M A D E Ž N A Režija: J e rn e j Lorenci, SNG D r a m a L ju b lja n a Tribuna na o dru Velike dvorane

SREDA, 3 0 . o k to b e r

DAN S L O V E N S K E G A IGRALCA IN D R A M S K IH USTVARJALCEV

11.00

Strokovni pogovor o tekm ovalni predstavi Razmadežna Na M alem odru

Po stro ko vn e m p o g o v o ru p rija te ljs k o srečanje V g o s tiln i A n d re lič

2 1.00

PODELITEV NAGRAD V V e lik i d vo ra n i

Tekm ovalne p red stav e

je izbral s e l e k t o r Blaž Lukan.


te*tnovalna

pRmosjdW


SNG Drama Ljubljana -

<

j.

T h o m a s V i n t e r b e r g , M o g e n s Rukov, Bo hr H a n s e n

PRAZNOVANJE Festen

i|ir

P r e v a j a l k a S i l v a n a Orel Kos R e ž i s e r k a M a t e j a Koležnik D r a m a t u r g i n j a Di an a Koloini S c e n o g r a f i n j a M e t a H o č e va r K o s t u m o g r a f Alan Hranitelj Lekt or Jože F a g a n e l S k l a d a t e l j Mitja Vrh ovn i k S m r e k a r K o r e o g r a f i n j a T a nj a Z go nc A s i s t e n k a k o s t u m o g r a f a N a d j a Be d j a n i č Hel g e , o č e Ivo Ban Else, ma t i M i l en a Z u p an č i č Ch ri st i an , s t a r e j š i sin M a rk o M a n d i č M i c h ae l , m l a jš i sin Uroš Fiirst H e l e n e , hči M a š a D e r g an c M e t t e , M i c h a e l o v a ž e n a Z v e z d a n a M l a k ar D e d e k Danil o Be ne d i či č Ba bi c a Mojca Ribič G b a t o k a i , Hel e n in l j u b i m e c j o s e p h N z o b a n d o r a k.g. Stric Leif M a r k o Ok or n H el mu t, c e r e m o n i a r in o č e t o v s o d e l a v e c Alojz S v e t e Pia, s o b a r i c a Ma ja S e v e r Mi c h e l l e, s o b a r i c a Iva Babic k.g. Lars, s t r e ž n i k Tom Ban, a g r f t Kirn, k u h a r Boris Kos k.g.

i


P r a z n o v a n j e v g l e d a l i š č u p o s t a n e n o v a , d r u g a č n a i z k u š n j a , t o je i z k u š n j a g l e d a l i š k e u m e t n o s t i , p r o s t o r in č a s , ko s e n e film in n e d r a m a , p a č p a g l e d a l i š č e p r e k o d r s k e g a d o g a j a n j a n e n e h n o s o o č a s s e b o j in s s v o j o d o l g o z g o d o v i n o . Z a t o s e z g o d b a , č e t u d i na v i d e z p o t e k a p o z a k o n i h l i n e a r n e k r o n o l o g i j e , n e n e h n o lomi. Pri zor je p o s t a v l j e n n a s p r o t i p r i z or u . P r a z n i č n o p r i č a k o v a n j e p r e h a j a v h i s t e r i č n i o b u p , o s e b n o i z č r p a n o s t in b r e z s m i s e l n o i s k a n j e j a z a . I n t i mn e s c e n e z n o v a in z n o v a p r e s e k a j o b u č n i vdor i i g r a l s k e g a ko l e k t i v a . Pr i z o r i š č e s e o d t a l n e n e h n o sel i n a k v a d r a t a s t p i e d e s t a l n e k j e p o d n e b o m , č e p r a v ni j a s n o , kje, s p o d a j ali z g o r a j , j e p r a v z a p r a v pr avi p e k e l . Ig n a c ija J. Fridl, A m p a k Up r i z o r i t e v M a t e j e Kol ežni k je r eži j s ko z r e l a in d r a m a t u r š k o n e p o s r e d n a t e r n a t a n č n a s e r i j a k r a t ki h p r i z o r o v z e m o t i v n i mi rezi in p o d n e n e h n i m r a z u m s k i m “ n a d z o r o m ” ; pri t e m z a n e s l j i v o i zr abl j a n e k o l i k o k o m p l i c i r a n o o d r s k o t e h n o l o g i j o , ki p a v e n d a r l e d ovo l j p l a s t i č n o n a k a z u j e š t e v i l n a “ f i l m s k a ” p r i z o r i š č a d r a m e . Blaž Lukan, Delo Lik z l o r a b l j a n e g a f a n t a , ki g a v s p o p a d z ob l i k o in v i d e z o m sili b o l e č i n a o b i zgubi s e s t r e dv o j č i c e , je š e e n vel i k i gr al ski d o s e ž e k Ma r k a M a n d i č a . To je d i s k r e t n a p o d o b a p r e z g o d a j p o s t a r a n e g a m l a d e n i č a , ki n os i n a svoj i h pl e č i h v s o t e ž o t e g a s v e t a , a je n j e n o b r e m e v e n d a r l e m o g o č e s a m o sl ut i t i ; v k o m a j o p a z n o s k l j u č e n i drži t e l e s a in o d s o t n e m p o g l e d u , z a r a d i k a t e r e g a s e zdi , d a j e p r a v z a p r a v v e s č a s n e k j e d r u g j e , z a z i d a n v s v o j o l a s t n o n o t r a n j o s t in kl j ub t r e n u t n e m u o l a j š a n j u za z m e r a j z a z n a m o v a n . Nj e g o v z l o č i ns ki o č e He l g e in i z d a j a l s k a ma t i Else s t a v i n t e r p r e t a c i j a h Iva B a n a in Mi l e n e Z u p a n č i č mrzli, h l a d n o k r v n i , n e p r e m a k l j i v i figuri, n e k a k š n i n o v o d o b n i r eci kl aži Kl avdij a in G e r t r u d e , ki z n e z a n i m a n j e m i g n o r i r a t a s i n o v a r azkr i t j a. Zl ast i o n a , za k a t e r o š e v t i s t e m t r e n u t k u , k o je pr i s i l j e n a kl oni t i p r e d r e s n i c o , ni m o g o č e t r dit i , d a je m o ž u o b r n i l a h r b e t n a p o d l a g i o s v o b a j a j o č e g a e t i č n e g a r a z m i s l e k a . Bo t e g r o z e s p l o h kdaj k o n e c ? Up r i z or i t e v g l e d a l c u ne p o n u d i o l a j š a n j a . Z a n i mi v a je v e č p l a s t n a p o d o b a H e l e n e v i n t e r p r e t a c i j i M a š e D e r g a n c , ki v e š č e k r ma r i m e d r a z n o v r s t n i m i s k r a j n o s t m i : k a d a r ji n a d g l a v o n e visi “ p o k r o v ” z l o v e š č e d r u ž i n s k e g r o b n i c e , s e p r e b i j e t a v o s p r e d j e r a z b r z d a n a č u t n o s t in n e v r o t i č n a r a z r v a n o s t n j e n e g a lika, m e d t e m ko s e z g o r a j z a mi z o z a m a n t r udi biti z g l e d n a hči, z a r a d i č e s a r s e o p i j a in p o s t a j a n e r v o z n a . P o d o b n o ko t Mi c h a e l , ki m u Ur oš Fur s t h kr a t i v d i h n e i n f a n t i l n o s t , b a h a š t v o , z g u b a r s t v o in a g r e s i j o , je t ud i o n a p o g o s t o le p r e s t r a š e n , l j u b o s u m e n in v e č n o z a p o s t a v l j e n o t r o k , ki s e bor i za n a k l o n j e n o s t svoj i h mr zl i h s t a r š e v , n a k a t e r e p a z n a t ud i s i c e r z e l o s p o m i n j a t i . T a k o k o t p r e o s t a n e k r a z g r e t i h p r a z n o v a l c e v , ki s e na j bol j z a b a v a o b r a s i s t i č n i h n a p e v i h , p a č p o d k r i nko s t a l i š č a , d a k d o r p o j e , s l a b o n e misli. P etra Pogorevc, D n e vn ik Up r i z or i t e v je d i n a m i č n a , l o g i č n a in d o r e č e n a . J a s n o s o i z p o s t a v l j e n e p o g l a v i t n e t e m e . Z l o r a b a o b l a s t i , r a s i z e m , s e k s i z e m in u m a z a n a h i n a v š č i n a d r u ž b e , ki v s e t o pr i kr i va z g l a d k i m v i d e z o m u r e j e n i h r a z m e r . Oz r a č j e , n a b i t o z a d r ž a n i h s t r a s t i , s e r a z e l e k t r u j e v m a j h n i h in v ečj i h s p o p a d i h , d o k l e r n e p r i d e d o k o n č n e k a t a s t r o f e , p a d c a v s e h f a s a d . Ži vlj enj e p a , o ž a l o s t , t e č e dal j e. Rapa Š uklje , Radio S lo v e n ija


Drama SNG Maribor

R e ži s e r Piotr C i ep l a k D r a m a t u r g J a n e z Vencelj Lekt or i c a M e t k a Da mj an S c e n o g r a f in k o s t u m o g r a f And r z ej W i t ko w s k i Avtorji g l a s b e s k u p i n a K o r m o r a n y : P a v e l C z ep u l k o w s k i J a ce k F e d o r o wi c z M i c h a t Litwiniec S o d e l a v e c pri pr i pravi b e s e d i l a M a rj a n P u š a v e c O b l i k o v a l e c luči Franci R a m p r e Oblikovalec to n a Gregor M e n d a š Nastopajo Alenka Cilenšek Mi r ja na Š a j i n ovi č M a š a Ž ida ni k Bj el obr k Mil oš B a t t e li n o P e t e r B oš t j a n či č Franci G a b r o v š e k Kristijan O s t a n e k Peter Ternovšek T ad e j Toš


Ug l e d a l i š č i t i bibl i jski t e k s t b r e z p r a v i h d r a m s k i h o s e b in b r e z p r a v e z g o d b e , t o je bil z a č e t e k . Nič o p r i j e ml j i v e g a , k a r bi s e o d r u p r i l e g a l o kar s a m o p o s e b i , prej n a s p r o t n o . K o n t e m p l a c i j a , mir, r e ci t aci j a. Z v s e m i p a s t m i , ki jih n a s t a v l j a i z h o d i š č n a s t a t i k a . P e t o s e b s e d i z a g o v o r n i š k i m i pul t i , tri n a k a v č u , le p r i p o v e d o v a l e c z a k r o ž i p o s c e n i . G o s t o b e s e d n o , d a s e p o s a m e z n e misli i z mi ka j o z a z n a v i . Job m e d t e m mol či in p o t e m mol či j o vsi s k u p a j . Z a č e t e k , ki n e o p a z n o s p e l j e p o z o r n o s t n a v z n o t e r , v m i r u j o č e o s e b e . In v t r e n u t k u j e bilo m o g o č e p o z a b i t i na r e s n i č n a i m e n a in p r i i m k e i gr al cev, p r e d o b č i n s t v o m t o k r a t b r e z z a z n a v n e m a s k e in k o s t u m s k e o z n a č e n o s t i . Da s o t u p r e d v s e m z a t o , d a b o d o govor i l i , je j a s n o . (...) O d n o s i m e d njimi s o n a k a z a n i le s k a k š n o d r o b n o g e s t o , nikoli s e n e s o o č i j o . Mo š k i s v e t v o s p r e d j u , ž e n s k i l o č e n v o z a d j u . A p r o s t o r s k a g o v o r i c a je s a m o e n a o d s k r i v n o s t n i h p o t e z r e ž i s e r j a C i e p l a k a , ki s o p r i p o m o g l e , d a j e J o b o v a knj i ga s p o n t a n o z a ž i v e l a kot n e n a v a d n a in o b e n e m m a g i č n a i z k u š n j a s a m o s p r a š e v a n j a o v e r o v a n j u , o krivdi in kazni o b o ž j e m č l o v e k u in o Bo g u s a m e m . Lučka G ruden, R adio S lo v e n ija

N e d r a m s k o b e s e d i l o , ki p r i n a š a v e p s k o g o s t o b e s e d n i , m e t a f o r i č n o in s i m b o l n o n a s i č e n i t e r v e č n o s t n o pr i v z d i g n j e n i s v e t o p i s e m s k i g ovor i c i n a s p r o t u j o č e si č l o v e š k e i zk u š n j e , d v o m e , v p r a š a n j a , s t a l i š č a in s p o z n a n j a o B o g u , p r a v i č n o s t i , ver i , z v e s t o b i , s o upri zoril i n a t e m n e m k v a d r a t n e m p r i z o r i š č u , od t r e h s t r a n i o b d a n e m z g l e d a l c i , k o t k o n c e r t z a b o ž j o b e s e d o . V s r e d i š č u p o z o r n o s t i je v e s č a s g o s t o , s l i kovi t o, m e d i t a t i v n o in n o t r a n j e d r a m a t i č n o b e s e d i l o J o b o v e k n j i g e (kot u n i v e r z a l n e p a r t i t u r e ) , ki g a d e v e t e r i c a v s v e č a n a t e m n a o b l a č i l a o d e t i h p r o t a g o n i s t o v i n t e r p r e t i r a t a k o , d a n e “ v s t o p a ” p o v s e m v p o s a m e z n e v l o g e iz p r e d l o g e (Joba, Eli faza, B a l d a d a , S o f a r j a , Elihuj a in G o s p o d a ) , a m p a k iz s o d o b n e i z k u š n j e s l e h e r n i k a p o g l o b l j e n o in pr epr i čl j i vo oži vlj a r azl i čne p o d o b e in d i me n z i j e č l o v e k o v e v e r e in n e v e r e , u p a in d v o m a , t r p l j e n j a in n e g o t o v o s t i . P r e d s t a v a , ki s e z a č e n j a k o t k o n c e r t n o b r a n j e s v e t e g a b e s e d i l a z n o t n i h s t o j a l , s e p o s e b e j z v d o r i s o d o b n i h t e h n i č n i h z v o k o v in š u m o v v g l a s b i t ria K o r m o r a n y , a t u d i z o s t r i m i p o t uj i t v e n i mi r eži j ski mi rezi v t o k d o g a j a n j a t e r i nt e n z i v n i mi i gr al s ki mi i n t e r p r e t a c i j a m i o b l i k u j e v d r z e n , d r a m a t u r š k o in i n t e r p r e t a c i j s k o o d p r t t e r n e g o t o v o d r s k i ( s a m o ) g o v o r s o d o b n e g a s l e h e r n i k a , i z o b r a č e n c a , d v o m l j i v c a o m e t af i z i č n i h in p o s l e d n j i h r e č e h , n a v z o č n o s t i in p r a v i č n o s t i B o g a , s m i s l u v s a k r š n e g a t r p l j e n j a in akci j e. S la vko Pezdir, Delo

J o b o v a knj i ga j e p o s l a s t i c a za l j ubi t el j e e k s p e r i m e n t o v z m i n i m a l i s t i č n o e s t e t i k o . P r e d s t a v a govor i o Jobovi knjigi t a k o , d a g o vor i o ( n e ) m o ž n o s t i n j e n e d r a m a t i z a c i j e in u p r i z o r i t v e . S t e m , d a o s t a j a j o i gralci n a s voj i h s t ol i h, v z a m e j e n i h p o l o ž a j i h , o p o z a r j a n a b r a l n o n a r a v o “ d r a m e ” , n a n e d r a m s k o s t t e k s t a , a e n o d i m e n z i o n a l n o b r a l n o z a s n o v o hkr at i v e s č a s p r e s e g a j o z n e p r i č a k o v a n o s t j o i n t e r p r e t a c i j e ali z neul ovl j i vi mi r eži j ski mi r e š i t v a m i . Igralci in i gr a l ke , v el j a z a v s e , n e h i e r a r h i č n i s t r u k t ur i p r i m e r n o , p r e s e n e č a j o s s v e ž i n o in n a t a n č n o s t j o i n t e r p r e t a c i j , vsi zdr ži j o v i z br a ni “ p o z i ” d o k o n c a , p r a v t a k o i zvr st ni s o ti sti , k a t e r i h v l o g e z a h t e v a j o p r e m e n e in s t o p n j e v a n j a , z l as t i Job s e v e d a . J o b o v a knj i ga , k o t si jo je z ami s l i l in jo z e k i p o i zpel j al pol j ski r e ž i s e r Pi ot r Ci e p l a k, je d o b r o d o š l a d o p o l n i t e v a k t u a l n i h g l e d a l i š k i h p o e t i k n a s l o v e n s k i h o dr i h . . . P etra V idali, Večer

O d s o t n o s t bolj o d l o č n e k o r e o g r a f i j e in g i b a n j a p o o d r u ni o k r n i l a r a z m e r o m a š i r o k e p a l e t e i gr al s k i h poč e t i j , s l e d n j a p a s p e t n i s o z a d u š i l a v r h u n s k e p o e z i j e J o b o v e knj i ge. B ra n ko Cestnik, D ružina


I

V

v

Slovensko mladinsko gled alisce

S a r a h Kane

FEDRINA LJUBEZEN, 4 .4 8 P S IH O ZA P h a e d ra ’s Love, 4 .4 8 Psychosis

P r e v a j a l e c T o m a ž T opo r i ši č R e ži s e r E d u a r d Miler D r a m a t u r g i n j a Ž a n i n a Mi r če v s ka K o s t u m o g r a f Leo Kulaš S c e n o g r a f E du a r d Miler Lekt ori c a M a t e j a Der melj G l a s b a E du a r d Miler, Joy Division ( De c a d e ) O b l i k o v a l e c luči Tine Bol ha, E du a r d Miler O b l i k o v a l e c z v o k a Silvo Z u p a n č i č O b l i k o v a l c a m a s k e Leo Kulaš, B a r b a r a Pavlin V id e o I st v an Kant or , Alain P e l l e ti e r M o n t a ž a in o b d e l a v a v i d e a D u š a n Oj dani č, J a nk o B a d o v i n a c Asistentka Jasna Vombek Hipolit / S a m o m o r i l k a N a t a š a M a t j a š e c k.g. F e dr a D a m j a n a Če r n e Tez ej / D u h o v n i k / Z d r a v n i k P a vl e R a v no h r i b Strofe Marinka Štern D o k to r Ivan Rupni k Ž e n s k a 1 / Gl as 1 O l ga Grad Ž e n s k a 2 / Gl as 2 N e d a R. Bric

SL


#■

V S l o v e n s k e m m l a d i n s k e m g l e d a l i š č u s e je p r i k a z o v a n j e s v e t a S a r a h Ka n e uokv i r i l o v k l a v s t r o f o b i č n o č r n i n o n e k a k š n e k a m e r e o b s c u r e . Tu s e z v s o s i l o v i t o s t j o s k r a j n i h č u s t e v in s t r a s t i p r i k a z u j e F e dr i na l j u b e z e n d o s v o j e g a p a s t o r k a Hi pol i t a, i z v r s t n o g a i n t e r p r e t i r a N a t a š a M a t j a š e c , ki s e v svoj i s k r a j n o s t i , š o k a n t n i drži z a n i k a n j a č u s t e v , v s a k r š n i h v r e d n o t , k a ž e ko t a n t i j u n a k , hkr at i p a r a z g a l j a z l a g a n o s t v s e h o k r o g s e b e in n a k o n c u p r e v z a m e n a s e kr i vdo z a g r e h , ki g a ni s t or i t . D e k a d e n t n i Hi pol it s e v d r u g e m d e l u — 4 . 4 8 p s i h o z a — pr e l e vi v s a m o m o r i l k o . Dvor F e d r e in T e z e j a p a v b l a z n i c o d u š e , ki jo u mo r i l j u b e z e n in v s a t e ž a n e p o p o l n o s t i s v e t a . Tu ni p r o s t o r a za u p a n j e , z a n o b e n i d r u g i bar vi k o t č r n o in si vo. Če je bila s t r a s t n a F e d r a š e m a d e ž r d e č i n e n a črni ni , v 4 . 4 8 p s i h o z a t e g a ni ve č . Je le t e m a , krik, p o t r o j e n i krik in o b u p . T a k o s o b e s e d i l i S a r a h Ka ne r a z u m e l i u s t v a r j a l c i p r e d s t a v e , s e p os t a vi l i m e d t a n k i črti š o k i r a n j a , hkr a t i p a n e s k r a j n j e n a t u r a l i s t i č n e g a u p r i z a r j a n j a b e s e d i l , p a v e n d a r v z d r ž e v a n j a p o p o l n e n a p e t o s t i in p o z o r n o s t i . Tadeja Krečič, R adio S lo ve n ija

O b r a z je o b o b r a z u , b e s e d e r a z l o č n o i z o b l i k o v a n e t o l č e j o o b k o ž o , v u s t a in oči, in jo d o kr a j a r a z g a l j a j o ; b e s e d e s o o r g a n i , t ki vo, del i t e l e s a , in t a k o j , ko s o i z g o v o r j e n e , o d m r e j o , pri t e m p a p o v z r o č a j o n e z n o s n o b o j e č i n o . Tak je e m b l e m a t i č n i pr i zo r u p r i z o r i t v e m o n t a ž e d v e h b e s e d i l S a r a h Kane, F e dr i n a l j u b e z e n in 4 . 4 8 p s i h o z a , r e ž i s e r j a E d u a r d a Mil er ja in d r a m a t u r g i n j e Ž a n i n e Mi r č e v s k e . (...) Mi lerjevi igralci i z g o v a r j a j o b e s e d i l o p o u d a r j e n o a r t i k u l i r a n o , s č i m e r d o s e ž e j o d v o j e : nj i hovi o b r a z i p o s t a n e j o n e k a k š n e g r i m a s e v v e l i k e m p l a n u , p o l n e m i m i č n e “ m i z a n s c e n e ” , b e s e d e p a t ud i vi d i mo . T e l e s a o s t a n e j o pri t e m zgol j p r o t e z e , n u j n a “ s t o j a l a ” , ki s e p r e m i k a j o p o z a s i l n o n a z n a č e n e m r d e č e - č r n e m p r o s t o r u . Pravi p r o s t o r S a r i n e “ d v o j n e ” i gre je t e n k a in u t r i p a j o č a č r t a z a v e s t i , ki v s a m o i z p o v e d u j o č i in s a m o r a z g a l j a j o č i s e p i s a vi , zl ast i v z a d n j e m d e l u u p r i z o r i t v e , e k s p l o d i r a d o kr aj a. Blaž Lukan, Delo

O s r e d n j i e m b l e m s k u p n e u p r i z o r i t v e d e l F e dr i na l j u b e z e n in 4 . 4 8 p s i h o z a i z p o d p e r e s a k u l t n e S a r a h Kane je v s e k a k o r k a r i z m a t i č n a f i g u r a i gr a l ke N a t a š e M a t j a š e c . Z r a v n a n a v z m e č k a n e m f ot el j u, iz k a t e r e g a h l a d n o bo l š č i v avdi t or i j in s t e m k a ž e h r b e t d r a m i , ki s e v o z a d j u odvi j a z a r a d i nj e in hk r at i t a k o r e k o č n e o d v i s n o od nje, v p r v e m d e l u u p r i z o r i t v e o d i g r a p r i n c a Hi pol i t a. O s t r o z a d i r č e n j e v g o v o r u , n a v e l i č a n o mr z e l v i zr azu , v z v i š e n o t o g v o k a m e n e l i drži t e l e s a , ki s e v e n o m e r lepi n a svoj fot el j. Ko si n a p r e h o d u v d r u g i de l u p r i z o r i t v e o d p n e s r a j c o in s p r e g o v o r i v ž e n s k i o s e b i , p o s t a n e j a s n o , d a je t i s t o , k a r v s e s k o z i v z p o s t a v l j a , u t e l e š a in v z d r ž u j e p o v e z a v o m e d o b e m a u p r i z o r j e n i m a d e l o m a , v prvi vr st i h i p n o t i č n a m o č n j e n e p r e z e n c e . Petra P ogorevc, D n e vn ik

Z n a č i l n o m i l e r j e v s k a t e m n a u p r i z o r i t e v , i n t e l i g e n t n a , o s r e d o t o č e n a n a b e s e d o , ki o b p r i m e r n e m i z b o r u i g r a l c e v u č i n k u j e z a s t r a š u j o č e . (...) Ob t a k o d e s t r u k t i v n e m in b r e z k o m p r o m i s n e m p o g l e d u na i z p r a z n j e n s v e t , ki drvi v p r o p a d , k a t e r e g a d e l s m o , ni m o g o č e o s t a t i r a v n o d u š e n .

M a rja n a R avnjak, T ele vizija S lo v e n ija


Slovensko mladinsko gledališče

Anton Pavlovič Čehov

TRI SESTRE Tpu cectplb

B e s e d i l o p r e d s t a v e n a s t a j a po p r e v o d u Mi l an a J e s i h a . Režija in p r o s t o r Tomi Ja než i č D r a m a t u r g i j a S i m o n a J e š el n i k K o s t u m o g r a f i j a El e na Fajt Vel i kon j a Izbor g l a s b e Ravil S u l t a n o v O b l i k o v a n j e luči M a t ja ž Br išar O b li k o v a n j e m a s k e B a r b a r a Pavlin

P ro z o r o v Andre j S e r g e j e v i č Ma t e j Re ce r Nat a l i j a I v a n o v n a M a r u š a G e y m a y e r - O b l a k O l g a B a r b a r a Krajnc k.g. / Iva Babic k.g. Maša Romana Šalehar Irina J anj a Majzelj Kuligin Fjodor lljič Uroš M a č e k V er ši ni n A l e k s a n d e r I g na t j ev i č P r i mož Ekart k.g. T u z e n b a h Nikolaj Lvovič S e b a s t i j a n C a va z za Sol j oni Vasilij Vasi ljevič R o b e rt Prebil Če bu t i k i n Ivan R o m a n o v i č S a n d i Pavlin F e r a p o n t Ravil S u l t a n o v Anfi sa J a d r a n k a T o m a ž ič / M a r i n k a Š t e r n S lužkinj i M a r i n k a Š t e r n / J a d r a n k a T o ma ži č , Iva Babic k.g. / B a r b a r a Krajnc k.g.


Če o b s t a j a v p r a š n j e , k a k o i g r a t i Č e h o v a d a n e s in k a j i m a p o v e d a t i t o s t o l e t j e s t a r o b e s e d i l o , i m a T o m i J a n e ž i č t u d i o d g o v o r , ki g a d a j e v p r e s o j o ( p r e t r e s e n e m u ) g l e d a l c u : v o k v i r u n j e g o v e t e o r i j e in m e t o d e , k a k o p r e d s t a v o p r i p r a v l j a t i , k a k o p o s t a v i t i v s r e d i š č e p o s t a v i t v e i g r a l c a in g a p r i v e s t i d o a v t e n t i č n e a k c i j e , s e p o j a v i Č e h o v in n j e g o v s v e t , ki j e h k r a t i s v e t s l e h e r n i k a . Iz J a n e ž i č e v e g a p r i s t o p a r a s t e k o t p o n u j n i l ogi ki s t v a r i n e z a m e n l j i v a a t m o s f e r a , ki bol j k o t b e s e d e in d e j a n j a l e g a n a e k s i s t e n c o t e h , ki g o v o r i j o , t e m , ki g l e d a j o . T a d e ja K re čič, R a d io S lo v e n ija

P r i z o r i š č e l e t o š n j e u v o d n e p r e m i e r e je r e ž i s e r Tomi J a n e ž i č p o t i s n i l p r e d v s e m n a s p r e d n j i d e l o d r a , z a d n j o s t e n o p a z a p r l s a m o z o s t r i m s v e t l o b n i m r e z o m . I z g u b a g l o b i n e u č i n k o v i t o p o j a s n j u j e t e m e l j n o u p r i z o r i t v e n o t a k t i k o . Ta s e t u d i n a s i c e r š e k o m i č n e m z a č e t k u k a ž e v o d s o t n o s t i v s a k r š n e g a , š e t a k o m a j h n e g a v i t a l i z m a in p o z i t i v n e ž i v l j e n j s k e e n e r g i j e . Č e p r a v j e Č e h o v l e g e n d a r n o z g o d b o o i z g u b l j e n i h i l u z i j a h n a p i s a l k o t k o m e d i j o , je J a n e ž i č e v a i n t e r p r e t a c i j a p o s e g l a v n a s p r o t n o s t r a n . D u h o v i t e p r o v o k a c i j e je z e l o hi t ro o b r n il pr ot i n a s p r o t n e m u , v e l ik o t e m a č n e j š e m u r a z p o l o ž e n j u . Š e v e č , a t m o s f e r s k i z a m o l k , u s t v a r j e n s p r i t a j e n o l uč j o , iz k a t e r e v t e m o i z g i n j a j o p r o t a g o n i s t i , u s t v a r j a o b č u t e k p r i v i d n o s t i , t o r e j o d s o t n o s t i v s a k r š n e k o n k r e t n o s t i b i v a n j a . J u n a k i s o z g o l j s e n c e n e č e s a , k o t d a n i s o iz m e s a , a m p a k le š e b l e d i o s t a n k i s e b e . U p a n j e , v e d n o p o v e z a n o z d o l o č e n i m c i l j e m o z i r o m a k o n k r e t n o s t j o , j e z a m e n j a l o h r e p e n e n j e . To p a v J a n e ž i č e v i p o s t a v i t v i n e p o n u j a n i k a k r š n e u t e h e , a m p a k s s v o j o a b s t r a k t n o s t j o in n e d o l o č l i v o s t j o p r i n a š a z g o l j a g o n i j o in d v o m . A n d r e j J a k lič , S lo v e n s k e n o v ic e

O d l o č i l e n d e j a v n i k t e s l o v e n s k e p r e d s t a v e j e z a g o t o v o r e ž i j s k i p o s t o p e k T o m i j a J a n e ž i č a . R e ž i s e r s e je n a s a m e m z a č e t k u p o d a l v i z r e d n o t v e g a n p o g o v o r s Č e h o v o m , s a j s e j e o d l o č i l z a u s o d n o p o č a s n o s t k o t o s n o v n o z n a č i l n o s t s v e t o v n e g a n a z o r a , ki s e m u j e p r i b l i ž a l z n a j g l o b l j i m s p o š t o v a n j e m . P a v z e s o n a b i t e s k o n t e k s t o m , ki p r e k a š a m o č i z g o v o r j e n e g a , t a k o d a s e p o z o r n o s t o s r e d o t o č i n a m o l k in v n j e m z a s l u t i p r e s u n l j i v e v s e b i n e . (...) U r e s n i č u j e s e t o r e j vi z i j a n e k a k š n e ž i v l j e n j s k o s t i , ki tli n a o d d a l j e n e m r o b u , p a k l j u b t e m u p o s t a n e n e v e r j e t n o b l i z u in g a n l j i v a . A n a t o lij K u d rja v c e v , S lo b o d n a D a lm a c ija , H rv a š k a

T e m e l j n o v r e d n o t o p r e d s t a v e v s e k a k o r p r e d s t a v l j a j o d o p o t a n k o s t i i z b r u š e n e i g r a l s k e s t v a r i t v e , s p o m o č j o k a t e r i h j e o b m i n i m a l n i e k s p r e s i v n o s t i in b r e z č e s a r k o l i o d v e č n e g a p r i š l a n a d a n p s i h o l o š k a d i m e n z i j a b e s e d i l a A. P. Č e h o v a . (...) I gr al ci s o b e s e d i l o , v k a t e r e m j e p o s e b n a p o z o r n o s t p o s v e č e n a v r e d n o s t i i z g o v o r j e n e b e s e d e , p o d a j a l i s k o r a j p o v s e m e n a k o m e r n o , n e d a bi s e k d a j uj el i v p a s t p r e t i r a n e g a d r a m a t i z i r a n j a al i p a t e t i k e . P r a v iz n j i h o v e n e v e r j e t n e z b r a n o s t i in s k o n c e n t r i r a n o s t i n a v l o g o i z h a j a s k o r a j s a k r a l n a l e p o t a t e p r e d s t a v e , v k a t e r i i m a t a b e s e d a in t i š i n a e n a k o v r e d e n p o m e n . (...) M o r d a j e , bol j k o t j e t o d o z d a j v e l j a l o z a d r u g a o d r s k a v i d e n j a t e g a d e l a , J a n e ž i č s v o j e Tri s e s t r e u s p e l p o s t a v i t i v o k v i r e r e a l n e g a ž i v l j e n j a , s č i m e r je d o s e g e l t u d i v e č j o m o ž n o s t v ž i v l j a n j a t e r i d e n t i f i k a c i j e g l e d a l c e v z liki in n j i h o v i m i u s o d a m i . K im C u cu lic, N o v i lis t, H rv a š k a


Gledališče Glej

4

*

'

Režija in s c e n o g r a f i j a Diego d e Brea D r a m a t u r g i j a B o j a n a Kunst Zv oč n a s l i ka T o ma ž Grom S v e t l o b n a s l i ka Diego d e Brea I z d e l av a k o s t u m o v S t a n i s l a v a V a u d a V p r e d s t a v i s o u p o r a b l j e n i o d l o m k i iz t e k s t o v E. I o n e s c o : U č n a u r a , P o z d r a v i; A b e l a r d : E p i s t o l e , P r a v i l a sv. B e n e d i k t a .

P r e v o d P r i mož Vitez, Jera Ivanc Nastopata H e l e n a P e r š u h in Uroš S m o l e j

t


Kljub o s r e d o t o č a n j u n a n e mi s a m o s t a n s k i p r o s t o r , v k a t e r e m v s a k n a j m a n j š i š u m d e l u j e k o t m o t n j a n e s l u t e n i h r a z s e ž n o s t i , d o b i v a Dvob oj v obli ki u č n e u r e t a k o v svoji v e r b a l n i k o t g i bal ni obl iki - ki je s i c e r m i n i ma l i s t i č n o z a m e j e n a s pravil i in o m e j i t v a m i c e r k v e n i h k a t e g o r i j - r a z s e ž n o s t i a b s u r d n e j e z i k o v n e i z p r a z n j e n o s t i , k a t e r e n e s m i s e l n i s t a v k i in d o b i z a r n o s t i p r i g n a n i d i a l ogi o d l i č n o o d s l i k a v a j o p o m a n j k a n j e p r i s t n o s t i č l o v e š k i h vezi in o d n o s o v ali n e z m o ž n o s t i nj i h o v e v z p o s t a v i t v e . Č e p r a v je s r e d n j e v e š k i i ns pi r a c i j s ki okvi r p r e d s t a v e z g o d o v i n s k o i zr azi t o o d d a l j e n o d I o n e s c a in n j e g o v e p o e t i k e , t o v r s t n o k o m b i n i r a n j e v z p o s t a v l j a pol j e š t e v i l n i h i n t e r p r e t a c i j , t a k o f i l oz of s ki h ( d i a l e k t i k a h l a p c a in g o s p o d a r j a ) ko t s o d o b n o d r u ž b e n i h , ki l ah k o p o d p r e j o u g o t o v i t e v o č l o v e š k i o d t u j e n o s t i . P r e d s t a v o z a z n a m u j e t a mi ni ma l i s t i č n i k o n c e p t in n a t a n č n a i gra ( He l e n a P e r š u h in Ur o š S mo l e j ) , ki s e z v i z u a l n o in z v o č n o p o d o b o d o p o l n j u j e t a v u č i n k o v i t o c e l o t o z j a s n i m d r a m a t u r š k i m l o k o m, ki kl j ub o d s o t n o s t i n e k e k o n k r e t n e z g o d b e s t o p n j u j e n a p e t o s t d o k o n č n e g a p o k a . K atja P raznik, D n e vn ik

I z p o s t a v l j e n a le z z g o r n j i m a d e l o m a t e l e s s e c e r k v e n a u č e n k a in nj e n p u r i t a n s k o mrki uči t el j p o d a j a t a n a o b m o č j e u č e n i h b e s e d , pri t e m p a o d k r i v a t a d o s e d a j š e n e z n a n e j i ma o b č u t k e o z i r o m a s e s o o č a t a s p r e b u j a n j e m s v oj i h l as t n i h č u t o v . Kar d e l u j e na prvi p o g l e d m e h a n i č n o t e r z a t o r e j n e č l o v e š k o , je p r a v z a p r a v n a z o r e n p r i k a z s p o z n a v a n j a z m o ž n o s t i d o j e m a n j a in z a z n a v a n j a . Ne k ol i ko s p a č e n e o b r a z n e p o t e z e , č u d a š k i t e r p o g o s t o o d s e k a n i odzi vi d o s e g a j o k o m i č n e r a z s e ž n o s t i , h kr at i p a s e v p i s u j e j o v t r a gi č ni bi v a n j s k i r e g i s t e r . R e f e r e n c a I o n e s c o v e g a o d l i č n e g a s p a j a n j a d v e h d i a m e t r a l n i h ž a n r o v t o r e j š e z d a l e č ni n a k l j u č n a . Ana Perne, R adio Š tu d e n t

Kaj k m a l u s e v e r b a l n i d v o b o j o n a č e l n i h r e č e h s p r e m e n i v m e h k o o d s e k a n o in hkr a t i n a t a n č n o p r e l i v a j o č o s e z v o č n o poe z i j o . Vs e i z r e č e n o v p r e d s t a v i , v s a k p r e m i k , v s a k a g e s t a s o n a t a n č n o p r e m i š l j e n i . N i č e s a r ni p r e m a l o in n i č e s a r ni p r e v e č . K o n c e n t r a c i j a in d i s c i p l i n a o b e h i gr a l c e v s t a nuj ni in f a s c i n a n t n i . V n j u n e m o d n o s u s e zr cal i j o, k r e š e j o in pr e l i v a j o d v o b o j i n a r avni m o š k o pr ot i ž e n s k e m u , n a r a v n o prot i c i v i l i z a c i j s k e mu , pol i t i č n o prot i c e r k v e n e m u , i n t i m n o prot i p o l i t i č n e m u , m o g o č e pr ot i n e m o g o č e m u in s e pr e l i va j o iz t u z e m s k e g a č e z in n a z a j . R e a l n o s t in č a s pri t e m s p l o h n i s t a p o m e m b n a , s t a p r e s e ž e n a . le d r t Jež, Finance

O b a i gr al ca s t a i z v r s t n a , t a k o r e k o č v vs a k i b e s e d i ; o d l i č n a t a k o v n e p r i č a k o v a n i h , m o č n i h , a b s o l u t n i h gi bi h k o t v d r o b n i h p r e m i k i h g l a v e . Vs e - b e s e d e , gibi, g e s t e , p o g l e d i - (...) d o s e g a s p r e m i š l j e n i m p o z i c i o n i r a n j e m v s t r u k t u r o m a k s i m a l n e u č i n k e . P r e d s t a v a d e l u j e o d p r v e g a d o z a d n j e g a h i p a - d e l u j e t a n j e n a z v o č n a in s v e t l o b n a sl i ka, d e l u j e t a reži j a in d r a m a t u r g i j a , d e l u j e t a k o s t u m a , d e l u j e i gra. In d e l u j e v s e b i n a . S a k r a l n o , ki j e v s e s k o z i p r i s o t n o , a n e ( na gl as ) i z r e č e n o , s e staplja v s težavo zatrto strast. A n ja G olob, Večer

R e z u l t a t je “ b e s e d n i ” b a l e t , kj er s e mo l i t v e n i o b r a z c i s t o p n j u j e j o v r e p e t i t i v n o me l o d i j o v p r o s t o r u , v r i t m i č n o s t N j e n e g a kl e k l j a n j a ali v z a p o l n j e v a n j e p r a z n e g a č a s a s s k la d ov n ic a mi n e p o t r e b n e g a znanj a. P rim o ž Jesenko, Delo


R e ž i s e r M a t j a ž P o g ra j c G l a s b a SILENCE (Boris B e n k o in Pr i mo ž Hladni k) A s i s t e n t za gi b B r a n k o P o t o č a n D r a m a t u r g Žel jko Hrs S c e n o g r a f S a n d i Mikl už Kostumografinja Mateja Benedetti Lekt ori c a M a t e j a Der melj O b l i k o v a l e c luči T o m a ž Št ruc l Lučni t e h n i k Tine Bol ha O b l i k o v a l c a z v o k a Ma rj a n S aj ov i c in G r e g o r Zemljič Glasbeni producent Peter Penko G o d a l a Nat a l i j a Č a br uni c, Katja Krajnik, Mi r el a Ri htar V i de o Igor D r ag ar , T o m a ž Š tr uc l in M a t j a ž P o g r aj c V i d e o t e h n i k D u š a n Oj d an i č T e hn i č ni s o d e l a v e c J a s m i n Š a h i n p a š i c O b l i k o v a l k a m a s k e B a r b a r a Žgalin P r i č e s k e Ch r i st i an Š iš k ovi č F ot og r a fi ja in c e l o s t n a p o d o b a P h a n t & P u n t z a P r e v a j a l k a t e k s t o v Erica J o h n s o n D e b e l j a k V o d ja p r o d u k c i j e Ira Cecic Kreacija in i n t e r p r e t a c i j a BETONTANC P ri mo ž Be zj ak Žel jko Hrs Branko Jordan B r an k o P o t o č a n Katarina S t e g n a r N a t a š a Živkovič

B e t o n ta n c

SOBA SREČANJ - M A ISO N DES RENDEZ-VOUS M o tiv ira n i z delom Harolda Pinterja.


S o b a s r e č a n j j e v r e s ni c i s o b a ko nf l i kt ni h, s p o d l e t e l i h , u s o d n i h s r e č a n j , t o r e j n e k e v r s t e n e - s r e č a n j , in t ud i s o b a je v e č k a k o r s a m o s št i r i mi s t e n a m i z a m e j e n p r o s t o r : k o t p r o s t o r jo u t e m e l j u j e š e l e n j e n o p o d p o d j e o z i r o m a p o d - s o b j e , p o d z e m l j e ali kl et , iz k a t e r e p r i h a j a j o v s o b o nj eni izvirni pr e b i v a l c i . Ra z š i r i t e v s o b e v p i n t e r j a n s k e m s m i s l u , s k u p a j s p r i t i k a n j e m r o b o v d r a m s k e g a in g i b a l n e g a o z i r o m a f i z i č n e g a g l e d a l i š č a , j e P o g r a j č e v a izvi rna “ f e n o m e n o l o š k a ” g e s t a in n e m a r a korak naprej v razvoju nj egovega gledališča. P o v s e m n e n a v a d e n je k o n c e p t i g r a l n e g a p r o s t o r a o z i r o m a p o d i j a : r a v n i n a n a u kr i vl j eni h s t r a n i c a h z m e n j a v a n j e m t e ž i š č a g u g a j e s e r a z kr i va zdaj n e s t a b i l n a in g l a d k a t l a, z d a j “ k o s m a t i ” p o d t a l n i s v e t , ki m u s l e d i m o ali v ži vo ali v n e p o s r e d n e m p r e n o s u n a z a s l o n u , d e l u z g o r n j e g a s v e t a . “ Z g o d b a ” S o b e s r e č a n j s e o d v i j a n a relaciji z g o r n j i - s p o d n j i s v e t in v s e d o g a j a n j e z g o r a j je v r es ni ci s a m o i ni ci aci j a v t i s t o s p o d a j . Bolj k a k o r ž a n r s k i ( n e k o l i k o g r o t e s k n a sr hl j i vka) z a s t a v k i , ki jih s p r o ž a u p r i z o r i t e v , s o z a ni mi vi e k s i s t e n c i a l n i , k a t e r i h n o s i l k a j e Ka t a r i n a S t e g n a r k o t k r h k a s t a n o v a l k a t e n e - s o b e n e - s r e č a n j , ki p r o s t o r p o o s e b l j a k o t s v o j e r a z š i r j e n o t e l o . (...) Fr agi lna a v t e n t i k a s t a n o v a l k i n e i d e n t i f i k a c i j e s e b e s s o b o o z i r o m a n j e n o p o - d o ž i v l j a n j e s v e t a kot n e d e l j i v e , č e p r a v t r a n z i t i v n e c e l o t e , p o n u j a t u d i n e n e h n o kri tje in o p r a v i č i l o z a n j e n o p o l a š č e v a l s k o m a š č e v a l n o s t , r a z kr i t o v i zt eku. Blaž Lukan, Delo

Akter j i n a o d r u s o uj et i v l a s t n o n e d o l ž n o s l o po ž i vl j enj u in z a r a d i s t a n j a s t va r i in p r o s t o r a , ki o b l i k u j e n j i h o v e misl i, p o s t a n e j o žr t ve in st or i l ci hkr at i . Ujeti s o v s t r a h n e z n a n e g a t a m o n k r a j , kjer n i h a j o v di v j e m r i t mu t i š i n e , g r o z e , g r o t e s k e , t e s n o b e , ki p a v č a s i h p r e h a j a v k o m i č n o s t . Nj i hov o d r s k i p r o s t o r je o m e j e n zgolj n a v i d e z n o , saj g a o d p i r a s k r i t a k a m e r a in p r i k a z u j e p o d o b e , ki jih n e v i d i m o in d a j e j o v t i s o p t i č n e p r e v a r e . N a p e t o s t je u j e t a v z a n k o u m o r a in k r i mi n a l k e . Irena Š ta u d o h a r, M ag

S o b o s r e č a n j si b o m o z a p o m n i l i p o p i nt e r j e v s k i t e s n o b i , ki p r e v e v a t e m a č n o o z r a č j e p r e d s t a v e in ki jo je r e ž i s e r M a t j a ž P o g r a j c z n a l z a g r a b i t i n a p r a v e m k o n c u : pr i č a r a l n a m j e a b s u r d n o in gr ozl j ivo p o š a s t n o s t , i zh a j a j o č iz r a z m e r o m a v a r n e g a z a v e t j a o z k e g a ž i v l j e n j s k e g a p r o s t o r a - s o b e . Izvirna gi bl ji va s c e n o g r a f i j a S a n d i j a Mi kl u ž a , ki o m o g o č a d o g a j a n j e n a d v e h r a v n e h , g l a s b a t a n d e m a S i l e n c e in p e t n a s t o p a j o č i h n a m p r i n a š a e n o t n o s p o r o č i l o o s k r i v n o s t n i , n e z n a n i , nei zr ekl j i vi o g r o ž e n o s t i j u n a k o v . T r d n a i z h o d i š č a z a p r e d s t a v o s o t a k o p o s t a l a t ud i p r e d s t a v a s a m a . (...) P o g r a j c je s s v o j o e k i p o t o k r a t st avi l bolj n a i gro in b e s e d o k o t n a gi b, č e s a r d o s l e j n i s m o bili r a v n o v a j e n i . To n o v o s t d o v o l j u j e in m o r d a c e l o n a r e k u j e z a s e d b a , ki jo z d a j s e s t a v l j a j o v e č i n o m a igralci. S p a n i č n i m i in s a d i s t i č n i m i o b č u t k i p o d k r e p l j e n e b e s e d e in s t a v k i , i z r e č e n i t u d i v f r a n c o š č i ni , ki p o g o s t o i z r a ž a j o n e m o č k o m u n i k a c i j e , k a r i k i r a n e d r ž e , p o u d a r j e n e g r i m a s e n a m v e s č a s g o v o r i j o o e n e m : o grozljivi b r e z i z h o d n o s t i in t e m a č n i h g l o b i n a h n a š e g a n o t r a n j e g a s v e t a , o n a s i l j u, o t r a v m a t i č n i s p o l n o s t i .

A m e lia K ra ig h e r, D n e vn ik


Mestno gledališče

P r e v a j a l e c Z d r a v ko Duš a R e ž i s e r k a M a t e j a Koležnik D r a m a t u r g i n j a Ira Ratej S c e n o g r a f B r a n ko Hojnik K o s t u m o g r a f i n j a B j an k a Adžic Ur s ul ov Avtor g l a s b e in k o r e p e t i t o r Aldo Kuma r K o r e o g r a f Mi ha Lampič Lekt or i c a M a j d a Križaj A s i s t e n t s c e n o g r a f a Dami r Levantič Avtor Billyjeve p e s m i , p e s m i Kate in Eileen, prevajalec pes m i Nevaren kos m a sl a T a d h g a Dalla 0 ’H u i g i n n a t e r p r e v a j a l e c in p r i r e j e v a l e c l j u d s k e Orel in F e mi n n G r e g o r Fon

Kate Ljerka Be la k Eileen Ma ja Š u g m a n k.g. ) o h n n y š t a m p r l e d e j Bine M a t o h k.g. Billy G r e g o r Čušin Ba rt l ey Uroš S m o l e j He l e n J anj a Majzelj k.g. / T a nj a Ribič B a b b y b o b b y Boris Kerč D o k to r Mil an Š t e f e M a m a Jožica Avbelj

Montaža odlomkov iz filma Mož z Arana Roberta Flahertyja (1934) Tone Stojko.


M o n t a ž a o d l o m k o v iz f i lma Mož z A r a n a R o b e r t a Fl a he r t yj a ( 1934) T o n e St o j k o . S i c e r je Kripl z I n i s h m a a n a M a r t i n a M c D o n a g h a za z da j z a g o t o v o n a j b o l j š e pri n a s u p r i z o r j e n o d e l o t e g a n a d a r j e n e g a m l a d e g a i r s k e g a a v t o r j a . Nj e g o v s v e t je hkr at i s u r o v in p o e t i č e n , e p s k i in d r a m a t i č e n , k r a j e v n o k o n k r e t e n in u n i v e r z a l n o st i l i zi r an, h u m o r e n in pr e t r e s l j i v , igriv in n a p e t . Nj e gov i n s t r u m e n t je t e k o č e in i skr i vo d i a l o g i z i r a n a d r a m s k a z g o d b a , p o d k r e p l j e n a z i zr azi ti mi liki, hk r a t i s i m p a t i č n i m i in n e p r i j e t n i mi , z a t o p a živimi in ž i v a h n i mi t e r s p o t e z a m i , k a k r š n e l a h k o p r i p i š e m o s a m o o t o š k i m i r cem, č e p r a v n e k a j u s o d n i h p o d o b n o s t i , k a k o r r adi u g o t a v l j a m o , z njimi n a j d e m o t ud i s a m i . Vs e t o s e l e p o o d r a ž a t u d i v u pr i zor i t vi v režiji M a t e j e Kol ežni k. Gr e za n e k e v r s t e m e h k o reži j o, v t e s n i p o v e z a v i z d r a m a t u r g i j o , ki v o s p r e d j e p o s t a v l j a d e l o z liki in u s t v a r j a n j e f a b u l a t i v n o p r e g l e d n i h , t e m p e r a m e n t n i h , m i z a n s c e n s k o u r e j e n i h s i t ua c i j , s k a t e r i mi n e m a l o k r a t d o s e g a i zvi r ne k o m i č n e p o u d a r k e . Blaž Lukan, Delo

S l o v e n s k a u p r i z o r i t e v ni z a k r i n k a l a niti č a s o v n i h niti g e o g r a f s k i h p o s e b n o s t i Kripla z I n i s h m a a n a , ni jih p o s k u š a l a m o r e b i t i m o d e r n i z i r a t i ali a kt u a l i z i r a t i . Z v p e l j a v o irskih l j uds ki h p e s m i , ki p r e s e k a j o p o s a m e z n e d r a m s k e s e k v e n c e in o b e n e m sl už i j o m e n j a v i pr i zor i š č, je k v e č j e m u š e bolj p o u d a r i l a l okal ni z n a č a j k o n k r e t n e g a d r a m s k e g a d o g a j a n j a . A o b e n e m je o d l i č n o i z kor i st i l a d r a m s k e n a s t a v k e z a p o s r e d o v a n j e u n i v e r z a l n e g a s p o r o č i l a o č l o v e k o v i s a m o t i in u j e t o s t i v r e a l n o s t , o nj e g o v i fizični in d u š e v n i o m e j e n o s t i ko t nj e govi n a j bol j pr i s t ni , pr v i ns ki bi v a n j s k i drži... Ig n a c ija j. Fridl, Večer

(...) Kri pl ov jezi k, ko t s t a g a z a s t a v i l a p r e v a j a l e c Z d r a v k o D u š a in l e k t o r i c a M a j d a Križaj, je (...) i z č i š č e n in z a v z e m a v d r a m a t u r g i j i p r e d s t a v e p o s e b n o m e s t o . Ne le d a n a s l o n j e n n a nižji p o g o v o r n i r e g i s t e r d o l o č a m i s e l n o p o d o b o d r a m s k i h l i kov in p o s r e d n o r a zkr i va oko l j e , v k a t e r e m živijo; v i z u m e t n i č e n o s t i , s k a t e r o s e o g i b a l j u b l j a n s k e m u p o k r a j i n s k e m u g o v o r u in n a j p o g o s t e j e r a b l j e n i m n a r e č n i m k o d o m - u č i n e k je p o d o b e n , kot č e bi liki v zt r aj al i pri z b o r n i s l o v e n š č i n i - i z s t o p a iz pol j a j e z i k o v n e g a in p r e r a š č a v g l e d a l i š k o n o r m o , ki pr epr i čl j i vo p o v z e m a d o g a j a l n i čas . (...) M e d i gralci k a ž e p o l e g Ma j e Š u g m a n v vl ogi Bil l yj eve t e t e Eil een, Ur o š a S m o l e j a v vl ogi o m e j e n e g a Ba r t l e y a , Bo r i s a Ker ča v vl ogi m r k e g a ri biča B a b b y b o b b y j a in Mi l a n a Š t e f e t a v vl ogi Do k t o r j a na p r v e m m e s t u o m e n i t i J a nj o Maj zel j in Bi n e t a M a t o h a . M e d t e m ko je prvi u s p e l o z a o b j e t i lik g r o b e in p o b a l i n s k e Hel en, ki ji farji v e s č a s k a ž e j o s p o l o v i l a in s e jim za t o t ud i u s t r e z n o m a š č u j e , je d r u g i ko t z b i r a l e c o t o š k i h novi c J o h n n y š t a m p r l e d e j v svoj i z o p r n o s t i d o s l e d e n d o k o n c a p r e d s t a v e . G r e g o r Čuš i n s e pri o b l i k o v a n j u n a s l o v n e g a lika, ki v svoj i z a m i š l j e n o s t i t u in t a m s p o m i n j a na H a m l e t a , ni u s t a v i l le pri p o u d a r j e n i ge s t i k i in o b r a z n i mi mi ki, t e m v e č je p o s k u š a l s v o j o d r u g a č n o s t o b č a s n o izraziti z r ahl i mi g o v o r n i mi z a mi ki in j e c l j a n j e m. Jaša D rnovšek, Finance

Čar d e l a in p r e d s t a v e je v l a h k o t n i d r a m a t i č n o s t i p r i k a z a n e g a v s a k d a n a t e r v odl i čni a n s a m b e l s k i igri. B o g o m ila Kravos, P rim o rs k i d n e v n ik


Car lo G o l d o n i

ZDRAHE Le b a ru ffe ch io z z o tte

rimorsko dra

P r i r ej e n o po p r e v o d u dr. Mirka Rupl a R e ži s e r , s c e n o g r a f in k o s t u m o g r a f Vito T a u f er Avtor g l a s b e Igor L e on a rdi A s i s t e n t k a r e ž i s e r j a Anja M e d v e d Lekt or S r e č k o Fišer O b li k o v a l e c luči S a m o O b l o k a r Jože P e t e r M u s e v s k i T o n a Lara Ja n kov i č P ep k a Marjuta Slamič Tine R a s t k o Krošl Lipe Iztok M l a k a r Vana Helena Peršuh Ur š ka Ana Facchini T e r e z k a Alida Bevk k.g. Džova ni n Danij el M a l a l a n k.g. T o m a ž R a d o š Bol čina Izidor Vojko B e l š a k k.g. Ž a n d a r G r e g o r Geč k.g.


Carl o Go l d o n i je i gr o n a p i s a l l e t a 1 76 2, r e ž i s e r Vito T a u f e r jo je d o b r i d v e s t o l e t j i k a s n e j e p o s t a v i l v r i ng. Ž l a h t n o k o m e d i j o je na bi l d o v r t o g l a v o s t i , v e s e l j e s t o p n j e v a l d o s t r a s t n o s t i , r a n j e n i p o n o s n a r e d i l kr vav, s m e h pr i p e l j a l d o o r g a s t i č n o s t i . Da, t u d i g l e d a l c i s m o bili v r i ngu, s e g l e d a l i iz oči v oči , iz oči v s r c e , iz s r c a v s r c e , bili s m o v s a m i t e l e s n o s t i i gre in i gralci s o n a s vi del i , c e l o n a g o v a r j a l i s o n a s . Čisti n a t u r a l i z e m . K la v d ija Figelj, P rim o rske n o vice

Br ez d v o m a je z upr i zor i t vi j o v r i ngu ž i v a h n o d o g a j a n j e š e p r i d o b i l o u n i v e r z a l n o s t , ki jo n a p o v e d u j e ž e o k r a j š a v a n a s l o v a ( Pr i m o r s k e ) Z d r a h e . Ži vl j enj s ka p o l n o s t in p r e p r i č l j i v o s t Go l d o n i j e v i h z n a č a j e v , č u s t v e n o r a z v n e t i h in n e v a r n o e k s p l o z i v n i h r a z me r i j m e d njimi t e r r a z k r i t a a r h e t i p s k o s t v s a k d a n j i h d r o b n i h s p o r o v in s p o p a d o v m e d m a j h n i m i in p r e p r o s t i m i l j udmi iz r i bi š ke v a s i d o s e g a j o zd a j n a p r i z o r i š č u š e bolj i z p o s t a v l j e n i p r o t a g o n i s t i . (...) R e ž i s e r n a m s k u p a j s p r i v r ž e n i m, k o m e d i j a n t s k o r a z i g r a n i m in a n s a m b e l s k o u b r a n i m d u c a t o m p r o t a g o n i s t o v t e r s š t e v i l n i mi d u h o v i t o d o m i š l j e n i m i in b r a v u r o z n o i z v e d e n i mi d e t a j l i in z ž i vl j enj s ko pr epr i čl j i vo c e l o t o z g o v o r n o k a ž e , d a le t i s t o , k a r je t r d n o z a s i d r a n o v l o k a l n e m o z i r o m a o b e n e m v t a k o r e k o č s t o l e t n e m ž i v l j e n j s k e m i z k u s t v u s l e h e r n i k a , l a h k o d e l u j e t ud i u n i v e r z a l n o . Z d r a h e v r i ng u t a k o i zzveni j o kot p r e m i š l j e n o s t k a n a in p o l n o k r v n o i z v e d e n a d o b r o d u š n a p a r t i t u r a o ži vl j enj u p r e p r o s t i h in p r i s t n i h m a j h n i h ljudi, h k a t e r e o d r s k i o čar l j i v os t i in ži vl j enj ski pr epr i čl j i vos t i p r i s p e v a p r a v v s a k o d s o d e l u j o č i h komedijantov. S la vko Pezdir, Delo

I gral ski a n s a m b e l s e je n a v z e l d u h a p r i m o r s k e g a t e m p e r a m e n t a , g a p o p o l n o m a p o d o ž i v e l in o b d i s k r e t n i g l a s b e n i p o d l a g i ( a v t o r Igor L e o n a r d i ) , ki zgol j n e ž n o p o d č r t u j e r a z p o l o ž e n j e in n a m e s t o n a p o v e d o v a n j u n e p r e t e n c i o z n o s l e di l g o s t e m u , r i t mi č n o v i s o k o o k t a n s k e m u o d r s k e m u d o g a j a n j u , p r i k a z a l s i n h r o n i z i r a n o in k v a l i t e t n o u r a v n o t e ž e n o k o l e k t i v n o i gro. E n o z n a č n i in j a s n i k o s t u m i t e r p r a v t a k š n a z n a č a j s k a t i pi zaci j a s o bili o d l i č n a p o d l a g a z a b o h o t e n j e i g r a l s ki h d e t a j l o v in e p i z o d , ki jih je m o ž n o naj t i zgol j v t ov r s t n i lokal ni s k u p n o s t i in z njimi s k r b e t i za i n t e n z i v n o s t , r i t m i č n o s t in v š e č n o s t . A n d re j ja k lič , Večer

I z p o s t a v i t e v b r b l j a v e ž e n s k e n a r a v e je bila i z k o r i š č e n a v pol ni mer i . Ne s a m o , d a p r o t a g o n i s t k e p r e g l a š a j o m o š k e p r e d s t a v n i k e , t ud i k a r a k t e r n o s o t e m e l j i t o r a z d e l a n e . S p e c i f i č n o s t v s a k e s e k a ž e p r a v v n j i hovi h n e n e h n i h p r e p i r i h . Kot č l a n i c e d v e h d r u ž i n s e m e d s e b o j k r e š e j o n a v i d e z na j b o l j g o s p o s k a T o n a (Lara J a nk ovi č ) t e r n j e n a ž l o b u d r a v a in n e p o p u s t l j i v o t r m a s t a s v a k i n j a P e p k a ( Ma r j u t a S l ami č) n a eni s t r a n i t e r n a p i h n j e n a d e l o h o l i č a r k a V a n a ( He l e n a P e r š u h ) , o d l o č n a , v a s e z a g l e d a n a Ur š k a (Ana Facchi ni ) in n a j m l a j š a , hi t r o u ž a l j e n a , p a t ud i o t r o š k o p r e r a č u n l j i v a T e r e z k a (Alida Bevk) n a d r u gi . T e m p e r a m e n t n e , v s a k a z l a s t n i m i g e s t i k u l a c i j s k i mi p o s e b n o s t m i in i z b r u š e n i m b e s e d n i m m a t e r i a l o m , o h r a n j a j o i gr a l ke s k o z i c e l o t o d o d e l a n e in d o p o t a n k o s t i p r e č i š č e n e v l og e . M o š k e m u d e l u e k i p e n a č e l j u j e I zt ok Ml a k a r v p o d o b i m a l e g a m o m l j a v e g a Li pet a. Nj e go v vi zual ni k o n t r a s t p r e d s t a v l j a a k r o b a t i č n o g u m i j a s t i d o l g i n T o m a ž , ki ga j e R a d o š Bol č i na zači ni l z d o d a t k i p r e f r i g a n o s t i , z a l e t a v o s t i in hkr a t i j o k a v o s t i . N e p o z a b n a je t u d i di vj a p o d o b a D ž o v a n i n a Da n i j e l a M a l a l a n a , v k a t e r i s e skr i va ve l i k a p l a s t č u s t v e n o s t i .

A na Perne, Oko


R e ž i s e r Mile Korun S c e n o g r a f i n j a in k o s t u m o g r a f i n j a J anj a Korun D r a m a t u r g i n j a M a r t i n a Mr ha r Lekt or S r e č k o Fišer Avtor g l a s b e Mirko V u ks a n o v i č O b l i k o v a l e c g i b a B r an k o Z a v r š a n O b l i k o v a l e c luči S a m o O b l o k a r A s i s s t e n t k a r e ž i s e r j a in d r a m a t u r g i n j e Ma ja Borin A s i s t e n t k a s c e n o g r a f i n j e in k o s t u m o g r a f i n j e Š p e l a Leskovic

T a r b u l a Tej a Gl ažar Afra N e v e n k a S e d l a r k.g. Jut a Lara Jan kov i č Klef P e t e r M u s e v s k i Umrli n a d d a v k a r S t a n e Leba n k.g. N a ž i g ač B r an k o Ličen Julio G a p i t Bine M a t o h Lutka H e l e n a P e r š u h H a n a Ana Facchini k.g. G o s p a T e r e z a Mira Lampe-Vuj iči c Komi O t m a r Prelih Ivo Barišič G rb a v e c T e o b a l d R a d o š Bol čina G o s p a P r e s t o p i l Dr a gi c a Kokot P i s a r Klikot Vojko B e l š a k k.g. Oče Kvirin Primož Pi r n a t Birič Ka p s A l e k s a n d e r Krošl k.g. Mir na ž e n a D u š a n k a Ristič Pijan s l i ka r Iztok Ml a k a r P u n c a B a r b a r a Babič S t a r a ž e n a N e v e n k a Vrančič K on r a d R a s t k o Krošl

Slavko Grum

DOGODEK V MESTU GOGI


G r u m o v o G o g o s o n o v o g o r i š k i g l ed a l i š č n i k i in r e ž i s e r Mile Kor un pripravi l i kot e s t e t s k o č i s t o igro, p o l n o f r a g m e n t a r n i h v t i s ov, ki s e ko t c e l o t a š e t ol i ko g l ob l j e i z obl i ku j e j o v s k u p n o u j e t o s t v s e h p r i s o t n i h . K t a k e m u o b č u t j u p r e c e j p r i p o m o r e t u d i s c e n o g r a f i j a Ja nj e Kor un, ki je v o s r e d n j i p r o s t o r igr e u m e s t i l a n e s k o n č e n zid, n e p r e m a g l j i v o o vi r o, ki s s v o j o p o j a v n o s t j o g r a d i ž e s k o r a j d a n e z a v e d n i o b č u t e k n e r e š l j i v o s t i , n e s p o s o b n o s t i n a r e d i t i n e k a j več. Klara Krapež, Radio S lo ve n ija

Re ž i s e r Mile Kor un, ki s e j e o b 100. ob l e t n i c i G r u m o v e g a r o j s t v a t o k r a t d r u g i č lotil o d r s k e i n t e r p r e t a c i j e n j e g o v e n a j p o m e m b n e j š e i gre, je p r e b i v a l c e Go g e p o s t a v i l v s t r o g o sti l i zi r an u n i v e r z a l e n p r o s t o r , kj er s o si d o b e s e d n o vsi na o č e h , o b e n e m p a s o vsi n e s k o n č n o o s a m l j e n i in n e m o č n i p o d b r e m e n o m i zzi val nos t i zi d u. Zdi s e , k a k o r bi s e o b n e p r e h o d n i oviri z g o š č a l in redči l č a s a k t e r j e v in s p r o š č a l f r a g m e n t e i zp o v e d i nj i hovi h s p o m i n o v in i z b r u h e s p o n t a n i h r eakci j . G r u m o v a G o g a s e s koz i p o s a m i č n e o s e b e in p r e d v s e m skozi m o z a i č n o c e l o t o r a zkr i va kot n a d v s e t e s n o b n a p o d o b a g l o b a l n e civi li zaci je, ki je d o s p e l a d o p o s l e d n j e m e j e in s e t e g a v s e bolj o b u p n o t ud i z a v e d a . N a s p r o t j a m e d t r a g i č n i m in k o m i č n i m , u m i š j e n i m in r e s n i č n i m, ži vl j e nj e m in smrt j o. . . s o v e s č a s n a v z o č a , a s e zdi j o v bližini “ o n s t r a n a ” k o m a j š e p o m e m b n a . V r e l a t i v i z m u ž i v o t a r j e n j a s e h r e p e n e n j e po o d r e š i l n i akciji po b e c k e t t o v s k o sprevrže v sprijaznjenost s pričakovanjem, sp ra še v an je m oziroma simuliranjem odgovorov. S la vko Pezdir, Delo

Z a t o je t a i n a č i c a D o g o d k a v m e s t u Gogi n a d v s e k r u t a in g l e d a l c u z a s t a v l j a t e ž k a v p r a š a n j a o č l o v e k o v i u j et o s t i . Po d r u g i s t r a n i p a o d p i r a t ud i p r o s t o r u p o r u : d a je t r e b a t a s v e t v e n d a r l e o čist i ti z v r e d n o t a m i d u h a , s i c e r s e b o s a m z n a š e l s t i s n j e n o b zid o b j o k o v a n j a , kjer l a h k o toči le s u h e s o l z e . M a rij Čuk, P rim o rs k i d n e v n ik

I g r a l s ko je p r e d s t a v a d o k o n c a e k s p r e s i v n a , stil i gre s p o m i n j a na n e m š k e n e m e filme iz t r i d e s e t i h , na N o s f e r a t a in p o d o b n e , z n a m a z a n i m i u s t n i c a m i in p o b e l j e n i m i o b r a z i s o Go g o v c i n a p o l z o mbi j i in n a p o l klovni, z o d s o t n i m i in t ud i p a r a n o i d n i m i , o p o l z k o požel j i vi mi p o g l e d i , z o b s e s i v n i m i r e p e t i c i j a mi b e s e d in r u š e n j e m s i n t a k s e , o b č a s n o z za m o l k l i m i , g r l e ni mi gl a s o v i n a r o b u č l o v e š k i h , bl a z n i h . Me d gal er i j o d o b r i h in g r o t e s k n i h v l o g je naj bol j u č i n k o v i t a Ana Facchi ni k o t Ha n a , v e s č a s z n e k a k o v i h r a v i m in v e s e l o s p a č e n i m o b r a z o m , hi t r i m, p o s p e š e n i m , p a n i č n i m g o v o r o m , ki g a n e n e h n o p r e k i n j a j o tiki, z r e s n i t v e , ki jih ž e n e t e s n o b n o s t p r e d p o n o v i t v i j o p o s i l s t v a , v s e jo p r e p l a v l j a s r e d i s t a v k a , hkr a t i p a i gra t udi n a n a v z o č e G o g o v c e ; d o b r o p r e m i š l j e n a in n a t a n č n o p o t u j e n a v l oga . M a te j B o g a ta j, D nevnik

Igralci s o p o d K o r u n o v o t a k t i r k o ust var i l i o d l i č n o p l e j a d o v l o g (...), skoz i k a t e r e s o v s o a b s u r d n o s t s i t u a c i j e o d l i č n o d o p o l n j e v a l i z v s e m i gr a l s ki m a r z e n a l o m : g o v o r o m , o b r a z n o mi m i k o , d r o b n i m i tiki in g i b a n j e m . In p r a v t o je d a l o p r e d s t a v i š e p o s e b e n čar . V v s a k e m t r e n u t k u s e je t a k o r e k o č na v s a k e m k o š č k u o d r a n e k a j d o g a j a l o . Pr e d n a š i mi o č mi s o s e n e p r e s t a n o z a p i s o v a l e r a zl i čne u s o d e in t r e n u t k i , t a k o k o t d a n a m bi r e ž i s e r h o t e l p o v e d a t i , d a Go g a ni s a m o t a m , t e m v e č p r e d v s e m t u k a j in zdaj . Rom an Repnik, P rim o rske n o vice


Ljubljana

P r e v a j a l e c Z d r a v k o D uš a R e ž i s e r j e r n e j Lorenci D r a m a t u r g A n dr e j Jaklič S c e n o g r a f B r a n k o Hojnik K o s t u m o g r a f i n j a B j an k a Adžic Ur s u l o v S k l a d a t e l j B r an ko R ož ma n Lekt or Jan Jona J a v o r š e k G r a h a m P ri mož Be zj ak k.g . T i n k er M a r k o M a nd ič Carl V l a di mi r Vlaš kal i c, AGRFT Rod V a l t e r D r a ga n G ra ce P e t r a Govc Robin G o r az d Logar Ž en sk a Z ve zd ana Mlakar

S a r a h Kane

RAZM ADEŽNA C leansed


Prva s l o v e n s k a u p r i z o r i t e v R a z m a d e ž n e je p o s t a v l j e n a t a k o , d a bo od s e b e o d v r n i l a m r h o v i n a r j e , ki bi s e u t e gn i l i z gr i nj a t i n a d n j o v želji, d a s e p a s e j o n a g ol ot i in v o h a j o kri. Ob t e m , d a z z avi dl j i vo n a t a n č n o s t j o p o s r e d u j e m a l o d a n e v s e , kar s e s k r i v a v p o d k o ž j u t e e n k r a t n e i gre, ne s k u š a p r o i z v a j a t i c e n e n i h s e n z a c i j in s e n e t r u d i š o k i r a t i n a p r v o ž o g o . (...) P r o n i c l j i v o s t u p r i z o r i t v e je v t e m , d a n e n a s e d a d i d a s k a l i j a m , ki n a r e k u j e j o i zr azi t o fi zi čne pr i z o r e n a s i l j a in s p o l n o s t i , t e m v e č jih n a m e s t o t e g a b e r e n a r avni m e t a f o r ; n a j d e j i m n o v g l e d a l i š k i izraz, v e n d a r ne p o s e g a b i s t v e n o v n j i hov n o t r a n j i p o m e n . Razvpi t i pr i zori p o h a b l j a n j a s o d e n i m o m a r k i r a n i z z a v e z o v a n j e m d r o b n i h z v o n č k o v , ki bi n g l j a j o na vr vi c a h o k r o g “ p o r e z a n i h ” u d o v . Š o k a n t n o s t f i z i č n e g a n a s i l j a n a d o m e š č a s t r a š l j i v o p o d a l j š a n o t r a j a n j e T i n k e r j e v e g a z n a š a n j a n a d nj e g o v i mi ž r t v a mi , n j i h o v o u t e s n j e n o e k s i s t e n c o z n o t r a j z i do v r e p r e s i v n e i ns t i t uci j e p a p o n a z a r j a s k r a j n o o m e j e n m a n e v r s k i p r o s t o r : e d i n a tl a, p o k a t e r i h s e s m e j o g i b a t i “ ži vi ” , s o p o v r š i n e d r e v e s n i h š t r c l j e v n a s r e d i o d r a . Večnivojsko prizorišče om o g o ča zelo sp re ten preplet fantazijskega d o g a j a n j a z d o m n e v n o r e a l n i m. (...) To je t i s t e v r s t e t e a t e r , ki t e g l o b o k o z a d e n e , n e d a bi p o t r o š i l e n o s a m o k a pl j o u m e t n e krvi. Petra Pogorevc, D n e vn ik

P r o t a g o n i s t i [ u p r i z o r i t v e ] s o k r h k e o s e b n o s t n e s t r u k t u r e , pol ni h r p e n e n j a , nežni v s u r o v o s t i in č u d n o o b z i r ni v p o l a š č š e v a l s k e m z a n o s u . Če bi rekli, d a R a z m a d e ž n o z a n i m a zgol j p o t e š i t e v in d a je n j e n t e m e l j n i s m o t e r m a n i f e s t a c i j a d e g r a d i r a n e g a (in d e g e n e r i r a n e g a ) s v e t a , bi jo zgr eši l i . Z a n i m a jo n a m r e č , kaj s e s k r i v a z a m a n i p u l a t i v n o o m n i p o t e n c o , s čim je p o d l o ž e n a k r u t a t o r t u r a . Do o d g o v o r a s e d o k o p l j e s t e ž a v o , č e p r a v je t a p r e p r o s t . Z a d a j je t i s t o , d o č e s a r “ o m a d e ž e v a n o ” e k s i s t e n c o pr i pe l j e p r o c e s o s e b n o s t n e g a “ č i š č e n j a ” . Z a d a j je, p o v e j m o p r e p r o s t o , l j u b e z e n . V e n d a r je p o m e m b n e j š e t o , k a r je s p r e d a j . R a z d e j a n o s t , r ot i t e v, o č i š č e n j e : t o s o f a z e n j e n e g a ( d r a m s k e g a ) p r o c e s a , ki je o d p r v e i gr e d o z a d n j i h ( pr ozni h) d r o b c e v m e t o d i č n o r a z p a d a l , k o t j e š l o v nič (ali v p o p o l n o i d e n t i t e t o ) t u d i n j e n o m l a d o ž i vl j enj e. Tudi v Lor enci j evi upr i zor i t vi s i t u a c i j e r a z p a d a j o , v e n d a r jih v p r e g l e d e n niz p o v e z u j e a v t e n t i č n a d r a m a t u r š k a , r e ž i j s k a in i g r a l s k a v ol j a. Ob p o m o č i s p e c i f i č n e v i z u r e ( panoj i , š t or i ipd. ) g l e d a m o z d a j n j e n a n a p e t a t e l e s a v c el ot i , z da j nj i h o v e k o s e . Up r i z o r i t e v u s p e š n o r e š u j e r azl i ko m e d z d a j in z m e r a j o z i r o m a m e d h i p n i m d o ž i v e t j e m in p o n o v i t v i j o : igralci s o - v n a j i n t e n z i v n e j š i h t r e n u t k i h - p r e d n a m i h k r a t i ko t b o l e č i n a in n j e n izraz; in č e p r a v je a k c i j a v č a s i h b a n a l n o a l u z i v n a ( npr . m a s t u r b i r a n j e v ži vo), je n j e n o d o ž i v e t j e , ki n a p o l n i pr i zor, r e s n i č n o . D r a s t i č n a j e u p r i z o r i t e v t ol i ko, kol i kor je t r e b a , d a v g l e d a l c u v z b u d i o b č u t e k g n u s a in m u k e . Blaž Lukan, Delo

F e n o m e n i g o l o t e , z a b a d a n j a igel v o k o in t r a n s p l a n t a c i j e s p o l n i h o r g a n o v , s i c e r z a v e z a n i f o u c a u l t o v s k e m u b r a n j u , s o pri Lor enci j u n a d o m e š č e n i z i z j e m n o d r a m a t u r g i j o , ki n e o n a t u r a l i s t i č n o o n t o l o š k o dv o j i c o r e s n i č n o s t iluzija r a z b i j e in r aj e s t a v i n a na j bol j s k r a j n e p o v e z a v e m e d d r a m s k i m č a s o m in p r o s t o r o m . S t e m , ko j e t a k o i m e n o v a n i r eal ni s v e t p r e s t a v l j e n v z a p r t o o k o l j e , v k a t e r e m s o koli čki n a d m o č v i r n a t i m i t l e mi d v i g n j e n i r a v n o t ol i ko, d a (se) d r a m s k e o s e b e o h r a n j a j o n a p o v r š j u , l a h k o n a o d r u v z n i k n e č a s , ki ni t e l e o l o š k i , t e m v e č m e t a f o r i č e n , mi t s ki in - v t e m je v e r j e t n o naj večj i p a r a d o k s L o r e n c i j e v e p o s t a v i t v e - n e v a r n o r e s n i č e n . la ša D rnovšek, Finance


M a rt in M c D o n a g h

S A M O T N I ZAHOD The Lonesome West

P r e v a j a l e c Aljaž Grošelj R e ž i s e r Boris Ca vaz za Lekt or Jože F a g an e l S c e n o g r a f , o b l i k o v a l e c luči in a v t o r pr ojekcij Da mi ja n Ca vaz za K o s t u m o g r a f i n j a Ana Matijevič C o l e m a n Vojko B e l š a k V a l e n e R a d o š Bol čina k.g . Oče W e l s h N en a d Tokal ič - Ne š o Punči T j a š a Že l e z n i k k.g.

O č i t n a k v a l i t e t a r eži j e je n j e n o u č i n k o v a n j e b r e z m o r a l i z i r a n j a . V k o s a n j u r o b a t e komi ke s s r h o m n j e n e g a p o d t e k s t a obvel ja t on g r o b ij an sk e d r a m e . G l e d a l e c je z a p r t v r a z u m s k o n e l a g o d j e in č u s t v e n i h l a d - t a gl e d a l i š k i t er i t or i j p o s t a n e č i s t o pol j e u ž i t k a , če s e g a g l e d a s p o p o l n o d i s t a n c o . Kar p a ni e n o s t a v n o - b r a t o v s k i s p o r s e n a m r e č k a ž e ko t m e t a f o r a s l o v e n s k e g a o k o l j a ( vkl j uč no z n a mi g i n a z l a g a n o s t c e r k v e n e i ns t i t u c i j e in z n e j e v e r o v m e d i j s k o k o n s t r u i r a n o r e s n i č n o s t ) : b r a t a s e po W e s l s h e v i s mr t i k o m p r o m i s n o p o b o t a t a , a si v r o k e n e s e ž e t a . Z a m e r je p r e v e č , d i a l o g je v z p o s t a v l j e n le n a v i d e z , s p r a v l j e n o s t je s t v a r f o r m e , v s a k z a s e b o š e n a p r e j ži vel v ver i , d a je “ p r e d o b e r po s r c u ” . Zdi s e , d a p r e d s t a v a obt i či pri p r i k a z u t e g a m o d u s a vi v e n d i - v r es ni ci p a o d s t o p i od an em ičn e dr u žb en e angažiranosti v slove nsk em d r am sk em gledališču z a d n j i h let. Kritično in kr č e vi t o. P rim o ž J e s e n k o , D elo


Studio za raziskavo umetnosti igre

Hiša miru (Igrati, 2. de l: Akcija)

... je , k o t bi š e l ČEZ POLJE M A K A in ne p o m is lil, da bi u trg a l cvet a li KAKŠNE BARVE |E S M E H ?

Režija Tomi Ja n ež i č O b l i k o v a n j e p r o s t o r a Tomi j a n e ž i č G l a s b a A n d r a ž Polič O b l i k o v a n j e z v o k a Tomi Ja ne ž ič in A nd r až Polič Nastopajo Iva Babič I r e n a Blažinčic P ri mo ž Ekart Deni s P a t a f t a N e d a R. Bric Ma t e j Re c e r I z v a j a n je z vo ko v in g l a s b e v živo A nd ra ž Polič in Tomi Ja ne ž ič

Gr e za n e k a k š n o n a s l o n i t e v na p r i j e m e “ r e v n e g a g l e d a l i š č a ” kot i g r a l č e v e g a n e d e l j i v e g a k r a l j e s t v a , v k a t e r e m ni p r o s t o r a z a k a k š n e z u n a n j e u č i n k e , t e m v e č je v s a p o z o r n o s t o d m e r j e n a n a s t o p a j o č i m . I gr al ec je v s e : s p o m o č j o n a j p r e p r o s t e j š i h r e kvi z i t ov o r g a n i z i r a p r o s t o r t e r g a o p r e m l j a s s v e t l o b o in z v o k o m , s s v o j o a kc i j o p a s t r u k t u r i r a d o g a j a n j e n a “ i z p r a z n j e n e m ” o d r u t e r mu s t e m p o d e l j u j e s m i s e l in n a m e n . Na p r i z o r i š č u t e p r e d s t a v e , ki ji gl e d a l c i p r i s o s t v u j e j o z d v e h n a s p r o t i p o s t a v l j e n i h t r i b u n , oži vl ja s e r i j a k r a t k i h n e m i h p r i z o r o v o z i r o m a e t u d , ki s o n a s t a j a l e v p r o c e s u u k v a r j a n j a z m e t o d a m i S t a n i s l a v s k e g a , S t r a s b e r g a in G r o t o w s k e g a . To s o p r a v z a p r a v n e k a k š n e p o e t i č n o o b a r v a n e “ p o d o b e s t a n j ” , p o r o j e n e iz p r e p r o s t i h in p r v o b i t n i h č l o v e š k i h o b č u t i j , s i t u a c i j in p o t r e b ( s t a r o s t , b o l e z e n , o s a m l j e n o s t , ž e j a i pd.). P o d a l j š a n e s o v č a s u in p r o s t o r u , o r g a n s k o v s a j e n e v p o s v e č e n o v z d u š j e n a p r i z o r i š č u t e r z a s n o v a n e n a p r i n c i pi h i s k a n j a in r a z i s k o v a n j a i zr azni h s r e d s t e v , ki p o s r e d u j e j o o d s l i k a v o r a z p o l o ž e n j , s t a n j in i m p u l z o v z n o t r a j p r i k a z a n i h likov.

P etra Pogorevc, D n e vn ik


Kulturno društvo B-51 in Prešernovo gledalšče Kranj

.O *

T OLGA GRAD vs JUANNA REGINA

O b i g r a l k i Ol gi G r a d j e g l a v n i j u n a k t e z a n i m i v e u p r i z o r i t v e n j e n s p o m i n . T o č n e j e , n j e n i g r a l s k i s p o m i n , ki p o l a g o m a o s v a j a b e s e d i l o

Koncept N a n a Milčinski Režija Boj an J a b l a n o v e c Luč Davor B a l e n t Nast opaj o Ol ga Grad G a b e r Kristjan T r s e g l a v B a r b a r a Pia j en i č H e r n a n d e z

j u a n n e R e g i n e o z i r o m a p o g l a v j a iz e p o h a l n e g a r o m a n a C a r l o s a F u e n t e s a T e r r a N o s t r a , k a k o r ji g a p o s r e d u j e n j e n s o i g r a l e c G a b e r Kr i s t j a n T r s e g l a v . K o n c e p t u a l ( i s t i č ) n o n a t a n č n o z a m i š l j e n a s i t u a c i j a t o r e j , ki t e r j a o d o b e h n a s t o p a j o č i h t u d i e n a k o n a t a n č n o i z v e d b o . K o n c e p t u a l n i tr ik u p r i z o r i t v e je, d a s e je v s e v njej ( o z i r o m a v n j e n e m p r v e m in d r u g e m d e l u ) ž e d o g o d i l o , v i g r a l k i n i b i o g r a f i j i ali n a v a j a h , z d a j p a v ž i v o g l e d a m o s a m o “ z a p i s ” ali “ p o s n e t e k ” n j e n e g a p o č e t j a , s p o u d a r k o m n a “ m o t n j a h ” , ki j i h z a p o v r h š e b e l e ž i n j u n a “ n a d z o r n i c a ” ali “ š e p e t a l k a ” B a r b a r a Pi a j e n i č . S p o m i n j e n a m r e č b l o d n j a k , p o k a t e r e m s e p r e t i k a e r o t i č n o in l i t e r a r n o i z j e m n o m o č n o F u e n t e s o v o b e s e d i l o , t e r lovi i z t o č n i c e in p o v e z a v e , s k a t e r i m i g a lahko pritegne nase.

B la ž L u k a n , D e lo


Michael Pigott

HOJA PO JAJČNIH LU PIN A H W alking on E ggshells

M e n t o r j a r ed . prof. D u š a n J ova novi č a s i s t e n t S e b a s t i j a n Horvat P r e v a j a l c a D u š a n J ova novi č in Bor ut P r a p e r R e ž i s e r Ni ch ol a s Pickard A d a p t a c i j a b e s e d i l a G a r e t h Boyl an K o s t u m o g r a f i n j a B j a n ka Adžic Ursulov Lekt ori c a Katja P o d b e v š e k O b li k o v a l e c luči T o m a ž Št r uc l G l a s b a Bor ut P r a p e r S v e t o v a l k a za d r a m a t u r g i j o M a r t i n a Šiler

Kris S a b i n a K o g o v š e k S ve n G a š p e r J a r n i Liza Ana Ru t er Karin Dunja Z u p a n e c T ur i st / Voj ak 2 Jan Buč ar Vo j ak 1 Jurij Zrnec

Produkcija 7. semestra dramske igre in gledališke režije AGRFT O g l e d t e u p r i z o r i t v e , ki jo je v t e m a č n e m a m b i e n t u o g o l j e n i h kl et ni h p r o s t o r o v AGRFT r eži ral N i c h o l a s Pi ckar d ( na p o l l e t ni p o d i p l o m s k i š t u d i j g l e d a l i š k e reži j e je p r i p o t o v a l p r a v iz d a l j n e Avs tr al i j e) , ni v z ne mi r l j i v le z a r a d i t e g a , k e r a v s t r a l s k i d r a m a t i k i in reži ser j i s i c e r t a k o r e d k o z a i d e j o n a s l o v e n s k e o d r e . Š e bolj z a p e l j u j e d e j s t v o , d a je m o ž n o v št ori j i s t a k o o d d a l j e n e c e l i n e p r e p o z n a t i j a s n e p o t e z e s o d o b n e g a č a s a in p r o s t o r a , k a k o r s e n a m k a ž e t a č i s t o bli zu, t a k o r e k o č n a “ n a š e m k o n c u ” g l o b a l n e v a s i . Z g o d b a p r i č u j o č e d r a m e je s v o j o k o n č n o ob l i k o d o b i l a n a p o d l a g i e l e k t r o n s k e g a d o p i s o v a n j a m e d d r a m a t i k o m in r e ž i s e r j e m t e r n j e g o v o u s t v a r j a l n o e k i p o , o d p i r a p a p r o b l e m o g r o ž e n o s t i s p r i č o v o j n e g a nas i l j a. Odvi j a s e v kl et i , ki je l a h k o n e k j e v S a r a j e v u , P a l e s t i n i ali A f g a n i s t a n u , k a r p a po b e s e d a h d r a m a t u r š k e s o d e l a v k e Ma r t i n e Ši l er p r a v z a p r a v ni p o m e m b n o ; v e s s v e t je n a m r e č “ le j a j č n a l u p i n a ” , ki jo l ah k o “v s a k t r e n u t e k zd r o b i e k s p l o z i j a a t o m s k e v o j n e ” . Petra Pogorevc, D n e vn ik


Zavod Maska Ljubljana

Q & A . VERY PRIVATE. VERY PUBLIC.

Režija in s c e n o g r a f i j a Emil Hrvatin Ko r e og ra fi j a Anna P a p o u l i s A d amovi č Lučno o b l i k o v a n j e Miran Š u š t e r š i č Nastopata

Kje v g l e d a l i š č u je m e j a m e d j av n i m in z a s e b n i m ? Je g l e d a l e c zgolj in le mo l č e č i o p a z o v a l e c ali p a je pr i z o r i š č e v m e s n i k , p r e k k a t e r e g a s e z a s e b n o , t u d i g l e d a l č e v o , l a h k o i z p o s t a v i j a v n o s t i ? V p r a š a n j e , ki s e ga je g l e d a l i š č e l o t e v a l o ž e p r e d d e s e t l e t j i , le d a je v p r e d s t a v i Q&A. Ver y P r i va t e . Ver y Publ i c r e ž i s e r j a Emila Hr v a t i n a f o r m a p o t u j e n a in d o l o č n o s t r u k t u r i r a n a . V njej n e gr e le za s t r u k t u r n o m e j o m e d j a v n i m in z a s e b n i m , a m p a k je d o b e s e d n o r a z m e j e n o t u d i pr i z o r i š č e , s č i m e r s t a fi zi čno r a z d v o j e n a t ud i n a s t o p a j o č a in p u b l i k a . (...) V de m a t e r i a l i z a c i j i iluzije g l e d a l i š č a - k a t e r e g a r e s n i č n o s t je p r a v v p r o i z v a j a n j u iluzije, s č i me r p a i ma m o ž n o s t , d a s e t ol i ko bolj d o t a k n e r e s n i č n o s t i s a m e - s m o t a k o v t r e n u t k i h , ko s e i g r a l e c n a n a s n a s l a v l j a s f o r m o Q&A • z v p r a š a n j i , dot i ki itd. - s o o č e n i z o dl oči t vi j o , v k ol i kš ni me r i r azkrit i z a s e b n o s t o z i r o m a n j e n o r a z k r i v a n j e o d i g r a t i . S t r u k t u r i r a n a f o r m a n a k l j u č j a je t a k o p r e d r t a z n i š a mi , s koz i k a t e r e l a h k o v di r a z a g l e d a l i š č e n e o b i č a j n a r e a l n o s t , s koz i n e p r e d v i d l j i v e s i t u a c i j e p a t ud i r e a l n o .

J a na M e n g e r Ivan P e t e r n e l j

M o jca K u m e rd e j, D elo


P r i r e d b a in rež i j a Vito T au fe r Likovna z a s n o v a B a r b a r a S t u p i c a Avtor s c e n s k e g l a s b e , i z v aj a l e c in k o r e p e t i t o r Igor L eon a rdi P e s m i u g l a s b i l J a n e z Krstnik Novak Le k t ur a Arko A n i m a c i j s k a p r i p r a v a B r an e Vižintin O b l i k o v a n j e luči Mir an Udovič, B a r b a r a S t u p i c a I z d e l a v a l u t k Jože Lasič, Mitja Ri tmanič, B a r b a r a S t u p i c a , S a n j a Grcic, Maja Pet e r l in I z d e l a v a s c e n e Mi h a Jež, Rudi S k o p e c , Jože Zal ar

Ba ro n N a l e t e l B r a n e Vižintin Roz al a, n j e g o v a g o s p a M a r t i n a Ma ur i č Lazar M a t i č e k, v r t n a r g r a š č i n s k i Iztok Lužar N e ž ka, h i š n a Katja P o v š e T o n č e k , š t u d e n t na va k a n c a h G ašp e r Malnar Zmešnjava, ad v o k a t na deželi G ašp e r Malnar Žu že k, k a n c e l i r g r a š č i n s k i B r a n e Vižintin B u d a l o , n j e g o v š r i b a r Iztok Lužar Jerca, ž u p a n o v a hči M a r t i n a Ma ur i č Lazar Gašper, d el av ec G ašpe r Malnar Godci an im ira S l av k o Milošič

A n t o n T o m a ž Lin

TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI

R e ž i s e r j e v o t e m e l j i t o p o z n a v a n j e in v i s o k o s p o š t o v a n j e L i n h a r t o v e n a j bol j p r i l j u b l j e n e k o m e d i j e t e r m o d r o u p o š t e v a n j e ž l a h t n e g a i zroči l a c o m m e d i e d e l l ’a r t e in p o s e b n e g o v o r i c e t r a d i c i o n a l n i h l u t k o v n i h j u n a k o v ( Pul c i n e l l e, K a s p e r l a ali Pavl i he) je o m o g o č i l o z g l e d n o t e m p e r a m e n t n o , ž i v a h n o , d u h o v i t o , t e k o č o in e k o n o m i č n o u p r i z o r i t e v , ki ji ni t e ž k o n a p o v e d a t i m n o ž i c r a d o s t n i h o b č u d o v a l c e v v s e h s t a r o s t i . Ob p r e m i š l j e n i l i kovni z a s n o v i B a r b a r e S t u p i c a , ki je v s a k o d e j a n j e z a z n a m o v a l a s p o m e n l j i v i m o s r e d n j i m e l e m e n t o m (...), t e r o b živi g l a s b e n i s p r e m l j a v i a v t o r j a in i zvaj al ca Igorj a L e o n a r d i j a (...) je r e ž i s e r p o s e b e j t e n k o č u t n o in p o m e n l j i v o i zkor i st i l p o s e b n e v i d n e in z v o č n e u č i n k e r oč ni h lutk. S t a k o r e k o č hi p n i mi v s t o p i p o s a m e z n i h o s e b v d o g a j a n j e in e n a k o hi tri mi i z g i n e v a n j i s pr i z o r i š č a , ( l e s e n o ) z v o č n i m i f izičnimi sti ki, p a d c i ali z a d e va nj i . . . j e p r i d o b i l o o d r s k o d o g a j a n j e h i t r o s t , d i n a m i k o , i z p o v e d n o s t in d r a s t i č n o s t b u r l e s k e , z a k a t e r e n a v i d e z p r e p r o s t o m e h a n i k o p a s o p r e s e n e t l j i v o p r e p o z n a v n a o s t a l a ali c e l o z n o v a p o s t a l a t u d i t r e n u t n a psihološka stanja po sa m ezn ih protagonistov...

S la v k o P e zd ir, D elo


cena Theatre Washington

R e ž i s e r R o b e rt M c N a m a r a S cenograf Michael S tepow any K o s t u m o g r a f i n j a Alisa M a n d e l O b l i k o v a l e c z v o k a David Cr an da l l O b l i k o v a l e c luči R o b e rt M c N a m a r a Cora Lynn Cha vi s R a n s o m David L a m o n t Wi lson Julie Ch r i s t i n e H er zo g

O t h o Eskin

JULIE B esed ilo je n a s ta lo po d ra m i G ospodična Ju lija A vgusta S trin d b e rg a .


W allace Shawn

T H E FEVER (V R O Č IC A )

R e ž i s e r Ro be rt M c N a m a r a S c e n o g r a f in o b l i k o v a l e c luči Ro be rt M c N a m a r a K o s t u m o g r a f i n j a Alisa M a n d e l O b l i k o v a l e c z v o k a David Cr anda l l

Man C h r i s t o p h e r Henl e y

lakovos Kambanellis

LETTER TO ORESTES (P IS M O O R E S TU )

R e ž i s e r R o b e rt M c N a m a r a S c e n o g r a f M i c h ae l S t e p o w a n y O b l i k o v a l e c luči Ro be rt M c N a m a r a O b l i k o v a l e c z v o k a David Cr an d al l K l i t aj mn e s t ra I o a n n a G a v a k o u


Nagrade strokovne ž irije 36 . B orštnikovega srečanja 2001

S trokovna žirija 36. B orštnikovega srečanja v sestavi Franci Križaj (predsednik), M ilena M uhič, Jaroslav Skrusny, Ignacija J. Fridl in Matej Bogataj si je ogledala deset tekm o valnih p re d s ta v in se o vsaki sproti pogovorila. Žirija je soglasno odločila, da: N agrado za m lado ig ra lk o p re jm e :

Petra R ojnik za vlogo K onstance Weber v igri Petra Schafferja A m adeus v izv ed b i Drame, O pere in Baleta SNG M aribor. Rojnikova je na h o riz o n tu o bsežnega glasb en o -d ram sk eg a sp ektakla uspela zarisati izrazit d ram atični značaj in razvila širok ra z p o n čustev, od otroško igrive in čutno zapeljive do razo ča ran e in telesno strte M ozartov e žene. Njena o drsk a p o d o b a je gov o rn o suverena, igralsko izrazita in d ra m s k o in ten ziv n a tu di v tren utk ih, ko se sooči - po Shafferju - z d em o n ičn o in sp letk arsk o n a rav o d v o rn e g a skladatelja Salierija. Posebno nagrado po izbo ru ž irije p re jm e :

V ito Taufer za adaptacijo in p osod ob itev kom edije Ta v e se li dan ali M atiček se bo u o žen u v izv ed b i SSG Trst. Vito Taufer je M atička postavil v p r e p o z n a v n o tržaško okolje, v šestdese ta leta dvajsetega stoletja, in bolj kot razre d n i izpostavil nacionalni spo r m e d slovensko trdoživostjo in italijansko birokracijo, pri tem je u s p ešn o ohranil vse zaplete in kom edijsk o u činko vitost in žlah tn o st L inh arto veg a besedila, u p riz o rite v razgibal s p re p o z n a v n im i situacijam i in atm osfero tistega časa, z jezikovno adaptacijo pa posk rb e l za njihovo živost in avtentičnost. Pet e na kovred nih ig ra ls k ih nagrad p re jm e jo :

Ivo Ban za v lo g o Jacka v M cP hersonovi drami Jez v izv e d b i SN G Dram e Ljubljana. Ivo Ban je v vlogi Jacka v Jezu na široko razprl pahljačo svojega razk o šn eg a igralskega talenta: od postavljaškega gostilniškega bahača, ki si pre d tek m ecem p riz a d e v a p ritegniti žensko p o zorn ost, pre k sug estivnega p rip o v e d o v a lc a kvazisrhljivih zgodbic, ki naj kot p on ov itev severnjaške mitologizacije resničnosti prikrijejo njegovo

tem eljno eksistencialno nezado ščeno st, do pretresenega izp ov ed o v a lca in pričevalca o globoki, nezaceljivi rani, ki je za z n a m o v a la njegov čustveni in s p o zn a v n i kozm os. Še posebej pa Banovo igro o dlikujeta d iskretn a konverzacijska eleganca in m in u cio zn a p o z o rn o s t za veristični detajl v drži in gesti, ki m u izza v e h e m e n tn e p oze gostilniškega leva om og očata v z d rž e v a ti in se s u v eren o gibati skozi vse razsežnosti in protislov no sti Jackove m n o g o p la s tn e osebnosti.

Nataša Barbara Gračner za v lo g o M lade žen sk e - dninarke v H arrowerjevi dram i N o ž i v kurah v izv e d b i SN G Dram e Ljubljana. N ataša Barbara G račner je v vlogi d n in a rk e v H a rrow e rjev ih N ožih v k u ra h ta n k o ču tn o pre h o d ila po t od p rvin sk e za ču d en o sti in očaranosti n a d tem, d a vse sploh je, do sam o za v estn e in osam osvojene spoznavalke, ki s p o im en o v an jem svet in stvari v njem že tu d i napolnjuje z lastnim sm islom in p o m en o m . Ta em anc ip atorična izkušnja pa za njeno nosilko v interpretaciji N ataše Barbare G račner ni zgolj ra d o s t n a d prid ob ljen o suverenostjo, a m p a k h krati tu d i vir p o d z a v e s tn e bolečine in prikrite nostalgije za izgubljeno nedolžno stjo božjega otroka, ki si jo je bila delila z oračem W illiamom. Sklepne prizore H arro w e rjev e d ra m e je G račnerjeva ra zp rla v človeško pretresljivo ra zp o ro m e d zam irajočim sp o m in o m na sk riv nostn o nebo in m ed srhljivim spoznanjem , da bo poslej in za vselej in n eizbrisno sam o še "žen a s p o čen im srcem".

Lučka Počkaj za v lo g o Baronice v adaptaciji Linhartove k om ed ije Ta v e se li dan ali M atiček se bo u o žen u v izv e d b i SSG Trst. V m e d ite ra n sk o ra zig ran e m k alejdo sko pu Tauferjevih preinterpretacij L inh artovih klasičnih k o m edijantskih p o stav je Počkajeva ustv arila izstopajočo figuro parvenijsk e d a m e iz boljše d ružb e, ki se učin kov ito postavlja p o robu svojem u okolju: s prefinjenim preig rav an jem erotičnih d rž od zapeljivke do razžaljene p re v a ra n k e je liku frivolne baronice usp ela p rid ih n iti sled ganljive ljubezenske p riza d eto sti, hkrati p a o h raniti njeno izvorn o k om ično razsežnost.

Igor Sam obor za v lo g i orača Ponyja W illiam a v H arrow erjevi igri N o ž i v kurah in Jima v M cP hersonovi drami Jez v izv e d b i SN G Dram e Ljubljana.


Igor S am obo r je v vlogi Jima v Jezu u stv aril su gestivno p o d o b o s am o tn ega , n e g o to v eg a in n ez au pljiv eg a obstranca, sub tiln o je izniansiral lik b is tro u m n e g a dvom ljivca, ki iz svoje izv orne človeške n e z ad o šče n o sti kljubuje m izern im okoliščinam lastne eksistence s togo vnan jo p okončnostjo in o b u p n im n a p re z a n je m po o h ra n itv i vsaj n av id e z n e g a dostojan stv a, a se h k ra ti n a v z n o te r že lomi in sesipa v krh ko in ranljivo nebogljenost, ki si išče p o trd itv e le še v p o g le d u d rug ih. Z vlogo Ponyja v N o ž ih v k u ra h p a je Igor Sam obor izklesal m o n u m e n ta ln o p o stav o zemlji in njenim p o s ta v a m za v e z a n e g a p rv o b itn ež a, n a d p lu g in konja sklonjenega poljedelca, ki sta m u sm isel življenja in p o m e n stvari tega s veta e n k ra t za vselej in n esp rem enljivo z a p isa n a v njihovih z izročilom k a n o n iz ira n ih im enih. Soočen z neizb e žn o erozijo svojega ra z u m e v a n ja sveta in življenja, se njegov orač s ta n k o č u tn o izrisan o resignacijo skorajda voljno p re p u s ti p ogubi, ki jo zanj p rin a ša ta v d o r m linarjevega d isk u rz a in d n in a rk in a naselitev v njem.

A le š V alič za v lo g o Jaga v S h ak esp earovem O th e llu v iz v e d b i SN G D ram e Ljubljana. V so ld a te sk n o sivem in m rač n em sv etu S h akespe aro ve igre je Aleš Valič b re z k o m p ro m is n o oster, d o konca m a n ip u la n ts k i in b re zo b zirn o h u d , zato tako n e v a rn o bližnji n a š e m u tu in zdaj. Ujet za n e p r e h o d n o visoke in ozke zido ve lastnih ambicij h k ra ti s v o b o d n o in na široko ra zp re igralske registre n e v a rn o prijaz n o st in ubijalsko h ladno st, in tim n o p odleg an je č u s tv o m in javno preračun ljiv ost ra zu m a. Z njimi d ru g e g a za d r u g im v večni krog žrtvovanja ujam e vse, ki m u stojijo na poti, d o k ler se ne znajde sam, a še na rob u sam o te tako o sup ljiv o in veličastno pokončen. N agrado za re žijo p re jm e :

Janez P ip an za režijo dram e H ow arda Barkerja U ršu la v iz v e d b i SN G D ram e Ljubljana. Dovolj h erm etično, p o m e n s k o gosto in poetično m etaforično n a r a v n a n o B arkerjevo b esedilo je režija usp ela prevesti v ra z v id e n d ra m sk i konflikt človekovega v eč n ostne g a s p o p a d a m ed strem ljenjem in hrepen en jem , m e d p repustitvijo to s v e tn e m u zado ščen ju in sublim acijo v sam opreseg anju. Režiserjevo interpretacijo d ra m s k e p re d lo g e odlikujeta d iscip lin ira n a n ata n č n o s t in asketska raba gledaliških znakov, ki z g o d o v in sk i k o n tek st legen d e prevajajo v

ak tu a ln o sporočilo o erotični zavezi, ki u s o d n o z a zn am u je tu d i so d o b n o človekovo p reb ivanje v sv etu m o ško -žensk e d v o polnosti.

N agrado za n a jb o ljšo p red sta v o v celo ti žirija p o d elju je u p rizo ritv i dram e D a v id a H arrow erja N o ž i v kurah v režiji M ateje K o le ž n ik in iz v e d b i SN G D ram e Ljubljana. Poetično b esedilo N oži v k u ra h je d ra m a o m učnem , osvobajajočem in h k ra ti s m rtn o n e v a rn e m osvajanju sveta s poim en o v an jem , ki je obenem tu d i njegovo polaščanje. P re d sta v a je s svojo sub tiln o stkano m režo gledaliških zn a k o v znala prestreči vso po etično gostoto b esedila in izpostaviti globoko zev, ki zija m e d n e d o lž n o začu den ostjo arhaičnih "božjih otrok" n a d tem, d a stvari sp lo h so, in s u v eren im g o sp o d o v a n je m n a d njihovim i pom eni, ki p rip a d a o s a m o sv o jen em u racio n aln em u u m u m o d e rn e dobe.

Zlata značka BS 2001

Ž irija za p o d e lite v Z late z n a č k e B o rštn ik o v e g a srečan ja 2001 v se sta v i O lg a Jančar, Tone Partljič in R u d i Šeligo je so g la sn o sk len ila p o d e liti iz r e d n o Z lato zn ačk o B o rštn ik o v eg a srečanja 2001 g le d a liš k i sk u p in i O d p isa n i. Zlato zn ačk o B orštnikovega srečanja 2001 podeljujem o C entru S onček in njegovi gledališki skup in i O d p isan i, ki je letos n asto p ila v sp rem ljevalnem p ro g r a m u z d ra m s k im kolažem Kralji in lopovi. Č etu d i so v življenju v ečk rat prikrajšani, so člani te sk u p in e našli voljo za u stv arjaln o st v g ledališk em iz ra zu kot ra d osti življenja. S tem so n a svojstven način dodali letošnjem u srečanju n ovo človeško dim enzijo.

Nagrada občinstva Ž irija za p r e š te v a n je g la s o v n ic o b č in s tv a je u g o to v ila , d a n a g r a d o o b č in s tv a p r e jm e Jure I v a n u š i č z a v l o g o W o l f g a n g a A m a d e u s a M o z a r ta v S h a f f e r j e v i d r a m i A m a d e u s v i z v e d b i D r a m e , O p e r e i n B a le ta S N G M ar ib or.


DOBITNICE IN DO BITNIKI BORŠTNIKOVEGA PRSTANA 1970 — 2001

1970

ELVIRA KRALJ

1971

VLADIMIR SKRBINŠEK

1972

ARNOLD TOVORNIK

1973

MIRA DANILO

1974

SLAVKO JAN

1975

ANČKA LEVAR BRECELJ

1976

RADO NAKRST

1977

VIDA JUVAN

1978

MAKS FURJAN

1979

SAVA SEVER

1980

IVAN JERMAN

1981

VLADOŠA SIMČIČ

1982

BERT SOTLAR

1983

ŠTEFKA DROLC

1984

POLDE BIBIČ

1985

MAJDA POTOKAR

1986

ZLATKO ŠUGMAN

1987

ANGELA JENČIČ JANKO

1988

LOJZE ROZMAN

1989

DANILO BENEDIČIČ

1990

BORIS KRALJ

1991

MIRA SARDOČ

1992

BORIS CAVAZZA

1993

MILENA MUHIČ

1994

JURIJ SOUČEK

1995

IVANKA MEŽAN

1996

IVO BAN

1997

IVA ZUPANČIČ

1998

JANEZ BERMEŽ

1999

MILENA ZUPANČIČ

2000

ALEKSANDER KROŠL

2001

JOŽICA AVBELJ


BO RŠTNIKO V PRSTAN 2001 - JOŽICA AVBELJ Jožica Avbelj je v slo v en sk o g le d ališk o u stv a rjaln o st sto p ila z en k ra tn o silovitostjo. Z g o d ilo se je to p re d nekaj m anj k o t trem i desetletji, v za če tk u leta 1972, ko so k rstn o u p riz o rili p re d sta v o z n aslo v o m "S p o m en ik G ". Po m o tiv ih Bojana Štiha je p re d sta v o o b lik o v al režiser D u šan Jovanovič, ed in a in te rp re tin ja tega te atrsk e g a d o g o d k a je bila štu d e n tk a d ra m sk e igre na ljubljanski g led ališk i ak ad em iji Jožica Avbelj. Veno Taufer, p esn ik - m o d e rn ist, k o t g led ališk i k ritik zanesljiv v presojanju n ovih iz ra zn ih m o žn o sti m o d e rn e g a g ledališča, je p re d sta v o označil k o t "d o živ etje to ta ln e g a te atra"; v njej se je "ritm ičn o zvočna p la st zlila z ek sp resiv n o stjo giba, ig ralk in eg a g lasu, g rlen o artik u lira n e g a zvoka. P rv ik ra t se je n a slo v en sk em o d ru zg o d ila p red sta v a, ki je na rad ik a len način zan ik ala tek st kot lite ra tu ro in ga sp e t u stv a rila k ot g led ališče", je za p isa l v oceni, in p reso d il, da je bila "ig ralsk i a v to r režiserjeve te a trsk e vizije Jožica Avbelj". R ežiserjevo o b likovanje totaln eg a teatra je tem eljilo v o d p iran ju celovitega igralčev eg a iz ra zn e g a p o ten ciala. S lo v en sk em u g led ališču je d alo igralko, ki je sp reg o v o rila s telesom , z ritm ičn im d rh ten jem in valo v an jem o svobojene in u m e tn išk o o b lik o v an e iz ra zn o sti človeka k o t p sih o fizičn eg a bitja. Ta g ovorica je bila gled ališk o sveža, silovita. Jožica Avbelj je z njo osvojila n a g ra d o S arajev sk eg a festivala ek sp e rim e n ta ln ih o d ro v te r svojo p rv o B o rštnikovo d ip lo m o in n ag ra d o . S uvereno se je uv eljav ila k o t m o d e rn a ig ralk a s sam osvojim i iz ra zn im i sred stv i: njena ig ra je vselej in te n ziv n a, u tem eljen a v sm iseln em pov ezo v an ju govorice gibov in g lasov se n zib iln o izrisu je p retresljiv o k rh k o st in ran ljiv o st u p o d a b lja n ih likov, jih b a rv a s čutnostjo. Če je sp lo h m ogoče shem atičn o p re d sta v iti že p reh o jen o ig ralsk o p o t Jožice Avbelj, p o te m velja, d a so njene zg o d n je vlo g e za z n a m o v a n e z ek sp re siv n o stjo in in te n ziv n im p o u d arja n jem d ram a tič n o sti, iz risan e so m ed p rid u še n im k rik o m in k rčev itim šep eto m , ali, k o t za p iše k ritik, m ed "p retre sljiv im i lirizm i in prep ričljiv im b o lečinskim za n o so m " (A ndrej Inkret). Iz te h silo v itih im p u lz o v ig ralk a razv ija igro, k atere b istv en a zn ačiln o st je širo k iz ra zn i razp o n ; v strm o stop n jev an i igralski k arieri Jožice Avbelj skoraj ne n ajd em o zn ačiln ih m la d o stn ih vlog ljubim k, am p ak že zelo zgodaj o b likuje z a p le ten e in p ro tislo v n e o d rsk e like, kot so P rešern o v a B ogom ila v ek sp erim e n taln i p o sta v itv i K rsta p ri Savici (PDG, 1973, režija Tone P eršak - vloga, ki jo zno v a n ag ra d i sarajevski festival), pa A g au a v ak ad em ijsk i u p riz o ritv i E v rip id o v ih B akhantk, za k atero d obi že d ru g o d ip lo m o B o rštnikovega srečanja. V eni sam i vlogi, kot D ona Rosita, n aslo v n a ju n ak in ja L orcove d ra m e (MGL, 1978, režija Z vone Š ed lb au er), je izo b lik o v ala te ža v en p reh o d v zrele ženske like. K ritika oceni, d a je "zan esljiv o in su g e stiv n o u p riz o rila ves strah o ten ra z p o n časa, ki izniči R ositino k o p rn en je" (A ndrej Inkret). V rhunsko interp retacijo n ag ra d ijo štev iln a p rizn an ja, m ed njim i no v a, v in te n z iv n i k arieri d ram sk e ig ralk e že tretja B orštnikova n ag ra d a. Z godaj se je srečala s C ankarjevo d ram atik o : je pretresljiv o k rh k a N in a v K ralju n a B etajnovi, (MGL, 1978), n ato Lojzka v H lap cih (MGL, 1980, o b a k ra t v režiji D u šan a Jovanoviča). O slednji k ritik p reso d i, d a "ig ralk a sestav i Lojzko iz sam ih n eizrečen o tan k ih , d rh tljiv ih n a d ro b n o sti v n e n a v a d n o senzibilno, n em irn o ljubečo žensko figuro" (A ndrej Inkret). Za tri p o v sem različn e vloge: V eroniko v k rstn i u p riz o ritv i K m eclove igre F rid e rik z V eroniko (MGL, 1979, režija Ž arko P etan), g o sp o M iller v Jo vanovičevi in o v a tiv n i u p riz o ritv i Schillerjevih S pletk in ljubezni ter Lojzko v C a n k arje v ih H lapcih (oboje MGL, 1980) dobi Ž u p an čičev o n ag ra d o , za Lojzko pa tu d i p restižn o ig ralsk o Sterijevo n ag ra d o . Za d v e vlogi: O felije v K o ru n o v i u p riz o ritv i S h akespearovega H am leta in Sare v O trocih m aleg a b oga (slednja v režiji G regorja Tozona, obe MGL 1984) ig ralk a d obi n a g ra d o P re šern o v eg a sklada. N ajbolj značilne vloge Jožice Avbelj so utem eljene v "d ru g a č n ih d ra m a tu ršk ih in ig ralsk ih p o u d a rk ih " (A ndrej Inkret). T akšna je že zelo zgodaj n jen a L ulu v W e dekindovi d ram i D uh zem lje (SNG D ram a L jubljana, 1979, režija Ž ark o P etan), kasneje p a d v o jn a žen sk o -m o šk a vloga, o d ig ra n a v M a riv au x o v em Z m agoslavju ljubezni (PDG, 1991, režija Janez Pipan). Za slo v en sk o g led ališk o k u ltu ro je posebej d rag o c en a njena Ism ena v S m oletovi A n tig o n i (MGL, 1983, režija Franci Križaj), ki jo k ritik a o v red n o ti k ot "v v seh se stav in ah iz re d n o sen zib iln o , trag ičn o v izu ro Ism ene k o t p o n ižan eg a in zlom ljenega človeškega bitja" (A ndrej Inkret), pa R ozalka v L in h arto v i igri Ta veseli d a n ali M atiček se ženi (MGL, 1989, režija Z vone Š ed lb au er) - vloga, ki jo v iz h o d išču opredeljujejo d ru g ač n i d ra m a tu ršk i in ig ralsk o in te rp re ta tiv n i p o u d a rk i, h k ra ti pa ig ralk a z njo že v sto p a v n o v o obdobje svoje u m e tn išk e u stv a rjaln o sti, za katero je značilna k o m p le k sn o st v o b lik o v an ju vloge. V in terp retaciji Jožice Avbelj je R ozalka n a ta n č n o razčlenjen in d o b e se d n o na n o v o izum ljen od rsk i lik ženske, ki v cvetu let ig ra svojo zap eljiv o lju b ezen sk o igro "zrele p o željiv o sti ter zap o stav ljan e, a n e u g asle ero tičn o sti. Im en itn o o d ig ra n a vloga, ki na lepem p o sta n e m alo n e sred iščn a v p re d sta v i" , za p iše k ritik (Aleš Berger). A rtističn o še bolj izm ojstrena je njena G ru d n o v k a v K o ru n o v i režiji C an k arjev e d ra m e Za n a ro d o v b la g o r (MGL, 1993): z o p e t k o t zrela že n sk a lep o ta, ki na v rtiljak p o litik a n tsk ih sp le tk sto p i z n atan č n o p re ra č u n a n im in p reraču n ljiv im , čedalje bolj n e sk ru p u lo z n im , a še v e d n o ig riv im razd ajan jem o m a m n e že n sk o sti, vseskozi zavedajoč se, da bo v m reži njene izziv aln e ču tn o sti in rafin iran e igre zap eljev an ja ves m oški svet razo ro žen , strt, sm ešn o otročji. Za H elen o G ru d n o v o prejm e že svojo šesto o d sk u p n o sed m ih B o rštn ik o v ih n ag ra d . M ed velikim i vlogam i klasične sv eto v n e d ram a tik e se k o t ig ralsk a m o jstro v in a v sp o m in za p isu je A rk a d in a v Jo vanovičevi u p riz o ritv i d ram e Č eh ova G aleb (MGL, 1994). N jena A rk a d in a je vsesk o zi d v o u m n a : "n a v zv e n p re p rič a n a o lastn i p o m em b n o sti, po ln a b la z ira n e sa m o za zrto sti, nečim rn o sti, g iz d a v e sa m o za v esti in artificielne oholosti, v resnici pa, k o t d a bi se na tihem z a v ed a la svoje d ru g o ra z re d n o sti", za p iše Vasja P red an . D o p o ta n k o sti razčlenjena, vseskozi pa z m islijo na celovito človeško u so d o o d ig ra n a je njena D o rin a v K oru n o v i režiji M olierovega T artuffa (MGL, 1997), "n a vse stra n i zajedljiva, včasih kar pan ičn a s svojo zd ra v o pam etjo, zau p ajo ča trd n o in u p rav ič en o v svoj p rav - p ri vsem svojem n atan č n em in b rid k em p o sm e h u pa v e n d a r brez moči in k akor v strah u , d a se bo sp ričo človeške n eu m n o sti, ki ji je priča, prej ali slej zm ed lo tu d i njej" (A ndrej Inkret). V e k sp e rim e n ta ln ih in d ram sk ih gled ališčih je Jožica Avbelj doslej o d ig rala le nekaj m anj k ot 90 vlog, d aleč največ n a o d ru M estn eg a gled ališča ljubljanskega, ki m u je igralka zv esta že d o b rih 25 let. S svojim i in terp retacijam i je b o g atila slo v en sk o rad ijsk o igro, film in televizijske ig ran e p ro g ra m e. O d leta 1996 p o u ču je d ra m sk o igro na A kadem iji za gledališče, rad io , film in televizijo. Ig ralska u m e tn o st Jožice Avbelj je silovita in poln a, vselej za o k ro žen a v sm iseln o celoto. Z di se, d a je tak šn a tu d i njena življenjska p o t ig ralke. Če je naključje hotelo, da se je letošnje B orštnikovo srečanje, p rv o v nov em tisočletju, začelo s p red sta v o , s k atero je n a sam o sto jn o u m e tn išk o p o t sto p ila p rv a generacija štu d e n tk in š tu d e n to v Jožice Avbelj, pa n ik a k o r ni naključje, d a B o rštn ik o v o srečanje 2001 sk len em o s p o d elitv ijo p rs ta n a igralki, k atere u m e tn o st je v resnici rojena za n o v o tisočletje. Jernej N ovak


BOf$tn*ovo <4ntoSS'


&

Mercedes-Benz

R U T O C O M M €R C €, d.d.

RC-INT€RCRR, d.o.o.PscMRRIBOR Prodajno servisni center Mercedes, Maribor, Ptujska c. 132 Prodaja: 02/46 00 114 02/46 00 116 02/46 00 133

«

Servis: 02/46 00 118


Verjam em

»Ljudje ne d e l a j o t e g a , v kar v e r j a m e jo . D e la jo tisto, kar jim je n a jb o lj p rik la d n o , p o t e m p a to o b ž a lu je jo .«

rečejo

bobu

bob.

V l a d o Kres lin, g l a s b e n i k


Knjigotisk . ofsetn i I

I

kartonažna dela A M

V

d r a v sk a tis k a r n a dru žba z a tiskarstvo in grafično dejavnost d.o.o.

20 00

Maribor, Pobreška c.

Telefon: 02/320-63-50, fax: 02/318-183, http://www.dravska-tiskarna.si

20


Henkel

Umetnost je most med kulturami, kultura pa je odsev ustvarjalnosti človeškega duha. V Henkel Slovenija pomagamo ljudem razvijati ustvarjalno moč. JU

" Henkel - blagovna znam ka kot prijatelj Več o n a s n a jd e te na spletnih stra n e h w w w .henkel-cee.com ali w w w .henkel.si


KTUH*PeCIVOcLd.

• n

j o /i c i h .a n u k h

2•

2000 m a r i b u h » t e l . «,1

-.1


Mercator Mercator SVS, d.d. Ptuj

Dobrodošli odličnih

n

Si Mercator najboljšisosed


aanima / fo to : fo to s p rin g

Danes skrbite zanj in nekoÄ? bo on skrbel za vas.

Rentno varÄ?evanje


Iz b e rite sm er, pripeljemo vas na cilj Upravljanje prem oženja v vrednostnih papirjih P ortfelji slovenskih delnic

P ortfelji tu jih delnic

Konservativni p o rtfe lji delnic

Agresivni p o rtfe lji delnic

Portfelji obveznic

H o n g ko n g

Zaupajte svoje finančne presežke v upravljanje strokovnjakom Nove Ljubljanske banke. Za vas jih bomo donosno naložili v vrednostne papirje najuglednejših podjetij ter držav z vsega sveta in Slovenije.

Naše delo temelji na strokovnosti upraviteljev premoženja, analitikov in uglednih zunanjih partnerjev. Zaupajo nam velika in mala podjetja ter številni posamezniki.

Vaš osebni upravitelj premoženja bo vaše premoženje upravljal kot dober gospodar v skladu z vašimi finančnimi cilji in zmožnostmi. O dogajanju z vašimi naložbami vas bo redno in natančno obveščal ter pri tem zagotavljal popolno tajnost podatkov.

Vabimo vas v najbližjo poslovalnico Nove Ljubljanske banke ali v Poslovalnico upravljanja s portfelji na Šubičevi 2 v Ljubljani, tel. št. 476 52 07.

ljubljanska banka Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana

NLB d.d., Trg republike

2. 1520

Ljubljana, Pro m o c ija

Globalni p o rtfe lji delnic


aicma s in c e

1873

Obriši me nežno!


Sinoči se je v Mariboru začelo 36. Borštnikovo srečanje

-

- §v V

Praznik gledališča

Z a č e lo w je 36. B o rštn iko v o srečanje

Čas, da se predstavijo prav vsi domači teatri \tu ile e Honmikin-rtco p m a n a /'ulile Ribič: - č e ne vidim o najboljiega Vveh gledalilkih hii. je vtiv o le a m ii uMvarja/noni na Slovenskem nepopoln-

IgMOfU HTtlA.kB

p re ss

c lip p in g

Pr e s s C L I P P I N G , d . o . o . G r e g o r č i č e v a ul i ca 3 9 2 0 0 0 Maribor, Slovenija tel.: + 3 8 6 ( 0 ) 2 / 2 5 - 0 4 0 - 1 0

lločka 32 1 0 0 0 0 Za gr e b, Hrvaška t el . : + 3 8 5 ( 0 ) 1 / 3 0 - 9 4 8 - 0 3

e - mai l: p r es s @p r es s di p. s i


POKROVITELJ BORŠTNIKOVEGA SREČANJA in DNEVA

AGRFT

MARIBOR PTUJ CELJE ŽALEC KRŠKO

si uda

2

3

. oktober

RIBNICA VELENJE BREŽICE METLIKA VRHNIKA K O t f ^ N E H

R

*

W

I K

L J

^

Z ANA SUPLJE SKA SOBOTA SLOVENSKE KONJICE RAVNE NA KOROŠKEM Pregled del za celotno Slovenijo; v Sloveniji

www.stud-serv-mb.si

študentski servis maribor


Nepogrešljiva kot

DA SE VARNO VZPENJATE, SE OPRIMETE IN BREZSKRBNO STOPATE PO SVOJI POTI. d .d .l

ŽIVLJENJE GRE NAPREJ IN Ml Z VAMI

0 «

Z avarovalnica Maribor d.d., C ankarjeva 3, 2507 Maribor telefon.: 02/23 32 100, faks: 02/23 32 526 sp letn a stran : www.zav-m b.si, e-pošta: info@ zav-mb.si

d b dl


R E S O R T & C O N V E N T IO N H O T E L

MARIBOR-POHORJE

JS Uv w

n i i i n r r i M

r a

n M

r a

r a

F = -------------H

e n i

e n

I

jmjrr

m ..

! I

.m r l

H

e

K O N G R E SN O PRIREDITVENI CENTER K A J L A H K O P R I Č A K U J E T E O D HOTELA S PETIMI Z V E Z D I C A M I IN P R I Z N A N J E M ' M A I S O N DE Q U A L l t f P R A V VS E. Le m alo h o te lo v v S loveniji se la h ko p o h va li z m o žn o stjo , da ste la h ko v enem tre n u tk u poslovnež, ki vodi poslovna pogajanja, seminar ali predstavitev s pom očjo

te le fo n a , te le fa ksa in in te rn e tn e g a p rik lju č k a v hote lski sobi. T re n u te k kasne)!

najsodobnejše te h n ič n o a vd io v iz u a ln e oprem e, naslednji tre n u te k pa u živate v

la h ko u živa te v s p ro s titv e n e m ce n tru , ki obsega n o tra n je in zu n a n je b a z^ \ w h irlp o o le s te rm a ln o vodo, savne, solarij, fitnes in squash. Potem, ko ste posk^

sprostitvenem in rekreacijskem centru hotela. Kar sledi, je seveda okusna večerja v ro m a n tičn em o k o lju , sprehod po b liž n ji o ko lici in udobna te r m irna prenočitev

za sprostitev telesa in duha, lahko p oskrbite v Beauty centru in frizerskem salfl|1‘ tu d i za svojo zunanjost.

v eni od stilsko o p re m lje n ih sob. In m edtem , ko vi počivate vam o p e re jo a vto ...

Im a te še kakšno d ru g o že ljo ali p o tre b o ? Brez skrbi, s tro ko vn o usposobljen'

P oleg m o ž n o sti srečanj, p o g o v o ro v , p re d s ta v ite v ali se m in a rje v s p o s lo v n im i

p rijazni uslužbenci hotela Habakuk, so vedno na voljo, da vašim posebnim želj3 p ris lu h n e jo in jih iz p o ln ijo v za d o vo ljstvo vseh. Kaj to re j la h ko pričakujete3

na več k o t 3000 m 2 površin (največja dvorana sprejm e 430 udeležencev, srednja

h o te la s p e tim i z v e z d ic a m i in p riz n a n je m 'M a is o n de q u a lite '? Prav ^ K e r je vaš uspeh tu d i naš uspeh, vas v lju d n o v a b im o , da nas obišče1' Za d o d a tn e in fo rm a c ije in rezervacije p o kličite :

dvorana 200 udeležencev, na vo ljo pa je tu d i več manjših dvoran), im ate v ho te lu

Tel.: 02 / 30 08 198, faks: 02 /3 0 08 194

H a b akuk m o žn o st stalneg a stika z o sta lim p o slovnim svetom p rek d ire k tn e g a

E-pošta: h a b a k u k @ t e r m e m b . s i , s pl etna stran: Terme M aribor, d.d.. Ul. heroja Šlandra 10, M a rib o r

p a rtn e rji v eni od dvoran Kongresno p rireditvenega centra Habakuk, ki se razteza

w w w . t e r m e m b'


v

R E S O R T & C O N V E N T IO N H O T E L

M A R IB O R -P O H O R JE

S te razpeti m ed d ru žino in kariero? Vam zm a n jku je časa za o h ra n ja n je lepega telesa in m irnega duha? P rislu h nite si, vaše telo vam p rip ove d uje svojo zgodbo. Pot do o dlične g a poču tja je lahko sp ro ščujo ča , za ba vn a in ustvarjalna. V W e lln e ss - SPA centru hotela H a b aku k bo viso ko u spo sobljen tim poskrbel za va še fizičn o , p sihično in ču stve n o počutje. S k rivn o st lepotnih in s p ro stitve n ih tre tm a je v je kom b ina cija n e g o valne g a sistem a, ki ga izku še ne in p riznane ko zm e tičarke izvajajo z izdelki uveljavlje nih ko zm e tičnih zn am k. Ena od teh je p riznana ko zm e tična znam ka B A B O R , ki je sinonim za p ro fe sio n a ln o nego kože v W e lln e ss - SPA centrih širom sveta. Izbirate lahko m ed različnim i tre tm aji o braza, nego telesa, poživlja jo čim i e ne rg ijskim i m asažam i, m asažam i scen tao, arom a terap ija m i, m anikuro, pedikuro, dep ila cijo, nego la s,u stre zn im m ake u p o m ...s k ra tk a m ed nep o zab n im i d oživetji za vaše telo in dušo. P oleg kla sičn e nege o braza si lahko p rivo ščite tudi ra zlične nege z n a jno ve jšo ko zm e tično teh n olog ijo , ki bo vašo kožo o živila in upo ča snila njen proces staranja, kot so C o m p le x C, V ita R etinol, Q 10, C ollagen B io m a trix in d rugim i. V eliko p ozo rn o sti pa v centru n am en ja m o tudi negi telesa . Izbirate lahko m ed a n tice lu litn o nego, p ee lin g om z m o rsko soljo, oblog a m i iz alg, blatnim i oblog a m i ali pa telo u trdite s to p lo tn o m a sko na o snovi m ineralov. P oskrbim o pa tud i za m oške, ki lahko izbirajo m ed g lo bin skim čišče n jem in p oživlja jo čo m asažo obraza. Za tiste, ki so izp o sta vlje n i pog o stim stresom , pa p rip ra vim o tudi in d ivid ua ln o prilagojen program . S p ro stite v in dob ro poču tje boste našli tudi v w h irp o olih s te rm a ln o vodo, turški in fin ski savni, na vo ljo pa sta tud i fitn e s in igrišči za squash. P rivo ščite si ra zkošje trenutkov, to je tistih neo b iča jnih m a le nko sti in razvajanj, za katere vam o biča jn o zm a n jka časa, in se nam p rid ru žite v W e lln e ss-S P A centru hotela H abakuk.

T e rm turizem,

e

M

a r ib o r

zdravstvo,

rekreacija

W e lln e s s -S P A c e n te r H a b a k u k , P oh o rska ulica 59, 2000 M a rib o r Tel.: 0 2/ 3008 382, Fax: 0 2 / 3008 128, E -m ail: h a b a k u k@ te rm e m b .si Internet: w w w .te rm e m b .si


A L E RI J A

H

ES T

Maribor 2000, Vojašniška 10 tel.: 02 / 250 06 66, fax. 02/ 250 06 67 Ljubljana 1000, Židovska ul. 8 tel.: 01 /4 2 2 00 00

s

IALERIJA

Ljubljana 1000, Novi trg 6 tel.: 01/ 426 21 68 www.galerijahest-sp.si,galerija.hest@siol.net

A


V etrinjska ul. 17, 2000 M aribor, Slovenija, tel./fax: + 3 8 6 02/251 41 77


am»

-GIDEONt e o g i d e o n @v o l j a . n e t


|H

Hj I

ografije: Gašper Vidmar

1

oblikovanja: Tanja Grosm,


- j

S8S I h

r

iilu

n

a

i

v

A

d

iv

ih

W

a

ii n

,

b

u

i&

n

jo

v

a

p

c

a

m

A

l&

o

d

z a

ic

ik

a

a

'V.

s*

Vincent van Gogh

S

d e s ig n

KREIRANJE CELOSTNIH PODOB ZA PODJETJA, ZASNOVA

IN

IZ D E L A V A

VSEH

VRST

PROPAGANDNIH MATERIALOV.

IZDELAVA DINAMIト君IH SPLETNIH STRANI IN DRUGIH APLIKACIJ ZA INTERNET OKOLJE.

R a - G a z e la d .o .o ., S trm a ulica tel..

02

/

14 , 2000

M aribor

2527238, w w w . r a - g a z e l a . s i

s o d o b n e

k r e a t i v n e

r e ナ。 i t v e


Gostilna ANDERLIČ Za Kalvarijo 10 Telefon 02/234 36 50 V novih prostorih sprejmemo okoli 200 gostov

G ostilna Anderlič, kjer se srečujejo vsi, ki im ajo radi gled ališče in dobro hrano, je tudi letos gostitelj Dneva sloven skega igralca 30. oktobra!

GLEDALIŠKA KAVARNA MARIBOR “Zupan SN G ” je odprta vsak dan od 8. do 2. ure Slovenska 27, 2000 Maribor Tel/Fax 0 2 / 2 5 2 37 20


cfM&cfda s u m o zn u u s . ne zn u se

flllegria. G rajski tr g 2 ČGULJI20 USC GEOERflCIJE

flllegria. G osposka ul. 25 ČEULJI

-

n

Tkanine pozna Človek ze stoletja. Malije mu zaščite in tepiinv. Nam pomenijo izziv in ljubezen. S siojim znanjem sme jih oplemenitili, jim dali nežnost, elegance in scimezettest. Zale so twine energije in duhci, povsod prisotne Prepustite se občutku in prepoznali jih boste, saj živijo tudi zvami.

T E K S T IL N A TOVARNA d.d. M A R IB O R > Ob Dravi 6, 2 0 0 0 M ARIBOR. S lovenija


M M

o n

O C

D N I h e r i

S A L O N &

M

a d a m

e

Ž E N S K A MO D NA O B L A Č I L A I N D O D A T K I Partizanska c. 22, M aribor (nasproti hotela Piram ida), tel./fax: 062 - 225 029

»Designer Outlet Shop« stalna ponudba ženskih oblačil in modnih dodatkov preteklih kolekcij po 50 % znižanih cenah. V p ritličju trgovine bo še naprej ponudba aktualnih kolekcij.

c

M

l n

u

l i a

j

z c u

Iz zakladnice Intesovih d ob ro t priporočam o pripravljene zmesi za h itro in preprosto pripravo najboljših jedi.

INTES - mlin in testenine d. d. Meljska cesta 19, 2000 Maribor tel.: 02 /25 15 061

PALAČINKE, PITA, BISKVIT, PIZZA


MARIBOR - CELJE - LJUBLJANA

“ P

Partizanska

u c c in i

Za Vas smo v Mariboru odprli košček Italije. Ob izbrani glasbi in dobrem kozarcu vina, se lahko prepustite kulinaričnim užitkom italijanske kuhinje. "Brez sveže in izrazite m elodije ni opere!" Qiacomo Puccini

J r a iio u a

D R A V A

Odprto od 8.00 do 24.00 Partizanska ulica 3-5,2000 Maribor, tel.: 02/251 23 12

NIGRAD, javno podjetje d.d., Zagrebška 30, 2000 M aribor VAM NA USLUGO Smo sodobna gospodarska družba, ki združuje pet centrov in služb za gospodarjenje: - Vzdrževanje javnih prom etnih površin - Služba za gospodarjenje z javnimi površinami - C enter za gospodarjenje s parkirnimi površinami - C enter za gospodarjenjez javno razsvetljavo in prom etno signalizacijo - C enter za gospodarjenje s kanalizacijskim om režjem - C enter za tržne storitve Ob zadovoljevanju specifičnih in kom unalnih potreb na obm očju m estne občine Maribor sedanjim in bodočim poslovnim partnerjem nudim o: • naše znanje in izkušnje pridobljene v 140 letih obstoja in razvoja Nigrada • kakovostno, konkurenčno in pravočasno izvajanje storitev na vseh področjih delovanja • ekološko najugodnejše rešitve ter njihovo izvrševanje v skladu s standardi ISO 9002 in SLO ISO 45001 • nenehen razvoj in inovativnost na vseh področjih delovanja


mladinska knjiga

BIROOPREMA SERVIS d. o. o.

SERVIS

Canon MINQQA Zrkovska c. 87 MARIBOR, tel.: (02) 480-14-56 e-meil: mkbirooprema.servis@siol.net

THALIA .

cafe

.

2000 MARIBOR, 5L0VENSKA UL. 38, S 02/251 66 32 ODPIRALNI ČAS V ČASU BS od 8 . do 2 . ure

TISSOT

CERTINA

SWATCH GUL

ROYAL DRAG U LJI STARIH M O JSTR O V

DUGENA

LONGINES

JACQUES LEMANS

ETERNA

SECTOR

FESTINA

RAYMOND WEIL

CASIO

C A N D IN O

Koblar URE-NAKIT M arib o r: Trg re v o lu c ije 9

Ptuj: U lica h e r o ja L a c k a 10


Ne potrebujemo reklame, želimo vas le obvestiti: NU D IM O VAM: • BIFOKAL • M ULTIFO KA L Z G A R A N C IJO • F O T O S E N Z IB IL N A STEKLA • M EH K E K O N TA K TN E L E Č E • O Č A LA V S E H VR ST • O Č A L A NA R E C E P T

S a d ja r stv r f LENART

W

Greh bi bil ne ugrizniti v to jabolko

VSAKO SR E D O PO PO LD A N O K U L IST IČ N I PR E G L E D I

V S E U S L U G E O P R A V LJA M O KVALITETNO IN HITR O

ZA V A S P O S L U JE M O D O PO LD A N 8 .0 0 -1 2 .0 0 PO PO LD A N 1 6 .0 0 -1 8 .0 0 V SO BOTO 8 00 -1 2 00

c^club

OPTIKA ZVONKO ZVONKO

PIRTUŠEK

TELEFON V SLUŽBI 02/250 81 40 2000 MARIBOR, GO SPEJNA 11

GRAJSKI TRG 8, MARIBOR

EKSKLUZIVNA ŽENSKA K O N FEK CIJA DREAM

podlinija KRIZIE NAJVEČJA IZBIRA PLETENIN V MARIBORU

suucitch NAŠE GESLO N I VEČ: KOLIKO J E U R A ?

Mma -

nesteMacya - k k t

TEMVEČ: KOLIKO J E

suuatch

Zastopstvo in prodaja: SPEDIMEX d.o.o. v pritličju Modne hiše

Strossmayerjcva S. 2000 Maribor tel.&fox:02/ 250 94 30, mtel.:041/ 340 173

SLUGtch I

suuatch


2

Niagara Falls Bar Ul. Talcev 24, 2000 Maribor-Lent

f/b P T IM *

100

KODAK

VELIKA IZBIRA COCKTAILSOV


PO ŠTA SLOVENIJE Zanesljivo vsepovsod

M

C

A

C O M P U T E R • REPRO • D ESIGN

k

®

Pivovarna Laško, d.d. Trubarjeva 28, 3270 Laško, Slovenija


‘B o u t i q u e

f

l

i

m

e

tugoma s s p o d u jiw

T Q f^ A J ^ lo L /V

pe/tL^om

F AS HI ON

iJ X a tiih o k ,

MODNA ZMEŠNJAVA Tyrseva 4

Qietojska 10

I K

M ALA

M A R IB O R S K E SL IK E

R A Z S T A V N A IN P R O D A JN A G A L E R IJ A

...mestne korenine, identiteta, simboli, ljudje, dogodki, hiše, ulice, trgi, znamenitosti in podobe...

STARI MARIBOR D ravska ul. 7. L ent. M aribor tel.: 0 2 / 2 5 14 905

...

ko se p r e te k lo s t m esta d r u ži s s v o jo s e d a n jo s tjo .

R A Z ST A V A

M A R IB O R SKOZI ČAS 1 1 6 4 -2002

M aribor na 100-tih starih razglednicah, grafikah, fotografijah in (fotografike)

MALA RAZSTAVNA IN PRODAJNA GALERIJA

STARI MARIBOR Dravska ul. 7. Lem. Maribor tel.: 02 / 25 14 905

20.10.-30.10.2002

ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek 17'° - 19w sobota, nedelja 10"°- 1230, 15"0 - 1730 vstop prost

LENT

STARI

1164 - 2002 M A R IB O R S K O Z I Č A S

B orštnikovo srečanje (18.10. - 30. 10.2002) Praznik m esta M aribor (20.10.2002) T uristično podjetje K ram arski B oris Sinkovič

M aribor na 100-tih starih razgled n icah , grafikah, fotografijah in slikah iz zasebne zbirk e B orisa Sinkoviča r a z sta v a 0 (o tv o ritv e n a raz sta v a )


O p t i k a

redni zdravniški pregledi

Partizanska 32, 2000 Maribor, Tel. & fax: 02/250 12 26, GSM: 041/682-284

v

V Optiki SUC vam nudimo redne zdravniške preglede za očala in kontaktne leče. Izbirate lahko med modeli priznanih znamb, kot so D&G, GUCCI, 212-CAROLINA H ERRERA , EM PO R IO A R M A N I... na voljo pa so tudi zadnji modeli sončnih očal. Pri izbiri očal in kontaktnih leč vam bomo strokovno svetovali. Najdete nas na Partizanski c. 32 v M ariboru, na zdravniški pregled pa s lahko naročite tudi po telefonu in sicer na tel. št. 02/250-12-26.

JT International

S

P

O

R

T

S

W

E

A

R


Skorajda v središču Maribora, ob športno prireditvenem centru Dvorane Tabor in le streljaj od vznožja Pohorja, Vas pričakujemo v skrbno urejenem družinskem HOTELU TABOR. Imamo 44 sodobno opremljenih sob s TWC, kabelsko TV in direktnim telefonom, restavracijo, okrepčevalnico, klubsko sobo, sejno sobo in lastno parkirišče. PONUJAMO Vam posebne ugodnosti za stalne goste in skupine ter ugodne smučarske in vikend pakete. Prijazno Vas pričakujem o, pri nas ste vedno dobrodošli. PODHOSTNIK d.o.o., Ul. heroja Zidanška 18, 2000 Maribor tel.: ++386 2 421 64 10; fax: ++ 386 2 421 64 40; e-mail: gami.tabor@amis.net

očala?

OPTIkA

kANGLG

Andreanum, Slovenska ul. 17-19, Maribor odlična odločitev

Integ ra P oob laščen i prodajno servisni cen ter za vozila BMW in ROVER GROUP Ptujska cesta 176 2000 M aribor Telefon: 02/45 02 200 E-mail: info@integra-mb.si


PIR A T UL. H-6ROJ/4 Š/R /H O V IČ /1 M/4RIBOR TGL.: 0 2 / 2 5 2 16 2 7 IZD6L/4M/4 ZASTAV, TRdMSPdROTOVJ, RGKL/4MniH- T/4BGL

Remax d.o.o. T rg o v sk o in sto ritv e n o p o d je tje T r ž a š k a 2 3 , S l - 2 0 0 0 M aribor te l.: + 3 8 6 2 3 0 0 -0 0 -7 0 fax: + 3 8 6 2 3 0 0 -0 0 -7 1

T€R OST/IH TISK M/4 TEKSTILU IM PAPIRJU

w w w .re m a x .si in fo @ re m a x .si

REMAX

ba z e ni - b a z i n t ka oprem a

/ PLUS\___

MAPETROL MAPETROL d.o.o., Linhartova 17a, telefon: +386 (0)2 330 37 10, telefax:

2000 Maribor, SLO +386 (0)2 330 37 30

(D oso-n-ia® 2 4

ur • b r e z p l a č e n klic • 2 4 ur


Srečamo se na Borštnikovem

Europark. Maribor, največje in najsodobnejše nakupovalno središče v Sloveniji, živi z Mariborom, zato se pridružuje sponzorjem letošnjega Borštnikovega srečanja. Želimo vam obilo kulturnih doživetij.

Nak u p o v a l n o sr edi šče Mar i bor

d oživetje nakupov

Skupaj uspešni! Raiffeisen X KREKOVA BA N K A V e s e lim o se v a š e g a o b is k a v na š ih p o s lo v a ln ic a h , k je r v a m b o m o p r e d s ta v ili n a š o p o n u d b o in se vam osebno p o s v e tili.

MAR/BOR

NOVA GORICA

Slom škov trg 18 2 0 0 0 M arib o r 0 2 / 2 2 9 31 0 0

D elpinova ulica 2 0 5 0 0 0 N o v a G o ric a 0 5 / 335 75 00

PTUJ Potrčevo c e s ta 4 a 2 2 5 0 Ptuj 0 2 / 7 4 8 01 2 0

NO V O MESTO P rešernov trg 1 8 0 0 0 N o v o m esto 0 7 / 371 9 8 6 0

LJU B L JA N A 1. P o g a č a rje v trg 2 1 0 0 0 Ljubljana 0 1 / 2 3 4 9 8 18

C e sta n a Roglo 11 i 3 2 1 4 Z reče 0 3 / 75 7 5 8 42

KRANJ Zoisova ulica 1 4 0 0 0 Kranj 0 4 / 2 8 0 7 0 12

M U R S K A SOBOTA Slom škovo ulica 1 9 0 0 0 M urska S o b o ta 0 2 / 530 00 20

U U B U A N A II. Linhartova c e sta 9 1 0 0 0 Ljubljunu 0 1 / 2 3 0 18 31

ŠKOFJA LOKA Kapucinski trg 2 4 2 2 0 Škofja Loka 0 4 / 5 0 6 4 0 12

ZREČE

ŠOŠTANJ

Š M A R T N O PR I LITIJI T om azinova ulica 2 1 2 5 7 Šm artno pri Litiji 0 1 / 8 9 8 7 2 85

U lica Lole R ibarja 2 3 3 2 5 Š oštanj 0 3 / 898 68 90

CELJE P rešernova ulica 2 3 3 0 0 0 C elje 0 3 / 4 2 5 8 8 61

KOPER C. Z o re Perello G o d in a 2 6 0 0 0 K oper 0 5 / 6 3 9 2 3 11

R a iffe ise n K re k o v a b a n k a d .d .f S lo m š k o v trg 18, 2 0 0 0 M atib or, h ttp ://w w w .r -k b .s i

L


Avto Jarc Volkswagen ko veš, kaj imaš.

m

%

AUOI

5EHT

S a lepšo ofiolje tr RADIOTELEVIZIJA/! SLOVENIJA REGIONALNI CENTER MARIBOR Ilichova 33, 2106 Maribor telefon: 02/429-90-00 telefax: 02/429-92-15


Iz d a ja te lj B o r š tn ik o v o sreča nje Za iz d a ja te lja O lg a Jančar U re d n ic a M a t e j a Jančar O b lik o v a lk a Š p e l a T r o b ec Jovanovič O b ja v lje n e fo to g r a fije so iz a rh iv o v g le d a liš č A v to r ji fo to g r a f ij C a te r in a B a r a ta , F o to a te l je Pavš ič Z a v a d la v , M i h a Fras, D e ja n H a b ic h t, Jaka Jeraša, Ži g K o r it n ik , T o m a ž Lu nd er , Ig or O m a h e n , B la ž S a m e c , To n e S t o j k o , Jim T e tr o, P e te r U h a n , M a r k o V e z o v iš e k , Ivan V in o v r š k i

Tehnična p o s ta v ite v in p rip ra v a za tis k N eža T r o b ec, Š p e l a T r o b e c Jovanovič Iz d e la v a film o v S y n c o m p d.o .o . P rip ra v a o g la s n e g a d e la N a d ja Kov še , D r a vsk a tis k a r n a M a r i b o r Tisk D ra v s k a tis k a r n a M a r i b o r M a rib o r, S lo v e n ija , o k to b e r 2 0 0 2


37- B O R Š T N I K O V O SRE ČANJ E S O OMO G O Č I LI

sofinancerji M IN IS T R S T V O ZA KULTURO REPUBLIKE S LO V tN IJE M ESTNA OBČINA MARIBOR A M E R I Š K A A M B A S A D A V L J U BL J A N I (gostovanje Scena Theatre W ashing ton ) M E S T N A O B Č IN A KOPER (g o s to v a n je G ledališča Koper)

gostitelj SNG MARIBOR

pokrovitelji AC IN T E R C A R PSC M A R I B O R ČZP VEČER DRAVSKA TISKARNA HENKEL SLOVENIJA KRUH PECIVO M E R C A T O R S V S PTUJ NOVA KBM N O V A LJUBLJANSKA B A N K A PALOMA SLADKOGORSKA P OŠTA SLOVENIJE PRESS CLIPPING RA G A Z E L A Š T U D E N T S K I SERVIS M A R IB O R TERME MARIBOR ZAVAROVALNICA MARIBOR

Z L A T A R S T V O KAČI N A R I , G A L E R I J A H E S T , M I Z A R S K I ATELJE G I D E O N

TER Š T E V IL N I D O N A TO R JI, S O D E L A V C I IN PRIJATELJI B O R Š T N IK O V E G A SREČANJA IN S L O V E N S K E G A G L ED A LIŠ Č A

Vsem še enkrat hvala!


www.borslnikovo.sng-m b.si borstnikovo@sng-mb.si

2002  
2002  
Advertisement