Page 1

Karácsonyi köszöntő Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Ünneplőbe öltöztek utcáink és a templom előtti béke és megértés angyalai. Ilyenkor a régi haragotér. Bármerre sétálunk, karácsonyi fényekkel ta- sok is kibékülnek, a barátok, a jó ismerősök pedig lálkozunk. A karácsonyi hangulat megváltoztat- még közelebb kerülnek egymáshoz. Kiléphetünk ta köztereinket és ilyenkor mi is megváltozunk. az időből és közelebb kerülhetünk mindazokhoz az Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra, a sze- értékekhez, amelyek mai világunk alapját alkotják. retetre. Visszatérünk azokhoz az értékekhez, Odakuporodhatunk a betlehemi jászol mellé, oszamelyek a hétköznapok rohanásában időnként tozhatunk a pásztorok és az angyalok örömében. a háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk csalá- Örüljünk hát, hogy megszületett a Megváldunkra, szépítjük, díszítjük az otthonunkat. A fé- tó, visszaköltözött világunkba a remény. Eznyekbe öltözött otthonok és utcák szépen kifeje- zel az örömteli hírrel üljünk a családi asztalhoz. zik a ránk bízott hagyományt. A fény tradícióját. Mindannyiunknak kívánom, hogy ne veszítA magyar hagyományban a karácsony időszaka sük szem elől a karácsony elmúltával se a fényt, a erősen kötődött a bethlehemi csiltéli napfordulóhoz. lagot. Őrizzünk Ahhoz a naphoz, meg magunknak amikor leghosszabb minél többet az az éjszaka, a legröviünnepből. Vigyük debb a nappal. Decmagunkkal a karáember 21-étől a Nap csony fényeit, építmintha megállna az kezzünk évezredes égi pályáján. Ez a értékeinkből a hétsötétség, az éjszaka köznapokban is. uralmának ideje. Márai Sándor taláAzt tartották ez az lóan fogalmaz: „Ha ... varázsos, szeretetteljes, kegyelemben gazévnek a legreményaz ünnep elérkezik dag, boldog ünnepet kívánok minden kedves telenebb időszaka. életedben, akkor Ekkor van a legünnepelj egészen. fertőszéplaki polgárnak! nagyobb szükség a (...) Tisztálkodjál világosságra, amit belülről és kívülminden földi erővel segíteni kell. Majd december ről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása 25-én születik meg az új fény, és a nappalok ismét és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják hosszabbak lesznek, a világosság legyőzi a sötétséget. piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, A hagyományban a faállításra, mint az égi és a földi vi- milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi lág összekötésére tett kísérletre tekinthetünk. Olyan vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. alkalmakra, amikor mi közelebb kerülünk az égiek- Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.” hez, az égiek pedig eljöhetnek hozzánk vendégségbe. Magam is ilyen varázsos, szeretetteljes, kegyelemEnnek szimbólumaként fel is helyezzük a csillagot ben gazdag, boldog ünnepet kívánok minden keda fa tetejére, hiszen a fa így az égig ér. Ilyenkor a ves fertőszéplaki polgárnak! karácsonyfa ágain leszállnak hozzánk a szeretet a Isten áldja mindannyiunkat!”


Domb Rövid beszámoló a 2013-as évről Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Végéhez közeledik a 2013-as esztendő, így időszerű visszatekintenünk e mozgalmas és nehéz évre. Annak idején, amikor elkezdtük a munkát, azt mondtuk, olyan menedzser szemléletű önkormányzásra van szükség, amely rugalmasan és gyorsan tud alkalmazkodni a változó körülményekhez, döntéseit gazdasági és racionális alapokon hozza, de megtartja és erősíti a szociális támogatások rendszerét. Nem volt könnyű megfelelni ennek a célkitűzésnek, hisz 2013-ban alapjaiban változott meg az Önkormányzatok finanszírozási helyzete. Mint minden induló rendszer, a feladat finanszírozás rendszere is rejtett magában hibákat, és azokat a településeket, amelyek az átlagosnál nagyobb adóerővel rendelkeztek - így bennünket is - kimondottan hátrányosan érintett. Ennek ellenére, nem növeltük a lakosság terheit. Csupán 2 adónemünk van, az építmény, illetve az iparűzési adó, ellentétben a környező települések 3-6 féle adónemével. Jelentősen csökkent a gépjárműadó bevételünk, hisz ennek 60%-át át kell adnunk az államnak és a személyi jövedelemadókból sem kapunk vissza. Az összes államtól származó bevételünk 36,2 millió forint, amelyből az óvoda célfinanszírozása 30,5 millió forint, ellentétben például a 2010-es és az azt megelőző évekkel, amikor 67,3 millió forint volt. Iparűzési adónk 25 %-ával csökkentették az állami támogatásainkat. A változások kezelésében nagy feladat hárult a közös önkormányzati hivatalra. Az elmúlt 3 évben jelentős szerkezeti és szervezeti átalakításon vagyunk túl. Alapszabályként kezeltük, hogy a lakosság a lehető legkisebb mértékben vegye észre a változásokat. Úgy érzem, a beérkező lakossági problémákat a lehetőségeinkhez mértem, gyorsan és rugalmasan tudjuk kezelni. A közös önkormányzati hivatal létrehozásával jelentős költségeket takarítunk meg. A társulás vezető településeként felelősséggel tartozunk a társult települések irányába is. Így a hivatal stabil, rendezett és kiszámítható működése alapkövetelmény. Az idei évben 7 különféle ellenőrzésen estünk át. Kirívó szabálytalansággal nem találkoztak az ellenőrzések során. A képviselőtestület működését a konstruktív együttműködés jellemzi. Az idei évben szeptember hónapig 10 alkalommal üléseztünk, 41 határozatot hoztunk, ebből 40 egyhangú. A hivatalos üléseken kívül, amennyiben szükséges, informális megbeszéléseket is tartunk. Elmondható, hogy együttmunkálkodás és együttgondolkodás jellemzi a működést. Természetesen vannak vitáink, nézetkülönbségeink, de soha nem álltunk fel úgy, hogy ezeket ne tisztáztuk volna és ne jutottunk volna megegyezésre. Ezt az egyhangú határozatok magas aránya is igazolja. Köszönöm a képviselőtestület tagjainak, hogy mindig és minden körülmények közt lehet számítani a munkájukra. Igazi jó csapatmunkával dolgozunk, ahol a különféle korosztályok, más-más megvilágításban látják a megoldandó problémákat, kifejtik véleményüket. Csak így tudunk a többség számára előnyös döntéseket hozni. Óvodánk jól felszerelt. A működéshez szükséges minden tárgyi és személyi feltétellel rendelkezik. Az idei évben óvodatársulást hoztunk létre Sarród településsel. Így a sarródi óvoda a mi óvodánk tagintézménye lett. Ennek is köszönhető, hogy a korábbi évek gyakorlatával ellentétben nem 6, hanem csupán 2 hétre zárt be az óvoda. Így a szülők szinte az egész nyári időszakban megoldhatták a gyermekek elhelyezését. Az óvoda fenntartására az állami támogatáson kívül 7,5 millió forintot fordítunk. A jövő évben jelentős beruházásokat tervezünk az óvodában. Energetikai beruházáson kívül, szeretnénk kívülről hőszigetelni és újraszínezni az épületet. Az iskola tekintetében elmondható, hogy számos előnnyel is járt az, hogy a Klebensberg Központ irányítja az intézményt. Megvalósult a régóta hiányzó szakfelügyelet, ami véleményem szerint jót tesz az iskola oktatási színvonalának. Igazgató asszonnyal rendszeresen konzultálunk. Folyamatosan segítséget nyújtunk kisebb - nagyobb javítások, eszközbeszerzések tekintetében. Nem hagytuk magára az iskolát. Az idei évben új székekkel láttuk el az alsó tagozatot. Néhány napja konzultáltam a Szülői Szervezet vezetőjével és egyeztettünk, mely területeken tudunk segítséget nyújtani. Az iskola jelenlegi létszáma 134 fő. Örvendetes, hogy kiemelkedően magas az első és második osztályosok létszáma 24-24 fő. Köszönhető ez annak is, hogy Sarróddal közös körzetet alkotunk, így az ottani óvodások is várhatóan a mi iskolánkba fognak járni. Ezt a mostani gyakorlat is megerősíti. A Klebensberg intézet vezetésével jó kapcsolatot ápo2


Domb lunk, rendszeresen konzultálunk. Az iskola támogatására jelenleg is több százezer forintot fordítunk. Kiemelten fontos számunkra a civil szervezetekkel való együttműködés. Számos jól működő civil szervezetünk van. Lehet rájuk számítani a közösségi rendezvények szervezésekor, lebonyolításakor. A legjelentősebb szervezetek az Őszirózsa Nyugdíjas Klub, a Sportkör, a Horgászegyesület, a „Széplaki Patrióta” Egyesület, az Egyházközségi Karitász, valamint a két egyházzenei kórusunk. A civil szervezetek támogatására 4,1 millió forintot fordítunk. Különösen nagy átalakuláson ment keresztül a Sportkör. Több nagyon jól működő szakosztállyal rendelkezik. Szép eredményeket érnek el a női futballistáink, nagyon aktívak a kerékpárosok a jógások és az íjászok. A férfi futball jelenleg szünetel. Felmérést végeztünk és terveink szerint a jövő tavasszal edző segítségével iskolás-ifi csapat fog alakulni, akik megalapozhatják a férfi csapatot. A sporthoz kapcsolódóan fontos számunkra az egészségmegőrzés, ezért önkormányzatunk továbbra is támogatja a HPV vírus elleni védőoltást. Önkéntes alapon, akik kérik az érintett korosztályból, részesülhetnek a méhnyakrák elleni védőoltás támogatásából. Jelentős beruházásokat valósítottunk meg az idei évben. Tehermentesítettük a Szabadság utca vízelvezetését, illetve vízkár elhárítási beruházást végeztünk. Az iskolánál gyalogátkelőhelyet alakítottunk ki a biztonságos átkelés elősegítése érdekében. A Tájházak előtt kerékpáros pihenőt hoztunk létre ivókúttal. A Nagy Lajos utcában személygépkocsi és buszparkolókat alakítottunk ki. Az árkokat lefedtük és kapacitásbővítést hajtottunk végre a Szabadság utcai vízáteresznél. A bevezetőben említettem, hogy milyen jelentős bevételkieséssel kell számolnunk. Ezért is kiemelt feladat kihasználni a pályázati lehetőségeket. Örömmel jelenhetjük ki, hogy ebben a tekintetben a legsikeresebb település vagyunk a régióban. Természetesen nagyon sok munka nem csupán a pályázatok előkészítése és megfelelő beterjesztése, de azok megvalósításának koordinálása és az előfinanszírozás feltétételeinek megteremtése is. Pályázó/jogcím/projekt cím Egyházközség/ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő/

Lehívott támogatás

Pályázat tartalma

Egyéb megjegyzés

1 000 000 Ft (bruttó 100 %)

Szentháromság szobor felújítása a temetőben

Önkormányzati támogatás + 1 000 000 Ft

Egyházközség/ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő/

4 150 000 Ft (bruttó 100 %)

Szent Szív Kálvária felújítása

Önkormányzati támogatás + 3 850 000 Ft

Elnyert - folyamatban lévő - pályázatok Pályázó/jogcím/projekt cím Sportkör/ LEADER TK2/ Sport és kultúra-alapú nevelés térségi fejlesztése

Elnyert támogatás 6 000 000 Ft (bruttó 100 %)

Önkormányzat /LEADER TK2/ A kerékpáros mintatérséghez illő infrastrukturális fejlesztés Sportkör /Falu TK3/ Értéket teremtő fejlesztések Fertőszéplakon

4 980 947 Ft (nettó 100 %) 12 000 386 Ft (bruttó 100 %)

Pályázat tartalma Sportöltöző tető felújítása, ifjúsági klub külső szigetelése, elsősegélynyújtó tanfolyam 3 településen 80 fő részére Tájházak előtti kerékpáros pihenő és sétány kialakítása Többfunkciós sportpálya kialakítása, sporteszközök beszerzése, utcabútorok, információs tábla kihelyezése, öntözőrendszer telepítés 3


Domb Önkormányzat / Falu TK3/ Értékalapú fejlesztések Fertőszéplak központjában Egyházközség/Falu TK3/Katolikus közösségi ház kialakítása Fertőszéplakon Egyházközség/Emberi Erőforrás Támogatáskezelő/”Fertőszéplaki hármas halom” részét képező barokk piéta megmentése Önkormányzat/KEOP/Napelemes rendszer telepítése Fertőszéplak Község Önkormányzat fenntartásában működő épületeken Pályázati azonosító: KEOP4.10.0/A/12.-0168422/173 Önkormányzat /LEADER TK4/ A fertőszéplaki, volt Széchényi kastélyban időszakos helyi piac kialakítása Páter Szergiusz Alapítvány/ LEADER TK4/ Zenei hidak a Fertő partján Önkormányzat/Karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzése 2013 Önkormányzat/ „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” programsorozat A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0717 azonosító számú, „Innovatív fejlesztés a fertőszéplaki általános iskolában”

8 030 743 Ft (nettó 100 %) 11 180 637 Ft (bruttó 100 %)

temetőkerítés és urnafal építés, információs tábla, utcabútorok kihelyezése Jelenleg üresen álló plébánia épületének felújítás

4 000 000 Ft (bruttó 100 %)

Barokk piéta felújítása

25 013 229 Ft

Önkormányzati Hivatal, Margaréta Óvoda, Művelődési Ház, Széchényi Ferenc Általános Iskola épületének napelemes rendszerrel történő felszerelése

10 000 000 Ft (nettó 100%)

Időszakos helyi piac kialakítása

2 864 127 Ft (bruttó 100 %)

Zenei hidak térségi rendezvény 2014 szeptemberében és eszközbeszerzés (hangosítás) 10 db kültéri villanyoszlopra szerelhető karácsonyi fénydekoráció beszerzése Rendezvényszervezés országos programhoz kapcsolódóan

150 000 Ft (nettó 50 %) 250 000 Ft (bruttó 100 %) 56 500 000 Ft

A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0717 azonosító számú, „Innovatív fejlesztés a fertőszéplaki általános iskolában”

Mindösszesen: 146 120 069 Ft A 2014-es év fontos feladatai közé tartoznak a folyamatban lévő pályázataink lezárásai és a betervezett beruházások befejezései. A település központján fog áthaladni az új nemzetközi kerékpárút, amely érinteni fogja Fertőszéplak fő látványosságait. Ehhez kapcsolódóan jelentős átalakítások várhatóak, amelyek kapcsán egy új, modern faluközpontunk lesz. A Soproni utcában új buszmegállókat fogunk építeni. Terveink közt szerepel a Petőfi utca elején lévő és a Szabadság utcai járda helyreállítása. Azzal pedig, hogy sikeres munkánk eredményeként az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület területfejlesztési irodát nyit a fertőszéplaki Széchényi kastélyban, Fertőszéplak olyan lendületes fejlődési pályára állhat, amely révén a Fertő-part legjelentősebb települése lehet. Mindannyiunk számára nehéz év végére értünk, amelynek lezárásaként szeretettel várom Önöket szilveszter éjszakáján a templom előtti térre, hogy ott immár hagyományos módon közösen, forralt bort és teát kortyolgatva, beszélgetve, tűzijáték kíséretében köszöntsük együtt az új évet. 4


Domb

Hangulatos estén ünnepeltük Fertőszéplak szépkorú polgárait Írta: Taschner Tamás intézményvezető

Hagyomány, hogy minden év novemberében a település idős polgárait köszöntjük Fertőszéplakon is. Hagyomány az is, hogy Kóbor Attila polgármester köszöntője után az óvodások és iskolások kedveskednek műsorral a közönségnek, melynek soraiban sokszor ott ülnek az ő nagyszüleik is. Így volt ez idén is. A kis óvodások csengő hangú műsorát az iskola alsó tagozatos diákjai követték. Az iskolások a Tökfesztiválon már sikerrel előadott Szüret című darabot adták elő, mely Barsi Ernő néprajzkutató gyűjtésére épült. A hagyományos műsorszámok után következett két újdonság. Előbb Lukácsné Dovánszki Éva falunk kántora énekelt a közönség örömére, majd „sztár vendégeink” következtek Karsai Klára és Elek Zsolt. Az énekesek előadásában egymás után csendültek fel klasszikus és modern slágerek, melyeket sokszor a közönség önfeledt dalolása kísért. Elek Zsolt még Vali nénit is megtáncoltatta a jelenlévők örömére. A műsor után következett az ízletes vacsora, végül Mulatós Tibi zenéje és tánc zárta a jól sikerült estet.

Aranyidők Eszterházán Írta: Ihászné Lajber Rita szaktanár

Felsős tanulóinknak feledhetetlen élményekben volt részük az elmúlt hónapokban az Esterházy-kastély egy nyertes pályázatának köszönhetően. Múzeumpedagógiai órákon vehettek részt, ahol bejárhatták a kastély eddig még nem látott termeit, bepillantást nyerhettek

a restaurálás titkaiba is. Haydn zenéjét, a vonósnégyes keletkezését azok között a falak között ismerték meg, ahol a mester is élt és dolgozott. A szemünk láttára újult meg a Marionett Színház, láttuk, hogy az egykori magtár épülete hogyan alakult át 5


Domb modern, de mégis az eredeti állapotokat megőrző bábszínházzá. Fantasztikus idegenvezetőnkkel, Ági nénivel bejártuk a parkot is, aki felidézte nekünk barokk pompáját, így szinte magunk előtt láthattuk a herceget és udvartartását. Megtudtuk, hogy milyen modern technikával üzemeltették a sok szökőkutat, hol volt az operaház, miért épült a Bagatelle. Részt vettünk kínai szertartásos teázáson, készítettünk lenyomatokat a kastélyról, megcsodálhattunk egy körpanorámás vetítést, melynek során időutazást tettünk a parkban, ugyanis a barokk fényében tündöklő kastélyparkban és az operaházban érezhettük magunkat a modern technika segítségével. Október elején négy tanulónkat az a megtiszteltetés érte, hogy az egész programot bemutató filmben szerepet kaptak: ők voltak a herceg és hercegné „gyerekei”. A többórás forgatáson bepillantást nyerhettek az operatőr munkájába is. Korhű ruhákban teáztak a könyvtárteremben, majd bejárva a kastély termeit önfeledten játszottak a parkban. A lányok (Sipőcz Rebeka és Tomasits Kíra) és a fiúk (Honyák Donát és Mudra Ádám) a mai napig is szívesen idézik fel a forgatás izgalmas és feledhetetlen óráit. Az egész program zárása az a családi nap volt, melyre nagyon készültek a széplaki gyerekek, ugyanis egy menüettet adott elő 13 pár. Olyan fiúk és lányok próbálták elsajátítani e tánc alaplépéseit, akik nagy része még sosem táncolt, főleg nem sok ember előtt. A kis csapat a próbák során egyre magabiztosabb lett, bíztak egymásban, újabb barátságok szövődtek. Megtiszteltetésnek érezték, hogy erre az alkalomra készült barokk ruhákban táncolhattak a szülők és ismerősök előtt. A sikeres tánc után részt vehettünk még egy rendhagyó kínai tárlatvezetésen, panorámás körvetítésen, állófogadáson a narancsházban, autentikus kínai teaszertartáson és egy különleges marionett előadáson a bábszínházban. A címe Az égő ház volt, egyedisége pedig abban rejlett, hogy zenéjét maga Haydn írta, és pontosan ott adták elő először, ahol mi is láthattuk. Köszönjük még egyszer a lehetőséget Vajdai Áginak és csapatának, hogy részesei lehettünk ennek a csodálatos programnak, a barokk kastély megnyitotta előttünk kapuit!

A „széplaki fürjes” története Írta: Godó András

Godó András vagyok, sokaknak csak a „széplaki fürjes”. 2009-ben vásároltam meg az első keltetésre szánt fürjtojásokat, abból a megfontolásból, hogy a jövőbeli családomat a lehető legegészségesebb, saját előállítású és feldolgozású hússal, tojással tudjam ellátni. Amikor az első csibék kikeltek és felnőttek, majd megtojták az első tojásokat, már tudtam, hogy ez az, amivel foglalkozni szeretnék. Akkor még csak hobbi szinten. A fürjekkel kapcsolatos elégedettségünk csak nőtt, amikor megkóstoltuk az első fürjből készült ételt, ami azóta a család nagy kendvence, élén a gyermekeimmel. A gyerekek rendszeresen fogyasztják a fürj húsát, tojását és a betegség messze elkerüli őket. A Fürjudvar nevet azért kapta a kis gazdaságunk, mert valóban az udvari viszonyokhoz nagyon hasonló körülmények között tartjuk az állatokat, természetesen körülkerített, fedett kifutókban, nehogy elrepüljenek. Az évek során kialakult, hogy az állományom létszámát átlagosan 1000-1500 egyed alkotja. Sokan kérdezik tőlem, hogy miért egyenek fürjtojást vagy fürjhúst? Azért, mert finom, zamatos, zsírmentes a húsa. A tojása koleszterin- és szalmonellamentes. Büszkén állíthatom, hogy pár év alatt kemény munkával elértem, hogy saját kis fürjfeldolgozót építek. Az általunk forgalmazott fürjhús és termékek (fürjtojásból készített száraztészta, főtt-füstölt tojás) hatósági állatorvos által vizsgált és engedélyezett termékek. Aki kipróbálta már, esküszik a fürjhús és fürjtojás jótékony hatására. Látogasson el hozzánk, szívesen megmutatom mindenkinek a FÜRJUDVART, a büszkeségemet. 6


Domb Adventi készülődés a Művelődési Házban Írta: Taschner Tamás intézményvezető

„Ilyenkor megcsendesednek a hajnalok. Nem kóborol a szél, nem vándorol az ördögszekér és nem repkednek száraz falevelek határról határra. A csillagok reszketve nézik a Földet, ez az alsó világ pedig némán figyel, és észre sem veszi, hogy a dombok puha hátát adventi hangulattal hinti be a dér.” Fekete István Hagyományosan advent első hetében Tünde és Gábor a virágboltból, valamint az óvó nénik ünnepi készülődésre várják a gyerekeket a kultúrházba. Idén sem volt ez másképp. December 2-án, délután négy órakor kinyíltak a kultúrház ajtói és várták az érdeklődőket. Hamar megtelt a terem és elmélyült ajándék és díszkészítés vette kezdetét. Az ünnepre felkészülés, a karácsonyvárás a gyerekeknél a legszebb. Ezt az áhítatot lehetett az adventi készülődésünkön is átérezni. Biztos vagyok benne, hogy az elkészült kis ajándékok sok örömet fognak okozni odahaza. Köszönöm a gyerekek nevében is a segítséget és közreműködést az óvó néniknek, a Varga házaspárnak és a szülőknek.

Mini galéria az óvodában Írta: Grüllné Pálya Katalin óvónő

2013. október 31-től, egykori óvodásunk, Locsmándi Bettina képeit lehet megtekinteni az óvodában. Bettina örömmel beszélt képeiről és válaszolt a gyerekek kérdéseire. A vendégkönyvbe a kis ovisok a jelüket rajzolták, így jelezve, hogy részt vettek a kiállítás megnyitóján és tetszettek az itt látható alkotások.

A széplaki önkéntes tűzoltók II. rész Írta: Lukács Béla

Új írással bővült honlapunk honismereti rovata az „Emlékeink”. Ez alkalommal a széplaki önkéntes tűzoltók történetét bemutató írás második részéből közlünk egy rövid fejezetet lapunkban, melyben Egyed Alajos mesél az önkéntes tűzoltóknál eltöltött éveiről és az általa vezetett Csepel 352-es tűzoltóautóról. „A tűzoltók létszámát átszervezték a faluban. Az akkori gépkocsivezető lett a parancsnok. Így megüresedett a sofőr hely. Engemet, mint tűzoltó parancsnok keresett meg Horváth Dori Kálmán. A hivatásos jogosítványom és nehéz pótkocsira szóló engedélyem irányította rám a falu tűzoltóságának figyelmét. A katonaságtól éppen hogy leszereltem, újból egyenruhába bújtam. A parancsnoki tisztet átvevő Dori Kálmán felajánlotta a sofőri helyét nekem. Gondolkodás nélkül igent mondtam a hívó szónak. Így lettem 1963-ban tűzoltó. A tűzoltó életet hamar megszerettem. A bajtársaimat az elhívatottság és a tűzoltó munka szeretete jellemezte. A tűzoltó munkának köszönhetően a fiatal éveink megszépültek. Rendszeres gyakorlatokat végeztünk, melyet a családunk apraja-nagyja is figyelemmel kísért. Az egyesületben nemcsak munkakapcsolatok alakultak, de baráti közösségé nőtte ki magát a népes létszámot számláló egyesület. A tevékenységünk rengeteg gyakorlatozásból, és - szerencsére - kevesebb tűzoltásból állt. A futballpályán történteket felidézve nemcsak a tűzoltó munkánkat idézem fel. A fiatalságunkról beszélek, amely már csak a múlt, ugyan úgy, mint a tűzoltók élete falunkban.” A teljes cikk elolvasható honlapunkon, melynek címe: www. fertoszeplak.hu. 7


Domb Beszámoló az FSK Kerékpár Szakosztályának 3. évéről Írta: Fekete Imre szakosztályvezető

Nézzük mi is történt idén: Az első túrára meghívtam Miklós atyát, aki megáldotta a bringásokat és a bicikliket egyaránt. Szeretném, ha ezen túl szezonkezdéskor minden évben így történne! A második túra alkalmával meg szerettük volna kerülni a Fertő tavat, de az időjárás közbeszólt. Talán majd jövőre. Érdekesség, hogy amikor ez a túra zajlott, egy évvel előtte volt a Rábaköz túra, ahol viszont rövidnadrágban tekerhettünk. A 3. túrán Sopronba mentünk a Critical Mass-re. Már régóta kíváncsi voltam egy ilyen nagy volumenű kerékpáros rendezvényre. Az idén kettőre is eljutottunk. Ezen a túrán avattuk a nagy kerékpárszállító utánfutónkat, amiért köszönettel tartozunk Fertőszéplak Község Önkormányzatának és Kóbor Attila polgármester úrnak egyaránt! A túrákra visszatérve: következett a Vas-villa túra, ami kategóriáját tekintve ugyanaz, mint a Critical Mass, csak itt 25 km-t tekerni is kellett. Júniusban Vásárosfaluban jártunk. Véleményem szerint ilyen egy tökéletes kerékpártúra: sok ember, jó idő, evés, ivás. Nagyot dobtunk a kemencés ételekkel a hangulaton. A vendéglátóink nagyon kedvesek és készségesek voltak és megígértették velem, hogy településükre még visszatérünk. Ezután következett az év legnagyobb durranása az éjszakai túra. Rekordszámú túrázó, mindenki tökéletesen felszerelkezve (lámpák,

láthatósági mellény). Csakhogy a vihar közeledett. Fejes Miki bácsi azt mondta nekem a rajtnál, hogy Sopronban orkán erejű szél van és szakad az eső. „Nehogy hülyeséget csináljunk!” Úgy érzem, hogy óriási szerencsénk volt aznap éjjel, és aki ott volt, soha nem felejti el ezt a hatalmas élményt. Mindenesetre bebizonyosodott, hogy az éjszakai túrára is van igény, így ezentúl minden évben szeretnénk ilyet szervezni legalább 1 alkalommal. A Hanság túra újfent nagyon jól sikerült. Szép időben tekinthettük meg a lébényi templomot. Továbbhaladva szakosztályunk elérte az ezredik megtett kilométerét. Erre az alkalomra két meglepetéssel is készültem a bringásoknak. Idén először jutottunk el Nickre augusztusban. Az volt a tervem, hogy fürdőzni fogunk, de az időjárás nem járult hozzá, csak a legmerészebbek mártóztak meg a vízben, sőt a hazaindulás pillanatában az eső is el kezdett esni, ami Csapodig elkísért minket. Az utolsó 2 túra bebizonyította, hogy erre az évre túl sok túrát terveztünk be. Ezekre nagyon kis létszámú csapat gyűlt össze. A tavaly megválasztott elnökség tökéletesen ellátja feladatát! Maximálisan meg vagyok elégedve mindegyikőjük hozzáállásával. Köszönöm nekik az idei munkájukat, ahogy a tagoknak is! Találkozunk márciusban!

Beszámoló a Fertőszéplaki Baráti Íjászok 3. háziversenyéről Írta: Borbély István

2013. november 9-én sikeresen lezajlott a Fertőszéplaki Baráti Íjászok 3. háziversenye, melyen vendégként a Fertődi Íjász Sport Egyesület tagjai is jelen voltak. A 13 órakor kezdődő verseny a szakosztályvezető Kóbor Attila rövid megnyitója után remek hangulatban zajlott le annak ellenére, hogy az eső miatt a kültérre tervezett célokat a kastélyban kellett elhelyezni. A kastély földszintjén, első emeletén és a pincében felállított 15 - különböző nehézségi szintű - cél mindenkit megdolgoztatott. A verseny befejeztével, az eredményhirdetés után vacsorával és nemes magyar italokkal fogadtuk a résztvevőket. Köszönjük Varga Gábornak a verseny főszervezőjének és a szakosztály tagjainak az aktív részvételt az előkészítésben és a lebonyolításban. Külön köszönet illeti meg azon családtagokat is, akik a verseny során az irnokoskodást vállalták! S természetesen az íjász szakosztály köszöni az önkormányzatnak a kastély használatának lehetőségét. 8

Domb - III. évfolyam 3. szám - 2013. december  

Fertőszéplak önkormányzatának lapja

Domb - III. évfolyam 3. szám - 2013. december  

Fertőszéplak önkormányzatának lapja

Advertisement