Page 1

Húsvéti köszöntő Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Tisztelt Fertőszéplaki Polgárok, Tisztelt Nehezebb a munkahely megtartása és keresése, Falumbéliek! Nehezen indult az idei tavasz. Em- növekednek az árak, sokan napi megélhetési gonbert próbáló tél után vagyunk és emberemlékezet dokkal küzdenek. De ha figyelemmel kísérjük a óta nem tört ránk olyan rendkívüli időjárás, mint híradásokat, azt is hallhatjuk, hogy milyen sokan március közepén. Ilyentájt nem szokatlanok támadják hazánkat. „Megbűnhődte már e a nagy viharok, amiket mi „böjti szenép a múltat, s jövendőt”. Én hiszem, leknek” hívunk. Az idén rendkívühogy valóban már a végén járunk a li erővel törtek ránk. Rendkívüli sok megpróbáltatásnak és remémódon, mint ahogy valóban nyem van abban, hogy javulrendkívüli időket élünk. Tani fog helyzetünk. Mikor is lán a természet figyelmezgondolnám ezt, ha nem épp tetése is, hogy elemi erővel Húsvét idején? söpörjük ki az életünkből Hisz a Húsvét, nem csua csüggedést, a pesszimizpán a csendes elmélkedés, must, a kilátástalanságot a böjt és a bűnbánat ideés tekintsünk előre. Előre, je, hanem a megújulásé a ahol a természet már a megreményé és az örömé! Jéújulást, a kivirágzást veti a zus példája is megmutatta, szemeink elé. A testi szemehogy nincs az a világi hatainkkel már ezt láthatjuk, de lom, amely el tudná puszami fontosabb, a lelki szetítani az Isten kegyelmébe meinkkel is ezt kell látnunk. és az emberi jóságba vetett Mint ahogy a tavalyi elszáhitet. Ez a Hit adhat erőt a radt, hó által összenyomott mindennapokhoz. Engedjük be a feltámadás, a levelek közt felveti a fejét a Számomra a legfelemelőbb hóvirág, úgy kell nekünk is remény és a tavasz örömét az érzés, amikor a feltámadási megtalálnunk életünkben szentmisén a hosszú halléletünkbe! azokat a szépségeket, amegatás után megszólalnak az Ennek reményében kívánok lyek előre vihetnek bennünoltár csengői és a templom ket. Hisz bármekkora is a Önöknek Áldott Húsvétot sze- harangjai. Szinte érezni, nyomás rajtunk, vigaszt és hogy még ők is örülnek, retteik körében! reményt találhatunk a háhallani, hogy nem „köznapizastársunkban, a gyermekeinkben, unokáinkban, an”, de ünnepi mód zengnek! Van okunk az örömre! munkánkban és céljainkban. Krisztus feltámadt! Reménységet és új életet hozhat Nem véletlen az, hogy ilyenkor ünnepeljük a Hús- mindannyiunk életébe, hívőkébe és nem hívőkébe vétot, a Keresztény világ Legnagyobb Ünnepét. egyaránt. Engedjük be a feltámadás, a remény és „Nagypéntek nélkül nincs Feltámadás” talán soha a tavasz örömét az életünkbe! Ennek reményében nem volt aktuálisabb ez a mondás, mint napjaink- kívánok Önöknek Áldott Húsvétot szeretteik köréban. Jogosan érezhetjük: egyre rosszabb a helyzet. ben.


Domb Elfogadásra került Fertőszéplak költségvetése Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Az 1989. évi rendszerváltozás óta nem történt olyan nagymérvű változás az Önkormányzati rendszerben, mint 2012-2013-as év fordulóján. Nem csupán strukturálisan, de a finanszírozás tekintetében is jelentős változások következtek be. A korábbi fejkvóta alapú finanszírozást a feladat alapú támogatás váltotta fel. Ez azt jelenti, hogy az állam az önkormányzat kötelező feladatainak fedezésére egy meghatározott összeget ad. A támogatás összegét a települések által korábban bevételezett helyi adók függvényében csökkentették. Köztudomású, hogy Fertőszéplak a korábbi években jelentős iparűzési bevételekkel rendelkezett. Sajnos ezekről elmondható, hogy már 2010-től, a korábbi évekhez viszonyítva, jelentős csökkenéssel számolhattunk. Központi elvonásaink nagyon számottevőek. Emellett - a törvény alapján - a korábbi gépjárműadó 60%-a, illetve a korábban a településnek visszajuttatott személyi jövedelemadó is elvonásra került. Költségvetésünket ennek szellemében állítottuk össze. Három fő cél vezérelt bennünket: - A korábban eltervezett fejlesztéseinket szeretnénk megvalósítani. - Intézményeinket, köztereinket a település nevéhez méltó módon szeretnénk kezelni. - Meg akarjuk tartani a korábbi szociális támogatásaink rendszerét. Takarékos, de előremutató költségvetést fogadott el egyhangúan a képviselőtestület. A nem várt kiadások fedezetére sikerült jelentősebb tartalékot is képeznünk. Tettük ezt úgy, hogy azoknak a pályázatainknak a megvalósítására, amelyeket megnyertünk, továbbá amelyek elbírálása folyamatban van, elkülönítettük a szükséges keretet. A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával, a közüzemi, különösen az elektromos energia beszerzési árának csökkentésével és a nagyobb beruházásaink pályázati támogatásával sikerült csökkentenünk a költségeinket. Már korábban is olyan üzleti szemléletet vezettünk be az önkormányzati gazdálkodásban, amely amellett, hogy szigorú gazdasági döntések sorozatát követi, nem hagyhatja figyelmen kívül az itt élők komfortigényeit, javaslatait és szociális támogatását. Hisz a képviselőtestület nem csupán Fertőszéplak gazdasági irányítója, de az itt élő emberek érdekeinek képviselője is. Célunk, hogy az itt élők otthon érezzék magukat. Érezzék, hogy számíthatnak a közösségre és a közösség által választott tisztségviselőkre. Ezért is igyekszünk a fejlesztéseknél figyelembe venni az egyén, vagy egy-egy településrész lakóinak igényeit. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben írt kötelezettségünknek eleget téve állítottuk ös�sze a költségvetést. A költségvetés a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a körjegyző irányításával került összeállításra. A 2013. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a 2012. évi CCIV. törvényt, amely Magyarország 2013. évi költségvetéséről szól, és jóváhagyta az önkormányzatokat megillető normatív támogatás jogcímeit és összegeit, valamint az átengedett bevételeket, illetve az önkormányzatokat érintő elvonásokat. Továbbá figyelembe vettük a képviseltestület által elfogadott költségvetési koncepciót. Mindezek, valamint a helyi lehetőségek és szükségletek figyelembevételével terveztük meg Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését, melynek kiadási és bevételi főösszege: 325.314 E Ft Bevételek: A saját működési bevételek tartalmazzák a közhatalmi bevételeket, az intézményi ellátottak – óvodás, iskolás gyermek- térítési díját, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díját. Saját működési bevétel a köztemető sírhelymegváltásából származó bevétel, és szintén működési bevétel az önkormányzat költségvetési számláján lévő pénzkészlet után, illetve a lekötött betét után jóváírt kamat. Az önkormányzat sajátos működési bevételei a helyi adókból és az átengedett központi adókból származó bevételeket tartalmazzák. Az építmény adót a tavalyi szinten terveztük, míg az iparűzési adót az adóerő 2


Domb képesség számítása alapján terveztük meg, ami kevesebb az előző évinél. A talajterhelési díjat szintén az előző év alapján terveztük. Átengedett központi adó a gépjárműadó, aminek a 40%-a marad helyben 2013-tól. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. (pl: az iskola átadása) Ezzel együtt a feladatokhoz kötődő támogatások is átkerültek a központi költségvetésbe. Míg 2012-ben az alapnormatíván felül kaptunk kistérségi normatívát, támogatást a társulás intézményébe bejáró gyermekek után, addig 2013-ban csupán a közoktatási és a köznevelési törvényben meghatározott pedagógus, a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazott és a csoport után kapunk támogatást. 2013-ban a költségvetési támogatás az alábbiakból tevődik össze: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ezer forintban: - önkormányzati hivatal támogatása: 15902 - településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 6486 - zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ellátás támogatása: 3753 - közvilágítás fenntartásának támogatása: 2457 - köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 168 - közutak fenntartásának támogatása: 108 - beszámítási összeg: 24115 - egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 3518 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása: - óvodapedagógusok elismert létszáma: 19824 - óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők: 4832 - gyermekek teljes idejű óvodai nev. szerv. csop.: 4158 - óvodai, iskolai étkeztetés támogatása: 4590 Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: - hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz: 1303 Működési támogatás összesen: 39775 Működési célra átvett pénzeszközök között tervezzük meg - a Sarródi Önkormányzattól - a Körjegyzőség, később a Közös Hivatal fenntartásához (13.081 E Ft), valamint az Óvoda működéséhez átvett pénzeszközt (3623 E Ft). Átvett pénzeszközként jelenik meg az iskola-egészségügyi ellátásra kapott pénzeszköz is. A felhalmozási bevételek között szereplő tételek: - az ingatlanértékesítésből származó bevétel, - a közművagyon üzemeltetéséből származó bérleti díjának bevétele, - közművagyonból származó részesedés, - kölcsönszerződésekből származó bevétel, - a pályázatokból megvalósuló beruházások fedezetére tervezett átvett pénzeszköz. Kiadások: A rendelkezésre álló pénzeszközök és bevételi források figyelembevételével kell meghatározni a 2013. évi feladatokat. Mindenekelőtt biztosítani kell az intézmények működését, az egészségügyi és szociális alapellátást, a hulladékgazdálkodást, a sportfeladatok ellátását, a köztemető és a helyi közutak fenntartását, a közvilágítást, a közművelődési és könyvtári szolgáltatás ellátását. 3


Domb A költségvetés jelentős tételei a működési és fenntartási kiadások, melyek az összes kiadás 75,7 %-át teszik ki. A bérek és járulékai 70.726 E Ft, mely az összes kiadás 21,8 %-át teszi ki. Az intézmények kiadásai 74.545 E Ft, az összes kiadás 22,9 %-a. Az iskolai intézményi étkeztetés az önkormányzat feladata maradt, így ennek költségeit és bevételeit az önkormányzat költségvetésében terveztük meg. A fejlesztési célú kiadások fő összege: 78.945 E Ft. Önkormányzat saját tartaléka 31.626 E Ft, amit előre nem látható kiadások fedezetére tartalékolunk. Az adatokból látható, hogy a bevezetőben leírtak szellemében terveztük a 2013-as esztendőt. Jelentős ös�szeget terveztünk fenntartásra és fejlesztésre, az óvoda és a civil szervezetek támogatására. Annak ellenére, hogy az állam az iskola működtetője, kikértük igazgató asszony véleményét és az általa javasolt fejlesztéseket is az önkormányzatunk finanszírozza! Jelentős sikerként könyvelhetjük el, hogy a fertőszéplaki iskola központi iskola lett! Beiskolázási körzetünkhöz tartozik Sarród, Nyárliget és Fertőújlak település, ahonnan az állam ingyenes iskolabusz járatot fog indítani! Sokat dolgoztunk azon, hogy ez így legyen! Itt is szeretném kifejezni köszönetemet Turi Lajos polgármester úrnak, a Soproni Tankerület vezetésének és a Megyei Kormányhivatal illetékeseinek, akik támogatták elképzeléseinket! A részletes költségvetés Fertőszéplak honlapján megtalálható. Képviselőtársaimmal együtt köszönöm a bizalmat, mellyel megtiszteltek bennünket. Továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat.

Nyertes pályázat: 56.500.000 Ft innovatív fejlesztésre a fertőszéplaki iskolában Írta: Iliásné Pozsgai Anna iskolaigazgató

Örömmel értesültünk arról, hogy az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Innovatív fejlesztés a fertőszéplaki általános iskolában„ című pályázaton 56.500.000 Ft-ot nyert intézményünk. A projekt tartalmazza: -

A környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek támogatását /öko-iskola, erdei iskola, sport kirándulások, alkalomszerű, mozgásos tevékenységek/ Idegen nyelv tanítását, fejlesztését /nyelvi tábor, nyelvi témahét/ Informatikai szakkör bevezetését Komplex közlekedési és baleset-megelőzési ismeretek oktatását Egészségfejlesztő iskolai programok megvalósítását /egészséghét, úszás, kerékpártúra, asztalitenisz/ Konfliktus és iskolai agressziókezelést, készségfejlesztést és konfliktuskezelő képességet elősegítő tanulói programokat Pedagógiai kultúra fejlesztését elősegítő továbbképzéseket Jó gyakorlat bevezetését, átvételét

E program keretében a támogatott célcsoport iskolánk tanulói és nevelői. A pályázat elnyerésével biztosítani tudjuk az új köznevelési törvényben foglaltak eredményességét, a pedagógusok szakmai továbbképzését, valamint tanulóink színvonalas tanórán kívüli tevékenységét. 4


Domb Megvalósulnak pályázataink Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Korábban beszámoltunk róla, hogy az Alpokalja Ikvamente Leader Közösség koordinációjában folyó Darányi Ignác terv keretében Fertőszéplak Önkormányzata „A kerékpáros mintatérséghez illő infrastrukturális fejlesztés” című pályázatával 4 980 947 Ft támogatást nyert. A pályázat keretében a Tájházak előtt sétaösvényt és kerékpáros pihenőt valósítottunk meg padokkal, kerékpártárolókkal és ivókúttal. A sétány parkosítását Húsvétra szeretnénk befejezni. Szintén pályázati forrásból szervezünk ingyenes egészségügyi tanfolyamot általános iskolai tanulóink számára, mely a későbbi jogosítvány megszerzésének feltétele. Szintén a Darányi Ignác terv égisze alatt a Fertőszéplaki Sportkör, önkormányzatunk segítségével összeállított pályázaton, a „Sport és kultúra-alapú nevelés térségi fejlesztése” című pályázatával 6 000 000 Ft támogatást nyert. A támogatásból a sportöltöző tetőszerkezete került cserére, felújítottuk az Ifjúsági Klubot és eszközbeszerzést hajtottunk végre a Művelődési Házban. A Leader pályázatok sajátja, hogy akkor van esély nyertes pályázatra, ha több település fog össze, és az együttműködő településeken is megvalósításra kerül kisebb beruházás egymás pályázataiból. Így a jövőben információs táblák és utcabútorok kerülnek kihelyezésre Fertőszéplak, Fertőszentmiklós és Sarród településeken.

Szelektív hulladékgyűjtés otthon Február második felében megkezdődött a sárga gyűjtőzsákok elszállítása. Azok a lakosok, akik a Polgármesteri Hivatalban átvették az ingyenes zsákot, és azt a megadott hulladékfajtákkal töltötték meg, a kukaürítés napján újat kapnak. Remélhetőleg ezzel a kényelmes módszerrel egyre többen csatlakoznak a szelektív hulladékgyűjtők táborához. A Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel is igyekszik elősegíteni a tudatos hulladékkezelést. Ezért, - vagyis, hogy minél többen érezzék fontosnak a hulladékok elkülönített gyűjtését - a hulladékszállítást végző Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. folyamatosan biztosítja a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat. Az új hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése az Európai Unió támogatásával valósul meg. Kérjük azok, akik megtöltötték a sárga zsákokat, a gyűjtési napokon reggel 6 óráig tegyék ki a házak elé, hogy a hulladékszállítók elvihessék. Az Önök által szelektíven gyűjtött hulladékot újrahasznosítják, így nem terhelik a környezetet, ráadásul más, hasznos dolgokra használják fel a későbbiekben. Arról is tájékoztatjuk Önöket, hogy márciusban kék színű zsákot is találnak a házuk előtt azok, akik a márciusi gyűjtési napon kiteszik a műanyag csomagolási hulladékkal, italos kartonnal vagy fémdobozzal megtöltött sárga zsákokat. A kék zsákokba papírt tehetnek. Természetesen azoknak is jár a kék zsák, akik nem hagynak sárga zsákot a házak előtt. Ők a Polgármesteri Hivatalban kérhetik a papír gyűjtésére szolgáló ingyenes zsákot. A jövőben a sárga és kék zsákok gyűjtése ugyanazon a napon történik. 5


Domb Ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyam indul Fertőszéplakon Írta: Vezér Beáta jegyző és Fekete Tamás alpolgármester

Jogosítványra vágyó fiatalok figyelem! Ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyam indul Fertőszéplakon. A Fertőszéplaki Sportkör szervezésében, a Vöröskereszt munkatársának vezetésével két alkalomból álló és vizsgával záruló elsősegélynyújtó tanfolyam indul, melynek során a résztvevők elméletben és gyakorlatban is megismerkednek az elsősegély nyújtására vonatkozó alapvető ismeretekkel, fogásokkal, hasznos tanácsokkal. A sikeres vizsgáról a résztvevők bizonyítványt kapnak. A bizonyítvány a vezetői engedély megszerzésének ELŐFELTÉTELE. A tanfolyam elvégzése után a jogosítvány megszerzéséhez további egészségügyi képzésre NINCSEN SZÜKSÉG. A jelentkezési lap településünk honlapjáról tölthető le, vagy beszerezhető a fertőszéplaki iskolában és a Polgármesteri Hivatalban. Bővebb információ: Vezér Beáta jegyző (jegyzo@ fertoszeplak.hu) és Fekete Tamás alpolgármester (tfemails@gmail.com)

Beszámoló az amatőr asztalitenisz versenyről Írta: Horváth Balázs szakosztályvezető

A Fertőszéplaki Sportkör Kerékpár Szakosztályának 2013-as túratervezete Írta: Fekete Imre szakosztályvezető, FSK Kerékpár Szakosztály

Mikor

Hova

Km (kb.)

Március

Vasfüggöny

20 km O-V

Április

Critical Mass

60 km O-V

Április

Fertő-kerülés

120 km

Május

Vas-Villa túra

35 km

Nyár

I. Éjszakai túra

30 km

Június

Vásárosfalu

65 km O-V

Július

Hanság túra

70 km

Augusztus

Falunapi túra

20 km O-V

Szeptember

Nick

78 km O-V

Október

Fertőújlak

25 km O-V

O-V= oda-vissza Az aktuális túrák pontos időpontjáról tájékozódhat a www.fertoszeplak.hu weboldalról.

Makett szakkör szép eredménnyel Írta: Lukács Béla

Nagy érdeklődés mellett került megrendezésre 2013. Szép versenyeredménnyel indult a közelmúltban február 16-án az FSK asztalitenisz szakosztályának Fertőszéplakon is meghonosított makett szakkör. A amatőr asztalitenisz versenye. Talán a napsütésnek március elején megrendezett XXIII. Szolnoki Maköszönhetően nem csak helybéliek, hanem más tekett Kiállítás és Versenyen Simon Patrik serdülő lepülésekről is érkeztek résztvevők a versenyre. A összevont kategóriában „HMS Duke of York” mun14 év alatti kategóriában Szabó Balázs győzött, míg kájával ARANY helyezést ért el. Horváth Dominik 2., Imre Máté 3. helyezést érte el. Szívből gratulálunk Patriknak és felkészítőjének, Felnőtt kategóriában 20 induló mérte össze tudáFodróczi Zsoltnak. Reméljük ez az eredmény mosát. A hazai pálya előnye nem hozott szerencsét a tivációt jelent majd sok fiatalnak a szakkörön való fertőszéplaki indulóinknak, hárman a negyeddönrészvételre, és példát mutat a szabadidő hasznos és tőig jutottak. Az egyenes kieséses szakaszt követően készségfejlesztő eltöltésére. harmadik helyen végzett Király Attila, aki Jánossomorjáról érkezett a versenyre. A Petőházi Asztalitenisz Klub színeiben induló Balogh József korábbi arany (2010), illetve ezüst (2012) érme mellé egy újabb ezüstéremmel gazdagodott. A 2013-as verseny első helyezettje, Iváni Gergő Budapestről érkezett versenyünkre, reméljük a díjak mellett szép emlékekkel gazdagodva tért haza. Gratulálunk minden versenyzőnek! 6


Domb 1848. március 15-re emlékeztünk

Írta: Taschner Tamás, a fertőszéplaki Művelődési Ház intézményvezetője

Zsúfolásig megtelt a fertőszéplaki kultúrház terme 2013. március 15-én délután. Kicsik és nagyok, fiatalok és idősek azért jöttek, hogy méltóképpen emlékezhessenek a felemelő, dicsőséges tavaszi napokra. Az ünnepség a Himnusz éneklésével kezdődött, majd Kóbor Attila polgármester mondott rövid köszöntő beszédet. Beszéde után a pódiumra szólította Győr-Moson-Sopron Megye alelnökét Kóczán Zoltánt, aki a térség szülötte és mindig szívén viselte Fertőszéplak és a Fertő-part ügyét. Kóczán Zoltán alelnök felidézte 1848 eseményeit és egyben példaként állította a ma embere elé. A beszédek után az ünnepi műsor következett. Ihászné Lajber Rita tanárnő ismét mély érzelmeket keltő műsort állított össze, melyben szerepeltek az iskola tanulói, énekkara, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai és a rendezvényre összeállt alkalmi zenekar. Köszönjük a műsort! Végül köszönetet kell mondani a technikai stábnak is, Tömördi Tamásnak és Gyurasits Dávidnak.

Vidám képes összeállítás az idei farsangi mulatságokról

7


Domb

Újjászerveződött a fertőszéplaki Karitász Írta: Grüllné Pálya Katalin a fertőszéplaki Karitász vezetője

2012. november 6-án alakult újjá a fertőszéplaki Karitász, mely az egyházközségen belül tevékenykedő csoport. Hérics Istvánné lemondása után az új vezető Grüllné Pálya Katalin lett. Anyagi támogatónk a Páter Szergius Alapítvány, amely minden kiadásunkat fedezi és a munkánkat támogatni kívánók adományait fogadja. (Számlaszám: 11737090-20028383) Csoportunk 16 állandó taggal és számtalan segítségét felajánló önkéntessel működik. Célunk és feladatunk: a Fertőszéplakon lakó rászorulók, bajbajutottak megsegítése. Eddigi tevékenységeink: 2012 -Mikulás-játszóházat szerveztünk a 6 év alatti gyermekek részére, ahol a kicsik csomagot kaptak. -Az egyedülállókat és a széplaki származású, jelenleg szociális otthonban élőket karácsonyi csomaggal leptük meg. -A Karitász központtól kapott zoknicsomagokat Mikulásra osztottuk ki a 3, vagy több 18 év alatti gyermeket nevelő nagycsaládoknak. -A Falukarácsonyon jótékonysági vásárt szerveztünk. Az összegyűlt 38000 Ft-ot két édesanya kapta meg, akik egyedül nevelik gyermekeiket. 2013 -Február 11-én, a betegek világnapján imádságos képeslapot juttattunk el valamennyi tartós betegnek. -A győri Karitász központnak köszönhetően 10 család 1-1 erdei köbméter tűzifát kapott. Jelenleg gyűjtést szervezünk egy széplaki család támogatására. A család koraszülött kisbabája műtétre vár Budapesten. Szeretnénk, ha a szülők minél gyakrabban utazhatnának a most 3 hónapos kislányhoz, hiszen ez elősegítheti a mielőbbi gyógyulást. A segíteni szándékozók a COOP boltban és a Textil boltban elhelyezett dobozokba, vagy a Templomban, a rácsperselybe tehetik adományukat. Köszönet mindenkinek, aki segít! Terveink: -Felajánlottuk segítségünket a Máriaút szervezőinek. Fogadjuk a zarándokokat frissítővel, bemutatjuk a templomot és környékét. -Lehetőséget biztosítunk fiataljainknak önkéntes munkában való részvételre (idegenvezetés, idősek segítése). -Szükség esetén ruha, cipő, játék, könyv, termény, tartós élelmiszergyűjtést szervezünk. Akik segíteni szeretnének bennünket, vagy csatlakoznának hozzánk, az alábbi elérhetőségen megtehetik: Levelezési címünk: Egyházközségi Karitász csoport, 9436 Fertőszéplak, Nagy Lajos u. 5. E-mail: karitaszfertoszeplak@freemail.hu; Tel: 30/9581577

Újabb érdekes élettörténet honlapunk „Emlékeink” rovatában: Barabás György néptanító Írta: Lukács Béla

Ki volt Barabás György, a néptanító? Ki ne lenne kíváncsi erre? Érdekes és érdemes is többet megtudni arról a korról, amikor ő élt. Mennyire elhivatottnak kell lenni annak az embernek, aki a néptanítói életet vállalja? Mit tett fél évszázad alatt Barabás György a falunkban? A tiszteletadásnak az egyik, ha nem a legszebb módja, amikor megemlékezünk arról az emberről, aki egész életén át tevékenykedett a falunk felemelkedéséért. A munkásságát bemutató korabeli megemlékezést ükunokája, Dr. Bendefy István bocsátotta rendelkezésemre azzal a céllal, hogy a ma élő széplakiakkal megismertessem a néptanító áldozatos életét. Sajnos nyomtatott formában most nincs mód leközölni ezt az írást, de kérem keressük fel minél többen Fertőszéplak weboldalát, ahol az „Emlékeink” című rovatban olvashatunk erről az igazán tiszteletreméltó életútról, ezáltal is erősítve szűkebb hazánkhoz, Fertőszéplakhoz való ragaszkodásunkat. 8

Domb - III. évfolyam 1. szám  

Fertőszéplak Önkormányzatának Lapja

Domb - III. évfolyam 1. szám  

Fertőszéplak Önkormányzatának Lapja

Advertisement