Page 1

2011 Karácsonyára

Írta: Tömördi Sándor Viktor ferences tanár

Több évtizede a tinédzser diákjaim számára úgy közelítem meg a szeretet-szerelem fogalmát, hogy ennek lényege a szeretett emberrel való találkozás. A randevú, maga a találkozás az alapja a szeretet külső jelekkel való megélésének. Amikor karácsony közeledik, akkor készülünk a legközelebbi rokonainkkal vagy barátainkkal való találkozásokra. Sajnos elfoglaltságaink miatt csak ez a lehetőség marad arra, hogy a legközebbi, akár rokoni, akár baráti találkozásokat megvalósítsuk. Gyermekkorunktól belénk ívódott annak az élménye, hogy karácsonykor szüleink vagy nagyszüleink megszervezik a nagy családi találkozókat. Ezek a találkozások mélyítik el a rokoni vagy baráti kapcsolatokat. Amikor még én voltam gyermek, akkor mindezek megvalósítása egyszerűbb volt, mert a rokonság egy faluban élt. Korunkra a világ kitágult, esetleg nagy távolságokra kerültek a család legkülönbözőbb tagjai. A találkozások mai kivitelezése „logisztikai” feladatot igényel. A szeretet kifejezésének ezt a módját nem szeretnénk megszüntet-

ni. Azért mert belénk ivódott. Azért, mert Valaki ezt belénk teremtette. Szinte belülről fakadó kényszer a találkozások megvalósítása. Akkor nyugodt és békés a lelkünk, ha ezt sikerült kiviteleznünk. Karácsony a találkozás ünnepe. Ebben a találkozásban elsősorban Isten Fiának és az embernek a találkozása rejlik. Hisszük azt, hogy a teremtés szeretetből fakadt. A Teremtőnk szeretete kiárad a teremtett világba. Szent János evangéliumában azt éljük meg, hogy Isten maga a Szeretet. S ebben a szeretetben benne rejlik a találkozás külső megjelenésének a megvalósítása. A Teremtő ennek a szeretetnek a külső megvalósítását úgy adta meg a teremtett világnak, hogy abba elküldi az Ő Fiát, Jézust. Az Isten által teremtett világ elsősorban szép és bűn nélküli. S ebbe a szép és bűn nélküli világba küldi el Isten az ember-arcú Fiát. S a teremtett embernek megadatik a szeretetnek azon formája, hogy Isten és ember találkozik a születés pillanatában. A mi ferences teológiánk ezt a pillanatot ragadja meg. S ennek a teremtő és találkozó pillanatnak van egy emberi tényezője, maga a születés. Mert Isten Fia nem pottyan le az égből, nem emelkedik ki a vízből, hanem úgy születik meg, mint az ember. Ezért a teremtés pillanatában a Teremtő ki gondolta az Anyát, aki világra hozza az Ő Fiát, Jézust. Az Anya a teremtés pillanatában kigondoltatott. Mária, az anya a bűn nélküli világba gondoltatott ki, ezért szeplőtelenül fogantatott. A ferences teológia Szent Ferenc atyánk Naphimnuszán felnőve jut el a teremtett világ szép és bűn nélküli megközelítéséhez. A Naphimnuszban megénekli Ferenc, hogy az a világ, amelyben az ember él, az szép. A szépségét az adja, hogy minden bűn nélküli, minden az ember a testvére. Nap fivér és Hold nővér. Tűz bátyánk és Szél öcsénk. Ez a tiszta és szép világ az, amely háttere lesz annak a Találkozásnak, ami kará csony ünnepe: A Gyermekisten találkozik az emberrel. Ezért a karácsonyban a szeretet találkozásainak a megvalósítását éljük meg. A teremtéskor ezt írta a Teremtő az ember lelkébe. Ezt örököltük szüleinktől és ezt szeretnénk továbbadni gyermekeinknek.


Domb Minden találkozásra készülünk. A készület az ember teremtésétől kezdődött, és a karácsonyig tartott. De ezt a készületet minden embernek meg kell élnie. Megélte a Karácsony, a Születés előtti ember is, és megéli a Születés napja után élő ember is. Legyen bennünk az öröm, mert készülhetünk a Találkozásra. Hívő lelkünk a lélek megtisztításával készül. A testből levő ember pedig a találkozások megvalósításával és kivitelezésével készül. A készületben legyen bennünk az, hogy a SZERETETET a találkozásokban tudjuk kézzelfoghatóvá tenni. Örüljünk annak, amikor a kamasz gyermekünk készül

a randevúkra, mert megéli a szeretet külső formáját. A felnőtt ember örüljön annak, hogy belső igény a szeretet kifejezésének a találkozás megvalósítása. Ennek fényében szeretnék találkozni mindazokkal, akiket gyermekkoromban megismerhettem. Hiszen a falusi betlehemezés során nagyon sok család mindennapi életébe bepillanthattam. Megismerve egy falu - Fertőszéplak – korombeli kicsinyeit és nagyjait, szeretnék a karácsonyi betlehemezésben megélt találkozásokat újra és újra valósággá tenni. Ez a „falusi betlehemezés” jelentse mindannyiunk számára a karácsonyi együttlétek örömteljes találkozását.

Karácsonyi köszöntő

Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Karácsony. Nincs a világnak olyan sarka, ahol keresztények élnek, ahol e szó hallatán ne ugyanarra gondolnának az emberek: Karácsony az Örömhír, a Békesség és a Szeretet ünnepe. Azé a szereteté, amely azon a hideg több mint 2000 évvel ezelőtti betlehemi éjszakán örömhírt hozott, s ami egyet jelentett: Isten szeretetének bizonyságát, amikor egyszülött fiát elküldte, hogy megváltsa az embert. „Mindez pedig azér lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott vala a próféta által, aki így szólt: Imé a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezi, ami azt jelenti: „Velünk az Isten „ Ki áll Szent Máté evangéliumában, amit magyarul jó hírnek, örömüzenetnek nevezünk.” Amikor 2010 októberében megalakult a jelenlegi képviselőtestület, mi is elhatároztuk, hogy szeretnénk korrektül, tisztességesen dolgozni, munkánkról folyamatos tájékoztatást adni Fertőszéplak lakói számára. A társadalmi-gazdasági életnek és a civil szférának pedig szeretnénk segítő nyilvánosságot nyújtani. A törvényesség szigorú betartásával, a leghumánosabb módon kell segítséget nyújtanunk a rászorulók számára úgy, hogy a közösség érdekei ne sérüljenek. Feladatunk megtalálni azokat a bizonyságokat, amelyek az öröm forrásai, az éltető remény alapjai. Tudjuk, tapasztaljuk, ez nem könnyű feladat. De nagy szükség van erre akkor, amikor nő a létüket kilátástalannak érzők száma, nem érvényesül az erkölcsi igazságosság, lanyhul a felelősségérzet, - az emberek a közélet helyett a magánéletbe húzódnak vissza, s csak reménykedhetünk, hogy ez legalább az igazi értékekre nevelő közösségnek, a családnak válik hasznára. Munkánk során sok nyomorúsággal, testi-lelki problémával, mérhetetlen önzéssel és gonoszsággal találkozunk, mégis minden nap, minden héten megjelenik valami, amit a szeretet, 2

az örömhír táplál. Ez ilyenkor, karácsony tájékán felerősödik. Ahol nagy szükség van rá, megjelenik a segítő, adakozó kéz, a megértő lélek, megjelenik a szeretet. De vajon hol van az egész esztendőben? Kitart-e egyik karácsonytól a másikig? Vajon az örömhír a fény, amely 2011 évvel ezelőtt abban a szegény betlehemi istállóban megjelent, bevilágítja-e életünket? Vagy csak földi anyagi javak labirintusában ünnepelünk? Megadjuk-e egész évben családunk minden tagjának, környezetünknek mindazt a szeretetet, amelyre szükségünk van, s amely természetes kellene, hogy legyen? Kikerüljük-e, megoldjuk-e az időnként elénk kerülő lélek- és emberölő konfliktusokat? Nyújtunk-e segítséget a rászorulóknak, meghallgatjuk-e a panaszkodókat, s van-e vigasztaló szavunk? Látogatjuk-e a betegeket, az öregeket, a magányosokat, s vezetjük-e kézen fogva a gyerekeket? Adunk-e igaz, jó tanácsokat a világban bolyongó fiataloknak? Vajon tudjuk-e személyes sérelmeinket feledni és belátni, hogy adott esetben áldozatot kell hoznunk a közösségért? Tudunk-e hinni abban, hogy a vezetőinket a tisztesség és a jó szándék vezérli? Millió a kérdés, s egyetlen szó a válasz: szeretni! Szeretni egész évben, ezzel a mai örömhírrel, kitartóan azzal, hogy érdemes! „A kis Jézus megszületett örvendjünk!” Így kezdődik az egyik karácsonyi ének. Meg kell tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel örülni. S az igazi öröm csak akkor, és úgy születhetik szívünkben, ha másokat, embertársainkat is örvendeni látjuk. Ha a betlehemi istálló fényei nemcsak a mi arcunkat világítják meg, hanem mindenkiét és Karácsony üzenetét, az ünnep ragyogása után, a 2012-es esztendőben is lesz erőnk továbbadni. Ebben a hitben kívánok minden fertőszéplaki polgárnak szeretettel teli, boldog karácsonyi ünnepeket!


Domb

Településünk időseit köszöntöttük

- Kóbor Attila polgármester ünnepi köszöntője Megtiszteltetés és büszkeség számomra, hogy Fertőszéplak Önkormányzata képviselőtestületének nevében köszönthetem minden kedves vendégünket, örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat és ismét együtt ünnepelhetünk.

széplak akkor lehet sikeres, ha meg tudjuk egymást szólítani, ha kölcsönösen a békességre törekszünk, és tudunk bátran egymáshoz fordulni. Meg kell valljam, nagyon sok esetben mi, az önkormányzat számítunk Önökre! És Önök soha nem hagytak bennünket cserben! Egy év telt el, hogy legutóbb eb- Nem létezhet falunap, tökfeszben a körben találkoztunk. Na- tivál, karácsonyi ünnepség vagy gyon sok dolog történt ebben az nemzeti ünnepre való emlékeegy évben. Akkor, frissen megvá- zés az Önök közreműködése, selasztott polgármesterként álltam gítsége nélkül. E helyen is naÖnök előtt. Önök valamennyien gyon köszönöm a munkájukat! ismertek engem, én viszont csak Ezen a napon, gondolunk mindkevesükkel beszélgettem az idáig. azokra, akik egy hosszú élet munkáMára, megváltozott ez a helyzet. ját és rengeteg tapasztalatát tudhatKöszönöm, hogy sokan és sok- ják maguk mögött. Minden évben szor megkeresnek, hogy megállí- köszöntjük Önöket, de szeretetüket, tanak az utcán és köszönöm, hogy bölcsességüket, segíteni akarásusok tanáccsal, ötlettel látnak el. kat az év minden napján érezzük. Amikor készültem a mai ünnepre, az ide vágó írások keresgélése A segíteni akarásra engedjék meg, kapcsán Sütő Andrástól olvastam hogy elmeséljek két megható példát: egy könyvet, amiben az író, egy Bizonyára emlékeznek, amikor talán sokak által ismert, szálló- az „Adj egy napot Fertőszéplaigévé vált gondolatára akadtam: kért” napot meghirdettük. Nagyon örültünk, hogy sokan elÖnmagát becsüli meg minden jöttek és közösen dolgozhattunk. nemzedék azáltal, hogy tudomásul Sokan voltak ott Önök közül is. veszi: a világ nem vele kezdődött”. Épp a kastély pincéjéből hordA mi világunk Önökkel, apáink, tuk fel az évtizedek alatt felhalnagyapáink és a nagymamám életé- mozódott lim-lomot, amikor vel, munkásságával kezdődött. Önök megláttam, hogy egy idős, de fiépítették számunkra a jelent, amely- atalos mozgású bácsi, 2-3 hordóben a mi generációnk egy újabb nem- dongát összefogva jön fel a lépcsőn. zedéknek jövőjét alapozhatja meg. Hanzséros „Peti” Pista bácsira ismertem rá… Örömöt és elégedettA népszámlálási adatok szerint séget láttam az arcán. Örült, hogy Magyarországon minden ötö- megbecsülve a múltat, összefog a dik ember időskorúnak, ahogy én falu, tekintet nélkül a korosztályokra. mondom „szép korúnak” számít. „Nem tudok sokat dolgozni már, Az öregedő magyar társadalom új de gondoltam, eljövök és megtekihívásokat jelent önkormányza- szem, ami tőlem telik”-mondta. tunk számára is. Törekszünk arra, Egy másik alkalommal Mili néni hogy minél több színes és érdekes hívta fel a figyelmemet egy a háprogramot szervezzünk, olyano- borúban hősi halált halt katokat, amelyekben Önök is aktívan na sírjára, amit Ő gondoz, holott közreműködhetnek, jól érezhetik ez önkormányzati feladat lenne. magukat. Hiszem és vallom, Fertő- Én a koromból adódóan sem 3


Domb tudtam a dologról, de ígérem, hogy átvesszük ezt a nehéz, de megtisztelő feladatot. Ezt a segíteni és tenni akarást csak úgy tudjuk megköszönni, ha odafigyelünk és meghallgatjuk a most ünnepelt korosztályt, Önöket! Az idősek és az ebben a teremben is ülő szép korúak hordozzák generációkon keresztül azokat a tapasztalatokat, hagyományokat, melyek be vannak kódolva valamennyiünk génjeibe. Figyelnünk kell Önökre, hiszen önök azok, akik végigélve egy örömökben és küzdelmekben teli életet, az idős kor bölcsességével már helyre tudják tenni a dolgokat és tudják mi az a jó, amit tovább kell adni és mi az a rossz, amit el kell kerülni az utánuk jövő generációknak.

embertársaink számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó derűs életet. A család gondoskodása mellett az önkormányzatnak is mindent meg kell tenni azért, hogy a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat. Ha a nyugdíjukat nem is tudjuk emelni és a gyógyszereik árát csökkenteni, akkor is mindent meg, kell tennünk azért, hogy érezzék, fontos részei az életünknek és nem hagyjuk magukra Önöket.

Polgármesterként is úgy kell dolgoznom, dolgoznunk, hogy érezzék, fontosak számunkra, számítunk bölcsességükre. Gondolataim befejezéseként enNekünk, ma még aktívan dolgo- gedjék meg, hogy megosszam zóknak a feladatunk, hogy idős Önökkel egy idős asszony versét.

Megérdemlik Megérdemlik az idősek Szeressék, tiszteljék őket! Háborút és forradalmat, több kormányváltást átéltek Kedves arcukon ott látható Az élet nehéz barázdái, Érett, kedves mosolyukban A nehéz sorsukat lehet látni. Gyermekeket, unokákat és dédunokákat neveltek. Becsületes, dolgos embereket Adtak e földi életnek. Az öregek még szeretnének Meleg családi körben élni Szívből kívánom az öregkort Egyszer, mindenki meg tudja érni

Klubélet a Fertőszéplaki Őszirózsa Nyugdíjas Klubban Írta: Dori-Horváth Rita

Januárban lesz két éve, hogy a klubvezető Némethné Jutka – volt kolléganőm - invitálására jelentkeztem – mint „friss” nyugdíjas a klubba. El kell, mondjam, hogy nagyon kellemes élményekben lett részem. Nagyon jó érzés tartozni egy közösséghez ahol szeretnek, várnak, van feladat és program.

ség minden civil közösség számára készült, ezúton is ajánlom minden szervezet figyelmébe! Jó a kapcsolatunk a Kistérség Nyugdíjas Klubjaival. Részt vettünk a petőháziak l5 és a fertőszentmiklósiak 25 éves jubileumi ünnepségén. Voltunk Sarródon, Agyagosszergényben és természetesen mi is vendégül láttuk a szomszédos községek Nyugdíjas Klubjait. Új dolog volt számomra, hogy megismerhet- Jól sikerült a 10 éves évfordulónk. Nagy tem a Széplakikat. Ki kivel dolgozott, ki ki- népszerűségnek örvend a már hagyonek rokona, kivel volt iskolatárs. Mindig mányos farsangi „Batyus bál”-unk. öröm találkozni a Nyugdíjas Klub tagjaival. Köszönhetően annak, hogy jól beosztottuk az Mikor tag lettem, a mostani Skanzen Vendéglőben Önkormányzat anyagi támogatását, ebben az évvoltunk gyűléseken. Aztán rövid időre helyet kaptunk ben három kellemes napot töltöttünk Csokonyaa Plébánián – köszönet érte Tóth Miklós Atyának. visontán, menet közben megnéztük a Jeli ArboNagy lelkesedéssel és segítséggel, sok közös fi- rétumot és hajókiránduláson voltunk a Dráván. zikai munkával - mind a Nyugdíjas Klub, mind Az ősz folyamán szép napot töltöttünk el Zircen. pedig a közösség összefogásával- elkészült a mostani helyünk, ahol nagyon kellemes és kul- Természetesen nem csak kirándulással és a névnaturált körülmények között találkozhatunk. pok jó hangulatú megtartásával telnek napjaink. Köszönet a Polgármester Úrnak, a Képviselő- Van színházbérletünk a soproni Petőfi Színtestületnek, a sok erkölcsi- és anyagi támogatá- házba, voltunk Győrben a nyugdíjasok szavasért, ami elősegíti, hogy aktív, vidám és tartalmas lóversenyén, Rippl-Rónai József festménykiklubéletben lehessen részünk a Széchényi Kas- állításán és még sok kulturális rendezvényen. tély öreg falai között. Természetesen a Klubhelyi- Nagy sikere volt Fertőhomokon az Idő4


Domb sek napján, községünkben a Falunapon és a Tájházakban a Tökfesztiválon előadott a „Széplaki harang kalandos történte” című előadásunknak, amelyet reményeink szerint hamarosan a Nyugdíjas „ Ki mit tud ” –on is bemutathatunk. Szerepet kaptunk az Október 23-i ünnepi megemlékezésen is. Ha kapunk feladatot, próbálunk helytállni, hisz csak így tudjuk az erkölcsi bizalmat és anyagi támogatást meghálálni. /Fánk sütése a Télbucsuztatón, sütemé-

nyek készítése, kínálása iskolai vetélkedőn stb./ Gyűléseinkre hívtunk az egészséggel kapcsolatos előadót, illetve Sopronból egy Rendőrhölgyet, aki nagyon érdekes és tartalmas tájékoztatót adott az időseket fenyegető bűnözésről. Örömünkre folyamatosan bővül a klubunk friss nyugdíjasokkal. Magam, klubvezetőnk és klubtársaim nevében leírhatom, hogy minden nyugdíjast szeretettel hívunk és várunk a Fertőszéplaki Őszirózsa Nyugdíjas Klubba.

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztünk Írta: Kiskéri László

A közösségi összefogás gyönyörű példájával emlékeztünk idén az 1956-os forradalom és szabadságharc 55 évvel ezelőtti eseményeire. Kóbor Attila polgármester úr ünnepi gondolatait követően a Fertőszéplaki Színjátszó Kör, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub, a Széchényi Ferenc Általános Iskola énekkara és egy erre az alkalomra, fertőszéplaki zenészekből összeállt zenekar előadásában elevenítettük fel a fél évszázaddal ezelőtt történteket. Ihászné Lajber Rita tanárnő, a Fertőszéplaki Színjátszó Kör

vezetője lelkes, összekovácsoló munkájával nemcsak újjáélesztette a színjátszást Fertőszéplakon, hanem azt egy széles körű, településünk különböző korosztályait összefogó példás együttalkotássá tette. A nyugdíjasok, a dolgozó felnőttek, köztük tanárok és óvónők, valamint középiskolások és általános iskolások mintaszerű együttműködéséből születhetett ez a sokunk számára felejthetetlen előadás. Köszönet annak a sok-sok lelkes embernek, akik hozzájárultak őseink hősies tetteinek méltó felidézéséhez.

5


Domb

Gyógytorna Fertőszéplakon Írta: Kiskéri László

Örömmel értesítjük az érdeklődőket, hogy a Fertőszéplaki Sportkör igényfelmérőjének beérkezett adatai alapján gyógytorna indult a Fertőszéplaki Művelődési Házban. A gyógytornát vezeti: Nándori Éva mozgásterapeuta. A részvételi díj: 250 Ft/alkalom/fő. A gyógytorna helyszíne a Művelődési Ház nagyterme (tornaterem). Időpontja: minden hét csütürtökén 19.30 perc. A gyógytorna időtartama: 1 óra. Várjuk az érdeklődőket!

Weboldalunk a Facebookon Örömmel értesítjük Önöket, hogy településünk weboldala, mely a www.fertoszeplak.hu internet címen található - már megtalálható a Facebook közösségi oldalon is. Amennyiben szeretnének a Facebookon is tájékozódni Fertőszéplak legfrissebb híreiről, vagy nyomon szeretnék követni településünk eseményeit nincs más teendőjük, mint a weboldalunk jobb oldalán elhelyezett Facebook modulban megnyomni a „Tetszik” gombot.

Falukarácsonyi ünnepség december 17-én, szombaton a szentmise után Írta: Kiskéri László

Az idei évben december 17-én, szombaton 18 órától kerül megrendezésre közös falukarácsonyunk. Az ünnepségen közös éneklésre hívunk mindenkit. Közreműködnek Ihászné Lajber Rita tanárnő vezetésével az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai, a Széchényi Ferenc Általános Iskola tanulói, és a fertőszéplaki pedagógusok. Ünnepi köszöntőt mond Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere. Idén az első alkalommal jótékonysági vásár is gazdagítja közös ünnepünket. Falukarácsonyi ünnepségünkön forralt bor, forró tea és kalács várja a résztvevőket, a fertőszéplaki gyerekek pedig az önkormányzat ajándékát is átvehetik. Szeretettel várunk mindenkit!

Jótékonysági vásár a fertőszéplaki falukarácsonyi ünnepségen Írta: Kiskéri László

2011. december 17-én, szombaton, a szentmise után kerül megrendezésre az idei évben a falukarácsonyi ünnepség. Újdonságként, hagyomány teremtő szándékkal szeretnénk megvalósítani egy jótékonysági vásárt, melynek bevétele az Egyházközségi Karitász céljaira kerülne felhasználásra. Kérünk minden jó szándékú embert, járuljon hozzá a kezdeményezés sikeréhez egy tálca saját készítésű süteménnyel vagy pogácsával, vagy mézeskaláccsal vagy ha ideje engedi egy szép, saját készítésű karácsonyi dísszel. A felajánlásokat várjuk 2011. december 16-án, pénteken 16-17.30 óra között a Művelődési Házban (ahol ez idő alatt karácsonyi kézműves készülődés lesz), vagy a falukarácsonyi ünnepség előtt 17 órától a templom mellett. A felajánlott sütemények, dísztárgyak előre meghatározott „jótékonysági” áron megvásárolhatók lesznek a falukarácsonyi ünnepségen. Tegyük jótékony felajánlásunk és vásárlásunk által is meghittebbé és szebbé közös karácsonyi együttlétünket! 6

Domb I/4  

Fertőszéplak Önkormányzatának Lapja

Domb I/4  

Fertőszéplak Önkormányzatának Lapja

Advertisement