Page 1

Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszakról Írta: Kóbor Attila Fertıszéplak polgármestere

Tisztelt Falumbéliek! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Újságunkat azzal a céllal hoztuk létre, hogy rendszeresen informáljuk Önöket Önkormányzatunk döntéseirıl, tervezett munkáikról és lehetıséget biztosítsunk civil szervezeteinknek a bemutatkozáshoz és a közösségi programjaik megismertetéséhez. Honlapunkon napi rendszerességgel követhetıek a történések, de így, írott formában is 3 havonta eljuttatjuk Önökhöz híreinket. Lapunk a Domb nevet viseli. Mi más is lehetne, ami jobban kifejezi „széplakiságunkat”? Természetesen ez a szó képletesen is értendı. A magaslatok a régi idıkben is a menedék az értékmentés a biztonság helyei voltak. Célunk, hogy Fertıszéplak mindannyiunk számára biztonságos otthon legyen, olyan, amit büszkén vallhatunk magunkénak. Önkormányzatunk arra törekszik, hogy Fertıszéplak minden lakója számára biztosítani tudja a letelepedés, a helyben történı oktatás a tartalmas és kulturált szórakozás a sportolás és a békés pihenés feltételeit.

Itt említeném meg, hogy Önkormányzatunk idén tavasszal, a Kerékpáros Szakosztállyal közösen családi gyalogtúrát szervez, melynek keretében megtekintenénk Fertıszéplak és környékének nevezetességeit, este pedig közös szalonnasütéssel zárnánk a napot. Mindenkit szeretettel várunk. A túra pontos idıpontját és további információkat honlapunkon találhatnak. Régi lakossági igények valósultak meg Az elmúlt fél év a polgármesteri hivatal mőködésének korszerősítésével a pályázati tervek elıkészítésével a folyamatban lévı ügyek rendbetételével telt. Emellett jó néhány régi lakossági igényt is sikerült kielégítenünk. Elkészült az Arany János utcai csapadékvíz elvezetı árok és a szélfogó fasor, ami régi óhaja volt az ott élıknek.

Új telkek kerülhetnek beépítésre Sikerült elérnünk, hogy a Mátyás király utcai építési telkek egy részét rá tudjuk kötni a jelenlegi szennyvízhálózatra, így folytatódhatnak a családi házas építkezések. Ezzel egy idıben elkészíttettük az új csatornahálózat tervét, így reményeink szerint a Kútfej egésze is beépíthetıvé válik. Természetesen, ígéretünkhöz híven, széplaki fiatal házasok ingyenes építési telekhez való jutását a „készlet erejéig” biztosítjuk. Megújuló sportélet Az Önkormányzat kezdeményezésére megújult az idén 20 éves Fertıszéplaki Sportegyesület. A férfi labdarúgás mellett, nıi futball, jóga, kerékpár, asztalitenisz és lovaglás szakosztály is megalakult. Kérem, kövessék figyelemmel honlapunkat, ahol rendszeresen tájékozódhatnak a szakosztályok által szervezett versenyekrıl és szabadidıs tevékenységekrıl.

A megépített Arany János utcai csapadékvíz elvezetı árok

A Petıfi Sándor utca elején megoldottuk a csapadékvíz elvezetését. A Nagy Lajos utcában az útpadka kialakításával és a vízelvezetı csatorna tisztításával tettük biztonságosabbá a közlekedést. A játszótér melletti útkeresztezısében a közlekedés biztonságát elısegítı tükröt helyeztünk ki. Az idei évben szeretnénk a Rákóczi Ferenc és Szent Imre utcában a járdákat felújítani és új buszmegállót építeni a Nagy Lajos utcában. Megoldást találtunk a Hegykı felıl érkezı forgalom lassítására. Terveink szerint a forgalomlassító beruházásra az idén sor fog kerülni.


Összefogás falunk szebbé tételéért Nekünk Széplakiaknak van mire büszkének lennünk! Talán a Fertı parton együttvéve sem lehet találni annyi mőemléki értéket, mint Fertıszéplakon. Ezeknek az értékeknek a megırzése, megmentése közös nagy feladatunk! Pályázati és felújítási terveinkrıl alpolgármester úr írásában olvashatnak. Szeretnénk, ha minden Fertıszéplaki nem csupán lakhelyének, de otthonának is tekintené Fertıszéplakot. Ezért is szervezzük meg a tavasszal az ”Adj egy napot Fertıszéplakért” napot, melyen mindannyian közösen dolgozhatunk falunk szebbé tételén. A nap keretében szeretnénk rendbe tenni a Széchenyi kastély udvarát és fogadóhelyiségét.

Fejlesztési tervek, pályázati elıkészületek Írta: Fekete Tamás Fertıszéplak alpolgármestere

Tisztelt Széplakiak! Viccesen szokták ránk a környékbeli települések lakói mondani: „a széplakiak elıbbre tartanak, mert nekik már dombjuk is van”. Örömmel állítottuk össze Önöknek a „Domb” c. újságot, mely terveink szerint negyedévente fog megjelenni, hogy lakóinkat folyamatosan informálja az elvégzett munkáról, újdonságokról, lehetıségekrıl. Az elvégzett munka vonalához kapcsolódva jelen cikkben rövid áttekintést szeretnék nyújtani Önöknek a pályázati kiírásokban rejlı lehetıségek minél hatékonyabb kihasználása érdekében tett eddigi lépéseinkrıl. Kastélyfelújítás a lehetıségekhez igazítva

Összefogással szépülhet a kastély

Este pedig közös bográcsozással zárnánk a napot. Egyeztetve a Mőemlékvédelmi hatósággal és a civil szervezetekkel a kastély keleti szárnyában közösségi termet és Széchenyi emlékszobát szándékozunk kialakítani. Új jegyzı segíti munkánkat Ahhoz, hogy terveink megvalósítása a megfelelı ütemezésben és gördülékenyen haladjon, a Polgármesteri Hivatal mőködésnek racionalizálása mellett új jegyzı is segíti munkánkat. Raczkó Árpád jegyzı úr távozása után Fertıszéplak új jegyzıje, Vezér Beáta jegyzıasszony. Kérem, forduljanak hozzá bizalommal problémáikkal. Köszönöm, hogy a lakossági fórumokon sokan vettek részt és elmondták a véleményüket, javaslataikat. Örülök, hogy fogadóóráimon rendszeresen felkeresnek és megosztják velem gondolataikat. Kérem, a jövıben is keressenek bátran! Forgassák szeretettel lapunkat. Önöknek készült! Képviselıtársaimmal büszkék vagyunk arra, hogy Önöket képviselhetjük és közösen dolgozhatunk azért, hogy Fertıszéplak a Fertı-táj legszebb és legsikeresebb települése legyen. Ehhez kérjük az Önök támogató segítségét!

Már 2010. októberében megkezdtük az egyeztetéseket a Széchenyi kastély rekonstrukciójára vonatkozóan. Az épület felújítása és funkcióval való ellátása mind anyagi, mind gyakorlati értelemben vett óriási feladat, ezért a teljes helyreállítás csak lassan, fokozatosan valósítható meg. A projektet ROP (Regionális Operatív Program) keretein belül terveztük megvalósítani, de mivel a ROP-os kiírások 2011-ben terveinknek nem biztosítanak elégséges anyagi hátteret, a pályázati anyag összeállítását sajnos a korábban tervezett idıpontban nem tudjuk megkezdeni. Ettıl függetlenül a kastély helyreállítására vonatkozó elképzelések megvalósítása 2011. év tavaszán részben elkezdıdik, mely az „adj egy napot Fertıszéplakért” program keretében ölt testet. (A programról részletesen Kóbor Attila polgármester úr cikkében lehet olvasni.) A kálváriák felújítása kész tervdokumentációval várja a pályázati kiírást Fertıszéplak épített örökségének büszkeségei, a kálváriák szintén teljes megújítást igénylenek. A 2010. év végén elkezdtük a munkát erre a feladatra vonatkozóan is. A kálváriáknak és a Szentháromság szobor rekonstrukciójának tervdokumentációi mára teljesen elkészültek. A felújítás finanszírozását az Európai Unió vidékfejlesztési forrásából, a LEADER (Liaison Entre Actions pour le Development de l’Economie Rurale”) programból tervezzük megvalósítani. A pályázati kiírás a legaktuálisabb információk szerint júliusra várható.


Megújuló falukép bevonásával

ugyancsak

pályázati

forrás

A barátságos és igényes lakókörnyezet kialakítása érdekében, a „név kötelez” mottóval állítottuk össze az egységes falukép kialakítására vonatkozó pályázati tervezetünket. Ebben a tervben szerepel a Nagy Lajos utcai parkolók kialakítása, a ligetet körülölelı sétaösvény létrehozása, a templomdomb növényzetének frissítése, rendszerezése.

A pályázati terv majdnem teljesen készen áll, véglegesíteni a forrás kiírása után nyílik majd lehetıség. Mivel a az Egységes Falukép projektet szintén a LEADER programba fogjuk benyújtani, terveink szerint ez év júliusában ez a feladat is elindul a megvalósulás útján. Szeretném kiemelni, hogy a pályázati források, melyekbe a kálvária és a falukép projektet fogjuk benyújtani 90-100 %-os támogatási intenzitást biztosítanak, tehát egy nyertes pályázat esetén a teljes költség legfeljebb 10%át kell kifizetnünk. Forgalomlassító megoldások a Soproni utca végére

Kóbor Attila Fertıszéplak polgármestere és Dr. Puskás Lajos a Nyugat-magyarországi Egyetem tudományos munkatársa a falukép átalakítás terveit bemutató lakossági fórumon

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Forgalomcsillapítás és a gyalogosok biztonságos átkelését elısegítı forgalomtechnikai beavatkozások” c. kiírására Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be. A projekt keretein belül a Soproni u. végén lassító útburkolatok kialakítását, sebességmérı berendezések felállítását, sárga fényt felvillantó lámpák kihelyezését és sávelválasztó fülek beépítését tervezzük. Ezek a beavatkozások jelentısen csökkentik a faluba Hegykı felıl érkezık gépkocsik sebességét és megakadályozzák Széplakot elhagyó forgalom, még a település határát jelzı tábla elıtti szabálytalan felgyorsulását is. A fejlesztés összességében sokkal biztonságosabbá teszi mind a buszmegállókat, mind az egész utcában történı gyalogosátkelést, és fı hozzáadott értéke, hogy megakadályozza a „száguldozást” a Soproni utcában. A benyújtott anyagban Önkormányzatunk a teljes költség 70%-ra pályázott, ami nyertes anyag estén biztosítja, hogy a teljes költség 30%-ának kifizetésével a komplett beavatkozás megvalósítható. A pályázatot a Minisztérium befogadta, döntés 2011. április 16.-ra várható. A tervezett forgalomlassító megoldásokat az alábbi ábrán láthatják:


Költséghatékonysági törekvések épületenergetikai fejlesztések segítségével Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP) az Épületenergetikai fejlesztések c. pályázatának keretein belül szakemberekkel felmérettük a Széchényi Ferenc Általános Iskola főtési és energia felhasználási rendszerének hatékonyságát. A felmérés során kiderült, hogy az épület kb. 60%-os hatékonysággal mőködik, ami ezt jelenti, hogy a megtermelt energia 40%-a kárba vész. A „rezsi” költségek majdnem felét meg lehetne takarítani egy komplett energetikai felújítással! Mivel az elkövetkezı egy év alatt fog eldılni, a kormányzati stratégia a közoktatás átalakításáról úgy döntöttünk, hogy erre a forrásra nem nyújtunk be pályázatot, mivel az önerı túlságosan nagy mértékben terhelte volna falunk költségvetését. A felmérés azonban mindenesetre rávilágított egy olyan problémára, mellyel a jövıben, amennyiben a fenntartás továbbra is önkormányzati feladat marad - pályázati vonalon szükségszerően foglalkozni kell. Végül pár sorban szeretném megköszönni a rengeteg visszajelzést, tanácsot, ötletet. Mindenki véleménye fontos, ezért kérem, hogy a jövıben is segítsenek bennünket meglátásaikkal, kérdéseikkel, észrevételeikkel, hogy minél hatékonyabban végezhessük falunk fejlıdését szolgáló, megtisztelı feladatunkat.

Ezért önkormányzatunk kezdeményezte, hogy a Fertıszéplaki hölgyek a Soproni új Emlıdiagnosztikai Központban szervezett mammográfiai vizsgálaton vehessenek részt. Ügyünknek sikerült megnyerni Dr. Amberger Erzsébet tiszti fıorvos asszonyt, valamint a szőrıvizsgálatok gyıri koordinátorát és a háziorvosokat. Mindazok a fertıszéplaki 45 és 65 év közötti Hölgyek, akik az elmúlt két év során nem vettek részt emlıszőrı vizsgálaton, értesítést kapnak. A vizsgálatot április 7.-14.-én 08-12 óra közt, 15.-én 0814 óra közt lehet igénybe venni a Soproni új Emlődiagnosztikai Központban. Tisztelettel felhívom figyelmüket, hogy a vizsgálat INGYENES, az adott idıpontokban KIZÁRÓLAG Fertıszéplaki Hölgyek szőrıvizsgálatát fogják végezni! A vizsgálatra önkormányzatunk ingyenes szállítást biztosít 8 fıs kisbusszal. Mivel egy idıben 8 fı vizsgálatára nyílik lehetıség és az ellenırzés kb. 1 órát vesz igénybe, így utazással együtt 2 óra alatt megtörténhet a szőrıvizsgálat. Kérem, éljenek a lehetıséggel! Az idıben felismert rákbetegség gyógyítható! A szőrıvizsgálattal kapcsolatosan bıvebb információt kérhetnek háziorvosuktól vagy a szőrıvizsgálat helyi koordinátorától Koller Józsefné – Zsuzsa – védınıtıl.

Új lehetıségek a rászoruló idısek szolgálatában Ingyenes szőrıvizsgálat fertıszéplaki hölgyeknek Tisztelt Fertıszéplaki Hölgyek! Önkormányzatunk egyik fı célja, hogy Fertıszéplak egymásra figyelı, egymást segítı emberek közösségévé kovácsolódjon. Ennek egyik fı eleme, hogy figyeljünk egymásra, vigyázzunk egymás legfıbb kincsére, az Egészségre. Sokat hallunk arról, hogy a rák megelızésében milyen nagy szerepet játszanak a rendszeres szőrıvizsgálatok. A baj korai felismerése is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy sikeres legyen a kezelés. Hazánkban a nıket érintı rákbetegségek között az emlırák talán az egyik leggyakoribb. A korai felismerés ebben az esetben életmentı lehet! Tudjuk, hogy sok esetben milyen nehéz idıt keríteni a rendszeres szőrıvizsgálatokon történı részvételre.

Önkormányzatunk rendkívül fontosnak tartja az idısek segítését, felelısséget érez mindenki, különösen az egyedül élık iránt. Ennek szellemében két új lehetıséget is igénybe vehetnek a fertıszéplaki rászoruló idısek. Az egyik az úgynevezett HelpBox rendszer, ami nem más, mint egy éjjel-nappali diszpécserszolgálattal kiegészített segélyhívó rendszer. A rendszer lehetıvé teszi a segítségkérést, egyetlen gombnyomással. A vízhatlan jelzıgomb kényelmesen viselhetı folyamatosan csuklón, vagy nyakba akasztva. A jelzés beérkezésekor a diszpécser számára megjelenik a használó neve, címe, egészségi állapotára és korábbi gyógykezelésére vonatkozó adatok, valamint az elıre beprogramozott-problémától függı- értesítési sorrend, amelyek segítik a kialakult helyzet kezelését. Az intézkedések lehetnek sürgısségi, mentı, vagy orvosi ügyeleti kiszállás, házi gondozó, háziorvos, tőzoltóság, rendırség vagy családtag értesítése.


Bıvebb információ az Önkormányzat által támogatott szolgáltatásról a Polgármesteri Hivatalban kérhetı. A másik lehetıség annak köszönhetı, hogy Fertıszéplak csatlakozott a mikro térségi Házi gondozói szolgálathoz. Ennek keretében lehetıség nyílik a fertıszéplaki rászoruló idıs emberek mindennapi tevékenységének segítésére. A házi gondozásban részesülıkhöz igényük szerint naponta járna a gondozó, segít a házimunkában, mosásban, fızésben, beszerezi a gyógyszereket és általános segítségnyújtást végez. Kérünk minden jó szándékú hozzátartozót vagy szomszédot, aki ismer olyan idıs embert, akinek szüksége lehet e szolgáltatás igénybevételére, vegye fel a kapcsolatot az érintett személlyel és említse meg számára ezt a lehetıséget. Köszönjük.

ismertetése után részletes, minden kérdéskörre és nyitott témára kiterjedı megbeszélés vette kezdetét, melynek során minden résztvevı hangot adott véleményének, javaslatainak, feltette kérdéseit. Az egyeztetés során a résztvevık eldöntötték, hogy milyen mértékben kívánják elfogadni az elızetes javaslatokat, illetve megválasztották a megújult Sportkörben feladatot ellátni kívánó sportszeretı széplakiakat.

Ingyenesen látogatható az Esterházy kastély múzeuma minden fertıszéplaki számára A Fertı-part turisztikai lehetıségeinek minél hatékonyabb kihasználása érdekében Fertıszéplak Önkormányzata Együttmőködési Megállapodást kötött a Mőemlékek Nemzeti Gondnokságához tartozó fertıdi Esterházy kastéllyal. A megállapodás értelmében a két fél vállalta, hogy fejlesztési koncepcióit egyezteti és a munkát a másik féllel összhangban végzi. A megegyezés tartalmazza továbbá, hogy az együttmőködés keretében az Esterházy kastély múzeumát, illetve meghatározott hangversenyeit is minden széplaki ingyenesen látogathatja. Az aláírásokkal és pecséttel ellátott megállapodás Fertıszéplak honlapjáról bármikor letölthetı.

Megújuló sportélet Fertıszéplakon A terveknek megfelelıen került megrendezésre a Fertıszéplaki sport megújítását célul tőzı megbeszélés, melynek eredményeképpen elkezdıdhetett egy új, komplexebb mozgási lehetıségeket magába foglaló Sportkör kialakítása. A fórumra nagy örömünkre számos érdeklıdı érkezett, akik az egyeztetésben aktívan, önzetlen felajánlásokat téve vettek részt. Önkormányzatunk javaslatainak rövid

Szépszámú érdeklıdı a sportfórumon.

A fórumon résztvevık döntésének értelmében a Fertıszéplaki Sport Kör a következıképpen alakul át: Az FSK-t szakosztályok alkotják, olyan sportolási lehetıséget kínálva, melyekre falunkban valós igény merült fel. A már régóta mőködı és elismertségnek örvendı, heti egy alkalommal megrendezésre kerülı jóga, Locsmándi Erzsébet vezetésével az elızetes javaslatok alapján szakosztályként integrálódott az FSKba. Labdarúgásunk szintén szakosztályt képez a megújult szervezıdésben, az eddig megszokott felépítéstıl eltérıen, nıi és férfi szakágra tagozódva. A nıi szakágat Endrei Ramóna, míg a férfi szakágat Kóczán Mihály vezeti. Számos alkalommal felmerült az elmúlt idıszakban, hogy télen sajnos semmilyen mozgási lehetıség nincs Széplakon. Ezt a problémát kívánja orvosolni, hogy egyenrangú szakosztályként az asztalitenisz, Horváth Balázs vezetésével és Kónyi Kiss Gábor szakmai segítségével, idıjárástól függetlenül kínál mozgási lehetıséget. Részben a ping-pong által megszólított sportolóknak nyújt további alternatívát, a megalakult a kosárlabda szakosztály is. Örömmel vettük tudomásul a hírt, miszerint az eddig párhuzamosan mőködı kerékpáros egyesületeink a jövıben, az FSK kerékpáros szakosztályaként, egységesen kínálnak programokat, túrákat Fekete Imre irányításával. A fórumon a Fertıszéplaki lovasok is jelezték, hogy részt kívánnak venni az Sport Körben. A megújult szervezet mozgási lehetıséget kíván nyújtani


az említett sportágak iránt kevésbé érdeklıdık számára is. A megbeszélésen Horváth István (Stefi) aerobic szakember felajánlotta segítségét egy új szakosztály kialakításhoz, mely ritkább mozgási lehetıségek, pl. nordic walking, célcsoportra szabott aerobic stb. fertıszéplaki meghonosítását tőzi ki célul. Az FSK szakosztályait az elnök fogja össze, akit a megbeszélés részvevıi Szabó Katalin személyében egyhangúan választottak meg. A Sportkör elnökségét az elnök, egyes szakosztályok és szakágak vezetıi, illetve Kóbor Attila polgármester alkotják. Az elnökség, illetve annak tagjainak munkáját szakmailag a Széchényi Ferenc Általános Iskola testnevelés tanára Róka Norbert és Lajber Sándor tanár urak támogatják. A szakosztályok programjairól honlapunkon a „sport hírek” rovatban folyamatosan közöljük a legfrissebb híreket, információkat. Az alábbi ábra mutatja a Fertıszéplaki Sport Kör szervezeti felépítését:

szerint a csoport tagjai röviden betekinthetnek a tárlatba, létszámtól függıen idegenvezetı is rendelkezésre áll. A látogatást követıen a valamikori TSZ felé vezetı úton Hegykı felé vesszük az irányt, és a 8 öles árkot érintve ellátogatunk a hidegháború hangulatát idézı Vasfüggöny emlékhelyre. Az emlékhely megtekintése után, rövid pihenıt követıen, a hegykıi templom mellet elhaladva a csoport elindul az utolsó állomás, a Csonka szobor irányába, ahonnan rövid ismertetı után visszatérünk az indulás helyszínére, a Széchényi kastélyba. A túrát este baráti szalonnasütéssel, közös beszélgetéssel zárjuk. A program tervezéséhez kérjük, jelezze részvételi szándékát Fekete Imrénél az alábbi e-mail címen: eliottwans@gmail.com Bıvebb információ: www.fertoszeplak.hu Ha bármilyen kérdése vagy ötlete van, keressen bennünket az alábbi telefonszámokon: Fekete Imre: 20/2568049, Horváth Balázs: 20/3946699

A Fertıszéplaki Sport Kör Kerékpáros szakosztályának 2011-re tervezett túraidıpontjai Április 16. – Frauenkirchen Május 14. - Fertı – kiskör Június 25. – Balf Július 30. – Podersdorf Szeptember 3. – Nick Október 8. - Haraszt – kör További információk: www.bringazz-fertopart.5mp.eu

Módosult a családi gyalogtúra idıpontja A Fertıszéplaki Sport Kör Kerékpáros szakosztálya fı tevékenységi körétıl eltérıen családi gyalogos túrát szervez. A program célja az egészséges és tartalmas szabadidı eltöltése mellett településünk számos látnivalójának felkeresése, megismerése. Az eredetileg április 9-ére tervezett túra a Szentségimádással egybekötött Lelkigyakorlat miatt késıbbi idıpontban kerül megrendezésre. A túra napjáról honlapunkon tájékozódhat. A séta a tervek szerint 13:00 órakor indul a fertıszéplaki Széchényi kastély udvaráról. A csoport áthalad a település közepén elhelyezkedı ligeten, ahol a Hısi halottak emlékére állított emlékszobornál röviden megállunk, majd a sétát folytatva érintjük a fertıszéplaki faluházakat. Igény

Fekete Imre, FSK Kerékpáros Szakosztály Vezetı

Domb I/1  

Fertőszéplak Önkormányzatának Lapja I. évf. 1. szám

Domb I/1  

Fertőszéplak Önkormányzatának Lapja I. évf. 1. szám

Advertisement