Page 1

Fıállású polgármester Fertıszéplakon

Munka szoros együttmőködésben

Írta: Kóbor Attila Fertıszéplak polgármestere

Bizonyára Önök is értesültek arról, hogy a kormány átfogó önkormányzati és közigazgatási reformra készül. Kiemelt cél a közigazgatási rendszer átalakítása, egy hatékonyabb, koordináltabb, olcsóbb, legfıképp ügyfélközpontú területi közigazgatás. A parlament elsı lépésként a hét regionális államigazgatási hivatal helyett már szeptembertıl létrehozta a 19 megyei és egy fıvárosi közigazgatási hivatalt; a hivatalok a kormány általános területi államigazgatási szerveiként mőködnek, és a kormány újra ellenırizni tudja az önkormányzatok törvényes mőködését. Nekünk helyi szinten is fel kell készülnünk a változásokra. Fertıszéplak képviselıtestületének célja, hogy az önkormányzati reform kapcsán, megerısödve, Fertıszéplak érdekeit a legmesszebbmenıkig képviselve tudjunk megvédeni. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy minden olyan fórumon és egyeztetésen, amin Fertıszéplak érdekeivel kapcsolatos döntések is születnek, képviseltessük magunkat. A folyamatos jelenlét, az egyeztetéseken való részvétel az okos és minden közremőködı számára hasznos szövetségek kötése sosem volt fontosabb, mint manapság. Ezért június 1.-tıl fıállású polgármesterként látom el feladatomat. Úgy érzem, a hatályos önkormányzati rendszer alapjaiban történı megváltoztatása és Fertıszéplak érdekeinek képviselete nem tőr kompromisszumot. Jelenleg is folytatunk olyan tárgyalásokat, amelyek megerısítik szerepünket a régióban. Fejlesztések a leghatékonyabb kivitelezésben Azoknak a korábban nagy beruházásoknak az elıkészítését melyet megígértünk, befejeztük, – Falukép átalakítása, Nagy Lajos utcai parkoló kialakítása, Kálváriák felújítása...stb - a kivitelezések megindításhoz várjuk a pályázatok kiírását. A változások kapcsán olyan lehetelıség is felvetıdött, hogy a jelenlegi helyi adók nem, vagy csak részben maradhatnak a helyi önkormányzatoknál, ezért szükségesnek és fontosnak tartom a takarékoskodást és a jelenlegi anyagi eszközeink minél hatékonyabb felhasználását. Ezért is szeretnénk minél több tervezett beruházásunk kapcsán csak az önerıt finanszírozni.

Természetesen, a korábban már jól mőködı fogadóórai rendszert, amelynek keretében páros héten szombat délelıttönként is tartok fogadóórát, változatlanul hagyom. Kérem, a továbbiakban is keressenek kérdéseikkel, problémáikkal. Személyesen, elektronikus levélben vagy az ABC-ben és a postán kihelyezett dobozokban is eljuttathatják hozzám kérdéseiket. Köszönöm, hogy megtisztelnek bizalmukkal!

Csipkerózsika álmából éled a Széchényi kastély Új Közösségi Terem a kastélyban Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Sokat és sokszor beszéltünk arról, hogy önkormányzatunk kiemelten fontosnak tarja a civil szervezetek támogatását. Az ésszerő és szükséges takarékoskodás mellett anyagilag is támogatjuk mőködésüket. Korábban a Mővelıdési Ház mellett, a volt „Drótszamár” épületében győltek össze civil szervezeteink. Sajnos az épület fenntartása, állagmegóvása egyre jelentısebb terhet rótt ránk. Az idei évben sok éves próbálkozás után, végre ismét olyan célra tudtuk kiadni az épületet, amely nem csupán anyagi hasznot hoz Fertıszéplaknak, de szervesen illeszkedik a tájházakhoz, ezzel is emelve Fertıszéplak turisztikai vonzerejét. Felmerült az igény, hogy új közösségi helyiség kerüljön kialakításra. Mivel célunk, hogy a Széchényi kastélyba életet vigyünk, úgy döntöttünk, hogy az új civil termet a kastély keleti szárnyának egy részében fogjuk kialakítani. Nem várt közösségi összefogással indult meg a munka! Különösen az İszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai vállaltak oroszlánrészt a felújításban. Önkormányzatunk vállalta a beépített anyagok finanszírozását, de a kivitelezés szinte teljesen önkéntes társadalmi munkában történt. Hosszú lenne a lista, ha felsorolnám mindazokat, akik szabadidejüket áldozták vagy gépeket, autókat biztosítottak esetleg áraikból kedvezményt adtak annak érdekében, hogy a Civil Terem létrejöjjön.


Külön szeretnék köszönetet mondani képviselıtársaimnak, Németh Gyulának, Hanzséros Józsefnek és Hanzséros Bélának, akik szó szerint „hajtották” a munkákat, szervezték a beszerzéseket és megkeresték a szakembereket. A fıbejárati boltív alatt szélvédett, fertıszéplaki téglával burkolt teret alakítottunk ki ahol jó idı esetén a kihelyezett padokon jó beszélgetéseket folytathatunk. Nyári estéken pedig baráti társaságok tarthatnak összejöveteleket. Gondoltunk arra is, hogy télen korán sötétedik, így a kaputól a boltív bejáratáig vezetı járdát mozgásérzékelıs reflektor világítja meg, így sötétben is biztonságosan lehet megközelíteni a bejáratot. A közösségi helyiségben elıtér, mosogató, nıi és férfi mosdó, illetve egy nagyobb, barátságosan, berendezett szoba áll rendelkezésre.

Az új közösségi hely bent....

... és kint.

Biztos vagyok abban, hogy mindenki, aki birtokba veszi a Közösségi Termet, meg fogja becsülni és vigyázni fog rá, hisz benne nem „csak” a közösség pénze, de a közösség munkája is van. A közösség, a közösen végzett munka a legnagyobb érték! A közösen végzett munka közben eltőnnek a korlátok, megértıbbek, barátságosabbak leszünk egymás iránt, tanulunk egymástól, hisz közös a cél: Létrehozni valamit!

Remélem, sok vidám órát fogunk együtt tölteni az új Közösségi Teremben és a kastély visszanyeri a régi feladatát: Fertıszéplak közösségformáló és központi helyévé válik, olyanná, amely jelképezi a fertıszéplaki emberek összefogását és egybetartozását!

Adtunk egy napot Fertıszéplakért! Írta: Kóbor Attila Fertıszéplak polgármestere

Tavaly októberben egy beszélgetés során vetıdött fel elıször az „Adj egy napot Fertıszéplakért” gondolat. Akkor sokan úgy gondolták, hogy a széplakiakat nem lehet bevonni közösségi munkavégzésbe. De hittem, hogy a széplakiak a falujukra büszke és tenni akaró emberek. A borús, esıbe hajló idı ellenére sokan már fél 9-kor megjelentek a kastély udvarán. A hölgyek gyorsan birtokba vették a pincét. A férfiak az udvar rendezésébe fogtak bele. Hamar megmutatkozott a közösségi munka elınye, hisz jobbnál jobb javaslatok születtek a munka gyorsítása érdekében. A munka tempóját a közben egyre sőrőbb esı sem akasztotta meg! Mindenki égett a tenni akarástól és szemlátomást tisztult, alakult a terület és fogyott a pincébıl az évtizedek alatt felhalmozódott szemét és felesleges holmi. Külön került győjtésre a fahulladék, amellyel a kastélyban kialakított közösségi termet fogjuk főteni, külön a fémhulladék és több mint 15 köbméter tégla és betontörmelék került a győjtıkonténerbe. Nem csak takarítással, de építı munkával is telt a nap, hisz a bejárati boltív alatti területet „széplaki” téglával burkoltuk le. Megtisztítottuk a régi kút környékét is. Terveink szerint terméskıbıl kútkávát fogunk készíteni és kitisztítva igazi „vár kutat” fogunk kialakítani a környéken egyedülálló módon. Talán kevesen tudják, hogy a kút aljában egy ajtó található, amely bevezet a kastély és a templomdomb alatt húzódó alagútrendszerbe. Öröm volt látni, hogy nem csak a középkorosztály, de a gyerekek és az idısek is kivették részüket a munkából. Hanzséros „Peti” Pista bácsi legidısebbként, Mudra Ádám legfiatalabb résztvevıként fogta keretbe a résztvevıket. A napot fáradtan, de jó hangulatban halászlét és szarvas ragut kanalazva zártuk. Köszönet a Horgászegyesületnek és a Hegykıi Sólyom Vadásztársaságnak! Köszönetemet fejezem ki minden résztvevınek! Bebizonyítottuk, hogy mi, Széplakiak tudunk összefogni és közösen dolgozni a falunkért! Köszönöm a sok javaslatot, ötletet, amelyekkel a munka közben megkerestek. Kérem, a jövıben is dolgozzunk együtt Fertıszéplakért!


Elıtte

hosszú távú letelepedését, illetve „visszaköltözését”, ezért a fertıszéplaki lakcímmel rendelkezıknek további kedvezményeket biztosítunk. Fertıszéplak Képviselı Testületének 26/2011. (IV. 20.) határozata szerint Önkormányzatunk 3.200 Ft / m2-es 700-900 m2-es telkeket kínál településünk központjához közel, de zavartalan életvitelt biztosítani tudó, dinamikusan fejlıdı területén. A támogatási rendszer értelmében a Mátyás király utcában kb. 2,5 M Ft-ért már 800m2-es telek kapható, ami a Fertı parti telekárakkal összehasonlítva kb. 50%-os kedvezmény. Amennyiben a vásárló Fertıszéplaki lakcímmel is rendelkezik, további 1 M Ft-os árelınyt is elérhet, így egyedülálló lehetıségként 1,5 M Ft-ért juthat egy 800m2es, közmőves telekhez. Természetesen nem feledkeztünk el a falu más területein építkezni vágyó, vagy a „foghíjas telekvásárlókról” sem. İket, családi állapotuktól függıen akár 500.000 Ft kedvezménnyel is támogatjuk. Miután Képviselı Testületünk egységes véleménye, hogy az építkezés, letelepedés, összetett, rengeteg munkát igénylı és fıleg költséges feladat, készek vagyunk minden egyes esetet külön is megvizsgálni és a költségvetés adta lehetıségek figyelembevételével, a lehetı legnagyobb mértékben, akár személyre szabott konstrukcióval is segíteni a Fertıszéplakon „gyökeret ereszteni” kívánókat. Ha a telekvásárlással kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük érdeklıdjön a Polgármesteri Hivatalban.

Utána

Számítok minden széplaki polgárra és Önök is forduljanak hozzám és képviselıtársaimhoz bizalommal a továbbiakban is.

Kedvezményes telekárakkal településünk jövıjéért Írta: Fekete Tamás Fertőszéplak alpolgármestere

Ahogy sajnos számos példa mutatja, a lakosságát, fiataljait megtartani nem tudó, lassan elöregedı és kiüresedı települések hosszú távon nem lehetnek sikeresek. Ahogy már számos alkalommal hangsúlyoztuk, Önkormányzatunk egyik alapvetı célja, hogy Széplak fiataljait megtartsa, illetve, hogy vonzóvá váljon a letelepedni kívánó házaspárok, családok számára is. Ezen célkitőzésünk alapvetı intézkedéseként Képviselı Testületünk összközmőves telkek kialakítása és azok önköltségi áron való értékesítése mellett döntött. A határozat értelmében a közmővesítés árának megfizetésével bárki telekhez juthat Fertıszéplakon. Ezen felül fokozottan kívánjuk támogatni a Széplakiak

Népi kézmőves tábor Fertıszéplakon Írta: Kiskéri László

2011. június 27. és július 1-je közt, hagyományteremtı céllal került megrendezésre népi kézmőves táborunk. A Fertıszéplakon és környékén meghirdetett táborba többségében széplaki diákok jöttek. Az önkormányzat támogatásának köszönhetıen a széplaki diákok nagyon kedvezı feltételekkel vehettek részt a táborban. A gyerekek az öt nap alatt számos autentikus kézmőves tevékenységgel ismerkedhettek meg. Fı tevékenységként a fazekasság vonult végig az egész héten. E mellett volt lehetısége a diákoknak kipróbálni a kosárfonást, a gyékényezést, a nemezelést, továbbá a népi játék és hangszerkészítést. A gyerekek munkáját a két táborvezetı, Horváthné Kiss Rita és Egresits Anita mellett önkéntes felnıttek is segítették. A kézmőves tevékenység közben volt lehetıség népzenehallgatásra, népdaléneklésre. A gyerekek nagy örömére a kézmőves tevékenységeket meg-megszakította egy-egy népi játék, ahol megmozgathatták tagjaikat. Bıvebb, képes beszámoló a táborról településünk honlapján olvasható: www.fertoszeplak.hu


Világörökség Nap a Fertı-tájon

TIOP pályázaton informatikai eszközöket nyert iskolánk

Írta: Taschner Tamás

Írta: Iliásné Pozsgai Anna iskolaigazgató

Hatalmas érdeklıdés kísérte az idei világörökség napot. Csak az elıre jelentkezıknek 300 programfüzetet juttatott el a világörökség iroda. A végleges résztvevık száma pedig az ezer fıt is elérte. Rengetegen látogattak legalább 3 helyszínt és 18 fı pedig 10 helyszínen is járt, ık a világörökség nap alkalmából elismerı diplomát is kaptak Ivanics Ferenc elnöktıl Fertıszéplakon a záró rendezvényen.

A világörökség nap nem lett volna sikeres a Civilek a Fertı-tájért Egyesület tagjainak, az egyes települések önkénteseinek munkája nélkül, akik fáradhatatlanul tevékenykedtek és mutatták be falujuk, városuk rejtett értékeit. Hiszen olyan különleges látnivalók is megnyíltak, mint az Esterházy sírdomb, a balfi fürdıkápolna, a nagycenk Gráf mőhely, stb., ahol most szakavatott vezetık tárták fel a látogatók elıtt a ritkaságok értékeit. Köszönet érte. A Fertı-táj Világörökség Egyesület tagjai és a honorarius curatorok a tájat stílszerően egy oldtimer busszal járták be és maguk is részt vettek az egyes helyszínek programjaiban. Még a tagok, az egyes települések polgármesterei is elcsodálkoztak, mennyi apró és mégis fontos érték található a tájon. A világörökség nap Fertıhomokon kezdıdött megnyitóval reggel 9 órakor, ettıl az idıponttól kezdve minden helyszín este 18 óráig fogadta a látogatókat, majd 18.00 órakor kezdıdött a Fertıszéplaki tájházakban a záró rendezvény, ahol a homoki Kajkavci csoport és a fertırákosi fúvósok szolgáltatták a mősort. A záró rendezvényen Kóbor Attila, Fertıszéplak polgármestere fogadta a vendégeket, beszédet mondott Wellner Andrea a Porpáczy ÁMK igazgatója, házigazda, Kóczán Zoltán megyénk alelnöke, a napot értékelte Ivanics Ferenc országgyőlési képviselı elnök. A világörökségnapról képes beszámoló www.vilagoroksegnap.hu -n található.

a

Fertıszéplak Község Önkormányzata 5.273.080 Ft vissza nem térítendı támogatást nyert az Új Magyarország Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja (TIOP) keretében. A pályázat célja az iskola informatikai eszközpark és a kompetencia alapú oktatás fejlesztése. Ennek érdekében valósult meg az intézmény számítógép állományának a korszerősítése és a pedagógiai, módszertani feladatok igényeinek megfelelı infrastruktúra kialakítása. A fertıszéplaki Széchényi Ferenc Általános Iskolában 134 diák tanul. Az intézményben jól felszerelt tantermekben, felújított épületben folyik az oktatás 8 évfolyamban, 1 napközis és 1 tanulószobai csoportban. A helybeli tanulókon kívül 44 tanuló jár környékrıl az iskolába, ahol barátságos, gyermekközpontú környezetben folyik az oktató-nevelı munka. Fertıszéplak önkormányzata, karöltve az iskolavezetéssel fontosnak tartja, hogy az intézmény pedagógusai naprakész, korszerő, színvonalas oktatást nyújtsanak a tanulók számára. 2011 áprilisában 4 db interaktív táblát, 4db projektort, 4 db laptopot, 1 wifit, 1 db SNI csomagot és 1db alkalmazási szervert kapott. A pályázat részeként a tantestület 15 pedagógusa 10 órás képzésen vett részt, ahol elsajátították a Prometheon 378PRO interaktív tábla szoftverének az EPSON EB 460 nevő projektor használatával kapcsolatos fontos tudnivalókat. A képzést és az eszközöket a budapesti Delta Services Kft. biztosította. 2011. 06.20-án Kóbor Attila polgármester és Iliásné Pozsgai Anna iskolaigazgató kihelyezte az EU-s projektrıl szóló tájékoztató táblát az iskola épületére. Az átadó rendezvényt 2011. augusztus 31-ére, a tanévnyitó ünnepéllyel egybekötve tervezi az iskolavezetés.


Közel egy éve Fertıszéplakon Írta: Tóth Miklós plébános

Lassan egy éve, hogy a nyugdíjba ment Szuchentrunk kanonok úr helyére kerültem és Fertıszéplak mellett Fertıd és Sarród település plébániáit ellátom. Elıször a kanonok úrral miséztem együtt a falunapon és találkoztam a templomban a hívekkel és a ministránsokkal. Azután Viktor atya ferences szerzetes ezüstmiséjén vettem részt. Az ezüstmise után találkoztam a környékbeli plébánosokkal, szerzetesekkel és az egyházközségi képviselı-testületi tagokkal. Novemberben az idısek napján kicsit jobban megismerhettem a templomba járókat, a nyugdíjasokat és elbeszélgettem velük. Az iskolába több alkalommal is felmentem. Tartottam hittanórákat, megismertem az iskolás hittanos gyerekeket. Az iskolai Mikulás napi és a karácsonyi ünnepségen is részt vettem. Az egyházközség jó vallásos múltra tekint vissza. A falu több szerzetest, szerzetesnıvért, papot adott az Egyháznak. Akiknek csak megemlítettem akár plébánosok, akár civil embereknek, hogy Fertıszéplakot is én látom el lelkipásztorilag, mindjárt az volt az elsı gondolat és mondat, hogy egy vallásos falu, a fertıpart pedig nagyon vallásos vidék. Sokan járnak templomba, sokan gyónnak és áldoznak, lelkigyakorlatok és zarándoklatok vannak. Azt is látom, mennyire fontos és mennyire meghatározó azoknak a családoknak a vallásos élete és példamutatása a többiek felé, amelyik családból szerzetes, szerzetesnıvér vagy pap kerül ki. Ez is tartást ad a faluközösségnek. Az emberek nagy része össze tud fogni ha a faluért, az óvodáért, az iskoláért, a Máltai Szeretetszolgálatért vagy az egyházközségért tenni kell valamit. Jó látni, hogy a falu lakói magukénak érzik ezeket az intézményeket, a falu szerves részének tekintik és tenni, áldozni is hajlandók értük. Jó példa volt az összefogásra az „Adj egy napot Fertıszéplakért” megmozdulás. Ezúton is gratulálok és köszönöm a részvevınken a sok és hasznos munkát. Kiemelkedıen jó a kapcsolatom az Önkormányzattal. Rendszeresen tartom a kapcsolatot a Polgármester úrral. Minden tekintetben segítıkész partnert találtam a személyében. Öröm a lelkipásztori munka egy ilyen településen, ahol ilyen jól mőködı képviselıtestület irányítja a települést. Úgy látom, munkájuk a kölcsönös tiszteleten és hasznos együttmőködésen alapszik, példát adva más településeknek is. A templom ajtaja nyitva van. Nagyon sok turista látogatja. Szívesen betérnek a templomba és bizonyára nem csak a látnivalókat nézik meg, hanem imádkoznak is. A két kálváriát is látogatják a turisták, hiszen egyedülálló a környéken és az országban is. Nagyon örülök, hogy a Kálváriák felújítási tervei elkészültek,

remélem a Jó Isten segítségével sikerül forrást találni a felújításra. Ezek a meglátásaim és mindenkit bátorítok arra, hogy összefogással és egyetértéssel tudjuk erısíteni faluközösségünket és családjaik mindennapi életét.

Boldogasszonyi zarándoklatra hívunk mindenkit Írta: Fekete Tamás Fertıszéplak alpolgármestere

A tavalyi évhez hasonlóan, 2011. augusztus 15.-én ismét zarándoklatot tervezünk Boldogasszonyba. A nem titkoltan hagyományteremtı céllal indított kezdeményezés az ıseink elıtti tiszteletet, a Fertı-parti települések között Széplaknak, a római katolikus vallásban betöltött meghatározó szerepét és elkötelezettségét hivatott kifejezésre juttatni. A tavalyi évhez hasonlóan, az idén is a gyalogos zarándoklat mellett kerékpáros csapat is fog indulni. De gondoltunk azokra is, akiknek ereje nem teszi lehetıvé a távolság gyalogosan vagy kerékpárral történı leküzdését. Számukra buszos zarándoklatot szervezünk. Sikeres tárgyalásainknak köszönhetıen a Fertı-táj Világörökség Egyesület, melynek Fertıszéplak is tagja, ingyenesen biztosítja a buszokat. A tapasztalatok alapján, természetesen létszámtól függıen, kb. 6 óra séta szükséges a 30 km-es táv megtételéhez. A magyar mise valószínőleg az idén is 13:00 h-kor fog kezdıdni, tehát elızetesen kb. reggel fél 6 h-i indulást tervezünk a templom elıl. Természetesen a szervezéshez pontos adatokra van szükség, ezért kérjük, hogy aki a zarándoklatban részt kíván venni, esetleg ötlete vagy kérése van, keressen bennünket a honlapon található elérhetıségeinken, illetve a Polgármesteri Hivatalban. Kérem, csatlakozzanak minél többen, hogy az idén ismét büszkén képviselhessük falunkat a Boldogasszonyi Bazilika felé vezetı úton és együtt vehessünk részt a minden magyar érzelmő embernek felemelı lelki élményt nyújtó ünnepi szentmisén.

Felhívás a temetıben sírokat gondozóknak Írta: Kóbor Attila Fertıszéplak polgármestere

Tisztelettel szeretném felhívni minden temetılátogató figyelmét arra, hogy a temetı hátsó kapuját minden esetben zárja be maga után. Az erdei vadak elıszeretettel tévednek be a temetıbe, megrongálják a sírokat, megeszik a virágokat. Kérem, vigyázzunk a magunk és mások értékeire! Kis figyelemmel nagy bosszúságtól tudjuk egymást megkímélni!


OTP-Bank Kupát nyertek nıi labdarúgóink! Írta: Doszpod Zsolt edzı

Ekkor következett a büntetı párbaj ahol újfent diadalmaskodtunk és ezzel MEGNYERTÉK LÁNYAINK A KUPÁT! Csapatunk a tornán: Bognár Lilla, Bognár Zsanett, Bális Gabriella, Bán Enikı, Endrei Diána, Endrei Ramóna, Nagy-Peti Kitti felállásban játszott. gólszerzıink: Endrei Diána (7), Endrei Ramóna (3) Nagy-Peti Kitti (3) Gratulálunk ezúton is a csapatnak a gyönyörő sikerhez!

Régi népi használati tárgyakat győjtünk a Mővelıdési Ház belsı díszítésére. Írta: Kiskéri László

2011. június 25.-én a Fertıszéplak SK Nıi Labdarúgó Csapata Celldömölkön vendégszerepelt a VIII. Vulkán Futball Fesztiválon. A tét az OTP-BANK KUPA volt! A rendezvényen 10 nıi labdarúgócsapat vett részt. A résztvevık két 5-ös csoportban kezdték meg a küzdelmeket. Csapatunk a UFC Celldömölk, Vép, Szombathely, Nyirád, csapataival került szembe a csoportban. Elsı meccsünket a Nyirád csapatával játszottuk melynek végeredménye 1-1 lett. Ezután következett a házigazda UFC Celldömölk, akiket nagy küzdelemben 2-1-re sikerült legyıznünk! A következı mérkızés a Vép csapata ellen volt, akiktıl 10 vereséget szenvedett a széplaki csapat. Ezután még nagyobb elszántsággal vetették magukat a küzdelembe lányaink és a csoport utolsó meccsén sima 3-0 gyızelmet arattunk a Szombathely csapata ellen. Ekkor a csoport 2-3 helyén végeztünk a Nyirád csapatával együtt. Mivel azonos gólkülönbség és pontszám volt, következett a büntetı párharc ahol el kellett dönteni, melyik csapat jut tovább a 2. helyen. A büntetı párharc során Bognár Lilla kapusunk parádézott és a 3 büntetıbıl kettıt hárított. Csapatunk ezzel bejutott az elıdöntıbe, ahol várt ránk a másik csoport gyıztese az Alsósági Tigrisek csapata. Lányaink kellı önbizalommal és óriási lelkesedéssel kezdték meg az elıdöntıt. Nem maradt el az eredmény sem mert sikerült 1-0-ra legyıznünk az alsóságiakat. Ezzel a gyızelemmel csapatunk döntıbe került!! Közben a másik elıdöntı is véget ért és meglett a döntı másik résztvevıje. A döntı párosítása: UFC CELLDÖMÖLK – FERTİSZÉPLAK. A döntıben óvatosan és megfontoltan játszott mindkét csapat. Egy hibából adódóan vezetést szerzett a Celldömölk csapata, amit a meccs végéig tartani tudott. A vég hajrában azonban sikerült kiegyenlíteni lányainknak és így a döntı végeredménye 1-1 lett.

Kedves Fertıszéplakiak! A nyáron kisebb felújítási munkálatok kezdıdtek a Fertıszéplaki Mővelıdési Házban. Ennek keretében már megújult a Mővelıdési Ház területén található egyik tornaöltözı. Ennek a felújításnak köszönhetıen tudtunk igényes körülmények közt fogadni kerékpáros diákokat egy miskolci gimnáziumból. A munkálatok folytatódnak. Terveink közt szerepel többek közt a Mővelıdési Ház külsı és belsı elıterének megújítása is. A belsı elıtér és az olvasóterem falait régi népi használati tárgyakkal szeretnénk díszíteni. Erre a célra szervezünk most győjtést. Várunk régi festett tálakat, korsókat, képkereteket, faragott polcokat, tálasokat, mángorlót, köpülıt, textileket, parazsas vasalót, cserépedényeket, rézedényeket, mozsarakat, kulacsokat, régi hangszereket és minden egyéb népi használati tárgyat, amit szívesen ajánlanának fel a közösség javára. A tárgyakat július 18-án, hétfın délután 17 és 18 óra közt várjuk a Mővelıdési Házban. Köszönjük mindenkinek, aki szívén viseli településünk közösségi helyiségét a Mővelıdési Házat.

Domb I/2.  

Fertőszéplak Önkormányzatának Lapja

Domb I/2.  

Fertőszéplak Önkormányzatának Lapja

Advertisement