Page 1

25 Years of Excellence

1

Icon of CMI Social Responsibility


2

¿ia- mbv ] v k z\ - n¬ km¥ s- a∂pw b X m ] \ h tk ≠mcp Zo] n-∂n\n s I w X c m ` sNm√phm\ p ¥ X s m p \µn-b√ Ipºn-Sp∂ [ nt ∂ k k¿t∆i nb ohnXw am‰ P v b m ° - c- mt- bm¿ - n-embv - b W Aic- W c a v k n≥ h ]pWy-]n-Xm p \mfpw \Ss- °s√ - ms- Xmc pSpw_w \∑s- Nø I o a I rX s] t∂mXnb s am[h tkhs- b∂v - bm - t- kh en-sb∂pw am\h i s s \ h¿Ø - ƒ I Acpf- nb {] m t]msbmcm \mfp ∂ - vac- n-®oS- p fm∂mbv s Ω A\pk \ n¬ n-b [\yao thZ - s- a∂pw h\ k t z\ ¥ km am{Xa- mbv w \ h k t w - nep - ms- W¶ - mbv ep≠ naXt- aX ∂ p a w p ∂∂ pt- ºmƒ b tkhs- bse X m √ na - n-S - m\ ph ß d p b nb∂pw s ¥ h A k t v b - a- m h\ sas¥∂v km¥z\ ` c m I v k w - n∂y k Imhyw - a- me m - pK nb X p \hb g e - n-bn-s s- sie \ - m≥ eI t Ø ¿ W h X {] p - c `qan° ß ml f- pa- mbv \ lcn-Xa- t- \ Ø ¿ - fmw {]h q∏n \n¬∏q. hnhn-[ß Icw I \µn-tbmsS


kndn-bIv Gen-bmkv shmf≠dn Atkm-kn-tb-j≥ (CEVA) 19˛mw \q‰m-≠ns‚ kmaqlnI-˛k - mw-kvImcnI hnZym`ymk B≤ym-flnI taJ-e-I-fn¬ X\-Xmb kw`m-h-\-Iƒ \¬Inb, kn.-Fw.-sF, kn.-Fw.kn k`m ÿm]-I-\p-amb hmgvØ-s∏´ Ipcym-t°mkv Gen-bmkv Nmh-d-b-®s‚ kmaqly tkh\ Z¿i-\-ß-fn¬ \n∂pw {]tNm-Z\w Dƒs°m≠v kn.-Fw.sF. k`-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ 1987 ¬ ÿm]n-X-amb Hcp k∂≤ kwL-S-\bmWv tkh (CEVA- Cyriac Elias Volundary Association). hmgvØ-s∏´ Nmhd ]nXm-hns‚ hm°p-Iƒ \mfn-Xp-hs - c-bp≈ tkh-bpsS hyXykvXamb {]h¿Ø-\ß - ƒ°v ssNX\y t{kmX- mbn. C¥y-bnse Zcn{Z e£-ßf - psS D∂-a\ - Ø - n-\mbn kpa-\  - p-If - mb H´-\h - [n Bfp-If - psS kl-Ic - W - t- ØmsS XpS°w Ipdn® tkh C∂v AXns‚ cPXPq_n-en- \nd-hn-emWv. sIm®n tI{µ-am°n U¬ln, I¬°´ F∂n-hn-S-ß-fn-ep≈ {]mtZinI Hm^o-kp-I-fn-eqsS ]≤Xn {]h¿Ø-\-ßsf GtIm-]n-∏n-°p∂ tkhbpsS {]Jym-]nX e£y-߃ Ch-bmWv; i. k∂≤ kwL-S-\-Isf ]cn-t]m-jn-∏n-°pI ii. kwLSn-X-amb CS-s]-S-ep-Iƒ \S-ØpI iii. {]h¿Ø-\ß - ƒ°mbn sshtZ-io-bhpw kztZ-io-bh - p-amb hn`h kam-l-cWw \S-ØpI iv. KpW-t`m-‡m-°-fn-te°v Imcy-£-a-X-tbmsS {]h¿Ø-\-߃ FØn-t®-cp-∂-Xn\v \n¿t±-i-߃ \¬IpI v. Ahsb \nco-£n-°p-Ibpw hni-I-e\w \S-Øp-Ibpw sNøpI tIc-f-Øns‚ hnZym-`ymk hnI-k-\-Øn¬ amXr-Im-]-c-amb apt∂-‰-Øn\v t\XrXzw \¬Inb kn.-Fw.sF k`bpsS kmaq-lnI tkh\cwKsØ AXpey kw`m-h-\-bmWv tkh. PmXn-aXt`Z-sat\y AK-Xn-Iƒ°pw Aic-W¿°pw tkh \¬Ip∂ kw`m-h-\-Isf XrXob taJ-e-Ifmbn Xncn®v hni-Zo-I-cn-°mw. i. kn.-Fw.sF k`bpsS t\Xr-Xz-Øn-ep≈ k∂≤ kwL-S-\-Ifneq-sS-bp-≈ {]h¿Ø\w. ii.k∂-≤- kw-L-S-\Isf ]cn-t]m-jn-∏n-°p∂ {]h¿Ø-\-߃ iii.t\cn´p≈ {]h¿Ø-\-߃

3


- I - sf ]cn-t]m-jn-∏n1) kn.-Fw.sF k`bpsS t\Xr-Xz-Øn- 2) k∂≤ kwL-S\ - ƒ ep≈ k∂≤ kwL-S\ - -Ifn-eq-sS-bp-≈ °p∂ {]h¿Ø-\ß tkh-bpsS amXr-Im-]c - a - mb Hcp {]h¿Ø\ {]h¿Ø\w. C¥y-bnse 28 kwÿm-\-ß-fnembn 250 ¬∏cw

4

k∂≤ kwL- S - \ - I - f n- e qsS 350 ¬ A[nIw ka¿∏nXcpsS t\Xr-Xz-Øn¬ Zcn-{Z-cpsS hnI-k\- Ø n- \ m- b p≈ {]h¿Ø- \ ߃ \S- Ø p∂p. A¿∏W t_m[-tØmsS {]h¿Øn-°p∂ 2500 DtZym-Kÿ ¿ {]h¿Ø-\ß - sf GtIm-]n-∏n-°p-∂p. hnhn[ taJ-eI - f - n¬ {]K-¤c - m-b GI-tZiw 1250 hy‡n- I ƒ k∂≤a\- t msS kn.- F w.- s F. k`bpsS kwL- S - \ - I fpambn H∂ptN¿∂v {]h¿Øn-°p-∂p. _p≤n-am-µy-ap≈ Ip´n-Isf klm-bn-°p-∂Xn\v 14 Dw imco-cnI sshI-ey-ap-≈-h¿°v 4 Dw, _[n-c-aq-I-c¿°mbn 2 Dw, A‘-cm-b-h¿°v 2 Dw, htbm-[n-Icpw A\m-Y-cp-am-b-h¿°v 10 Dw, HIV/ AIDS _m[n-Xsc kwc-£n-°p-∂-Xn-\mbn 5 Dw ÿm]- \ - ß ƒ kn.- F w.sF k` \S- Ø p∂p. IqSmsX CX-c BtcmKy ]cn-]m-e\ tI{µ-߃ 7 Dw, elcnhnap‡ tI{µ-߃ 2 Dw, sNdp-InS IpSn¬ hyh-kmb bqWn‰pIƒ 24 Dw, AwK≥hmSn- I ƒ 45 Dw, km£- c Xm tI{µ- ß ƒ 42 Dw, sXmgn¬ A[n-jvTnX hnZym`ymk sk‚-dp-Iƒ 55 F∂nßs\ hnhn[ ÿm]- \ - ß ƒ hgn kn.Fw.sF k`-bpsS kmaq-lnI {]h¿Ø-\ß - ƒ P\ß-fn-te-s°-Øp-∂p. kv{Xo im‡o-I-c-W-Øn-eqsS kmaqly hnI-k\w ap∂n¬ I≠p-sIm≠v 3885 kzbw klmb kwL- ß ƒ kn.- F w.- s F. k`- b psS hnhn[ k∂≤ kwL-S-\-Iƒ hgn cq]o-I-cn®v {]h¿Ø-\-߃ \S-Øp-∂p.

ssien-bmWv {]mtZ-inI k∂≤ kwL-S-\-Isf {]tZ-i-Øns‚ kpÿnc hnI-k-\-Øn-\mbn ]cnt]m-jn-∏n-°pI F∂-Xv. Ign™ 25 h¿j-°m-ehpw hnP-bI - c - a - mb hnI-k\ {]h¿Ø-\ß - f - n¬ G¿s∏Sp-∂-Xn\v CXn-eqsS km[y-am-bn. GI-tZiw 500 k∂≤ kwL-S-\-I-fn-eq-sS-bmbn sNdpXpw hepXp-amb Bbn-c-tØmfw ]≤-Xn-Iƒ P\-t£-a-]-cambn sNbvXp Xo¿°m≥ CXn-\-Iw-Xs∂ km[n®p. tkh-bp-ambn kl-Ic - n®p {]h¿Øn-°m≥ apt∂m´v h∂n-´p≈ ÿm]-\ß - sf Dƒs°m≈p∂ {]{In-b-bn¬ GI-tZiw sslµh t\Xr-Xz-Ønep≈ 295 k∂≤ kwL-S-\-Ifpw ss{IkvXh t\Xr-Xz-Øn-ep≈ 200 Dw apkveow t\Xr-Xz-Ønep≈ 5 kwL-S\ - I - f - p-ambn H∂p tN¿∂v {]h¿Øn°p∂Xn\v km[n-®p. 3 h¿jw apX¬ 5 h¿jw hsc \o≠p\n¬°p∂ 200 henb ]≤-Xn-Iƒ°v GI-tZiw 2 tImSn cq] hoXw 400 tImSn cq]-tbmfhpw Hcp h¿jw apX¬ 2 h¿jw hsc \o≠p-\n¬°p∂ 800 sNdnb ]≤-Xn-Iƒ°v GI-tZiw 10 e£w cq]hoXw 80 tImSn cq]bpw Nne-h-gn-°p-I-bp-≠m-bn. tkh-bpsS D¤hw apX¬ Pq_n-en- \ndhn¬ hsc \o≠p-\n∂ Imƒ Iyq_nƒ ^ut≠js‚ (KKS) i‡-amb klmb kl-Ic - W - ß - ƒ tkh-bpsS {]h¿Ø-\ß - sf DtØ-Pn-∏n-°p∂Xn¬ henb ]¶p-h-ln-®p. InUvkv ^ut≠-j≥ P¿a\n, C¥y≥ ln¬s^ P¿a-\n, C‰m-en-b≥ _nj]vkv tIm¨^- d ≥kv , P¿a≥ Kh¨sa‚ v (BMZ), bqtdm-]y≥ bqWn-b≥ (EU) F∂o hntZi kwLS-\-Ifpw tkh-bpsS {]h¿Ø-\-߃°v th≠ klmb߃ C°m- e - b - f - h n¬ hf- s c- b - [ nIw \¬In-bn-´p-≠v.


25 h¿j-°m-esØ Co-ordination {]h¿Ø-\ß - f- psS kw£n]vX hnh-cWw SL. NO.

THEME

BENEFICIARIES DIRECT INDIRECT

TOTAL

1

RURAL DEVELOPMENT

208500

434000

5,42500

2

WOMEN EMPOWERMENT

144500

278000

2225000

3

CHILD RIGHTS PROTECTION

22250

89000

111250

4

TRIBAL DEVELOPMENT

16000

64000

80000

5

HEALTH PROJECTS

45750

183000

228750

6

HOUSING PROJECTS

19500

78000

97500

7

WATERSHED MANAGEMENT

80000

132000

40000

8

NATURAL CALAMITIES

10500

42000

52500

9

HIV/AIDS

3000

12000

15000

9750

39000

48750

5,59,750

13,51,000

19,10750

PROJECTS MAJOR MINOR

TOTAL

10 AGRICULTURAL DEVELOPMENT TOTAL

PROJECTS No THEME 1

RURAL DEVELOPMENT

92

181

273

2

WOMEN EMPOWERMENT

27

134

161

3

CHILD RIGHTS PROTECTION

29

168

197

4

TRIBAL DEVELOPMENT

13

43

56

5

HEALTH PROJECTS

16

151

167

6

HOUSING PROJECTS

2

70

72

7

WATERSHED MANAGEMENT

7

4

11

8

NATURAL CALAMITIES

9

6

15

9

HIV/AIDS

3

----

3

----

39

39

198

796

994

10 AGRICULTURAL DEVELOPMENT

TOTAL

5


STATE AND VILLAGES

No.

THEME

STATES

VILLAGES

1

RURAL DEVELOPMENT

17

1428

2

WOMEN EMPOWERMENT

16

2587

3

CHILD RIGHTS PROTECTION

13

438

4

TRIBAL DEVELOPMENT

9

237

5

HEALTH PROJECTS

18

862

6

HOUSING PROJECTS

12

118

7

WATERSHED MANAGEMENT

4

128

8

NATURAL CALAMITIES

7

113

9

HIV/AIDS

2

289

17

486

TOTAL

6686

10 AGRICULTURAL DEVELOPMENT

COST OF PROJECTS NO

6

THEME

MAJOR

MINOR

TOTAL

1

RURAL DEVELOPMENT

782376420

539315732

1301692152

2

WOMEN EMPOWERMENT

259645338

523789595

733434933

3

CHILD RIGHTS PROTECTION

378375872

64205920

442581792

4

TRIBAL DEVELOPMENT

52569352

39732968

92302320

5

HEALTH PROJECTS

538296460

419099880

957396340

6

HOUSING PROJECTS

185833979

619056896

804890875

7

WATERSHED MANAGEMENET

155717674

16806380

172524054

8

NATURAL CALAMITIES

167443272

11682234

179125506

9

HIV/AIDS

39235678

------------

39235678

------------

19889360

19889360

2559494045

2253578965

4813073010

10 AGRICULTURAL DEVELOPMENT

TOTAL

3) t\cn-´p≈ {]h¿Ø-\ß - ƒ Kth-j-Wm-Sn-ÿm-\-Øn¬ ]≤-Xn-Isf cq]-s∏SpØn ]W- k-am-lmcw \SØn Zmcn{Zy \n¿am¿÷\-Øn\p th≠nbp≈ CS-s]-S-ep-Iƒ \S-Øp∂

hn`mKw tkh-bnep≠v. Ign™Ime-ßf - nse CØc-Øn-ep≈ {][m\ {]h¿Ø-\ß - sf Npcp-°Ø - n¬ NphsS {]Xn-]m-Zn-°p-∂p.


\w.

]≤-Xn-Iƒ

hnh-cWw

1

K.S.V.C. Project

{KmaoW hnI-k-\-Øn\v th≠n 500 kv{Xo ]p-cp-j-∑msc ]cn-io-en-∏n® ]≤Xn. 1987˛¬ XpSßn 1990¬ Ah-km-\n® Cu ]≤Xnbv°v CEBEMO, Holland [\klmbw ¬In.

2

Zpcn-Xm-izmk ]p\-c-[n hmk {]h¿Ø-\-߃-

emØq¿ `qan-Ip-ep°w, Hdo sskt¢m¨, KpP-dmØv `qan-Ip-ep°w F∂o {]IXn Zpc¥ ka-bß - f - n¬ th≠ ]p\-c[ - n-hmk {]h¿Ø-\ß - ƒ \S-Øs - ∏-´p. 2005 se kp\man _m[n-X¿°p-th≠n ]p\-c[ - n-hmk {]h¿Ø\-߃ tIc-fØnepw Xan-gv\m-´nepw \S-Ø-s∏-´p.

3

{KmaoW kv{Xo im‡o-I-cW ]≤Xn

kv{XoI-fpsS kmaq-lnI kmº-ØnI kpÿn-Xn-bv°p th≠n tIc-f-Ønep-S-\ofw kzbw klm-b-kw-L-߃ cq]-s∏-SpØn Ahsc kzbw ]cym]vX-cm-°nb ]≤-Xn. C‰m-en-b≥ _nj]vkv tIm¨^-d≥kv Cu {]h¿Ø\-Øn-te-bv°p-th≠ [\-]-c-amb klm-b-߃ \evIn.

4

Gyan Jyoti Literacy Programme

1997¬ XpS°w Ipdn® ]≤-Xn-bn¬ 1064 en‰-dkn sk‚-dp-Ifn-eqsS 25,000 \nc-£csc klm-bn-°p∂-Xn\v km[n®p. 2001¬ kam-]\w Ipdn® Cu ]≤Xn C¥y-bnse F´v kwÿm-\-ß-fn¬ {]-h¿Øn-®p.

5

tZiob _me-the \n¿Ωm¿÷\ ]≤Xn

2005 apX¬ 2012 hsc C¥ym Kh¨sa‚ns‚ klm-b-tØmsS 4 A\u]-Nm-cnI hnZym-`ymk ÿm]-\ß - ƒ DØ¿{]-tZ-inse Kmkn-bm-_mZv Pn√bn¬ \S-Ø-s∏´p. Hmtcm hnZym-e-b-Ønepw 60 apX¬ 75 hsc _me-the°v ASn-a-s∏´ Ip´n-Iƒ°v ASn-ÿm\ hnZym-`ymkw \¬In Ahsc apJy-[mc hnZym-`ymk ÿm]-\-ß-fn¬ tN¿Øp.

(NCLP)

6

TCI – HIV/AIDS ]≤Xn

Bill & Melinda Gate ^ut≠-js‚ klm-b-tØmsS DØ¿{]-tZ-inse

Kmknbm_mZv Bÿm-\-am°n Zo¿L-Zqc {S°v sXmgnem-fn-I-sf e£yam-°n-s°m≠v HIV/AIDS \n¿Ωm¿÷\ ]cn-]m-Sn-Iƒ \S-∏n-em-°n. 2005 apX¬ 2010 hsc \o≠p \n∂ Cu ]≤Xn Golden Rank ]Z-hn°v A¿lam-bn. 7

km¥z\w

]me°mSv, Xr»q¿, Fd-Wm-Ip-fw, CSp°n Pn√-If - nse HIV/AIDS _m[n-Xcmb Ip´n-If - psS ka{K hnI-k\ - sØ e£y-am-°n-s°m≠p≈ ]≤Xn 2010˛¬ Bcw-`n-®p. kpa-\ - p-If - psS klm-bt- ØmsS Cu ]≤Xn Imcy-£a - a - mbn \S-Øn-hc - p-∂p.

8

Bizmkv

GI-ÿ-cmb kv{Xo hn`m-K-Øns‚ kap-≤m-c-W-Øn-\p-th-≠n Bizmkv F∂ ]≤-Xn°v XpS°w Ipdn-®p.

9

km£-cX ]≤Xn

Xan-gv\m-Sv, I¿Æm-S-I, B{‘m-{]-tZ-iv, a[y-{]-tZ-iv, alm-cmjv{S F∂o kwÿm-\-ß-fnse \nc-£-c-cmb {KmaoW P\-hn-`m-K-Øns‚ kap-≤m-cW-Øn-\p-th≠n km£-cX {]h¿Ø-\-ß-ƒ C‰m-en-b≥ _nj]vkv tIm¨^-d≥kns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ \S-Ø-s∏-´p.

10

Ip´n-I-fpsS ka-{Khn-I-k\ ]≤Xn

tIc-f-Ønse 14 Pn√-I-fnepw Ip´n-I-fpsS ka-{K-hn-I-k\w e£y-am°n {]mtZinI k∂≤ kwLS\I-fpsS kl-Ic - W - t- ØmsS \nc-¥c - a - mb CSs]-Se - p-Iƒ \S-Øn-s°m≠ncn-°p-∂p. {]mtZ-inI hn`h kam-lc - Ww hgn \S-Ø-s∏-Sp∂ Cu ]≤-Xn-bn¬ 32 k∂≤ kwL-S-\-Iƒ ]¶m-fn-I-fm-Wv.

7


\w.

]≤-Xn-Iƒ

hnh-cWw

11

Ip´n-I-fpsS kwc-£W ]≤Xn

12

Kn^v‰v F ssk-°-nƒ ]≤Xn bm{Xm t¢iw A\p-h-`-hn-°p∂ \n¿≤\ hnZym¿∞n-I-fpsS ]T-\-kp-c£-bv°p th≠n \S-Ø-s∏-Sp-∂-XmWv Cu ]≤-Xn. P¿a\n Bÿm-\-am°n-bp≈ "\h-tI-cf - '- bpsS \n¿tem-`a - mb klmbw CXn\v i‡n ]I¿∂p.

13

Zni

tIc-f-Ønse 372˛mfw hcp∂ k\ymkn\n˛k-\ymk k`-I-fpsS GtIm]n-X-amb Ip´n-I-fpsS kwc-£-W-Øn-\p-th-≠n-bp≈ ]≤Xn.

14

tkmfm¿ emºv ]≤Xn

sshZyp-Xo-I-cn-°s∏-SmØ hoSp-I-fnse Ip´n-I-fpsS hnZym-`mk kpc£ Dd-∏p-hc - p-Øp-∂X - n-\p-th≠n tIc-fØ - nepw alm-cm-jv{S-bnepw \S-∏m-Ip∂ ]≤-Xn.

15

t{]mPIvSv hne-bn-cp-ج ]cn-]m-Sn-Iƒ

hntZ-i-˛-kz-tZi [\-k-lm-b-tØmsS \S-∏n¬ hcp-Ønb ]≤-Xn-I-fpsS hnebncpج ]cn-]m-Sn. 1990 apX¬ XpS°w Ipdn® Cu ]≤-Xn-bn¬ 89 hne-bn-cp-ج ]cn-]m-Sn-Iƒ \S-Ø-s∏-´p.

16

Zni Iwº-b≥kv

Ip´n-I-fpsS kwc-£-W-Øn-\p-th≠n Kh¨sa‚n-t‚bpw k∂≤ kwLS-\-I-fp-tSbpw hy‡n-I-fp-tSbpw t\Xr-Xz-Øn¬ \S-°p∂ {]h¿Ø-\ßsf GtIm-]n-∏n®v kwL-Sn-X-ambn {]h¿Øn-°pI F∂-XmWv ]≤-Xnbn-eqsS e£yw hbv°p-∂-Xv. tIc-f-Ønse F√m Pn√-I-fnepw \S-Øs∏-Sp∂ Cu ]cn-]m-Sn-bn¬ Pn√m `c-Wm-[n-Im-cn-I-fp-sSbpw Xnc-s™-Sp°-s∏-Sp∂ {]Xn-\n-[n-Iƒ Dƒs∏-sS-bp-≈-h-cpsS kPoh km\n-≤yhpw kl-I-c-Whpw kwL-Sn-X-amb {]h¿Ø-\-߃°v Du¿÷w \evIn.

17

\n¿≤\ hnZym¿∞n-Iƒ °p≈ ]T\ klm-b-߃

\n¿≤\ hnZym¿∞n-I-fpsS ]T\w Dd∏p hcp-Øp-∂-Xn\v bqWn-t^mw, ]pkvXIw, _mKv, IpS, ^okv XpS-ßnb klm-b-߃ \evI-s∏-´p. kpa\- p-If - psS klm-bt- ØmsS Hmtcm h¿jhpw 1000 ¬ A[nIw hnZym¿∞nIƒ°v Cu klm-b-߃ e`y-am-Ip-∂p-≠v.

18

Enhancing and Empowering NGOs

tIc-f-Ønse Xnc-s™-Sp-°-s∏´ 28 k∂-≤-kw-L-S-\-I-sf KpW-]-c-amb CS-s]-S-ep-Iƒ \S-Øp-∂-Xn\v ]cym-]vX-cm-Ip∂ ]cn-io-e-\-]-cn-]m-Sn-Iƒ Cu ]≤-Xn-bn-eqsS \S-Ø-s∏-´p. Iº-\n-I-fpsS kmaq-lnI {]Xn-_-≤X ^≠v Hcp h¿jw \o≠p \ne-°p∂ Cu im‡o-Ic - W {]h¿Ø-\ß - ƒ°v klm-b-I-am-bn.

19

]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn-Iƒ

Project Management, NGO Management, Project Writing, Strategical Planning, Reporting & Documentation, Effective Parenting, Child Protection, Life Skills, Stress Management, Emotional Intelligence, Teachers Training XpS-ßnb ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn-Iƒ tkh-bpsS s{Sbn-

8

Ip´n-Iƒs°-Xnsc \S-°p∂ Nqj-W-߃ \n¿am¿÷\w sNøm≥ tIcfØnemIam\w Kth-j-Wm-Sn-ÿm-\-Øn¬ hnhn-[-ß-fmb ]cn-]m-SnIƒ \S-Øp-∂p. kpa-\ - p-If - psS \n¿tem-`a - mb klmb kl-Ic - W - ß - ƒ Cu ]≤-Xn-bpsS hnP-b-Øn\v \nZm-\-am-Wv.

\nwKv sk‚-dp-I-fnepw a‰p s{Sbv\nwKv sk‚-dp-I-fnepw \S-Ø-s∏-Sp-∂p. 20

{]kn-≤o-I-c-W-߃

tkh-bpsS {]kn-≤o-Ic - W - ß - f - n¬ {]ap-Ja - m-bXv Catalyst, Shadow, Child Protection, Rain Drop, Enhanced NGO Directory, A Companion to Development Practitioners XpS-ßn-b-h-bm-Wv.


\w.

]≤-Xn-Iƒ

hnh-cWw

21

Consultancy

kmaq-lnI tkh-\-cw-KØv KpW-]-c-amb {]h¿Ø-\-߃ \n¿∆-ln-°p∂-Xn\v B[n-Im-cn-I-amb hni-I-e-\-߃ \SØn \n¿t±-i-߬ \evIpI, k∂≤ kwL-S-\-Iƒ°v {]h¿Ø-\-hn-I-k-\-Øn\m-h-iy-amb Bkq{X-Wß - ƒ \S-Øp-∂X - n¬ klm-bn-°p-I, hn`h kam-lc - W - Ø - n\v \n¿t±i-߃ \evIp-I. kwL-S\ - I - sf \b-cq-]o-Ic - W - Ø - n\v klm-bn-°pI XpSßnb {]h¿Ø-\-߃ Imcy-£-a-ambn sNbvXp-h-cp-∂p. hnhn[ taJ-eI-fn¬ ]cn-Nbkº-∂-cmb Sow Cu {]h¿Ø-\-߃°v t\XrXzw \evIn hcp-∂p.

22

CEVA NGO Networking

kmaq-lnI {]h¿Ø-\-Øn-te¿s∏-´n-cn-°p∂ k∂≤ kwL-S-\-I-fpsS kwLSnXamb {ia-߃°v t\XrXzw \evIp∂ {]h¿Ø-\-߃. Hcp-an®p-Iq-Snbpw Hmtcm kwL-S-\-bv°p-ap≈ hn`-h-ßsf ]c-kv]cw ]¶psh®pw Cu ]cn-]mSn \S-Øn-h-cp-∂p.

23

Kth-jW ]cn-]m-Sn-Iƒ

kmaq-lnI {]iv\ß - sf hkvXp-\n-jvTa - mbn hne-bn-cpØn ]≤-Xn-Iƒ cq]s]-SpØp-∂-Xn\v Kth-j-W-߃ \S-ØpI

24

km¥z\ `h≥

\n¿≤-\cpw Ah-K-Wn-°-s∏-´-h-cp-amb HIV _m[n-X-cpsS kpc-£n-X-amb Bhm-kØ - n\p Dd-∏p-\e - vIp∂ ]≤-Xn. ]pXnb `h-\ß - ƒ ]Wn-bp-∂X - n\p klmbw \evInbpw, `mKn-I-amb `h-\-ß-fpsS \n¿ΩmWw ]q¿Øn-I-cn°p-∂-Xn\pw, hcp-am-\-am¿§-߃ XpS-ßp-∂-Xn\pw, IS-_m-[y-X-Iƒ Xo¿°p-∂-Xn\pw, klmbw \¬In Cu ]≤Xn apt∂m´v \oßp-∂p. Pq_nen h¿j-Øn¬ 25 IpSpw-_-ßsf Cu hn[-Øn¬ klm-bn-°m≥ km[n-®p. \ΩpsS \m´nse Icp-Wm¿{Z-a-\- p-I-fpsS kw`m-h-\-I-fmWv CXns‚ hnP-b-Øn\v ]n∂n¬.

25

Twin light group

Hmtcm Ip™pw km[y-X-I-fpsS Hcp temI-am-Wv. A\p-Iq-e-amb kmlN-cy-ßf - n¬ Hmtcm-cp-Øcpw Ah-cpsS Ign-hns‚ D∂-XX - e - ß - f - n¬ FØnt®-cpw. Cu XXz-Øns‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ Ip™p-ß-fpsS ka-{K-hn-Ik-\-Øn-\mbn Ip´n-I-fpsS Iq´m-bva-Isf cq]-s]-SpØn ]cn-io-e-\-߃ \evIp-∂p. kmº-Øn-Ia - mbn ]nt∂m´p \nev°p∂ Ip™p-߃°m-bp≈ hnI-k\ {]{In-bb - n¬ kaq-lØ - ns‚ hnhn[ Xpd-If - n¬ {]mhoWyw t\Snbn-´p-≈-h¿ t\XrXzw \evIp∂p

26

Enhancement of CMI NGOs

CMI k`-bpsS t\Xr-Xz-Øn-ep≈ k∂≤ kwL-S-\-I-fpsS sa®-s∏´ {]h¿Ø\߃ Dd-∏p-hc - p-Øp-∂X - n\v Christ University- bpambn klI-cn®v ]cn-io-e\ ]≤-Xn-Iƒ \n›nX CS-th-f-I-fn¬ \S-Øn-h-cp-∂p.

27

sPwkv Hm^v tkh

tkh-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ tIc-f-Øn¬ Ip´n-I-fp-tS-Xmbn cq]s∏´n-´p≈ 70 {Kq∏p-I-fn¬ Hmtcm-∂n¬ \n∂pw Xnc-s™-Sp-°-s∏´ 350 Ip´n-Iƒ°v Ah-cpsS t\XrXz ]mS-hsØ hf¿Øp-∂-Xn\pw t{]m’m-ln-∏n-°p-∂Xn\pw th≠n \S-Øp∂ ]≤-Xn. Hmtcm h¿jhpw Ip´n-I-fpsS HØp-tNc¬ CXn-\mbn \S-Øp-∂p.

9


Services of CEVA

Zcn-{Z-cpsS hnI-k\ - Ø - n-\p-th≠n hnhn-[ß - f - mb tkh-\ß - ƒ \¬Ip∂-Xn\v Cuiz-cm-\p-{K-l-Øm¬ Ign™ \mfp-I-fn-sems°bpw tkhbv°v km[n®n´p≠v. k∂-≤-kw-L-S-\-Isf im‡o-I-cn-°p∂ tkh\ß-fn¬ {]ap-J-am-bh Xmsg Ipdn-bv°p-∂p.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Training on NGO related subjects Consultancy and guidance for NGOs Project proposal writing Need assessment study Organization development programme Project assessment and evaluation NGO capacity building

\µn\µn\µn\µn 10

Zcn-{Z-cpsS hnI-k-\-{]{In-b-bn¬ Imeßfmbn H∏w \n∂p {]h¿Øn-bv°m≥ a\- p-Im-Wn® \nß-tfm-tcm-cp-Ø¿°pw \µn. IS-∂p-t]mb Ime-ß-tfm¿°ptºmƒ Hmtcm {]tZ-iØpw tkh sXfn-®p-sh® Zo]-ß-fmbn \ne-\n-ev°p∂ tkh-\X - e- v]c - X - b - p≈ k∂-≤X kwL-S\ - I - f- mWv tkh-bvs°∂pw A`n-am-\w. `mc-X-am-Xm-hn\v kn.-Fw.-sF.k` \evInb \nkvXpe kw`m-h-\-bmWv \mSns‚ \m\m-bn-S-ß-fnepw tkh-bn-eqsS cq]o-Ir-X-amb k∂-≤ kwL-S-\-Iƒ F√mw t\Sn-bXv k¿t∆-izc ISm£-Øn-eq-sS, F√mw km[y-am-bXv kl-I-c-W-Øn-eq-sS, {]tNm-Z-\-am-bXv hmgvØ-s∏´ Nmhd ]nXmhv. .

\µn


C∂ns‚ hni-∏ns‚ hnfn-bpsS hnhn[ cq]-ß-fmb Bfl-l-Xy, Ip´n-Iƒ°v t\sc \S-°p-∂ Nqj-W-߃, HIV / AIDS, inYn-e-am-bn-s°m≠ncn-°p∂ IpSpw-_-_-‘-߃, am\-knI sshI-ey-߃, ]e-X-c-Øn-ep≈ Bk-‡n-Iƒ, hosS∂ kz]v\w, hnhml klm-bw, IS-s°-Wn, AKXn aµn-c-ßfpw A\m-Ym-e-b-ß-fpw, Hcp t\c `£W {]iv\-߃, sXmgne-[n-jvTnX hnZym-`ym-kw, tcmKn klmbw XpS-ßnb Bh-iy߃°mbn tkh ap∂n-´n-d-ßp-∂p.

A 100 for a Hunger CXn-\m-bp≈ {]b-Xv\-Øns‚ `mK-am-Wv. ssZhw \evIn-bn-´p≈ kº-Øn¬ Zcn-{Z-\p-th-≠n-bp≈ `mKw A¿ln-°p-∂-h¿°v ]q¿Æ-ambn FØn-°p-∂-Xn\v tkh {]Xn-⁄m-_-≤-am-Wv. Zcn-{Zs\ klm-bn-°p-∂Xv ssZh-Øn\v ISw sImSp°p-∂Xv t]mse-bm-Wv.

11


12

CEVA Northern Regional Office CMI Bhavan CL-7, Anand Vihar Harinagar, New Delhi – 110064 Phone: 011-25126111 Email: nro.ceva@gmail.com

CEVA Bhavan, Karikkamuri, Kochi-682 011, Kerala. Tel:0484 4070225-229 cevakochi@gmail.com

www.cevaindia.org

CEVA Eastern Regional Office C/o CMI Dharma Nikethan 1/1, Bonamali, Goshal Lane Behala, Calcutta, W. Bengal PIN: 700 034, India Phone: 033-32582163 Email: ceva.ero@gmail.com

Ceva brochure 2013