Page 1

แบบรายการรับบริจาคมูลนิธิเด็ก ชื่อ - นามสกุล (หรื อคณะบุคคล) ……………………………………………………………………………………….…………… ที่อยู่ ……………………………………………………………………..……………………………………………………...…… โทรศัพท์ ที่บ้าน ……………………………………………… มือถือ……………………………………………………………… ที่ทํางาน ……………………….……… โทรสาร ............................................ E-mail : ………………………………………. ขอบริจาคเงิน  200  300  400  500  ……………………… บาท ให้ กับโครงการ  อุปการะเด็ก  อาหารเพื่อชีวติ ใหม่  อาหารสูน่ ้ อง  อาหารวันเกิด  อาหารกลางวันเพื่อเด็กและชุมชน  พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชนบท  สงเคราะห์นมผง  ทุนการศึกษาเด็กยากไร้ ในชนบท  อาหารเพลสามเณรในชนบท  งานผลิตหนังสือ  สื่อและหนังสือสถาบันการ์ ตนู ไทย  บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เด็กไร้ สญ ั ชาติ  เด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยสึนามิ  สือ่ สร้ างสังคมอุดมสุข (รายการทีวี)  กองทุนสร้ างสรรค์ชีวติ ใหม่  กองกลางมูลนิธิเด็ก (ช่วยเหลือโครงการที่เดือดร้ อนเร่งด่วน ตามความเหมาะสม)  อื่น ๆ ............................................................................... บริจาคเงินโดย  เช็ค สัง่ จ่าย มูลนิธเิ ด็ก  ธนาณัติ ในนาม มูลนิธเิ ด็ก สัง่ จ่าย ปณ.กระทุ่มล้ ม 73220 หรือ โอนเงินเข้ า บัญชีออมทรัพย์ ของ มูลนิธเิ ด็ก ในธนาคารต่อไปนี ้ ธนาคารกรุงเทพ สาขา หนองแขม เลขที่บญ ั ชี 2 ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม 91 เลขที่บญ ั ชี 7 ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขา หนองแขม เลขที่บญ ั ชี 3 ธนาคารกสิกรไทย สาขา พุทธมณฑลสาย 4 เลขที่บญ ั ชี 2 ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนเพชรเกษม-หนองแขม เลขที่บญ ั ชี 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เพชรเกษมซอย 114 เลขที่บญ ั ชี 1 ธนาคารยูโอบี สาขา สํานักงานสาทร เลขที่บญ ั ชี 7

3 3 0 6 9 1 4

6 2 8 1 7 5 7

0 1 1 2 2 2 1

3 2 1 8 0 1 2

0 5 3 4 6 4 3

9 2 3 4 6 7 3

8 9 8 8 0 3 3

9 8 2 1 8 3 1

8 1 8 2 6 0 9

โอนเงินวันที่ ……………/………………../……………… (เมื่อโอนเงินแล้ ว กรุณาแจ้ งชื่อและที่อยู่ของท่านให้ ทางมูลนิธิเด็กทราบทุกครัง้ พร้ อมแนบหลักฐานการโอนเงิน หรื อ แจ้ งทาง โทรสารหมายเลข 0-2814-0369 หรื อทางโทรศัพท์ แผนกรับบริจาคมูลนิธิเด็กโทรศัพท์ 0-2814-1481) กรุณาส่งแบบฟอร์ มนี ้กลับมายัง มูลนิธิเด็ก เลขที่ 95 / 24 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ ม 18 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุม่ ล้ ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220  0-2814-1481-7 โทรสาร 0-2814-0369 E-mail Address : donation@ffc.or.th <<มูลนิธิเด็ก เป็ นมูลนิ ธิที่ได้ รับการยกเว้ นภาษี จากกระทรวงการคลัง ผู้บริ จาคสามารถนําใบเสร็ จรับเงินไปลดหย่อนภาษี ประจําปี ได้ >>

การบริจาคทั่วไป  

การบริจาคทั่วไป