Page 1

deklaracja zgodności

My AGAPIT Agnieszka Dyjak, Piotr Dyjak Sp.j. ul. M. Zientary - Malewskiej 26 10-302 Olsztyn Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że

szorowarka COMAC model CM 43 Produkcji: COMAC S.p.A. Via Ca Nova Zampieri 5 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona) ITALY, do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą(mi) lub innym dokumentem(ami) normatywnym: • Bezpieczeństwo urządzeń gospodarstwa domowego oraz urządzeń elektrycznych EN 60335-1- Edycja 1994 z późniejszymi zmianami A11 (1995), A1 (1996), A12 (1996), A13 (1998), A14 (1998) • Bezpieczeństwo urządzeń gospodarstwa domowego oraz urządzeń elektrycznych Część 2A. Szczególne wymagania dotyczące automatów zmywających do podłóg stosowanych w przemyśle EN 60335-2-72 - Edycja 1998 • Bezpieczeństwo mechanizmów - zasadnicze koncepcje, ogólne podstawy projektu. Podstawowa terminologia i metodologia EN 292 - Część 1A - wrzesień 1991 • Bezpieczeństwo mechanizmów - zasadnicze koncepcje, ogólne podstawy projektu. Techniczne podstawy i specyfikacje EN 292 -Część 2A - wrzesień 1991 • Zgodność elektromagnetyczna- nakazy dotyczące użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi elektrycznych i podobnych przyrządów. Część 1: EN 55014-1 (1993) + A1 (1997) - A2 (1999) • Zgodność elektromagnetyczna- nakazy dotyczące użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi elektrycznych i podobnych przyrządów. Część 2: EN 55014-2 (1997) • Informacje technologiczne wyposażenia – charakterystyka zakłóceń radiowych Ograniczenia i metody pomiary – EN 55022 (1998) • Zgodność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Ograniczenia dotyczące swobodnego przepływu prądu (16 A na fazę) – EN 6100-3-2 (1995) +A 1(1998) + A2 (1998) + A14 (2001) • Zgodność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Ograniczenie wahań i migotań napięcia w systemach niskonapięciowych– 16 A – EN 6100-3-3 (1995) Zgodnie z dyrektywami: 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE, z póż. zm. 92/31 CEE.

Piotr Dyjak właściciel firmy Olsztyn, dn. 18.12.2005r.

CM 43F - Deklaracja zgodności  

Zgodnie z dyrektywami: 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE, z póż. zm. 92/31 CEE. Produkcji: COMAC S.p.A. Via Ca Nova Zampieri 5 37057 San Giov...

CM 43F - Deklaracja zgodności  

Zgodnie z dyrektywami: 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE, z póż. zm. 92/31 CEE. Produkcji: COMAC S.p.A. Via Ca Nova Zampieri 5 37057 San Giov...