Page 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

FLEXY 75B-85B

ED. 03-2009

Doc. 10015846 Ver. AB

PL


Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mają charakteru wiążącego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie ewentualnych zmian elementów, detali, dostarczanych akcesoriów, które uzna za konieczne w celu udoskonalenia produktu lub spełnienia wymogów technicznych lub handlowych. Powielanie, również częściowe, tekstów i rysunków zawartych w niniejszej instrukcji jest zabronione. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i/lub zmian dołączonego wyposażenia. Rysunki mają charakter informacyjny i nie są wiążące w zakresie wyglądu i wyposażenia urządzenia. Symbole stosowane w instrukcji

Symbol otwartej książki z literą i: Oznacza konieczność przeczytania instrukcji użytkownika

Symbol otwartej książki: Oznacza konieczność przeczytania instrukcji użytkownika przed użytkowaniem maszyny

Symbol ostrzeżenia Należy uważnie przeczytać akapity poprzedzone tym symbolem w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatorowi i maszynie

Symbol utylizacji Należy uważnie przeczytać akapity poprzedzone tym symbolem przed utylizacją maszyny


SPIS TREŚCI

ODBIÓR MASZYNY TABLICZKA ZNAMIONOWA...............................................................................................5 WSTĘP .........................................................................................................................................................................5 DANE TECHNICZNE ...................................................................................................................................................5 SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE...............................................................................................................6 OGÓLNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA .....................................................................................................................9 PRZYGOTOWANIE MASZYNY .................................................................................................................................10 1. PRZENOSZENIE OPAKOWANEJ MASZYNY...................................................................................................................... 10 2. USUWANIE OPAKOWANIA MASZYNY............................................................................................................................... 10 3. WKŁADANIE AKUMULATORÓW DO MASZYNY ................................................................................................................ 11 4. PODŁĄCZENIE KONEKTORA AKUMULATORÓW ............................................................................................................. 11 5. PODŁĄCZENIE ŁADOWARKI .............................................................................................................................................. 12 6. PONOWNE ŁADOWANIE AKUMULATORÓW..................................................................................................................... 12 7. SYGNALIZATOR POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORÓW ..................................................................................... 13 8. MONTAŻ WYCIERACZKI ..................................................................................................................................................... 13 9. NACHYLENIE WYCIERACZKI ............................................................................................................................................. 13 10. REGULACJA WYSOKOŚCI WSPORNIKA WYCIERACZKI............................................................................................... 13 11. REGULACJA WYSOKOŚCI WSPORNIKA GUM PRZECIWBRYZGOWYCH PODSTAWY MYJĄCEJ ............................. 14 12. MONTAŻ SZCZOTEK W KSZTAŁCIE DYSKÓW ............................................................................................................... 14 13. ZBIORNIK REKUPERACYJNY........................................................................................................................................... 15 14. ROZTWÓR ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO ...........................................................................................................................15 15. ZBIORNIK ROZTWORU PUSTY ........................................................................................................................................ 15 16. AUTOMATYCZNY SYSTEM DOZOWANIA WODY/DETERGENTU (OPTIONAL) ............................................................ 15

PRACA .......................................................................................................................................................................16 PRZYGOTOWANIE DO PRACY .............................................................................................................................................. 16

PRACA .......................................................................................................................................................................17 REGULACJA AUTOMATYCZNEGO URZĄDZENIA DOZOWANIA WODY/DETERGENTU (OPTIONAL) .............................. 17 NACISK NA SZCZOTKI............................................................................................................................................................ 18 PRZEPEŁNIENIE URZĄDZENIA.............................................................................................................................................. 18 NAPĘD ..................................................................................................................................................................................... 18 TRYB RĘCZNY......................................................................................................................................................................... 19 HAMULCE ................................................................................................................................................................................ 19 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY ............................................................................................................................................. 19 REFLEKTORY.......................................................................................................................................................................... 20 MIGACZ.................................................................................................................................................................................... 20

ZAKOŃCZENIE PRACY ............................................................................................................................................21 KONSERWACJA CODZIENNA.................................................................................................................................22 CZYSZCZENIE ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO............................................................................................................... 22 CZYSZCZENIE WYCIERACZKI ............................................................................................................................................... 22 CZYSZCZENIE FILTRA I ZBIORNIKA ROZTWORU ............................................................................................................... 23 DEMONTAŻ SZCZOTEK W KSZTAŁCIE DYSKU.................................................................................................................... 23

KONSERWACJA COTYGODNIOWA........................................................................................................................24 WYMIANA TYLNEJ GUMY WYCIERACZKI............................................................................................................................. 24 WYMIANA PRZEDNIEJ GUMY WYCIERACZKI ...................................................................................................................... 24 CZYSZCZENIE RURY ZASYSANIA......................................................................................................................................... 24

KONSERWACJA NADZWYCZAJNA........................................................................................................................25 WYMIANA OSŁON PRZECIWBRYZGOWYCH PODSTAWY ..................................................................................................25 CZYSZCZENIE ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO............................................................................................................... 25

KONTROLA FUNKCJONOWANIA ...........................................................................................................................26 ZBYT MAŁA ILOŚĆ WODY NA SZCZOTKACH ....................................................................................................................... 26 WYCIERACZKA NIE OSUSZA PRAWIDŁOWO....................................................................................................................... 26 MASZYNA NIE CZYŚCI PRAWIDŁOWO ................................................................................................................................. 26 NADMIERNE POWSTAWANIE PIANY .................................................................................................................................... 26 SSAWA NIE FUNKCJONUJE................................................................................................................................................... 27 SILNIK SZCZOTEK NIE FUNKCJONUJE ................................................................................................................................ 27 NIE MOŻNA PODNIEŚĆ ANI OPUŚCIĆ PODSTAWY LUB WYCIERACZKI........................................................................... 27

3


MASZYNA NIE URUCHAMIA SIĘ ............................................................................................................................................ 27 BEZPIECZNIKI ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA TERMICZNE ....................................................................................... 28 AUTOMATYCZNY SYSTEM DOZOWANIA WODY/DETERGENTU NIE FUNKCJONUJE...................................................... 28 ALARMY ................................................................................................................................................................................... 28

WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK....................................................................................................................29 DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE ..............................................................................................................................30

4


Odbiór maszyny

Tabliczka znamionowa

W momencie odbioru maszyny należy od razu skontrolować czy dostarczono wszystkie elementy opisane w załączonych dokumentach oraz czy maszyna nie została uszkodzona podczas transportu. W takim przypadku należy ustalić ze spedytorem zakres powstałej szkody i jednocześnie powiadomić nasze biuro obsługi klienta. Jest to warunek otrzymania brakującego materiału i uzyskania odszkodowania za poniesione straty. Wstęp Opisywana maszyna służy do mycia podłóg przy wykorzystaniu ruchu dwóch szczotek w kształcie dysku lub cylindrycznych, w zależności od wybranej wersji, oraz działania środków czyszczących rozpuszczonych w wodzie, nadaje się do mycia wielu rodzajów podłoża i różnego typu zabrudzeń, zbierając brud i roztwór środka czyszczącego, który nie został wchłonięty przez podłoże. Maszyna może być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nawet najwyższej klasy maszyny mogą prawidłowo i wydajnie funkcjonować wyłącznie kiedy są prawidłowo użytkowane i konserwowane. Dlatego prosimy o uważne przestudiowanie niniejszej instrukcji i ponowne jej czytanie w razie wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas użytkowania urządzenia. Przypominamy również, że serwis obsługi klienta, stworzony we współpracy z naszymi przedstawicielami, jest zawsze do Państwa dyspozycji w zakresie ewentualnych porad i bezpośrednich interwencji.

DANE TECHNICZNE Szerokość robocza Szerokość wycieraczki Wydajność, do Szczotki w kształcie dysku (Nr. 2) Obroty szczotek Silnik szczotek Nacisk na szczotki Silnik napędu Silnik napędu Koło napędu Prędkość ruchu Możliwe nachylenie przy pełnym obciążeniu Silnik odsysania Podciśnienie odsysania Elastyczne koła tylne Zbiornik roztworu Zbiornik rekuperacyjny Średnica skrętu Długość maszyny Wysokość maszyny Szerokość maszyny (bez wycieraczki) Wnęka na akumulatory Napięcie znamionowe Akumulatory Pojemność akumulatorów (C5) Ciężar akumulatorów Ciężar maszyny (na pusto i bez akumulatorów) Poziom hałasu (zgodnie z IEC 704/1) Bezpośredni poziom wibracji Poziom wibracji obudowy

U/M mm mm m2/h Ø mm obr./min. W kg V W Ø mm km/h % W mbar Ø mm l l mm mm mm mm mm V Ah kg kg dB (A) m/s2 m/s2

5

FLEXY 75 FLEXY 85 765 855 1015 1115 3825 4275 390 440 160 160 900 900 50 50 36 36 700 700 260 260 0÷5 0÷5 10 10 560 560 160 160 303x90 303x90 130 130 138 138 2450 2450 1700 1700 1525 1525 830 935 538x620xH460 36 36 320 320 345 345 400 400 <70 <70 0,71 0,71 0,74 0,74


SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE

Symbol otwarcia elektrozaworu Używany do oznaczenia wyłącznika elektrozaworu

Symbol pustego zbiornika roztworu

Symbol podnoszenia-opuszczania podstawy Używany do oznaczenia pokrętła podnoszenia-opuszczania podstawy

Symbol silnika odsysania Używany do oznaczenia wyłącznika silnika odsysania

Symbol poziomu naładowania akumulatorów

Symbol poziomu naładowania akumulatorów Używany do oznaczenia poziomu naładowania akumulatorów od 1 do 4

Symbol podnoszenia-opuszczania wycieraczki Używany do oznaczenia pokrętła podnoszenia-opuszczania wycieraczki

Etykieta przełącznika prędkości ruchu do przodu lub do tyłu maszyny

Etykieta zaworu regulacji stężenia detergentu

6


SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE

Symbol przełącznika ruchu do przodu/do tyłu

Symbol wyłącznika głównego (wyłącznik kluczykowy) Używany na tablicy rozdzielczej do oznaczenia wyłącznika kluczykowego włączonej (I) lub wyłączonej (O) maszyny

Symbol przełącznika trybu automatycznego lub ręcznego

Symbol oznaczający lampkę sygnalizującą nieprawidłowe funkcjonowanie

Symbol sygnalizatora akustycznego Używany do oznaczenia przycisku sygnalizatora akustycznego

Symbol reflektorów Symbol wyłącznika reflektorów

Symbol nacisku na szczotki Używany do oznaczenia wyłącznika zwiększania nacisku na szczotki

Symbol hamulca Używany do oznaczenia włączonej lampki hamulca ręcznego

Symbol regulacji ilości wody i środka czyszczącego (opcjonalnie) Używany na wale kierownicy do oznaczenia gałek regulujących poziom procentowy środka czyszczącego rozpuszczonego w wodzie i ilość wody rozprowadzonej na szczotkach

7


SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE

Etykieta z instrukcjami dotyczącymi używania detergentów standardowych lub stężonych

SYMBOLE STOSOWANE W INSTRUKCJI

Oznacza sposoby postępowania zapewniające prawidłowe wykonywanie czyszczenia

Oznacza niebezpieczeństwo wyziewów gazu i wycieku płynów korozyjnych

Oznacza niebezpieczeństwo pożaru Nie zbliżać się z otwartym ogniem

Oznacza sposoby utylizacji Stosować się do obowiązujących norm

8


OGÓLNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA Poniżej wymienione normy muszą być ściśle przestrzegane, aby zapewnić bezpieczeństwo operatorowi i uniknąć uszkodzenia maszyny. ˆ Czytać uważnie tabliczki umieszczone na maszynie, nie nakrywać ich i natychmiast wymienić w razie ich uszkodzenia ˆ Maszyna powinna być użytkowana wyłącznie przez upoważniony i przeszkolony personel ˆ Podczas pracy maszyny należy uważać na obecność innych osób, w szczególności dzieci ˆ Maszyna nie jest odpowiednia do czyszczenia wykładzin dywanowych ˆ Nie mieszać środków czyszczących różnego typu, aby uniknąć emisji szkodliwych gazów ˆ Nie stawiać pojemników z płynami na maszynie ˆ Temperatura przechowywania maszyny musi zawierać się między -25°C i +55°C, nie przechowywać maszyny na zewnątrz w środowisku wilgotnym ˆ Warunki użytkowania: temperatura otoczenia między 0°C i 40°C z wilgotnością względną między 30 i 95% ˆ Nie używać urządzenia w otoczeniu zagrożonym wybuchem ˆ Nie używać urządzenia jako środka transportu ˆ Nie używać roztworów kwasów, które mogłyby uszkodzić maszynę i/lub zagrozić bezpieczeństwu użytkowników ˆ Podczas postoju urządzenia szczotki powinny być zatrzymane, aby uniknąć uszkodzenia podłogi ˆ Nie używać urządzenia do zbierania płynów łatwopalnych ˆ Nie używać urządzenia do zbierania niebezpiecznych pyłów ˆ W przypadku pożaru używać gaśnicy proszkowej. Nie używać wody ˆ Nie uderzać o regały lub inne konstrukcje, tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo upadku przedmiotów ˆ Dostosować prędkość pracy do warunków otoczenia ˆ Nie używać urządzenia na powierzchniach o nachyleniu większym niż wskazane na tabliczce ˆ Kiedy maszyna nie pracuje należy wyjąć klucz i zamocować hamulec postojowy ˆ Urządzenie musi wykonywać mycie i suszenie jednocześnie. Pozostałe czynności powinny być wykonywane w strefach niedostępnych dla osób nieupoważnionych. Oznaczyć strefy mokrej podłogi za pomocą odpowiednich tablic sygnalizacyjnych ˆ W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pracy maszyny należy się upewnić, że nie wynikają one z błędnej konserwacji. W przeciwnym wypadku należy się zwrócić do centrum obsługi technicznej COMAC ˆ W przypadku wymiany elementów należy zamawiać wyłącznie ORYGINALNE części zamienne u przedstawiciela lub autoryzowanego sprzedawcy COMAC ˆ Używać tylko oryginalnych szczotek COMAC, opisanych w paragrafie "WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK" ˆ W przypadku niebezpieczeństwa należy natychmiast wcisnąć dźwignię awaryjną (konektor umieszczony pod siedzeniem operatora) ˆ W przypadku jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej należy wyłączyć maszynę i odłączyć konektor akumulatora ˆ UWAGA: Po każdej czynności konserwacyjnej ponownie podłączyć wszystkie przyłącza elektryczne ˆ Nie zdejmować zabezpieczeń wymagających użycia narzędzi do ich usunięcia ˆ Nie myć maszyny za pomocą bezpośrednich strumieni wody lub wody pod ciśnieniem, ani nie używać substancji korozyjnych ˆ Co 200 godzin poddawać urządzenie kontroli w centrum obsługi technicznej COMAC ˆ Aby uniknąć zatkania filtra zbiornika roztworu, nie wlewać roztworu czyszczącego wcześniej niż na kilka godzin przed użyciem urządzenia ˆ Przed użytkowaniem urządzenia sprawdzić, czy wszystkie klapki i pokrywy są umieszczone zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji ˆ Przed podniesieniem zbiornika rekuperacyjnego należy się upewnić, czy jest pusty ˆ Utylizować zużyte materiały stosując się ściśle do obowiązujących norm prawnych ˆ Maszyna nie wytwarza szkodliwych wibracji ˆ Kiedy po latach użytkowania, urządzenie COMAC przestanie funkcjonować, należy odpowiednio zutylizować zawarte w nim materiały, zwłaszcza oleje, akumulatory i elementy elektroniczne, biorąc pod uwagę, że samo urządzenie zostało skonstruowane przy użyciu całkowicie odnawialnych surowców ˆ Akumulatory powinny być wyjęte z maszyny przed jej utylizacją ˆ Akumulatory muszą być usunięte w bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi normami ˆ Maszyna nie może być obsługiwana przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, psychicznej lub czuciowej lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy i doświadczenia, jeżeli nie są nadzorowane i szkolone przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo ˆ Nie można pozostawiać dzieci w pobliżu maszyny bez należytej opieki.

9


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

1.

PRZENOSZENIE OPAKOWANEJ MASZYNY

Maszyna jest umieszczona w specjalnym opakowaniu wyposażonym w platformę, które należy transportować za pomocą wózków widłowych. Opakowania nie mogą być stawiane jedno na drugim. Całkowita masa wynosi 400 kg (bez akumulatorów) Wymiary opakowania dotyczą modelu Flexy 75 / 85 A : 1550 mm B : 1000 mm C : 1740 mm

A

C

2.

USUWANIE OPAKOWANIA MASZYNY

1. Zdjąć zewnętrzne opakowanie 2. Maszyna jest umocowana do platformy z klinami blokującymi koła 3. Usunąć kliny

4. Po nachylonej płaszczyźnie sprowadzić maszynę z platformy, popychając ją do tyłu. 5. Zachować platformę w razie konieczności ponownego transportu

10

B


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

3. WKŁADANIE AKUMULATORÓW DO MASZYNY Akumulatory powinny być umieszczone w odpowiedniej wnęce pod zbiornikiem rekuperacyjnym i powinny być przenoszone za pomocą podnośników odpowiednich zarówno do ich ciężaru, jak i do systemu zaczepu. Ponadto muszą spełniać wymogi Normy CEI 21-5. Wymiary wnęki na akumulatory: 538x620xH460 mm. Podczas konserwacji i codziennego ładowania akumulatorów należy się bezwzględnie stosować do wskazówek producenta lub sprzedawcy. Wszystkie czynności instalacyjne konserwacyjne muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany personel.

Aby włożyć akumulatory należy: 1. Upewnić się, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty 2. Podnieść siedzenie, aż do momentu zaczepienia ogranicznika bezpieczeństwa 3. Podnieść zbiornik rekuperacyjny, aż do momentu zaczepienia ogranicznika bezpieczeństwa 4. Włożyć akumulatory

5. W razie konieczności można zwiększyć obrót zbiornika, odkręcając gałkę i nakrętkę blokującą. Obrócić zbiornik rekuperacyjny, aby włożyć zbiorniki na akumulatory. Następnie ponownie zaczepić ogranicznik bezpieczeństwa. 6. Odłączyć ograniczniki bezpieczeństwa oraz opuścić zbiornik i siedzenie

4.

PODŁĄCZENIE KONEKTORA AKUMULATORÓW

Konektor akumulatora (1) znajduje się pod siedzeniem operatora i musi być podłączony do konektora maszyny (2).

2

1

11


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

5.

PODŁĄCZENIE ŁADOWARKI

Konektor akumulatora znajduje się pod miejscem sterowniczym. Dolna część (1), połączona z akumulatorami, musi być odłączona od konektora maszyny (2) i włożona do ładowania do konektora ładowarki. Konektor łączący (3) jest dostarczony w woreczku zawierającym niniejszą instrukcję i musi być połączony z kablami ładowarki, zgodnie ze wskazówkami (patrz instrukcja ładowarki).

2

UWAGA! Operacja ta musi być wykonywana przez wykwalifikowany personel. Błędne lub niedokładne podłączenie przewodów do konektora może spowodować zagrożenie dla osób lub przedmiotów

1

6.

PONOWNE ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Aby nie uszkodzić akumulatorów należy unikać ich całkowitego rozładowania, ładując je w ciągu kilku minut od pojawienia się migającego sygnału rozładowanego akumulatora. UWAGI: Nigdy nie należy zostawiać całkowicie rozładowanych akumulatorów, nawet jeżeli maszyna nie jest używana. Co 20 doładowań należy sprawdzać poziom elektrolitu i ewentualnie uzupełnić wodą destylowaną.

UWAGA! Podczas ponownego ładowania siedzenie musi być podniesione i zablokowane odpowiednią podporą. Upewnić się, czy ładowarka jest odpowiednia do typu i pojemności zainstalowanych akumulatorów (ołów/kwas lub ŻEL i ich odpowiedniki). Nigdy nie ładować akumulatora ŻELOWEGO za pomocą nieodpowiedniej ładowarki. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji producenta akumulatorów i ładowarki.

Niebezpieczeństwo wyziewów gazu i wycieku płynów korozyjnych.

Niebezpieczeństwo pożaru: nie zbliżać się z otwartym ogniem.

12


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

7.

SYGNALIZATOR POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORÓW

Sygnalizator akumulatora jest cyfrowy, z 4 stałymi pozycjami i jedną migającą. Liczby pojawiające się na wyświetlaczu wskazują w przybliżeniu poziom naładowania akumulatora. 4 = naładowanie maksymalne, 3 = naładowanie 3/4, 2 = naładowanie 2/4, 1 = naładowanie 1/4, 0 = akumulatory rozładowane (światło migające)

UWAGA! Po kilku sekundach od pojawienia się “0” migającego, silnik szczotek wyłącza się automatycznie. Przy naładowaniu resztkowym można jednak dokończyć czynność osuszania przed ponownym naładowaniem akumulatora.

8. MONTAŻ WYCIERACZKI Wycieraczka, która podczas dostawy jest odłączona od maszyny, powinna być zamontowana tak jak pokazano na rysunku. Włożyć najpierw lewy trzpień wycieraczki (1) do lewej szczeliny ramienia, następnie prawy trzpień (2) do prawej szczeliny uważając, aby sprężyna i podkładka znajdowały się nad tarczą ramienia. Aby ułatwić tę operację pokrętło umieszczone na trzpieniu powinno być poluzowane. Następnie należy dokręcić pokrętło, aby zablokować wycieraczkę na pozycji. Włożyć rurę wycieraczki do odpowiedniego uchwytu (3).

9.

NACHYLENIE WYCIERACZKI

Podczas pracy tylna guma musi być lekko zagięta do tyłu, równomiernie na całej swojej długości wynoszącej około 5 mm. W razie konieczności, aby zwiększyć zagięcie gumy w części środkowej, należy nachylić do tyłu wycieraczkę, obracając regulator (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby zwiększyć zagięcie gumy na bokach wycieraczki należy obrócić regulator (1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

10. REGULACJA WYSOKOŚCI WSPORNIKA WYCIERACZKI Wycieraczka musi być regulowana na wysokość, w zależności od zużycia gum. Obrócić gałkę (2) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (dokręcanie), aby podnieść wycieraczkę oraz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (odkręcanie), aby ją opuścić. UWAGA: Prawe i lewe kółka muszą być regulowane równomiernie, tak aby wycieraczka pracowała równolegle do podłoża.

13

1 3 2


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

11. REGULACJA WYSOKOŚCI WSPORNIKA GUM PRZECIWBRYZGOWYCH PODSTAWY MYJĄCEJ

1

Podczas biegu w fazie roboczej gumy przeciwbryzgowe podstawy muszą dotykać podłogi. Aby zmienić wysokość wspornika, jak również gum przeciwbryzgowych, należy dokręcić lub odkręcić gałkę regulacyjną (1).

12. MONTAŻ SZCZOTEK W KSZTAŁCIE DYSKÓW 1. 2. 3. 4.

Podłączyć konektor akumulatora Obrócić klucz w położenie “1” Uruchomić dźwignię, aby podnieść podstawę Przekręcić klucz do pozycji “0” i wyjąć go tablicy sterowniczej

1

2

3

4

UWAGA! Podczas tej czynności należy się upewnić, czy w pobliżu szczotki nie znajdują się osoby lub przedmioty.

5. Przy podstawie w pozycji podniesionej, umieścić szczotki w gnieździe tarczy znajdującej się pod podstawą, obracając nimi do momentu, gdy trzy przyciski wsuną się w zagłębienia tarczy; obracać skokowo w taki sposób, aby przesunąć przycisk w kierunku sprężyny zaczepu, aż do uzyskania zablokowania. Na zdjęciu wskazano kierunek obrotu w celu zaczepienia prawej szczotki, natomiast w przypadku lewej szczotki należy obracać w przeciwnym kierunku.

6. Zaleca się, aby codziennie zmieniać pozycję szczotek; prawą zakładać w miejsce lewej i na odwrót. Jeśli szczotki nie są nowe i mają zdeformowane włosie, lepiej zakładać je w tym samej pozycji (prawa szczotka po prawej stronie i lewa szczotka po lewej stronie), aby uniknąć sytuacji, w której odmienne nachylenie włosia spowoduje przeciążenie silnika szczotek i nadmierne drgania.

14


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

13. ZBIORNIK REKUPERACYJNY Sprawdzić pozycję rury wycieraczki (1) i rury odprowadzającej. Sprawdzić, czy gałka korka (2) na rurze odprowadzającej jest dokręcona.

2

1

14. ROZTWÓR ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO Odkręcić korek (1) zbiornika i napełnić go czystą wodą o temperaturze nie wyższej niż 50°C. Dodać płynny detergent w odpowiednim stężeniu, w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Aby uniknąć powstania nadmiernej ilości piany, która uszkodziłaby silnik odsysania należy użyć minimalnej wymaganej ilości środka czyszczącego.

1 UWAGA!: Zawsze używać środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Aby uniknąć tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić do zbiornika rekuperacyjnego minimalną wymaganą ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany. Nie używać stężonych kwasów. Po napełnieniu zbiornika umieścić pokrywę otworu 15.

ZBIORNIK ROZTWORU PUSTY

Kiedy zbiornik roztworu jest pusty włącza się czerwona lampka na tablicy rozdzielczej i przed rozpoczęciem pracy należy napełnić zbiornik roztworem detergentu.

16.

AUTOMATYCZNY (OPTIONAL)

SYSTEM

DOZOWANIA

WODY/DETERGENTU

Maszyna jest wyposażona w automatyczny system dozowania wody/detergentu. Urządzenie to umożliwia, dzięki dwum dźwigniom umieszczonym na wale kierownicy maszyny, regulowanie ilości wody i detergentu. Napełnić płynnym detergentem, zgodnie z zaleceniami producenta, zbiornik (1), częściowo wpuszczony w podnóżek. Upewnić się, czy korek został prawidłowo zamknięty na śruby, aby uniknąć wycieku płynu podczas normalnego użytkowania maszyny. Wskazówki dotyczące mieszanki wody/detergentu znajdują się w rozdziale “Regulacja stężenia detergentu” UWAGA: Zawsze używać środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Aby uniknąć tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić do zbiornika rekuperacyjnego minimalną wymaganą ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany. Nie używać stężonych kwasów.

15


PRACA PRZYGOTOWANIE DO PRACY 1. 2. 3. 4. 5.

Przygotować maszynę do pracy Usiąść na miejscu sterowniczym Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest odblokowany (1) Podłączyć konektor do akumulatorów (2) Obrócić klucz wyłącznika głównego (3) o jedną czwartą obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Na tablicy rozdzielczej od razu włączy się zielona lampka (4) oraz wyświetlacz wskazujący poziom naładowania akumulatorów (5).

6. Ustawić wyłącznik w tryb automatyczny (6) 7. Popchnąć w dół pokrętło szczotek, aby opuścić podstawę. 8. Wcisnąć wyłącznik odsysania

6

9. Obrócić do góry dźwignię zaworu (1) i wyregulować ilość roztworu. 10. Jeżeli maszyna jest wyposażona w automatyczny system dozowania wody/detergentu (optional) dźwignia zaworu pozostaje zawsze w pozycji maksymalnego otwarcia. 11. Ustawić przełącznik biegu (2) do przodu

1

16

2


PRACA 12. Wybrać prędkość ruchu obracając pokrętło (1). Przełącznik ma trzy pozycje oznaczone symbolami: żółw = bieg wolny, pozycja pośrednia = bieg normalny, zając = bieg szybki 13. Po wciśnięciu pedału przyspieszania (2), maszyna zaczyna się poruszać i wycieraczka opuszcza się. Na pierwszych kilku metrach sprawdzić, czy ilość roztworu jest wystarczająca i czy wycieraczka dokładnie osusza podłogę. W tym momencie maszyna rozpoczyna pracę z pełną wydajnością, aż do wyczerpania roztworu środka czyszczącego.

1

REGULACJA AUTOMATYCZNEGO WODY/DETERGENTU (OPTIONAL)

URZĄDZENIA

DOZOWANIA

Maszyna jest dostarczona z przełącznikami (na tablicy rozdzielczej), w wyposażeniu znajdują się również dwa gumowe korki. Po wykonaniu regulacji można usunąć gałki i zatkać otwory gumowymi korkami. Lewa gałka umożliwia regulację przepływu wody, prawa gałka regulację detergentu. Skala ilości detergentu dla każdej z siedmiu pozycji przedstawia dwie wartości wyrażone w procentach. Skala wewnętrzna odnosi się do detergentów stężonych, skala zewnętrzna do detergentów standardowych. W przypadku używania detergentów standardowych wystarczy napełnić zbiornik detergentem, w przypadku detergentów stężonych należy wlać do pustego zbiornika 1l stężonego detergentu i następnie napełnić go wodą. W każdym przypadku dostosować ilość wody/detergentu do stopnia zabrudzenia podłogi

UWAGA: Automatyczny system dozowania CDS został zaprojektowany do pracy z jakimkolwiek płynnym detergentem. Dlatego ilość detergentu w roztworze ma tolerancję błędu równą maksymalnie 5% względem wybranej wartości nominalnej. UWAGA! Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

17

2


PRACA

NACISK NA SZCZOTKI Można zwiększyć nacisk na szczotki za pomocą wyłącznika (1), umieszczonego na tablicy rozdzielczej, po prawej stronie pokrętła. Nacisk powinien być wybrany na podstawie rodzaju podłogi i stopnia zabrudzenia. Zwiększenie nacisku powoduje większe zużycie szczotek i większe zużycie energii (dokładniejsze informacje znajdują się w paragrafie “WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK”)

Jeżeli podczas pracy wystąpią problemy, należy wyłączyć klucz, uruchomić hamulec, popychając dźwignię w dół i ciągnąc ją do siebie, aż do jej zaczepienia oraz odłączyć dźwignię awaryjną, umieszczoną pod operatorem. Takie polecenia zablokują każdy poruszający się element maszyny. Aby wznowić pracę, po rozwiązaniu problemu, należy podłączyć konektor, włączyć klucz i odłączyć pedał hamulca postojowego. Maszyna nie porusza się jeżeli operator nie znajduje się na miejscu sterowniczym.

Kiedy poziom naładowania akumulatorów jest bliski zeru, na wyświetlaczu pojawia się “migające zero” i silnik szczotek wyłącza się automatycznie; należy jak najszybciej naładować akumulatory. Pozostaje naładowanie resztkowe umożliwiające zakończenie osuszania i doprowadzenie maszyny do punktu ładowania

PRZEPEŁNIENIE URZĄDZENIA Maszyna jest wyposażona w wyłącznik przepełnienia, który zatrzymuje silnik zasysania kiedy zbiornik rekuperacyjny jest pełny. W takim przypadku należy opróżnić zbiornik. Aby wznowić pracę należy wyłączyć i włączyć główny wyłącznik kluczykowy

NAPĘD Maszyna jest wyposażona w napęd sterowany elektronicznie, z trzema prędkościami biegu do przodu i trzema biegami wstecznymi. Aby przesunąć maszynę należy obrócić klucz i przesunąć do przodu (bieg do przodu) lub do tyłu (bieg wsteczny) manipulator (1). Po naciśnięciu pedału biegu maszyna zaczyna się przesuwać. Można regulować prędkość ruchu obracając przełącznik. Podczas biegu wstecznego maszyna emituje sygnał dźwiękowy

1

18


PRACA

TRYB RĘCZNY Maszyna jest przystosowana również do pracy w trybie ręcznym. W takim przypadku podnoszenie wycieraczki podczas biegu wstecznego musi być uruchamiane osobno, za pomocą odpowiedniego elementu sterowniczego.

UWAGA! Podczas pracy w trybie ręcznym, w fazie biegu wstecznego, należy pamiętać o podniesieniu wycieraczki za pomocą pokrętła (1). Podczas przenoszenia uruchomić tryb ręczny za pomocą wyłącznika (2).

1 2

HAMULCE Maszyna jest wyposażona w elektroniczny system hamulcowy. Aby zahamować, w normalnych warunkach roboczych, wystarczy zdjąć stopę z pedału biegu. W przypadku błędnego funkcjonowania hamulca głównego lub w razie konieczności (postój, niebezpieczeństwo, itp.), uruchomić hamulec mechaniczny z pedałem popychając w dół i ciągnąc do siebie dźwignię (1), aż do jej zaczepienia.

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY Maszyna jest wyposażona w sygnalizator akustyczny sterowany przyciskiem umieszczonym na tablicy rozdzielczej elektrycznych elementów sterowniczych.

19


PRACA

REFLEKTORY Maszyna jest wyposażona w reflektor przedni i tylny. Aby je włączyć należy wcisnąć wyłącznik umieszczony na tablicy rozdzielczej elektrycznych elementów sterowniczych.

MIGACZ Maszyna jest wyposażona w migacz, który włącza się automatycznie po obróceniu klucza wyłącznika głównego.

20


ZAKOŃCZENIE PRACY

Po zakończeniu pracy i przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji należy wykonać następujące czynności: 1. Zamknąć zawór 2. Ustawić wyłącznik “AUTO/MAN” w tryb ręczny (żółta lampka wyłączona) 3. Wyłączyć wyłącznik elektrozaworu

4. 5. 6. 7. 8.

Wyłączyć wyłącznik silnika zasysania Podnieść wycieraczkę uruchamiając pokrętło Podnieść podstawę uruchamiając pokrętło Zaprowadzić maszynę do miejsca odprowadzania wody Wyłączyć maszynę obracając klucz o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

9. Odłączyć rurę z odpowiedniego uchwytu, odkręcić korek i opróżnić zbiornik rekuperacyjny.

UWAGA! Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

11. Umyć wycieraczkę strumieniem wody. Wycieraczka musi być podniesiona kiedy maszyna nie pracuje, aby uniknąć odkształcenia gumowych pasów. Aby ułatwić czyszczenie gum wycieraczka może być obrócona do przodu. 12. Odkręcić śrubę metalowej opaski (1) i wyjąć rurę ssącą (2) z uchwytu wycieraczki 13. Pociągnąć na zewnątrz gałkę (3) i podnieść wspornik (4). 14. Obrócić do przodu wycieraczkę, aż do jej zablokowania. Gałka (3) zaczepi się do wspornika (4), tak aby uniemożliwić cofnięcie wycieraczki. 15. Po oczyszczeniu gum należy przywrócić pozycje początkową wycieraczki ciągnąc gałkę i obracając do tyłu wspornik, aż do jego zaczepienia.

2 1 4

3

21


KONSERWACJA CODZIENNA

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO 1. Opróżnić zbiornik przez giętką rurę, odkręcając o kilka obrotów gałkę i wyjmując korek odprowadzający

Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami

2. Odłączyć klapę pokrywy zasysania (1) od zbiornika 3. Podnieść pokrywę aż do zaczepienia podpory (2) do podpory (3) zbiornika rekuperacyjnego 4. Sprawdzić, czy filtr umieszczony wewnątrz pokrywy (4) jest czysty i ewentualnie odkręcić śruby mocujące pokrywę i dokładnie wypłukać filtr

1 4

2 3 5. Sprawdzić, czy elektryczny pływak (5) wewnątrz zbiornika jest czysty 6. Wypłukać zbiornik rekuperacyjny i oczyścić korek odprowadzający 7. Umieścić korek na rurze odprowadzającej i opuścić pokrywę zasysania. Aby odblokować podpory (2 i 3) wystarczy podnieść lekko pokrywę popychając do przodu przegub łączący (6) i opuszczając do momentu, aż podpory będą się obracać między sobą. 8. Ponownie podczepić klapę do zbiornika rekuperacyjnego

6

5

CZYSZCZENIE WYCIERACZKI Umyć wycieraczkę strumieniem wody. Sprawdzić stan zużycia gum i ewentualnie obrócić je lub wymienić. Dokładne czyszczenie całego zespołu zasysania zapewnia dłuższą pracę silnika zasysania. Oczyścić rurę wycieraczki sprawdzając, czy nie jest zatkana.

22


KONSERWACJA CODZIENNA

CZYSZCZENIE FILTRA I ZBIORNIKA ROZTWORU Przy pustym zbiorniku roztworu: 1. Otworzyć zawór 2. Odkręcić filtr i wypłukać go dokładnie 3. Wyjąć korek z otworu wlotowego zbiornika roztworu 4. Oczyścić wnętrze zbiornika roztworu strumieniem wody 5. Wyjąć wkład filtra i oczyścić go 6. Zmontować urządzenie powtarzając wszystkie powyższe czynności w odwrotnej kolejności

DEMONTAŻ SZCZOTEK W KSZTAŁCIE DYSKU 1. 2. 3. 4.

Podłączyć konektor akumulatora, jeżeli nie jest podłączony Obrócić klucz w położenie 1 Podnieść podstawę za pomocą pokrętła (jeżeli nie jest podniesiona) Obrócić klucz na pozycję 0 i wyjąć go z tablicy rozdzielczej (demontowanie szczotki przy włączonym zasilaniu może spowodować obrażenia rąk)

1

2

3

4

UWAGA! Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach chroniących przed kontaktem z niebezpiecznymi materiałami i roztworami.

5. Obrócić szczotkę, tak aby wyszła z uchwytu tarczy, jak pokazano na rysunku. Na zdjęciu wskazano kierunek obrotu w celu odczepienia prawej szczotki, natomiast w przypadku lewej szczotki należy obracać w przeciwnym kierunku.

UWAGA! w przypadku blokady szczotek należy wykonać procedurę, aż do punktu 4, usunąć osłonę wyjmując szpilki; obrócić szczotkę, aż pod otworem umieszczonym na podstawie znajdzie się otwór tarczy ze szczotkami, włożyć śrubokręt do otworu i zablokować tarczę. Używając siły, obrócić szczotkę, aż do jej odczepienia. Zmontować urządzenie powtarzając wszystkie powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

23


KONSERWACJA COTYGODNIOWA

WYMIANA TYLNEJ GUMY WYCIERACZKI Jeżeli tylna guma wycieraczki jest zużyta i nie osusza prawidłowo, można wymienić krawędź osuszającą w sposób następujący: 1. Nacisnąć i obrócić płytki blokujące (1) 2. Wyjąć płytkę dociskającą gumę i gumę 3. Obrócić gumę i ewentualnie wymienić ją 4. Zmontować urządzenie powtarzając wszystkie powyższe czynności w odwrotnej kolejności 5. Wyregulować wysokość wycieraczki w zależności od gumy (patrz “REGULACJA WYSOKOŚCI WSPORNIKA WYCIERACZKI”)

WYMIANA PRZEDNIEJ GUMY WYCIERACZKI Jeżeli przednia guma wycieraczki jest zużyta to nie zasysa prawidłowo i dlatego maszyna nie osusza dokładnie podłogi. W takim przypadku należy ją wymienić w następujący sposób: 1. Odłączyć wycieraczkę od maszyny (1) 2. Poluzować śruby blokujące przednią gumę 3. Wyjąć płytkę dociskająca gumę 4. Wyjąć gumę i wymienić ją Zmontować urządzenie powtarzając wszystkie powyższe czynności w odwrotnej kolejności

1

CZYSZCZENIE RURY ZASYSANIA W przypadku niewystarczającego odsysania należy sprawdzać, czy rura ssąca nie jest zatkana. Ewentualnie należy ją umyć strumieniem wody, wprowadzonym od strony zbiornika. W tym celu należy: 1. Odłączyć rurę ssącą z uchwytu (1) na zbiorniku rekuperacyjnym 2. Umyć ją strumieniem wody, wprowadzonym od strony zbiornika 3. Zmontować urządzenie powtarzając wszystkie powyższe czynności w odwrotnej kolejności

UWAGA! Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach chroniących przed kontaktem z niebezpiecznymi materiałami i roztworami.

24

1


KONSERWACJA NADZWYCZAJNA

WYMIANA OSŁON PRZECIWBRYZGOWYCH PODSTAWY 1. Okresowo należy sprawdzać stan zużycia osłon przeciwbryzgowych podstawy. Aby je wymienić należy: 2. Opuścić podstawę, aż do jej zetknięcia z podłożem 3. Zdjąć osłonę wyjmując szpilki (1) 4. Odkręcić śruby (2) mocujące płytki blokujące osłon przeciwbryzgowych 5. Zdjąć osłony przeciwbryzgowe i wymienić je 6. Zmontować urządzenie powtarzając wszystkie powyższe czynności w odwrotnej kolejności

1

2

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO 1. Opróżnić zbiornik rekuperacyjny przez giętką rurę odłączając wąż (1) od wspornika (2) 2. Otworzyć wlot odkręcając kołnierz zamykający (3)

UWAGA! Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

3. Otworzyć korek zbiornika i wypłukać jego wnętrze 4. Oczyścić wlot i przykręcić kołnierz 5. Umieścić wąż na wsporniku i zamknąć korek zbiornika

AUTOMATYCZNE (OPTIONAL)

URZĄDZENIE

DOZOWANIA

WODY/DETERGENTU

Automatyczne urządzenie dozowania wody/detergentu nie wymaga szczególnej konserwacji, jedynie okresowej kontroli filtra zasysania detergentu, umieszczonego w zbiorniku. Należy okresowo sprawdzać czystość filtra i ewentualnie oczyścić go.

25

2

1 3


KONTROLA FUNKCJONOWANIA

ZBYT MAŁA ILOŚĆ WODY NA SZCZOTKACH 1. 2. 3. 4.

Sprawdzić, czy zawór jest otwarty Sprawdzić, czy wyłącznik elektrozaworu jest włączony Sprawdzić, czy w zbiorniku roztworu jest woda Oczyścić filtr roztworu

WYCIERACZKA NIE OSUSZA PRAWIDŁOWO 1. 2. 3. 4.

Sprawdzić, czy wycieraczka została oczyszczona Sprawdzić regulacje wycieraczki (patrz “PRZYGOTOWANIE MASZYNY”) Oczyścić cały zespół zasysania (patrz “KONSERWACJA COTYGODNIOWA”) Wymienić gumy, jeżeli są zużyte

MASZYNA NIE CZYŚCI PRAWIDŁOWO 1. Sprawdzić stan zużycia szczotek i wymienić je w razie potrzeby. Szczotki należy wymienić przy długości włosia poniżej 15 mm. Sposób ich wymiany został opisany w rozdziałach “WYMIANA SZCZOTEK”, “DEMONTAŻ SZCZOTEK” i “MONTAŻ SZCZOTEK”. Praca ze zbyt zużytymi szczotkami może spowodować uszkodzenie podłogi. 2. Używać innego typu szczotki niż zamontowana seryjnie. W przypadku czyszczenia szczególnie zabrudzonych podłóg zaleca się używanie specjalnych szczotek, dostarczanych na zamówienie, w zależności od wymogów (patrz rozdział “WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK”).

NADMIERNE POWSTAWANIE PIANY Sprawdzić, czy użyto środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Ewentualnie dodać minimalną ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany do zbiornika rekuperacyjnego. Zwiększone powstawanie piany ma miejsce, kiedy podłoga nie jest mocno zabrudzona. W takim przypadku należy bardziej rozcieńczyć środek czyszczący.

26


KONTROLA FUNKCJONOWANIA

SSAWA NIE FUNKCJONUJE 1. Sprawdzić, czy lampka silnika świeci się 2. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pełny i ewentualnie opróżnić go 3. Sprawdzić działanie wyłącznika pływakowego (patrz również “CZYSZCZENIE ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO” w rozdziale “KONSERWACJA CODZIENNA”)

SILNIK SZCZOTEK NIE FUNKCJONUJE

1. 2. 3. 4.

UWAGA Aby uniknąć uszkodzenia podłogi silnik uruchamia się tylko kiedy maszyna porusza się Sprawdzić, czy podstawa jest opuszczona Operator musi znajdować się na miejscu sterowniczym Sprawdzić, czy lampka zasilania świeci się oraz czy pokrętło posuwu maszyny jest ustawione na ruch do przodu czy do tyłu Sprawdzić, czy nie zadziałały bezpieczniki termiczne. Sprawdzić podłączenie konektora elektrycznego zespołu myjącego i konektora zabezpieczeń.

NIE MOŻNA PODNIEŚĆ ANI OPUŚCIĆ PODSTAWY LUB WYCIERACZKI 1. Maszyna jest wyposażona w zabezpieczenia elektryczne, które kontrolują motoreduktory podnoszenia/opuszczania podstawy i wycieraczki. W przypadku przeciążenia bezpieczniki odcinają zasilanie. Po sprawdzeniu i usunięciu przyczyny problemu, w celu przywrócenia ich funkcjonowania wystarczy wyłączyć i włączyć maszynę. Jeżeli problem nadal występuje należy się skontaktować z centrum obsługi klienta COMAC.

MASZYNA NIE URUCHAMIA SIĘ 1. Operator musi znajdować się na miejscu sterowniczym 2. Sprawdzić, czy pedał hamulca postojowego (1) jest odblokowany 3. Sprawdzić, czy konektor (2) jest podłączony do akumulatorów 4. Sprawdzić, czy wyłącznik kluczykowy (3) jest włączony 5. Sprawdzić, czy akumulatory są naładowane (4)

2

3

27

4


KONTROLA FUNKCJONOWANIA

BEZPIECZNIKI ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA TERMICZNE Maszyna jest wyposażona w następujące systemy zabezpieczeń elektrycznych: 1. Bezpieczniki mocy umieszczone w skrzynce elektrycznej i zabezpieczają przed zwarciem 2. Wyłączniki termiczne, umieszczone na zewnątrz na wale kierownicy, do zabezpieczania: • Silnika podstawy 50A • Silnika zasysania 25A

AUTOMATYCZNY FUNKCJONUJE

SYSTEM

DOZOWANIA

WODY/DETERGENTU

NIE

Automatyczny system dozowania wody/detergentu został tak zaprojektowany, aby był wytrzymały i niezawodny, jeżeli jednak nie funkcjonuje prawidłowo przewidziano system by-pass, umożliwiający użytkowanie maszyny przy niedziałającym systemie. Aby obejść automatyczny system dozowania wody/detergentu należy obrócić do góry dźwignię zaworu, umieszczoną w przedniej prawej części maszyny; w ten sposób można kontynuować pracę przy niedziałającym systemie. Należy jednak uważać, aby nie wprowadzić do zbiornika roztworu samej wody ale prawidłową mieszankę wody i detergentu. Przy niedziałającym systemie dozowania przepływ wody regulowany jest zaworem umieszczonym na wale kierownicy. W celu naprawy systemu należy się zwrócić do autoryzowanego sprzedawcy.

ALARMY Maszyna jest wyposażona w lamkę migającą do diagnozowania nieprawidłowości systemu kontroli silnika napędu. Każda sekwencja (ilość następujących po sobie migań) odpowiada rodzajowi usterki. Po wystąpieniu migania, towarzyszącemu nieprawidłowości funkcjonowania, należy się zwrócić do centrum obsługi technicznej, określając ilość następujących po sobie migań.

28


WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK

SZCZOTKA Z POLIPROPYLENU (PPL) Używana do każdego rodzaju podłoża, jest odporna na zużycie i działanie ciepłej wody (do 60 stopni). PPL nie jest higroskopijny i dlatego zachowuje swoje parametry również przy pracy na mokro. SZCZOTKA NYLONOWA Używana do każdego rodzaju podłoża, jest odporna na zużycie i działanie ciepłej wody (również ponad 60 stopni). Nylon jest higroskopijny i dlatego, pracując w mokrym środowisku, z czasem traci swoje właściwości. SZCZOTKA ŚCIERNA Włosie tej szczotki jest obłożone bardzo mocnym tworzywem ściernym. Jest ona używana do czyszczenia bardzo zabrudzonych podłóg. Aby uniknąć uszkodzenia podłogi zaleca się pracę z minimalnym potrzebnym naciskiem. SZCZOTKA STALOWA Włosie wykonane jest z drutu stalowego. Jest ona używana do czyszczenia podłóg odpornych na ścieranie, nieregularnych lub o szerokich fugach. GRUBOŚĆ WŁOSIA Grubsze włosie jest sztywniejsze i dlatego jest używane do czyszczenia podłóg gładkich lub o wąskich fugach. W przypadku podłóg nieregularnych lub o wysokich występach lub głębokich fugach zaleca się używanie bardziej miękkiego włosia, które łatwiej wchodzi w szczeliny. Kiedy włosie szczotki jest zużyte i zbyt krótkie staje się sztywne i nie jest w stanie wnikać w szczeliny jak również, w przypadku zbyt grubego włosia, szczotka ma tendencje do podskakiwania. TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA Tarcza napędowo-czyszcząca jest zalecana do czyszczenia powierzchni polerowanych. Występują dwa rodzaje tarcz napędowo-czyszczących: 1. Tradycyjna tarcza napędowo-czyszcząca jest wyposażona w szereg zakończeń w kształcie kotwicy, umożliwiających przytrzymywanie i napędzanie tarczy ściernej. 2. Tarcza napędowo-czyszcząca typu CENTER LOCK, poza zakończeniami w kształcie kotwicy, jest wyposażona centralny system blokujący z plastikowym wyzwalaczem, który umożliwia dokładne centrowanie tarczy ściernej i umocowanie jej bez ryzyka odłączenia. Ten rodzaj tarczy jest zalecany przede wszystkim do maszyn o większej ilości szczotek, w przypadku których centrowanie tarcz ściernych może być trudne. TABELA WYBORU SZCZOTEK Maszyna

FLEXY 75

FLEXY 85

Il. szczotek

2

2

Kod

Typ włosia

Ø włosia

Ø Szczotka

405570

PPL

0.3

390

405571

PPL

0.6

390

405572

PPL

0.9

390

405573

ŚCIERNA

390

405574

STAL

390

405524

TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA

380

405526

TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA

380

405562

PPL

0.3

440

405563

PPL

0.6

440

405564

PPL

0.9

440

405565

ŚCIERNA

405566

STAL

421819

TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA

Długość

Uwagi

CENTER LOCK

440 0.3

29

440 430

CENTER LOCK


DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Niżej podpisana firma: COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro n.13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkt

MASZYNA DO CZYSZCZENIA PODŁÓG mod. FLEXY75 B – FLEXY85 B jest zgodna z następującymi dyrektywami: • • •

2004/108/CE: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej wraz z kolejnymi modyfikacjami. 2006/95/CE: Dyrektywa niskich napięć. 2006/42/CE: Dyrektywa Maszyn.

Ponadto są zgodne z następującymi Normami: • EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne. • EN 60335-2-72: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2: Wymagania szczegółowe dla urządzeń automatycznych do pielęgnacji podłóg w obiektach handlowych i przemysłowych. • EN 60335-2-29: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2: Specjalne wymagania dla ładowarek akumulatorów. • EN 12100-1: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 1: Podstawowa terminologia, metodologia. • EN 12100-2: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 2: Zasady techniczne. • EN 55014-1: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 1: Emisja - Norma grupy wyrobów. • EN 55014-2: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 2: Odporność - Norma grupy wyrobów. • EN 61000-6-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych. • EN 61000-6-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych. • EN 61000-3-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Dopuszczalne poziomy – Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika 16 A). • EN 61000-3-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Dopuszczalne poziomy – Ograniczenia wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym 16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia. • EN 62233: Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Pola elektromagnetyczne – Metody obliczania i pomiaru. Osoba upoważniona do opracowania dokumentacji technicznej: Giancarlo Ruffo Via Maestri del Lavoro, 13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY Santa Maria di Zevio, 16/02/2011 COMAC S.p.A. Pełnomocnik Giancarlo Ruffo

COMAC spa Via Maestri del Lavoro, 13 – 37059 Santa Maria di Zevio – Verona – ITALY Tel. +39 045 8774222 – Fax +39 045 8750303 – E-mail: com@comac.it o info@comac.it - www.comac.it

30

Flexy 75B - Instrukcja obsługi  

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ED. 03-2009 PL Doc. 10015846 Ver. AB Symbol utylizacji Należy uważnie przeczytać akapity poprzedzone ty...