Page 1

CA 600

CA 600

OPIS URZĄDZENIA 1. panel sterujący 2. filtr – opcja 3. szkielet filtra 4. komora odkurzacza 5. wlot węża ssącego 6. zbiornik zanieczyszczeń na kółkach 7. system zwijania kabla zasilającego 8. filtr gwiaździsty 9. pokrywa 10. komora silnika 11. filtr silnika – opcja 12. filtr wylotu – opcja 13. kółko osiowe z hamulcem 14. kółka skrętne 15. uchwyt zwalniający zbiornik zanieczyszczeń 16. kosz na akcesoria 17. przejściówka do podłączenia dodatkowych opcji 18. rączka do transportowania

PANEL KONTROLNY Poniższe instrukcje dotyczą obsługi elektronicznego panelu kontrolnego, który znajduje się na górnej pokrywie odkurzacza. Lampka kontrolna (1) świeci się gdy odkurzacz jest podłączony do źródła zasilania. Poprzez wciśnięcie (2) uruchamiamy silniki odkurzacza. Lampki kontrolne (3) pokazują, który silnik jest aktualnie uruchomiony. Aby wyłączyć silnik należy ponownie przycisnąć przycisk (2). Gdy zaświeci się lampka kontrolna (4) oznacza to, że filtr odkurzacza jest zabrudzony. Aby oczyścić filtr (otrząsnąć) należy przycisnąć (5). Po jednokrotnym przyciśnięciu (5) następuje automatyczne otrząsanie filtrów przez 30 s., przyciskając (5) dwukrotnie system otrząsania filtrów uruchomi się na 65 s. Lampka kontrolna (6) wskazuje wybrany cykl otrząsania filtrów. Podczas uruchamiania procesu otrząsania filtrów silnik odkurzacza wyłączy się samoistnie. Po zakończeniu procesu czyszczenia silnik włączy się ponownie. Istnieje możliwość ustawienia systemu otrząsania filtrów w trybie automatycznym. W tym celu należy przycisnąć trzykrotnie przycisk (5). Zaświeci się lampka kontrolna (A). Podczas powyższego ustawienia odkurzacz uruchamia otrząsacz filtrów automatycznie gdy nastąpi dostateczne zabrudzenie filtra. Otrząsanie jest uruchamiane na 30 s. OPCJA Przycisk (8) jest używany podczas zasysania nieczystości mokrych (aby odkurzacz pracował w tym trybie należy wyposażyć go dodatkowo w elektroniczny pływak). Kiedy objętość zasysanych nieczystości ciekłych osiągnie określony poziom, elektroniczny pływak automatycznie odłączy silnik. Zaświeci się lampka kontrolna (7). Należy niezwłocznie opróżnić zbiornik a następnie przycisnąć (8). Odkurzacz zacznie pracować ponownie.


CA 600

CA 600

CODZIENNA PIELĘGNACJA

OSTRZEŻENIA Przed uruchomieniem odkurzacza należy przeczytać poniższą instrukcję obsługi. Umieszczone na odkurzaczu symbole ostrzegawcze służą bezpieczeństwu operatora. W trakcie uruchamiania i użytkowania odkurzacza należy zachować szczególną uwagę. Oprócz instrukcji zawartych poniżej należy kierować się rozwagą i przewidywać sytuacje niebezpieczne, stanowiące zagrożenie dla życia.

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA Aby opróżnić zbiornik należy odłączyć odkurzacz od źródła zasilania. Następnie podnieść rączkę zabezpieczającą (Rys. 1) co spowoduje opuszczenie i uwolnienie zbiornika zanieczyszczeń. Należy opróżnić zbiornik i w miarę potrzeby umyć. Po wykonaniu powyższej czynności zbiornik należy umieścić pod komorą odkurzacza i nacisnąć rączkę zabezpieczającą. Zbiornik połączy się z komorą. OSTRZEŻENIE: Nie należy pozostawiać nieczystości w zbiorniku przez dłuższych okres czasu. WYMIANA FILTRA Aby wymienić filtr należy odłączyć odkurzacz od źródła zasilania. Otwórz górną pokrywę zwalniając haczyk zabezpieczający (Rys. 2) poprzez pchnięcie go w dół (rys. 3). Wymień filtr (Rys. 5). Zamknij pokrywę zabezpieczając ja przed otwarciem haczykiem.

ŻRÓDŁO ZASILANIA Wybór źródła zasilania musi odpowiedni do warunków opisanych na tabliczce znamionowej urządzenia (volt). 1 klasa bezpieczeństwa – urządzenie może być podłączone tylko do źródła zasilania wyposażonego w instalacje odgromową. Procedura uruchamiania urządzenia może powodować niewielkie spadki napięcia. W przypadku wystąpienia nieprzychylnych warunków związanych ze źródłem zasilania mogą wystąpić zakłócenia użytkowania. Akceptowalny zakres odchylenia oporu <0,15 omów. Nie wolno dotykać gniazdka elektrycznego i podłączać urządzenie do źródła zasilania mokrymi rękoma. Nie wolno ciągnąc, wyrywać lub niszczyć kabla zasilającego. Należy chronić kabel zasilający przed przegrzaniem, zalaniem i kontaktem z ostrymi przedmiotami. Jeśli użytkownik zauważy zniszczenie kabla zasilającego jest zobowiązany wymienić go w autoryzowanym serwisie. DOSTARCZENIE Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić czy urządzenie jest odpowiednio wyposażone-sprawdź kabel elektryczny! Nigdy nie wolno użytkować urządzenia niekompletnego lub z widocznymi wadami. Nie wolno zasysać odkurzaczem gazów wybuchowych lub łatwopalnych cieczy lub kurzu a także stężonych kwasów i


rozpuszczalników. Należy unikać zbierania paliwa, farb, oleju, które mogą (po połączeniu) tworzyć niebezpieczne substancje lub w połączeniu z wirującym wewnątrz komory odkurzacza powietrzem stanowić zagrożenie wybuchem. Ponadto zasysanie wyżej opisanych substancji może być spowodować nieodwracalne uszkodzenia zbiornika i komory odkurzacza a także akcesorii. Nie wolno zasysać palących się lub żarzących się przedmiotów. Nie wolno kierować strumienia ssania na ludzi i zwierzęta. Nie wolno użytkować urządzenia w pomieszczeniach gdzie panują skrajnie niskie temperatury powietrza. W przypadku użytkowania urządzenia w miejscach gdzie należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo(stacje benzynowe) należy upewnić się, że użytkowany tam odkurzacz spełnia wymogi bezpieczeństwa. Zabrania się użytkowania odkurzacza w miejscach potencjalnie grążących wybuchem. Odkurzacz jest dedykowany do sprzątania takich miejsc jak: hotele, biura, szkoły, szpitale przemysł, sklepy, biura i restauracje. OBSŁUGA Operator musi użytkować odkurzacz zgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas użytkowania urządzenia należy zadbać o bezpieczeństwo innych ludzi a przede wszystkim dzieci. Urządzenie może być użytkowane tylko przez przeszkolone osoby. Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci lub osoby upośledzone umysłowo. Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru. TRANSPORT Wyłącz odkurzacz i odpowiednio zapakuj przed transportem. PIELĘGNACJA Przed przystąpieniem do czynności związanych z pielęgnacją lub wymianą części należy wyłączyć urządzenie. (odłączyć od źródła zasilania). Należy wyłączyć odkurzacz przed zmiana jego trybu pracy. Naprawy urządzeń może dokonywać tylko personel autoryzowanego serwisu marki COMAC.

AKCESORIA I CZĘŚCI Używaj tylko oryginalnych części zamiennych oraz akcesoriów . Tylko zastosowanie oryginalnych części i akcesoriów zapewni bezpieczną i bezawaryjną pracą. OSTRZEŻENIE W trybie „na sucho” nie wolno zasysać odpadów niebezpiecznych. W trybie „na mokro” wyłącz odkurzacz natychmiast gdy zobaczysz wydostającą się z komory odkurzacza piane lub ciecz.

CA 60 - Instrukcja obsługi  

OOPPCCJJAA Przycisk (8) jest używany podczas zasysania nieczystości mokrych (aby odkurzacz pracował w tym trybie należy wyposażyć go dodatko...

CA 60 - Instrukcja obsługi  

OOPPCCJJAA Przycisk (8) jest używany podczas zasysania nieczystości mokrych (aby odkurzacz pracował w tym trybie należy wyposażyć go dodatko...