Page 1

OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do uruchomienia urządzenia, przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję obsługi. Nie przestrzeganie wskazówek zawartych w poniższej instrukcji, może grozić niebezpieczeństwem dla użytkownika urządzenia jak też może przyczynić się do uszkodzenia urządzenia. Elementy będące opakowaniem urządzenia (plastikowe torebki, zszywki, itp.) mogą być niebezpieczne i nie należy ich udostępniać do zabawy dzieciom. Po otwarciu opakowania, należy upewnić się czy w pudełku znajdują się wszystkie elementy będące na wyposażeniu urządzenia. W przypadku stwierdzenia braków, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę, dystrybutora albo autoryzowany serwis. Nie wolno użytkować niekompletnego urządzenia. Przed podłączenie urządzenia do źródła zasilania, upewnij się, że specyfikacja dotycząca zasilania umieszczona na tabliczce znamionowej urządzenia, odpowiada specyfikacji źródła zasilania. Maszyna jest zaprojektowana do określonego celu: odkurzanie powierzchni oraz wsysanie substancji stałych i ciekłych (oprócz substancji łatwopalnych albo wybuchowych). Wykorzystywanie urządzenia do innych celów jest niewłaściwe i potencjalnie niebezpieczne. Należy unikać zbliżania akcesoriów w trakcie użytkowania urządzenia do wrażliwych części ciała tj. oczu, uszu, itp.). Nie wolno pozostawiać urządzenia bezpośrednio w sąsiedztwie dzieci pozostawionych bez opieki oraz osób chorych psychicznie. Nie należy pozostawić maszyny podłączonej do źródła zasilania gdy urządzenie nie jest użytkowane. Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub pielęgnacją urządzenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Nie wolno używać urządzenia w celu odkurzania rozpuszczalników oraz ciekłych i pianowych substancji chemicznych. Należy również unikać bezpośredniego kontaktu urządzenia z powyższymi substancjami chemicznymi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach trzecich spowodowane poprzez nieodpowiednie użytkowanie urządzenia oraz spowodowane nie stosowaniem się do ostrzeżeń opisanych w powyższej instrukcji.

ODKURZANIE SUCHYCH ZANIECZYSZCZEŃ (opis dotyczy rysunków przedstawionych na końcu instrukcji) Rys. 1 Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania. Rys. 2 Odciągnij uchwyty mocowania głowicy. Rys. 3 Zdejmij głowicę i upewnij się, że filtr materiałowy jest należycie umiejscowiony. Rys. 4 Włóż głowicę na pojemnik i zamknij uchwytami poprzez wciśniecie po obu stronach zatrzasków. Rys. 5 Podłącz elastyczny wąż ssący z odkurzaczem. Rys. 6 Połącz rury chromowane ze sobą oraz z wężem ssącym. Rys. 7 Podłącz odkurzacz do źródła zasilania. Rys. 8 Uruchomienie odkurzacza następuje poprzez wciśnięcie przycisku „0”, „I”. Rys. 9 Do sprzątania powierzchni płaskich tj. parkiety, panele używaj ssawy pokazanej na rysunku. Rys. 10 Do sprzątania dywanów oraz wykładzin używaj ssawy pokazanej na rysunku. Rys. 11 Do sprzątania powierzchni trudno dostępnych tj. wnętrza samochodów należy używać ssawy szczelinowej pokazanej na rysunku nr 11, 12,13 Rys. 14 Do sprzątania zanieczyszczeń tj. kurz z mebli, dywany, tapicerkę oraz trudno dostępną przestrzeń używaj ssawy pokazanej na rysunku 14 a używaj jej w sposób pokazany na rys. 15. Rys. 15 Po skończonej pracy wyłącz odkurzacz wciskając przycisk „0”,„I” w odpowiedniej pozycji. Odłącz urządzenie ze źródła zasilania i opróżnij zbiornik zanieczyszczeń zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. ZBIERANIE ZANIECZYSZCZEŃ MOKRYCH Przed rozpoczęciem pracy w trybie „na mokro” upewnij się, że zbiornik nie zawiera jakichkolwiek zanieczyszczeń. Rys. 17 Odłącz urządzenie od źródła zasilania. Rys. 18 Odciągnij uchwyty mocowania głowicy i zdejmij głowicę. Rys. 19 Usuń filtr materiałowy. Rys. 20 Włóż głowicę na pojemnik i zamknij uchwytami poprzez wciśniecie po obu stronach zatrzasków. Rys. 21 Podłącz odkurzacz do źródła zasilania.


Rys. 22 Uruchomienie odkurzacza następuje poprzez wciśnięcie przycisku „0”, „I”. Rys. 23 Do zbierania zanieczyszczeń mokrych używaj akcesorii pokazanych na rysunku 23 i 24. Rys. 25 Po skończonej pracy wyłącz odkurzacz wciskając przycisk „0”,„I” w odpowiedniej pozycji. Odłącz urządzenie ze źródła zasilania i opróżnij zbiornik z zanieczyszczeń ciekłych zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. UWAGA ! Odkurzacz jest wyposażony w system, który odcina ssanie w momencie gdy zbiornik zanieczyszczeń zostanie wypełniony do poziomu max. W powyższym przypadku opróżnij zbiornik i wróć do pracy. UWAGA ! Do zbierania zanieczyszczeń o większej gęstości np. wodę z pianą, błoto, liście, używaj filtra nylonowego (opcja dodatkowa). CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA ODKURZACZA Rys. 26 Odłącz urządzenie od źródła zasilania. Rys. 27 Odciągnij uchwyty mocowania głowicy. Rys 28 Zdejmij głowicę i wyciągnij filtr materiałowy. Rys. 29 Pochyl odkurzacz tak aby rękojeść odkurzacz dotknęła podłoża i opróżnij zawartość zbiornika (do innego zbiornika lub do kratki ściekowej). W przypadku opróżniania zanieczyszczeń ciekłych, ustaw odpowiednio rurę spustową i odkręć spust pokrętłem znajdującym się w tylnej części głowicy odkurzacza. Po opróżnieniu zbiornika zakręć spust tak aby wyeliminować wyciek podczas dalszej pracy. Rys. 30 Następnie ustaw odkurzacz w pozycji wyjściowej i włóż filtr materiałowy (w przypadku zbierania zanieczyszczeń suchych). Rys. 31 Włóż głowicę na pojemnik i zamknij uchwytami poprzez wciśniecie po obu stronach zatrzasków. Po wykonaniu powyższych czynności odkurzacz jest ponownie gotowy do pracy. UWAGA ! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczenie lub pielęgnacją należy odłączyć urządzenie ze źródła zasilania. Należy się upewnić, że kabel zasilający nie jest przecięty lub zniszczony. W przypadku zauważenie powyższych problemów należy zgłosić się do

najbliższego serwisu autoryzowanego w celu jego naprawy lub wymiany. Należy zwracać uwagę aby nie pozostawić w zbiorniku odkurzacza zanieczyszczeń suchych lub mokrych przez dłuższy czas. Należy często czyścić filtr materiałowy (otrzepać z kurzu przy pomocy miotełki). Należy używać tylko oryginalnych części i akcesoriów do odkurzacza. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZAUWAŻONY PROBLEM: Odkurzacz nie działa ROZWIĄZANIE: Wykonaj następujące czynności: a) sprawdź czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania b) sprawdź czy wcisnąłeś odpowiednią pozycję włącznika „0”, I” c) sprawdź czy zbiornik zanieczyszczeń jest wypełniony zanieczyszczeniami do pozycji max., opróżnij zbiornik i pracuj dalej ZAUWAŻONY PROBLEM: urządzenie nie ma dostatecznej siły ssania ROZWIĄZANIE: a) sprawdź czystość filtra (wyczyść go lub zakup nowy) b) sprawdź drożność węża ssącego, wyłącz odkurzacz, usuń zanieczyszczenie, pracuj dalej c) sprawdź drożność wlotu węża ssącego, postępuj jak wyżej Jeśli żaden z powyższych problemów nie jest przyczyną awarii zgłoś się do najbliższego punktu autoryzowanego serwisu (patrz adres na obwolucie instrukcji) w celu sprawdzenia urządzenia.

CA1.30 - Instrukcja obsługi  

OOSSTTRRZZEE ŻŻ EENNIIEE najbliższego serwisu autoryzowanego w celu jego naprawy lub wymiany. Należy zwracać uwagę aby nie pozostawić w zbio...

CA1.30 - Instrukcja obsługi  

OOSSTTRRZZEE ŻŻ EENNIIEE najbliższego serwisu autoryzowanego w celu jego naprawy lub wymiany. Należy zwracać uwagę aby nie pozostawić w zbio...