Page 44

ga

elée

b

San Nicolao e gli asili In tütt sti ann, cumè gh’è cambiaa, ul tran tran dal San Nicolaa, l’ha cuminciaa a na ‘n giir cunt l’asnín, mo al ga scià ‘nca lüü ‘l telefunín. Alura evan mia inscì tanti i fiöö, cumè quii che gh’è ‘l dì d’incöö, al gh’eva püssée temp da fagh i moín, sia ai fiulít, sia ai mamín. Al cuminciava la matina vers ai dées, ul da fa l’eva chi tütt in paées, pö…., la düvüü na anca föra cümün, parchè a Purza gh’eva là ‘na seziun. Ul mestée ‘l diventava pesant, par forza ciapà scià ‘n aiütant, sa sa, par entrà ben in aziún, ga vureva un puu da coordinaziún.

Dopu avé taca lit par di ann, finalment gh’em l’asilo nöf a Cuman, ul San Nicolao, che cui ann a l’è ‘n là, la pudüü turnaa ‘n dré, turnaa ‘ca. Ma in stu nöf sit, tütt ben aredaa, al s’è truvaa un puu spaesaa, al riusiva mia a tegnì da ment, da che part sa duveva na dent.

Nem dent da süra, nem dent da sott, par finì ‘l capiva püü nagótt ma quand la vist ul setúr giald, al s’è tiraa dent al cald. In sti aul inscì bei spaziús, l’è diventaa un puu curiús, al vureva savé tütt süi fiöö pinin, ma queicos anca süi maestrin. Pö la Marisa gh’è rivaa scià, e nal setur ross la purtaa là, a brasceta, ben tacaa, cul so pass un puu sgarelaa.

Ma ul temp al passa in pressa, e i fiöö pinit in lì che spèta, cunt un puu da rincrescimént, al dev lassà stu bel ambiént. Questa lè la storia d’un vegín, che ‘l porta a tütt un regalín, in stu mund tütt massacraa, un soriso al va anmò strapaa.

E mia dumà ai fiöö pinít, ma anca a pà, mamm e nonít, che ai fan cunt foga la futugrafia, par un regord…, che ‘l passa via.

44

Ma in tütt sti ann da San Nicolaa, un pensée al dev nà al Carnevaa, che da quand l’è nasüü, fin in cöö, l’è stai sempru visín a vécc e fiöö.

Profile for Fernando Pescia

Ur Sgarbelée 2016  

Edizione 2016 del giornalino satirico-umoristico edito dal comitato carnevale di Comano (CH)

Ur Sgarbelée 2016  

Edizione 2016 del giornalino satirico-umoristico edito dal comitato carnevale di Comano (CH)

Advertisement