Page 1

kort circuit

De Ondernemert: mengvorm van klassieke ambtenaar en zzp’er

‘Het uitgangspunt is zelfredzaamheid’ Het Rotterdamse initiatief De Ondernemert werd onderscheiden met de ­FlexChallenge-prijs en wekte interesse op bij het ministerie van BZK. Het streven is ambtenaren zelfstandiger en ondernemender te laten werken. ­‘Vacatures worden projecten,’ aldus initiatiefnemer Ferdi Jansen. Tekst Rianne Waterval

D

e Ondernemert: een Rotterdamse term maar overal inzetbaar. ‘Een ondernemert is iemand die resultaatgericht en structuuroverstijgend werkt, op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de stad en organisatie en zijn eigen grenzen en talenten kent,’ zegt Ferdi Jansen, projectleider bij de Rotterdamse deelgemeente Overschie en ondernemert van het eerste uur. ‘Ergens tussen de klassieke ambtenaar en de zzp’er staat de Ondernemert.’ Door ambtenaren los te koppelen van hun afdeling worden ze flexibel inzetbaar in de hele organisatie, stelt Jansen. ‘Ondernemerts worden beoordeeld op basis van hun prestaties in plaats van aanwezigheid. Ze werken plaats- en tijdonafhankelijk.’ Een 24-uuractie op het stadhuis in juni van dit jaar legde de basis voor het netwerk. ‘Deze actie was georganiseerd door het jongerennetwerk van de gemeente Rotterdam Jong ‘R uit protest tegen het besluit om alle tijdelijke aanstellingen te beëindigen. Dit gebeurt namelijk zonder oog voor kennis, kunde en talent,’ aldus Jansen. ‘In plaats van te staken hebben we met ongeveer 120 man gewerkt aan bezuinigingsvoorstellen. Een daarvan heeft geleid tot de oprichting van dit netwerk van “ondernemerts”. Het is een manier om jong talent te behouden in aanloop naar de vergrijzing en vergroot de innovatiekracht binnen je organisatie.’ Er is relatief weinig mobiliteit en doorstroming binnen de gemeente, stelt Jansen. ‘We signaleren steeds meer behoefte aan

ondernemerschap en men wil meer gebruik maken van Het Nieuwe Werken. Dit is nodig om snel in te kunnen spelen op de veranderingen in de samenleving.’ Hij is groot voorstander van het omzetten van vacatures in projecten. ‘Dit zorgt voor meer flexibiliteit en geeft ambtenaren de kans om eens te snuffelen aan het ondernemerschap.’ Bovendien is De Ondernemert een goedkoper alternatief voor interne detachering, aldus Jansen. ‘Een gunstig neveneffect is de kruisbestuiving tussen verschillende afdelingen, overheden en het bedrijfsleven.’ Volgens de projectleider zijn er verschillende varianten mogelijk voor ambtenaren

‘Dit geeft ambtenaren de kans te snuffelen aan ondernemerschap’ die ondernemender te werk willen gaan. Zo kunnen ambtenaren aangeven in hun contract een x-aantal uren te willen opnemen voor flexibele inzet. Een andere optie is het contract, al dan niet tijdelijk, te downsizen naar minder uren en de overige tijd in te vullen met projecten die worden uitgevoerd via de overkoepelende VerloningsBV. Op de site www.ondernemert.nl kunnen geïnteresseerden een profiel aanmaken. ‘Hiermee laat je direct aan je leidinggevende weten dat je Ondernemert bent geworden,’ legt Jansen uit. ‘Wij hopen dat managers

Beter werken Wat is de invloed van de bezuinigingen op de overheid in haar rol als werkgever? Hoe gaat u als bestuurder om met de boventalligheid van personeel en speelt u in op mogelijke ­personeelstekorten in de toekomst? Dergelijke vragen staan centraal op de bestuurdersconferentie Beter werken in het openbaar bestuur op 18 januari in Den Haag, ­georganiseerd door het ministerie van BZK samen met VNG, IPO en de Unie van Waterschappen. Meer info op www.beterwerkeninhetopenbaarbestuur.nl

Ondernemerts Emmo Kuipers en Ferdi Jansen (r)

dankzij dit initiatief gaan selecteren op kwaliteit in plaats van dienstjaren.’ ­Ondernemerts zijn zelf verantwoordelijk voor acquisitie en het bijhouden van het profiel. Jansen: ‘Het uitgangspunt is zelfredzaamheid.’

FlexChallenge In oktober werd het initiatief als winnaar uitgeroepen van de FlexChallenge, een wedstrijd uitgeschreven door Ynnovate waarin de realisatie van een flexibele overheid centraal stond. Samen met dit platform en adviesbureau Idea wordt onderzocht hoe De Ondernemert ook in andere overheidsorganisaties voet aan de grond kan krijgen. ‘Daarbij kijken we ook of we kunnen aansluiten bij bestaande initiatieven,’ aldus Jansen. Zo trekt Jansen veel op met ­Cristophe van der Maat, de ambtenaar die binnen de gemeente Dordrecht het ondernemerschap introduceerde onder de ­noemer Zelfstandig Publiek Professional (ZPP). ­Beiden dingen mee naar de titel Jonge Ambtenaar van het Jaar 2012 (de shortlist was bij het ter perse gaan van deze PM nog niet ­bekend). Ook vanuit het Rijk is er interesse. De twee zijn uitgenodigd door het programma Beter werken in het openbaar bestuur van het ministerie van BZK om hun ervaringen te delen. Binnenkort gaan Jansen en Van der Maat aan de slag met de proeftuin ­“flexibele arbeidsrelaties”, waarin voor- en nadelen en kansen en belemmeringen in kaart ­worden gebracht. Zij zullen daarbij ­andere ­overheden stimuleren om deel te ­nemen aan de proeftuin, door hun ambtenaren de ­ruimte te ­geven om ook te experimenteren met ­flexibele arbeidsrelaties.

˚

41

De Ondernemert - Mengvorm van klassieke ambtenaar en ZZP'er  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you