Page 1

CTJLre AIJDIOVISUAL PracticaO

Pr)ctíca

L

Fernando Cuéllar

B18 S.gon trimestre :

'

...-!

t,,,

:lll lt t i l

l


L.Prรกctica 0

z.Prรกctica

1

3.Pt'ictiques de la boratori, fotogra mes 4.Objectes 5.Composicions

9,L0,LL,LL,13

6.Composicions

definitives

L4,15,L6,L7


Práctica

0

l.AlEada de l'ampliadora: -

2.Oberrura del punt de llum: 3.Temps d exposició: Comentari: El primer tros de paper fotogáfic, ha d'anar directament al procés de revelat, aturador, fixador i rentat amb Pobjectiu de quedar-se tal i com el traiem de la bossa, ha de quedar totalment blanc. En el meu cas ha quedat una mica brut o tacat per la mala conservació del tros de paper.

l.AlEada de l'ampliad ora: 25

2.Obenura del punt de llum: 2,5 3.Tems d'exposició: 5 segons Comentari: El segon tros de paper ha rebut 2,5 de punt de llum en 5 segons amb una alEadade liampliadora de 25. Posteriorrnent, amb el procés de revelat, .t_t;4fal$::#t que contrastant amb el primer tros de paper ja que aquest era l'objectiu de'la proñ

]


l.Algada de l'ampliadora: 25 2.Obertura del punt de llum: 5,6 ',^exposició: 5 segons

:gfurdfi111:",

f objáctiu

es fer una escala de grisos en una

tira de paper ora(25),l,obertura der punt de llum (5,6) i el temps 31ffi:6r'alqada-dc-l'ampliad segons) el resultat ha estat catastrófic debut ul,"*.é. d"ll"1^"_1T']"tu(5 l'algada es la utilitzada generalment. Latirade paper ha quedat bruta per tue lgspya mala conservació

t;.r"r;;l;

f::-Tli

1 .Algada de 1' amplia d.ora:25 2.Obertura del punt de llum: 1l 3.Temps d'exposició 5 segons comentari: El resultat de la segona ha estat molt més óptim tot i que ha quedat amb un degradat de grisos massa clars, en comparació amb la primera tira ha anat millor, perd no es el resultat que busquem a la provaja que ha de haver-hi el contrast desde el blanc fins al negre.

.Algada de l'amplia dora;2s 2.Obertura del punt de llum: g 3.Temps d'exposició: 2 segons I

comentari: Laterceratiraha estat mes dptima que Ia se_qona, tot i que encara es pot veure massa contrast entre les tonalitats de l'escala- es pot millorar fent un degradat millor amb menys contrast entre tonalitats.


l.Algada de l'ampliadora: 25 2.Obernra del punt de llum: 5.6 8 3.Temps d'exposició: 1 segon Comentari: crec que amb aquesta tira puc fnahtzarla tasca, ja que el seu resultat es molt més precís que els resultats de les tires antedors de la prova. les tonalitats de l'escala han quedat molt més aconseguides que les anteriors.


CIJLTI-]RA

AI]DIOVIST]AL Práctiques de lab oratorl Fotogrames

Fernando Cuéllar B1B Segon trimestre


Fnfutยกques de

la

borato ri

nCE

Algada de l'ampliadora: 25 Obertura del punt de llum:5,6-8 Temps d'exposiciรณ: 5 segons Temps de revelat: 1 min

Algada de l'ampliadora: 25 Obertura del punt de llum: 5,6-8 Temps d'exposiciรณ: 5 segons Temps de revelat: 1 min

Algada de l'ampliadora: 25 Obertura del punt de llum: 5,6-8 Temps d'exposiciรณ: 6 segons Temps de revelat: L min

Bola de cristall

Algada de l'ampliadora: 25 Obertura del punt de llum: 5,6-8 Temps d'exposiciรณ: 5 segons Temps de revelat: 1 min


*actiques de la boratori #

Algada de l'ampliadora: 25 Obertura del punt de llum:5,6-g Temps d'exposici贸: 6 segons Temps de revelat: 1 min

res transparents

Algada de l'ampliadora: 25 Obertura del punt de llum: 5,6-g Ternps d'exposici贸: 5 segons Temps de revelat: L min

Algada de l'ampliadora: 25 Obertura del punt de llum: 5,6-g Temps d'exposici贸: 6 segons Temps de revelat: l_ min

Conillet transparent

Algada de l'ampliadora: 25 Obertura del punt de llum: 5,6-g Temps d'exposici贸: 5 segons Temps de revelat: L min


m¿A¡ques de laboratori

ü¡r Algada de l'ampliadora: 25 Obertura del punt de llum: 5,6-8 Temps d'exposició: 6 segons Temps de revelat: 1 min

Ulleres

Algada de l'ampliadora: 25 Obertura del punt de llum: 5,6-8 Temps d'exposició: 5,5 segons Temps de revelat 1 min

Algada de l'ampliadora: 25 Obertura del punt de llum: 5,6-8 Temps d'exposició: 6 segons Temps de revelat: 1 min

Algada de l'ampliadora: 25 Obertura del punt de llum: 5,6-8 Temps d'exposició: 5,5 segons Temps de revelat: L min


n¿a¡m¡es de laboratori

Algada de l'ampliadora: 25 Obertura del punt de llum:5,6-8 Temps d'exposició: 5 segons Temps de revelat: l- min

Algada de l'ampliadora: 25 Obertura del punt de llum: 5,6-8 Temps d'exposició: 6,5 segons Temps de revelat: 1 min

Clips enllagats

Algada de l'ampliadora: 25 Obertura del punt de llum: 8 Temps d'exposició: 3 segons Temps de revelat: 1 min

Paper xarol transparent

AlEada de l'ampliadora: 25

Obertura del punt de llum: 5,6-8 Temps d'exposició: 6,5 segons Temps de revelat: L min


:

=:

r -¡ES de laboratori

Tornavisos Simétrics

Algada de l'ampliadora: 25

Obertura:5,6-8 Temos .-,,.r.- d'exoosició: 5 Temps de revelat: 1 min Comentari: Aquesta primera .c^r^ l,-,..-!^^^¡l ^^i-i! rErd ue pu¡rLes LUf ilpusrLru e5rd de tornavisos amb les quals vaig intentar fer una simetria compositiva.

Tornavisos escampats

Algada de l'ampliadora: 25

Obertura:5,6-8 Temps d'exposició: 5 Temps de revelat: l- min Comentari:Vaig provar a fer lo mateix que la composició simétrica, peró, desordenat


eracthues de la bo rato ri Lletres i estrelles

Algada de l'amPliadora: 25 Obertura: 5,6-8 Temps d'exposició: 6 Temps de revelat: 1 min

Comentari: En aquesta va¡g cometre l'error de tornar a exposar-la un altre coP Pensant que era el paper que no havia utilitzat, tot i que es vaig cometre la errada, va quedar amb un efecte "bonic"

Cendrer ¡ bales

Algada de l'amPliadora: 25 Obertura: 5,6-8 Temps d'exposiqió: 5 Temps de revelat: 1 min

Comentari: Quan e§tractava de objectes tra nspa rent, utilitzava menys temps d'exposició Perqué es podia veure amb mes detall les corbes i es trencaven les Parts de

l'objecte


kartiques de la borato ri Bola de cristall, cliPs branca

§rE ,!.

7;

ñ

,ir,,

Algada de l'ampliadora: 25

Obertura:8 Temps d'exposició:4 Temps de revelat: L min Comentari: Aquesta imatge va quedar massa clareta debut a la curta exposició de llum i l'obertura que era una mica mes alta (8)

Transparents

Algada de l'ampliadora: 25

Obertura:5,6-8 Temps d'exposició: 5 Temps de revelat: 1 min Comentari: Els objectes transparents eren lo que més m'agradaven, per aixó vaig Provar a una quantitat d'objectes i el resuftat era ñptim


I ='=:: :-3s oe iaboratori Estrelletes, cend¡'er n

egati u

AlEada de l'ampliadora: 25 Ohertrrra' 5 6-R

Temps d'exposició: 5 Temps de revelat: 1 min

Comentari: em va agradar aquesta composicié perqué es podia veure amb detall la foto del ¡: negauu.

Negatiu, estreiletes i bales ,. a a a ¡ a a ¡ a ¡ ¡ I

AlEada de l'ampliadora: 25 Obertura: 5,6-8 Ternps d'exposició: 5

Temps de revelat: 1 min

Comentari: Vaig provar a fer io mateix so! que afegint 3 bales, ei resultat no variava gaire arnb l'¡ I Otn*n.i^. tLCt lul


Práctiques de laboratori Série definitiva.

Boles i objectes transparents -Algada:25

-Obertura: 5,5-8 -Temps d'exposició: 5 -Temps de revelat: 1 min Comentari: La compssició final anava prenent forma, peró aquesta composició no em convencia del tot debut a que era massa buida i poc agraciada


Práctiques de laboratori Série definitiva.

Estrelletes, i objectes transparents -Algada:25

-Obertura:5,6-8 -Temps d'exposició: 5 -Temps de revelat: 1 min Comentari: Aquesta composició no variava gaire en comparació amb l'anterior, encara la trobava una mica buida i vaig haver de buscar altres objectes que completessin mes la composició i per que sigues més agraciada


Práctíques de laboratori Série definitiva.

5t

,u

a,

Composició amb vairs objectes -Algada:25

-Obertura:5,6-8 -Temps d'exposició:5 -Temps de revelat: L min Comentari: Aquesta composició la vaig fer en una altra máquina. El resultat de fer aquet canvi de máquina va suposar un desastre en un parell de composicions finals i en algunes de les 5 definitives debut a que les imatges sortien massa clares i aquesta fins i tot tacat de color sípia. Tot i així, la composició dels objectes quedava ,,xulo,,


Práctiques de laboratori Série definitiva.

í=r*-r-iG

i!x-

:i;( r

J}

l1¡ X

gIÜ

H

VÁ 3Z 2 ["I,:f i :-! ;:?-.,

Bombeta -Algada:25

-Obertura:5,6-8 -Temps d'exposició: 5 -Temps de revelat: l min

comentari: En aquesta composició vaig triar una mena d,objectes transparents, m'agradava com quedava la bombeta. El tap del centre no era del tot transparent i queda mes o menys com una ombra. per lo demés, et resultat es óptim

I


at

.l ,

!

\

a

iT


Ei=t 7f,

ffi

)

L\ aยง7r


§§_.iir: ,if.3.:i;Í+1, 7a>

,ffi . . . - l-!

il

\\D^ \§

:!-

ir'=^-e izs \\ Llr

v -l\§ §

ü,i

<4, l§l D-- I II ¡

I

I ,

iI

Ira ,.rt l t,\

D¡;

Cuéllar suarez, fer fotogrames (Dossier)  

Fernando Cuéllar Suárez Cultura audiovisual B1B Tercer trimestre Ferran Casablancas 2013/2014