Issuu on Google+

MNS 6478:2014 Civil aviation. Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations

MNS 6478:2014 Иргэний нисэх. Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжигдэхүүн болон нэгж


Mns 6478 2014 translation (english, deutsch, francais, italiano)