Issuu on Google+

MNS 6403:2013 Digital television. Technical requirements of DVB-C2 digital cable receiver

MNS 6403:2013 Тоон телевиз. Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-С2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага


Mns 6403 2013 translation (english, deutsch, francais, italiano)