Page 1

MNS 6401:2013 Digital television. Technical requirements of DVB-T2 digital terrestrial broadcasting receiver

MNS 6401:2013 Тоон телевиз. Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

Mns 6401 2013 translation (english, deutsch, francais, italiano)  
Mns 6401 2013 translation (english, deutsch, francais, italiano)  
Advertisement