Page 25

96 Fl.

& œ œ bœ ‰ P 3

Ob.

Cl.

Tr.

Tbn.

Pfte

Vl. 1

Vl. 2

64 ‰

&

Œ

?

bœ J P

ord.

œ

œ J f

Flz.

Œ

&

?

&

Cb.

?

6Π4

ã

64 Œ

6‰ 4

gliss.

Œ

B Ó ?

ã

6 4

& Ó

Vc.

64 ‰

f

gliss.

Vla

ã

‰ bO bœ P

O—.

f

F”

64 ‰

ã

64 ‰

5

Fl.

& œ f

Ob.

&

Cl.

&

Tr.

Pfte

œ f

3

r ‰. œ

≈⋲ ¬ ¬ ”F ” 7

Vl. 2

≈⋲ # œ . fl ƒ

œ̆ J p

r ‰. œ

Ó

# ˘œ p

˘ ≈⋲ b œ

6

5

≈⋲ œ̆J

œ̆ . J

on the bridge (damp strings, no pitch)

≈⋲ –

p

7

6

œ. œ. b œ . fl F ƒ

?

Vc.

Cb.

? Œ

&

r ≈⋲ ‰ Ó œ

gliss.

œ F

r œ ≈⋲ ‰ Ó

?

—. ƒ

ord. gliss.

F

6

b ˘œ

r – ≈⋲

>– ”f ”

b ˘œ

≈⋲

5

œ̆ ®

≈⋲ >v .

# œ. F

œ. F 5

œ.

œ̆ J

ord.

7

Œ

œ̆ R ‰

˘ œ̆ n œ .

Œ

≈⋲

5

5

j – F”

‰.

>–

œ̆

≈⋲

6

b ˘œ .

œ # œ. ‰ b œ. œ. fl ƒ F

˘ ≈⋲ œ. # œ . # œœ. # œ.

ƒ

F ≈⋲

j #œ fl

 œ . ƒ

œ

ƒ

. œ. œ

7

œ.

7

œ. b œ .

‰ œ̆ ƒ #œ fl

‰ ‰

œ. F

fl ƒ

3

n œ.

n œ ≈⋲ œ. n œ n œ. fl # œ. . 6 ƒ 6

œ̆ œ. # œ.

5

#œ n œ. . f 7

œ fl

7

œ fl

œ. b œ.

œ. n œ . F

# ˘œ n œ. .

natural pressure

≈⋲ Œ

ƒF

œ̆

f

≈⋲ # œ n œ. ‰ fl F

®

œ. n ˘œ

œ. .

∑ ∑

# œ.

#œ f

‰.

. œ̆ # œ ‰

‰.

nœ œ ‰ fl .

7 7

F

˙

&

44

4 4

4 4 ˙ ∏ arco 44 #w ∏ arco

˙

44 # ˙ ∏

arco

Œ

?

5

˙ ∏

4 4

Œ

œ.

œ

ord.

?

?

œ œ

44

Œ

œ

˙

&

≈⋲ – – –

5

˙

44

44

œ œ œ.

5

5

#œ fl f

5

∑ b b b œœœœœ f b b œœœ

œœœœœ

œœœœœ œœœœœ

œœœœœ œœœœœ œœœœœ

œœœœœ œœœœœ

œœœœœ

œœœ

œœœ œœœ

œœœ œœœ œœœ

œœœ œœœ

œœœ

Meccanico ∑ ∑

œ̆ J ƒ

3

œ #œ ƒ

‰ 19

ord.

#˙ ∏

U

5

œ̆ .

∑ Œ

≈⋲

n ˘œ 5

U bœ. fl ƒ

6

5

>v Œ

5

# ˘œ J

œ̆ .

6

œ̆

– – >– ‰

5

3

Œ

6

>v

5

˘ ≈⋲ b œ

‰.

5

Œ

¬ ¬ ¬ ¬ ¬.

¬

Ó

≈⋲ .

col legno battuto

on the bridge (damp strings, no pitch)

ord.

overpressure

Vla

>v >v >v

œ̆ Œ

col legno battuto

≈⋲

>v

5

44

˘ b œ ..

j – ”F ”

7

6

r ¬ ‰.

‰.

¬

>v

col legno battuto

3 j ≈⋲ – ”F ”

¬

>v . J P

5

œ. # œ. œj . œ. F

7

44

Œ

5

3

&

B œ f

≈⋲ b ¬ ≈⋲ n ¬ ¬ ≈⋲ ¬ Œ

5

≈⋲ ¬ ¬ ¬ ¬

hit edge of key with pencil (no pitch!)

Ó

&

& Œ

b¬ J

J Meccanico

& œ f

¬.

44

¬ ≈⋲ ≈⋲ ¬

5

6

overpressure

Vl. 1

¬ ¬

≈⋲

≈⋲

≈⋲ ¬ ¬ ≈⋲ ¬ ¬ ¬ ≈⋲ ‰ ”F ” air sound

ª 99

¬

air sound

64 Œ ã

¬

b¬ ¬ n¬

air sound

64 Œ

O—.

® n¬ ¬ ¬ ‰

¬

64 Œ

&

& ‰

64

Ó

≈⋲ b ¬ ¬ b ¬

¬ J ”F ”

air sound

bœ nœ nœ œ œ bœ

œ. œ. .

pizz.

f

7

œ

3

œ

3

œ bœ œ

3

∑ œ.

œ. œ. œ. œ œ. . 7

nœ bœ

œ

7

œ.

œ. .

œ. . 7

œ.

Profile for Fennica Gehrman

Tiina Myllärinen: Squarcio (2011) for ensemble  

Tiina Myllärinen: Squarcio (2011) for ensemble. © Fennica Gehrman Oy, Helsinki

Tiina Myllärinen: Squarcio (2011) for ensemble  

Tiina Myllärinen: Squarcio (2011) for ensemble. © Fennica Gehrman Oy, Helsinki

Advertisement