Page 9

O potrzebie standaryzacji pracy syndyków

Zbigniew Miczek Sędzią Sądu Rejonowego w Tarnowie Wykładowca WSB-NLU Wydział Zamiejscowy w Tarnowie

O potrzebie standaryzacji pracy syndyków

P

rzepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujące już ponad sześć lat miały wprowadzić nowa jakość w procedurę insolwencyjną, obowiązującą w Polsce. Doświadczenia w stosowaniu tej ustawy pokazały, że nie spełniła ona pokładanych w sobie nadziei, a optymizm jej twórców oraz polityków wieszczących sukces i ułatwienie dla przedsiębiorców, były bezpodstawne. Niedostosowanie przepisów do istniejących uwarunkowań gospodarczych spowodowało konieczność kilkunastu nowelizacji, w tym niektórych, obejmujących znaczną liczbę przepisów. Całkowicie nietrafiona były rozwiązania dotyczące postępowania naprawczego, a wprowadzone nie tak dawno przecież przepisy przewidujące tzw. upadłość konsumencką, poprzez swoją restrykcyjność, nie pozwalają osobom fizycznym wyjść z pułapki zadłużenia. Jedną z nowości, jaka znalazła się w przepisach p.u.n., był wymóg posiadania przez syndyków licencji. Jak w naszym kraju bywa już z tworzeniem prawa, wejście przepisów związanych z licencją, regulowaną w osobnej ustawie, nie było skorelowane z samym wejściem w życie przepisów p.u.n. Ustawa z dnia 15.07.2007 roku o licencji syndyka zaczęła obowiązywać od dnia 10.07.2007 roku, przy czym mając na uwadze potrzebę uzyskania tej licencji przez odpowiednie szerokie grono osób, przewidziano szereg przepisów przejściowych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 u.l.s. syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca i ich zastępcy, ustanowieni numer 0 maj 2010

w postępowaniu układowym oraz upadłościowym albo naprawczym przed dniem wejścia w życie ustawy, sprawują swoją funkcję do czasu zakończenia tych postępowań, a tymczasowy nadzorca sądowy oraz zarządca przymusowy do czasu wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Dalej art. 25 u.l.s. stanowi, iż do czasu uzyskania licencji syndyka, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy, osoby wpisane na listę, o której mowa w art. 24, mogą być powoływane do sprawowania funkcji w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Powyższe uregulowania oznaczają, iż od dnia 10.07.2010 roku do sprawowania funkcji syndyka mogą być powoływane tylko osoby, posiadające licencję. W związku z tym należy oczekiwać, iż od tego dnia sądy upadłościowe będą mogły korzystać z przygotowanych i kompetentnych syndyków (co nie znaczy że dotychczas brak było takich), posiadających licencję, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Okoliczność, że do tej pory tylko niewiele osób uzyskało licencję, nie powinno wiązać się ani ze zmianami ustawowymi w zakresie wymogów stawianych takim osobom ubiegającym się o nią, ani też z faktyczną liberalizacją procesu weryfikującego wiedzę kandydatów lub przedłużeniem możliwości ustanawiania syndyków na zasadzie art. 25 u.l.s. Pojawiające się wypowiedzi sugerujące takie rozwiązania należy uznać za błędne, gdyż ich uwzględnienie przez 7

Fenix PL nr 0  

Numer zerowy czasopisma Fenix PL

Advertisement