Page 50

GLOSA do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2006 r. III CZP 41/06

Artykuł 12 ust. 2. tej ustawy stanowi, iż zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności główne z tytułu nie tylko wynagrodzenia za pracę, również z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Oczywistym jest więc, że racjonalny ustawodawca tworząc spójny system ochrony pewnych roszczeń jest konsekwentny i w różnych ustawach przyznaje tę samą ochronę. Przepisy art. 342 ust. p.u.n. (odczytywane literalnie) są więc całkowicie zbieżne z regulacją art. 12 ust. 2 w/w ustawy. Przyjmując interpretację SN dochodzimy do przeciwnego wniosku. Należy też rozważyć sytuację w której nastąpi zaspokojenie przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych również składek na ubezpieczenie społeczne. Wówczas z uwagi na treść art. 12 ust. 1 w/w ustawy, gdzie znajduje się legalna definicja roszczeń pracowniczych i regulację z art. 342 ust. 3 p.u.n. (Przepisy dotyczące zaspokojenia należności ze stosunku pracy stosuje się odpowiednio do roszczeń FGŚP o zwrot z masy upadłości świadczeń wypłaconych przez Fundusz pracownikom upadłego), całość roszczeń FGŚP zostanie uznana w kategorii pierwszej. W efekcie przyjmując wykładnię SN część roszczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne zostanie uznana w kategorii pierwszej (w części zaspokojonej ze środków FGŚP), a część w kategorii drugiej (uznanej bezpośrednio na rzecz ZUS). Kłóci się więc to z elementarnymi zasadami równości i konsekwencji przepisów prawa. Argumentem za równym traktowaniem wynagrodzeń może być również fakt, że na liście wierzytelności są uznawane niewypłacone wynagrodzenia pracowników w kwocie tzw. brutto, czyli wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Taki zasługujący na aprobatę pogląd wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7.8.2001 r.11 , stwierdzając, że sąd zasądzając wynagrodzenie za pracę nie odlicza od tego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Pogląd ten ma w pełni zastosowanie również w postępowaniu upadłościowym. W planie podziału syndyk zobowiązany jest do naliczenia i wpłaty do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne (podobnie w przypadku podatków do US) od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, który otrzymuje kwotę netto. Ponadto syndyk z uwagi na fakt, iż w momencie wypłaty wynagrodzeń wykonuje obowiązki pracodawcy (i płatnika) w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, zobowiązany jest on do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców (traktowane są one wówczas jako koszt postępowania upadłościowego). W przypadku częściowego zaspokojenia należności kategorii pierwszej również w tej samej części zaspakajane są należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne zarówno finansowane przez pracowników i jak i pracodawców. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zdaniem SN należałoby potraktować inaczej należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w sytuacji, gdy pracodawca (przyszły upadły) wypłacił przed ogłoszeniem upadłości wynagrodzenia pracowników (wówczas należności zgłasza 48

ZUS i zdaniem SN winny być one uznane w kategorii II), a sytuacją, gdy pracodawca nie wypłacił żadnego wynagrodzenia (wówczas wynagrodzenie pracownika jest uznane w całości w kategorii I wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne finansowane przez ubezpieczonego). Brak jest racjonalnych powodów do rozróżniania tych dwóch sytuacji. Logicznym byłoby zaś sytuacja w której w każdej sytuacji i bez względu na czas wypłaty wynagrodzenia i uiszczania składek na ubezpieczenie z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne rentowe i chorobowe pracowników zaliczone były one do jednej kategorii. Zupełnie nie trafny jest argument odwołujący się do możliwości samego ogłoszenia upadłości z uwagi na treść art. 13 ust. 1 p.u.n. w sytuacji, gdyby przyjąć literalną wykładnie art. 342 ust.1 p.u.n. Artykuł 13 ust. 1 p.u.n. mówi bowiem jedynie o kosztach postępowania upadłościowego, nie zaś o należnościach kategorii pierwszej. Stwierdzenie SN, że Sąd musiałby wziąć pod uwagę, że na równi z kosztami postępowania upadłościowego należy zaspokoić powstałe przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wynika z niewłaściwej oceny charakteru kosztów postępowania umieszczonych w pierwszej kategorii wraz z innymi należnościami. SN całkowicie pomija bowiem treść art. 343 ust. 1 i 2 p.u.n. Należności pierwszej kategorii zaspakajane są w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum. Nie dotyczy to kosztów postępowania upadłościowego, które pokrywane są niezwłocznie w miarę posiadanych funduszy. Różnica jest zasadnicza. Ustawodawca nakazuje w pierwszej kolejności pokrywanie kosztów, a dopiero, gdy pozwolą na to fundusze masy upadłości, zaspokojenie należności kategorii pierwszej. Możliwa jest sytuacja, że koszty postępowania upadłościowego zostaną pokryte w całości, a należności zaspokojone w planie podziału w 50% i nastąpi ukończenie postępowania, nie zaś umorzenie postępowania z uwagi na brak środków na koszty postępowania (pokrycie w całości tych kosztów). Sąd rozstrzygając o ogłoszeniu upadłości, czy też umorzeniu postępowania upadłościowego bierze pod uwagę wyłącznie koszty postępowania, nie zaś wszystkie należności kategorii pierwszej. Przeciwny wniosek byłby absurdalny i sprzeczny również z brzmieniem wielu innych przepisów. Należy podkreślić, że SN dokonując wykładni wbrew literalnemu brzmieniu ustawy i stwierdzając, że należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników należne za okres do chwili ogłoszenia upadłości podlegają zaspokojeniu w kategorii drugiej nie wyjaśnia w żaden sposób, co mieści się pod tym pojęciem w ramach kategorii pierwszej. W doktrynie (A. Jakubecki) przyjmuje się np. że pod tym pojęciem mieszczą się należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu. Na marginesie należy stwierdzić, iż brak również jakichkolwiek podstaw prawnych do takiego wnioskowania – żadne słowo przepisu art. 342 p.u.n. na to nie wskazuje. SN nie przyjął nawet tego rodzaju wykładni. W efekcie mielibyśmy do czynienia z sytuacją, gdy pod pojęciem www.izbasyndykow.pl

Fenix PL nr 0  
Fenix PL nr 0  

Numer zerowy czasopisma Fenix PL

Advertisement