Page 41

Pojęcie i kluczowe problemy zwiazane z ustalaniem stanu niewypłacalności

op. cit. s. 16. W. Gos, Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2001, s. 33.

15

R. Koch, Słownik zarządzania i finansów, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1997, s. 154, 182, 291.

16

D. Myddelton, Rachunkowość i decyzje finansowe, PWE, Warszawa, 1997, s. 20, 257.

17

E. A. Hendriksen, M. F. van Breda, Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa, 2002, s. 287.

18

R. Lucke, Finanse dla menedżerów, Harvard Bussiness Essentials, MTBiznes, Warszawa, 2003, s. 37.

19

C. F. Lee, J. E. Finnerty, Coroprate Finance: Theory, Method and Applications, HBJ, Orlando, 1990, s. 540.

20

E. I. Altman, E. Hotchkiss, Trudności finansowe a upadłość firm, Wyd. CeDeWu, Warszawa, 2007, s. 1819.

21

D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna-Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o., Kraków, 2003, s.33-34.

22

V. Jog, C. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1993, s. 35, 38.

29

P. Stępień, System wypłacalności kontrahenta w obrocie gospodarczym, praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, 2007, s. 6, 12-13.

30

J. Czekaj, Z. Dresler, Podstawy zarządzania finansami, PWN, Warszawa, 1997, s. 199. Podaję za: E. Mioduchowska-Jaroszewicz, Metody i kierunki ..., op. cit., s. 21.

31

B. Świecka (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa, 2008, s. 191.

32

J. Mońka, Wartość jako cel i płynność finansowa jako determinanta funkcjonowania przedsiębiorstwa [w:] E. Nowak (red.), Rachunkowość a controlling, Prace naukowe nr 14 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2008, s. 280-281.

33

R. Pałczyńska-Gościniak, Ocena przedsiębiorstwa w aspekcie kontynuacji działania, Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 3 (27), 2001, s. 9. Podaję za: K. Stępień, Rentowność..., op. cit., s. 38.

34

Buber O., Polskie prawo upadłościowe, Warszawa, 1936, s. 20.

35

T. Kiziukiewcz, Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą, Wyd. Ekspert, Wrocław, 1995, s. 5.

36

E. Śnieżek, Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce rachunkowości, Wyd. FRR w Polsce, Warszawa, 1994, s. 14. Podaję za: E. MioduchowskaJaroszewicz, Metody i kierunki ..., op. cit.., s. 21 oraz K. Stępień, Rentowność..., op. cit., s. 39.

37

23

24

E. Mioduchowska-Jaroszewicz, Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2005, s. 25.

25

G. Gołębiowski, Trendy upadłości przedsiębiorstw w Polsce [w:] Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka, Prace naukowe nr 1109 AE we Wrocławiu, Wrocław, 2006.

26

A. Kusak, Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2006, s. 5, 12.

27

K. Stępień, Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa, 2008, s. 42, 150.

28

numer 0 maj 2010

Kodeks cywilny z komentarzem, praca zb. pod red. J. Winiarza, tom 1, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, 1989, s. 463 - komentarz do art. 458 kc wg A. Rembelińskiego. A. Ratajczak, Ochrona obrotu gospodarczego. Praktyczny komentarz, Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa, 1994, s. 64. K. Flaga-Gieruszyńska, Prawo upadłościowe i naprawcze, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2004, s. 24-27.

38

K. Piasecki, Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym, Wyd. Branta, Bydgoszcz, 1992, s.10.

39

S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze, Komentarz, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2005, s.44.

40

P. Zimmerman, Prawo upadłościowe i naprawcze, Komentarz, C.H.Beck, Warszawa, 2007, s. 17-18.

41

J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów, 1932, s. 282 . Podaję za: Prawo karne gospodarcze, praca zb. pod red. O. Górniok, C.H.Beck, Warszawa, 2003, s.108.

42

39

Fenix PL nr 0  

Numer zerowy czasopisma Fenix PL

Advertisement