Page 40

Pojęcie i kluczowe problemy zwiazane z ustalaniem stanu niewypłacalności

Wnioski Niewypłacalność jest kategorią ekonomiczno-prawną. Traktowanie jej wyłącznie jako kategorii ekonomicznej lub wyłącznie jako kategorii prawnej może być źródłem poważnych nieprawidłowości we wnioskowaniu i w końcowych rozstrzygnięciach. Z tego powodu: ➢ przy prowadzeniu analiz, ocen i kwalifikacji prawnych w obszarach związanych z niewypłacalnością konieczne jest zrozumienie sensu ekonomicznego wielkości kształtujących stan niewypłacalności, np. konieczne jest dostrzeganie różnicy pomiędzy majątkiem a aktywami, różnicy pomiędzy wyceną bilansową a wycena rynkową, należy dostrzegać różne postaci prezentacji zobowiązań, ➢ przy prowadzeniu badań i analiz ekonomicznych w obszarze związanym z niewypłacalnością wskazane jest uwzględnienie regulacji i poglądów prawnych mogących doprecyzować zakres pojęcia niewypłacalność ze względu na cel badania, np. przy badaniach nad bankructwem przedsiębiorstwa należy uwzględnić prawne regulacje dotyczące niewypłacalności jako przesłanki upadłości, ➢ należy sformułować postulat nowego zredagowania ustawowego pojęcia niewypłacalności insolwencyjnej akcentujące nieprzypadkowy charakter stanu niewypłacalności biznesowej poprzez wyłączenie z tego pojęcia niewypłacalności krótkotrwałej i niewielkich rozmiarów.

S. Ryżewska, Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego, Twigger, Warszawa, 2002, s. 15. Podaję za: Z. Krysiak, Ryzyko kredytowe a wartość firmy. Pomiar i modelowanie, Oficyna ekonomiczna, Kraków, 2006, s. 17-18.

5

B. E. Needles (Jr.), Financial Accounting, Fourth Editio, Houghton Mifflin Company, Boston, 1992, s.772. Podaję za: A. N. Duraj, R. Pastusiak, Analiza zjawiska upadłości banków i instytucji finansowych w kontekście światowego kryzysu i wydarzeń na rynkach kapitałowych, [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, Wrocław, 2009, s. 165.

6

D. Davies, Sztuka zarządzania finansami, PWN, Warszawa-Londyn, 1993, s. 49, 51, 167.

7

C.J. Bond, Credit Management Handbook, A Complete Guide to Credit and Accounts Receivable Operations, McGraw-Hill, Inc., New York, 1993, s. 492. Podaję za: K. Stępień, Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa, 2008, s. 40.

8

Bernard & Colli, Słownik ekonomiczno-finansowy, Wyd. Książnica, Szczecin, 1994, s. 153. Podaję za: E. Mioduchowska-Jaroszewicz, Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin, 2005, s. 21.

9

L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994, s.68-69.

10

Przypisy M. Sierpińska, T. Jachnia, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. PWN, Warszawa, 2005, s. 145 oraz M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową, PWN, Warszawa, 1998, s. 7.

1

T. Korol, B. Prusak, Upadłość przedsiębiorstw, a wykorzystanie sztucznej inteligencji, Wyd. CeDeWu, Warszawa, 2005, s.15-16.

2

A. N. Duraj, R. Pastusiak, Analiza zjawiska upadłości banków i instytucji finansowych w kontekście światowego kryzysu i wydarzeń na rynkach kapitałowych, [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, Wrocław, 2009, s. 165.

3

A. Łodziana, Rachunkowość w jednostkach zagrożonych upadłością, Rachunkowość nr 1/2003, s. 25.

4

38

S. Nahotko, Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, Wydawnictwo AJG sp. z o.o., Bydgoszcz, 2003, s. 25. Podaję za: K. Stępień, Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa, 2008, s. 37. 11

I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa, 2002, s. 314. Podaję za: K. Stępień, Rentowność..., op. cit., s. 37.

12

D. Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000, s. 28. Podaję za: E. Mioduchowska-Jaroszewicz, Metody i kierunki ..., op. cit. s. 16.

13

J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansami, T. II, Wyd. FRR w Polsce, Warszawa 1998, s. 465-466. Podaję za: E. Mioduchowska-Jaroszewicz, Metody i kierunki ...,

14

www.izbasyndykow.pl

Fenix PL nr 0  

Numer zerowy czasopisma Fenix PL

Fenix PL nr 0  

Numer zerowy czasopisma Fenix PL

Advertisement