Page 36

Pojęcie i kluczowe problemy zwiazane z ustalaniem stanu niewypłacalności

Definicje wyrażone w polskich normach prawnych Wykładnia art. 458 Kodeksu Cywilnego Wykładnia art. 527 Kodeksu Cywilnego

W art. 458 k.c., podobnie jak w innych przepisach kodeksu cywilnego mówiących o niewypłacalności dłużnika, chodzi o stan, w którym majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie wierzytelności. Stan niewypłacalności może być wykazany za pomocą jakiegokolwiek dowodu wskazującego na to, że dłużnik nie może zadośćuczynić swoim zobowiązaniom z powodu braku majątku.57

Niewypłacalność dłużnika w rozumieniu art. 527 k.c. oznacza stan majątku dłużnika, w którym egzekucja nie może przynieść zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej przeciwko temu wierzycielowi.58 Niewypłacalność w rozumieniu art. 527 § 2 k.c. to aktualny brak możliwości wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. Oznacza on taki obiektywny stan majątku dłużnika, wykazany wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi, w którym egzekucja prowadzona zgodnie z przepisami k.p.c. nie może przynieść zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej od dłużnika.59

Definicje niewypłacalności zawarte w normach prawnych UE i normach prawnych wybranych krajów

Definicje zawarte w normach prawnych UE Dotychczas w żadnym akcie prawnym UE nie zawarto jednolitej definicji niewypłacalności, a także nie ustalono jednolitych przesłanek upadłości. W kwestiach tych akty prawne UE odwołują się do rozwiązań zawartych w narodowych aktach prawnych państw członkowskich. Natomiast w kilku aktach prawnych zawarte zostały zapisy mogące być wskazówką odnośnie rozmienia niewypłacalności Komunikat do państw członkowskich zgodnie z art. 93 ust. 1 Traktatu WE dotyczący stosowania art. 92 i 93 Traktatu do krótkoterminowego ubezpieczania kredytów eksportowych (97/C 281/03)60 .

Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności (1999/C 288/02)61

34

Niewypłacalność ma bliskie związki z przedłużającym się nie wywiązywaniem się z płatności ( na podst. p.2.6)

Niewypłacalność wiązania jest z najpoważniejszymi przypadkami trudności przedsiębiorstwa, do których należy zaliczyć m.in.: wzrastające zadłużenie, osłabienie lub zanik aktywów netto (p. 6).

www.izbasyndykow.pl

Fenix PL nr 0  

Numer zerowy czasopisma Fenix PL

Advertisement